แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2557 สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556

2 หน า ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 3 รายละเอ ยด แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) ย ทธศาสตร การว จ ยและพ ฒนา 1.1 แผนงานว จ ยสน บสน นการเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาด โครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของพ ชท ม ศ กยภาพในการแข งข น 1) ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของกาแฟอราบ ก าบนพ นท ส ง 11 2) ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดขององ นบนพ นท ส ง 14 3) ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของเสาวรสหวานบนพ นท ส ง 16 4) ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของอาโวกาโดบนพ นท ส ง 18 5) ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของไม ดอก 19 6) ช ดโครงการว จ ยเช งปฏ บ ต การเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดผ กอ นทร ย โครงการหลวง 24 7) โครงการว จ ยเช งปฏ บ ต การเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดพ ชผ กในพ นท ขยายผลโครงการหลวง 25 8) โครงการศ กษาเพ อปร บปร งประส ทธ ภาพด านการจ ดการหล งการเก บเก ยวและโลจ สต กส บนพ นท ส ง 26 9) ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของข าวบนพ นท ส ง 27 10) โครงการว จ ยการค ดเล อกและปร บปร งสายพ นธ ไก กระด กดาเพ อเป นส ตว เศรษฐก จทางเล อกใหม บนพ นท ส ง โครงการว จ ยและพ ฒนาการเพาะปล กและแปรร ปผล ตภ ณฑ จากเฮมพ โครงการว จ ยพ ชทางเล อกใหม เพ อสร างรายได แก ช มชน 1) โครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของปท มมา 35 2) ช ดโครงการศ กษาค ดเล อกพ นธ มะม วงบนพ นท ส งสาหร บการแปรร ป 36 3) โครงการว จ ยและพ ฒนาหวายเพ อสร างรายได แก ช มชน 37

3 หน า 1.2 แผนงานว จ ยการฟ นฟ อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม และม ต ด านส งคม โครงการว จ ยเช งปฏ บ ต การพ ฒนาช มชนต นแบบโครงการหลวงเพ อให คนอย อาศ ยร วมก บป าไม ได อย างย งย น 1) โครงการว จ ยเช งปฏ บ ต การพ ฒนาช มชนต นแบบโครงการหลวงเพ อให คนอย อาศ ยร วมก บป าไม ได อย างย งย น 39 : กรณ ศ กษาช มชนป าเม ยง 2) โครงการว จ ยเช งปฏ บ ต การพ ฒนาช มชนต นแบบโครงการหลวงเพ อให คนอย อาศ ยร วมก บป าไม ได อย างย งย น 41 : กรณ ศ กษาช มชนท อาศ ยการทานาเป นหล ก 3) โครงการว จ ยเช งปฏ บ ต การพ ฒนาช มชนต นแบบโครงการหลวงเพ อให คนอย อาศ ยร วมก บป าไม ได อย างย งย น 42 : กรณ ศ กษาช มชนท ม ฐานจากการปล กฝ น โครงการว จ ยเพ อพ ฒนาช มชนต นแบบการพ ฒนาเพ อแก ไขป ญหาร นแรงบนพ นท ส ง 1) โครงการว จ ยการฟ นฟ ระบบเกษตรย งย นในพ นท ขยายผลโครงการหลวงโป งคา 45 2) โครงการพ ฒนาระบบการปล กพ ชผ กแบบย งย นบนพ นท ขยายผลโครงการหลวงป ากล วย 54 3) โครงการว จ ยเพ อลดการพ งพาป จจ ยภายนอก โดยสร างความม นคงทางด านอาหาร ยา สม นไพร และพล งงาน ในพ นท ขยายผลโครงการหลวงแม สอง 57 4) โครงการว จ ยเพ อพ ฒนาเศรษฐก จคร วเร อนและการจ ดการระบบน เวศในพ นท ขยายผลโครงการหลวงข นต นน อย 62 5) โครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อแก ป ญหาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในพ นท ขยายผลโครงการหลวงวาว 64 6) โครงการว จ ยเพ อสน บสน นการพ ฒนาอย างย งย นในพ นท ขยายผลโครงการหลวงแม สลอง ช ดโครงการว จ ยต อยอดองค ความร และสร างม ลค าเพ มจากภ ม ป ญญาท องถ นและความหลากหลายทางช วภาพ 1) ว จ ยต อยอดองค ความร และสร างม ลค าเพ มจากพ ชสม นไพรและยาพ นบ าน 67 2) ว จ ยและพ ฒนาช วภ ณฑ เกษตรและผล ตภ ณฑ สาหร บการปล กพ ชเพ อลดสารเคม บนพ นท ส ง 69 3) การประเม นระด บความพร อมของเทคโนโลย ท เก ดจากผล ตภ ณฑ บนฐานความหลากหลายทางช วภาพ ในการพ ฒนาไปส การใช ประโยชน เช งพาณ ชย โครงการพ ฒนาระบบการผล ตพล งงานทางเล อกท เหมาะสมบนพ นท ส ง โครงการว จ ยฟ นฟ แหล งอาหาร (Food Bank) และความหลากหลายทางช วภาพบนพ นท ส ง 77

