รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน Self Assessment Report (SAR) ประจ าป การศ กษา 2552

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน Self Assessment Report (SAR) ประจ าป การศ กษา 2552"

Transcription

1 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน Self Assessment Report (SAR) ประจ าป การศ กษา 2552 ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ฉบ บหล งการตรวจประเม น 23 กรกฎาคม 2553

2 ค าน า ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศได จ ดท ารายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ป การศ กษา 2552 (1 ม.ย.52 31พ.ค. 53) เพ อร บการตรวจสอบและประเม นค ณภาพภายใน ระด บส าน ก ซ งรายงานการ ประเม นตนเองช วยให ส าน กทราบถ งจ ดอ อน จ ดแข งของการด าเน นงานการให บร การเทคโนโลย สารสนเทศ ซ งช วยให ส าน ก ใช เป นข อม ลในการปร บปร งและพ ฒนาค ณภาพของภาระงานด านต าง ๆ เพ อเป าหมายของการเป นองค กรค ณภาพหน งของ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ผ ช วยศาสตราจารย (ส ทธ ช ย ส ทธ ทศธรรม) ผ อ านวยการส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

3 สารบ ญ หน า ค าน า บทสร ปผ บร หาร ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ - ประว ต ความเป นมา ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ โครงสร างส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ การปร บโครงสร างและการแบ งส วนราชการ โครงสร างการบร หารงานภายในส าน ก อาคารสถานท ข อม ลทางการเง น ตารางแสดงผลการปร บปร งตามข อเสนอแนะของผลการประเม นป ท ผ านมา ตารางการว เคราะห จ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา จากการประเม นตนเอง ป การศ กษา ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพเท ยบก บเกณฑ และเท ยบก บเป าหมายในรอบป ป จจ บ น องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นการ องค ประกอบท 2 ค ณภาพการให บร การ องค ประกอบท 3 การบร การว ชาการแก ส งคม องค ประกอบท 4 การบร หารและการจ ดการ...32 องค ประกอบท 5 การเง นและงบประมาณ...50 องค ประกอบท 6 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ...53 รายการหล กฐานอ างอ ง ป การศ กษา รายนามคณะอน กรรมการประก นค ณภาพการศ กษาระด บคณะ/ส าน ก...63 ส วนท 3 สร ปผลการประเม นและท ศทางการพ ฒนา ตารางท ส1 สร ปการประเม นรายต วบ งช ประจ าป การศ กษา ตารางท ส2 สร ปการประเม นตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา ตารางท ส3 สร ปการประเม นตามม มมองด านการบร หารจ ดการ ประจ าป การศ กษา ตารางสร ป ตามองค ประกอบค ณภาพ ตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา และตามม มมองด านการบร หารจ ดการ...70

4 ส วนท 4 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะ/ส าน ก ประจ าป การศ กษา พ.ศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร...74 รายนามคณะอน กรรมการการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะ/ส าน ก...75 บทน า : สร ปข อม ลพ นฐานของส าน ก...76 ว ธ การประเม น - การวางแผนและการประเม น.77 - ว ธ การตรวจสอบความถ กต องน าเช อถ อของข อม ล ผลการประเม น ตารางป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช เฉพาะต วบ งช ของสกอ 78 ตารางป.2 สร ปผลการประเม นตามองค ประกอบค ณภาพ ประจ าป การศ กษา ตารางป.3 สร ปผลการประเม นตามมาตรฐานอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา ตารางป.4 สร ปผลการประเม นตามม มมองด านการบร หาร ประจ าป การศ กษา จ ดแข ง/แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา/ข อเสนอแนะในการปร บปร ง ว ธ ปฏ บ ต ท ด /นว ตกรรม (ถ าม ) จากการประเม นของคณะอน กรรมการการประเม นค ณภาพภายใน ระด บคณะ/ส าน ก...85 ภาคผนวก ก. ข อม ลพ นฐาน (Common Data Set) ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ภาพก จกรรม...90 รายงานการประช มคณะอน กรรมการประเม นค ณภาพภายใน ระด บคณะ/ส าน ก รายงานการประช มการแจ งผลการตรวจประเม นรายงานการประเม นตนเองของส าน ก

5 บทสร ปผ บร หาร ส าน กได จ ดท ารายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ป การศ กษา 2552 ฉบ บน เป นการประเม นผลการด าเน นงานของส าน ก โดยใช ข อม ลการด าเน นงานระหว าง ว นท 1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2553 ส าน กได ก าหนดเกณฑ ในการประเม นท งหมด 6 องค ประกอบ ได แก องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นการองค ประกอบท 2 ค ณภาพการให บร การ องค ประกอบท 3 การ บร การว ชาการแก ส งคม องค ประกอบท 4 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 5 การเง นและงบประมาณ และ องค ประกอบท 6 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ จากเกณฑ ด งกล าวส าน กได ประเม นตามต วบ งช ท สถาบ น ก าหนด 5 องค ประกอบ 11 ต วบ งช ท งน ส าน กได ก าหนดต วบ งช ตามอ ตตล กษณ ของส าน กในองค ประกอบท 2 โดยม ว ตถ ประสงค เพ อน าเสนอระด บค ณภาพการด าเน นงานตามภารก จด านต าง ๆ ของส าน ก ซ งม งเน นในด าน การให บร การด านเทคโนโลย สารสนเทศ และเพ อใช เป นรายงานข อม ลเบ องต นส าหร บร บการตรวจประเม นค ณภาพ ภายในจากคณะอน กรรมการประเม นค ณภาพภายในระด บคณะ/ส าน ก และเพ อเป นข อม ลในการจ ดท ารายงาน การประเม นค ณภาพของส าน ก เพ อรองร บการประเม นค ณภาพใน ระด บสถาบ นต อไป ซ งผลคะแนนรวมของท ก องค ประกอบ เท าก บ คะแนน จากการประเม นค ณภาพภายในของส าน กสามารถสร ปถ ง จ ดแข ง จ ดอ อน และ ข อเสนอแนะในการปร บปร ง เพ อการด าเน นงานส เป าหมายท ต องการในอนาคต ด งน จ ดแข ง 1. ส าน กสามารถจ ดการระบบข อม ลสารสนเทศท อย ในความด แลร บผ ดชอบได อย างม ค ณภาพและครอบคล มความ ต องการใช งาน โดยส าน กม การปร บปร งระบบเคร อข าย (Network ) ท งเคร อข ายแบบ Wired LAN และ Wireless LAN ให ม ประส ทธ ภาพครอบคล มท วท งสถาบ น เพ อสน บสน นให ท กหน วยงานสามารถใช ระบบสารสนเทศ เช อมโยงข อม ลก นได อย างท วถ ง 2. ส าน กม การส งเสร มให บ คลากรสายงานคอมพ วเตอร ได ร บการอบรมในล กษณะเฉพาะทางด านเทคน คคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะในการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพท ด ย งข น และน าองค ความร ท ได มาใช ประโยชน ก บงานได อย าง เหมาะสม 3. ส าน กม ระบบต าง ๆ ท สามารถน าข อม ลไปใช ในการว เคราะห เพ อใช ในการบร หารและการต ดส นใจ เพ อเป น ข อม ลให ผ บร หารต ดส นใจในการใช งบประมาณอย างม ประส ทธ ภาพ และม การใช เทคโนโลย สารสนเทศในการ ประก นค ณภาพ ได แก ระบบสารสนเทศการประก นค ณภาพการศ กษา (QAIS) และม การน ารายงานผลการ ปฏ บ ต งานท ได จากระบบ Helpdesk Service System มาเป นต วบ งช ในรายงานการประเม นตนเอง เพ อท าการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานอย างเป นร ปธรรมอ กด วย ซ งระบบ Helpdesk Service System ย งช วยในการออกช ด แบบสอบถามให ผ ร บบร การประเม นภายหล งเจ าหน าท ให บร การ ซ งท าให ได ร บความค ดเห นโดยตรงจาก ผ ร บบร การท เป นกล มเป าหมาย อย างสะดวก รวดเร ว ท าให สามารถน ามาพ ฒนางานบร การให ด ย งข น

