ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา"

Transcription

1 -๑- ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา ว ส ยท ศน เป นโรงเร ยนท จ ดการศ กษาส าหร บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ท งในระด บช นม ธยมศ กษาตอนต นและตอนปลาย ในล กษณะของโรงเร ยนประจ าให ม ค ณภาพและมาตรฐาน ท ดเท ยมก บโรงเร ยนว ทยาศาสตร ช นน าของนานาชาต ภายในป การศ กษา ๒๕๕๙ พ นธก จ ๑. ส งเสร มการศ กษาค นคว า ว จ ยพ ฒนา และร วมม อก บหน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชน ท งใน และต างประเทศเพ อด าเน นการบร หาร และจ ดการศ กษา ท ม งเน นความเป นเล ศ ด านคณ ตศาสตร และ ว ทยาศาสตร ในล กษณะของโรงเร ยนประจ า ๒. พ ฒนาผ เร ยนท ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ไปส ความเป นน กว จ ยน ก ประด ษฐ น กค ดค น ด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให ม ความสามารถเท ยบเค ยงก บน กเร ยน ของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ช นน าของนานาชาต ๓. พ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ค าน ยมท พ งประสงค ม ท กษะช ว ต ม ส ขภาพพลานาม ยท ด ม จ ตว ญญาณของความเป นน กว ทยาศาสตร ม งม นในการพ ฒนาประเทศชาต ม เจตคต ท ด ต อเพ อนร วมโลกและ ธรรมชาต ๔. พ ฒนาผ เร ยนให สามารถสร างองค ความร ด าน คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให ก บ ประเทศชาต และส งคมไทย ๕. ส งเสร มและพ ฒนาผ เร ยนให เป นบ คคลแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร เพ อน าไปส การสร างส งคม แห งค ณภาพและแข งข นได เป นส งคมท ย งย นพอเพ ยง ม ความสมานฉ นท เอ ออาทรต อก น ๖. จ ดการศ กษาเพ อกระจายโอกาสให ก บผ ม ความสามารถพ เศษในเขตพ นท บร การของโรงเร ยน เพ อ เป นการเพ มโอกาสให ก บน กเร ยนกล มด อยโอกาสและขาดแคลนท นทร พย

2 -๒- อ ดมการณ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช โรงเร ยนว ทยาศาสตร ภ ม ภาคม อ ดมการณ ในการ ส งเสร มและพ ฒนาน กเร ยน ด งน เพ อม งส งเสร มและพ ฒนาน กเร ยนให : ๑. เห นค ณค าของตนเอง ม ว น ยในตนเอง ปฏ บ ต ตามหน กธรรมของพระพ ทธศาสนาหร อ ศาสนาท ตนน บถ อ ม ค ณธรรมจร ยธรรม ม บ คล กภาพท ด และม ความเป นผ น า ๒. ม ความร ความเข าใจเก ยวก บหล กการพ นฐานด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร อย างล กซ ง ในระด บเด ยวก นก บน กเร ยนของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ช นน าของนานาชาต ๓. ม ความค ดร เร มสร างสรรค ม จ ตว ญญาณของความเป นน กว จ ย น กประด ษฐ น กค ดค น และน กพ ฒนาท ด ด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในระด บเด ยวก นก บน กเร ยนของ โรงเร ยนว ทยาศาสตร ช นน าของนานาชาต ๔. ร กการเร ยนร ร กการอ าน ร กการเข ยน ร กการค นคว าอย างเป นระบบ ม ความรอบร ร รอบและสามารถบ รณาการความร ได ๕. ม ความร และท กษะในการใช ภาษาต างประเทศและเทคโนโลย สารสนเทศได อย างม ประส ทธ ภาพในระด บเด ยวก นก บน กเร ยนของโรงเร ยนว ทยาศาสตร ช นน าของนานาชาต ๖. ม จ ตส าน กในเก ยรต ภ ม ของความเป นไทย ม ความเข าใจและภ ม ใจในประว ต ศาสตร ของ ชาต ม ความร กและความภาคภ ม ใจในชาต บ านเม องและท องถ น เป นพลเม องด ย ดม นในการ ปกครองระบบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข ๗. ม จ ตส าน กในการอน ร กษ ภาษาไทย ศ ลปว ฒนธรรมไทย ประเพณ ไทย และภ ม ป ญญาไทย ตลอดจนอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ๘. ม จ ตม งม นท จะท าประโยชน และสร างส งท ด งามให ก บส งคม ม ความร บผ ดชอบต อส งคม ต องการตอบแทนบ านเม องตามความสามารถของตนเองอย างต อเน อง ๙. ม ส ขภาพอนาม ยท ด ร กการออกก าล งกาย ร จ กด แลตนเองให เข มแข งท งกายและใจ /เป าประสงค...

