รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดาเน นงานโครงการ"

Transcription

1 รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร

2 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส งคมศาสตร งบประมาณแผ นด น งบประมาณเง นรายได ผลผล ตผ สาเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ผลผล ตผ สาเร จการศ กษาด านส งคมศาสตร ผลงานการให บร การว ชาการ ผลงานว จ ยเพ อถ ายทอดเทคโนโลย ผลงานทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม โครงการสน บสน นการจ ดการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ าย 15 ป 1.ช อโครงการ (ภาษาไทย) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน 2.ประเภทโครงการ โครงการใหม โครงการต อเน อง (ระบ ป ท เร มดาเน นการคร งแรกพร อมงบประมาณท ใช ในการดาเน นงาน) ป ท 1 ดาเน นการเม อ (ว น/เด อน/ป )...งบประมาณท ใช... บาท ป ท 2 ดาเน นการเม อ (ว น/เด อน/ป )...งบประมาณท ใช... บาท ป ท 3 ดาเน นการเม อ (ว น/เด อน/ป )...งบประมาณท ใช... บาท ป ท 4 ดาเน นการเม อ (ว น/เด อน/ป )... งบประมาณท ใช... บาท ป ท 5 ดาเน นการเม อ (ว น/เด อน/ป )... งบประมาณท ใช... บาท 3.ช อผ ร บผ ดชอบโครงการ (ภาษาไทย) คณะศ ลปศาสตร สาขามน ษยศาสตร (ภาษาอ งกฤษ) Faculty of Liberal Arts, Department of Humanities 4.สอดคล องก บกลว ธ /มาตรการตามแผนกลย ทธ ของหน วยงาน ค อ การบร การทางว ชาการแก ส งคม 5.สอดคล องก บนโยบายบร หารจ ดการ (11 C) C1 การพ ฒนาด านการจ ดการศ กษา (Competence) C2 การพ ฒนาด านการว จ ย (Creativity) C3 การพ ฒนาด านการบร การว ชาการแก ส งคม (Community) C4 การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม (Culture) C5 การพ ฒนาน กศ กษา (Capability Building) C6 การพ ฒนาอาจารย และบ คลากรของมหาว ทยาล ยฯ (Care) C7 การบร หารจ ดการ (Commitment) C8 การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (Computeracy) C9 การต ดต อส อสารโดยการใช ภาษาต างประเทศ (Communication) C10 การสร างความร วมม อท งภายในและต างประเทศ (Collaboration) C11 การยกระด บการให บร การและปร บปร งโครงสร างพ นฐาน (Catalyst)

3 2 6.สถานท ดาเน นการ ว ดหว านบ ญ ตาบลคลองหกอาเภอธ ญบ ร จ งหว ดปท มธาน 7.งบประมาณ ได ร บจ ดสรร 9, บาท ใช จ ายจร ง 9, บาท 8.จานวนผ เข าร วมโครงการ กล มเป าหมาย จานวนเป าหมาย จานวนจร ง ผ บร หาร คน คน อาจารย /น กว ชาการ คน คน เจ าหน าท คน คน บ คคลท วไป คน คน น กศ กษา คน คน 9. สร ปหล กส ตรการอบรม/ห วข อการบรรยาย ลาด บ ข อม ลว ทยากร ห วข อ ท รายช อ ตาแหน ง หน วยงาน 1. บรรยายการจ ดทา ห องสม ดช มชน ผศ. ร งฤด อภ ว ฒนศร ผ ช วยศาสตราจารย สาขามน ษยศาสตร คณะศ ลปศาสตร 2. ฝ กปฏ บ ต การจ ดทา ห องสม ดช มชน - ผศ.นพร ตน พ เภก - ผศ.สายฝน บ ชา ผ ช วยศาสตราจารย สาขามน ษยศาสตร คณะศ ลปศาสตร 10. ผลการดาเน นงานตามว ตถ ประสงค ของโครงการ 10.1 ว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค ในการดาเน น โครงการ 1. เพ อให ว ดหว านบ ญ ม ระบบ การบร หารจ ดการห องสม ด ธรรมะค ช มชนท ได มาตรฐาน ผลการดาเน นงาน จากการสอบถามผ เข าร วมก จกรรมว าท านค ดว าก จกรรมท ด าเน นการ ม ความสอดคล องและครอบคล มประเด นท ต องการในการจ ดสร างห องสม ด ธรรมะเพ อช มชนเพ ยงใด (แบบสอบถามตอนท 2 ข อท 1) พบว า ส วน ใหญ ผ ตอบแบบสอบถามค ดว าก จกรรมท ด าเน นการม ความสอดคล อง และครอบคล มประเด นท ต องการในการจ ดสร างห องสม ดธรรมะเพ อ ช มชน ระด บมากท ส ด ค ดเป นร อยละ 55.0 รองลงมาใน ระด บมาก และ ระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ 40.0 และ 5.0 ตามล าด บ โดยค ดเป น ค าเฉล ยเท าก บ 4.50 จากการสอบถามผ เข าร วมโครงการถ งความพ งพอใจต อประโยชน ของการ ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ศาสนาท ได ร บจากโครงการน เพ ยงใด (แบบสอบถามตอนท 2 ข อท 4) พบว า ส วนใหญ ผ ตอบแบบสอบถามม ความพ งพอใจในระด บมากท ส ด ค ดเป นร อยละ 67.5 และระด บมาก ค ด เป นร อยละ 32.5 โดยค ดเป นค าเฉล ยเท าก บ 4.68

