ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา"

Transcription

1 -๑- ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา ว ส ยท ศน เป นโรงเร ยนท จ ดการศ กษาส าหร บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ท งในระด บช นม ธยมศ กษาตอนต นและตอนปลาย ในล กษณะของโรงเร ยนประจ าให ม ค ณภาพและมาตรฐาน ท ดเท ยมก บโรงเร ยนว ทยาศาสตร ช นน าของนานาชาต ภายในป การศ กษา ๒๕๕๙ พ นธก จ ๑. ส งเสร มการศ กษาค นคว า ว จ ยพ ฒนา และร วมม อก บหน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชน ท งใน และต างประเทศเพ อด าเน นการบร หาร และจ ดการศ กษา ท ม งเน นความเป นเล ศ ด านคณ ตศาสตร และ ว ทยาศาสตร ในล กษณะของโรงเร ยนประจ า ๒. พ ฒนาผ เร ยนท ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ไปส ความเป นน กว จ ยน ก ประด ษฐ น กค ดค น ด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให ม ความสามารถเท ยบเค ยงก บน กเร ยน ของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ช นน าของนานาชาต ๓. พ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ค าน ยมท พ งประสงค ม ท กษะช ว ต ม ส ขภาพพลานาม ยท ด ม จ ตว ญญาณของความเป นน กว ทยาศาสตร ม งม นในการพ ฒนาประเทศชาต ม เจตคต ท ด ต อเพ อนร วมโลกและ ธรรมชาต ๔. พ ฒนาผ เร ยนให สามารถสร างองค ความร ด าน คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให ก บ ประเทศชาต และส งคมไทย ๕. ส งเสร มและพ ฒนาผ เร ยนให เป นบ คคลแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร เพ อน าไปส การสร างส งคม แห งค ณภาพและแข งข นได เป นส งคมท ย งย นพอเพ ยง ม ความสมานฉ นท เอ ออาทรต อก น ๖. จ ดการศ กษาเพ อกระจายโอกาสให ก บผ ม ความสามารถพ เศษในเขตพ นท บร การของโรงเร ยน เพ อ เป นการเพ มโอกาสให ก บน กเร ยนกล มด อยโอกาสและขาดแคลนท นทร พย

2 -๒- อ ดมการณ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช โรงเร ยนว ทยาศาสตร ภ ม ภาคม อ ดมการณ ในการ ส งเสร มและพ ฒนาน กเร ยน ด งน เพ อม งส งเสร มและพ ฒนาน กเร ยนให : ๑. เห นค ณค าของตนเอง ม ว น ยในตนเอง ปฏ บ ต ตามหน กธรรมของพระพ ทธศาสนาหร อ ศาสนาท ตนน บถ อ ม ค ณธรรมจร ยธรรม ม บ คล กภาพท ด และม ความเป นผ น า ๒. ม ความร ความเข าใจเก ยวก บหล กการพ นฐานด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร อย างล กซ ง ในระด บเด ยวก นก บน กเร ยนของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ช นน าของนานาชาต ๓. ม ความค ดร เร มสร างสรรค ม จ ตว ญญาณของความเป นน กว จ ย น กประด ษฐ น กค ดค น และน กพ ฒนาท ด ด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในระด บเด ยวก นก บน กเร ยนของ โรงเร ยนว ทยาศาสตร ช นน าของนานาชาต ๔. ร กการเร ยนร ร กการอ าน ร กการเข ยน ร กการค นคว าอย างเป นระบบ ม ความรอบร ร รอบและสามารถบ รณาการความร ได ๕. ม ความร และท กษะในการใช ภาษาต างประเทศและเทคโนโลย สารสนเทศได อย างม ประส ทธ ภาพในระด บเด ยวก นก บน กเร ยนของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ช นน าของนานาชาต ๖. ม จ ตส าน กในเก ยรต ภ ม ของความเป นไทย ม ความเข าใจและภ ม ใจในประว ต ศาสตร ของ ชาต ม ความร กและความภาคภ ม ใจในชาต บ านเม องและท องถ น เป นพลเม องด ย ดม นในการ ปกครองระบบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข ๗. ม จ ตส าน กในการอน ร กษ ภาษาไทย ศ ลปว ฒนธรรมไทย ประเพณ ไทย และภ ม ป ญญาไทย ตลอดจนอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ๘. ม จ ตม งม นท จะท าประโยชน และสร างส งท ด งามให ก บส งคม ม ความร บผ ดชอบต อส งคม ต องการตอบแทนบ านเม องตามความสามารถของตนเองอย างต อเน อง ๙. ม ส ขภาพอนาม ยท ด ร กการออกก าล งกาย ร จ กด แลตนเองให เข มแข งท งกายและใจ /เป าประสงค...

