Development of Teacher Potential to Create Electronic Book for Subsidized Learning คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

Size: px
Start display at page:

Download "Development of Teacher Potential to Create Electronic Book for Subsidized Learning คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม"

Transcription

1 NCCIT การพฒนาศกยภาพครและบคลากรทางการศ กษา สรางหนงส ออเล กทรอนกส เพ อสงเสรมการเร ยนร Development of Teacher Potential to Create Electronic Book for Subsidized Learning พส ทธา อาร ราษฎร (Pisutta Arreeraad) และวทยา อาร ราษฎร (Wittaya Arreeraad) คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม บทคดยอ การวจยน ม วตถ ประสงค เพ อ 1) พฒนาศกยภาพคร บ คลากรทางการศ กษา ใหม ความร ความเขาใจ ม ทกษะใน การใชเทคโนโลย เพ อการเร ยนร ตลอดช วต 2) เพ อใหคร / บ คลากรทางการศ กษาสร างสรรค ผลตส อหนงส อ อเล กทรอนกส และนาไปใชในการจดการเร ยนการสอน และ 3) เพ อดาเนนงานในกรอบของตวช วดโครงการนาร อง ภายใตตวช วดของโครงการเชงปร มาณ 4 ตวช วด กล ม ตวอยางในการวจย ค อคร และบ คลากรทางการศ กษา จานวน 4 ภ มภาค รวมท งหมด 240 คน เคร องม อการวจ ย ประกอบดวยหลกส ตรการอบรม จานวน 30 ชวโมง สถตท ใชวเคราะห ขอม ล เป นสถตพ นฐานและสถต t-test แบบ dependent ผลการวจยพบวา 1) ผ เขารบการอบรม ท ง 4 ร น ม ความร และความเขาใจในกระบวนการพฒนาหนงส อ อเล กทรอนกส โดยม คะแนนกอนการอบรมและหลงการอบรม แตกตางกนท ระดบนยสาคญ ทางสถต.01 และผ เขารบการ อบรมความพ งพอใจตอกระบวนการอบรมของหลกส ตรใน ระดบมากท ส ด 2) หนงส ออเล กทรอนกส ท พฒนาข นจานวน 240 เลม ครอบคล มท กกล มสาระการเร ยนร และม ค ณภาพใน ระดบมากท ส ด และ 3) ผลการดาเนนงาน ในกรอบของตวช วด เชงปรมาณ พบวา ผ เขารบการอบรมครบตามเป าหมายท กาหนดร นละ 60 คน กระจายตามจงหวดตาง ๆ ในภ มภาค คด เป นรอยละ ไดหนงส ออเล กทรอนกส จานวน 240 เลม และผานเกณฑ ค ณภาพในรอบแรกรอยละ คาสาคญ: หนงส ออเล กทรอนกส ร ปแบบ การอบรม Abstract The objectives of the research were to develop the potential of teachers in knowledge, understanding and skill in using technology for learning throughout one s life, to encourage the teachers or educational personnel to write an electronic book for an instructional purpose, to operate the pilot projects based on 4 quantitative indicators. The sample subjects were 240 teachers and educational personnel from 4 regions. The research instrument was a 30-hour training curriculum. The research statistics used were basic statistics and t-test (dependent). The findings indicated that the average post-test score of the teachers and educational personnel was significantly different from the pre-test score at the.01 level. The average level of the satisfaction of the trainees with the training process was very high. 2) 240 electronic books covered all standard contents and the average value of the quality of the books was very high. 3) In regard to the quantitative indicators, it was found that 60 trainees achieved the objectives, and seventy five percent of trainees were from different provinces in Thailand % of the electronic books were qualified in the first time. Keyword: ebook, Model, Training 1. บทนา ในระยะเวลาท ผานมา ประเทศไทยม งเนนการนาไอซ ท มาใช ในการเร ยนการสอน[1] กาหนดกรอบนโยบายเทคโนโลย สาร 542