4 ข นตอน/ว ธ การดาเน นโครงการ การวางแผนการดาเน นการ (P_Plan) 1. สารวจความต องการของช มชนด านงานทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 2. แต งต งคณะกรรมการดาเน นโครงการ 3. ประช มคณะกรรมการโครงการและผ เก ยวข องเพ อวางแผนดาเน นการ 4. ขออน ม ต โครงการ การดาเน นงานตามแผน (D_Do) 1. จ ดเตร ยมการและต ดต อบ คลากรผ ดาเน นการ 2. จ ดเตร ยมสถานท ประชาส มพ นธ เพ อจ ดหาหน งส อธรรมะ และเตร ยมจ ดซ ออ ปกรณ ต าง ๆ 3. ดาเน นการตามก จกรรมท กาหนด การต ดตามและประเม นผลการดาเน นงาน (C_Check) 1. การต ดตามประเม นผลการเก ดประโยชน และสร างค ณค าต อช มชน (ต วบ งช สมศ.ท 10 ประเด น การพ จารณาท 4) - เคร องม อท ใช ในการต ดตามผลแบบสอบถาม - ระยะเวลาในการต ดตามผลภายหล งการการดาเน นโครงการ 2 เด อน 2. การต ดตามต วช ว ดเป าหมายผลผล ต (ต วบ งช พรบ.งบประมาณรายจ ายประจาป ตามข อ 14) - เคร องม อท ใช ในการต ดตามผล ใบเซ นช อผ เข าร วมโครงการ - ระยะเวลาในการต ดตามผลระหว างการดาเน นงานโครงการ 3. ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจในกระบวนการจ ดการโครงการ และความพ งพอใจของ ผ เข าร วมโครงการต อประโยชน ของการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม - เคร องม อท ใช ในการต ดตามผล แบบประเม นความความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ - ระยะเวลาในการต ดตามผล ว นส ดท ายของการดาเน นงานโครงการ ปร บปร ง/พ ฒนา/แก ไขจากผลการต ดตามและประเม นผล (A_Act) - เคร องม อท ใช ในการปร บปร ง/พ ฒนา/แก ไขจากผลการต ดตามและประเม นผลเล มสร ปผลการ ดาเน นโครงการ นามาวางแผนเพ อปร บปร ง/พ ฒนา/แก ไขการดาเน นโครงการในป การศ กษาต อไป - ระยะเวลาในการต ดตามผล ภายหล งการดาเน นงานโครงการ 3 เด อน แผนการดาเน นงาน และ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. การใช จ ายงบประมาณ 1. วางแผนการดาเน นการ (P_Plan) 2. การดาเน นการจ ดโครงการ (D_Do) 3. ต ดตามและประเม นผล การดาเน นงาน (C_Check) 4. ปร บปร ง/พ ฒนา/แก ไขจาก ผลการต ดตามและประเม นผล (A_Act) 5. แผนการเบ กจ ายเง น 9,400 หน วย : บาท (ทศน ยม 3 ตาแหน ง)

5 ผลล พธ ท ได ประโยชน ท เก ดข นก บผ เข าร วมโครงการ ว ธ การประเม น - แบบสอบถาม ผลล พธ ท ได เช งค ณภาพ - โครงการบรรล ผลตามว ตถ ประสงค ท วางไว ได แก 1. ว ดหว านบ ญ ม ระบบการบร หารจ ดการห องสม ดธรรมะค ช มชนท ได มาตรฐาน 2. ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการต อประโยชน ของการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ร อยละ การบ รณาการ บ รณาการก บการจ ดการเร ยนการสอน อย างน อยป การศ กษาละ 1 รายว ชา ว ธ การบ รณาการนาความร ท ได จากการอบรมฯ ไปบ รณาการในการจ ดการเร ยนการสอนสาขา มน ษยศาสตร ในภาคปลายป การศ กษา 2555 ต วช ว ดและเป าหมายการบ รณาการ - ต วช ว ด 1. พ ฒนาห องสม ดธรรมะค ช มชนท ม ระบบการบร หารจ ดการท ได มาตรฐาน ผลล พธ ได ห องสม ดธรรมะค ช มชนท ม ระบบการบร หารจ ดการท ได มาตรฐาน 2. หน งส อธรรมมะ ท ได ร บการจ ดหา ผลล พธ หน งส อธรรมมะ ท ได ร บการจ ดหา 10.5 การนาผลการดาเน นงาน/ป ญหาอ ปสรรคท พบจากป ท ผ านมามาปร บปร ง/พ ฒนาในป ป จจ บ น ระบ ป ญหา/อ ปสรรค/ข อเสนอแนะจากป ท ผ านมา - การปร บปร ง/พ ฒนา ต วช ว ดเป าหมายผลผล ต รายการต วช ว ด หน วย เช งปร มาณ 1. จานวนคร งท ดาเน นโครงการ คร ง จานวนผ เข าร วมโครงการ คน ผ เข าร วมโครงการนาความร ไปใช ประโยชน ร อยละ และม ผลล พธ จากการดาเน นงาน เช งค ณภาพ 1. โครงการบรรล ตามว ตถ ประสงค ของโครงการ ร อยละ ความพ งพอใจของผ เข าร วมในกระบวนการให บร การ ร อยละ ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการต อประโยชน ท ได ร บ ร อยละ แผน/ผล การดาเน นงาน อธ บายสาเหต ท ไม สามารถบรรล ตามแผน มทร. แผน ผล

