รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดาเน นงานโครงการ"

Transcription

1 รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร

2 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส งคมศาสตร งบประมาณแผ นด น งบประมาณเง นรายได ผลผล ตผ สาเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ผลผล ตผ สาเร จการศ กษาด านส งคมศาสตร ผลงานการให บร การว ชาการ ผลงานว จ ยเพ อถ ายทอดเทคโนโลย ผลงานทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม โครงการสน บสน นการจ ดการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ าย 15 ป 1.ช อโครงการ (ภาษาไทย) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน 2.ประเภทโครงการ โครงการใหม โครงการต อเน อง (ระบ ป ท เร มดาเน นการคร งแรกพร อมงบประมาณท ใช ในการดาเน นงาน) ป ท 1 ดาเน นการเม อ (ว น/เด อน/ป )...งบประมาณท ใช... บาท ป ท 2 ดาเน นการเม อ (ว น/เด อน/ป )...งบประมาณท ใช... บาท ป ท 3 ดาเน นการเม อ (ว น/เด อน/ป )...งบประมาณท ใช... บาท ป ท 4 ดาเน นการเม อ (ว น/เด อน/ป )... งบประมาณท ใช... บาท ป ท 5 ดาเน นการเม อ (ว น/เด อน/ป )... งบประมาณท ใช... บาท 3.ช อผ ร บผ ดชอบโครงการ (ภาษาไทย) คณะศ ลปศาสตร สาขามน ษยศาสตร (ภาษาอ งกฤษ) Faculty of Liberal Arts, Department of Humanities 4.สอดคล องก บกลว ธ /มาตรการตามแผนกลย ทธ ของหน วยงาน ค อ การบร การทางว ชาการแก ส งคม 5.สอดคล องก บนโยบายบร หารจ ดการ (11 C) C1 การพ ฒนาด านการจ ดการศ กษา (Competence) C2 การพ ฒนาด านการว จ ย (Creativity) C3 การพ ฒนาด านการบร การว ชาการแก ส งคม (Community) C4 การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม (Culture) C5 การพ ฒนาน กศ กษา (Capability Building) C6 การพ ฒนาอาจารย และบ คลากรของมหาว ทยาล ยฯ (Care) C7 การบร หารจ ดการ (Commitment) C8 การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (Computeracy) C9 การต ดต อส อสารโดยการใช ภาษาต างประเทศ (Communication) C10 การสร างความร วมม อท งภายในและต างประเทศ (Collaboration) C11 การยกระด บการให บร การและปร บปร งโครงสร างพ นฐาน (Catalyst)

3 2 6.สถานท ดาเน นการ ว ดหว านบ ญ ตาบลคลองหกอาเภอธ ญบ ร จ งหว ดปท มธาน 7.งบประมาณ ได ร บจ ดสรร 9, บาท ใช จ ายจร ง 9, บาท 8.จานวนผ เข าร วมโครงการ กล มเป าหมาย จานวนเป าหมาย จานวนจร ง ผ บร หาร คน คน อาจารย /น กว ชาการ คน คน เจ าหน าท คน คน บ คคลท วไป คน คน น กศ กษา คน คน 9. สร ปหล กส ตรการอบรม/ห วข อการบรรยาย ลาด บ ข อม ลว ทยากร ห วข อ ท รายช อ ตาแหน ง หน วยงาน 1. บรรยายการจ ดทา ห องสม ดช มชน ผศ. ร งฤด อภ ว ฒนศร ผ ช วยศาสตราจารย สาขามน ษยศาสตร คณะศ ลปศาสตร 2. ฝ กปฏ บ ต การจ ดทา ห องสม ดช มชน - ผศ.นพร ตน พ เภก - ผศ.สายฝน บ ชา ผ ช วยศาสตราจารย สาขามน ษยศาสตร คณะศ ลปศาสตร 10. ผลการดาเน นงานตามว ตถ ประสงค ของโครงการ 10.1 ว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค ในการดาเน น โครงการ 1. เพ อให ว ดหว านบ ญ ม ระบบ การบร หารจ ดการห องสม ด ธรรมะค ช มชนท ได มาตรฐาน ผลการดาเน นงาน จากการสอบถามผ เข าร วมก จกรรมว าท านค ดว าก จกรรมท ด าเน นการ ม ความสอดคล องและครอบคล มประเด นท ต องการในการจ ดสร างห องสม ด ธรรมะเพ อช มชนเพ ยงใด (แบบสอบถามตอนท 2 ข อท 1) พบว า ส วน ใหญ ผ ตอบแบบสอบถามค ดว าก จกรรมท ด าเน นการม ความสอดคล อง และครอบคล มประเด นท ต องการในการจ ดสร างห องสม ดธรรมะเพ อ ช มชน ระด บมากท ส ด ค ดเป นร อยละ 55.0 รองลงมาใน ระด บมาก และ ระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ 40.0 และ 5.0 ตามล าด บ โดยค ดเป น ค าเฉล ยเท าก บ 4.50 จากการสอบถามผ เข าร วมโครงการถ งความพ งพอใจต อประโยชน ของการ ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ศาสนาท ได ร บจากโครงการน เพ ยงใด (แบบสอบถามตอนท 2 ข อท 4) พบว า ส วนใหญ ผ ตอบแบบสอบถามม ความพ งพอใจในระด บมากท ส ด ค ดเป นร อยละ 67.5 และระด บมาก ค ด เป นร อยละ 32.5 โดยค ดเป นค าเฉล ยเท าก บ 4.68

