บทท 3 วธ ด าเนนการ วธ ด าเนนการ

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 3 วธ ด าเนนการ วธ ด าเนนการ"

Transcription

1 # # 57 บทท 3 วธ ด าเนนการ การประเมนผลการด าเนนงานตามกลย ทธ ของสถานศ กษาในส งก ดส าน กงาน เขตพ #นท %การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ ม วธ ด าเนนการตามข #นตอน ด งน วธ ด าเนนการ ก าหนดวธ ด าเนนการเป น 5 ข #นตอน ด งน 1. ข #นวางแผนการด าเนนงาน 2. ข #นด าเนนการ 3. ข #นวเคราะห ผล และรายงานผลการประเมน 4. ข #นเผยแพร ผลการประเมนและพ ฒนาการด าเนนงาน ม รายละเอ ยดการด าเนนการ ด งน # 1. ข นวางแผนการด าเนนงาน 1.1 ศ กษาแผนปฏบ ตการของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข #นพ #นฐาน แผนปฏบ ตการประจ าป ของส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ ศ กษากลย ทธ จ ดเนนการด าเนนงาน ประเด นการประเมน เปาหมายและต วช #ว ดการประเมนผล การด าเนนงาน 1.2 วางแผนการด าเนนงาน โดยก าหนดกจกรรมไวในโครงการ ตามแผนปฏบ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ %อขออน ม ตงบประมาณในการด าเนนงาน และก าหนด ปฏทนการด าเนนงานไวล วงหนา 1.3 วเคราะห จ ดเนนการด าเนนงาน และเปาหมายผลส าเร จรายกลย ทธ ท %ก าหนดไวในแผนปฏบ ตการประจ าป ของส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ และประเด นการประเมนของส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข #นพ #นฐาน ในประเด นการประเมนท %เก %ยวของก บสถานศ กษา 1.4 จ ดท าร างแบบประเมนผลการด าเนนงานใหครอบคล มจ ดเนนและเปาหมาย การด าเนนงานตามกลย ทธ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข #นพ #นฐาน และส าน กงาน เขตพ #นท %การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ท %เก %ยวของก บสถานศ กษา

2 58 เสนอแนวทางการด าเนนงาน และแบบประเมนต อท %ประช มรองผ อ านวยการส าน กงาน เขตพ #นท %การศ กษา ผ อ านวยการกล มและบ คลากรท %เก %ยวของเพ %อปร บปร งแกไข ใหสอดคลอง ก บเปาหมายในการประเมน 2. ข นด าเนนการ 2.1 แต งต #งคณะกรรมการประเมนผลการด าเนนงาน ประกอบดวย รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา ศ กษานเทศก ประธานศ นย พ ฒนาค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษา และบ คลากรในส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา 2.2 ช #แจงแนวนโยบายการด าเนนงานและประเด นการประเมน ต อคณะกรรมการประเมน และสถานศ กษาในส งก ดใหทราบ เพ %อเตร ยมขอม ล ผลการด าเนนงาน และรายงานผลการด าเนนงานประกอบการประเมน 2.3 คณะกรรมการประเมน ด าเนนการประเมนผลการด าเนนงาน ของสถานศ กษา โดยสถานศ กษาเป นผ รายงานขอม ลประกอบการประเมน 2.4 รวบรวมแบบประเมน ตรวจสอบความครบถวน ถ กตอง แบบประเมน ฉบ บใดท %ม รายละเอ ยดไม ครบถวน ส งกล บค นใหสถานศ กษาแกไข เพ%มเตม และน าแบบ ประเมนฉบ บสมบ รณ เขาส กระบวนการวเคราะห ขอม ล 3. ข นวเคราะห ผล รายงานผลการประเมน 3.1 จ ดท าตารางวเคราะห ผลการประเมนโดยใชโปรแกรม Excel for Windows น าแบบประเมนท %สมบ รณ กรอกคะแนนผลการประเมน เพ %อวเคราะห ขอม ล เป นรายสถานศ กษา 3.2 วเคราะห ผลการประเมนจ าแนกรายศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐาน การศ กษาข #นพ #นฐาน จ านวน 12 ศ นย และวเคราะห ผลการประเมนรวมท กสถานศ กษา 3.3 สร ปผลการวเคราะห ขอม ล และส งผลการวเคราะห ขอม ล ใหคณะคณะกรรมการประเมน ทบทวนผลการประเมน 3.4 สร ปผลการวเคราะห ขอม ล c]tจ ดท ารายงานจ ดท ารายงานผลการประเมน การด าเนนงานตามนโยบายและกลย ทธ ของสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ รายงานผลการประเมนต อผ บรหารส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข #นพ #นฐาน สถานศ กษาและหน วยงานท %เก %ยวของ