6 5 แผน/ผล อธ บายสาเหต รายการต วช ว ด หน วย การดาเน นงาน ท ไม สามารถบรรล ตามแผน มทร. แผน ผล เช งเวลา ว น/เด อน/ป ท ดาเน นโครงการ อธ บายสาเหต ท ไม สามารถบรรล ตามแผน แผน เร มต น ว นท เด อน..ส งหาคม...พ.ศ แล วเสร จ ว นท เด อน..ส งหาคม...พ.ศ ผล เร มต น ว นท เด อน..ส งหาคม...พ.ศ แล วเสร จ ว นท เด อน..ส งหาคม...พ.ศ ว ธ การต ดตามและประเม นผล - ต ดตามผลและประเม นผลการดาเน นโครงการฯ ตามว ตถ ประสงค ท ต งไว โดยใช แบบสอบถามโครงการฯ 13. ป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นโครงการ ไม ม 14. แนวทางการแก ไข ไม ม 15. ประสงค จะนาเสนอโครงการน ในรายงานประจาป ของมหาว ทยาล ย ใช ไม ใช 16. ภาคผนวก 16.1 รายละเอ ยดโครงการตามท ได ร บอน ม ต ให ดาเน นโครงการ โดยแนบหน าท ท ได ร บการอน ม ต มาด วย 16.2 ตารางการอบรม 16.3 รายช อผ เข าอบรม พร อมลายเซ นผ เข าร วมอบรม 16.4 แบบสอบถามท แสดงผลการประเม น (ร อยละ) พร อมรายงานสร ปผลการว เคราะห ส งเคราะห ข อม ล เร ยบร อยแล ว 16.5 แผ น CD บ นท กข อม ลการรายงานผลโครงการ 16.6 ร ปภาพประกอบ ผ จ ดทารายงานโครงการ นางสาวนงล กษณ ไหว พรหม ตาแหน ง ห วหน าสาขามน ษยศาสตร เบอร โทรศ พท ว นท 30 เด อน เมษายน..พ.ศ. 2556

7 6 ภาคผนวก 16.1 รายละเอ ยดโครงการตามท ได ร บอน ม ต ให ดาเน นโครงการ โดยแนบหน าท ได ร บการอน ม ต มาด วย 16.2 ตารางการอบรม 16.3 รายช อผ เข าอบรม พร อมลายเซ นผ เข าร วมอบรม 16.4 แบบสอบถามท แสดงผลการประเม น (ร อยละ) พร อมรายงานสร ปผลการว เคราะห ส งเคราะห ข อม ลเร ยบร อยแล ว 16.5 ร ปภาพประกอบ 16.5 แผ น CD บ นท กข อม ลการรายงานผลโครงการ

8 7 แบบฟอร ม ง.7_7.2 คาช แจงโครงการด านว ฒนธรรม แบบเสนอโครงการ C 4 ผลผล ต ผลงานทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม งบประมาณแผ นด น งบประมาณเง นรายได ประจาป งบประมาณ พ.ศ หน วยงานคณะศ ลปศาสตร 1. ช อโครงการ ลานธรรมสายใยความร ค ช มชน 2. ประเภทโครงการ โครงการใหม โครงการต อเน อง (ระบ ป ท เร มดาเน นการคร งแรกพร อมงบประมาณท ใช ในการดาเน นงาน) ป ท 1 ดาเน นการในป งบประมาณ 2556 ว น/เด อน/ป ท ด าเน นการ 2556 งบประมาณ 9,400 บาท ป ท 2 ดาเน นการในป งบประมาณ 2557 ว น/เด อน/ป ท ด าเน นการ 2557 งบประมาณ - บาท ป ท 3 ดาเน นการในป งบประมาณ 2558 ว น/เด อน/ป ท ด าเน นการ 2558 งบประมาณ - บาท ป ท 4 ดาเน นการในป งบประมาณ 2559 ว น/เด อน/ป ท ด าเน นการ 2559 งบประมาณ - บาท ป ท 5 ดาเน นการในป งบประมาณ 2560 ว น/เด อน/ป ท ด าเน นการ 2560 งบประมาณ - บาท 3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ สาขามน ษยศาสตร คณะศ ลปศาสตร เบอร โทรศ พท สอดคล องก บ กลย ทธ ว ธ การ ตามแผนกลย ทธ ของหน วยงาน ค อ ย ทธศาสตร ท 6 การส งเสร มสน บสน นการทาน บาร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมและส งแวดล อม 5. การบ รณาการงานด านทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมก บ (ต วบ งช สกอ. ท 6.1 เกณฑ มาตรฐาน ข อท 2 ) 5.1 [ ] การจ ดการเร ยนการสอน ระบ [ ] บ รณาการในรายว ชาสารน เทศและการเข ยนรายงานทางว ชาการ หล กส ตรศ กษาท วไป [ ] อ นๆ ได แก ก จกรรมจ ตสาธารณะ ท ม งเน นให บ คลากรคณะศ ลปศาสตร ได ร จ กและม ส วน ร วมในการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมของช มชนท อย โดยรอบมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร 5.2 [ ] ก จกรรมน กศ กษา [ ] ระบ ก จกรรมน กศ กษา : ก จกรรมจ ตสาธารณะ โดยให น กศ กษาคณะศ ลปศาสตร ร จ กและม ส วนร วมในการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมของช มชนท อย โดยรอบมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร 6. หล กการและเหต ผล ศาสนาเป นสถาบ นท ส าค ญของส งคม ช วยกล อมเกลาจ ตใจและพฤต กรรมสมาช กในส งคม ให ร จ กควบค ม กาย วาจา ใจ ให เป นผ ม ป ญญาระด บส งทางความค ดและมโนธรรมท น าช ว ตไปส การม ค ณภาพช ว ตท ด ท งน สามารถ สอดแทรกแนวค ดท ด งามด งกล าวในร ปแบบและว ธ การต างๆ เช น ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ภ ม ป ญญา ว ถ ช ว ต การด ารงช ว ตท ด งาม เป นต น อ นสะท อนให เห นถ งค ณค าและความส าค ญของสถาบ นทางศาสนาเพ อส งเสร ม ศ ลปว ฒนธรรม