3 -๓- เป าประสงค ข อ ๑ พ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และมาตรฐานโรงเร ยน ว ทยาศาสตร ข อ ๒ พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาส ความเป นคร ม ออาช พ และได ร บการส งเสร มให ม ว ทยฐานะท ส งข น ข อ ๓ สถานศ กษาจ ดการศ กษาข นพ นฐานได ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และ มาตรฐานโรงเร ยนว ทยาศาสตร และได ร บการร บรองจากการประเม นค ณภาพภายนอก ข อ ๔ สถานศ กษาม ระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และ มาตรฐานโรงเร ยนว ทยาศาสตร ข อ ๕ สถานศ กษาส งเสร มการจ ดการศ กษา และกระจายโอกาสให น กเร ยนกล มด อยโอกาสและขาด แคลนท นทร พย ในเขตพ นท บร การ จ ดเน น 1. น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนกล มสาระการเร ยนร หล กเพ มข น โดยผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) เพ มข นอย างน อยร อยละ ๓ ต อป 2. น กเร ยนม ความสามารถด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และได ร บการส งเสร มให ม ความเป นเล ศสอดคล องก บอ ตล กษณ 3. น กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษาม ความภาคภ ม ใจในความเป นไทย และม ความพร อมต อ การเข าส ประชาคมอาเซ ยน 4. คร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการพ ฒนาอย างม ค ณภาพ และสามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ 5. สถานศ กษาได ร บการบร หารจ ดการสอดคล องก บเอกล กษณ และได ร บการพ ฒนาอย างเต ม ศ กยภาพ พร อมท งม ระบบการประก นค ณภาพท ได มาตรฐาน 6. สถานศ กษาม ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ ภ ม ท ศน ท เอ อต อการเร ยนร สะอาด และปลอดภ ย อ ตล กษณ ความร ด ม กระบวนการค ด จ ตอาสา เอกล กษณ โรงเร ยนว ทยาศาสตร ค ณภาพส สากล /กลย ทธ โรงเร ยน...

4 -๔- กลย ทธ โรงเร ยน กลย ทธ ท ๑ การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการจ ดการเร ยนการสอน รวมท งทร พยากรแหล งเร ยนร เพ อให ม ค ณภาพส สากล กลย ทธ ท ๒ การพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร ให ม ประส ทธ ภาพโดยเน นกระบวนการค ด กลย ทธ ท ๓ การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ และกระจายโอกาสทาง การศ กษาให ก บผ ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ซ งขาดแคลนท นทร พย ในเขตพ นท บร การ กลย ทธ ท ๔ การปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมอ นพ งประสงค ท กษะช ว ต และว ถ ช ว ตตามหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กลย ทธ ท ๑ พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร มความสามารถด าน เทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร (Raising the bar) กลย ทธ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง (Moral and Ethics) กลย ทธ ท ๓ ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและลดความเหล อมล า ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต ม ตามศ กยภาพ (Filling the gap) กลย ทธ ท ๔ พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ (Teacher Enhancement) กลย ทธ ท ๕ พ ฒนาการบร หารจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท ก ภาคส วนในการส งเสร มสน บสน นการจ ดการศ กษา (Good Governance) กลย ทธ ท ๖ ส งเสร มการศ กษาเพ อพ ฒนาส นต ส ขในเขตพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ด ชายแดนภาคใต (Education for Peace and Harmony) กลย ทธ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 12 นครศร ธรรมราช พ ทล ง กลย ทธ ท ๑ พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานและตามมาตรฐานสากล เพ อส ความ เป นเล ศ กลย ทธ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมจร ยธรรมจ ตสาธารณะความส าน กในความเป นไทย ร กชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย ตามแนวทางระบบประชาธ ปไตย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง กลย ทธ ท ๓ สร างโอกาสให ผ เร ยนได ร บการศ กษาอย างท วถ ง ม ค ณภาพและได ร บการพ ฒนาอย างเต ม ศ กยภาพ กลย ทธ ท ๔ พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพและสน บสน นส งเสร มด านว ทยฐานะให ส งข น /กลย ทธ ท ๕...

5 -๕- กลย ทธ ท ๕ พ ฒนาระบบการบร หารสถานศ กษาให ม ค ณภาพ ตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานและตาม มาตรฐานสากล กลย ทธ ท ๖ พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารงานส าน กงานเขตพ นท การศ กษาให เป นองค กรค ณภาพ โดยการม ส วนร วมของท กภาคส วน กลย ทธ ท ๗ พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและการบร หารจ ดการ /กลย ทธ ข อท ๑...