4 ข นตอน/ว ธ การดาเน นโครงการ การวางแผนการดาเน นการ (P_Plan) 1. สารวจความต องการของช มชนด านงานทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 2. แต งต งคณะกรรมการดาเน นโครงการ 3. ประช มคณะกรรมการโครงการและผ เก ยวข องเพ อวางแผนดาเน นการ 4. ขออน ม ต โครงการ การดาเน นงานตามแผน (D_Do) 1. จ ดเตร ยมการและต ดต อบ คลากรผ ดาเน นการ 2. จ ดเตร ยมสถานท ประชาส มพ นธ เพ อจ ดหาหน งส อธรรมะ และเตร ยมจ ดซ ออ ปกรณ ต าง ๆ 3. ดาเน นการตามก จกรรมท กาหนด การต ดตามและประเม นผลการดาเน นงาน (C_Check) 1. การต ดตามประเม นผลการเก ดประโยชน และสร างค ณค าต อช มชน (ต วบ งช สมศ.ท 10 ประเด น การพ จารณาท 4) - เคร องม อท ใช ในการต ดตามผลแบบสอบถาม - ระยะเวลาในการต ดตามผลภายหล งการการดาเน นโครงการ 2 เด อน 2. การต ดตามต วช ว ดเป าหมายผลผล ต (ต วบ งช พรบ.งบประมาณรายจ ายประจาป ตามข อ 14) - เคร องม อท ใช ในการต ดตามผล ใบเซ นช อผ เข าร วมโครงการ - ระยะเวลาในการต ดตามผลระหว างการดาเน นงานโครงการ 3. ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจในกระบวนการจ ดการโครงการ และความพ งพอใจของ ผ เข าร วมโครงการต อประโยชน ของการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม - เคร องม อท ใช ในการต ดตามผล แบบประเม นความความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ - ระยะเวลาในการต ดตามผล ว นส ดท ายของการดาเน นงานโครงการ ปร บปร ง/พ ฒนา/แก ไขจากผลการต ดตามและประเม นผล (A_Act) - เคร องม อท ใช ในการปร บปร ง/พ ฒนา/แก ไขจากผลการต ดตามและประเม นผลเล มสร ปผลการ ดาเน นโครงการ นามาวางแผนเพ อปร บปร ง/พ ฒนา/แก ไขการดาเน นโครงการในป การศ กษาต อไป - ระยะเวลาในการต ดตามผล ภายหล งการดาเน นงานโครงการ 3 เด อน แผนการดาเน นงาน และ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. การใช จ ายงบประมาณ 1. วางแผนการดาเน นการ (P_Plan) 2. การดาเน นการจ ดโครงการ (D_Do) 3. ต ดตามและประเม นผล การดาเน นงาน (C_Check) 4. ปร บปร ง/พ ฒนา/แก ไขจาก ผลการต ดตามและประเม นผล (A_Act) 5. แผนการเบ กจ ายเง น 9,400 หน วย : บาท (ทศน ยม 3 ตาแหน ง)

5 ผลล พธ ท ได ประโยชน ท เก ดข นก บผ เข าร วมโครงการ ว ธ การประเม น - แบบสอบถาม ผลล พธ ท ได เช งค ณภาพ - โครงการบรรล ผลตามว ตถ ประสงค ท วางไว ได แก 1. ว ดหว านบ ญ ม ระบบการบร หารจ ดการห องสม ดธรรมะค ช มชนท ได มาตรฐาน 2. ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการต อประโยชน ของการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ร อยละ การบ รณาการ บ รณาการก บการจ ดการเร ยนการสอน อย างน อยป การศ กษาละ 1 รายว ชา ว ธ การบ รณาการนาความร ท ได จากการอบรมฯ ไปบ รณาการในการจ ดการเร ยนการสอนสาขา มน ษยศาสตร ในภาคปลายป การศ กษา 2555 ต วช ว ดและเป าหมายการบ รณาการ - ต วช ว ด 1. พ ฒนาห องสม ดธรรมะค ช มชนท ม ระบบการบร หารจ ดการท ได มาตรฐาน ผลล พธ ได ห องสม ดธรรมะค ช มชนท ม ระบบการบร หารจ ดการท ได มาตรฐาน 2. หน งส อธรรมมะ ท ได ร บการจ ดหา ผลล พธ หน งส อธรรมมะ ท ได ร บการจ ดหา 10.5 การนาผลการดาเน นงาน/ป ญหาอ ปสรรคท พบจากป ท ผ านมามาปร บปร ง/พ ฒนาในป ป จจ บ น ระบ ป ญหา/อ ปสรรค/ข อเสนอแนะจากป ท ผ านมา - การปร บปร ง/พ ฒนา ต วช ว ดเป าหมายผลผล ต รายการต วช ว ด หน วย เช งปร มาณ 1. จานวนคร งท ดาเน นโครงการ คร ง จานวนผ เข าร วมโครงการ คน ผ เข าร วมโครงการนาความร ไปใช ประโยชน ร อยละ และม ผลล พธ จากการดาเน นงาน เช งค ณภาพ 1. โครงการบรรล ตามว ตถ ประสงค ของโครงการ ร อยละ ความพ งพอใจของผ เข าร วมในกระบวนการให บร การ ร อยละ ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการต อประโยชน ท ได ร บ ร อยละ แผน/ผล การดาเน นงาน อธ บายสาเหต ท ไม สามารถบรรล ตามแผน มทร. แผน ผล