9 8 ด วยเหต ผลท กล าวมาข างต น คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ท ม ว ส ยท ศน ม ง ผล ตบ ณฑ ตในอ ดมคต ไทยให ก าวท นการเปล ยนแปลงของส งคมโลก ได เห นความส าค ญในการส งเสร มและ สน บสน นให บ คลากรม ส วนร วมในการท าน บ าร งและร กษาว ฒนธรรมอ นด งาม โดยผ านสถาบ นทางศาสนาร วมก บ สถาบ นทางการศ กษาของร ฐด วยร ปแบบการจ ดก จกรรมด านการท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรมแก ช มชนและ ส งคม อ นเป นการบ รณาการองค ความร ของบ คลากรคณะศ ลปศาสตร ในการเสร มสร างแบบอย างท ด แก ส งคมหร อ ช มชนโดยรอบสถาบ นทางศาสนาหร อว ด ท งน จากการสอบถามความต องการของว ดหว านบ ญซ งเป นสถาบ น ศาสนาท อย ใกล คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร พบว า เจ าอาวาสและคณะกรรมการว ด หว านบ ญ ม ความประสงค ให คณะศ ลปศาสตร เข ามาม ส วนร วมในการจ ดการระบบห องสม ดธรรมมะเด มให ได มาตรฐาน เพ อเป นการเพ มและพ ฒนาแหล งเร ยนร ด านศาสนาและหล กธรรมค าส งสอนให แก พระภ กษ สงฆ อ บาสก อ บาส กา และบ คคลท สนใจโดยท วไป ซ งเป นท มาของการด าเน นโครงการลานธรรมสายใยความร ส ช มชน โดยใช ห องสม ดเป นศ นย กลางเช อมโยงความร ให ก บช มชนในคร งน ซ งผลการด าเน นโครงการด งกล าวจะก อให เก ด ประโยชน ในการส บสานและพ ฒนาศ ลปว ฒนธรรม ส งเสร มการอย ร วมก นอย างม ความส ข รวมถ งเป นการสร างความ ศร ทธาและการยอมร บของคณะศ ลปศาสตร ต อช มชนใกล เค ยงได อย างเหมาะสมและย งย นต อไป 7. ว ตถ ประสงค / ต วช ว ดของว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมาย 1. เพ อให ว ดหว านบ ญ ม ระบบการบร หาร จ ดการห องสม ดธรรมะค ช มชนท ได มาตรฐาน 1. พ ฒนาสม ดธรรมะค ช มชนท ม ระบบการบร หารจ ดการท ได มาตรฐาน ห อง 2. ม หน งส อธรรมมะ ท ได ร บการ จ ดหา เล ม 1 ป การศ กษา เล ม ป การศ กษา เล ม 2. ได หน งส อธรรมมะ ท ได ร บการ จ ดหา (ต อ) เล ม ป การศ กษา เล ม ป การศ กษา เล ม ป การศ กษา เล ม

10 8. กล มเป าหมายผ ร วมโครงการ ก จกรรมท 1 จ ดอบรมห องสม ดความร ค ช มชน จ ดหาช นวางหน งส อและหน งส อบร จาค และจ ดหาอาสาสม คร ด แลห องสม ด ประจ าป การศ กษา 2555 รวมท งส น 40 คน ประกอบด วย - ผ บร หาร จานวน 4 คน - อาจารย จานวน 15 คน - เจ าหน าท จานวน 7 คน - น กศ กษาของ มทร.ธ ญบ ร จานวน 12 คน - น กเร ยน/น กศ กษาจากภายนอก จานวน - คน - ต วแทนช มชน/ว ด จานวน 2 คน รวม จานวน 40 คน ก จกรรมท 2 จ ดหาหน งส อบร จาคเพ มเต ม พ ฒนาภ ม ท ศน ด านหน าห องสม ด จ ดระบบการด าเน นงานภายใน ห องสม ด และให ความร เร องการด แลห องสม ดอย างง าย ประจาป การศ กษา 2556 รวมท งส น 40 คน ประกอบด วย - ผ บร หาร จานวน 4 คน - อาจารย จานวน 15 คน - เจ าหน าท จานวน 7 คน - น กศ กษาของ มทร.ธ ญบ ร. จานวน 12 คน - น กเร ยน/น กศ กษาจากภายนอก จานวน - คน - ต วแทนช มชน/ว ด จานวน 2 คน รวม จานวน 40 คน ก จกรรมท 3 จ ดอบรมการซ อมหน งส อ จ ดหาหน งส อบร จาคเพ มเต ม จ ดก จกรรมส งเสร มความร เร องธรรมะ ผ านวรรณกรรมธรรมะ ประจ าป การศ กษา 2557 รวมท งส น 80 คน ประกอบด วย - ผ บร หาร จานวน 4 คน - อาจารย จานวน 15 คน - เจ าหน าท จานวน 7 คน - น กศ กษาของ มทร.ธ ญบ ร จานวน 12 คน - น กเร ยน/น กศ กษาจากภายนอก จานวน 40 คน - ต วแทนช มชน/ว ด จานวน 2 คน รวม จานวน 80 คน ก จกรรมท 4 จ ดอบรมการส บค นข อม ล การประเม น การว เคราะห และการส งเคราะห ข อม ล จ ดหาหน งส อ บร จาคเพ มเต ม ประจาป การศ กษา 2558 รวมท งส น 80 คน ประกอบด วย - ผ บร หาร จานวน 4 คน - อาจารย จานวน 15 คน - เจ าหน าท จานวน 7 คน - น กศ กษาของ มทร.ธ ญบ ร จานวน 12 คน - น กเร ยน/น กศ กษาจากภายนอก จานวน 40 คน - ต วแทนช มชน/ว ด จานวน 2 คน รวม จานวน 80 คน 9