3 59 4. ข นเผยแพรผลการประเมนและ พ ฒนาการด าเนนงาน 2.1 เผยแพร การด าเนนงานต อผ เก %ยวของ เพ %อเป นขอม ลสารสนเทศในการ บรหารจ ดการ โดยจ ดท าเป นไฟล PDF เผยแพร ทางเว บไซต ของส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 พรอมท #งจ ดแบบสอบถามความคดเห นและขอเสนอแนะ ในการพ ฒนาการประเมนและการจ ดท ารายงานผลการประเมน 4.2 จ ดท าเอกสารเล มเล ก เผยแพร ต อคร และบ คลากรทางการศ กษา ณ ส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 และใหบรการ เอกสารรายงานฉบ บสมบ รณ ท %กล มนโยบายและแผน 4.3 จ ดกล มสถานศ กษา เพ %อใหขอเสนอแนะในการพ ฒนาการด าเนนงาน ใหสอดคลอง ตรงตามสภาพปญหาของสถานศ กษา เพ %อใหการน านโยบายส การปฏบ ตเกด ค ณภาพตามเปาหมาย 4.4 รายงานผลการประเมนต อผ บรหารส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เพ %อใหขอเสนอแนะในการพ ฒนางานสน บสน น ส งเสรม สถานศ กษา ในประเด นท %ย งไม สามารถบรรล ผลตามเปาหมาย 4.5 น าขอม ลผลการประเมน ไปใชประกอบการเสนอแผนพ ฒนาการประเมนผล การด าเนนงานของสถานศ กษาในส งก ด ในป งบประมาณ พ.ศ เสนอรายงานผลการประเมน ประกอบการประเมนผลการบรหารจ ดการต อ คณะกรรมการประเมนของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข #นพ #นฐาน ปฏทนการด าเนนงาน 1. ข นวางแผนการด าเนนงาน ต.ค ศ กษาขอม ล เอกสารท %เก %ยวของ ศ กษา ทบทวนแนวคด ผ ร บผดชอบงาน ทฤษฎ ท %เก %ยวของก บการปฏบ ตงาน ต.ค ศ กษาแผนปฏบ ตการของส าน กงานคณะกรรมการ ผ ร บผดชอบงาน การศ กษาข #นพ #นฐาน ส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา กลย ทธ จ ดเนนการด าเนนงาน และประเด นการประเมน ต.ค วางแผนการด าเนนงาน โดยก าหนดกจกรรมไวใน ผ ร บผดชอบงาน กจกรรมท %6 ของโครงการตดตามและประเมนผลการด าเนนงาน ของส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 และสถานศ กษา