2 สนเทศ แหงชาต (IT 2010) เม อวนท 3 ต ลาคม 2544 ในภาคการ ศ กษา (e-education) เป นหน งใน 5 องค ประกอบหลก ท จะ สนบสน นการปฏร ปการศ กษาและการเร ยนร ตามแนวของพระ ราช บญญตการศ กษาแหงชาต พ.ศ และจากกรอบ วสยทศน และย ทธศาสตร แผนแมบทเทคโนโลย สารสนเทศและ การศ กษาเพ อการศ กษา พ. ศ ของ กระทรวงศ กษาธการ ไดกาหนดวสยทศน ผ เร ยน ผ สอน บ คลากรทางการศ กษาและประชาชนใชประโยชน จากไอซ ท ใน การเขาถ งบรการทางการศ กษาไดเต มศกยภาพอยางม จรยธรรม ม สมรรถนะทางไอซ ท ตามมาตรฐาน สากล ภายใตย ทธศาสตร ท 3 ดานการผลตและการเสรมสรางศกยภาพทรพยากรบ คคล ดานไอซ ท (e-manpower) ม เป าประสงค ค อ การผลตและ พฒนาทรพยากรบ คคลดานไอซ ท ท ม ค ณภาพเพ ยงพอ สอดคลองกบการพฒนาประเทศ และในท กพ นท ใชไอซ ท เพ อ การเร ยนร และพฒนาค ณภาพช วตอยางตอเน อง จะเห นไดวา กระทรวงศ กษาธการไดตระหนกถ งความสาคญ ของเทคโนโลย สารสนเทศตอการศ กษา โดยกาหนดกรอบย ทธศาสตร ท 3 ท ม งเนนการผลตและการเสรมสรางศกยภาพทรพยากรบ คคลดาน ไอซ ท โดยกาหนดเป าหมายรวมไวท ผ สอนและบ คลากร ทางการศ กษา อยางนอยรอยละ 80 จะตองม สมรรถนะตาม มาตรฐานท กาหนด อยางไรกตาม จากการดาเนนงานทางดาน การจดการศ กษาตามพระราช บญญตการศ กษาแหงชาต พ.ศ และท แกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ ในระยะ 9 ป ท ผานมา (พ.ศ ) พบวา [2] ม หลายประเด นท ได บรรล ผลสาเร จ แตในบางประเด นตองม การปรบปร งการ ดาเนนการ โดยเฉพาะอยางยงในประเด น การใชประโยชน จาก เทคโนโลย เน องจากพบวา คร และนกเร ยนนาความร ดาน เทคโนโลย เพ อการศ กษาไปใชในกระบวนการเร ยนการสอน และการเร ยนร ดวยตนเองนอย จากสภาพการดาเนนการดงกลาว จ งเป นประเด นท ตองเรงดาเนนการ โดยการจดอบรมการพฒนา ศกยภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา ใหสามารถใชเทคโนโลย ทางการศ กษาเพ อจดการเร ยนการสอน รวมทงสามารถสอนให ผ เร ยนใหสามารถใชเทคโนโลย ในการแสวงหาความร ดวย ตนเองได (สานกงานเลขาธการสภาการศ กษา, 2552 : ค) ดงนนในการปฏร ปการศ กษาในรอบท 2 จ งไดม ขอเสนอเพ อ ดาเนนการพฒนาศกยภาพคร ใหสามารถจดการเร ยนการสอน วจย และพฒนานวตกรรมและเทคโนโลย สานกงานเลขาธการสภาการศ กษา ไดตระหนกถ งประเด นท ตองการดาเนนการเรงดวน ในการปฏร ปการศ กษารอบท สอง ดานการพฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อ การศ กษาเร ยนร ตลอดช วต จ งไดรวมกบคณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม ดาเนนการวจยเพ อ พฒนาศกยภาพของคร บ คลากรและผ เร ยน จากจงหวดตางๆ ใน 4 ภ มภาค [3] ใหม ความร ม ทกษะการใชส อเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อการเร ยนร และสามารถคด สรางสรรค ผลตส อหนงส ออเล กทรอนกส นามาใชเป น เคร องม อในการพฒนาการเร ยนการสอนของคร และผ เร ยน อน จะสงผลตอการพฒนาค ณภาพการศ กษาไทยในอนาคต 2. วตถประสงค การวจย 2.1 เพ อพฒนาศกยภาพคร บ คลากรทางการศ กษา ใหม ความร ความเขาใจ ม ทกษะในการใชเทคโนโลย เพ อการเร ยนร ตลอด ช วต 2.2 เพ อใหคร บ คลากรทางการศ กษาสามารถสรางสรรค และ ผลตส อหนงส ออเล กทรอนกส และนาไปใชในการจดการเร ยน การสอนในกล มสาระวชาตางๆ 2.3 เพ อดาเนนงานในกรอบของตวช วดเชงปรมาณ ดงน ม จานวนผ เขารบการอบรมครบตามเป าหมายท กาหนดในแตละร น ผ เขาร บการอบรมสามารถผล ตหนงส อ อเล กทรอนกส ท ม ค ณภาพไดอยางนอยคนละ 1 เลม ผ เขารบการอบรมมาจากจงหวดตาง ๆ อยางนอย รอยละ 35 ของจานวนจงหวดในภ มภาค ไดหนงส ออเล กทรอนกส ท ผานเกณฑ ค ณภาพใน รอบแรกอยางนอยรอยละ วรรณกรรมท เก ยวของ สานกงานเลขาธการสภาการศ กษา [5] ไดสร ปผลการ ดาเนนการปฏร ปการศ กษาในระยะ 9 ป ท ผานมา ในประเด นการ ใชประโยชน จากเทคโนโลย พบวาคร และนกเร ยนนาความร ดานเทคโนโลย เพ อการศ กษาไปใชในกระบวนการเร ยนการสอน และการเร ยนร ดวยตนเองนอย จากสภาพการดาเนนการ 543