11 10 ก จกรรมท 5 จ ดอบรมการเผยแพร ธรรมะและองค ความร ผ านช มชน จ ดหาหน งส อบร จาคเพ มเต ม ประจาป การศ กษา 2559 รวมท งส น 80 คน ประกอบด วย - ผ บร หาร จานวน 4 คน - อาจารย จานวน 15 คน - เจ าหน าท จานวน 7 คน - น กศ กษาของ มทร.ธ ญบ ร จานวน 12 คน - น กเร ยน/น กศ กษาจากภายนอก จานวน 40 คน - ต วแทนช มชน/ว ด จานวน 2 คน รวม จานวน 80 คน 9. ก จกรรมการดาเน นงาน 9.1 การวางแผนการดาเน นการ (P_Plan) 1. สารวจความต องการของช มชนด านงานทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 2. แต งต งคณะกรรมการดาเน นโครงการ 3. ประช มคณะกรรมการโครงการและผ เก ยวข องเพ อวางแผนดาเน นการ 4. ขออน ม ต โครงการ 9.2 การดาเน นงานตามแผน (D_Do) 1. จ ดเตร ยมการและต ดต อบ คลากรผ ดาเน นการ 2. จ ดเตร ยมสถานท ประชาส มพ นธ เพ อจ ดหาหน งส อธรรมะ และเตร ยมจ ดซ ออ ปกรณ ต าง ๆ 3. ดาเน นการตามก จกรรมท กาหนด 9.3 การต ดตามและประเม นผลการดาเน นงาน (C_Check) 1. การต ดตามประเม นผลการเก ดประโยชน และสร างค ณค าต อช มชน(ต วบ งช สมศ.ท 10ประเด นการ พ จารณาท 4) - เคร องม อท ใช ในการต ดตามผล แบบสอบถามและการแลกเปล ยนเร ยนร - ระยะเวลาในการต ดตามผล ภายหล งการการดาเน นโครงการ 2 เด อน 2. การต ดตามต วช ว ดเป าหมายผลผล ต (ต วบ งช พรบ.งบประมาณรายจ ายประจาป ตามข อ 14) - เคร องม อท ใช ในการต ดตามผล ใบเซ นช อผ เข าร วมโครงการ - ระยะเวลาในการต ดตามผล ระหว างการดาเน นงานโครงการ 3. ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจในกระบวนการจ ดการโครงการ และความพ งพอใจของผ เข าร วม โครงการต อประโยชน ของการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม - เคร องม อท ใช ในการต ดตามผล แบบประเม นความความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ - ระยะเวลาในการต ดตามผล ว นส ดท ายของการดาเน นงานโครงการ 9.4 ปร บปร ง/พ ฒนา/แก ไขจากผลการต ดตามและประเม นผล (A_Act) - เคร องม อท ใช ในการปร บปร ง/พ ฒนา/แก ไขจากผลการต ดตามและประเม นผล เล มสร ปผลการ ดาเน นโครงการ นามาวางแผนเพ อปร บปร ง/พ ฒนา/แก ไขการดาเน นโครงการในป การศ กษาต อไป - ระยะเวลาในการต ดตามผล ภายหล งการดาเน นงานโครงการ 3 เด อน