6 จ ดอ อน 1. บ คลากรของส าน กม ภาระงานมาก ซ งงานบร การด านเทคโนโลย สารสนเทศม ความหลากหลาย ท าให ม อ ปสรรคใน การส อสารและด าเน นงานในบางคร ง 2. ส าน กย งไม สามารถจ ดท าแผนส งเสร มสน บสน นบ คลากรท ม ความสามารถและม ศ กยภาพในการก าวกระโดดข นส ต าแหน งงานท ก าวหน าได อย างรวดเร ว เน องจากการด าเน นการด านกฏระเบ ยบของงานบร หารบ คคลอย ภายใต คณะกรรมการบร หารงานบ คคลของสถาบ น ข อเสนอแนะในการปร บปร ง ส าน กควรจ ดระบบการต ดต อส อสารก นภายในท ม อย หลายช องทาง ได แก ระบบ ICS, Helpdesk ให ม ประส ทธ ภาพ มากข น อย างไรก ตามในการจ ดท ารายงานการประเม นตนเองในป การศ กษา 2552 ส าน กคาดหว งว าจะสามารถน าผล การประเม นไปใช ปร บปร งและพ ฒนาก จการต าง ๆ ของส าน กได อย างรวดเร ว และตรงตามเป าหมายของส าน ก เพ อให บรรล พ นธก จได อย างม ประส ทธ ภาพและเอ ออ านวยต อการสน บสน นการบร หารงานของสถาบ นต อไป

7 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ หน าท 1 จาก 92 หน า ประว ต ความเป นมา ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ เด มช อ ศ นย การศ กษาระบบสารสนเทศ ก อต งข นเม อว นท 27 กรกฎาคม พ.ศ โดยความร วมม อของสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ก บบร ษ ท ไอบ เอ ม ประเทศไทย จ าก ด ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา บ คลากรทางคอมพ วเตอร ท งในภาคร ฐและภาคเอกชน ต อมาในป 2532 ได ยกฐานะข นเป นส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ ในป 2535 สถาบ นได มอบหมายให ส าน กเป ดสอนว ชา สศ.400 ความร เบ องต นทางคอมพ วเตอร แก น กศ กษาท กคณะ ของสถาบ น เพ อเป นการเพ มศ กยภาพทางคอมพ วเตอร ให แก น กศ กษา จ งท าให ส าน กม ภาระงานด านการสอนน กศ กษาเพ มข น และงานน ได ด าเน นต อเน องมาถ งภาค 2 ป การศ กษา 2550 ในป การศ กษา 2548 เป ดสอนว ชา สศ.800 ระบบสารสนเทศด วย คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาด ษฎ บ ณฑ ตคณะร ฐประศาสนศาสตร ในป 2541 ส าน กได ร บอน ม ต ให เป ดสอนหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตสาขาการพ ฒนาระบบสารสนเทศ โดยม ว ตถ ประสงค หล กเพ อผล ตบ คลากรท ท าหน าท พ ฒนาระบบงานเพ อการใช งานในการประกอบการขององค กรท งในภาคธ รก จ เอกชน ร ฐว สาหก จ และหน วยงานของร ฐ และเพ อสนองตอบต อความต องการบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศของประเทศ ในป 2546 ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศโดยความร วมม อก บคณะบร หารธ รก จ ได ร บอน ม ต ให เป ดสอนหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อบ รณาการศาสตร ด านการบร หารจ ดการธ รก จ และศาสตร ด าน เทคโนโลย สารสนเทศเข าด วยก น ท งน เพ อปร บการศ กษาให สอดร บก บแนวค ดใหม ๆ ทางเทคโนโลย ท เก ดข น และสนองตอบ ความต องการการใช งานเทคโนโลย ขององค กรและประเทศ ในป 2547 ณ ว นท 1 พฤศจ กายน สถาบ นได ม ค าส งท 754/2547 ให โอนภาระงานในความร บผ ดชอบของศ นย เทคโนโลย งานโสตท ศนศ กษาของกองบร การการศ กษา และศ นย สารสนเทศเพ อการบร หาร มาอย ในความร บผ ดชอบของส าน ก เพ อให การด าเน นงานด านเทคโนโลย ม ความเป นเอกภาพ ต อมาใน ภาค 2 ป การศ กษา 2549 หล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ ได หย ดร บ น กศ กษา จนกระท งป การศ กษา 2552 ม ผ ส าเร จการศ กษาไปแล ว 7 ร น รวมท งส น 56 คน ในป 2551 เม อว นท 1 ก นยายน 2551 สถาบ นได ประกาศ เร อง การแบ งส วนราชการในส าน กงานอธ การบด สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ม ผลให หน วยเส ยงและอ เล กทรอน กส และหน วยภาพน งและโทรท ศน ย ายไปส งก ดกล มงาน โสตท ศน ปกรณ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด ต งแต ว นท 1 ธ นวาคม 2551 นอกจากน ส าน กย งได ร บมอบหมายให จ ดท า โครงการสอบจ ดระด บความร ความสามารถทางการใช คอมพ วเตอร ป ละ 4 คร ง เพ อพ ฒนาน กศ กษาของสถาบ นให ม ความร ทางการ ใช คอมพ วเตอร อย ในระด บมาตรฐาน ในเด อนต ลาคม พ.ศ ส าน กได ย ายท ท าการผ บร หารและส าน กงานเลขาน การจากอาคาร 6 ช น 2 และย าย ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และท ท างานของกล มงานต าง ๆ จากอาคารบ ญชนะ อ ตถากร ช น 5 มาอย ท อาคารสยามบรมราชก มาร โดยก าหนดให ช น 11 เป นท ท าการผ บร หารและส าน กงานเลขาน การ,กล มงานโครงสร างพ นฐาน,กล มงานพ ฒนาระบบ สารสนเทศ, กล มงานนว ตกรรมเทคโนโลย ช น 10 เป นท ท างานกล มงานบร การว ชาการและห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 4 ช น 9 เป นท ท างานกล มงานบร การคอมพ วเตอร และห องปฏ บ ต การคอมพ วเตร 1,2,3