3 -๓- เป าประสงค ข อ ๑ พ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และมาตรฐานโรงเร ยน ว ทยาศาสตร ข อ ๒ พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาส ความเป นคร ม ออาช พ และได ร บการส งเสร มให ม ว ทยฐานะท ส งข น ข อ ๓ สถานศ กษาจ ดการศ กษาข นพ นฐานได ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และ มาตรฐานโรงเร ยนว ทยาศาสตร และได ร บการร บรองจากการประเม นค ณภาพภายนอก ข อ ๔ สถานศ กษาม ระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และ มาตรฐานโรงเร ยนว ทยาศาสตร ข อ ๕ สถานศ กษาส งเสร มการจ ดการศ กษา และกระจายโอกาสให น กเร ยนกล มด อยโอกาสและขาด แคลนท นทร พย ในเขตพ นท บร การ จ ดเน น 1. น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนกล มสาระการเร ยนร หล กเพ มข น โดยผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) เพ มข นอย างน อยร อยละ ๓ ต อป 2. น กเร ยนม ความสามารถด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และได ร บการส งเสร มให ม ความเป นเล ศสอดคล องก บอ ตล กษณ 3. น กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษาม ความภาคภ ม ใจในความเป นไทย และม ความพร อมต อ การเข าส ประชาคมอาเซ ยน 4. คร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการพ ฒนาอย างม ค ณภาพ และสามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ 5. สถานศ กษาได ร บการบร หารจ ดการสอดคล องก บเอกล กษณ และได ร บการพ ฒนาอย างเต ม ศ กยภาพ พร อมท งม ระบบการประก นค ณภาพท ได มาตรฐาน 6. สถานศ กษาม ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ ภ ม ท ศน ท เอ อต อการเร ยนร สะอาด และปลอดภ ย อ ตล กษณ ความร ด ม กระบวนการค ด จ ตอาสา เอกล กษณ โรงเร ยนว ทยาศาสตร ค ณภาพส สากล /กลย ทธ โรงเร ยน...

4 -๔- กลย ทธ โรงเร ยน กลย ทธ ท ๑ การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการจ ดการเร ยนการสอน รวมท งทร พยากรแหล งเร ยนร เพ อให ม ค ณภาพส สากล กลย ทธ ท ๒ การพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร ให ม ประส ทธ ภาพโดยเน นกระบวนการค ด กลย ทธ ท ๓ การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ และกระจายโอกาสทาง การศ กษาให ก บผ ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ซ งขาดแคลนท นทร พย ในเขตพ นท บร การ กลย ทธ ท ๔ การปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมอ นพ งประสงค ท กษะช ว ต และว ถ ช ว ตตามหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กลย ทธ ท ๑ พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร มความสามารถด าน เทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร (Raising the bar) กลย ทธ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง (Moral and Ethics) กลย ทธ ท ๓ ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและลดความเหล อมล า ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต ม ตามศ กยภาพ (Filling the gap) กลย ทธ ท ๔ พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ (Teacher Enhancement) กลย ทธ ท ๕ พ ฒนาการบร หารจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท ก ภาคส วนในการส งเสร มสน บสน นการจ ดการศ กษา (Good Governance) กลย ทธ ท ๖ ส งเสร มการศ กษาเพ อพ ฒนาส นต ส ขในเขตพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ด ชายแดนภาคใต (Education for Peace and Harmony) กลย ทธ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 12 นครศร ธรรมราช พ ทล ง กลย ทธ ท ๑ พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานและตามมาตรฐานสากล เพ อส ความ เป นเล ศ กลย ทธ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมจร ยธรรมจ ตสาธารณะความส าน กในความเป นไทย ร กชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย ตามแนวทางระบบประชาธ ปไตย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง กลย ทธ ท ๓ สร างโอกาสให ผ เร ยนได ร บการศ กษาอย างท วถ ง ม ค ณภาพและได ร บการพ ฒนาอย างเต ม ศ กยภาพ กลย ทธ ท ๔ พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพและสน บสน นส งเสร มด านว ทยฐานะให ส งข น /กลย ทธ ท ๕...

5 -๕- กลย ทธ ท ๕ พ ฒนาระบบการบร หารสถานศ กษาให ม ค ณภาพ ตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานและตาม มาตรฐานสากล กลย ทธ ท ๖ พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารงานส าน กงานเขตพ นท การศ กษาให เป นองค กรค ณภาพ โดยการม ส วนร วมของท กภาคส วน กลย ทธ ท ๗ พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและการบร หารจ ดการ /กลย ทธ ข อท ๑...

6 -๖- กลย ทธ ท ๑ การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการจ ดการเร ยนการสอน รวมท งทร พยากรแหล งเร ยนร เพ อให ม ค ณภาพส สากล