4 60 ปฏทนการด าเนนงาน (ตอ ) ส.ค วเคราะห จ ดเนนการด าเนนงานและเปาหมายผลส าเร จ ผ ร บผดชอบงาน รายกลย ทธ ท %ก าหนดไวในแผนปฏบ ตการประจ าป ของส าน กงาน เขตพ #นท %การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ และประเด นการประเมนท %เก %ยวของก บสถานศ กษา ส.ค จ ดท าร างแบบประเมนผลการด าเนนงานใหครอบคล ม ผ ร บผดชอบงาน จ ดเนนและเปาหมายการด าเนนงานตามกลย ทธ ของส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข #นพ #นฐาน ส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ท %เก %ยวของก บสถานศ กษา 2. ข นด าเนนการ ส.ค เสนอแต งต #งคณะกรรมการประเมนผลการด าเนนงาน ผ ร บผดชอบงาน ประกอบดวย รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา ศ กษานเทศก ประธานศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา และบ คลากรในกล มนโยบายและแผน ส.ค ประช มรองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา ท %ประช ม ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ผ อ านวยการกล มและบ คลากร รอง ผอ.สพป./ ท %เก %ยวของเพ %อปร บปร งแกไขแบบประเมน ใหสอดคลองก บ ผอ.กล ม/ เปาหมาย ในการประเมน ศ กษานเทศก ก.ย จ ดท าค าส %ง แบบประเมน และ แนวทางการด าเนนงาน ผ ร บผดชอบงาน มอบใหคณะกรรมการประเมนเพ %อด าเนนการประเมนตามปฏทน ก.ย แจงประเด นการประเมนและแนวทางการประเมนให ผ ร บผดชอบงาน สถานศ กษาทราบ เพ %อเตร ยมขอม ลผลการด าเนนงานและรายงาน ผลการด าเนนงานประกอบการประเมน 2.5 คณะกรรมการด าเนนการประเมนผลการด าเนนงาน คณะกรรมการ ของสถานศ กษาในกล มเปาหมายท %ร บผดชอบ ประเมน ก.ย ประสานก บคณะท างาน รวบรวมแบบประเมน และช วย ผ ร บผดชอบงาน เร งร ดตดตามสถานศ กษาใหรายงานขอม ลใหครบถวน ถ กตอง ก.ย ตรวจสอบความครบถวน ถ กตอง ของแบบประเมนฉบ บใด ผ ร บผดชอบงาน ท %ม รายละเอ ยดไม ครบถวน สมบ รณ ส งกล บค นใหสถานศ กษา แกไข เพ%มเตม และน าแบบประเมนฉบ บสมบ รณ เขาส กระบวนการ วเคราะห ขอม ล

5 61 ปฏทนการด าเนนงาน (ตอ ) 3. ข นวเคราะห ผลและรายงานผลการประเมน ต.ค จ ดท าตารางวเคราะห ผลการประเมน โดยใชโปรแกรม ผ ร บผดชอบงาน Excel for Windows น าแบบประเมนฉบ บท %สมบ รณ กรอกขอม ล ผลการประเมนลงตาราง เพ %อวเคราะห ขอม ลเป นรายกลย ทธ รายสถานศ กษา ต.ค วเคราะห ผลการประเมนจ าแนกรายศ นย พ ฒนาค ณภาพ ผ ร บผดชอบงาน มาตรฐานการศ กษาข #นพ #นฐาน จ านวน 12 ศ นย และวเคราะห ผลการประเมนรวมท กศ นย ต.ค สร ปผลการวเคราะห ขอม ลและส งผลการวเคราะห ขอม ล คณะกรรมการ ใหคณะกรรมการประเมน ตรวจสอบ ทบทวนผลการประเมน ประเมน ต.ค สร ปผลการวเคราะห ขอม ล อภปรายผล และจ ดท า ผ ร บผดชอบงาน รายงานผลการประเมนการด าเนนงานตามนโยบายและกลย ทธ ของสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ ต.ค รายงานผลการประเมนต อผ บรหารส าน กงานเขต ผ ร บผดชอบงาน พ #นท %การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ศ นย พ ฒนา ค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข #นพ #นฐาน สถานศ กษา และ หน วยงานท %เก %ยวของ 4. ข นเผยแพรผลการประเมนและพ ฒนาการด าเนนงาน พ.ย เผยแพร ผลการด าเนนงานต อผ เก %ยวของ เพ %อเป นขอม ล ผ ร บผดชอบงาน สารสนเทศในการบรหารจ ดการ โดยจ ดท าเป นไฟล PDF เผยแพร ทางเว บไซต ของส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 พ.ย จ ดท าเอกสารเล มเล ก เผยแพร ต อคร และบ คลากร ผ ร บผดชอบงาน ทางการศ กษา ณ ส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต 4 และใหบรการเอกสารรายงานฉบ บสมบ รณ ท %กล มนโยบายและแผน