6 5 แผน/ผล อธ บายสาเหต รายการต วช ว ด หน วย การดาเน นงาน ท ไม สามารถบรรล ตามแผน มทร. แผน ผล เช งเวลา ว น/เด อน/ป ท ดาเน นโครงการ อธ บายสาเหต ท ไม สามารถบรรล ตามแผน แผน เร มต น ว นท เด อน..ส งหาคม...พ.ศ แล วเสร จ ว นท เด อน..ส งหาคม...พ.ศ ผล เร มต น ว นท เด อน..ส งหาคม...พ.ศ แล วเสร จ ว นท เด อน..ส งหาคม...พ.ศ ว ธ การต ดตามและประเม นผล - ต ดตามผลและประเม นผลการดาเน นโครงการฯ ตามว ตถ ประสงค ท ต งไว โดยใช แบบสอบถามโครงการฯ 13. ป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นโครงการ ไม ม 14. แนวทางการแก ไข ไม ม 15. ประสงค จะนาเสนอโครงการน ในรายงานประจาป ของมหาว ทยาล ย ใช ไม ใช 16. ภาคผนวก 16.1 รายละเอ ยดโครงการตามท ได ร บอน ม ต ให ดาเน นโครงการ โดยแนบหน าท ท ได ร บการอน ม ต มาด วย 16.2 ตารางการอบรม 16.3 รายช อผ เข าอบรม พร อมลายเซ นผ เข าร วมอบรม 16.4 แบบสอบถามท แสดงผลการประเม น (ร อยละ) พร อมรายงานสร ปผลการว เคราะห ส งเคราะห ข อม ล เร ยบร อยแล ว 16.5 แผ น CD บ นท กข อม ลการรายงานผลโครงการ 16.6 ร ปภาพประกอบ ผ จ ดทารายงานโครงการ นางสาวนงล กษณ ไหว พรหม ตาแหน ง ห วหน าสาขามน ษยศาสตร เบอร โทรศ พท ว นท 30 เด อน เมษายน..พ.ศ. 2556

7 6 ภาคผนวก 16.1 รายละเอ ยดโครงการตามท ได ร บอน ม ต ให ดาเน นโครงการ โดยแนบหน าท ได ร บการอน ม ต มาด วย 16.2 ตารางการอบรม 16.3 รายช อผ เข าอบรม พร อมลายเซ นผ เข าร วมอบรม 16.4 แบบสอบถามท แสดงผลการประเม น (ร อยละ) พร อมรายงานสร ปผลการว เคราะห ส งเคราะห ข อม ลเร ยบร อยแล ว 16.5 ร ปภาพประกอบ 16.5 แผ น CD บ นท กข อม ลการรายงานผลโครงการ

8 7 แบบฟอร ม ง.7_7.2 คาช แจงโครงการด านว ฒนธรรม แบบเสนอโครงการ C 4 ผลผล ต ผลงานทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม งบประมาณแผ นด น งบประมาณเง นรายได ประจาป งบประมาณ พ.ศ หน วยงานคณะศ ลปศาสตร 1. ช อโครงการ ลานธรรมสายใยความร ค ช มชน 2. ประเภทโครงการ โครงการใหม โครงการต อเน อง (ระบ ป ท เร มดาเน นการคร งแรกพร อมงบประมาณท ใช ในการดาเน นงาน) ป ท 1 ดาเน นการในป งบประมาณ 2556 ว น/เด อน/ป ท ด าเน นการ 2556 งบประมาณ 9,400 บาท ป ท 2 ดาเน นการในป งบประมาณ 2557 ว น/เด อน/ป ท ด าเน นการ 2557 งบประมาณ - บาท ป ท 3 ดาเน นการในป งบประมาณ 2558 ว น/เด อน/ป ท ด าเน นการ 2558 งบประมาณ - บาท ป ท 4 ดาเน นการในป งบประมาณ 2559 ว น/เด อน/ป ท ด าเน นการ 2559 งบประมาณ - บาท ป ท 5 ดาเน นการในป งบประมาณ 2560 ว น/เด อน/ป ท ด าเน นการ 2560 งบประมาณ - บาท 3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ สาขามน ษยศาสตร คณะศ ลปศาสตร เบอร โทรศ พท สอดคล องก บ กลย ทธ ว ธ การ ตามแผนกลย ทธ ของหน วยงาน ค อ ย ทธศาสตร ท 6 การส งเสร มสน บสน นการทาน บาร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมและส งแวดล อม 5. การบ รณาการงานด านทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมก บ (ต วบ งช สกอ. ท 6.1 เกณฑ มาตรฐาน ข อท 2 ) 5.1 [ ] การจ ดการเร ยนการสอน ระบ [ ] บ รณาการในรายว ชาสารน เทศและการเข ยนรายงานทางว ชาการ หล กส ตรศ กษาท วไป [ ] อ นๆ ได แก ก จกรรมจ ตสาธารณะ ท ม งเน นให บ คลากรคณะศ ลปศาสตร ได ร จ กและม ส วน ร วมในการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมของช มชนท อย โดยรอบมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร 5.2 [ ] ก จกรรมน กศ กษา [ ] ระบ ก จกรรมน กศ กษา : ก จกรรมจ ตสาธารณะ โดยให น กศ กษาคณะศ ลปศาสตร ร จ กและม ส วนร วมในการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมของช มชนท อย โดยรอบมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร 6. หล กการและเหต ผล ศาสนาเป นสถาบ นท ส าค ญของส งคม ช วยกล อมเกลาจ ตใจและพฤต กรรมสมาช กในส งคม ให ร จ กควบค ม กาย วาจา ใจ ให เป นผ ม ป ญญาระด บส งทางความค ดและมโนธรรมท น าช ว ตไปส การม ค ณภาพช ว ตท ด ท งน สามารถ สอดแทรกแนวค ดท ด งามด งกล าวในร ปแบบและว ธ การต างๆ เช น ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ภ ม ป ญญา ว ถ ช ว ต การด ารงช ว ตท ด งาม เป นต น อ นสะท อนให เห นถ งค ณค าและความส าค ญของสถาบ นทางศาสนาเพ อส งเสร ม ศ ลปว ฒนธรรม

