รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน Self Assessment Report (SAR) ประจ าป การศ กษา 2552

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน Self Assessment Report (SAR) ประจ าป การศ กษา 2552"

Transcription

1 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน Self Assessment Report (SAR) ประจ าป การศ กษา 2552 ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ฉบ บหล งการตรวจประเม น 23 กรกฎาคม 2553

2 ค าน า ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศได จ ดท ารายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ป การศ กษา 2552 (1 ม.ย.52 31พ.ค. 53) เพ อร บการตรวจสอบและประเม นค ณภาพภายใน ระด บส าน ก ซ งรายงานการ ประเม นตนเองช วยให ส าน กทราบถ งจ ดอ อน จ ดแข งของการด าเน นงานการให บร การเทคโนโลย สารสนเทศ ซ งช วยให ส าน ก ใช เป นข อม ลในการปร บปร งและพ ฒนาค ณภาพของภาระงานด านต าง ๆ เพ อเป าหมายของการเป นองค กรค ณภาพหน งของ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ผ ช วยศาสตราจารย (ส ทธ ช ย ส ทธ ทศธรรม) ผ อ านวยการส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

3 สารบ ญ หน า ค าน า บทสร ปผ บร หาร ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ - ประว ต ความเป นมา ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ โครงสร างส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ การปร บโครงสร างและการแบ งส วนราชการ โครงสร างการบร หารงานภายในส าน ก อาคารสถานท ข อม ลทางการเง น ตารางแสดงผลการปร บปร งตามข อเสนอแนะของผลการประเม นป ท ผ านมา ตารางการว เคราะห จ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา จากการประเม นตนเอง ป การศ กษา ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพเท ยบก บเกณฑ และเท ยบก บเป าหมายในรอบป ป จจ บ น องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นการ องค ประกอบท 2 ค ณภาพการให บร การ องค ประกอบท 3 การบร การว ชาการแก ส งคม องค ประกอบท 4 การบร หารและการจ ดการ...32 องค ประกอบท 5 การเง นและงบประมาณ...50 องค ประกอบท 6 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ...53 รายการหล กฐานอ างอ ง ป การศ กษา รายนามคณะอน กรรมการประก นค ณภาพการศ กษาระด บคณะ/ส าน ก...63 ส วนท 3 สร ปผลการประเม นและท ศทางการพ ฒนา ตารางท ส1 สร ปการประเม นรายต วบ งช ประจ าป การศ กษา ตารางท ส2 สร ปการประเม นตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา ตารางท ส3 สร ปการประเม นตามม มมองด านการบร หารจ ดการ ประจ าป การศ กษา ตารางสร ป ตามองค ประกอบค ณภาพ ตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา และตามม มมองด านการบร หารจ ดการ...70

4 ส วนท 4 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะ/ส าน ก ประจ าป การศ กษา พ.ศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร...74 รายนามคณะอน กรรมการการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะ/ส าน ก...75 บทน า : สร ปข อม ลพ นฐานของส าน ก...76 ว ธ การประเม น - การวางแผนและการประเม น.77 - ว ธ การตรวจสอบความถ กต องน าเช อถ อของข อม ล ผลการประเม น ตารางป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช เฉพาะต วบ งช ของสกอ 78 ตารางป.2 สร ปผลการประเม นตามองค ประกอบค ณภาพ ประจ าป การศ กษา ตารางป.3 สร ปผลการประเม นตามมาตรฐานอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา ตารางป.4 สร ปผลการประเม นตามม มมองด านการบร หาร ประจ าป การศ กษา จ ดแข ง/แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา/ข อเสนอแนะในการปร บปร ง ว ธ ปฏ บ ต ท ด /นว ตกรรม (ถ าม ) จากการประเม นของคณะอน กรรมการการประเม นค ณภาพภายใน ระด บคณะ/ส าน ก...85 ภาคผนวก ก. ข อม ลพ นฐาน (Common Data Set) ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ภาพก จกรรม...90 รายงานการประช มคณะอน กรรมการประเม นค ณภาพภายใน ระด บคณะ/ส าน ก รายงานการประช มการแจ งผลการตรวจประเม นรายงานการประเม นตนเองของส าน ก

5 บทสร ปผ บร หาร ส าน กได จ ดท ารายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ป การศ กษา 2552 ฉบ บน เป นการประเม นผลการด าเน นงานของส าน ก โดยใช ข อม ลการด าเน นงานระหว าง ว นท 1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2553 ส าน กได ก าหนดเกณฑ ในการประเม นท งหมด 6 องค ประกอบ ได แก องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นการองค ประกอบท 2 ค ณภาพการให บร การ องค ประกอบท 3 การ บร การว ชาการแก ส งคม องค ประกอบท 4 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 5 การเง นและงบประมาณ และ องค ประกอบท 6 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ จากเกณฑ ด งกล าวส าน กได ประเม นตามต วบ งช ท สถาบ น ก าหนด 5 องค ประกอบ 11 ต วบ งช ท งน ส าน กได ก าหนดต วบ งช ตามอ ตตล กษณ ของส าน กในองค ประกอบท 2 โดยม ว ตถ ประสงค เพ อน าเสนอระด บค ณภาพการด าเน นงานตามภารก จด านต าง ๆ ของส าน ก ซ งม งเน นในด าน การให บร การด านเทคโนโลย สารสนเทศ และเพ อใช เป นรายงานข อม ลเบ องต นส าหร บร บการตรวจประเม นค ณภาพ ภายในจากคณะอน กรรมการประเม นค ณภาพภายในระด บคณะ/ส าน ก และเพ อเป นข อม ลในการจ ดท ารายงาน การประเม นค ณภาพของส าน ก เพ อรองร บการประเม นค ณภาพใน ระด บสถาบ นต อไป ซ งผลคะแนนรวมของท ก องค ประกอบ เท าก บ คะแนน จากการประเม นค ณภาพภายในของส าน กสามารถสร ปถ ง จ ดแข ง จ ดอ อน และ ข อเสนอแนะในการปร บปร ง เพ อการด าเน นงานส เป าหมายท ต องการในอนาคต ด งน จ ดแข ง 1. ส าน กสามารถจ ดการระบบข อม ลสารสนเทศท อย ในความด แลร บผ ดชอบได อย างม ค ณภาพและครอบคล มความ ต องการใช งาน โดยส าน กม การปร บปร งระบบเคร อข าย (Network ) ท งเคร อข ายแบบ Wired LAN และ Wireless LAN ให ม ประส ทธ ภาพครอบคล มท วท งสถาบ น เพ อสน บสน นให ท กหน วยงานสามารถใช ระบบสารสนเทศ เช อมโยงข อม ลก นได อย างท วถ ง 2. ส าน กม การส งเสร มให บ คลากรสายงานคอมพ วเตอร ได ร บการอบรมในล กษณะเฉพาะทางด านเทคน คคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะในการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพท ด ย งข น และน าองค ความร ท ได มาใช ประโยชน ก บงานได อย าง เหมาะสม 3. ส าน กม ระบบต าง ๆ ท สามารถน าข อม ลไปใช ในการว เคราะห เพ อใช ในการบร หารและการต ดส นใจ เพ อเป น ข อม ลให ผ บร หารต ดส นใจในการใช งบประมาณอย างม ประส ทธ ภาพ และม การใช เทคโนโลย สารสนเทศในการ ประก นค ณภาพ ได แก ระบบสารสนเทศการประก นค ณภาพการศ กษา (QAIS) และม การน ารายงานผลการ ปฏ บ ต งานท ได จากระบบ Helpdesk Service System มาเป นต วบ งช ในรายงานการประเม นตนเอง เพ อท าการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานอย างเป นร ปธรรมอ กด วย ซ งระบบ Helpdesk Service System ย งช วยในการออกช ด แบบสอบถามให ผ ร บบร การประเม นภายหล งเจ าหน าท ให บร การ ซ งท าให ได ร บความค ดเห นโดยตรงจาก ผ ร บบร การท เป นกล มเป าหมาย อย างสะดวก รวดเร ว ท าให สามารถน ามาพ ฒนางานบร การให ด ย งข น