8 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 2 จาก 92 หน า ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญาและปณ ธาน ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศม จ ดม งหมายในการให บร การเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อสน บสน นสถาบ นในการ ด าเน นการตามพ นธก จ ว ส ยท ศน ม งเน นประส ทธ ภาพการให บร การ 4 ด าน (4S) SMART หมายถ ง การปฏ บ ต งานท ถ กต อง และม ความร จร ง SMOOTH หมายถ ง ความราบร น ไม ต ดข ดในการด าเน นงาน SECURE หมายถ ง ความม นคงปลอดภ ย SPEEDY หมายถ ง ความรวดเร วท นต อความต องการใช งาน พ นธก จ - ให บร การเทคโนโลย สารสนเทศแก อาจารย น กศ กษา และบ คลากรภายในสถาบ น เพ อให การด าเน น พ นธก จของสถาบ นเป นไปอย างราบร น และม ประส ทธ ภาพ - พ ฒนาศ กยภาพทางคอมพ วเตอร ให แก น กศ กษาระด บปร ญญาโท และปร ญญาเอกของสถาบ น ด านความสามารถในการ ใช คอมพ วเตอร และโปรแกรมใช งานท เก ยวข อง - จ ดฝ กอบรมด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศให ก บบ คลากรของสถาบ น ต งแต ระด บผ ใช งานจนถ งระด บ ผ บร หาร - ให บร การว ชาการทางคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศแก หน วยงานภายนอก อาท การศ กษาว เคราะห และจ ดวาง ระบบงาน การวางแผนด านระบบสารสนเทศ เป นต น โครงสร างส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ ตามแผนภ ม ท 1 การจ ดแบ งหน วยงานส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ ด งต อไปน

9 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 3 จาก 92 หน า แผนภ ม ท 1 โครงสร างการปฏ บ ต งาน ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ คณะกรรมการประจ าส าน ก ผ อ านวยการ คณะกรรมการกองท นพ ฒนาเทคโนโลย รองผ อ านวยการ อาจารย ประจ าส าน ก ส วนเทคโนโลย สารสนเทศ (ว าง) ส าน กงานเลขาน การ กล มงานโครงสร าง พ นฐาน กล มงานพ ฒนา ระบบสารสนเทศ กล มงานบร การ คอมพ วเตอร กล มงานนว ตกรรม เทคโนโลย สารสนเทศ กล มงานบร การ ว ชาการ กล มงานบร หาร และธ รการ กล มงานการเง น และพ สด กล มงานแผน และพ ฒนา เจ าหน าท บร หารงานท วไป 8 (ช านาญการ) หน วยระบบเคร อข าย และระบบความปลดภ ย - LAN/Wireless LAN - Remote Access - Network Monitoring - User authentication system - Firewall system - Anti-virus system - Intruder detection system - Contingency plan หน วยสน บสน นระบบ สารสนเทศ - Dedicated & Virtual Private Server - Co-location (Server Room Environment) - Data Center - User authentication - Collaboration System - System - Database management - Web design, development and management - System monitoring - งานตรวจข อสอบ หน วยกราฟ ก - งานออกแบบกราฟ ก - งานสร างส อน าเสนอด วย คอมพ วเตอร หน วยว เคราะห ออกแบบ และพ ฒนาระบบงาน - ระบบบร การการศ กษา - ระบบการเง นการคล งและพ สด - ระบบบ คลากร - ระบบส าน กงาน - ระบบการเร ยนการสอน ฯลฯ หน วยคล งข อม ล - ข อม ลผ สม ครเข าศ กษา - ข อม ลน กศ กษา - ข อม ลน กศ กษาเก า - ข อม ลบ คลากร - ข อม ลภาระงานว ชาการ - คล งข อสอบ ฯลฯ หน วยสน บสน นระบบ งานอ น - งานห องสม ด - งานต ดส นใจเพ อการบร หาร - งานประก นค ณภาพ - งานตรวจข อสอบ - งานการประช ม (e-meeting) - งานการเร ยนการสอนทาง อ เล กทรอน กส หน วยห องปฏ บ ต การ คอมพ วเตอร - ห องปฏ บ ต การท วไป - ห องปฏ บ ต การเฉพาะทาง - ห องปฏ บ ต การว จ ย หน วยต ดต ง บร การ และบ าร งร กษาคอมพ วเตอร - งานต ดต ง Hardware / Software ห องเร ยน และ หน วยงานต าง ๆ - งานซ อมบ าร ง - งาน print/scan/write ข อม ล หน วย Helpdesk - งานร บแจ งป ญหาและให ค าแนะน าเบ องต น - งานจ ดท าค ม อการต ดต ง การใช งาน และ FAQ - งานประว ต และสถ ต หน วยค นคว าและ ว จ ยเทคโนโลย หน วยพ ฒนานว ตกรรม หน วยบร หารความเส ยง หน วยการทดสอบด วยระบบ อ เล กทรอน กส (e-testing) หน วยการเร ยนการสอนทาง อ เล กทรอน กส (e-learning) หน วยการสอบจ ดระด บ ความร ทางคอมพ วเตอร หน วยฝ กอบรม หน วยจ ดการความร หน วยธ รการ - งานร บส งหน งส อ - งานจ ดเก บเอกสาร - งานประช ม หน วยบ คคล - งานทะเบ ยนประว ต และ สว สด การ - งานพ ฒนาบ คลการ - งานจ ดผ ปฏ บ ต งานล วงเวลา และเบ กจ ายค าตอบแทน - งานการลาประเภทต าง ๆ - งานประเม นผลประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลการปฏ บ ต งาน หน วยประชาส มพ นธ - งานประสานงานการจ ด ก จกรรมของส าน ก - งานเผยแพร การจ ดก จกรรม ของส าน ก - งานจ ดท าเอกสารเพ อ ประชาส มพ นธ หน วยอาคารสถานท - งานบร การขอใช สถานท และ ค ดค าใช จ าย - งานความสะอาดและบ าร งร กษา - งานร กษาความปลอดภ ย หน วยการเง น - งานจ ดท างบประมาณ และการเบ กจ าย หน วยพ สด - งานจ ดซ อจ ดจ าง - งานทะเบ ยนคร ภ ณฑ และการย ม-ค น หน วยแผนงานและ ประก นค ณภาพ - งานแผนย ทธศาสตร ไอซ ท - งานประเม นผลแผนและการ ด าเน นงานตามแผน - งานประเม นตนเอง (ประก นค ณภาพ/กพร.) - งานข อม ลส าหร บการ ประเม น - งานประเม นค ณภาพ การให บร การ 16 ธค.52