9 8 ด วยเหต ผลท กล าวมาข างต น คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ท ม ว ส ยท ศน ม ง ผล ตบ ณฑ ตในอ ดมคต ไทยให ก าวท นการเปล ยนแปลงของส งคมโลก ได เห นความส าค ญในการส งเสร มและ สน บสน นให บ คลากรม ส วนร วมในการท าน บ าร งและร กษาว ฒนธรรมอ นด งาม โดยผ านสถาบ นทางศาสนาร วมก บ สถาบ นทางการศ กษาของร ฐด วยร ปแบบการจ ดก จกรรมด านการท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรมแก ช มชนและ ส งคม อ นเป นการบ รณาการองค ความร ของบ คลากรคณะศ ลปศาสตร ในการเสร มสร างแบบอย างท ด แก ส งคมหร อ ช มชนโดยรอบสถาบ นทางศาสนาหร อว ด ท งน จากการสอบถามความต องการของว ดหว านบ ญซ งเป นสถาบ น ศาสนาท อย ใกล คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร พบว า เจ าอาวาสและคณะกรรมการว ด หว านบ ญ ม ความประสงค ให คณะศ ลปศาสตร เข ามาม ส วนร วมในการจ ดการระบบห องสม ดธรรมมะเด มให ได มาตรฐาน เพ อเป นการเพ มและพ ฒนาแหล งเร ยนร ด านศาสนาและหล กธรรมค าส งสอนให แก พระภ กษ สงฆ อ บาสก อ บาส กา และบ คคลท สนใจโดยท วไป ซ งเป นท มาของการด าเน นโครงการลานธรรมสายใยความร ส ช มชน โดยใช ห องสม ดเป นศ นย กลางเช อมโยงความร ให ก บช มชนในคร งน ซ งผลการด าเน นโครงการด งกล าวจะก อให เก ด ประโยชน ในการส บสานและพ ฒนาศ ลปว ฒนธรรม ส งเสร มการอย ร วมก นอย างม ความส ข รวมถ งเป นการสร างความ ศร ทธาและการยอมร บของคณะศ ลปศาสตร ต อช มชนใกล เค ยงได อย างเหมาะสมและย งย นต อไป 7. ว ตถ ประสงค / ต วช ว ดของว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมาย 1. เพ อให ว ดหว านบ ญ ม ระบบการบร หาร จ ดการห องสม ดธรรมะค ช มชนท ได มาตรฐาน 1. พ ฒนาสม ดธรรมะค ช มชนท ม ระบบการบร หารจ ดการท ได มาตรฐาน ห อง 2. ม หน งส อธรรมมะ ท ได ร บการ จ ดหา เล ม 1 ป การศ กษา เล ม ป การศ กษา เล ม 2. ได หน งส อธรรมมะ ท ได ร บการ จ ดหา (ต อ) เล ม ป การศ กษา เล ม ป การศ กษา เล ม ป การศ กษา เล ม

10 8. กล มเป าหมายผ ร วมโครงการ ก จกรรมท 1 จ ดอบรมห องสม ดความร ค ช มชน จ ดหาช นวางหน งส อและหน งส อบร จาค และจ ดหาอาสาสม คร ด แลห องสม ด ประจ าป การศ กษา 2555 รวมท งส น 40 คน ประกอบด วย - ผ บร หาร จานวน 4 คน - อาจารย จานวน 15 คน - เจ าหน าท จานวน 7 คน - น กศ กษาของ มทร.ธ ญบ ร จานวน 12 คน - น กเร ยน/น กศ กษาจากภายนอก จานวน - คน - ต วแทนช มชน/ว ด จานวน 2 คน รวม จานวน 40 คน ก จกรรมท 2 จ ดหาหน งส อบร จาคเพ มเต ม พ ฒนาภ ม ท ศน ด านหน าห องสม ด จ ดระบบการด าเน นงานภายใน ห องสม ด และให ความร เร องการด แลห องสม ดอย างง าย ประจาป การศ กษา 2556 รวมท งส น 40 คน ประกอบด วย - ผ บร หาร จานวน 4 คน - อาจารย จานวน 15 คน - เจ าหน าท จานวน 7 คน - น กศ กษาของ มทร.ธ ญบ ร. จานวน 12 คน - น กเร ยน/น กศ กษาจากภายนอก จานวน - คน - ต วแทนช มชน/ว ด จานวน 2 คน รวม จานวน 40 คน ก จกรรมท 3 จ ดอบรมการซ อมหน งส อ จ ดหาหน งส อบร จาคเพ มเต ม จ ดก จกรรมส งเสร มความร เร องธรรมะ ผ านวรรณกรรมธรรมะ ประจ าป การศ กษา 2557 รวมท งส น 80 คน ประกอบด วย - ผ บร หาร จานวน 4 คน - อาจารย จานวน 15 คน - เจ าหน าท จานวน 7 คน - น กศ กษาของ มทร.ธ ญบ ร จานวน 12 คน - น กเร ยน/น กศ กษาจากภายนอก จานวน 40 คน - ต วแทนช มชน/ว ด จานวน 2 คน รวม จานวน 80 คน ก จกรรมท 4 จ ดอบรมการส บค นข อม ล การประเม น การว เคราะห และการส งเคราะห ข อม ล จ ดหาหน งส อ บร จาคเพ มเต ม ประจาป การศ กษา 2558 รวมท งส น 80 คน ประกอบด วย - ผ บร หาร จานวน 4 คน - อาจารย จานวน 15 คน - เจ าหน าท จานวน 7 คน - น กศ กษาของ มทร.ธ ญบ ร จานวน 12 คน - น กเร ยน/น กศ กษาจากภายนอก จานวน 40 คน - ต วแทนช มชน/ว ด จานวน 2 คน รวม จานวน 80 คน 9