6 จ ดอ อน 1. บ คลากรของส าน กม ภาระงานมาก ซ งงานบร การด านเทคโนโลย สารสนเทศม ความหลากหลาย ท าให ม อ ปสรรคใน การส อสารและด าเน นงานในบางคร ง 2. ส าน กย งไม สามารถจ ดท าแผนส งเสร มสน บสน นบ คลากรท ม ความสามารถและม ศ กยภาพในการก าวกระโดดข นส ต าแหน งงานท ก าวหน าได อย างรวดเร ว เน องจากการด าเน นการด านกฏระเบ ยบของงานบร หารบ คคลอย ภายใต คณะกรรมการบร หารงานบ คคลของสถาบ น ข อเสนอแนะในการปร บปร ง ส าน กควรจ ดระบบการต ดต อส อสารก นภายในท ม อย หลายช องทาง ได แก ระบบ ICS, Helpdesk ให ม ประส ทธ ภาพ มากข น อย างไรก ตามในการจ ดท ารายงานการประเม นตนเองในป การศ กษา 2552 ส าน กคาดหว งว าจะสามารถน าผล การประเม นไปใช ปร บปร งและพ ฒนาก จการต าง ๆ ของส าน กได อย างรวดเร ว และตรงตามเป าหมายของส าน ก เพ อให บรรล พ นธก จได อย างม ประส ทธ ภาพและเอ ออ านวยต อการสน บสน นการบร หารงานของสถาบ นต อไป

7 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ หน าท 1 จาก 92 หน า ประว ต ความเป นมา ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ เด มช อ ศ นย การศ กษาระบบสารสนเทศ ก อต งข นเม อว นท 27 กรกฎาคม พ.ศ โดยความร วมม อของสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ก บบร ษ ท ไอบ เอ ม ประเทศไทย จ าก ด ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา บ คลากรทางคอมพ วเตอร ท งในภาคร ฐและภาคเอกชน ต อมาในป 2532 ได ยกฐานะข นเป นส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ ในป 2535 สถาบ นได มอบหมายให ส าน กเป ดสอนว ชา สศ.400 ความร เบ องต นทางคอมพ วเตอร แก น กศ กษาท กคณะ ของสถาบ น เพ อเป นการเพ มศ กยภาพทางคอมพ วเตอร ให แก น กศ กษา จ งท าให ส าน กม ภาระงานด านการสอนน กศ กษาเพ มข น และงานน ได ด าเน นต อเน องมาถ งภาค 2 ป การศ กษา 2550 ในป การศ กษา 2548 เป ดสอนว ชา สศ.800 ระบบสารสนเทศด วย คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาด ษฎ บ ณฑ ตคณะร ฐประศาสนศาสตร ในป 2541 ส าน กได ร บอน ม ต ให เป ดสอนหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตสาขาการพ ฒนาระบบสารสนเทศ โดยม ว ตถ ประสงค หล กเพ อผล ตบ คลากรท ท าหน าท พ ฒนาระบบงานเพ อการใช งานในการประกอบการขององค กรท งในภาคธ รก จ เอกชน ร ฐว สาหก จ และหน วยงานของร ฐ และเพ อสนองตอบต อความต องการบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศของประเทศ ในป 2546 ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศโดยความร วมม อก บคณะบร หารธ รก จ ได ร บอน ม ต ให เป ดสอนหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อบ รณาการศาสตร ด านการบร หารจ ดการธ รก จ และศาสตร ด าน เทคโนโลย สารสนเทศเข าด วยก น ท งน เพ อปร บการศ กษาให สอดร บก บแนวค ดใหม ๆ ทางเทคโนโลย ท เก ดข น และสนองตอบ ความต องการการใช งานเทคโนโลย ขององค กรและประเทศ ในป 2547 ณ ว นท 1 พฤศจ กายน สถาบ นได ม ค าส งท 754/2547 ให โอนภาระงานในความร บผ ดชอบของศ นย เทคโนโลย งานโสตท ศนศ กษาของกองบร การการศ กษา และศ นย สารสนเทศเพ อการบร หาร มาอย ในความร บผ ดชอบของส าน ก เพ อให การด าเน นงานด านเทคโนโลย ม ความเป นเอกภาพ ต อมาใน ภาค 2 ป การศ กษา 2549 หล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ ได หย ดร บ น กศ กษา จนกระท งป การศ กษา 2552 ม ผ ส าเร จการศ กษาไปแล ว 7 ร น รวมท งส น 56 คน ในป 2551 เม อว นท 1 ก นยายน 2551 สถาบ นได ประกาศ เร อง การแบ งส วนราชการในส าน กงานอธ การบด สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ม ผลให หน วยเส ยงและอ เล กทรอน กส และหน วยภาพน งและโทรท ศน ย ายไปส งก ดกล มงาน โสตท ศน ปกรณ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด ต งแต ว นท 1 ธ นวาคม 2551 นอกจากน ส าน กย งได ร บมอบหมายให จ ดท า โครงการสอบจ ดระด บความร ความสามารถทางการใช คอมพ วเตอร ป ละ 4 คร ง เพ อพ ฒนาน กศ กษาของสถาบ นให ม ความร ทางการ ใช คอมพ วเตอร อย ในระด บมาตรฐาน ในเด อนต ลาคม พ.ศ ส าน กได ย ายท ท าการผ บร หารและส าน กงานเลขาน การจากอาคาร 6 ช น 2 และย าย ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และท ท างานของกล มงานต าง ๆ จากอาคารบ ญชนะ อ ตถากร ช น 5 มาอย ท อาคารสยามบรมราชก มาร โดยก าหนดให ช น 11 เป นท ท าการผ บร หารและส าน กงานเลขาน การ,กล มงานโครงสร างพ นฐาน,กล มงานพ ฒนาระบบ สารสนเทศ, กล มงานนว ตกรรมเทคโนโลย ช น 10 เป นท ท างานกล มงานบร การว ชาการและห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 4 ช น 9 เป นท ท างานกล มงานบร การคอมพ วเตอร และห องปฏ บ ต การคอมพ วเตร 1,2,3