6 -๖- กลย ทธ ท ๑ การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการจ ดการเร ยนการสอน รวมท งทร พยากรแหล งเร ยนร เพ อให ม ค ณภาพส สากล

7 -๗- กลย ทธ เป าประสงค จ ดเน น มาตรการ ค าเป าหมาย กลย ทธ ท ๑ การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการจ ดการเร ยนการสอน รวมท งทร พยากรแหล งเร ยนร เพ อให ม ค ณภาพส สากล เป าประสงค ข อ ๑ พ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และมาตรฐานโรงเร ยน ว ทยาศาสตร จ ดเน น น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนกล มสาระการเร ยนร หล กเพ มข น โดยผลการทดสอบระด บชาต (O-NET) เพ มข นอย างน อยร อยละ ๓ ต อป มาตรการท ๑ ปร บหล กส ตรให สอดคล องก บพ นธก จ เป าหมาย โรงเร ยนว ทยาศาสตร และม การ บ รณาการ ระหว างศาสตร (๙๐) ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑.๑ โรงเร ยนม หล กส ตรท สอดคล องก บหล กส ตรการศ กษาชาต พ นธก จและเป าหมายของโรงเร ยน ว ทยาศาสตร ส งเสร มความเป นผ น า และม หล กค ดตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ม ค ณล กษณะท พ ง ประสงค ตามว ตถ ประสงค การจ ดต งโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย ๑.๒ หล กส ตรม เน อหาครอบคล มท กศาสตร ท จ าเป นส าหร บโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระด บชาต ๑.๓ หล กส ตรม การบ รณาการระหว างสาระต างๆ ในว ทยาศาสตร และระหว างว ทยาศาสตร ก บศาสตร อ นๆ ๑.๔ หล กส ตรประกอบด วยรายว ชาทางคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ข นส ง (Advanced Course) และ รายว ชาเร ยนล วงหน า (Advanced Placement Course) ส าหร บระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย และระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น ประกอบด วยรายว ชาเตร ยมความพร อมให น กเร ยนม เจตคต ท ด ต อคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาตรการท ๒ พ ฒนาการจ ดกระบวนการเร ยนการสอน โดยเน น การใช เทคโนโลย นว ตกรรมท หลากหลาย เหมาะสมก บธรรมชาต ของเน อหาว ชาและผ เร ยน (๙๐) ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๒.๑ โรงเร ยนเน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช ว ธ และแนวการจ ดการเร ยนร ท หลากหลาย ๒.๒ โรงเร ยนเน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยให ผ เร ยนม การท างานร วมก น ๒.๓ โรงเร ยนเน นการใช เทคโนโลย และนว ตกรรมท หลากหลาย เป นเคร องม อส งเสร มการเร ยนร ของผ เร ยน ๒.๔ โรงเร ยนจ ดให ม การเร ยนการสอนท เหมาะสมก บผ เร ยนท ม ความสามารถพ เศษทางคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย /กล มงาน...

8 -๘- มาตรการท ๓ พ ฒนาผ เร ยนให ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยน และผล การทดสอบระด บชาต อย ในระด บส ง (๙๐) ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๓.๑ ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนรายบ คคลไม ต ากว า ๓.๐๐ และผลส มฤทธ โดยภาพรวมของ โรงเร ยนเฉล ยไม ต ากว า ๓.๕๐ ๓.๒ ผ เร ยนม ผลการทดสอบระด บชาต ส งกว าเปอร เซ นต ไทล ท ๖๐ ในท กกล มสาระการเร ยนร ท ผ เร ยน เข าสอบ ๓.๓ ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนในกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร และกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ใน ระด บส ง ๓.๔ ผ เร ยนม ผลงานทางคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ท ม ค ณภาพและได ร บการเผยแพร ในระด บภาค/ ระด บชาต จ ดเน น สถานศ กษาม ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ ภ ม ท ศน ท เอ อต อการเร ยนร สะอาด และปลอดภ ย มาตรการท ๔ โรงเร ยนม ห องปฏ บ ต การท ท นสม ย ม คร ภ ณฑ และ อ ปกรณ พ นฐานท ครบถ วน และ สภาพแวดล อมท เอ อต อการ ปฏ บ ต การ และการท าว จ ย (๙๕) ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ ๔.๑ โรงเร ยนม ห องปฏ บ ต การท ม ขนาดเหมาะสม ๔.๒ โรงเร ยนม ห องปฏ บ ต การท เอ อต อการปฏ บ ต งานอย างปลอดภ ย ๔.๓ โรงเร ยนจ ดให ม คร ภ ณฑ /อ ปกรณ พ นฐานในห องปฏ บ ต การท เพ ยงพอสอดคล องก บหล กส ตรและพร อมใช งาน ๔.๔ โรงเร ยนม ระบบการจ ดการว สด ห องปฏ บ ต การท ม ประส ทธ ภาพ ๔.๕ โรงเร ยนม ระบบป องก นและร กษาความปลอดภ ยในห องปฏ บ ต การ ๔.๖ สภาพแวดล อมในห องปฏ บ ต การเอ อต อการปฏ บ ต การและการท าว จ ย กล มบร หารงบประมาณและบร หารท วไป /มาตรการท ๕...