6 62 ปฏทนการด าเนนงาน (ตอ ) พ.ย จ ดกล มสถานศ กษา เพ %อใหขอเสนอแนะในการพ ฒนา ผ ร บผดชอบงาน การด าเนนงานใหสอดคลอง ตรงตามสภาพปญหาของ สถานศ กษา เสนอต อผ บรหารส าน กงานเขตพ #นท %การศ กษา เพ %อก าหนดแนวทางการพ ฒนาการน านโยบายส การปฏบ ต ใหเกดค ณภาพตามเปาหมาย ธ.ค น าขอม ลผลการประเมน ไปใชประกอบการเสนอแผน คณะท างาน/ พ ฒนาการประเมนผลการด าเนนงานของสถานศ กษา ผ เก %ยวของ ในป งบประมาณ พ.ศ ธ.ค เสนอรายงานผลการประเมน ประกอบการประเมนผล ผ ร บผดชอบงาน การบรหารจ ดการต อคณะกรรมการประเมนของส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข #นพ #นฐาน เคร องม อท ใชในการประเมน 1. ล กษณะของเคร องม อ เคร องม อท ใชในการประเมนผลการด าเนนงานตามกลย ทธของสถานศ กษา เป$นแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบ บ สรางแบบสอบถามโดยใชแบบตดตามและประเมนผล การบรหารจ ดการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน เป$นแนวทางในการสรางแบบสอบถาม ม 3 ตอน ประกอบดวย ตอนท 1 แบบประเมนผลการด าเนนงานตามกลย ทธของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 จ ดท าข นเพ อเป$นเคร องม อส าหร บคณะกรรมการตดตาม และประเมนผลการด าเนนงานสถานศ กษาในส งก ด จ านวน 5 กลย ทธ รวม 34 ประเด นการประเมน ใชบ นท กขอม ลและผลการประเมน โดยพจารณาตามประเด นการประเมน ระบ กจกรรม/การ ด าเนนงานท สอดคลองก บประเด นการประเมน แลวประเมนผลการด าเนนงานตามเกณฑ ด งน ระด บ A1 (Awareness) หมายถ ง การสรางความตระหน ก ระด บ A2 (Attempt) หมายถ ง การม กจกรรม/กระบวนการท หลากหลาย ระด บ A3 (Achievement) หมายถ ง ความส าเร จ/ผลผลตของการพ ฒนา ระด บ A4 (Accredited System) หมายถ ง ม การพ ฒนาจนเกดการเปล ยนแปลง เป$นระบบท ย งย น ตอนท 2 แบบสอบถาม ปNญหา อ ปสรรคและขอเสนอแนะจากการด าเนนงาน เป$น แบบสอบถามแบบเตมค า ใหระบ ปNญหา อ ปสรรคและขอเสนอแนะจากการด าเนนงาน

7 63 ตอนท 3 แบบสอบถามผลการปฏบ ตงานของสถานศ กษาท เป$นแบบอยQางได (Best Practice) ล กษณะแบบสอบถามเป$นแบบเตมค า ใหระบ ช อกจกรรม วธ การด าเนนงานและผลส าเร จ ของการด าเนนงานของสถานศ กษาท เป$นแบบอยQางได 2. วธ การสรางแบบประเมน ในการสรางแบบประเมนท ใชในการเก บรวบรวมขอม ล ไดด าเนนการ ด งน 2.1 ศ กษาประเด นการประเมนและวธ การประเมนของส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน และเปVาหมายความส าเร จของแผนปฏบ ตราชการ ประจ าปWงบประมาณ พ.ศ ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต สรางเคร องม อใหสามารถว ดผลการด าเนนงานไดครอบคล มเปVาหมาย ของการด าเนนงาน ครบถวนท ง 5 กลย ทธ 2.3 เสนอรQางเคร องม อใหท ประช ม รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ผ อ านวยการกล Qมและบ คลากรท เก ยวของ ตรวจสอบ กล นกรองและปร บปร งแบบประเมนให ครอบคล ม ตรงตามว ตถ ประสงคของการประเมน สถตท ใชในการวเคราะห&ขอม ล คQาสถตพ นฐาน ไดแกQ คQารอยละ (Percentage) และคQาเฉล ย (Mean) เกณฑ&การพจารณาค ณภาพ พจารณาค ณภาพผลการด าเนนงาน โดยพจารณาจากคQาเฉล ยรวมของระด บค ณภาพใน แตQละประเด นการประเมน ตามเกณฑการประเมนค ณภาพการบรหารจ ดการ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ด งน คะแนนเฉล ย หมายถ ง ระด บค ณภาพพอใช คะแนนเฉล ย หมายถ ง ระด บค ณภาพด คะแนนเฉล ย หมายถ ง ระด บค ณภาพด มาก คะแนนเฉล ย หมายถ ง ระด บค ณภาพด เย ยม

แบบบ นท กการประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน,วยร บการประเม น

แบบบ นท กการประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน,วยร บการประเม น แบบบ นท กการประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน,วยร บการประเม น โรงเร ยน... ศ นย1พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา... อ าเภอ... คณะกรรมการประเม