3 ดงกลาวจ งเป นประเด นท ตองเรงดาเนนการ โดยการจดอบรม การพฒนาศกยภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา ใหสามารถใช เทคโนโลย ทางการ ศ กษาเพ อจดการเร ยนการสอน รวมทง สามารถสอนใหผ เร ยนใหสามารถใชเทคโนโลย ในการแสวงหา ความร ดวยตนเองได ดงนนในการปฏร ปการศ กษาในรอบท 2 จ งไดม ขอเสนอเพ อดาเนนการพฒนาศกยภาพคร ใหสามารถ จดการเร ยนการสอน วจย และพฒนานวตกรรมและเทคโนโลย กดานนท มลทอง[1] ไดกลาววา ประเทศไทยม งเนน การนา ไอซ ท มาใชในการเร ยนการสอน จ งกาหนดกรอบนโยบาย เทคโนโลย สารสนเทศแหงชาต (IT 2010) ประกาศเม อวนท 3 ต ลาคม 2544 ไดกาหนดใหพฒนาไอซ ท ในภาคการศ กษา (e- Education) เป นหน งใน 5 องค ประกอบหลก ท จะสนบสน นการ ปฏร ปการศ กษาและการเร ยนร ตามแนวของพระราชบญญตการ ศ กษาแหงชาต พ.ศ โดยท รฐบาลตระหนกวาไอซ ท เป น เคร องม อสาคญในการกาวส ย คขาวสาร ขอม ล การใชไอซ ท ม วตถ ประสงค เพ อพฒนาสงคมไทย ไปส สงคมแหงภ มปญญา และการเร ยนร ท สนองตอค ณภาพช วตโดยตรง เทคโนโลย การ เร ยนร จะชวยปรบปร งค ณภาพการศ กษาของเด กไทยในศตวรรษ ท 21 โดยม เป าหมายหลก เพ อชวยเปล ยนสงคมไทยไปส สงคม การเร ยนร การประกนโอกาสของผ เร ยนในการเขาถ งการเร ยนร ตลอดช วต และเช อมโยงสงคมไทยเขากบสงคมเศรษฐกจบน พ นฐานของความร พส ทธา อาร ราษฎร และสมเจตน ภ ศร [4]ไดวจยเร องร ปแบบ การอบรม การพฒนาหนงส ออเล กทรอนกส โครงการศ นย ทางไกลเพ อพฒนาการศ กษาและพฒนาชนบทในภาค ตะวนออกเฉ ยงเหน อ ดงภาพท 1 ภาพท 1: ASDIRS Tele-Center Training Model จากภาพท 1 ร ปแบบท พฒนาข น เพ อเป นเคร องม อ ขนตอน และผลลพธ การอบรมเพ อพฒนาหนงส ออเล กทรอนกส ของ โครงการศ นย ทางไกลเพ อพฒนาการศ กษาและพฒนาชนบทใน ภาคตะวนออกเฉ ยงเหน อ หร อ ASDIRD Tele-Center Training Model โดยท ASDIRD เป นคายอของกจกรรมการ อบรมทง 3 หลกส ตร ไดแก หลกส ตรท 1 การวเคราะห หลกส ตร และเข ยนบทดาเน นเร อง โดยการวเคราะห บร บท (Analysis)และ การเข ยนบทดาเนนเร อง (Storyboard) หลกส ตร ท 2 การพฒนาและการหาค ณภาพของนวตกรรม โดย การพฒนา นวตกรรม (Development) และการทดลองใชในชนเร ยน (Implement) และ หลกส ตรท 3 การเข ยนรายงานการวจยและ การเผยแพร โดย การเข ยนรายงาน (Report) และการเผยแพร ผลงาน (Distribute) 4. วธ การดาเนนการวจย 4.1 ขนตอนการวจย ศ กษา รวบรวมขอม ล สารวจดานความพรอมของ คร และบ คลากรทางการศ กษาในการใชส อเทคโนโลย และ ประช มรวมกบสกศ. เพ อรบฟงคาช แจง ทาความเขาใจพรอมทง วางกรอบแผนการดาเนนงานโครงการ จดแบงการอบรม จานวน 4 ร น ตามภ มภาคของประเทศไทย [3] ดงน ร นท 1 ภาคตะวนออกเฉ ยงเหน อ จานวน 19 จงหวด วนท อบรม 8-12 ก.พ. 53 สถานท อบรม คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม ร นท 2 ภาคเหน อ จานวน 17 จงหวด วนท อบรม ก.พ. 53 สถานท อบรม คณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยราชภฏลาปาง ร นท 3 ภาคกลาง ภาคตะวนออกและภาคตะวนตก จานวน 26 จงหวด วนท อบรม 8-12 ม.ค. 53 สถานท อบรม คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาวทยาลยเทคโนโลย พระจอมเกลาพระนคร เหน อ ร นท 4 ภาคใต จานวน 14 จงหวด วนท อบรม ม.ค. 53 สถานท อบรม สานกวทยบรการและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาวทยาลยราชภฏนครศร ธรรมราช ออกแบบและจดทาเคร องม อการฝ กอบรม และ คดเล อกคร และบ คลากรจากจงหวดตางๆ เขารบการฝ กอบรม ร นละ 60 คน ดาเนนการฝ กอบรมคร และบ คลากรทางการศ กษา ตามภ มภาคของประเทศไทยจานวน 4 ร น ดวยหลกส ตรท พฒนาข น ประเมนหนงส ออเล กทรอนกส ท พฒนาข นโดย ผ เช ยวชาญ สร ปผลและจดทารายงานผลการฝ กอบรม 4.2 เคร องม อการวจย เคร องม อการวจย ม ดงน หลกส ตรอบรม การพฒนาหนงส ออเล กทรอนกส เพ อสงเสรมการเร ยนร ม กาหนดการ ดงน 544