11 10 ก จกรรมท 5 จ ดอบรมการเผยแพร ธรรมะและองค ความร ผ านช มชน จ ดหาหน งส อบร จาคเพ มเต ม ประจาป การศ กษา 2559 รวมท งส น 80 คน ประกอบด วย - ผ บร หาร จานวน 4 คน - อาจารย จานวน 15 คน - เจ าหน าท จานวน 7 คน - น กศ กษาของ มทร.ธ ญบ ร จานวน 12 คน - น กเร ยน/น กศ กษาจากภายนอก จานวน 40 คน - ต วแทนช มชน/ว ด จานวน 2 คน รวม จานวน 80 คน 9. ก จกรรมการดาเน นงาน 9.1 การวางแผนการดาเน นการ (P_Plan) 1. สารวจความต องการของช มชนด านงานทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 2. แต งต งคณะกรรมการดาเน นโครงการ 3. ประช มคณะกรรมการโครงการและผ เก ยวข องเพ อวางแผนดาเน นการ 4. ขออน ม ต โครงการ 9.2 การดาเน นงานตามแผน (D_Do) 1. จ ดเตร ยมการและต ดต อบ คลากรผ ดาเน นการ 2. จ ดเตร ยมสถานท ประชาส มพ นธ เพ อจ ดหาหน งส อธรรมะ และเตร ยมจ ดซ ออ ปกรณ ต าง ๆ 3. ดาเน นการตามก จกรรมท กาหนด 9.3 การต ดตามและประเม นผลการดาเน นงาน (C_Check) 1. การต ดตามประเม นผลการเก ดประโยชน และสร างค ณค าต อช มชน(ต วบ งช สมศ.ท 10ประเด นการ พ จารณาท 4) - เคร องม อท ใช ในการต ดตามผล แบบสอบถามและการแลกเปล ยนเร ยนร - ระยะเวลาในการต ดตามผล ภายหล งการการดาเน นโครงการ 2 เด อน 2. การต ดตามต วช ว ดเป าหมายผลผล ต (ต วบ งช พรบ.งบประมาณรายจ ายประจาป ตามข อ 14) - เคร องม อท ใช ในการต ดตามผล ใบเซ นช อผ เข าร วมโครงการ - ระยะเวลาในการต ดตามผล ระหว างการดาเน นงานโครงการ 3. ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจในกระบวนการจ ดการโครงการ และความพ งพอใจของผ เข าร วม โครงการต อประโยชน ของการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม - เคร องม อท ใช ในการต ดตามผล แบบประเม นความความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ - ระยะเวลาในการต ดตามผล ว นส ดท ายของการดาเน นงานโครงการ 9.4 ปร บปร ง/พ ฒนา/แก ไขจากผลการต ดตามและประเม นผล (A_Act) - เคร องม อท ใช ในการปร บปร ง/พ ฒนา/แก ไขจากผลการต ดตามและประเม นผล เล มสร ปผลการ ดาเน นโครงการ นามาวางแผนเพ อปร บปร ง/พ ฒนา/แก ไขการดาเน นโครงการในป การศ กษาต อไป - ระยะเวลาในการต ดตามผล ภายหล งการดาเน นงานโครงการ 3 เด อน

12 สถานท ดาเน นงาน ว ดหว านบ ญ และดาเน นการต อเน องในท กป งบประมาณ ต งแต ป งบประมาณ กาหนดการจ ดโครงการ - ก จกรรมโครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน ป การศ กษา 2555 ในว นท ก มภาพ นธ 2556 เวลา น. - ก จกรรมโครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน ป การศ กษา 2556 จ ดใน เด อนก มภาพ นธ พ.ศ ก จกรรมโครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน ป การศ กษา 2557 จ ดใน เด อนก มภาพ นธ พ.ศ ก จกรรมโครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน ป การศ กษา 2558 จ ดใน เด อนก มภาพ นธ พ.ศ ก จกรรมโครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน ป การศ กษา 2559 จ ดใน เด อนก มภาพ นธ พ.ศ งบประมาณ ป งบประมาณ 2556 งบรายจ ายอ น จานวน 9,400 บาท (เก าพ นส ร อยบาทถ วน) ม รายละเอ ยด ด งน ค าใช สอย - ค าอาหารว างและเคร องด ม (ผ เข าร บการอบรม กรรมการ) (38 คน x 25 บาท x 4 ม อ) 3,800 บาท - ค าอาหารกลางว น (ผ เข าร บการอบรม กรรมการ) (40 คน x 70 บาท x 2 ม อ) 5,600 บาท รวมเป นจานวนเง นท งส น 9,400 บาท (เก าพ นส ร อยบาทถ วน) หมายเหต ขอถ วเฉล ยท กรายการตามท จ ายจร ง โดยการดาเน นการในป ต อไป คาดว าจะเสนองบประมาณท ใช ในการดาเน นโครงการ ด งน ป งบประมาณ 2557 งบรายจ ายอ น จานวน 50,000 บาท (ห าหม นบาทถ วน) ป งบประมาณ 2558 งบรายจ ายอ น จานวน 50,000 บาท (ห าหม นบาทถ วน) ป งบประมาณ 2559 งบรายจ ายอ น จานวน 50,000 บาท (ห าหม นบาทถ วน) ป งบประมาณ 2560 งบรายจ ายอ น จานวน 50,000 บาท (ห าหม นบาทถ วน) 13. แผนการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ (ข อ 1-4 ใส เคร องหมาย / ข อ 5 ใส เป นต วเลข) นาข อม ลจากข อ 9 มาประกอบการกาหนดระยะเวลาในการดาเน นงาน แผนการดาเน นงาน และ การใช จ ายงบประมาณ 1.วางแผนการดาเน นการ (P_Plan) 2.การดาเน นการจ ดโครงการ (D_Do) 3.ต ดตามและประเม นผล การดาเน นงาน (C_Check) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 12 4.ปร บปร ง/พ ฒนา/แก ไข จากผลการต ดตามและ ประเม นผล (A_Act) 5.แผนการเบ กจ ายเง น หน วย : บาท (ทศน ยม 3 ตาแหน ง) 9, ต วช ว ดเป าหมายผลผล ต 14.1 เช งปร มาณ 1. ผ เข าร วมโครงการ 40 คน 2. ผ เข าร วมโครงการอย ในกระบวนการของการจ ดก จกรรมครบถ วน ร อยละ จานวนคร งท ดาเน นโครงการต อเน องท กป 1 คร ง/ป จานวน 5 ป 14.2 เช งค ณภาพ 1. ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจในกระบวนการจ ดการโครงการ ร อยละ ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการต อประโยชน ของการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ร อยละ เช งเวลา 1. โครงการ/ก จกรรมท แล วเสร จตามระยะเวลาท กาหนด ร อยละ ต วช ว ดการบ รณาการ บ รณาการในการจ ดการเร ยนการสอน อย างน อยป การศ กษาละ 1 รายว ชา 15. ผลท คาดว าจะได ร บ (ควรแสดงให เห นผลกระทบอย างช ดเจน) 1. ม ระบบบร หารจ ดการห องสม ดธรรมะท ได มาตรฐาน เพ อเป นแหล งเร ยนร ด านศาสนาและหล กธรรม คาส งสอนให แก พระภ กษ สงฆ อ บาสก อ บาส กา และบ คคลท สนใจโดยท วไป 2. บ คลากรและน กศ กษาคณะศ ลปศาสตร ได ร จ กและม ส วนร วมในการทาน บาร งศ ลปะและ ว ฒนธรรมของช มชนท อย โดยรอบมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร 3. คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร เก ดภาพล กษณ ท ด ต อช มชน 16. ป ญหา/อ ปสรรค ในการดาเน นงานท ผ านมา (เฉพาะโครงการต อเน อง) แนวทางการพ ฒนา/ปร บปร งการดาเน นงาน (เฉพาะโครงการต อเน อง)