8 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 2 จาก 92 หน า ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญาและปณ ธาน ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศม จ ดม งหมายในการให บร การเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อสน บสน นสถาบ นในการ ด าเน นการตามพ นธก จ ว ส ยท ศน ม งเน นประส ทธ ภาพการให บร การ 4 ด าน (4S) SMART หมายถ ง การปฏ บ ต งานท ถ กต อง และม ความร จร ง SMOOTH หมายถ ง ความราบร น ไม ต ดข ดในการด าเน นงาน SECURE หมายถ ง ความม นคงปลอดภ ย SPEEDY หมายถ ง ความรวดเร วท นต อความต องการใช งาน พ นธก จ - ให บร การเทคโนโลย สารสนเทศแก อาจารย น กศ กษา และบ คลากรภายในสถาบ น เพ อให การด าเน น พ นธก จของสถาบ นเป นไปอย างราบร น และม ประส ทธ ภาพ - พ ฒนาศ กยภาพทางคอมพ วเตอร ให แก น กศ กษาระด บปร ญญาโท และปร ญญาเอกของสถาบ น ด านความสามารถในการ ใช คอมพ วเตอร และโปรแกรมใช งานท เก ยวข อง - จ ดฝ กอบรมด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศให ก บบ คลากรของสถาบ น ต งแต ระด บผ ใช งานจนถ งระด บ ผ บร หาร - ให บร การว ชาการทางคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศแก หน วยงานภายนอก อาท การศ กษาว เคราะห และจ ดวาง ระบบงาน การวางแผนด านระบบสารสนเทศ เป นต น โครงสร างส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ ตามแผนภ ม ท 1 การจ ดแบ งหน วยงานส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ ด งต อไปน

9 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 3 จาก 92 หน า แผนภ ม ท 1 โครงสร างการปฏ บ ต งาน ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ คณะกรรมการประจ าส าน ก ผ อ านวยการ คณะกรรมการกองท นพ ฒนาเทคโนโลย รองผ อ านวยการ อาจารย ประจ าส าน ก ส วนเทคโนโลย สารสนเทศ (ว าง) ส าน กงานเลขาน การ กล มงานโครงสร าง พ นฐาน กล มงานพ ฒนา ระบบสารสนเทศ กล มงานบร การ คอมพ วเตอร กล มงานนว ตกรรม เทคโนโลย สารสนเทศ กล มงานบร การ ว ชาการ กล มงานบร หาร และธ รการ กล มงานการเง น และพ สด กล มงานแผน และพ ฒนา เจ าหน าท บร หารงานท วไป 8 (ช านาญการ) หน วยระบบเคร อข าย และระบบความปลดภ ย - LAN/Wireless LAN - Remote Access - Network Monitoring - User authentication system - Firewall system - Anti-virus system - Intruder detection system - Contingency plan หน วยสน บสน นระบบ สารสนเทศ - Dedicated & Virtual Private Server - Co-location (Server Room Environment) - Data Center - User authentication - Collaboration System - System - Database management - Web design, development and management - System monitoring - งานตรวจข อสอบ หน วยกราฟ ก - งานออกแบบกราฟ ก - งานสร างส อน าเสนอด วย คอมพ วเตอร หน วยว เคราะห ออกแบบ และพ ฒนาระบบงาน - ระบบบร การการศ กษา - ระบบการเง นการคล งและพ สด - ระบบบ คลากร - ระบบส าน กงาน - ระบบการเร ยนการสอน ฯลฯ หน วยคล งข อม ล - ข อม ลผ สม ครเข าศ กษา - ข อม ลน กศ กษา - ข อม ลน กศ กษาเก า - ข อม ลบ คลากร - ข อม ลภาระงานว ชาการ - คล งข อสอบ ฯลฯ หน วยสน บสน นระบบ งานอ น - งานห องสม ด - งานต ดส นใจเพ อการบร หาร - งานประก นค ณภาพ - งานตรวจข อสอบ - งานการประช ม (e-meeting) - งานการเร ยนการสอนทาง อ เล กทรอน กส หน วยห องปฏ บ ต การ คอมพ วเตอร - ห องปฏ บ ต การท วไป - ห องปฏ บ ต การเฉพาะทาง - ห องปฏ บ ต การว จ ย หน วยต ดต ง บร การ และบ าร งร กษาคอมพ วเตอร - งานต ดต ง Hardware / Software ห องเร ยน และ หน วยงานต าง ๆ - งานซ อมบ าร ง - งาน print/scan/write ข อม ล หน วย Helpdesk - งานร บแจ งป ญหาและให ค าแนะน าเบ องต น - งานจ ดท าค ม อการต ดต ง การใช งาน และ FAQ - งานประว ต และสถ ต หน วยค นคว าและ ว จ ยเทคโนโลย หน วยพ ฒนานว ตกรรม หน วยบร หารความเส ยง หน วยการทดสอบด วยระบบ อ เล กทรอน กส (e-testing) หน วยการเร ยนการสอนทาง อ เล กทรอน กส (e-learning) หน วยการสอบจ ดระด บ ความร ทางคอมพ วเตอร หน วยฝ กอบรม หน วยจ ดการความร หน วยธ รการ - งานร บส งหน งส อ - งานจ ดเก บเอกสาร - งานประช ม หน วยบ คคล - งานทะเบ ยนประว ต และ สว สด การ - งานพ ฒนาบ คลการ - งานจ ดผ ปฏ บ ต งานล วงเวลา และเบ กจ ายค าตอบแทน - งานการลาประเภทต าง ๆ - งานประเม นผลประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลการปฏ บ ต งาน หน วยประชาส มพ นธ - งานประสานงานการจ ด ก จกรรมของส าน ก - งานเผยแพร การจ ดก จกรรม ของส าน ก - งานจ ดท าเอกสารเพ อ ประชาส มพ นธ หน วยอาคารสถานท - งานบร การขอใช สถานท และ ค ดค าใช จ าย - งานความสะอาดและบ าร งร กษา - งานร กษาความปลอดภ ย หน วยการเง น - งานจ ดท างบประมาณ และการเบ กจ าย หน วยพ สด - งานจ ดซ อจ ดจ าง - งานทะเบ ยนคร ภ ณฑ และการย ม-ค น หน วยแผนงานและ ประก นค ณภาพ - งานแผนย ทธศาสตร ไอซ ท - งานประเม นผลแผนและการ ด าเน นงานตามแผน - งานประเม นตนเอง (ประก นค ณภาพ/กพร.) - งานข อม ลส าหร บการ ประเม น - งานประเม นค ณภาพ การให บร การ 16 ธค.52