10 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 4 จาก 92 หน า ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ ม ภาระหน าท และความร บผ ดชอบ ด งต อไปน 1. ศ กษาพ ฒนาและต ดตามความก าวหน าของเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อสน บสน นภารก จของสถาบ น 2. วางแผนด านเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อสนองความต องการอย างม ระบบ 3. ด แล และควบค มระบบเคร อข ายสถาบ น และเคร องคอมพ วเตอร ของสถาบ นในส วนท ร บผ ดชอบ 4. ให บร การด านการใช คอมพ วเตอร และจดหมายอ เล กทรอน กส 5. ด แล ร กษา และซ อมบ าร งอ ปกรณ ท เก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ 6. ให บร การแก คณาจารย และน กว ชาการของสถาบ น ในการจ ดท าส อการเร ยนการสอนท ม ประส ทธ ภาพ ได แก งาน จ ดท า e-learning และจ ดการสอบเข า และสอบจ ดระด บความร ความสามารถทางคอมพ วเตอร ด วยระบบ e-testing 7. ร บผ ดชอบการอบรม ให แก น กศ กษาและบ คลากรของสถาบ น 8. ให บร การทางว ชาการ และฝ กอบรมแก หน วยงานภายนอกเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ การจ ดอ ตราก าล ง ป จจ บ นส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศม อ ตราก าล ง ปรากฏด งแผนภ ม ต อไปน

11 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 5 จาก 92 หน า แผนภ ม ท 2 โครงสร างอ ตราก าล งส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ คณะกรรมการประจ าส าน ก ผ อ านวยการ ผศ.ส ทธ ช ย ส ทธ ทศธรรม คณะกรรมการกองท นพ ฒนาเทคโนโลย รองผ อ านวยการ อ.ดร.ปราโมทย ล อนาม อาจารย ประจ าส าน ก - ผศ.นวลนดา สงวนวงษ ทอง ผศ.ระด บ 8 (ข าราชการ) ท ปร กษาผ อ านวยการด านงานบร การว ชาการ - อ.อภ ร ตน บ รพ พ ฒน อาจารย ระด บ 7 (ข าราชการ) ท ปร กษาผ อ านวยการด านงานนว ตกรรมเทคโนโลย สารสนเทศ ส วนเทคโนโลย สารสนเทศ (ว าง) นวช.คอมพ วเตอร (ห วหน าส วน) พน กงานสถาบ น (อ ตราใหม ) ส าน กงานเลขาน การ เจ าหน าท บร หารงานท วไป 8 (เลขาน การส าน ก) (นางภ ทร นทร โล ห ว ชระก ล) กล มงานโครงสร าง พ นฐาน (นายกฤษณะ หล อโลหพ นธ ) กล มงานพ ฒนา ระบบสารสนเทศ (นางส น ดา เต ยธส ทธ ) กล มงานบร การ คอมพ วเตอร (นางโสภ ษฐ ป ญญาค า) กล มงานนว ตกรรม เทคโนโลย สารสนเทศ (ว าง) กล มงานบร การ ว ชาการ (ว าง) กล มงานบร หาร และธ รการ (น.ส.อรวรรณ ส ขยาน ) กล มงานการเง น และพ สด (ว าง) กล มงานแผน และพ ฒนา (ว าง) เจ าหน าท บร หาร งานท วไป 8 (ช านาญการ) (นางภาว น พ นธ ลาภ) หน วยระบบเคร อข าย และระบบความปลอดภ ย - น.ส.กส มา ค วเจร ญ นวช.คอมพ วเตอร 5 (ข าราชการ) - นางอ จฉราพร สาระบ ตร นวช.คอมพ วเตอร 4 (ข าราชการ) - นายเสร มศ กด ส นทรศ พท นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - นายส รพงษ เนาวเศรษฐ นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) หน วยสน บสน นระบบ สารสนเทศ - นายกฤษณะ หล อโลหพ นธ นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - นายกรพรหม ถ ระว ฒน นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - น.ส.ศ โรร ตน พลช ย นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) หน วยกราฟ ก - น.ส.อ จฉร ยา เปรมเล ก นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) หน วยว เคราะห ออกแบบ และพ ฒนาระบบงาน หน วยคล งข อม ล หน วยสน บสน นระบบ งานอ น - นางส น ดา เต ยธส ทธ นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - นายภ ญโญ เก ดแก ว นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - น.ส.ชน ญญา เน ยมมาล ย นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - นายพ ชนกฤษณ โกศลทว ชากร นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - น.ส.คณ ตรา ป ดสายะ นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) หน วยห องปฏ บ ต การ คอมพ วเตอร - นางโสภ ษฐ ป ญญาค า นวช.คอมพ วเตอร (ข าราชการ) หน วยต ดต ง บร การ และบ าร งร กษาคอมพ วเตอร - นายธว ชช ย กาวรรณ ช างเคร องคอมพ วเตอร 3 (ข าราชการ) - นายช ดช ย บ ตแสง นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - นายอาร หว งป ญญา ช างอ เล กทรอน กส (พนง.สถาบ น) หน วย Helpdesk - นายโกม ท โกม ทพงศ นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) หน วยค นคว าและว จ ย เทคโนโลย หน วยพ ฒนานว ตกรรม หน วยบร หารความเส ยง - นายกรพรหม ถ ระว ฒน นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - นายวรว ฒ แสงเร อง นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น)(ว าง) หน วยการทดสอบด วยระบบ อ เล กทรอน กส (e-testing) หน วยการเร ยนการสอนทาง อ เล กทรอน กส (e-learning) - น.ส.ท ศน ย เพชรส ช วง นวช.คอมพ วเตอร 4 (ข าราชการ) - น.ส.อ จฉร ยา เปรมเล ก นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) - นายวรว ฒ แสงเร อง นวช.คอมพ วเตอร (พนง.สถาบ น) หน วยการสอบจ ดระด บความร ทางคอมพ วเตอร หน วยฝ กอบรม หน วยจ ดการความร - น.ส.จ ฬาล กษณ จนท.บร หารงานท วไป (พนง.สถาบ น) หน วยธ รการ หน วยการเง น - น.ส.วร นต ภรณ - น.ส.อรวรรณ ส ขยาน ข นจะน นท (ข าราชการ) ผ ปฏ บ ต งานบร หาร จนท.บร หารงานท วไป 6 (ล กจ างช วคราว) - น.ส.จ ฬาล กษณ หน วยบ คคล จนท.บร หารงานท วไป - น.ส.ประภาพรรณ (พนง.สถาบ น) มาน ตส ภวงษ หน วยพ สด ผ ปฏ บ ต งานบร หาร - น.ส.ส ภ กตรา เส งหะพ นธ (พนง.สถาบ น) ผ ปฏ บ ต งานบร หาร หน วยประชาส มพ นธ (พนง.สถาบ น) - น.ส.อรวรรณ ส ขยาน จนท.บร หารงานท วไป 6 (ข าราชการ) - น.ส.จ ฬาล กษณ จนท.บร หารงานท วไป (พนง.สถาบ น) หน วยอาคารสถานท - นายว โรจน ใจจ นดา น กการ-ภารโรง (ล กจ างประจ า) - นายส ง ฉ าสอน พนง.บร การอ ดส าเนา (ล กจ างประจ า) - นางศ ร ว ลย ทองอาภรณ น กการ-ภารโรง (ล กจ างช วคราว) หน วยแผนงานและ ประก นค ณภาพ - นางท ศน ย อาด า น กว เคราะห นโยบายและแผน (พนง.สถาบ น) รวม 37 อ ตรา แบ งเป น - ข าราชการ สาย ก. ส งก ดคณะสถ ต ประย กต ปฏ บ ต ราชการท ส าน ก 2 อ ตรา - ข าราชการ 10 อ ตรา สาย ก. 2 อ ตรา สาย ข. ค. 8 อ ตรา พน กงานสถาบ น 21 อ ตรา (ว าง 2 อ ตรา) ล กจ างประจ า 2 อ ตรา ล กจ างช วคราว 2 อ ตรา