4 หน า 1.3 แผนงานด านการตลาดของผลผล ต เพ อเตร ยมรองร บการเปล ยนแปลง โครงการว จ ยส นค าโครงการหลวงท ม ศ กยภาพในการแข งข นภายใต การเปล ยนแปลงของสภาวะโลกร อนและการเข าส ประชาคมอาเช ยน 1) โครงการว จ ยส นค าโครงการหลวงท ม ศ กยภาพในการแข งข นในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 79 2) โครงการศ กษาผลกระทบของการเปล ยนแปลงสภาวะโลกร อนต อการปล กพ ชบนพ นท ส ง กรณ ศ กษาโครงการหลวง โครงการศ กษาภาวะผ นาในช มชนท ส งผลต อการพ ฒนาพ นท ส ง แผนงานการจ ดการองค ความร และบ รณาการงานว จ ยและบนพ นท ส ง การจ ดการองค ความร งานว จ ย 1) การจ ดการองค ความร งานว จ ย 82 2) โครงการศ กษาและพ ฒนากระบวนการถ ายทอดเทคโนโลย โดยกระบวนการม ส วนร วมของช มชนและท องถ น การบร หารจ ดการและต ดตามงานว จ ย 1) งานกาก บและต ดตามงานว จ ย 85 2) งานทร พย ส นทางป ญญา ย ทธศาสตร การพ ฒนาสน บสน นโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง 2.1 แผนงานสน บสน นการพ ฒนาโครงการหลวงให เป นศ นย การเร ยนร ของการพ ฒนาพ นท ส งอย างย งย น โครงการสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร 1) การสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร การปล กไม ดอก 88 2) การสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร การปล กไม ผล 90 3) การสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร การเล ยงส ตว 92 4) การสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร การปล กผ กอ นทร ย 94 5) การสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร การปล กชาและกาแฟอราบ ก า 95