10 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 4 จาก 92 หน า ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ ม ภาระหน าท และความร บผ ดชอบ ด งต อไปน 1. ศ กษาพ ฒนาและต ดตามความก าวหน าของเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อสน บสน นภารก จของสถาบ น 2. วางแผนด านเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อสนองความต องการอย างม ระบบ 3. ด แล และควบค มระบบเคร อข ายสถาบ น และเคร องคอมพ วเตอร ของสถาบ นในส วนท ร บผ ดชอบ 4. ให บร การด านการใช คอมพ วเตอร และจดหมายอ เล กทรอน กส 5. ด แล ร กษา และซ อมบ าร งอ ปกรณ ท เก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ 6. ให บร การแก คณาจารย และน กว ชาการของสถาบ น ในการจ ดท าส อการเร ยนการสอนท ม ประส ทธ ภาพ ได แก งาน จ ดท า e-learning และจ ดการสอบเข า และสอบจ ดระด บความร ความสามารถทางคอมพ วเตอร ด วยระบบ e-testing 7. ร บผ ดชอบการอบรม ให แก น กศ กษาและบ คลากรของสถาบ น 8. ให บร การทางว ชาการ และฝ กอบรมแก หน วยงานภายนอกเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ การจ ดอ ตราก าล ง ป จจ บ นส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศม อ ตราก าล ง ปรากฏด งแผนภ ม ต อไปน

11 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 5 จาก 92 หน า แผนภ ม ท 2 โครงสร างอ ตราก าล งส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ คณะกรรมการประจ าส าน ก ผ อ านวยการ ผศ.ส ทธ ช ย ส ทธ ทศธรรม คณะกรรมการกองท นพ ฒนาเทคโนโลย รองผ อ านวยการ อ.ดร.ปราโมทย ล อนาม อาจารย ประจ าส าน ก - ผศ.นวลนดา สงวนวงษ ทอง ผศ.ระด บ 8 (ข าราชการ) ท ปร กษาผ อ านวยการด านงานบร การว ชาการ - อ.อภ ร ตน บ รพ พ ฒน อาจารย ระด บ 7 (ข าราชการ) ท ปร กษาผ อ านวยการด านงานนว ตกรรมเทคโนโลย สารสนเทศ ส วนเทคโนโลย สารสนเทศ (ว าง) นวช.คอมพ วเตอร (ห วหน าส วน) พน กงานสถาบ น (อ ตราใหม ) ส าน กงานเลขาน การ เจ าหน าท บร หารงานท วไป 8 (เลขาน การส าน ก) (นางภ ทร นทร โล ห ว ชระก ล) กล มงานโครงสร าง พ นฐาน (นายกฤษณะ หล อโลหพ นธ ) กล มงานพ ฒนา ระบบสารสนเทศ (นางส น ดา เต ยธส ทธ ) กล มงานบร การ คอมพ วเตอร (นางโสภ ษฐ ป ญญาค า) กล มงานนว ตกรรม เทคโนโลย สารสนเทศ (ว าง) กล มงานบร การ ว ชาการ (ว าง) กล มงานบร หาร และธ รการ (น.ส.อรวรรณ ส ขยาน ) กล มงานการเง น และพ สด (ว าง) กล มงานแผน และพ ฒนา (ว าง) เจ าหน าท บร หาร งานท วไป 8 (ช านาญการ) (นางภาว น พ นธ ลาภ) หน วยระบบเคร อข าย และระบบความปลอดภ ย - น.ส.กส มา ค วเจร ญ นวช.คอมพ วเตอร 5 (ข าราชการ) - นางอ จฉราพร สาระบ ตร นวช.คอมพ วเตอร 4 (ข าราชการ) - นายเสร มศ กด ส นทรศ พท นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - นายส รพงษ เนาวเศรษฐ นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) หน วยสน บสน นระบบ สารสนเทศ - นายกฤษณะ หล อโลหพ นธ นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - นายกรพรหม ถ ระว ฒน นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - น.ส.ศ โรร ตน พลช ย นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) หน วยกราฟ ก - น.ส.อ จฉร ยา เปรมเล ก นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) หน วยว เคราะห ออกแบบ และพ ฒนาระบบงาน หน วยคล งข อม ล หน วยสน บสน นระบบ งานอ น - นางส น ดา เต ยธส ทธ นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - นายภ ญโญ เก ดแก ว นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - น.ส.ชน ญญา เน ยมมาล ย นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - นายพ ชนกฤษณ โกศลทว ชากร นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - น.ส.คณ ตรา ป ดสายะ นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) หน วยห องปฏ บ ต การ คอมพ วเตอร - นางโสภ ษฐ ป ญญาค า นวช.คอมพ วเตอร (ข าราชการ) หน วยต ดต ง บร การ และบ าร งร กษาคอมพ วเตอร - นายธว ชช ย กาวรรณ ช างเคร องคอมพ วเตอร 3 (ข าราชการ) - นายช ดช ย บ ตแสง นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - นายอาร หว งป ญญา ช างอ เล กทรอน กส (พนง.สถาบ น) หน วย Helpdesk - นายโกม ท โกม ทพงศ นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) หน วยค นคว าและว จ ย เทคโนโลย หน วยพ ฒนานว ตกรรม หน วยบร หารความเส ยง - นายกรพรหม ถ ระว ฒน นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - นายวรว ฒ แสงเร อง นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น)(ว าง) หน วยการทดสอบด วยระบบ อ เล กทรอน กส (e-testing) หน วยการเร ยนการสอนทาง อ เล กทรอน กส (e-learning) - น.ส.ท ศน ย เพชรส ช วง นวช.คอมพ วเตอร 4 (ข าราชการ) - น.ส.อ จฉร ยา เปรมเล ก นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - นายวรว ฒ แสงเร อง นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) หน วยการสอบจ ดระด บความร ทางคอมพ วเตอร หน วยฝ กอบรม หน วยจ ดการความร - น.ส.จ ฬาล กษณ จนท.บร หารงานท วไป (พนง.สถาบ น) หน วยธ รการ หน วยการเง น - น.ส.วร นต ภรณ - น.ส.อรวรรณ ส ขยาน ข นจะน นท (ข าราชการ) ผ ปฏ บ ต งานบร หาร จนท.บร หารงานท วไป 6 (ล กจ างช วคราว) - น.ส.จ ฬาล กษณ หน วยบ คคล จนท.บร หารงานท วไป - น.ส.ประภาพรรณ (พนง.สถาบ น) มาน ตส ภวงษ หน วยพ สด ผ ปฏ บ ต งานบร หาร - น.ส.ส ภ กตรา เส งหะพ นธ (พนง.สถาบ น) ผ ปฏ บ ต งานบร หาร หน วยประชาส มพ นธ (พนง.สถาบ น) - น.ส.อรวรรณ ส ขยาน จนท.บร หารงานท วไป 6 (ข าราชการ) - น.ส.จ ฬาล กษณ จนท.บร หารงานท วไป (พนง.สถาบ น) หน วยอาคารสถานท - นายว โรจน ใจจ นดา น กการ-ภารโรง (ล กจ างประจ า) - นายส ง ฉ าสอน พนง.บร การอ ดส าเนา (ล กจ างประจ า) - นางศ ร ว ลย ทองอาภรณ น กการ-ภารโรง (ล กจ างช วคราว) หน วยแผนงานและ ประก นค ณภาพ - นางท ศน ย อาด า น กว เคราะห นโยบายและแผน (พนง.สถาบ น) รวม 37 อ ตรา แบ งเป น - ข าราชการ สาย ก. ส งก ดคณะสถ ต ประย กต ปฏ บ ต ราชการท ส าน ก 2 อ ตรา - ข าราชการ 10 อ ตรา สาย ก. 2 อ ตรา สาย ข. ค. 8 อ ตรา พน กงานสถาบ น 21 อ ตรา (ว าง 2 อ ตรา) ล กจ างประจ า 2 อ ตรา ล กจ างช วคราว 2 อ ตรา