12 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 6 จาก 92 หน า การปร บโครงสร างและการแบ งส วนราชการ การแบ งส วนราชการเด มและการแบ งส วนราชการใหม ภายในส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ การแบ งส วนราชการเด ม การแบ งส วนราชการใหม เหต ผล / ความจ าเป น ผ บร หารส าน ก 1 ผ อ านวยการส าน ก 2 รองผ อ านวยการส าน ก 3 เลขาน การส าน ก 1 ผ อ านวยการส าน ก 2 รองผ อ านวยการส าน ก 3 เลขาน การส าน ก 4 ห วหน าส วนเทคโนโลย สารสนเทศ - เพ มต าแหน งห วหน าส วน เทคโนโลย สารสนเทศ 1 ต าแหน ง เพ อท าหน าท ควบค ม ด แล และให ค าปร กษา แนะน า การปฏ บ ต งาน ของกล มงานด านเทคโนโลย ท ง 5 กล มให เป นด าเน นงานไปตาม นโยบายของสถาบ นและส าน ก เด มไม ม 1 ท ปร กษาผ อ านวยการด านงานบร การ ว ชาการ 2 ท ปร กษาผ อ านวยการด านงาน นว ตกรรมเทคโนโลย แบ งเป น 5 สายงาน แบ งเป น 1. สายงานโครงสร างพ นฐาน 1.ส วนเทคโนโลย สารสนเทศ 2. สายงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ 1.1 กล มงานโครงสร างพ นฐาน 3. สายงานบร การคอมพ วเตอร 1.2 กล มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ 4. สายงานบร การส อสารสนเทศและ 1.3 กล มงานบร การคอมพ วเตอร โสตท ศน 1.4 กล มงานนว ตกรรมเทคโนโลย 5. สายงานบร หารและธ รการ สารสนเทศ - สถาบ นปร บเปล ยนภารก จของ ส าน กให ด แลงานด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของ สถาบ น ต อมาในภาค 2 ป การศ กษา 2549 สถาบ นได ม นโยบายให งดร บ น กศ กษาหล กส ตร ว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาบร หาร เทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กจ ง มอบหมายภาระงานให อาจารย ประจ าส าน ก 2 ท าน เป นท ปร กษา ผ อ านวยการ เพ อท าหน าท ให ค าปร กษาและแนะน าการ ด าเน นงานด านงานบร การว ชาการ และด านงานนว ตกรรมเทคโนโลย - เพ อให สอดคล องก บภาระงานใน ป จจ บ น

13 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 7 จาก 92 หน า การแบ งส วนราชการเด ม การแบ งส วนราชการใหม เหต ผล / ความจ าเป น 1.5 กล มงานบร การว ชาการ 2.ส าน กงานเลขาน การ 2.1 กล มงานบร หารและธ รการ 2.2 กล มงานการเง นและพ สด 2.3 กล มงานวางแผนและพ ฒนา อ ตราก าล ง ในป การศ กษา 2552 ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ ม บ คลากรท ปฏ บ ต งานอย ท งส น รวม 37 อ ตรา แบ งเป น ประเภท ค ณว ฒ ปร ญญา เอก โท ตร ต ากว าตร รวม ข าราชการ พน กงานสถาบ น ( อ ตราว าง 2 อ ตรา) ล กจ างประจ า 2 2 ล กจ างช วคราวเง นรายได 1 1 ล กจ างเง นท นคณะ/ส าน ก 1 1 รวม 37 โครงสร างการบร หารงานภายในส าน ก ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศม โครงสร างการบร หารงานภายใน ประกอบด วย คณะกรรมการประจ าส าน ก ประกอบด วย ผ อ านวยการส าน ก เป นประธานคณะกรรมการ รองผ อ านวยการ ส าน ก อาจารย ประจ าส าน กและอาจารย จากหน วยงานภายในสถาบ น คณะกรรมการบร หารเง นกองท นส าน ก ประกอบด วย รองอธ การบด ฝ ายวางแผน เป นประธาน ผ อ านวยการส าน ก รองผ อ านวยการส าน ก อาจารย ประจ าส าน ก และเลขาน การส าน ก เป นกรรมการและเลขาน การ คณะกรรมการกองท นพ ฒนาเทคโนโลย ประกอบด วย รองอธ การบด ฝ ายวางแผน เป นประธาน รอง อธ การบด ฝ ายบร หาร รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ คณบด หร อผ อ านวยการส าน กหน วยงานภายในสถาบ น อาจารย จาก หน วยงานภายในสถาบ น ผ อ านวยการส าน ก เป นกรรมการและเลขาน การ และรองผ อ านวยการส าน ก เป นกรรมการและ ผ ช วยเลขาน การ การก าก บตรวจสอบ การด าเน นงานในก จการต าง ๆ ของส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศอย ภายใต การก าก บตรวจสอบของ คณะกรรมการประจ าส าน ก และก จการต าง ๆ ท ใช งบกองท นพ ฒนาเทคโนโลย อย ภายใต การก าก บตรวจสอบของคณะกรรมการ กองท นพ ฒนาเทคโนโลย