9 -๙- มาตรการท ๕ ปร บปร งภ ม ท ศน สถานท สภาพแวดล อมท เอ อต อ การเร ยนการสอน การเร ยนและการท างาน (๙๕) ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ ๕.๑ โรงเร ยนจ ดให ม สถานท และอ ปกรณ ส าหร บท างานหร อศ กษาด วยตนเอง ๕.๒ โรงเร ยนม สถานท ส าหร บเร ยนร ศ ลปะ ว ฒนธรรม ดนตร และก ฬาท เหมาะสมก บจ านวนผ เร ยน ๕.๓ โรงเร ยนม อ ปกรณ ส าหร บการเร ยนร ศ ลปะ ว ฒนธรรม ดนตร ก ฬา ท เพ ยงพอ ๕.๔ โรงเร ยนม อาคาร ส าน กงาน ห องท างานส าหร บคร และบ คลากรเพ ยงพอ ๕.๕ โรงเร ยนม อ ปกรณ ส าน กงานส าหร บคร และบ คลากรเพ ยงพอ ๕.๖ โรงเร ยนม ห องประช มท เหมาะสมก บการจ ดก จกรรมและการใช งานท เพ ยงพอ กล มบร หารงบประมาณและบร หารท วไป มาตรการท ๖ ปร บปร งท พ กอาศ ยท สะอาด ปลอดภ ย และม ส ง อ านวยความสะดวกในการพ กอาศ ย (๙๕) ๖.๑ โรงเร ยนม ท พ กอาศ ยท สะอาดและปลอดภ ยส าหร บน กเร ยนประจ า ๖.๒ โรงเร ยนจ ดห องพ กส าหร บบ คลากรท ปฏ บ ต หน าท ในการด แลน กเร ยน ๖.๓ โรงเร ยนม ส งอ านวยความสะดวกในการพ กอาศ ย ๖.๔ โรงเร ยนปร บปร งสภาพแวดล อม ภ ม ท ศน บร เวณท พ กอาศ ยส าหร บน กเร ยนประจ า กล มบร หารก จการน กเร ยนประจ า ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ มาตรการท ๗ ปร บปร งโรงอาหาร ห องพยาบาล ห องน า และ สถานท ออกก าล งกายท เพ ยงพอ (๙๕) ๗.๑ โรงเร ยนม โรงอาหาร ร านค าสว สด การท สะอาดและเพ ยงพอ และหลากหลาย ๗.๒ โรงเร ยนม เร อนพยาบาลเพ อให บร การทางการแพทย และปฐมพยาบาล ๗.๓ โรงเร ยนจ ดให ม การด แลร กษาห องน าให สะอาดอย เสมอ และพร อมใช งาน ๗.๔ โรงเร ยนม สถานท ออกก าล งกายท เหมาะสมและเพ ยงพอ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ /กล มงาน...

10 -๑๐- กล มบร หารกล มบร หารงบประมาณและบร หารท วไป มาตรการท ๘ พ ฒนาห องสม ดให ท นสม ย ม หน งส อและส อการ เร ยนร ท หลากหลาย และเพ ยงพอ (๙๕) ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ ๘.๑ ห องสม ดม หน งส อ ต าราว ชาการ และส อการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรและความต องการใช งาน ๘.๒ ห องสม ดม ฐานข อม ล ระบบส บค น และเคร อข ายท ม ประส ทธ ภาพ ๘.๓ จ ดบรรยากาศห องสม ดเพ อส งเสร มและกระต นการเร ยนร ทางว ทยาศาสตร ท ท นสม ยและท นต อการ เปล ยนแปลงของโลก มาตรการท ๙ พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ ส ง ท นสม ย และเพ ยงพอต อการใช งาน และม การบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ (๙๕) ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ ๙.๑ โรงเร ยนม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพส ง ท นสม ย และเพ ยงพอต อการใช งาน ๙.๒ โรงเร ยนม การบร หารจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ กล มส าน กงานผ อ านวยการและ จ ดเน น น กเร ยนได ร บการพ ฒนาอย างม ค ณภาพ สอดคล องก บอ ตล กษณ มาตรการท ๑๐ ส งเสร มการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบบ รณาการท เน นองค ความร ท กษะและกระบวนการทางว ทยาศาสตร ส การ พ ฒนาค ณภาพช ว ต ของตนเอง ครอบคร ว และช มชน (๙๐) ๑๐.๑ ผ เร ยนม ท กษะและความช านาญในการปฏ บ ต การทางว ทยาศาสตร ๑๐.๒ ผ เร ยนม ประสบการณ ในการฝ กงานหร อท างานร วมก บน กว ทยาศาสตร /น กว จ ย ๑๐.๓ ผ เร ยนม ความสามารถในการท างานอย างเป นระบบ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ /กล มงาน...