7 -๗- กลย ทธ เป าประสงค จ ดเน น มาตรการ ค าเป าหมาย กลย ทธ ท ๑ การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการจ ดการเร ยนการสอน รวมท งทร พยากรแหล งเร ยนร เพ อให ม ค ณภาพส สากล เป าประสงค ข อ ๑ พ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และมาตรฐานโรงเร ยน ว ทยาศาสตร จ ดเน น น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนกล มสาระการเร ยนร หล กเพ มข น โดยผลการทดสอบระด บชาต (O-NET) เพ มข นอย างน อยร อยละ ๓ ต อป มาตรการท ๑ ปร บหล กส ตรให สอดคล องก บพ นธก จ เป าหมาย โรงเร ยนว ทยาศาสตร และม การ บ รณาการ ระหว างศาสตร (๙๐) ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑.๑ โรงเร ยนม หล กส ตรท สอดคล องก บหล กส ตรการศ กษาชาต พ นธก จและเป าหมายของโรงเร ยน ว ทยาศาสตร ส งเสร มความเป นผ น า และม หล กค ดตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ม ค ณล กษณะท พ ง ประสงค ตามว ตถ ประสงค การจ ดต งโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย ๑.๒ หล กส ตรม เน อหาครอบคล มท กศาสตร ท จ าเป นส าหร บโรงเร ยนว ทยาศาสตร ระด บชาต ๑.๓ หล กส ตรม การบ รณาการระหว างสาระต างๆ ในว ทยาศาสตร และระหว างว ทยาศาสตร ก บศาสตร อ นๆ ๑.๔ หล กส ตรประกอบด วยรายว ชาทางคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ข นส ง (Advanced Course) และ รายว ชาเร ยนล วงหน า (Advanced Placement Course) ส าหร บระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย และระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น ประกอบด วยรายว ชาเตร ยมความพร อมให น กเร ยนม เจตคต ท ด ต อคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาตรการท ๒ พ ฒนาการจ ดกระบวนการเร ยนการสอน โดยเน น การใช เทคโนโลย นว ตกรรมท หลากหลาย เหมาะสมก บธรรมชาต ของเน อหาว ชาและผ เร ยน (๙๐) ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๒.๑ โรงเร ยนเน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช ว ธ และแนวการจ ดการเร ยนร ท หลากหลาย ๒.๒ โรงเร ยนเน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยให ผ เร ยนม การท างานร วมก น ๒.๓ โรงเร ยนเน นการใช เทคโนโลย และนว ตกรรมท หลากหลาย เป นเคร องม อส งเสร มการเร ยนร ของผ เร ยน ๒.๔ โรงเร ยนจ ดให ม การเร ยนการสอนท เหมาะสมก บผ เร ยนท ม ความสามารถพ เศษทางคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย /กล มงาน...

8 -๘- มาตรการท ๓ พ ฒนาผ เร ยนให ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยน และผล การทดสอบระด บชาต อย ในระด บส ง (๙๐) ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๓.๑ ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนรายบ คคลไม ต ากว า ๓.๐๐ และผลส มฤทธ โดยภาพรวมของ โรงเร ยนเฉล ยไม ต ากว า ๓.๕๐ ๓.๒ ผ เร ยนม ผลการทดสอบระด บชาต ส งกว าเปอร เซ นต ไทล ท ๖๐ ในท กกล มสาระการเร ยนร ท ผ เร ยน เข าสอบ ๓.๓ ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนในกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร และกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ใน ระด บส ง ๓.๔ ผ เร ยนม ผลงานทางคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ท ม ค ณภาพและได ร บการเผยแพร ในระด บภาค/ ระด บชาต จ ดเน น สถานศ กษาม ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ ภ ม ท ศน ท เอ อต อการเร ยนร สะอาด และปลอดภ ย มาตรการท ๔ โรงเร ยนม ห องปฏ บ ต การท ท นสม ย ม คร ภ ณฑ และ อ ปกรณ พ นฐานท ครบถ วน และ สภาพแวดล อมท เอ อต อการ ปฏ บ ต การ และการท าว จ ย (๙๕) ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ ๔.๑ โรงเร ยนม ห องปฏ บ ต การท ม ขนาดเหมาะสม ๔.๒ โรงเร ยนม ห องปฏ บ ต การท เอ อต อการปฏ บ ต งานอย างปลอดภ ย ๔.๓ โรงเร ยนจ ดให ม คร ภ ณฑ /อ ปกรณ พ นฐานในห องปฏ บ ต การท เพ ยงพอสอดคล องก บหล กส ตรและพร อมใช งาน ๔.๔ โรงเร ยนม ระบบการจ ดการว สด ห องปฏ บ ต การท ม ประส ทธ ภาพ ๔.๕ โรงเร ยนม ระบบป องก นและร กษาความปลอดภ ยในห องปฏ บ ต การ ๔.๖ สภาพแวดล อมในห องปฏ บ ต การเอ อต อการปฏ บ ต การและการท าว จ ย กล มบร หารงบประมาณและบร หารท วไป /มาตรการท ๕...