5 หน า 6) การสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร การปล กพ ชผ กและสม นไพร 97 7) การสน บสน นโครงการป าชาวบ านในพระราช ปถ มภ ของสมเด จฯ และการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 99 8) การสน บสน นการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการในศ นย เร ยนร โครงการหลวง โครงการรณรงค เพ อลดใช สารเคม บนพ นท ส งและเฝ าระว งการปนเป อนมลพ ษในส งแวดล อม โครงการสน บสน นการพ ฒนาค ณภาพผลผล ตตามมาตรฐานอาหารปลอดภ ย โครงการเสร มสร างความเข มแข งของช มชนบนพ นท ส ง โครงการพ ฒนาเยาวชนบนพ นท ส ง โครงการฟ นฟ และอน ร กษ ห ตถกรรมของชนเผ าบนพ นท ส ง โครงการเตร ยมความพร อมช มชนด านการท องเท ยว โครงการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการในพ นท โครงการหลวง แผนงานการถ ายทอดองค ความร และขยายผลโครงการหลวง พ นท ขยายผลโครงการหลวง 1) โครงการขยายผลโครงการหลวงป ากล วย 115 2) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม มะลอ 118 3) โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก 122 4) โครงการขยายผลโครงการหลวงป าแป 125 5) โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยป ย 128 6) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง 131 7) โครงการขยายผลโครงการหลวงล มน าป งตอนบนบ านปางมะโอ 135 8) โครงการขยายผลโครงการหลวงล มน าป งตอนบนบ านปางแดงใน 138 9) โครงการขยายผลโครงการหลวงล มน าป งตอนบนบ านห วยเป า 142

6 หน า 10) โครงการขยายผลโครงการหลวงวาว ) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย ) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม สามแลบ ) โครงการขยายผลโครงการหลวงถ าเว ยงแก ) โครงการขยายผลโครงการหลวงโป งคา ) โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเน ยน ) โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน ) โครงการขยายผลโครงการหลวงห วยเขย ง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางห นฝน ) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงว งไผ ) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม สอง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล งขอด ) โครงการขยายผลโครงการหลวงน าแป ง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม จร ม ) โครงการขยายผลโครงการหลวงส วนกลาง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงน าแขว ง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงน าเค ม ) โครงการขยายผลโครงการหลวงข นสถาน ) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม สลอง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงบ อเกล อ 210

7 หน า พ นท โครงการร กษ น าเพ อพระแม ของแผ นด น พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น 1) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านฟ าสวย 216 2) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านป าเก ยะใหม 218 3) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านผาแดง 220 4) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านแม แฮหลวง 222 5) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านข นต นน อย 224 6) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านเลอตอ 226 7) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านห วยฮะ 228 8) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านห วยแห ง 230 9) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านผ ปานเหน อ ) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านแม ระม ดหลวง ) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านห วยโป งพ ฒนา ) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น (ส วนกลาง) พ นท ถ ายทอดองค ความร โครงการหลวงและพ ฒนาศ กยภาพช มชนบนพ นท ส ง แผนงานจ ดทาแผนช มชนในพ นท ขยายผลโครงการหลวงโดยการม ส วนร วมของช มชน โครงการสารวจและจ ดทาฐานข อม ลในระด บกล มบ าน โครงการจ ดทาแผนพ ฒนาช มชนในพ นท ขยายผลโครงการหลวง ย ทธศาสตร การบร หารจ ดการอ ทยานหลวงราชพฤกษ 243

8 4. ย ทธศาสตร การบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ 4.1 แผนงานการบร หารงานบ คคลและปร บปร งสว สด การและประโยชน เพ อเก อก ลอ น โครงการพ ฒนาบ คลากร แผนงานการบร หารจ ดการเง น และงบประมาณ 1) สาน กอ านวยการ 249 2) สาน กย ทธศาสตร และแผน 253 3) หน วยตรวจสอบภายใน 259 4) สาน กว จ ย 261 5) สาน กพ ฒนา แผนงานต ดตามประเม นผล การต ดตามประเม นผล 1) การศ กษาสภาวะเศรษฐก จและส งคมในพ นท โครงการหลวง 263 2) การประเม นผลการดาเน นงานและศ กษาสภาวะเศรษฐก จและส งคมในพ นท โครงการขยายผลโครงการหลวง การสารวจความพ งพอใจของผ ร บบร การและความเช อม นต อการดาเน นงานของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง การศ กษาร ปแบบการขยายผลโครงการหลวงเพ อพ ฒนาพ นท ส ง การสารวจศ กยภาพการตลาดของพ นท โครงการขยายผลโครงการหลวง 268 หน า