11 -๑๑- มาตรการท ๑๑ ส งเสร มการจ ดก จกรรมท หลากหลาย พ ฒนาท กษะ ช ว ต การเป นผ น า ตามความถน ด ความสามารถพ เศษ และม จ ตสาธารณะ (๙๐) ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๑.๑ โรงเร ยนจ ดก จกรรมส งเสร มความเป นผ น าทางด านว ทยาศาสตร ของผ เร ยน ๑๑.๒ โรงเร ยนจ ดก จกรรมท ส งเสร มความถน ดและความสามารถพ เศษของผ เร ยน ๑๑.๓ โรงเร ยนจ ดก จกรรมส งเสร มการน าความร ทางว ทยาศาสตร ไปใช แก ป ญหาในส งคม หร อสร างผลงานทาง ว ทยาศาสตร ๑๑.๔ โรงเร ยนม ก จกรรมหลากหลายท งในโรงเร ยน นอกโรงเร ยน และต างประเทศเพ อพ ฒนาท กษะการ ท างาน ท กษะช ว ต และความเป นมน ษย ท สมบ รณ มาตรการท ๑๒ ส งเสร มให ผ เร ยนม จรรยาน กว ทยาศาสตร และ เจตคต ท ด ต อว ทยาศาสตร (๙๐) ๑๒.๑ ผ เร ยนม จรรยาน กว ทยาศาสตร ๑๒.๒ ผ เร ยนม ความช นชมและม งม นท จะสร างสรรค ผลงานด านว ทยาศาสตร ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ จ ดเน น น กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษาม ความภาคภ ม ใจในความเป นไทย และม ความพร อมต อการ เข าส ประชาคมอาเซ ยน /มาตรการท ๑๓...

12 -๑๒- มาตรการท ๑๓ ส งเสร มการแสวงหาความร และเสร มสร าง ประสบการณ ส มาตรฐานสากล (๙๐) ๑๓.๑ คร ได ร บการพ ฒนาทางว ชาการและการเร ยนการสอนอย างต อเน อง ๑๓.๒ คร แสวงหาความร /เพ มพ นประสบการณ ของตนเองอย เสมอ ๑๓.๓ คร ม การว ดผล/ประเม นผลตลอดเวลา ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ มาตรการท ๑๔ พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร ความสามารถในการ ส อสารอย างน อย ๒ ภาษา (๙๐) ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๔.๑ ผ เร ยนใช ภาษาไทย/ภาษาอ งกฤษ และภาษาต างประเทศอ นๆ ในการส อสารได ด ๑๔.๒ ผ เร ยนสามารถสอบผ านการว ดระด บความสามารถทางภาษาจากสถาบ นท ได ร บการร บรองหร อจาก สถาบ นนานาชาต /กลย ทธ ข อท ๒...

13 -๑๓- กลย ทธ ท ๒ การพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให สามารถจ ด ก จกรรมการเร ยนร ให ม ประส ทธ ภาพ โดยเน นกระบวนการค ด