14 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 8 จาก 92 หน า ขอบเขตและภาระงาน ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ จ ดแบ งโครงสร างออกเป นด งน 1. ส วนเทคโนโลย สารสนเทศ เป นฝ ายท ปฏ บ ต งานด านการด าเน นงานเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศของ สถาบ น ด แล พ ฒนาและบ าร งร กษาระบบงานเทคโนโลย สารสนเทศแก หน วยงาน โดยแบ งตามล กษณะงานเป น 5 กล มงาน ด งน กล มงานโครงสร างพ นฐาน กล มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ กล มงานบร การคอมพ วเตอร กล มงานนว ตกรรมเทคโนโลย กล มงานบร การว ชาการ 2. ส าน กงานเลขาน การ เป นฝ ายท ปฏ บ ต งานสน บสน นสายงานบร การเทคโนโลย สารสนเทศ โดยแบ งเป น 3 กล มงาน ด งน กล มงานบร หารและธ รการ กล มงานการเง นและพ สด กล มงานวางแผนและพ ฒนา อาคารสถานท ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศได แบ งพ นท ใช สอยด งน อาคารสยามบรมราชก มาร ช น 9 เป นท ต งของห องปฏ บ ต การ 1, 2 และ 3 ช น 10 เป นท ต งของห องปฏ บ ต การ 4 และท ท างานกล มงานบร การว ชาการ ช น 11 เป นห องผ บร หารส าน ก ห องอาจารย ห องประช ม กล มงานบร หารและธ รการ กล มงานบร การว ชาการ กล มงานนว ตกรรมเทคโนโลย สารสนเทศ กล มงานโครงสร าง พ นฐาน กล มงานบร การคอมพ วเตอร กล มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ห องศ นย รวม ระบบเคร อข ายและเคร องแม ข าย อาคารบ ญชนะ อ ตถากร ช น 5 เป นห องระบบเคร อข ายย อยและเคร องแม ข าย ส าหร บต ดต งระบบคอมพ วเตอร แม ข าย และอ ปกรณ เคร อข าย สน บสน นงานบร การเทคโนโลย สารสนเทศของสถาบ น อาคารจอดรถ ช น 2 เป นห องระบบเคร อข ายย อยและเคร องแม ข าย ส าหร บต ดต งระบบคอมพ วเตอร แม ข ายสน บสน นระบบสารสนเทศเพ องานบร หารและงานบร การการศ กษา

15 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 9 จาก 92 หน า ข อม ลทางการเง น แผนภ ม เปร ยบเท ยบงบประมาณของส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ Millions งบประมาณท ได ร บ งบประมาณท เบ กจ าย งบประมาณแผ นด น งบประมาณเง นรายได กองท นส าน ก กองท นพ ฒนาเทคโนโลย งบประมาณของส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ ประจ าป 2552 งบประมาณแผ นด น งบประมาณเง น รายได กองท นส าน ก ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ รายการ งบประมาณท ได ร บ งบประมาณท เบ กจ าย งบด าเน นการ 341, , งบลงท น 6,886, ,594, งบเง นอ ดหน น 13,000, ,000, รวม 20,227, ,936, งบด าเน นการ 2,988, ,363, งบลงท น 553, , งบเง นอ ดหน น 38, , รวม 3,579, ,963, งบด าเน นการ 52, , งบลงท น - - งบเง นอ ดหน น 74, , รวม 126, , กองท นพ ฒนา เทคโนโลย งบด าเน นการ 5,129, ,641, งบลงท น 1,790, ,651, งบเง นอ ดหน น 20, รวม 6,940, ,292, รวมท งส น 30,873, ,222,750.87

16 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 10 จาก 92 หน า ตารางแสดงผลการปร บปร งตามข อเสนอแนะของผลการประเม นป ท ผ านมา จ ดท ควรพ ฒนาและข อเสนอแนะจากคณะอน กรรมการประเม น ป การศ กษาท 2551 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นการ จ ดท ควรพ ฒนา/ข อเสนอแนะในการปร บปร ง ส าน กควรน าแผนปฏ บ ต งานประจ าป 2551 มาพ จารณาร อยละของ การบรรล เป าหมายตามต วบ งช ของการปฏ บ ต งานท ก าหนด แนวทางการพ ฒนา ส าน กควรม การทบทวนแผนการด าเน นงานเพ อน ามาว เคราะห ความ สอดคล องก บสภาพการณ ป จจ บ นและแนวโน มในอนาคต การด าเน นงาน 1. ส าน กได น าแผนปฏ บ ต งานประจ าป 2551 มาพ จารณาร อยละ ของการบรรล เป าหมายตามต วบ งช ของการปฏ บ ต งานท ก าหนด 2. ส าน กได ม การพ จารณาทบทวนระบบและกลไกประก น ค ณภาพการศ กษา โดยสร ปการพ ฒนาและเปล ยนแปลง การ จ ดท าองค ประกอบและต วบ งช ของรายงานการประก นค ณภาพ โดยแสดงภาพรวมให เห นพ ฒนาการต อการน ามาปร บปร ง ว ธ การบร หารจ ดการงานบร การเทคโนโลย สารสนเทศของ ส าน ก ให ได ร บความพ งพอใจและเอ อประโยชน ส งส ดต อ หน วยงานคณะ/ส าน กของสถาบ น 3. ส าน กได ม การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานร วมก น และใน ระหว างป ท ด าเน นงานม การทบทวน/ปร บแผน/ปร บกลย ทธ ให สอดคล องก บความเป นจร ง ส งผลให ส าน กจ ดต ง คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลโครงการของส าน ก การศ กษาระบบสารสนเทศ และจากการประช ม คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลโครงการของส าน ก คร ง ท 5/2552 ว นพฤห สบด ท 13 ส งหาคม 2552 ประธานได ขอให คณะกรรมการเพ มหน าท ในการท างานด งน 1) ว เคราะห ความสอดคล องระหว างกลย ทธ แผนการด าเน นงาน เป าประสงค เป าหมายก บย ทธศาสตร และแผนพ ฒนาของ สถาบ น และ 2) ประเม นต วบ งช ในแผนงานและโครงการ 4. จากการประช มคณะอน กรรมการประก นค ณภาพการศ กษาของ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศคร งท 1/2552 ว นจ นทร ท 28 ธ นวาคม พ.ศ ท ประช มม มต ให หน วยแผนงานและ ประก นค ณภาพ สร ปผลการปฏ บ ต งานท รายงานในการประช ม คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลโครงการของส าน กท ก รอบ 6 เด อน 9 เด อน 12 เด อน และน าเข าท ประช ม คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลโครงการของส าน ก พ จารณาร อยละของการบรรล เป าหมายตามต วบ งช วของการ ปฏ บ ต งานท ก าหนด