12 สถานท ดาเน นงาน ว ดหว านบ ญ และดาเน นการต อเน องในท กป งบประมาณ ต งแต ป งบประมาณ กาหนดการจ ดโครงการ - ก จกรรมโครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน ป การศ กษา 2555 ในว นท ก มภาพ นธ 2556 เวลา น. - ก จกรรมโครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน ป การศ กษา 2556 จ ดใน เด อนก มภาพ นธ พ.ศ ก จกรรมโครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน ป การศ กษา 2557 จ ดใน เด อนก มภาพ นธ พ.ศ ก จกรรมโครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน ป การศ กษา 2558 จ ดใน เด อนก มภาพ นธ พ.ศ ก จกรรมโครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน ป การศ กษา 2559 จ ดใน เด อนก มภาพ นธ พ.ศ งบประมาณ ป งบประมาณ 2556 งบรายจ ายอ น จานวน 9,400 บาท (เก าพ นส ร อยบาทถ วน) ม รายละเอ ยด ด งน ค าใช สอย - ค าอาหารว างและเคร องด ม (ผ เข าร บการอบรม กรรมการ) (38 คน x 25 บาท x 4 ม อ) 3,800 บาท - ค าอาหารกลางว น (ผ เข าร บการอบรม กรรมการ) (40 คน x 70 บาท x 2 ม อ) 5,600 บาท รวมเป นจานวนเง นท งส น 9,400 บาท (เก าพ นส ร อยบาทถ วน) หมายเหต ขอถ วเฉล ยท กรายการตามท จ ายจร ง โดยการดาเน นการในป ต อไป คาดว าจะเสนองบประมาณท ใช ในการดาเน นโครงการ ด งน ป งบประมาณ 2557 งบรายจ ายอ น จานวน 50,000 บาท (ห าหม นบาทถ วน) ป งบประมาณ 2558 งบรายจ ายอ น จานวน 50,000 บาท (ห าหม นบาทถ วน) ป งบประมาณ 2559 งบรายจ ายอ น จานวน 50,000 บาท (ห าหม นบาทถ วน) ป งบประมาณ 2560 งบรายจ ายอ น จานวน 50,000 บาท (ห าหม นบาทถ วน) 13. แผนการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ (ข อ 1-4 ใส เคร องหมาย / ข อ 5 ใส เป นต วเลข) นาข อม ลจากข อ 9 มาประกอบการกาหนดระยะเวลาในการดาเน นงาน แผนการดาเน นงาน และ การใช จ ายงบประมาณ 1.วางแผนการดาเน นการ (P_Plan) 2.การดาเน นการจ ดโครงการ (D_Do) 3.ต ดตามและประเม นผล การดาเน นงาน (C_Check) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 12 4.ปร บปร ง/พ ฒนา/แก ไข จากผลการต ดตามและ ประเม นผล (A_Act) 5.แผนการเบ กจ ายเง น หน วย : บาท (ทศน ยม 3 ตาแหน ง) 9, ต วช ว ดเป าหมายผลผล ต 14.1 เช งปร มาณ 1. ผ เข าร วมโครงการ 40 คน 2. ผ เข าร วมโครงการอย ในกระบวนการของการจ ดก จกรรมครบถ วน ร อยละ จานวนคร งท ดาเน นโครงการต อเน องท กป 1 คร ง/ป จานวน 5 ป 14.2 เช งค ณภาพ 1. ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจในกระบวนการจ ดการโครงการ ร อยละ ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการต อประโยชน ของการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ร อยละ เช งเวลา 1. โครงการ/ก จกรรมท แล วเสร จตามระยะเวลาท กาหนด ร อยละ ต วช ว ดการบ รณาการ บ รณาการในการจ ดการเร ยนการสอน อย างน อยป การศ กษาละ 1 รายว ชา 15. ผลท คาดว าจะได ร บ (ควรแสดงให เห นผลกระทบอย างช ดเจน) 1. ม ระบบบร หารจ ดการห องสม ดธรรมะท ได มาตรฐาน เพ อเป นแหล งเร ยนร ด านศาสนาและหล กธรรม คาส งสอนให แก พระภ กษ สงฆ อ บาสก อ บาส กา และบ คคลท สนใจโดยท วไป 2. บ คลากรและน กศ กษาคณะศ ลปศาสตร ได ร จ กและม ส วนร วมในการทาน บาร งศ ลปะและ ว ฒนธรรมของช มชนท อย โดยรอบมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร 3. คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร เก ดภาพล กษณ ท ด ต อช มชน 16. ป ญหา/อ ปสรรค ในการดาเน นงานท ผ านมา (เฉพาะโครงการต อเน อง) แนวทางการพ ฒนา/ปร บปร งการดาเน นงาน (เฉพาะโครงการต อเน อง)

14 สาเหต หร อป จจ ยความเส ยงท อาจจะเก ดข นในการดาเน นโครงการ สาเหต หร อป จจ ยความเส ยง แนวทางแก ไข/ป องก นความเส ยง 1. ผ เข าร วมโครงการฯ น อยกว าเป าหมายท 1. ประชาส มพ นธ โครงการฯ ผ านทางกรรมการบร หารคณะ กาหนด ห วหน าสาขาฯ และกรรมการว ดหว านบ ญ โรงเร ยนว ดหว าน บ ญ ผ นาช มชน 2. การดาเน นโครงการฯ ไม สามารถสร างความ ย งย นให ก บช มชนได 2. ผ ร บผ ดชอบโครงการฯ เข าต ดตามผลการดาเน น โครงการ ท ก 12 เด อน พร อมช วยช แนะ/แก ไขป ญหาท เก ดข น ความค ดเห นผ บ งค บบ ญชาเบ องต น ลงช อ...ผ เสนอโครงการ (นางสาวนงล กษณ ไหว พรหม) ห วหน าสาขามน ษยศาสตร.../.../ ลงช อ... ( รองศาสตราจารย สยาม ดาปร ดา ) คณบด คณะศ ลปศาสตร.../.../... ***แนบตารางการอบรม ส มมนา โดยระบ หล กส ตร/เร อง/ห วข อ การบรรยาย การอภ ปราย ระบ ช อว ทยากร ตาแหน ง หน วยงานท ส งก ด เพ อประกอบการพ จารณา