14 -๑๔- กลย ทธ ท ๒ การพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร ให ม ประส ทธ ภาพ โดยเน นกระบวนการค ด เป าประสงค ข อ ๒ พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาส ความเป นคร ม ออาช พ และได ร บการส งเสร มให ม ว ทยฐานะท ส งข น จ ดเน น น กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษาม ความภาคภ ม ใจในความเป นไทย และม ความพร อมต อการ เข าส ประชาคมอาเซ ยน มาตรการท ๑ พ ฒนาคร ผ สอนให ม ความร ความสามารถในการ ส อสารอย างน อย ๒ ภาษา (๙๕) ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ ๑.๑ คร ผ สอนสามารถใช ภาษาไทย/ภาษาอ งกฤษ และภาษาต างประเทศอ นๆ ในการส อสารได ด ๑.๒ คร ผ สอนสามารถส บค นข อม ลต างๆ เป นภาษาอ งกฤษได ๑.๓ คร ผ สอนสามารถสอบผ านการว ดระด บความสามารถทางภาษาจากสถาบ นท ได ร บการร บรองหร อจาก การอบรมตามหล กส ตรมาตรฐานท ได ร บการร บรอง ๑.๔ พ ฒนาคร ผ สอน สาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร เพ อใช ภาษาอ งกฤษในการจ ดการเร ยน การสอน จ ดเน น คร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการพ ฒนาอย างม ค ณภาพ และสามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ มาตรการท ๒ พ ฒนาระบบการน เทศ การเร ยนร และการสอน อย างม ประส ทธ ภาพ (๙๕) ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ ๒.๑ โรงเร ยนม การประเม นการเร ยนร ของผ เร ยน ท งด านความร ท กษะ กระบวนการ และค ณล กษณะท พ ง ประสงค ๒.๒ โรงเร ยนม การประเม นการสอนของคร อย างต อเน องในหลายม ต และน าผลการประเม นมาใช พ ฒนาการ เร ยนการสอน ๒.๓ โรงเร ยนจ ดให ม การใช เคร องม อ ว ธ ประเม นท หลากหลายและม ประส ทธ ภาพ /กล มงาน...

15 -๑๕- มาตรการท ๓ พ ฒนาคร และบ คลากรตามเกณฑ มาตรฐานว ชาช พ ส งเสร ม จ ดท าผลงานทางว ชาการและงานว จ ยส ความเป นคร ม อ อาช พ (๙๕) ๓.๑ คร ม มาตรฐานตามเกณฑ ว ชาช พ ๓.๒ คร ม ผลงานทางว ชาการ/งานว จ ย ซ งเป นยอมร บในระด บภาค /ระด บชาต และกล มส าน กงานผ อ านวยการ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ มาตรการท ๔ ส งเสร มให คร ย ดม นในจรรยาบรรณคร ม เจตคต ท ด ต อ ว ชาช พและว ทยาศาสตร (๙๕) ๔.๑ คร ม ค ณล กษณะท ด ม ความม งม นเส ยสละ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ๔.๒ คร ประพฤต ตนตามจรรยาบรรณว ชาช พ ๔.๓ ม เจตคต ท ด ต อว ชาช พและงานด านว ทยาศาสตร ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ กล มบร หารและกล มส าน กงานผ อ านวยการ มาตรการท ๕ ส งเสร มและสน บสน นให คร ได ร บการพ ฒนาทาง ว ชาการและศ กษาต อตรงตามสายงานท ร บผ ดชอบ ในระด บท ส งข น (๙๕) ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ ๕.๑ ส งเสร มสน บสน นให คร ได ร บการพ ฒนาทางว ชาการและเล อนว ทยฐานะเพ มข นอย างน อยร อยละ ๕๐ ๕.๒ ส งเสร มสน บสน นให คร ได ร บการส งเสร มการศ กษาต อในสาขาว ชาท สอนหร อตรงตามสายงานท ร บผ ดชอบ ในระด บท ส งข น ในสถาบ นท ด ม ช อเส ยงตามสาขาว ชาศ กษาต อในระด บปร ญญาโท ร อยละ ๕๐ และระด บ ปร ญญาเอกร อยละ ๕ กล มส าน กงานผ อ านวยการ /กลย ทธ ข อท ๓...

16 -๑๖- กลย ทธ ท ๓ การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ และกระจายโอกาสทางการศ กษาให ก บผ ม ความสามารถ พ เศษซ งขาดแคลนท นทร พย