9 -๙- มาตรการท ๕ ปร บปร งภ ม ท ศน สถานท สภาพแวดล อมท เอ อต อ การเร ยนการสอน การเร ยนและการท างาน (๙๕) ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ ๕.๑ โรงเร ยนจ ดให ม สถานท และอ ปกรณ ส าหร บท างานหร อศ กษาด วยตนเอง ๕.๒ โรงเร ยนม สถานท ส าหร บเร ยนร ศ ลปะ ว ฒนธรรม ดนตร และก ฬาท เหมาะสมก บจ านวนผ เร ยน ๕.๓ โรงเร ยนม อ ปกรณ ส าหร บการเร ยนร ศ ลปะ ว ฒนธรรม ดนตร ก ฬา ท เพ ยงพอ ๕.๔ โรงเร ยนม อาคาร ส าน กงาน ห องท างานส าหร บคร และบ คลากรเพ ยงพอ ๕.๕ โรงเร ยนม อ ปกรณ ส าน กงานส าหร บคร และบ คลากรเพ ยงพอ ๕.๖ โรงเร ยนม ห องประช มท เหมาะสมก บการจ ดก จกรรมและการใช งานท เพ ยงพอ กล มบร หารงบประมาณและบร หารท วไป มาตรการท ๖ ปร บปร งท พ กอาศ ยท สะอาด ปลอดภ ย และม ส ง อ านวยความสะดวกในการพ กอาศ ย (๙๕) ๖.๑ โรงเร ยนม ท พ กอาศ ยท สะอาดและปลอดภ ยส าหร บน กเร ยนประจ า ๖.๒ โรงเร ยนจ ดห องพ กส าหร บบ คลากรท ปฏ บ ต หน าท ในการด แลน กเร ยน ๖.๓ โรงเร ยนม ส งอ านวยความสะดวกในการพ กอาศ ย ๖.๔ โรงเร ยนปร บปร งสภาพแวดล อม ภ ม ท ศน บร เวณท พ กอาศ ยส าหร บน กเร ยนประจ า กล มบร หารก จการน กเร ยนประจ า ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ มาตรการท ๗ ปร บปร งโรงอาหาร ห องพยาบาล ห องน า และ สถานท ออกก าล งกายท เพ ยงพอ (๙๕) ๗.๑ โรงเร ยนม โรงอาหาร ร านค าสว สด การท สะอาดและเพ ยงพอ และหลากหลาย ๗.๒ โรงเร ยนม เร อนพยาบาลเพ อให บร การทางการแพทย และปฐมพยาบาล ๗.๓ โรงเร ยนจ ดให ม การด แลร กษาห องน าให สะอาดอย เสมอ และพร อมใช งาน ๗.๔ โรงเร ยนม สถานท ออกก าล งกายท เหมาะสมและเพ ยงพอ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ /กล มงาน...

10 -๑๐- กล มบร หารกล มบร หารงบประมาณและบร หารท วไป มาตรการท ๘ พ ฒนาห องสม ดให ท นสม ย ม หน งส อและส อการ เร ยนร ท หลากหลาย และเพ ยงพอ (๙๕) ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ ๘.๑ ห องสม ดม หน งส อ ต าราว ชาการ และส อการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรและความต องการใช งาน ๘.๒ ห องสม ดม ฐานข อม ล ระบบส บค น และเคร อข ายท ม ประส ทธ ภาพ ๘.๓ จ ดบรรยากาศห องสม ดเพ อส งเสร มและกระต นการเร ยนร ทางว ทยาศาสตร ท ท นสม ยและท นต อการ เปล ยนแปลงของโลก มาตรการท ๙ พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ ส ง ท นสม ย และเพ ยงพอต อการใช งาน และม การบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ (๙๕) ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ ๙.๑ โรงเร ยนม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพส ง ท นสม ย และเพ ยงพอต อการใช งาน ๙.๒ โรงเร ยนม การบร หารจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ กล มส าน กงานผ อ านวยการและ จ ดเน น น กเร ยนได ร บการพ ฒนาอย างม ค ณภาพ สอดคล องก บอ ตล กษณ มาตรการท ๑๐ ส งเสร มการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบบ รณาการท เน นองค ความร ท กษะและกระบวนการทางว ทยาศาสตร ส การ พ ฒนาค ณภาพช ว ต ของตนเอง ครอบคร ว และช มชน (๙๐) ๑๐.๑ ผ เร ยนม ท กษะและความช านาญในการปฏ บ ต การทางว ทยาศาสตร ๑๐.๒ ผ เร ยนม ประสบการณ ในการฝ กงานหร อท างานร วมก บน กว ทยาศาสตร /น กว จ ย ๑๐.๓ ผ เร ยนม ความสามารถในการท างานอย างเป นระบบ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ /กล มงาน...

11 -๑๑- มาตรการท ๑๑ ส งเสร มการจ ดก จกรรมท หลากหลาย พ ฒนาท กษะ ช ว ต การเป นผ น า ตามความถน ด ความสามารถพ เศษ และม จ ตสาธารณะ (๙๐) ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๑.๑ โรงเร ยนจ ดก จกรรมส งเสร มความเป นผ น าทางด านว ทยาศาสตร ของผ เร ยน ๑๑.๒ โรงเร ยนจ ดก จกรรมท ส งเสร มความถน ดและความสามารถพ เศษของผ เร ยน ๑๑.๓ โรงเร ยนจ ดก จกรรมส งเสร มการน าความร ทางว ทยาศาสตร ไปใช แก ป ญหาในส งคม หร อสร างผลงานทาง ว ทยาศาสตร ๑๑.๔ โรงเร ยนม ก จกรรมหลากหลายท งในโรงเร ยน นอกโรงเร ยน และต างประเทศเพ อพ ฒนาท กษะการ ท างาน ท กษะช ว ต และความเป นมน ษย ท สมบ รณ มาตรการท ๑๒ ส งเสร มให ผ เร ยนม จรรยาน กว ทยาศาสตร และ เจตคต ท ด ต อว ทยาศาสตร (๙๐) ๑๒.๑ ผ เร ยนม จรรยาน กว ทยาศาสตร ๑๒.๒ ผ เร ยนม ความช นชมและม งม นท จะสร างสรรค ผลงานด านว ทยาศาสตร ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ จ ดเน น น กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษาม ความภาคภ ม ใจในความเป นไทย และม ความพร อมต อการ เข าส ประชาคมอาเซ ยน /มาตรการท ๑๓...