4 วนท 1 มองภาพรวม ในดานความสาคญของหนงส อ อเล กทรอนกส เพ อการเร ยนร ตลอดช วต ความสาคญของการ เข ยนบทดาเนนเร อง และการประเมนหนงส ออเล กทรอนกส ภาพท 2 : องค ประกอบของหนงส ออเล กทรอนกส วนท 2 การจดทาบทดาเนนเร องหนงส ออเล กทรอนกส ดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 การเสรม กจกรรมการเร ยนร การประเมนองค ประกอบ เน อหา /สาระ ของบทดาเนนเร อง การจดทาสคร ปต เส ยงและการ บนท กเส ยงประกอบ วนท 3 การจดวางองค ประกอบเน อหา/สาระ ในโปรแกรม Desktop Author การสรางป มคาสง การสรางป มขยาย เน อหา/สาระ การแทรกเส ยงและมลตม เด ย วนท 4 การสรางสารบญหนงส อ การสรางแบบ ทดสอบ กอนเร ยนและหลงเร ยน วนท 5 การประเมนหนงส อและการปรบปร งหนงส อ อเล กทรอนกส การจดทาหนงส ออเล กทรอนกส ฉบบสมบ รณ การนาไปใช/การขยายผล สร ปและประเมนผลการอบรม ภาพท 3 : เน อหาสาระของหนงส ออเล กทรอนกส แบบทดสอบผ เขารบการอบรม จานวน 20 ขอ แบบประเมนค ณภาพหนงส ออเล กทรอนกส ท พฒนาข นโดยผ เช ยวชาญ จานวน 10 ขอ แบบสอบถามความพ งพอใจของผ เขารบการอบรม ท ม ตอกระบวนการฝ กอบรม จานวน 10 ขอ 4.3 การวเคราะห ขอม ล วเคราะห ความร และความเขาใจของผ เขารบการ อบรม โดยใชสถต t-test แบบ dependent เพ อเปร ยบเท ยบความ แตกตางของคะแนนจากการทาแบบทดสอบกอนการอบรมและ คะแนนจากการทาแบบทดสอบหลงการอบรมของผ เขารบการ อบรม วเคราะห ค ณภาพของหนงส ออเล กทรอนกส ท พฒนาข นจากแบบประเมนผ เช ยวชาญ และวเคราะห ความพ ง พอใจของผ เขารบการอบรมท ม ตอกระบวนการฝ กอบรม โดยใช คาเฉล ยและสวนเบ ยงเบนมาตรฐาน เท ยบกบเกณฑ ดงน ความหมาย เห นดวยมากท ส ด ความหมาย เห นดวยมาก ความหมาย เห นดวยปานกลาง ความหมาย เห นดวยนอย ความหมาย เห นดวยนอยท ส ด 4.4 ระยะเวลาดาเนนการ ระหวางเด อน มกราคม เมษายน ผลการดาเนนงาน 5.1 ผลการพฒนาศกยภาพคร บ คลากรทางการศ กษา ใหม ความร ความเขาใจ ม ทกษะในการใชเทคโนโลย เพ อการเร ยนร ตลอดช วต ไดดาเนนการอบรมและประเมนผล ดงน ผลการวเคราะห ความร และความเขาใจ ของผ เขารบ การอบรม โดยใชสถต t-test แบบ dependent เพ อเปร ยบเท ยบ ความแตกตางของคะแนน จากการทาแบบทดสอบกอนการอบรม และคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลงการอบรมของผ เขารบ การอบรม ในแตละร น จานวน 4 ร น ดงตารางท 1 ตารางท 1: ผลการวเคราะห ความร และความเขาใจ ร น ท จานวน ( คน) คะแนนกอน อบรม X คะแนนหลง อบรม X t Sig. S.D. S.D ** ** ** ** ** ท ระดบนยสาคญ.01 จากตารางท 1 พบวา ผ เขารบการอบรม ทง 4 ร น ม ความร ความ เขาใจกอนการอบรมและหลงการอบรมแตกตางกน ท ระดบ นยสาคญทางสถต.01 โดยผ เขารบการอบรมม คะแนนหลงการ อบรมมากกวาคะแนนกอนการอบรม 545