14 สาเหต หร อป จจ ยความเส ยงท อาจจะเก ดข นในการดาเน นโครงการ สาเหต หร อป จจ ยความเส ยง แนวทางแก ไข/ป องก นความเส ยง 1. ผ เข าร วมโครงการฯ น อยกว าเป าหมายท 1. ประชาส มพ นธ โครงการฯ ผ านทางกรรมการบร หารคณะ กาหนด ห วหน าสาขาฯ และกรรมการว ดหว านบ ญ โรงเร ยนว ดหว าน บ ญ ผ นาช มชน 2. การดาเน นโครงการฯ ไม สามารถสร างความ ย งย นให ก บช มชนได 2. ผ ร บผ ดชอบโครงการฯ เข าต ดตามผลการดาเน น โครงการ ท ก 12 เด อน พร อมช วยช แนะ/แก ไขป ญหาท เก ดข น ความค ดเห นผ บ งค บบ ญชาเบ องต น ลงช อ...ผ เสนอโครงการ (นางสาวนงล กษณ ไหว พรหม) ห วหน าสาขามน ษยศาสตร.../.../ ลงช อ... ( รองศาสตราจารย สยาม ดาปร ดา ) คณบด คณะศ ลปศาสตร.../.../... ***แนบตารางการอบรม ส มมนา โดยระบ หล กส ตร/เร อง/ห วข อ การบรรยาย การอภ ปราย ระบ ช อว ทยากร ตาแหน ง หน วยงานท ส งก ด เพ อประกอบการพ จารณา

15 16.3 รายช อผ เข าอบรม พร อมลายเซ นผ เข าร วมอบรม 14

16 แบบสอบถามท แสดงผลการประเม น (ร อยละ) พร อมรายงานสร ปผล การว เคราะห ส งเคราะห ข อม ล เร ยบร อยแล ว ตอนท ๑ ข อม ลพ นฐานของผ ตอบแบบสอบถาม จาการศ กษาข อม ลพ นฐานของผ ตอบแบบสอบถาม นาเสนอผลการศ กษา โดยจาแนกตามเพศ อาย ระด บ การศ กษา และอาช พ ด งน ตารางท ๑ ร อยละของผ ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ เพศ จานวน (คน) ร อยละ ชาย ๑๑ ๒๗.๕ หญ ง ๒๙ ๗๒.๕ รวม ๔๐ ๑๐๐.๐ จากตารางท ๑ ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นเพศหญ ง จานวน ๒๙ คน ค ดเป นร อยละ ๗๒.๕ นอกน นเป นเพศชาย จานวน ๑๑ คน ค ดเป นร อยละ ๒๗.๕ ตารางท ๒ ร อยละของผ ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาย อาย จานวน (คน) ร อยละ น อยกว า 20 ป ๑๒ ๓๐.๐ ป ๖ ๑๕.๐ ป ๑๑ ๒๗.๕ ป ๑๐ ๒๕.๐ ส งกว า 49 ป ๑ ๒.๕ รวม ๔๐ ๑๐๐.๐ จากตารางท ๒ ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ ม อาย น อยกว า ๒๐ ป จานวน ๑๒ คน ค ดเป นร อยละ ๓๐.๐ รองลงมาม อาย ระหว าง ๓๐ ๓๙ ป จานวน ๑๑ คน ค ดเป นร อยละ ๒๗.๕ อาย ระหว าง ๔๐ ๔๙ ป จานวน ๑๐ คน ค ดเป นร อยละ ๒๕.๐ อาย ระหว าง ๒๐ ๒๙ ป จานวน ๖ คน ค ดเป นร อยละ ๑๕.๐ และส งกว า ๔๙ ป จานวน ๑ คน ค ดเป นร อยละ ๒.๕