12 -๑๒- มาตรการท ๑๓ ส งเสร มการแสวงหาความร และเสร มสร าง ประสบการณ ส มาตรฐานสากล (๙๐) ๑๓.๑ คร ได ร บการพ ฒนาทางว ชาการและการเร ยนการสอนอย างต อเน อง ๑๓.๒ คร แสวงหาความร /เพ มพ นประสบการณ ของตนเองอย เสมอ ๑๓.๓ คร ม การว ดผล/ประเม นผลตลอดเวลา ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ มาตรการท ๑๔ พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร ความสามารถในการ ส อสารอย างน อย ๒ ภาษา (๙๐) ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๔.๑ ผ เร ยนใช ภาษาไทย/ภาษาอ งกฤษ และภาษาต างประเทศอ นๆ ในการส อสารได ด ๑๔.๒ ผ เร ยนสามารถสอบผ านการว ดระด บความสามารถทางภาษาจากสถาบ นท ได ร บการร บรองหร อจาก สถาบ นนานาชาต /กลย ทธ ข อท ๒...

13 -๑๓- กลย ทธ ท ๒ การพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให สามารถจ ด ก จกรรมการเร ยนร ให ม ประส ทธ ภาพ โดยเน นกระบวนการค ด

14 -๑๔- กลย ทธ ท ๒ การพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร ให ม ประส ทธ ภาพ โดยเน นกระบวนการค ด เป าประสงค ข อ ๒ พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาส ความเป นคร ม ออาช พ และได ร บการส งเสร มให ม ว ทยฐานะท ส งข น จ ดเน น น กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษาม ความภาคภ ม ใจในความเป นไทย และม ความพร อมต อการ เข าส ประชาคมอาเซ ยน มาตรการท ๑ พ ฒนาคร ผ สอนให ม ความร ความสามารถในการ ส อสารอย างน อย ๒ ภาษา (๙๕) ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ ๑.๑ คร ผ สอนสามารถใช ภาษาไทย/ภาษาอ งกฤษ และภาษาต างประเทศอ นๆ ในการส อสารได ด ๑.๒ คร ผ สอนสามารถส บค นข อม ลต างๆ เป นภาษาอ งกฤษได ๑.๓ คร ผ สอนสามารถสอบผ านการว ดระด บความสามารถทางภาษาจากสถาบ นท ได ร บการร บรองหร อจาก การอบรมตามหล กส ตรมาตรฐานท ได ร บการร บรอง ๑.๔ พ ฒนาคร ผ สอน สาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร เพ อใช ภาษาอ งกฤษในการจ ดการเร ยน การสอน จ ดเน น คร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการพ ฒนาอย างม ค ณภาพ และสามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ มาตรการท ๒ พ ฒนาระบบการน เทศ การเร ยนร และการสอน อย างม ประส ทธ ภาพ (๙๕) ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ ๒.๑ โรงเร ยนม การประเม นการเร ยนร ของผ เร ยน ท งด านความร ท กษะ กระบวนการ และค ณล กษณะท พ ง ประสงค ๒.๒ โรงเร ยนม การประเม นการสอนของคร อย างต อเน องในหลายม ต และน าผลการประเม นมาใช พ ฒนาการ เร ยนการสอน ๒.๓ โรงเร ยนจ ดให ม การใช เคร องม อ ว ธ ประเม นท หลากหลายและม ประส ทธ ภาพ /กล มงาน...