More information

เคร อข ายสถานศ กษาประเภทท หน ง หมายความว า สถานศ กษาประเภทท หน ง ภายในหร อต างเขตพ นท การศ กษาท รวมก น เพ อให ม การด าเน นการส งเสร ม สน บสน น

เคร อข ายสถานศ กษาประเภทท หน ง หมายความว า สถานศ กษาประเภทท หน ง ภายในหร อต างเขตพ นท การศ กษาท รวมก น เพ อให ม การด าเน นการส งเสร ม สน บสน น ประกาศส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เร อง การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษาของเลขาธ การคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานไปย งคณะกรรมการ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และ สถานศ กษาในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด งานประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยงาน สาน กค ณภาพการศ กษา แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 3) ห วหน าหน วยงาน ผ ช วยศาสตราจารย กฤษฎ ส ขฉาย ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการสาน กค ณภาพการศ กษา

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนการจ ดการความร ของกรมทร พยากรน าบาดาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

แผนการจ ดการความร ของกรมทร พยากรน าบาดาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แผนการจ ดการความร ของกรมทร พยากรน าบาดาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แบบฟอร มท ๒ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) หน าท : ๑/๗ ช อส วนราชการ / จ งหว ด : ส าน กอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรน าบาดาล กรมทร พยากรน

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การดาเน นการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 (ฉบ บร าง) คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 (ฉบ บร าง) คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร 1 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจ าป การศ กษา 2555 (ฉบ บร าง) คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร 2 บทสร ปผ บร หาร คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ม ความม งม น ท จะใหคณะม ล กษณะเป

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

สร ปการประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา ป งบประมาณ 2552-2554

สร ปการประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา ป งบประมาณ 2552-2554 1 การก าก บ ต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา เป นก จกรรมท ส าค ญท ม งรวบรวม และว เคราะห ข อม ลท งในเช งปร มาณและค ณภาพ เพ อเสนอให ผ บร หารและผ ร บผ ดชอบการด าเน นงาน โครงการได ทราบเป นระยะ ศ นย ว ทยาศาสตร

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย เทศบาลต าบลมะค า อ าเภอโนนส ง จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระหน าท ของผ

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

ค าส งองคการบร หารสวนต าบลหงาว ท ๗๔/๒๕๕๔ เร อง แตงต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรองคการบร หารสวนต าบลหงาว (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗)

ค าส งองคการบร หารสวนต าบลหงาว ท ๗๔/๒๕๕๔ เร อง แตงต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรองคการบร หารสวนต าบลหงาว (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ค าส งองคการบร หารสวนต าบลหงาว ท ๗๔/๒๕๕๔ เร อง แตงต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรองคการบร หารสวนต าบลหงาว (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ************************************ ดวยองคการบร หารสวนต าบลหงาวจะด าเน นการจ

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ค าน า งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

สร ปผลโครงการส มมนา โครงการเลขท 27 / 2557 โครงการส มมนา เร อง การส มมนาร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการทร พย ส น

สร ปผลโครงการส มมนา โครงการเลขท 27 / 2557 โครงการส มมนา เร อง การส มมนาร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการทร พย ส น สร ปผลโครงการส มมนา โครงการเลขท 27 / 2557 โครงการส มมนา เร อง การส มมนาร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการทร พย ส น ระหว างว นท 10 11 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเดอะทว น ทาวเวอร กร

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

โครงการ ๑ ช วย ๙ ๑. หล กการและเหต ผล

โครงการ ๑ ช วย ๙ ๑. หล กการและเหต ผล โครงการ ๑ ช วย ๙ ๑. หล กการและเหต ผล ตามผลการส ารวจโครงการประเม นผลการจ ดศ กษาของประเทศสมาช ก (Program for International Student Assessment -PISA) ขององค การเพ อความร วมม อทางเศรษฐก จและการพ ฒนา (The Organization

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน ข อเสนอการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาแนวทางการส งเสร มเคร อข ายการว จ ยทาง ในการข บเคล อนการว จ ยและพ ฒนา พ นท ด าเน นการท 10 ภาคเหน อตอนล าง หล กการและเหต ผล ส บเน องจากนโยบายของคณะร ฐมนตร ฯพณฯ พลเอก ประย

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information