12 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 6 จาก 92 หน า การปร บโครงสร างและการแบ งส วนราชการ การแบ งส วนราชการเด มและการแบ งส วนราชการใหม ภายในส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ การแบ งส วนราชการเด ม การแบ งส วนราชการใหม เหต ผล / ความจ าเป น ผ บร หารส าน ก 1 ผ อ านวยการส าน ก 2 รองผ อ านวยการส าน ก 3 เลขาน การส าน ก 1 ผ อ านวยการส าน ก 2 รองผ อ านวยการส าน ก 3 เลขาน การส าน ก 4 ห วหน าส วนเทคโนโลย สารสนเทศ - เพ มต าแหน งห วหน าส วน เทคโนโลย สารสนเทศ 1 ต าแหน ง เพ อท าหน าท ควบค ม ด แล และให ค าปร กษา แนะน า การปฏ บ ต งาน ของกล มงานด านเทคโนโลย ท ง 5 กล มให เป นด าเน นงานไปตาม นโยบายของสถาบ นและส าน ก เด มไม ม 1 ท ปร กษาผ อ านวยการด านงานบร การ ว ชาการ 2 ท ปร กษาผ อ านวยการด านงาน นว ตกรรมเทคโนโลย แบ งเป น 5 สายงาน แบ งเป น 1. สายงานโครงสร างพ นฐาน 1.ส วนเทคโนโลย สารสนเทศ 2. สายงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ 1.1 กล มงานโครงสร างพ นฐาน 3. สายงานบร การคอมพ วเตอร 1.2 กล มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ 4. สายงานบร การส อสารสนเทศและ 1.3 กล มงานบร การคอมพ วเตอร โสตท ศน 1.4 กล มงานนว ตกรรมเทคโนโลย 5. สายงานบร หารและธ รการ สารสนเทศ - สถาบ นปร บเปล ยนภารก จของ ส าน กให ด แลงานด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของ สถาบ น ต อมาในภาค 2 ป การศ กษา 2549 สถาบ นได ม นโยบายให งดร บ น กศ กษาหล กส ตร ว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาบร หาร เทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กจ ง มอบหมายภาระงานให อาจารย ประจ าส าน ก 2 ท าน เป นท ปร กษา ผ อ านวยการ เพ อท าหน าท ให ค าปร กษาและแนะน าการ ด าเน นงานด านงานบร การว ชาการ และด านงานนว ตกรรมเทคโนโลย - เพ อให สอดคล องก บภาระงานใน ป จจ บ น