15 16.3 รายช อผ เข าอบรม พร อมลายเซ นผ เข าร วมอบรม 14

16 แบบสอบถามท แสดงผลการประเม น (ร อยละ) พร อมรายงานสร ปผล การว เคราะห ส งเคราะห ข อม ล เร ยบร อยแล ว ตอนท ๑ ข อม ลพ นฐานของผ ตอบแบบสอบถาม จาการศ กษาข อม ลพ นฐานของผ ตอบแบบสอบถาม นาเสนอผลการศ กษา โดยจาแนกตามเพศ อาย ระด บ การศ กษา และอาช พ ด งน ตารางท ๑ ร อยละของผ ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ เพศ จานวน (คน) ร อยละ ชาย ๑๑ ๒๗.๕ หญ ง ๒๙ ๗๒.๕ รวม ๔๐ ๑๐๐.๐ จากตารางท ๑ ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นเพศหญ ง จานวน ๒๙ คน ค ดเป นร อยละ ๗๒.๕ นอกน นเป นเพศชาย จานวน ๑๑ คน ค ดเป นร อยละ ๒๗.๕ ตารางท ๒ ร อยละของผ ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาย อาย จานวน (คน) ร อยละ น อยกว า 20 ป ๑๒ ๓๐.๐ ป ๖ ๑๕.๐ ป ๑๑ ๒๗.๕ ป ๑๐ ๒๕.๐ ส งกว า 49 ป ๑ ๒.๕ รวม ๔๐ ๑๐๐.๐ จากตารางท ๒ ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ ม อาย น อยกว า ๒๐ ป จานวน ๑๒ คน ค ดเป นร อยละ ๓๐.๐ รองลงมาม อาย ระหว าง ๓๐ ๓๙ ป จานวน ๑๑ คน ค ดเป นร อยละ ๒๗.๕ อาย ระหว าง ๔๐ ๔๙ ป จานวน ๑๐ คน ค ดเป นร อยละ ๒๕.๐ อาย ระหว าง ๒๐ ๒๙ ป จานวน ๖ คน ค ดเป นร อยละ ๑๕.๐ และส งกว า ๔๙ ป จานวน ๑ คน ค ดเป นร อยละ ๒.๕

17 16 ตารางท ๓ ร อยละของผ ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระด บการศ กษา ระด บการศ กษา จานวน (คน) ร อยละ ต ากว าปร ญญาตร ๑๖ ๔๐.๐ ปร ญญาตร ๕ ๑๒.๕ ปร ญญาโท ๑๘ ๔๕.๐ อ น ๆ ๑ ๒.๕ รวม ๔๐ ๑๐๐.๐ จากตารางท ๓ ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ ม ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาโท จ านวน ๑๘ คน ค ดเป นร อย ละ ๔๕.๐ รองลงมาม ว ฒ การศ กษาต ากว าปร ญญาตร จ านวน ๑๖ คน ค ดเป นร อยละ ๔๐.๐ ม ว ฒ การศ กษาระด บ ปร ญญาตร จ านวน ๕ คน ค ดเป นร อยละ ๑๒.๕ และม ว ฒ การศ กษา อ น ๆ ค อ ระด บปร ญญาเอก จ านวน ๑ คน ค ดเป นร อยละ ๒.๕ ตารางท ๔ ร อยละของผ ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาช พ อาช พ จานวน (คน) ร อยละ คร / อาจารย ๑๗ ๔๒.๕ เจ าพน กงาน / เจ าหน าท ๗ ๑๗.๕ น กศ กษา ๑๖ ๔๐.๐ รวม ๔๐ ๑๐๐.๐ จากตารางท ๔ ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นคร / อาจารย จานวน ๑๗ คน ค ดเป นร อยละ ๔๒.๕ รองลงมาเป นน กศ กษา จานวน ๑๖ คน ค ดเป นร อยละ ๔๐.๐ และเป นเจ าพน กงาน / เจ าหน าท จานวน ๗ คน ค ด เป นร อยละ ๔๒.๕

18 17 ตารางท ๕ ร อยละของการประเม นระด บการเร ยนร เน อหาการบรรยายและประโยชน ท ได ร บ ห วข อ ๑.ท านค ดว าก จกรรมท ดาเน นการ ม ความสอดคล องและครอบคล ม ประเด นท ต องการในการจ ดสร าง ห องสม ดธรรมะเพ อช มชนเพ ยงใด ๒.ท านค ดว าหน งส อธรรมะท ได ร บ บร จาคตรงตามความต องการในการใช ประโยชน จร งมากน อยเพ ยงใด มาก ท ส ด ๒๒ (๕๕.๐) ๒๑ (๕๒.๕) มาก ๑๖ (๔๐.๐) ๑๕ (๓๗.๕) ปาน กลาง ๒ (๕.๐) ๔ (๑๐.๐) ระด บความค ดเห น น อย น อย ท ส ด X S.D. แปล ความ - - ๔.๕๐.๕๙๙ มาก - - ๔.๔๓.๖๗๕ มาก ๓.ท านค ดว าจานวนหน งส อธรรมะม ความเหมาะสมเพ ยงพอต อการใช ประโยชน มากน อยเพ ยงใด ๔.ท านม ความพ งพอใจต อประโยชน ของ การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ศาสนาท ได ร บจากโครงการน เพ ยงใด ๕.ท านค ดว าหล งจากเข าร วมก จกรรม แล วท านสามารถดาเน นการพ ฒนา ห องสม ดได ด วยตนเองต อไปได มากน อย เพ ยงใด ๖.ท านค ดว าห องสม ดท ได ร บจาก ก จกรรมน ก อให เก ดประโยชน ในการ ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและศาสนาใน ช มชนจร ง ๆ ได มากน อยเพ ยงใด ๑๗ (๔๒.๕) ๒๗ (๖๗.๕) ๑๖ (๔๐.๐) ๒๗ (๕๐.๐) ๒๐ (๕๐.๐) ๑๓ (๓๒.๕) ๑๙ (๔๗.๕) ๑๘ (๔๕.๐) ๓ (๗.๕) - - ๔.๓๕.๖๒๒ มาก ๔.๖๘.๔๗๔ มากท ส ด ๒ (๕.๐) ๒ (๕.๐) - - ๔.๒๘.๖๗๙ มาก - - ๔.๔๕.๕๙๗ มาก รวม ๔.๔๕.๔๙๖ มาก