9 หน า 4.4 แผนงานพ ฒนาศ กยภาพระบบสารสนเทศและการส อสาร การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายคอมพ วเตอร การพ ฒนาระบบการจ ดการความร เพ อการพ ฒนาพ นท ส ง (ม ระบบเผยแพร งานว จ ย ระบบจ ดการความร ) การจ ดทาฐานข อม ลการใช ประโยชน ท ด นและท ด นรายแปลงในพ นท ศ นย ขยายผลโครงการหลวง แผนงานประสานงานความร วมม อว จ ยและพ ฒนาระหว างประเทศ การพ ฒนาเคร อข ายและแลกเปล ยนประสบการณ การว จ ยและการพ ฒนาก บนานาชาต 273

10 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1. ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) จ ดต งโดยพระราชกฤษฎ กาจ ดต งสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) พ.ศ ม ผลบ งค บใช เม อว นท 15 ต ลาคม 2548 อย ภายใต การกาก บด แลของร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มและสน บสน นการว จ ย และพ ฒนางานโครงการหลวง สน บสน นการว จ ย รวบรวมและเก บร กษานว ตกรรมใหม เสร มสร างและร กษาภ ม ป ญญาท องถ น ตลอดจนร กษาค ณค าของความหลากหลาย ทางช วภาพบนพ นท ส ง การพ ฒนาและเสร มสร างน กว จ ย การให บร การด านการให ค าปร กษา การถ ายทอดเทคโนโลย และการเสร มสร างความเข มแข งของช มชน การแลกเปล ยนผลงานว ชาการในระด บนานาชาต และการสน บสน นงานโครงการหลวง เพ อเป นการขยายผลงานโครงการหลวงให เก ดประโยชน อย างกว างขวางใน การปฏ บ ต งานบนพ นท ส งท ห างไกลและท รก นดาร ในป งบประมาณ พ.ศ สถาบ นได ม ภารก จ ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท 3 ม ถ นายน 2551 อน ม ต หล กการให สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การ มหาชน) เป นผ บร หารจ ดการในการใช ประโยชน สวนเฉล มพระเก ยรต ฯ ราชพฤกษ 2549 โดยการบร หารจ ดการโครงการสวนเฉล มพระเก ยรต ฯ ราชพฤกษ 2549 และ คณะร ฐมนตร ได ม มต เม อว นท 15 ก นยายน 2552 อน ม ต เร องการโอนก จการ ทร พย ส น ส ทธ และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเป นของสถาบ นว จ ยและ พ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) โดยกรมว ชาการเกษตรได ส งมอบพ นท และภารก จบร หารจ ดการสวนเฉล มพระเก ยรต ฯ ราชพฤกษ 2549 ให เป นของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา พ นท ส ง ต อมาในว นท 10 ธ นวาคม 2552 พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงพระกร ณาโปรดเกล าฯพระราชทานช อจากเด ม สวนเฉล มพระเก ยรต ฯ ราชพฤกษ 2549 ให ใช ช อใหม ว า อ ทยานหลวงราชพฤกษ เม อว นท 23 มกราคม พ.ศ โดยส าน กราชเลขาธ การแจ งช อภาษาอ งกฤษว า Royal Park Rajapruek และ คณะร ฐมนตร ได ม มต เม อว นท 2 ก นยายน 2551 เห นชอบให จ ดงานมหกรรมพ ชสวนโลกเฉล มพระเก ยรต ฯ ราชพฤกษ 2554 ในระหว างว นท 9 พฤศจ กายน 2554 ถ ง 15 ก มภาพ นธ 2555 รวมระยะเวลา 99 ว น ซ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ได มอบหมายให กรมว ชาการเกษตร เป นเจ าของโครงการในการจ ดงานมหกรรมพ ชสวนโลกเฉล มพระ เก ยรต ฯ ราชพฤกษ 2554 และสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) เป นร บผ ดชอบในการเตร ยมความพร อม ด านการปร บปร งสถานท ส งก อสร างและการจ ดสวน เพ อรองร บการจ ดงานมหกรรมพ ชสวนโลกเฉล มพระเก ยรต ฯ ราชพฤกษ 2554