17 -๑๗- กลย ทธ ท ๓ การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ และกระจายโอกาสทางการศ กษา ให ก บผ ม ความสามารถพ เศษซ งขาดแคลนท นทร พย เป าประสงค ข อ ๓ สถานศ กษาจ ดการศ กษาข นพ นฐานได ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และ มาตรฐานโรงเร ยนว ทยาศาสตร และได ร บการร บรองจากการประเม นค ณภาพภายนอก ข อ ๔ สถานศ กษาม ระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และ มาตรฐานโรงเร ยนว ทยาศาสตร ข อ ๕ สถานศ กษาส งเสร มการจ ดการศ กษา และกระจายโอกาสให น กเร ยนกล มด อยโอกาสและขาด แคลนท นทร พย ในเขตพ นท บร การ จ ดเน น สถานศ กษาได ร บการบร หารจ ดการสอดคล องก บเอกล กษณ และได ร บการพ ฒนาอย างเต มศ กยภาพ พร อมท งม ระบบการประก นค ณภาพท ได มาตรฐาน มาตรการท ๑ ปร บระบบโครงสร างการบร หารท ม ประส ทธ ภาพโดย ใช หล กธรรมมาภ บาล ส ความเป นโรงเร ยนน ต บ คคลในก าก บของร ฐ หร อองค การมหาชน (๙๐) ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๑.๑ โรงเร ยนม ระเบ ยบบร หารโรงเร ยนตามร ปแบบองค การมหาชนโดยเน นการบร หารงานแบบม ส วน ร วมและกระจายอ านาจ ๑.๒ โรงเร ยนม การรายงานผลการด าเน นงานต อบ คลากรภายในโรงเร ยน หน วยงานต นส งก ด และ สาธารณชน ๑.๓ โรงเร ยนม การเผยแพร นโยบายการบร หารงานให ร บทราบท วท งองค กรมห ดลว ทยาน สรณ หร อระด บ สากล ๑.๔ โรงเร ยนก าหนดระบบประก นค ณภาพท สามารถน าองค กรไปส ความเป นเล ศเท ยบเค ยงโรงเร ยน ๑.๕ โรงเร ยนม การส งเสร มการเร ยนการสอนด านว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร เทคโนโลย และ ส งแวดล อมท ม งส ความเป นเล ศในระด บสากล ๑.๖ โรงเร ยนม การบร หารงานท ม ธรรมาภ บาล โปร งใส ตรวจสอบได และเป นท ยอมร บในระด บชาต ๑.๗ โรงเร ยนม ระบบประเม นความพ งพอใจต อการบร หารโรงเร ยน ๑.๘ โรงเร ยนม ความร วมม อก บแหล งเร ยนร และหน วยงานภายนอกในการจ ดก จกรรมในหล กส ตร และนอก หล กส ตรท ส งเสร มการเร ยนร ทางว ทยาศาสตร ๑.๙ โรงเร ยนม การบร หารด านบ คลากรอย างอ สระ และคล องต วโดยสามารถก าหนดอ ตราก าล ง สรรหา บรรจ จ ดจ าง ส งเสร ม และพ ฒนา /มาตรการท ๒...

18 -๑๘- มาตรการท ๒ ฝ ายบร หารโรงเร ยน ม ค ณว ฒ ความร ความสามารถ และม ประสบการณ การบร หารงานโรงเร ยนว ตถ ประสงค พ เศษ (๙๐) ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๒.๑ ฝ ายบร หารม ค ณว ฒ ความร ความสามารถ และประสบการณ ในการบร หาร ม ว ส ยท ศน และสามารถน า โรงเร ยนส มาตรฐานสากล ๒.๒ ฝ ายบร หารม ความเป นผ น าทางว ชาการม ผลงานปรากฏเป นท ยอมร บ ๒.๓ โรงเร ยนม ระบบในการได มาซ งฝ ายบร หารท ม ประส ทธ ภาพและโปร งใส ๒.๔ โรงเร ยนม การประเม นฝ ายบร หาร กล มส าน กงานผ อ านวยการ มาตรการท ๓ พ ฒนาระบบการจ ดท างบประมาณท สอดคล องก บ นโยบายและเป าหมายของโรงเร ยน (๙๐) ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๓.๑ โรงเร ยนม ระบบการจ ดท าแผนงบประมาณท ม ประส ทธ ภาพ ๓.๕ โรงเร ยนม ระบบงบประมาณท ม ความคล องต ว โปร งใส ตรวจสอบได ๓.๒ โรงเร ยนม การจ ดท าแผนงานท ม ประส ทธ ภาพและเก ด ประส ทธ ผลในการด าเน นการโครงการด าน งบประมาณ ๓.๓ โรงเร ยนม แหล งทร พยากรการเง นท ม นคงและ ระดมทร พยากรด านต างๆ เพ ยงพอเพ อให การด าเน นการ ของโรงเร ยนเป นไปตามว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ๓.๔ โรงเร ยนม การจ ดสรรงบประมาณครอบคล มพ นธก จท กด าน กล มบร หารงบประมาณและบร หารงานท วไปและกล มส าน กงานผ อ านวยการ มาตรการท ๔ พ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพได มาตรฐาน (๙๐) ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๔.๑ โรงเร ยนม ระบบประก นค ณภาพการศ กษา ม คณะท างานโดยเน นการม ส วนร วมจากท กฝ าย ๔.๒ โรงเร ยนได พ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาและรายงานผลการประเม น /มาตรการท ๕...