17 16 ตารางท ๓ ร อยละของผ ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระด บการศ กษา ระด บการศ กษา จานวน (คน) ร อยละ ต ากว าปร ญญาตร ๑๖ ๔๐.๐ ปร ญญาตร ๕ ๑๒.๕ ปร ญญาโท ๑๘ ๔๕.๐ อ น ๆ ๑ ๒.๕ รวม ๔๐ ๑๐๐.๐ จากตารางท ๓ ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ ม ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาโท จ านวน ๑๘ คน ค ดเป นร อย ละ ๔๕.๐ รองลงมาม ว ฒ การศ กษาต ากว าปร ญญาตร จ านวน ๑๖ คน ค ดเป นร อยละ ๔๐.๐ ม ว ฒ การศ กษาระด บ ปร ญญาตร จ านวน ๕ คน ค ดเป นร อยละ ๑๒.๕ และม ว ฒ การศ กษา อ น ๆ ค อ ระด บปร ญญาเอก จ านวน ๑ คน ค ดเป นร อยละ ๒.๕ ตารางท ๔ ร อยละของผ ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาช พ อาช พ จานวน (คน) ร อยละ คร / อาจารย ๑๗ ๔๒.๕ เจ าพน กงาน / เจ าหน าท ๗ ๑๗.๕ น กศ กษา ๑๖ ๔๐.๐ รวม ๔๐ ๑๐๐.๐ จากตารางท ๔ ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นคร / อาจารย จานวน ๑๗ คน ค ดเป นร อยละ ๔๒.๕ รองลงมาเป นน กศ กษา จานวน ๑๖ คน ค ดเป นร อยละ ๔๐.๐ และเป นเจ าพน กงาน / เจ าหน าท จานวน ๗ คน ค ด เป นร อยละ ๔๒.๕

18 17 ตารางท ๕ ร อยละของการประเม นระด บการเร ยนร เน อหาการบรรยายและประโยชน ท ได ร บ ห วข อ ๑.ท านค ดว าก จกรรมท ดาเน นการ ม ความสอดคล องและครอบคล ม ประเด นท ต องการในการจ ดสร าง ห องสม ดธรรมะเพ อช มชนเพ ยงใด ๒.ท านค ดว าหน งส อธรรมะท ได ร บ บร จาคตรงตามความต องการในการใช ประโยชน จร งมากน อยเพ ยงใด มาก ท ส ด ๒๒ (๕๕.๐) ๒๑ (๕๒.๕) มาก ๑๖ (๔๐.๐) ๑๕ (๓๗.๕) ปาน กลาง ๒ (๕.๐) ๔ (๑๐.๐) ระด บความค ดเห น น อย น อย ท ส ด X S.D. แปล ความ - - ๔.๕๐.๕๙๙ มาก - - ๔.๔๓.๖๗๕ มาก ๓.ท านค ดว าจานวนหน งส อธรรมะม ความเหมาะสมเพ ยงพอต อการใช ประโยชน มากน อยเพ ยงใด ๔.ท านม ความพ งพอใจต อประโยชน ของ การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ศาสนาท ได ร บจากโครงการน เพ ยงใด ๕.ท านค ดว าหล งจากเข าร วมก จกรรม แล วท านสามารถดาเน นการพ ฒนา ห องสม ดได ด วยตนเองต อไปได มากน อย เพ ยงใด ๖.ท านค ดว าห องสม ดท ได ร บจาก ก จกรรมน ก อให เก ดประโยชน ในการ ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและศาสนาใน ช มชนจร ง ๆ ได มากน อยเพ ยงใด ๑๗ (๔๒.๕) ๒๗ (๖๗.๕) ๑๖ (๔๐.๐) ๒๗ (๕๐.๐) ๒๐ (๕๐.๐) ๑๓ (๓๒.๕) ๑๙ (๔๗.๕) ๑๘ (๔๕.๐) ๓ (๗.๕) - - ๔.๓๕.๖๒๒ มาก ๔.๖๘.๔๗๔ มากท ส ด ๒ (๕.๐) ๒ (๕.๐) - - ๔.๒๘.๖๗๙ มาก - - ๔.๔๕.๕๙๗ มาก รวม ๔.๔๕.๔๙๖ มาก

19 18 ตารางท ๖ ร อยละของการประเม นผ นากล มก จกรรมจากคณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ห วข อ ๑.ผ นากล มก จกรรมม ความร ความสามารถในการช วยจ ดทาห องสม ด เพ ยงใด ๒.ผ นาก จกรรม สามารถกระต นการม ส วนร วมในระหว างทาก จกรรมได อย าง ท วถ งเพ ยงใด ๓.ผ นากล มก จกรรม สามารถอธ บาย / ถ ายทอดความร ในการจ ดทาห องสม ดให เข าใจได ง ายเพ ยงใด ๔.ผ นากล มก จกรรม ร กษาเวลาใน การทาก จกรรมได เหมาะสมเพ ยงใด ๕.ผ นากล มก จกรรม ม ความเป นก นเอง และอ ธยาศ ยด ก บท านมากน อยเพ ยงใด ๖.ผ นากล มก จกรรม สามารถตอบ คาถามท เก ยวข องก บการจ ดทาห องสม ด ได อย างช ดเจนเพ ยงใด มาก ท ส ด ๒๗ (๖๗.๕) ๒๑ (๕๒.๕) ๑๙ (๔๗.๕) ๒๕ (๖๒.๕) ๒๙ (๗๒.๕) ๒๙ (๗๒.๕) มาก ๑๓ (๓๒.๕) ๑๙ (๔๗.๕) ๒๐ (๕๐.๐) ๑๔ (๓๕.๐) ๖ (๑๕.๐) ๖ (๑๕.๐) ปาน กลาง ระด บความค ดเห น น อย น อย ท ส ด X S.D. แปล ความ ๔.๖๘.๔๗๔ มากท ส ด ๔.๕๓.๕๐๖ มากท ส ด ๑ (๒.๕) ๑ (๒.๕) ๕ (๑๒.๕) ๔ (๑๐.๐) - - ๔.๔๕.๕๕๒ มาก - - ๔.๖๐.๕๔๕ มากท ส ด - - ๔.๖๐.๗๐๙ มากท ส ด ๑ (๒.๕) - ๔.๕๘.๗๘๑ มากท ส ด ๔.๕๗.๓๕๒ มาก ท ส ด