15 -๑๕- มาตรการท ๓ พ ฒนาคร และบ คลากรตามเกณฑ มาตรฐานว ชาช พ ส งเสร ม จ ดท าผลงานทางว ชาการและงานว จ ยส ความเป นคร ม อ อาช พ (๙๕) ๓.๑ คร ม มาตรฐานตามเกณฑ ว ชาช พ ๓.๒ คร ม ผลงานทางว ชาการ/งานว จ ย ซ งเป นยอมร บในระด บภาค /ระด บชาต และกล มส าน กงานผ อ านวยการ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ มาตรการท ๔ ส งเสร มให คร ย ดม นในจรรยาบรรณคร ม เจตคต ท ด ต อ ว ชาช พและว ทยาศาสตร (๙๕) ๔.๑ คร ม ค ณล กษณะท ด ม ความม งม นเส ยสละ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ๔.๒ คร ประพฤต ตนตามจรรยาบรรณว ชาช พ ๔.๓ ม เจตคต ท ด ต อว ชาช พและงานด านว ทยาศาสตร ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ กล มบร หารและกล มส าน กงานผ อ านวยการ มาตรการท ๕ ส งเสร มและสน บสน นให คร ได ร บการพ ฒนาทาง ว ชาการและศ กษาต อตรงตามสายงานท ร บผ ดชอบ ในระด บท ส งข น (๙๕) ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๑๐๐ ๕.๑ ส งเสร มสน บสน นให คร ได ร บการพ ฒนาทางว ชาการและเล อนว ทยฐานะเพ มข นอย างน อยร อยละ ๕๐ ๕.๒ ส งเสร มสน บสน นให คร ได ร บการส งเสร มการศ กษาต อในสาขาว ชาท สอนหร อตรงตามสายงานท ร บผ ดชอบ ในระด บท ส งข น ในสถาบ นท ด ม ช อเส ยงตามสาขาว ชาศ กษาต อในระด บปร ญญาโท ร อยละ ๕๐ และระด บ ปร ญญาเอกร อยละ ๕ กล มส าน กงานผ อ านวยการ /กลย ทธ ข อท ๓...

16 -๑๖- กลย ทธ ท ๓ การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ และกระจายโอกาสทางการศ กษาให ก บผ ม ความสามารถ พ เศษซ งขาดแคลนท นทร พย

17 -๑๗- กลย ทธ ท ๓ การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ และกระจายโอกาสทางการศ กษา ให ก บผ ม ความสามารถพ เศษซ งขาดแคลนท นทร พย เป าประสงค ข อ ๓ สถานศ กษาจ ดการศ กษาข นพ นฐานได ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และ มาตรฐานโรงเร ยนว ทยาศาสตร และได ร บการร บรองจากการประเม นค ณภาพภายนอก ข อ ๔ สถานศ กษาม ระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และ มาตรฐานโรงเร ยนว ทยาศาสตร ข อ ๕ สถานศ กษาส งเสร มการจ ดการศ กษา และกระจายโอกาสให น กเร ยนกล มด อยโอกาสและขาด แคลนท นทร พย ในเขตพ นท บร การ จ ดเน น สถานศ กษาได ร บการบร หารจ ดการสอดคล องก บเอกล กษณ และได ร บการพ ฒนาอย างเต มศ กยภาพ พร อมท งม ระบบการประก นค ณภาพท ได มาตรฐาน มาตรการท ๑ ปร บระบบโครงสร างการบร หารท ม ประส ทธ ภาพโดย ใช หล กธรรมมาภ บาล ส ความเป นโรงเร ยนน ต บ คคลในก าก บของร ฐ หร อองค การมหาชน (๙๐) ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๑.๑ โรงเร ยนม ระเบ ยบบร หารโรงเร ยนตามร ปแบบองค การมหาชนโดยเน นการบร หารงานแบบม ส วน ร วมและกระจายอ านาจ ๑.๒ โรงเร ยนม การรายงานผลการด าเน นงานต อบ คลากรภายในโรงเร ยน หน วยงานต นส งก ด และ สาธารณชน ๑.๓ โรงเร ยนม การเผยแพร นโยบายการบร หารงานให ร บทราบท วท งองค กรมห ดลว ทยาน สรณ หร อระด บ สากล ๑.๔ โรงเร ยนก าหนดระบบประก นค ณภาพท สามารถน าองค กรไปส ความเป นเล ศเท ยบเค ยงโรงเร ยน ๑.๕ โรงเร ยนม การส งเสร มการเร ยนการสอนด านว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร เทคโนโลย และ ส งแวดล อมท ม งส ความเป นเล ศในระด บสากล ๑.๖ โรงเร ยนม การบร หารงานท ม ธรรมาภ บาล โปร งใส ตรวจสอบได และเป นท ยอมร บในระด บชาต ๑.๗ โรงเร ยนม ระบบประเม นความพ งพอใจต อการบร หารโรงเร ยน ๑.๘ โรงเร ยนม ความร วมม อก บแหล งเร ยนร และหน วยงานภายนอกในการจ ดก จกรรมในหล กส ตร และนอก หล กส ตรท ส งเสร มการเร ยนร ทางว ทยาศาสตร ๑.๙ โรงเร ยนม การบร หารด านบ คลากรอย างอ สระ และคล องต วโดยสามารถก าหนดอ ตราก าล ง สรรหา บรรจ จ ดจ าง ส งเสร ม และพ ฒนา /มาตรการท ๒...