5 5.1.2 ผลการวเคราะห ความพ งพอใจ ของผ เขารบการ 5.3 ผลการดาเนนงานในกรอบของตวช วดโครงการนารอง อบรมท ม ตอกระบวนการฝ กอบรม โดยใชคาเฉล ยและสวนเบ ยง ภายใตตวช วด เชงปรมาณของโครงการ พบวา เบนมาตรฐาน โดยในการวเคราะห เชงค ณภาพจะใชคาเฉล ยเท ยบ ผ เขารบการอบรม ร นละ 60 คน รวมทงหมด 240 กบเกณฑ การประเมนดงตารางท 2 คนครบตามเป าหมายท กาหนด ตารางท ผ เขาร บการอบรมสามารถผล ตหนงส อ 2: ผลการวเคราะห ความพ งพอใจ ร นท จานวน ( คน) X ระดบ อเล กทรอนกส ท ม ค ณภาพได 240 เลม S.D มากท ส ด ผ เขารบการอบรมมาจากจงหวดตาง ๆ ในภ มภาค มากท ส ด มากท ส ด มากท ส ด จากตารางท 2 พบวา ผ เขารบการอบรม ทง 4 ร น ความพ ง พอใจ ตอกระบวนการอบรมของหลกส ตร โดยม ความคดเห น อย ในระดบ มากท ส ด (คาเฉล ยอย ระหวาง ) 5.2 ผลการสรางสรรค และผลตส อหนงส ออเล กทรอนกส ท พฒนาข นจากการอบรม พจารณาจากแบบประเมน ผ เช ยวชาญ เท ยบกบเกณฑ การประเมน ดงตารางท 3 และ 4 ตารางท 3: ผลการพฒนาหนงส ออเล กทรอนกส ท กล มสาระการเร ยนร ร น 1 ร น 2 ร น 3 ร น 4 รวม รอยละ* 1 การงานอาช พและเทคโนโลย ภาษาตางประเทศ (English) วทยาศาสตร ภาษาไทย คณตศาสตร สงคม ศาสนา และวฒนธรรม ดนตร นาฏศลป และศลปะ ส ขศ กษาและพลศ กษา กจกรรมพฒนาผ เร ยน รวมทงหมด * รอยละของหนงส ออเล กทรอนกส ท พฒนาข นตามกล มสาระการเร ยนร ตารางท 4: ผลการประเมนหนงส ออเล กทรอนกส ร นท จานวน ( เลม) X S.D. ระดบ มากท ส ด มากท ส ด มากท ส ด มากท ส ด จากตารางท 3 พบวา หนงส ออเล กทรอนกส ท พฒนาข น จานวน 240 เลม ครอบคล มท กกล มสาระการเร ยนร โดยสวน ใหญเป นหนงส ออเล กทรอนกส ในกล มสาระการเร ยนร การ งานอาช พและเทคโนโลย รอยละ และจากตารางท 4 ความคดเห นของผ เช ยวชาญท ม ตอหนงส ออเล กทรอนกส ท พฒนาข น ทง 4 ร น อย ในระดบ มากท ส ด 546 ดงตารางท 5 ตารางท 5: จานวนผ เขารบการอบรมจากจงหวดในภ มภาค ร นท /ภ มภาค จานวนจงหวด ในภ มภาค จน.จงหวดท ม ผ เขา รบการอบรม รอยละ* 1.ภาคะวนออกเฉ ยงเหน อ ภาคเหน อ ภาคกลาง ภาคตะวนออก และภาคตะวนตก 4. ภาคใต รวมทงหมด จากตารางท 5 จานวนผ เขารบการอบรมมาจากจงหวดตาง ๆ ในภ มภาค ทงหมด 57 จงหวด จาก 76 จงหวด คดเป นรอยละ เม อพจารณาในแตละภ มภาคพบวา ภาคใตม ผ เขารบการ อบรมโดยเฉล ยของจงหวดในภ มภาคมากท ส ด รอยละ จานวนหนงส ออเล กทรอนกส ท พฒนาข นผาน เกณฑ ค ณภาพในรอบแรกมากกวารอยละ 60 ดงตารางท 6 ตามรางท 6: จานวนหนงส ออเล กทรอนกส ผานเกณฑ ค ณภาพ ร นท เป าหมาย จน หนงส อ. ( เลม) ผานเกณฑ รอยละ* รวม * รอยละของหนงส ออเล กทรอนกส ท ผานเกณฑ จากตารางท 6 จานวนหนงส ออเล กทรอนกส ท พฒนาข น ทงหมด จานวน 240 เลม ม หนงส ออเล กทรอนกส ท ผานเกณฑ ค ณภาพจากการประเมนในรอบแรกโดยเฉล ย รอยละ บทสรป การพฒนาศกยภาพคร และบ คลากรทางการศ กษาสรางหนงส อ อเล กทรอนกส เพ อสงเสรมการเร ยนร ไดดาเนนการอบรมใน ระยะเวลา 5 วน จานวน 4 ร น ๆ ละ 60 คน รวมทงหมด 240 คน ม