20 19 ตารางท ๗ ร อยละของการประเม นความเหมาะสมด านกระบวนการจ ดการโครงการจากคณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ห วข อ ๑.ว ธ การดาเน นโครงการ สามารถ กระต นให เก ดการแลกเปล ยนความร และประสบการณ ระหว าง ผ มาร วม ก จกรรมก บผ สอนได เพ ยงใด ๒.ท านค ดว าเวลาท ใช สาหร บ การดาเน นก จกรรมม ความเหมาะสมเพ ยงใด ๓.สถานท ดาเน นก จกรรมม ความเหมาะสมด เพ ยงใด ๔.อาหารและเคร องด มม ความเหมาะสมด เพ ยงใด ๕.การประสานงานและการให บร การ ของเจ าหน าท ม ความเหมาะสมด เพ ยงใด ๖.ภาพรวมท านม ความพ งพอใจ ในกระบวนการจ ดการโครงการ เพ ยงใด มาก ท ส ด ๑๘ (๔๕.๐) ๒๓ (๕๗.๕) ๑๗ (๔๒.๕) ๑๗ (๔๒.๕) ๑๙ (๔๗.๕) ๒๔ (๖๐.๐) มาก ๒๐ (๕๐.๐) ๑๔ (๓๕.๐) ๑๙ (๔๗.๕) ๑๙ (๔๗.๕) ๑๙ (๔๗.๕) ๑๖ (๔๐.๐) ปาน กลาง ๒ (๕.๐) ๓ (๗.๕) ๔ (๑๐.๐) ๓ (๗.๕) ๒ (๕.๐) ระด บความค ดเห น น อย น อย ท ส ด X S.D. แปลความ - - ๔.๔๐.๕๙๑ มาก - - ๔.๕๐.๖๔๑ มาก - - ๔.๓๓.๖๕๖ มาก ๑ (๒.๕) - ๔.๓๐.๗๒๓ มาก - - ๔.๔๓.๕๙๔ มาก ๔.๖๐.๔๙๖ มากท ส ด รวม ๔.๔๓.๔๕๙ มาก

21 ร ปภาพประกอบ ผ เข าร วมโครงการ ลานธรรมสายใยความร ค ช มชน สภาพพ นท ก อนการดาเน นโครงการ ลานธรรมสายใยความร ค ช มชน

22 การดาเน นก จกรรมโครงการ ลานธรรมสายใยความร ค ช มชน 21

23 22

24 23

25 ผลการดาเน นก จกรรมโครงการ ลานธรรมสายใยความร ค ช มชน 24

26 16.6 แผ น CD บ นท กข อม ลการรายงานผลโครงการ 25

27 26 การต ดตามผลการด าเน นก จกรรมโครงการ ลานธรรมสายใยความร ค ช มชน เข าต ดตามผลการใช ห องสม ดของพระภ กษ สงฆ

28 27 ท านเจ าอาวาสว ดหว านบ ญ ท านเจ าอาวาสใช ห องสม ดในการสอนหน งส อพระภ กษ สงฆ

29 บรรยากาศการเร ยนในห องสม ด 28

30 ม มหน งส อท ทางคณะและน กศ กษาร วมจ ดตามโครงการ 29

31 ม มหน งส อท ทางคณะและน กศ กษาร วมจ ดตามโครงการ 30

32 สวนหย อมหน าห องสม ดท น กศ กษาภาคฤด ร อนร วมก นจ ดเป นก จกรรมจ ตสาธารณะ 31

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม

แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม 1. ช อโครงการ / ก จกรรม...... 2. หน วยงาน / ผ ร บผ ดชอบ โครงการ / ก จกรรม จ ดโดย หน วยงานในคณะสาธารณส ขศาสตร จ ดโดย น ส ตคณะสาธารณส ขศาสตร ภาคว ชา... ช อผ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ว ตถ ประสงค ของการประช ม เพ อนาข อเสนอแนะจากผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย

ว ตถ ประสงค ของการประช ม เพ อนาข อเสนอแนะจากผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย สร ปผลการประเม นการจ ดก จกรรม การเสวนา เร อง การประก นค ณภาพการศ กษาก บการพ ฒนามหาว ทยาล ย ว นท 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 12.00 น. ณ ห องประช มก จจาทร 2 ช น 4 อาคารป ยมหาราช มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนคร ตามพระราชบ

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ

สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ศ นย ภาษา ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการให

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖ แบบ คจ-๓.๒ รายงานตามแผนปฏ บ ต การเสร มสร างและพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และว น ย ประจาป งบประมาณ ๒๕ ของหน วยงาน ศ นย ท ๑๑ นครศรธรรมราช คร งท ๑ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ เม.ย. ) คร งท ๒ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ ม.ย. )

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ส งหาคม พ.ศ. 2556 ก บทสร ปสาหร บผ บร หารหล กส ตร กลไก แนวปฏ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information