19 18 ตารางท ๖ ร อยละของการประเม นผ นากล มก จกรรมจากคณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ห วข อ ๑.ผ นากล มก จกรรมม ความร ความสามารถในการช วยจ ดทาห องสม ด เพ ยงใด ๒.ผ นาก จกรรม สามารถกระต นการม ส วนร วมในระหว างทาก จกรรมได อย าง ท วถ งเพ ยงใด ๓.ผ นากล มก จกรรม สามารถอธ บาย / ถ ายทอดความร ในการจ ดทาห องสม ดให เข าใจได ง ายเพ ยงใด ๔.ผ นากล มก จกรรม ร กษาเวลาใน การทาก จกรรมได เหมาะสมเพ ยงใด ๕.ผ นากล มก จกรรม ม ความเป นก นเอง และอ ธยาศ ยด ก บท านมากน อยเพ ยงใด ๖.ผ นากล มก จกรรม สามารถตอบ คาถามท เก ยวข องก บการจ ดทาห องสม ด ได อย างช ดเจนเพ ยงใด มาก ท ส ด ๒๗ (๖๗.๕) ๒๑ (๕๒.๕) ๑๙ (๔๗.๕) ๒๕ (๖๒.๕) ๒๙ (๗๒.๕) ๒๙ (๗๒.๕) มาก ๑๓ (๓๒.๕) ๑๙ (๔๗.๕) ๒๐ (๕๐.๐) ๑๔ (๓๕.๐) ๖ (๑๕.๐) ๖ (๑๕.๐) ปาน กลาง ระด บความค ดเห น น อย น อย ท ส ด X S.D. แปล ความ ๔.๖๘.๔๗๔ มากท ส ด ๔.๕๓.๕๐๖ มากท ส ด ๑ (๒.๕) ๑ (๒.๕) ๕ (๑๒.๕) ๔ (๑๐.๐) - - ๔.๔๕.๕๕๒ มาก - - ๔.๖๐.๕๔๕ มากท ส ด - - ๔.๖๐.๗๐๙ มากท ส ด ๑ (๒.๕) - ๔.๕๘.๗๘๑ มากท ส ด ๔.๕๗.๓๕๒ มาก ท ส ด

20 19 ตารางท ๗ ร อยละของการประเม นความเหมาะสมด านกระบวนการจ ดการโครงการจากคณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ห วข อ ๑.ว ธ การดาเน นโครงการ สามารถ กระต นให เก ดการแลกเปล ยนความร และประสบการณ ระหว าง ผ มาร วม ก จกรรมก บผ สอนได เพ ยงใด ๒.ท านค ดว าเวลาท ใช สาหร บ การดาเน นก จกรรมม ความเหมาะสมเพ ยงใด ๓.สถานท ดาเน นก จกรรมม ความเหมาะสมด เพ ยงใด ๔.อาหารและเคร องด มม ความเหมาะสมด เพ ยงใด ๕.การประสานงานและการให บร การ ของเจ าหน าท ม ความเหมาะสมด เพ ยงใด ๖.ภาพรวมท านม ความพ งพอใจ ในกระบวนการจ ดการโครงการ เพ ยงใด มาก ท ส ด ๑๘ (๔๕.๐) ๒๓ (๕๗.๕) ๑๗ (๔๒.๕) ๑๗ (๔๒.๕) ๑๙ (๔๗.๕) ๒๔ (๖๐.๐) มาก ๒๐ (๕๐.๐) ๑๔ (๓๕.๐) ๑๙ (๔๗.๕) ๑๙ (๔๗.๕) ๑๙ (๔๗.๕) ๑๖ (๔๐.๐) ปาน กลาง ๒ (๕.๐) ๓ (๗.๕) ๔ (๑๐.๐) ๓ (๗.๕) ๒ (๕.๐) ระด บความค ดเห น น อย น อย ท ส ด X S.D. แปลความ - - ๔.๔๐.๕๙๑ มาก - - ๔.๕๐.๖๔๑ มาก - - ๔.๓๓.๖๕๖ มาก ๑ (๒.๕) - ๔.๓๐.๗๒๓ มาก - - ๔.๔๓.๕๙๔ มาก ๔.๖๐.๔๙๖ มากท ส ด รวม ๔.๔๓.๔๕๙ มาก

21 ร ปภาพประกอบ ผ เข าร วมโครงการ ลานธรรมสายใยความร ค ช มชน สภาพพ นท ก อนการดาเน นโครงการ ลานธรรมสายใยความร ค ช มชน

22 การดาเน นก จกรรมโครงการ ลานธรรมสายใยความร ค ช มชน 21

23 22

24 23

25 ผลการดาเน นก จกรรมโครงการ ลานธรรมสายใยความร ค ช มชน 24

26 16.6 แผ น CD บ นท กข อม ลการรายงานผลโครงการ 25

27 26 การต ดตามผลการด าเน นก จกรรมโครงการ ลานธรรมสายใยความร ค ช มชน เข าต ดตามผลการใช ห องสม ดของพระภ กษ สงฆ

28 27 ท านเจ าอาวาสว ดหว านบ ญ ท านเจ าอาวาสใช ห องสม ดในการสอนหน งส อพระภ กษ สงฆ

29 บรรยากาศการเร ยนในห องสม ด 28

30 ม มหน งส อท ทางคณะและน กศ กษาร วมจ ดตามโครงการ 29

31 ม มหน งส อท ทางคณะและน กศ กษาร วมจ ดตามโครงการ 30

32 สวนหย อมหน าห องสม ดท น กศ กษาภาคฤด ร อนร วมก นจ ดเป นก จกรรมจ ตสาธารณะ 31

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information