6 ผ เขารบการอบรมกระจายไปยงจงหวดตา ง ๆ ในภ มภาค จานวน 57 จงหวด คดเป นรอยละ โดยหลกส ตรอบรมท พฒนาข น เป นหลกส ตรท ม งเนนการพฒนาหนงส ออเล กทรอนกส ท ผ เขารบ การอบรมไดเตร ยมความพรอมดานแผนการจดกจกรรมการเร ยนร เน อหา/สาระและภาพประกอบ จ งทาใหกระบวนการพฒนาบรรล ตามเป าหมาย ทาใหไดหนงส ออเล กทรอนกส ท ม ค ณภาพหลงจาก สนส ดการอบรมจานวน 235 เลม คดเป นรอยละ และ หนงส ออเล กทรอนกส ในแตละเลมท พฒนาข นผานการประเมน โดยผ เช ยวชาญ จานวน 3 คน โดยผ เช ยวชาญม ความคดเห นตอ หนงส ออเล กทรอนกส ท พฒนาข นม ค ณภาพอย ในระดบมากท ส ด การดาเนนการครงน บรรล ผลตามท กาหนดไวอาจเป นเพราะวา หลกส ตรท พฒนาข นสอดคลองกบความพรอมและความตองการ ของผ เขารบการอบรม อ กทงผ เขารบการอบรมม ความสนใจและม ความตงใจในการเขารบการอบรมและพรอมกบการฝ กปฏบตตาม หลกส ตรกาหนด ภาพท 5 : ภาพหองปฏบตการท ใชในการอบรม ภา พท 6 : ภาพบรรยากาศการอบรม ภาพท 4 : ภาพผ เขารบการอบรม ร นท 4 7. กตตกรรมประกาศ ขอขอบค ณ สานกงานเลขาธการสภาการศ กษา ท สนบสน นและ สงเสรม การทาวจยในครงน ขอขอบค ณสถาบนการศ กษาท สนบสน นสถานท และบ คลากรรวมดาเนนการวจย อนไดแก มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม มหาวทยาลยราชภฏลาปาง มหาวทยาลยเทคโนโลย พระจอมเกลาพระนครเหน อ มหาวทยาลย ราชภฏนครศร ธรรมราช และสานกงานเขตพ นท การศ กษา และ ขอบขอบค ณผ บรหารของสานกงานเขตพ นท การศ กษา และ โรงเร ยนท สงเสรม สนบสน นใหคร และบ คลากรทางการศ กษาเข า รบการอบรมและตดตามผลการอบรม ใหการอบรมดาเนนบรรล ตามเป าหมายและวตถ ประสงค ภาพท 7 : ภาพการใหคาแนะนาในการอบรม เอกสารอางอง [1] คณะกรรมการการศ กษาแหงชาต. การปฏร ปการเร ยนร ผ เร ยนสาคญท ส ด. กร งเทพฯ : สานกงานคณะกรรมการการศ กษา แหงชาต, [2] กดานนท มลทอง. ไอซ ท เพ อการศ กษา. กร งเทพฯ :อร ณการพมพ,2548. [3] นฤมล บ ญแตง. การแบงภ มภาคทางภ มศาสตร. [ส บคนวนท 1 เมษายน พ.ศ.2553] จาก [01/04/2010]. [4] พส ทธา อาร ราษฎร และสมเจตน ภ ศร. ผลการพฒนาร ปแบบการอบรม การพฒนาหนงส ออเล กทรอนกส โครงการศ นย ทางไกลเพ อพฒนา การศ กษาและพฒนาชนบทในภาคตะวนออกเฉ ยงเหน อ. งานประช ม ราชภฏเลยวชาการ การปฏร ปการศ กษาการทองเท ยวและ สงแวดลอม 7-8 กนยายน เลย:มหาวทยาลยราชภฏเลย, [5] สานกงานเลขาธการสภาการศ กษา. สร ปผลการดาเนนงาน 9 ป ของการ ปฏร ปการศ กษา (พ.ศ ). กร งเทพฯ : หางห นสวนจากด ว.ท.ซ. คอมมวนเคชน,