18 -๑๘- มาตรการท ๒ ฝ ายบร หารโรงเร ยน ม ค ณว ฒ ความร ความสามารถ และม ประสบการณ การบร หารงานโรงเร ยนว ตถ ประสงค พ เศษ (๙๐) ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๒.๑ ฝ ายบร หารม ค ณว ฒ ความร ความสามารถ และประสบการณ ในการบร หาร ม ว ส ยท ศน และสามารถน า โรงเร ยนส มาตรฐานสากล ๒.๒ ฝ ายบร หารม ความเป นผ น าทางว ชาการม ผลงานปรากฏเป นท ยอมร บ ๒.๓ โรงเร ยนม ระบบในการได มาซ งฝ ายบร หารท ม ประส ทธ ภาพและโปร งใส ๒.๔ โรงเร ยนม การประเม นฝ ายบร หาร กล มส าน กงานผ อ านวยการ มาตรการท ๓ พ ฒนาระบบการจ ดท างบประมาณท สอดคล องก บ นโยบายและเป าหมายของโรงเร ยน (๙๐) ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๓.๑ โรงเร ยนม ระบบการจ ดท าแผนงบประมาณท ม ประส ทธ ภาพ ๓.๕ โรงเร ยนม ระบบงบประมาณท ม ความคล องต ว โปร งใส ตรวจสอบได ๓.๒ โรงเร ยนม การจ ดท าแผนงานท ม ประส ทธ ภาพและเก ด ประส ทธ ผลในการด าเน นการโครงการด าน งบประมาณ ๓.๓ โรงเร ยนม แหล งทร พยากรการเง นท ม นคงและ ระดมทร พยากรด านต างๆ เพ ยงพอเพ อให การด าเน นการ ของโรงเร ยนเป นไปตามว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ๓.๔ โรงเร ยนม การจ ดสรรงบประมาณครอบคล มพ นธก จท กด าน กล มบร หารงบประมาณและบร หารงานท วไปและกล มส าน กงานผ อ านวยการ มาตรการท ๔ พ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพได มาตรฐาน (๙๐) ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๔.๑ โรงเร ยนม ระบบประก นค ณภาพการศ กษา ม คณะท างานโดยเน นการม ส วนร วมจากท กฝ าย ๔.๒ โรงเร ยนได พ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาและรายงานผลการประเม น /มาตรการท ๕...

19 -๑๙- กล มส าน กงานผ อ านวยการ มาตรการท ๕ ส งเสร มให ช มชนม ส วนร วมในการจ ดและพ ฒนา การศ กษาของโรงเร ยน (๙๘) ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕.๑ โรงเร ยนม ระบบและกลไกในการส งเสร มความส มพ นธ และความร วมม อก บช มชนในการพ ฒนาการศ กษา ๕.๒ โรงเร ยนม ก จกรรมท ส งเสร มความส มพ นธ และความร วมม อก บช มชนในการพ ฒนาการศ กษา กล มส าน กงานผ อ านวยการ /กลย ทธ ข อท ๔...

20 -๒๐- กลย ทธ ท ๔ การปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ความเป นไทย จ ตสาธารณะ และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

21 -๒๑- กลย ทธ ท ๔ การปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ความเป นไทย จ ตสาธารณะ และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง เป าประสงค ข อ ๑ พ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และมาตรฐานโรงเร ยน ว ทยาศาสตร ข อ ๒ พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาส ความเป นคร ม ออาช พ และได ร บการส งเสร มให ม ว ทยฐานะท ส งข น จ ดเน น น กเร ยนได ร บการพ ฒนาอย างม ค ณภาพ สอดคล องก บอ ตล กษณ มาตรการท ๑ พ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณธรรมจร ยธรรม ม ระเบ ยบว น ย ม บ คล กภาพ โดยบ งบอกถ งอ ตล กษณ ส าหร บน กเร ยนโรงเร ยนจ ฬา ภรณราชว ทยาล ยนครศร ธรรมราช (๙๐) ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๑.๑ ผ เร ยนม ระเบ ยบว น ย ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบของโรงเร ยน ๑.๒ ผ เร ยนเป นคนด จ ตผ องใส แต งกายด วจ งาม ๑.๓ ผ เร ยนร จ กประหย ด ใช ทร พย ส นของส วนตน และส วนรวมค มค า ภาคภ ม ใจในความเป นไทย ๑.๔ ผ เร ยนม น ส ยร กการอ าน และการค ดว เคราะห ๑.๕ ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร และกล มบร หารก จการน กเร ยนประจ า มาตรการท ๒ พ ฒนาผ เร ยนให เป นผ ท ร กการเร ยนร ม ท กษะ ในการ แสวงหาความร พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ม ส นทร ยภาพ ด าน ศ ลปะดนตร ก ฬาและม ท กษะช ว ตท ด (๙๐) ๒.๑ ผ เร ยนม น ส ยร กการเร ยน ๒.๒ ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ๒.๓ ผ เร ยนสนใจ/เข าร วมก จกรรม/สร างสรรค ผลงานด านศ ลปะ ดนตร และก ฬา ๒.๔ ผ เร ยนม ส ขน ส ยสามารถด ารงช ว ตได อย างม ความส ข ๒.๕ ผ เร ยนม ส ขภาพกายท ด สามารถด ารงช ว ตได อย างม ความส ข ๒.๖ ผ เร ยนม ส ขภาพจ ตด สามารถด ารงช ว ตได อย างม ความส ข ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ /กล มงาน...