13 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 7 จาก 92 หน า การแบ งส วนราชการเด ม การแบ งส วนราชการใหม เหต ผล / ความจ าเป น 1.5 กล มงานบร การว ชาการ 2.ส าน กงานเลขาน การ 2.1 กล มงานบร หารและธ รการ 2.2 กล มงานการเง นและพ สด 2.3 กล มงานวางแผนและพ ฒนา อ ตราก าล ง ในป การศ กษา 2552 ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ ม บ คลากรท ปฏ บ ต งานอย ท งส น รวม 37 อ ตรา แบ งเป น ประเภท ค ณว ฒ ปร ญญา เอก โท ตร ต ากว าตร รวม ข าราชการ พน กงานสถาบ น ( อ ตราว าง 2 อ ตรา) ล กจ างประจ า 2 2 ล กจ างช วคราวเง นรายได 1 1 ล กจ างเง นท นคณะ/ส าน ก 1 1 รวม 37 โครงสร างการบร หารงานภายในส าน ก ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศม โครงสร างการบร หารงานภายใน ประกอบด วย คณะกรรมการประจ าส าน ก ประกอบด วย ผ อ านวยการส าน ก เป นประธานคณะกรรมการ รองผ อ านวยการ ส าน ก อาจารย ประจ าส าน กและอาจารย จากหน วยงานภายในสถาบ น คณะกรรมการบร หารเง นกองท นส าน ก ประกอบด วย รองอธ การบด ฝ ายวางแผน เป นประธาน ผ อ านวยการส าน ก รองผ อ านวยการส าน ก อาจารย ประจ าส าน ก และเลขาน การส าน ก เป นกรรมการและเลขาน การ คณะกรรมการกองท นพ ฒนาเทคโนโลย ประกอบด วย รองอธ การบด ฝ ายวางแผน เป นประธาน รอง อธ การบด ฝ ายบร หาร รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ คณบด หร อผ อ านวยการส าน กหน วยงานภายในสถาบ น อาจารย จาก หน วยงานภายในสถาบ น ผ อ านวยการส าน ก เป นกรรมการและเลขาน การ และรองผ อ านวยการส าน ก เป นกรรมการและ ผ ช วยเลขาน การ การก าก บตรวจสอบ การด าเน นงานในก จการต าง ๆ ของส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศอย ภายใต การก าก บตรวจสอบของ คณะกรรมการประจ าส าน ก และก จการต าง ๆ ท ใช งบกองท นพ ฒนาเทคโนโลย อย ภายใต การก าก บตรวจสอบของคณะกรรมการ กองท นพ ฒนาเทคโนโลย

14 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 8 จาก 92 หน า ขอบเขตและภาระงาน ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ จ ดแบ งโครงสร างออกเป นด งน 1. ส วนเทคโนโลย สารสนเทศ เป นฝ ายท ปฏ บ ต งานด านการด าเน นงานเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศของ สถาบ น ด แล พ ฒนาและบ าร งร กษาระบบงานเทคโนโลย สารสนเทศแก หน วยงาน โดยแบ งตามล กษณะงานเป น 5 กล มงาน ด งน กล มงานโครงสร างพ นฐาน กล มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ กล มงานบร การคอมพ วเตอร กล มงานนว ตกรรมเทคโนโลย กล มงานบร การว ชาการ 2. ส าน กงานเลขาน การ เป นฝ ายท ปฏ บ ต งานสน บสน นสายงานบร การเทคโนโลย สารสนเทศ โดยแบ งเป น 3 กล มงาน ด งน กล มงานบร หารและธ รการ กล มงานการเง นและพ สด กล มงานวางแผนและพ ฒนา อาคารสถานท ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศได แบ งพ นท ใช สอยด งน อาคารสยามบรมราชก มาร ช น 9 เป นท ต งของห องปฏ บ ต การ 1, 2 และ 3 ช น 10 เป นท ต งของห องปฏ บ ต การ 4 และท ท างานกล มงานบร การว ชาการ ช น 11 เป นห องผ บร หารส าน ก ห องอาจารย ห องประช ม กล มงานบร หารและธ รการ กล มงานบร การว ชาการ กล มงานนว ตกรรมเทคโนโลย สารสนเทศ กล มงานโครงสร าง พ นฐาน กล มงานบร การคอมพ วเตอร กล มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ห องศ นย รวม ระบบเคร อข ายและเคร องแม ข าย อาคารบ ญชนะ อ ตถากร ช น 5 เป นห องระบบเคร อข ายย อยและเคร องแม ข าย ส าหร บต ดต งระบบคอมพ วเตอร แม ข าย และอ ปกรณ เคร อข าย สน บสน นงานบร การเทคโนโลย สารสนเทศของสถาบ น อาคารจอดรถ ช น 2 เป นห องระบบเคร อข ายย อยและเคร องแม ข าย ส าหร บต ดต งระบบคอมพ วเตอร แม ข ายสน บสน นระบบสารสนเทศเพ องานบร หารและงานบร การการศ กษา

15 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 9 จาก 92 หน า ข อม ลทางการเง น แผนภ ม เปร ยบเท ยบงบประมาณของส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ Millions งบประมาณท ได ร บ งบประมาณท เบ กจ าย งบประมาณแผ นด น งบประมาณเง นรายได กองท นส าน ก กองท นพ ฒนาเทคโนโลย งบประมาณของส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ ประจ าป 2552 งบประมาณแผ นด น งบประมาณเง น รายได กองท นส าน ก ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ รายการ งบประมาณท ได ร บ งบประมาณท เบ กจ าย งบด าเน นการ 341, , งบลงท น 6,886, ,594, งบเง นอ ดหน น 13,000, ,000, รวม 20,227, ,936, งบด าเน นการ 2,988, ,363, งบลงท น 553, , งบเง นอ ดหน น 38, , รวม 3,579, ,963, งบด าเน นการ 52, , งบลงท น - - งบเง นอ ดหน น 74, , รวม 126, , กองท นพ ฒนา เทคโนโลย งบด าเน นการ 5,129, ,641, งบลงท น 1,790, ,651, งบเง นอ ดหน น 20, รวม 6,940, ,292, รวมท งส น 30,873, ,222,750.87