ผลการศ กษาว จ ยเพ อการขยายผลโครงการน าร องระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษาและการพ ฒนาชนบท

ผลการศ กษาว จ ยเพ อการขยายผลโครงการน าร องระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษาและการพ ฒนาชนบท NCCIT2010-225 ผลผล ตโครงการ ด านโครงสร าง พ นฐานด านไอซ ท และด าน กระบวนการน าไอซ ท ส การปฏ บ ต ผลการศ กษาว จ ยเพ อการขยายผลโครงการน าร องระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ค าส าค ญ เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษาและการพ

More information

The 5th National Conference on Computing and Information Technology NCCIT 2009

The 5th National Conference on Computing and Information Technology NCCIT 2009 การพฒนา หาประสทธภาพ และเปร ยบเท ยบผลสมฤทธ ทางการเร ยน ของบทเร ยนคอมพวเตอร ชวยสอนบนอนเทอร เน ต รายวชาคอมพวเตอร เร อง การใช งานโปรแกรมตารางทางาน (Microsoft Excel) ชวงช นท 4 โดยใช เทคนคการเร ยนแบบเพ อนคคด

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2556

ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ไดร บจ ดสรรงบประมาณ เพ อบร หารส าน กงานและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา แผนงานขยายโอกาสและพ ฒนาการศ กษา จ านวน 8,000,000

More information

หล กสตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กสตรปร บปรง พ.ศ. 2548

หล กสตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กสตรปร บปรง พ.ศ. 2548 หลกสตรมหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร หลกสตรปรบปรง พ.ศ. 2548 1. ช อหลกสตร 1.2 มหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร Master of Education Program in Educational Administration 2. ช อปรญญา 2.1 ช อเต ม มหาบณฑต (การบรหาร) Master

More information

การใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) ของคร ในสถานศ กษา ต าบลบางนายส อ าเภอตะก วป า จ งหว ดพ งงา

การใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) ของคร ในสถานศ กษา ต าบลบางนายส อ าเภอตะก วป า จ งหว ดพ งงา การใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) ของคร ในสถานศ กษา ต าบลบางนายส อ าเภอตะก วป า จ งหว ดพ งงา Using Information and communication Technologies (ICT) of Teacher in school in Tumbon Bangnaisri, Takuapa

More information

การฝ กอบรมสมรรถนะด านไอซ ท ของคร ผ สอนรายว ชาพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารระด บประถมศ กษาด วยระบบพ เล ยงสน บสน นเสร มด วยเคร อข ายส งคมออนไลน

การฝ กอบรมสมรรถนะด านไอซ ท ของคร ผ สอนรายว ชาพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารระด บประถมศ กษาด วยระบบพ เล ยงสน บสน นเสร มด วยเคร อข ายส งคมออนไลน การฝ กอบรมสมรรถนะด านไอซ ท ของคร ผ สอนรายว ชาพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารระด บประถมศ กษาด วยระบบพ เล ยงสน บสน นเสร มด วยเคร อข ายส งคมออนไลน The Training of ICT Competency for Teachers of basic

More information

สมเจตน ภ ศร และ อน สรณ ถ ส นแก น 2 น กศ กษาคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต 1* และ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม 2 Krootook2554@gmail.