22 -๒๒- กล มบร หารและกล มบร หารก จการน กเร ยนประจ า จ ดเน น น กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษาม ความภาคภ ม ใจในความเป นไทย และม ความพร อมต อการ เข าส ประชาคมอาเซ ยน มาตรการท ๓ ส งเสร มให น กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษาม จ ตส าน กความเป นไทยและม ความสามารถในการปร บต วในส งคม พห ว ฒนธรรม (๙๐) ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๓.๑ ผ เร ยนม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน และหล กส ตรโรงเร ยนว ทยาศาสตร ภ ม ภาค ๓.๒ ผ เร ยนและบ คลากรม ความส าน กในความเป นไทย ๓.๓ ผ เร ยน และบ คลากรเข าร วมก จกรรมทางศาสนา และก จกรรมท เป นประโยชน ต อผ อ นและส งคม ๓.๔ ผ เร ยน และบ คลากรเข าร วมก จกรรมส งเสร มความม จ ตสาธารณะ ความร บผ ดชอบต อส งคมและ ส งแวดล อม ๓.๕ โรงเร ยนจ ดการศ กษาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และกล มส าน กงานผ อ านวยการ

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

มาตรฐานการศ กษาของชาต

มาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานการศ กษาของชาต 1อ ดมการณ และหล กการในการจ ดการศ กษาของชาต ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายด านการศ กษาของร

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพของโรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพของโรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒ ๒๕ ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพของโรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒ ๑. การบร หารจ ดการศ กษา โรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒ แบ งโครงสร างการบร หารงานเป น ๔ กล มงาน ได แก กล ม บร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณและงานบ คคล กล มบร หารท

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

บทท 6 แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต

บทท 6 แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต บทท 6 แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต จากผลการประเม นค ณภาพการศ กษาท ง 2 ระด บ ค อ ระด บปฐมว ยและระด บการศ กษาข นพ นฐาน และผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน สถานศ กษาได น ามาว เคราะห น าข อม ลมาใช ในการวางแผนพ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท

ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เวลาเร ยน 40 ช วโมง หน วยการเร ยน 1.0 หน วยก ต ศ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา งานประก นค ณภาพการศ กษา

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา งานประก นค ณภาพการศ กษา ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ฝ ายแผนและประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยพยาบาลพระปกเกล า จ นทบ ร สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข ๑ ระบบและกลไกการประก

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคม ค ณล กษณะของเด กไทยและต วช ว ดความสาเร จ การพ ฒนาการเร ยนร ของเด กไทยส ประชาคมให ประสบผลส าเร จ จ าเป นต อง กาหนดเป าหมาย ได แก ค ณล กษณะของเด กไทยท จะพ ฒนาส การเป นประชาคมให

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท

แผนการจ ดการเร ยนร ท แผนการจ ดการเร ยนร ท ว ชา...รห สว ชา...ช น... หน วยการเร ยนร ท...เร อง...เวลา...ช วโมง หน วยการเร ยนร ย อยท...เร อง...เวลา...ช วโมง บ รณาการในงานด านต าง ๆ ของโรงเร ยน หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง งานสวนพฤกษศาสตร

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ช อโครงการ/ก จกรรม สาเหต - - - -

ช อโครงการ/ก จกรรม สาเหต - - - - 76 ตอนท 4 สร ปผลการพ ฒนาและการน าไปใช สร ปผลการดาเน นงานในภาพรวม ด านผลการจ ดการศ กษา ผ เร ยนม ส นทร ยภาพ ม น าหน กส วนส งและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รวมท งร จ กด แล ตนเองให ม ความปลอดภ ย ส งเสร มส ขภาพการออกก

More information

มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย

มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ 1.1 ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกก าล งกายสม าเสมอ 1.2 ม น าหน ก ส

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย

แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย ค าน า โรงเร ยนการท องเท ยวและบร การม ว ส ยท ศน ในการม งด าเน นการผล ตบ ณฑ ตให ม ข ดความสามารถ ในการแข งข นในด านการท องเท ยวและการบร การท งในระด บชาต และระด บภ

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ประกาศคณะกรรมการค ร สภา

ประกาศคณะกรรมการค ร สภา หน า ๒๘๙ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร และสมรรถนะของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา และผ บร หารการศ กษาตามมาตรฐานความร และประสบการณ ว ชาช พ อาศ ยอ านาจตามความในข อ ๔ และข อ ๙ แห งข อบ งค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ป การศ กษา ๒๕๕๔

แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ป การศ กษา ๒๕๕๔ แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ป การศ กษา ๒๕๕๔ ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ประกอบด วย ๕ ด าน ๑๕ มาตรฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ด านค ณภาพผ เร ยน (๖ มาตรฐาน) มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ

ประกอบด วย ๕ ด าน ๑๕ มาตรฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ด านค ณภาพผ เร ยน (๖ มาตรฐาน) มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ตารางเปร ยบเท ยบ มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายใน และ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ต วบ งช พ นฐาน (๕ ต วบ งช หล ก) ต วบ งช ท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด ต วบ งช ท ๒ ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน

การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 1 การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน โรงเร ยนสตร ภ เก ต จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เพ อม งพ ฒนาผ เร ยนให ม พ ฒนาเต มตามศ กยภาพและรอบด าน เพ อความเป นมน ษย ท สมบ รณ

More information