16 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 10 จาก 92 หน า ตารางแสดงผลการปร บปร งตามข อเสนอแนะของผลการประเม นป ท ผ านมา จ ดท ควรพ ฒนาและข อเสนอแนะจากคณะอน กรรมการประเม น ป การศ กษาท 2551 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นการ จ ดท ควรพ ฒนา/ข อเสนอแนะในการปร บปร ง ส าน กควรน าแผนปฏ บ ต งานประจ าป 2551 มาพ จารณาร อยละของ การบรรล เป าหมายตามต วบ งช ของการปฏ บ ต งานท ก าหนด แนวทางการพ ฒนา ส าน กควรม การทบทวนแผนการด าเน นงานเพ อน ามาว เคราะห ความ สอดคล องก บสภาพการณ ป จจ บ นและแนวโน มในอนาคต การด าเน นงาน 1. ส าน กได น าแผนปฏ บ ต งานประจ าป 2551 มาพ จารณาร อยละ ของการบรรล เป าหมายตามต วบ งช ของการปฏ บ ต งานท ก าหนด 2. ส าน กได ม การพ จารณาทบทวนระบบและกลไกประก น ค ณภาพการศ กษา โดยสร ปการพ ฒนาและเปล ยนแปลง การ จ ดท าองค ประกอบและต วบ งช ของรายงานการประก นค ณภาพ โดยแสดงภาพรวมให เห นพ ฒนาการต อการน ามาปร บปร ง ว ธ การบร หารจ ดการงานบร การเทคโนโลย สารสนเทศของ ส าน ก ให ได ร บความพ งพอใจและเอ อประโยชน ส งส ดต อ หน วยงานคณะ/ส าน กของสถาบ น 3. ส าน กได ม การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานร วมก น และใน ระหว างป ท ด าเน นงานม การทบทวน/ปร บแผน/ปร บกลย ทธ ให สอดคล องก บความเป นจร ง ส งผลให ส าน กจ ดต ง คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลโครงการของส าน ก การศ กษาระบบสารสนเทศ และจากการประช ม คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลโครงการของส าน ก คร ง ท 5/2552 ว นพฤห สบด ท 13 ส งหาคม 2552 ประธานได ขอให คณะกรรมการเพ มหน าท ในการท างานด งน 1) ว เคราะห ความสอดคล องระหว างกลย ทธ แผนการด าเน นงาน เป าประสงค เป าหมายก บย ทธศาสตร และแผนพ ฒนาของ สถาบ น และ 2) ประเม นต วบ งช ในแผนงานและโครงการ 4. จากการประช มคณะอน กรรมการประก นค ณภาพการศ กษาของ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศคร งท 1/2552 ว นจ นทร ท 28 ธ นวาคม พ.ศ ท ประช มม มต ให หน วยแผนงานและ ประก นค ณภาพ สร ปผลการปฏ บ ต งานท รายงานในการประช ม คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลโครงการของส าน กท ก รอบ 6 เด อน 9 เด อน 12 เด อน และน าเข าท ประช ม คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลโครงการของส าน ก พ จารณาร อยละของการบรรล เป าหมายตามต วบ งช วของการ ปฏ บ ต งานท ก าหนด

17 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 11 จาก 92 หน า จ ดท ควรพ ฒนาและข อเสนอแนะจากคณะอน กรรมการประเม น ป การศ กษาท 2551 องค ประกอบท 2 ค ณภาพการให บร การ จ ดท ควรพ ฒนา/ข อเสนอแนะในการปร บปร ง การส ารวจความพ งพอใจของผ ร บบร การในบางบร การไม ได เน น ส ารวจความพ งพอใจของผ ร บบร การท ม ต อเจ าหน าท จ าเป นต อง ปร บปร งแบบสอบถามให ม ค าถามท ตรงก บการส ารวจตามค ณภาพ ของเจ าหน าท และแยกแบบส ารวจความพ งพอใจต อประเภทงาน ออกไป แนวทางการพ ฒนา ส าน กจ าเป นต องปร บปร งแบบสอบถามให ม ค าถามท ตรงก บการ ส ารวจตามค ณภาพของเจ าหน าท และแยกแบบส ารวจตามประเภท งานออกไป โดยต งคณะท างานข นเพ อปร บปร งแบบสอบถาม การด าเน นงาน 1. ได ท าการปร บปร งแบบสอบถาม ในการประช มบ คลากร คร งท 4/2552 ว นท 24 ก.ย ด งน ปร บแก แบบสอบถามของบร การ Helpdesk ในข อ ความ สะดวกในการต ดต อทางโทรศ พท /ระยะเวลาท ให รอสาย เป น ความสะดวกในการต ดต อ และ ความถ กต อง/ ผลล พธ ในการให บร การ เป น ความเหมาะสมของเวลาท ใช ในการปฏ บ ต งาน ปร บแก แบบสอบถามของห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร จาก ความท นสม ยของเคร องคอมพ วเตอร เป น สมรรถนะ ของเคร องคอมพ วเตอร 2. จากการประช มคณะอน กรรมการประก นค ณภาพการศ กษาของ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศคร งท 1/2552 ว นจ นทร ท 28 ธ นวาคม พ.ศ ท ประช มม มต ให ท กกล มงานปร บปร ง แบบสอบถาม และน าเข าท ประช มของคณะท างานปร บปร ง แบบสอบถามความพ งพอใจของผ ร บบร การ โดยแบ ง แบบสอบถามออกเป น 2 ประเภท ค อ ปร บแก แบบสอบถามท เก ยวก บงานเป นแบบสอบถามต อ การให บร การของเจ าหน าท ให ครบท กกล มงาน ซ ง แบบสอบถามเก ยวก บการให บร การของเจ าหน าท จะ ส ารวจเป นแบบ Post Survey แบบสอบถามเก ยวก บความพ งพอใจต อประเภทงาน จะ ส ารวจป ละ 2 คร ง ในส วนของว ธ การแจกแบบส ารวจก บ กล มเป าหมายท จะท าการส ารวจให คณะท างานประช มอ ก คร ง องค ประกอบท 3 การบร การว ชาการแก ส งคม แนวทางการพ ฒนา ส าน กควรเพ มต วบ งช เก ยวก บการม ส วนร วมในการให บร การทาง ว ชาการแก ส งคมของเจ าหน าท ด วย จากการประช มคณะอน กรรมการประก นค ณภาพการศ กษาของ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศคร งท 1/2552 ว นจ นทร ท 28 ธ นวาคม พ.ศ ท ประช มม มต ให เพ มต วบ งช เก ยวก บการม ส วน ร วมในการให บร การทางว ชาการแก ส งคมของเจ าหน าท