11 2 2. นโยบายการดาเน นงานของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) ในป งบประมาณ พ.ศ นโยบายการด าเน นงานของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส งม ว ตถ ประสงค หล ก ค อ สน บสน นการว จ ยและพ ฒนางานโครงการหลวงและขยายผลโครงก าร หลวงให เก ดประโยชน ต อพ นท ส งส วนใหญ ของประเทศ รวมท งให ความร วมม อและแลกเปล ยนทางว ชาการด านการว จ ยและการพ ฒนาพ นท ส งในระด บนานาชาต โดยในการปฏ บ ต งานของสถาบ นย ดหล กการดาเน นงานท สาค ญ 2 ประการ ค อ 1. หล กการท างานของโครงการหลวง ท ส าค ญค อ การว จ ยเพ อนาผลไปให เกษตรกรบนพ นท ส งได ใช ประโยชน และเป นไปตามความต องการของตลาด การ ส งเสร มให เกษตรกรปล กพ ชหลายๆ ชน ด และการสารวจและวางแผนการใช ประโยชน ท ด น 2. หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ค อ การเสร มสร างภ ม ค มก น สถาบ นจ งม ย ทธศาสตร ท ไม เล งผลเล ศจนเก นไป ม ความรอบคอบระม ดระว ง ม การว จ ย และทดลองปฏ บ ต เพ อให ได ผลจร ง รวมท งการส งเสร มให ม รายได จากการขายผลผล ตส ตลาด เพ อให เกษตรกรม รายได ท จะอย ได อย างด ส งเสร มให เก ดการพ งตนเอง รวมถ งการส งเสร มค ณธรรม ความซ อส ตย ส จร ต ความอดทน ความอดออม และการเอ ออาทรช วยเหล อซ งก นและก น สถาบ นได จ ดทาแผนแม บทและแผนปฏ บ ต การท สาค ญเพ อเป นกรอบและแนวทางการปฏ บ ต งาน ด งน 1) แผนแม บทศ นย พ ฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ ) คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบ เม อว นท 20 เมษายน ) แผนแม บทโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ ) คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบ เม อว นท 20 เมษายน ) แผนปฏ บ ต การพ ฒนาเฮมพ บนพ นท ส ง (พ.ศ ) คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบ เม อว นท 16 พฤศจ กายน ) แผนแม บทโครงการ ร กษ น าเพ อพระแม ของแผ นด น ระยะท 2 (พ.ศ ) ) คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบ เม อว นท 2 ต ลาคม ) แผนย ทธศาสตร สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) ระยะท 2 พ.ศ คณะกรรมการสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส งม มต เห นชอบ เม อว นท 31 ต ลาคม ) แผนแม บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น(พ.ศ ) คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบ เม อว นท 26 ม นาคม ) แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน)