17 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 11 จาก 92 หน า จ ดท ควรพ ฒนาและข อเสนอแนะจากคณะอน กรรมการประเม น ป การศ กษาท 2551 องค ประกอบท 2 ค ณภาพการให บร การ จ ดท ควรพ ฒนา/ข อเสนอแนะในการปร บปร ง การส ารวจความพ งพอใจของผ ร บบร การในบางบร การไม ได เน น ส ารวจความพ งพอใจของผ ร บบร การท ม ต อเจ าหน าท จ าเป นต อง ปร บปร งแบบสอบถามให ม ค าถามท ตรงก บการส ารวจตามค ณภาพ ของเจ าหน าท และแยกแบบส ารวจความพ งพอใจต อประเภทงาน ออกไป แนวทางการพ ฒนา ส าน กจ าเป นต องปร บปร งแบบสอบถามให ม ค าถามท ตรงก บการ ส ารวจตามค ณภาพของเจ าหน าท และแยกแบบส ารวจตามประเภท งานออกไป โดยต งคณะท างานข นเพ อปร บปร งแบบสอบถาม การด าเน นงาน 1. ได ท าการปร บปร งแบบสอบถาม ในการประช มบ คลากร คร งท 4/2552 ว นท 24 ก.ย ด งน ปร บแก แบบสอบถามของบร การ Helpdesk ในข อ ความ สะดวกในการต ดต อทางโทรศ พท /ระยะเวลาท ให รอสาย เป น ความสะดวกในการต ดต อ และ ความถ กต อง/ ผลล พธ ในการให บร การ เป น ความเหมาะสมของเวลาท ใช ในการปฏ บ ต งาน ปร บแก แบบสอบถามของห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร จาก ความท นสม ยของเคร องคอมพ วเตอร เป น สมรรถนะ ของเคร องคอมพ วเตอร 2. จากการประช มคณะอน กรรมการประก นค ณภาพการศ กษาของ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศคร งท 1/2552 ว นจ นทร ท 28 ธ นวาคม พ.ศ ท ประช มม มต ให ท กกล มงานปร บปร ง แบบสอบถาม และน าเข าท ประช มของคณะท างานปร บปร ง แบบสอบถามความพ งพอใจของผ ร บบร การ โดยแบ ง แบบสอบถามออกเป น 2 ประเภท ค อ ปร บแก แบบสอบถามท เก ยวก บงานเป นแบบสอบถามต อ การให บร การของเจ าหน าท ให ครบท กกล มงาน ซ ง แบบสอบถามเก ยวก บการให บร การของเจ าหน าท จะ ส ารวจเป นแบบ Post Survey แบบสอบถามเก ยวก บความพ งพอใจต อประเภทงาน จะ ส ารวจป ละ 2 คร ง ในส วนของว ธ การแจกแบบส ารวจก บ กล มเป าหมายท จะท าการส ารวจให คณะท างานประช มอ ก คร ง องค ประกอบท 3 การบร การว ชาการแก ส งคม แนวทางการพ ฒนา ส าน กควรเพ มต วบ งช เก ยวก บการม ส วนร วมในการให บร การทาง ว ชาการแก ส งคมของเจ าหน าท ด วย จากการประช มคณะอน กรรมการประก นค ณภาพการศ กษาของ ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศคร งท 1/2552 ว นจ นทร ท 28 ธ นวาคม พ.ศ ท ประช มม มต ให เพ มต วบ งช เก ยวก บการม ส วน ร วมในการให บร การทางว ชาการแก ส งคมของเจ าหน าท

18 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 12 จาก 92 หน า จ ดท ควรพ ฒนาและข อเสนอแนะจากคณะอน กรรมการประเม น ป การศ กษาท 2551 องค ประกอบท 4 การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม แนวทางการพ ฒนา ส าน กให ความส าค ญและส งเสร มให บ คลากรเข าร วมก จกรรมด าน การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ท งท สถาบ นจ ดข น และก จกรรมท ส าน กจ ดข น องค ประกอบท 5 การบร หารและการจ ดการ แนวทางการพ ฒนา 1. เน องจากม การน าระบบฐานข อม ลสารสนเทศมาช วยในการ สน บสน นกระบวนการด าเน นงานของสถาบ นมากย งข น ด งน น จ งควรด าเน นการเพ มอ ตราของบ คลากรท เช ยวชาญทางด านไอท ให เพ ยงพอท จะรองร บต อ การควบค มด แลและพ ฒนาระบบ ฐานข อม ลสารสนเทศของสถาบ นได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. ควรม การประเม นประส ทธ ภาพ ความปลอดภ ยของข อม ล และ ประเม นความพ งพอใจของผ ใช ระบบ เพ อน าไปปร บปร งระบบ ให ม ประส ทธ ภาพด ข น ควรม การจ ดท าระบบบร หารความเส ยง ของระบบสารสนเทศเพ อป องก นการเก ดความเส ยหายใน ร ปแบบต างๆและสามารถฟ นฟ ระบบและข อม ลในกรณ ท เก ด ความเส ยหายได รวมท งควรม แผนแก ไขป ญหาจากภ ยพ บ ต (Contingency Plan) และม การทดสอบตามแผนท วางไว การด าเน นงาน 1. ส าน กส งเสร มให บ คลากรเข าร วมก จกรรมของสถาบ นและของ ส าน กจ ดข น โดยม การให คะแนนส วนพฤต กรรมการปฏ บ ต งาน ด านก จกรรมการม ส วนร วม 2. งานเว บไซด ได จ ดส งหน าเว บท แสดงบนเว บไซด ของสถาบ นใน เทศกาลต าง ๆ ท เก ยวก บศ ลปว ฒนธรรม มาย งหน วยแผนฯ 1. ท ประช มคณะกรรมการกองท นพ ฒนาเทคโนโลย ได ม มต ให ส าน กท าการขออ ตราน กว ชาการคอมพ วเตอร จ านวน 11 อ ตรา ซ ง ท ประช มสภาสถาบ นฯ ม มต อน ม ต อ ตราพน กงานสถาบ น ต าแหน งน กว ชาการคอมพ วเตอร จ านวน 7 อ ตรา และบรรจ เข า ปฏ บ ต งานแล ว 6 อ ตรา 2. ส าน กได ม การส ารวจความพ งพอใจของผ ร บบร การท ม ต อ ฐานข อม ลเพ มข นนอกเหน อจากการประเม นความพ งพอใจของ ผ ร บบร การท ม ต อเจ าหน าท ผ ร บบร การ 3. ส าน กได แต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยงของส าน ก การศ กษาระบบสารสนเทศข น เพ อระบ ป จจ ยเส ยงต างๆ ท ม ผลกระทบต อการด าเน นงานตามภาระก จหล กของส าน ก และได ด าเน นการบร หารจ ดการความเส ยงไปแล วบางส วนใน ป งบประมาณ 2552