18 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 12 จาก 92 หน า จ ดท ควรพ ฒนาและข อเสนอแนะจากคณะอน กรรมการประเม น ป การศ กษาท 2551 องค ประกอบท 4 การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม แนวทางการพ ฒนา ส าน กให ความส าค ญและส งเสร มให บ คลากรเข าร วมก จกรรมด าน การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ท งท สถาบ นจ ดข น และก จกรรมท ส าน กจ ดข น องค ประกอบท 5 การบร หารและการจ ดการ แนวทางการพ ฒนา 1. เน องจากม การน าระบบฐานข อม ลสารสนเทศมาช วยในการ สน บสน นกระบวนการด าเน นงานของสถาบ นมากย งข น ด งน น จ งควรด าเน นการเพ มอ ตราของบ คลากรท เช ยวชาญทางด านไอท ให เพ ยงพอท จะรองร บต อ การควบค มด แลและพ ฒนาระบบ ฐานข อม ลสารสนเทศของสถาบ นได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. ควรม การประเม นประส ทธ ภาพ ความปลอดภ ยของข อม ล และ ประเม นความพ งพอใจของผ ใช ระบบ เพ อน าไปปร บปร งระบบ ให ม ประส ทธ ภาพด ข น ควรม การจ ดท าระบบบร หารความเส ยง ของระบบสารสนเทศเพ อป องก นการเก ดความเส ยหายใน ร ปแบบต างๆและสามารถฟ นฟ ระบบและข อม ลในกรณ ท เก ด ความเส ยหายได รวมท งควรม แผนแก ไขป ญหาจากภ ยพ บ ต (Contingency Plan) และม การทดสอบตามแผนท วางไว การด าเน นงาน 1. ส าน กส งเสร มให บ คลากรเข าร วมก จกรรมของสถาบ นและของ ส าน กจ ดข น โดยม การให คะแนนส วนพฤต กรรมการปฏ บ ต งาน ด านก จกรรมการม ส วนร วม 2. งานเว บไซด ได จ ดส งหน าเว บท แสดงบนเว บไซด ของสถาบ นใน เทศกาลต าง ๆ ท เก ยวก บศ ลปว ฒนธรรม มาย งหน วยแผนฯ 1. ท ประช มคณะกรรมการกองท นพ ฒนาเทคโนโลย ได ม มต ให ส าน กท าการขออ ตราน กว ชาการคอมพ วเตอร จ านวน 11 อ ตรา ซ ง ท ประช มสภาสถาบ นฯ ม มต อน ม ต อ ตราพน กงานสถาบ น ต าแหน งน กว ชาการคอมพ วเตอร จ านวน 7 อ ตรา และบรรจ เข า ปฏ บ ต งานแล ว 6 อ ตรา 2. ส าน กได ม การส ารวจความพ งพอใจของผ ร บบร การท ม ต อ ฐานข อม ลเพ มข นนอกเหน อจากการประเม นความพ งพอใจของ ผ ร บบร การท ม ต อเจ าหน าท ผ ร บบร การ 3. ส าน กได แต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยงของส าน ก การศ กษาระบบสารสนเทศข น เพ อระบ ป จจ ยเส ยงต างๆ ท ม ผลกระทบต อการด าเน นงานตามภาระก จหล กของส าน ก และได ด าเน นการบร หารจ ดการความเส ยงไปแล วบางส วนใน ป งบประมาณ 2552

19 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 13 จาก 92 หน า ตารางการว เคราะห จ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา จากการประเม นตนเอง ป การศ กษา 2552 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นการ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง 1. ส าน กม การก าหนดปร ชญาหร อปณ ธาน ตลอดจนม กระบวนการพ ฒนากลย ทธ แผนด าเน นงานและม การ ก าหนดต วบ งช เพ อว ดความส าเร จของการด าเน นงาน ตามแผนครบท กภารก จ 2. ส าน กม การแต งต งคณะกรรมการต ดตามและ ประเม นผลโครงการของส าน ก โดยม หน าท ว เคราะห ความสอดคล องระหว างกลย ทธ แผนการด าเน นงาน เป าประสงค เป าหมายก บย ทธศาสตร และแผนพ ฒนา ของสถาบ น และ ประเม นต วบ งช ในแผนงานและ โครงการเพ อให การด าเน นงานโครงการต าง ๆ ของ ส าน กเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง การก าหนดต วบ งช และเป าหมาย ควรก าหนดต วบ งช และเป าหมายให สามารถว ดความส าเร จ ได อย างช ดเจน ว ธ ปฏ บ ต ท ด /นว ตกรรม (ถ าม ) องค ประกอบท 2 ค ณภาพการให บร การ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง ส าน กม ระบบ Helpdesk Service System ช วยในการออกช ด ควรพ ฒนาการส ารวจความพ งพอใจของผ ร บบร การท ม ต อ แบบสอบถามให ผ ร บบร การประเม นภายหล งเจ าหน าท ประเภทงานต าง ๆ ท ให บร การ นอกเหน อจากการส ารวจ ให บร การ ซ งท าให ได ร บความค ดเห นโดยตรงจาก ความพ งพอใจท ม ต อเจ าหน าท ผ ให บร การ ผ ร บบร การท เป นกล มเป าหมาย อย างสะดวก รวดเร ว ท าให สามารถน ามาพ ฒนางานบร การให ด ย งข น จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง ว ธ ปฏ บ ต ท ด /นว ตกรรม (ถ าม )

20 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 14 จาก 92 หน า องค ประกอบท 3 การบร การทางว ชาการแก ส งคม จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง ส าน กม การประเม นผลการจ ดก จกรรมของส าน ก เพ อน าผล ส าน กควรจ ดก จกรรมหร อทร พยากรท จะส งเสร มให การประเม นไปพ จารณาปร บปร งการให บร การทางว ชาการ บ คลากรสามารถท างานด านว ชาการได เพ มข น จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง. ว ธ ปฏ บ ต ท ด /นว ตกรรม (ถ าม ) องค ประกอบท 4 การบร หารและการจ ดการ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง 1. ส าน กได จ ดก จกรรมการพ ฒนากระบวนการจ ดการ ความร ซ งสามารถตอบสนองย ทธศาสตร ของสถาบ น เพ อน ามาใช ประโยชน ในการพ ฒนาสถาบ นให เป น สถาบ นแห งการเร ยนร 2. ผ บร หารของสถาบ นฯได มอบหมายส าน กการศ กษา ระบบสารสนเทศซ งประกอบด วยบ คลากรท เช ยวชาญ ทางด านไอท เป นผ ร บผ ดชอบการบร หารจ ดการ เทคโนโลย สารสนเทศของสถาบ นฯ และได สน บสน น ทร พยากรต าง ๆ ให อย างเพ ยงพอ ท าให ระบบข อม ล สารสนเทศท อย ในความด แลร บผ ดชอบของส าน กฯม ค ณภาพและครอบคล มความต องการใช งาน 3. ส าน กม การปร บปร งระบบเคร อข าย (Network ) ท ง เคร อข ายแบบ Wired LAN และ Wireless LAN ให ม ประส ทธ ภาพและครอบคล มท วท งสถาบ น เพ อ สน บสน นให ท กหน วยงานสามารถใช ระบบ สารสนเทศเช อมโยงข อม ลก นได อย างท วถ ง 4. ส าน กม การส งเสร มให บ คลากรสายงานคอมพ วเตอร ได ร บการอบรมในล กษณะเฉพาะทางด านเทคน ค คอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะในการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพท ด ย งข น และน าองค ความร ท ได มาใช ประโยชน ก บงานได อย างเหมาะสม 5. ส าน กม คณะกรรมการบร หารความเส ยงของส าน ก การศ กษาระบบสารสนเทศ และม การก าหนดนโยบาย การควบค มการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information