สมเจตน ภ ศร และ อน สรณ ถ ส นแก น 2 น กศ กษาคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต 1* และ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม 2 Krootook2554@gmail. The 1 st NationalConference on Technology and Innovation Management การพ ฒนาคร ในการจ ดทาหน งส ออ เล กทรอน กส สาหร บโรงเร ยนบ านโนนราษ ฝางว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 A

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการและแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบ งค บคด (ฉบ บปร บปร ง เด อนมกราคม 2553)

แผนปฏ บ ต ราชการและแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบ งค บคด (ฉบ บปร บปร ง เด อนมกราคม 2553) แผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบงคบคด (ฉบบปรบปร ง เด อนมกราคม 2553) กรมบงคบคดไดจดท าแผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ข นภายใตกรอบของแผนบรหารราชการแผนดน แผนปฏบตราชการกระทรวง

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

ค ม อการเข ยนรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ป!การศ กษา 2557

ค ม อการเข ยนรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ป!การศ กษา 2557 ค ม อการเข ยนรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ป!การศ กษา 2557 * ใช*ต วอ กษร TH SarabunPSK รายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร... สาขาว ชา... (หล กส ตรใหม/หล กส ตรปร บปร ง) พ.ศ.... (ระบ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เร อง การจ ดการความร $และศ กษาด งานด$านการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยแม+ฟ-าหลวง ระหว+างว นพฤห สบด ท 14 ถ งว นอาท

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

ระบบบร หารโครงการพ ฒนาเว บไซต ผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต

ระบบบร หารโครงการพ ฒนาเว บไซต ผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต ระบบบรหารโครงการพฒนาเว บไซต ผานเคร อขายอนเทอร เน ต Website Project Management System via the Internet ฐสนต ทพย ศ ภธนนท * และณฐว อ ตกฤษฏ ** *ภาควชาเทคโนโลย สารสนเทศ คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาวทยาลยเทคโนโลย

More information

การเร ยนร ออนไลน : ท กษะการเร ยนร ในศตวรรษท

การเร ยนร ออนไลน : ท กษะการเร ยนร ในศตวรรษท สารบ ญ บทนำา การเร ยนร ออนไลน : ท กษะการเร ยนร ในศตวรรษท 21 IPST Learning Space เทคโนโลย เพ อการศ กษาไทยว นน ป จจ ยส ความสำาเร จและความท าทาย ก าวไปข างหน าก บ IPST Learning Space 3 4 5 7 10 2 IPST Learning

More information

4. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 4.1 ต วช ว ดของโครงการ

4. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 4.1 ต วช ว ดของโครงการ แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าปของจ งหว ด ป พ.ศ.2556 จ งหว ดแม%ฮ%องสอน

More information

การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1

การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 SCHOOL MANAGEMENT AND EFFECTIVENESS OF SCHOOLS AMPHOE KLONGLUANG UNDER THE OFFICE OF PATHUMTHANI

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน 1 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ

More information

ผลการส งเคราะห ร ปแบบการพ ฒนาท กษะการออกแบบข นตอนว ธ ทางคอมพ วเตอร โดยใช เทคโนโลย เว บ 2.0 ด วยเทคน คพ เล ยง

ผลการส งเคราะห ร ปแบบการพ ฒนาท กษะการออกแบบข นตอนว ธ ทางคอมพ วเตอร โดยใช เทคโนโลย เว บ 2.0 ด วยเทคน คพ เล ยง ผลการส งเคราะห ร ปแบบการพ ฒนาท กษะการออกแบบข นตอนว ธ ทางคอมพ วเตอร โดยใช เทคโนโลย เว บ 2.0 ด วยเทคน คพ เล ยง The Synthesis of Skill Development Model of Computing Design Process by Using 2.0 Web Technology

More information

รายงานการว จ ยในช นเร ยน

รายงานการว จ ยในช นเร ยน รายงานการว จ ยในช นเร ยน การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ระหว างน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ ก บน กเร ยนท เร ยนด

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ บทสร ปผ บร หาร ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศได ม การพ ฒนาอย างรวดเร ว และม บทบาทท ส าค ญ ในการ ปฏ บ ต งาน ท งน เน องจากเทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อท ส าค ญในการท านว ตกรรมกระบวนการ ท างาน (Process Innovation)

More information

การพ ฒนางานน าเสนอแบบม ลต ม เด ย เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2

การพ ฒนางานน าเสนอแบบม ลต ม เด ย เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 การพ ฒนางานน าเสนอแบบม ลต ม เด ย เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 The Development of Multimedia Presentation on the Topic of Use of Microsoft Excel for Grade 8 Students

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท.

รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท. รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท.) โครงการ: พ ฒนาว ด ท ศน การจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ระด บประถมศ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

งานว จ ยเร อง การศ กษาสภาพการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนขนาดเล กท ม คร ไม ครบช น ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 2

งานว จ ยเร อง การศ กษาสภาพการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนขนาดเล กท ม คร ไม ครบช น ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 2 งานว จ ยเร อง การศ กษาสภาพการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนขนาดเล กท ม คร ไม ครบช น ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 2 A STYDY OF STATES OF THE ACADEMIC ADMINISTRATION OF THE SMALL

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information