19 -๑๙- กล มส าน กงานผ อ านวยการ มาตรการท ๕ ส งเสร มให ช มชนม ส วนร วมในการจ ดและพ ฒนา การศ กษาของโรงเร ยน (๙๘) ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕.๑ โรงเร ยนม ระบบและกลไกในการส งเสร มความส มพ นธ และความร วมม อก บช มชนในการพ ฒนาการศ กษา ๕.๒ โรงเร ยนม ก จกรรมท ส งเสร มความส มพ นธ และความร วมม อก บช มชนในการพ ฒนาการศ กษา กล มส าน กงานผ อ านวยการ /กลย ทธ ข อท ๔...

20 -๒๐- กลย ทธ ท ๔ การปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ความเป นไทย จ ตสาธารณะ และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

21 -๒๑- กลย ทธ ท ๔ การปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ความเป นไทย จ ตสาธารณะ และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง เป าประสงค ข อ ๑ พ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และมาตรฐานโรงเร ยน ว ทยาศาสตร ข อ ๒ พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาส ความเป นคร ม ออาช พ และได ร บการส งเสร มให ม ว ทยฐานะท ส งข น จ ดเน น น กเร ยนได ร บการพ ฒนาอย างม ค ณภาพ สอดคล องก บอ ตล กษณ มาตรการท ๑ พ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณธรรมจร ยธรรม ม ระเบ ยบว น ย ม บ คล กภาพ โดยบ งบอกถ งอ ตล กษณ ส าหร บน กเร ยนโรงเร ยนจ ฬา ภรณราชว ทยาล ยนครศร ธรรมราช (๙๐) ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๑.๑ ผ เร ยนม ระเบ ยบว น ย ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบของโรงเร ยน ๑.๒ ผ เร ยนเป นคนด จ ตผ องใส แต งกายด วจ งาม ๑.๓ ผ เร ยนร จ กประหย ด ใช ทร พย ส นของส วนตน และส วนรวมค มค า ภาคภ ม ใจในความเป นไทย ๑.๔ ผ เร ยนม น ส ยร กการอ าน และการค ดว เคราะห ๑.๕ ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร และกล มบร หารก จการน กเร ยนประจ า มาตรการท ๒ พ ฒนาผ เร ยนให เป นผ ท ร กการเร ยนร ม ท กษะ ในการ แสวงหาความร พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ม ส นทร ยภาพ ด าน ศ ลปะดนตร ก ฬาและม ท กษะช ว ตท ด (๙๐) ๒.๑ ผ เร ยนม น ส ยร กการเร ยน ๒.๒ ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ๒.๓ ผ เร ยนสนใจ/เข าร วมก จกรรม/สร างสรรค ผลงานด านศ ลปะ ดนตร และก ฬา ๒.๔ ผ เร ยนม ส ขน ส ยสามารถด ารงช ว ตได อย างม ความส ข ๒.๕ ผ เร ยนม ส ขภาพกายท ด สามารถด ารงช ว ตได อย างม ความส ข ๒.๖ ผ เร ยนม ส ขภาพจ ตด สามารถด ารงช ว ตได อย างม ความส ข ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ /กล มงาน...

22 -๒๒- กล มบร หารและกล มบร หารก จการน กเร ยนประจ า จ ดเน น น กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษาม ความภาคภ ม ใจในความเป นไทย และม ความพร อมต อการ เข าส ประชาคมอาเซ ยน มาตรการท ๓ ส งเสร มให น กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษาม จ ตส าน กความเป นไทยและม ความสามารถในการปร บต วในส งคม พห ว ฒนธรรม (๙๐) ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๓.๑ ผ เร ยนม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน และหล กส ตรโรงเร ยนว ทยาศาสตร ภ ม ภาค ๓.๒ ผ เร ยนและบ คลากรม ความส าน กในความเป นไทย ๓.๓ ผ เร ยน และบ คลากรเข าร วมก จกรรมทางศาสนา และก จกรรมท เป นประโยชน ต อผ อ นและส งคม ๓.๔ ผ เร ยน และบ คลากรเข าร วมก จกรรมส งเสร มความม จ ตสาธารณะ ความร บผ ดชอบต อส งคมและ ส งแวดล อม ๓.๕ โรงเร ยนจ ดการศ กษาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และกล มส าน กงานผ อ านวยการ

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก...

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... ท ประช มคณะกรรมการบร หารเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ส วนท 1 สภาพท วไป แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 2 ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ประว ต การก อต ง โรงเร ยนเม องเชล ยงต งข นเม อว นท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ. 2499 ใช ช อในการประกาศจ ดต

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560 ~ ~ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560.ข อม ลท วไป. ประว ต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาภาคใต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาภาคใต ประกาศจ ดต งข นเม อว นท 23 ม นาคม พ.ศ. 2538 ตาม นโยบายขยาย โอกาสทางการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดล าปาง ค าน า แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ของศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information