19 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 13 จาก 92 หน า ตารางการว เคราะห จ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา จากการประเม นตนเอง ป การศ กษา 2552 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นการ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง 1. ส าน กม การก าหนดปร ชญาหร อปณ ธาน ตลอดจนม กระบวนการพ ฒนากลย ทธ แผนด าเน นงานและม การ ก าหนดต วบ งช เพ อว ดความส าเร จของการด าเน นงาน ตามแผนครบท กภารก จ 2. ส าน กม การแต งต งคณะกรรมการต ดตามและ ประเม นผลโครงการของส าน ก โดยม หน าท ว เคราะห ความสอดคล องระหว างกลย ทธ แผนการด าเน นงาน เป าประสงค เป าหมายก บย ทธศาสตร และแผนพ ฒนา ของสถาบ น และ ประเม นต วบ งช ในแผนงานและ โครงการเพ อให การด าเน นงานโครงการต าง ๆ ของ ส าน กเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง การก าหนดต วบ งช และเป าหมาย ควรก าหนดต วบ งช และเป าหมายให สามารถว ดความส าเร จ ได อย างช ดเจน ว ธ ปฏ บ ต ท ด /นว ตกรรม (ถ าม ) องค ประกอบท 2 ค ณภาพการให บร การ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง ส าน กม ระบบ Helpdesk Service System ช วยในการออกช ด ควรพ ฒนาการส ารวจความพ งพอใจของผ ร บบร การท ม ต อ แบบสอบถามให ผ ร บบร การประเม นภายหล งเจ าหน าท ประเภทงานต าง ๆ ท ให บร การ นอกเหน อจากการส ารวจ ให บร การ ซ งท าให ได ร บความค ดเห นโดยตรงจาก ความพ งพอใจท ม ต อเจ าหน าท ผ ให บร การ ผ ร บบร การท เป นกล มเป าหมาย อย างสะดวก รวดเร ว ท าให สามารถน ามาพ ฒนางานบร การให ด ย งข น จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง ว ธ ปฏ บ ต ท ด /นว ตกรรม (ถ าม )

20 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2552 หน าท 14 จาก 92 หน า องค ประกอบท 3 การบร การทางว ชาการแก ส งคม จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง ส าน กม การประเม นผลการจ ดก จกรรมของส าน ก เพ อน าผล ส าน กควรจ ดก จกรรมหร อทร พยากรท จะส งเสร มให การประเม นไปพ จารณาปร บปร งการให บร การทางว ชาการ บ คลากรสามารถท างานด านว ชาการได เพ มข น จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง. ว ธ ปฏ บ ต ท ด /นว ตกรรม (ถ าม ) องค ประกอบท 4 การบร หารและการจ ดการ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง 1. ส าน กได จ ดก จกรรมการพ ฒนากระบวนการจ ดการ ความร ซ งสามารถตอบสนองย ทธศาสตร ของสถาบ น เพ อน ามาใช ประโยชน ในการพ ฒนาสถาบ นให เป น สถาบ นแห งการเร ยนร 2. ผ บร หารของสถาบ นฯได มอบหมายส าน กการศ กษา ระบบสารสนเทศซ งประกอบด วยบ คลากรท เช ยวชาญ ทางด านไอท เป นผ ร บผ ดชอบการบร หารจ ดการ เทคโนโลย สารสนเทศของสถาบ นฯ และได สน บสน น ทร พยากรต าง ๆ ให อย างเพ ยงพอ ท าให ระบบข อม ล สารสนเทศท อย ในความด แลร บผ ดชอบของส าน กฯม ค ณภาพและครอบคล มความต องการใช งาน 3. ส าน กม การปร บปร งระบบเคร อข าย (Network ) ท ง เคร อข ายแบบ Wired LAN และ Wireless LAN ให ม ประส ทธ ภาพและครอบคล มท วท งสถาบ น เพ อ สน บสน นให ท กหน วยงานสามารถใช ระบบ สารสนเทศเช อมโยงข อม ลก นได อย างท วถ ง 4. ส าน กม การส งเสร มให บ คลากรสายงานคอมพ วเตอร ได ร บการอบรมในล กษณะเฉพาะทางด านเทคน ค คอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะในการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพท ด ย งข น และน าองค ความร ท ได มาใช ประโยชน ก บงานได อย างเหมาะสม 5. ส าน กม คณะกรรมการบร หารความเส ยงของส าน ก การศ กษาระบบสารสนเทศ และม การก าหนดนโยบาย การควบค มการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เด อน (ต ลาคม 2554 ก นยายน 2555) ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ

รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เด อน (ต ลาคม 2554 ก นยายน 2555) ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เด อน (ต ลาคม 2554 ก นยายน 2555) ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ ประว ต ความเป นมา ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ เด มช อ ศ นย การศ กษาระบบสารสนเทศ ก อต งข นเม

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน 1 ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของสำน กงำนอธ กำรบด 1. ประว ต ควำมเป นมำ

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เด อน (ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556) ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ

รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เด อน (ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556) ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เด อน (ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556) ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ ประว ต ความเป นมา ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ เด มช อ ศ นย การศ กษาระบบสารสนเทศ ก อต งข นเม

More information

รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา ๒๕๕๔

รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา ๒๕๕๔ (ฉบ บปร บปร งจากการประเม นโดยคณะกรรมการประเม นค ณภาพ เม อว นอ งคารท 24 และพ ธท 25 กรกฎาคม 2555) คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (ก นยายน ๒๕๕๕) รายงานการประเม นตนเอง

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สารบ ญ เร อง หน า รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ป การศ กษา ๒๕๕๒ บทน า ๑ ข นตอนการด

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปของ CFO 2 ฝ ายบร หารกองคล งและพ สด 3 ส วนท

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ หน า 1.

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน รอบป งบประมาณ พ.ศ. 2551 (ต ลาคม 2550 ก นยายน 2551) ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ สารบ ญ หน าท บทสร ปรายงานผลการด าเน นงานของส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ 1 รายงานผลการด าเน นงานของส าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ค าน า ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information