12 3 ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ สถาบ นได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อใช เป นเคร องม อในการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในสถาบ น ให เป นไปตามเป าหมาย และต วช ว ดท ได ก าหนดไว รวมท งใช ในการก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบ การปฏ บ ต งานของผ บร หาร ซ งสอดคล องก บ แผนย ทธศาสตร และ พ นธก จของสถาบ น ท งน สาน กงาน ก.พ.ร. ได ก าหนดต วช ว ดตามค าร บรองการปฏ บ ต งานของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) ป งบประมาณ พ.ศ ม ต ท 4 ระด บการพ ฒนาด านการก าก บด แลก จการและการพ ฒนาองค การ ประเด นบทบาทและการปฏ บ ต หน าท ของคณะกรรมการ ซ งระบ ให สถาบ นจะต องเส นอ แผนปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ พ.ศ ต อคณะกรรมการสถาบ นให ความเห นชอบก อนส นป งบประมาณ พ.ศ อย างน อย 1 เด อน โดยสาระสาค ญของแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ ประกอบด วย 1) ว ส ยท ศน ม งการว จ ยและพ ฒนาเพ อสน บสน นงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงเพ อให เก ดการพ ฒนาพ นท ส งอย างย งย น รวมท งเสร มสร างและ พ ฒนาอ ทยานหลวงราชพฤกษ ให เป นแหล งความร พ ชสวน ความหลากหลายทางช วภาพ และแหล งท องเท ยวท ม ค ณภาพระด บนานาชาต 2) พ นธก จของสถาบ น (1) ส งเสร ม สน บสน น การว จ ยและพ ฒนางานโครงการหลวง (2) สน บสน นการว จ ย รวบรวม ร กษาและพ ฒนาต อยอดภ ม ป ญญาท องถ นรวมท งร กษาค ณค าและสร างประโยชน จากความหลากหลายทางช วภาพบนพ นท ส ง (3) ส งเสร มและประสานความร วมม อก บม ลน ธ โครงการหลวงและหน วยงานท เก ยวข องในการว จ ย พ ฒนาและถ ายทอดองค ความร และพ ฒนากระบวนการ เร ยนร ของช มชนเพ อให ช มชนม ความเข มแข งภายใต ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงและสอดคล องก บแนวทางของโครงการหลวง รวมท งการสน บสน น กระบวนการม ส วนร วมของช มชนในการฟ นฟ และร กษาส งแวดล อม (4) จ ดให ม การศ กษา ค นคว า ว จ ย พ ฒนาและเผยแพร ข อม ลและสารสนเทศเก ยวก บการพ ฒนาพ นท ส งอย างครบวงจรตลอดจนเป นศ นย ประสานงานและ ส งเสร มการดาเน นการด งกล าว (5) เสร มสร างเคร อข ายความร วมม อและแลกเปล ยนการว จ ยและพ ฒนาพ นท ส งท งภายในและต างประเทศ (6) พ ฒนาอ ทยานหลวงราชพฤกษ ให เป นแหล งเร ยนร พ ชสวน ความหลากหลายทางช วภาพ และแหล งท องเท ยวทางการเกษตรและว ฒนธรรมท ม ค ณภาพ

13 3) ความเช อมโยงก บแผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕60 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 4 แผนการบร หารราชการ เป าหมายการให บร การ เป าหมายการให บร การ กลย ทธ หน วยงาน แผ นด น กระทรวงเกษตรและสหกรณ หน วยงาน นโยบายท ๓. นโยบายเศรษฐก จ ประเด นนโยบาย: ๓.๓.๑. นโยบายปร บโครงสร าง เศรษฐก จ : ภาคเกษตร ๑. ม ลค าส นค าเกษตรและผล ตภ ณฑ เพ มข น ๑. ฐานการผล ตภาคการเกษตร ม ความเข มแข ง ๑. เกษตรกรบนพ นท ส งได ร บ การพ ฒนาและถ ายทอดความร ตามแนวทางโครงการหลวงและ เศรษฐก จพอเพ ยง ๑. ส งเสร มให เก ดการเร ยนร ตามปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง สน บสน นงานโครงการหลวง และขยายผลความส าเร จโครงการหลวงในวง กว าง ท งด านงานว จ ยและพ ฒนา ต อยอดภ ม ป ญญาท องถ น เสร มสร างความเข มแข งให ก บ เกษตรกรและช มชนบนพ นท ส งควบค ไปก บการ อน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมบนพ นท ส ง พ ฒนาอ ทยานหลวงราช พฤกษ ให เป นอ ทยานเพ อการเร ยนร และการ ท องเท ยวระด บนานาชาต

14 5 4) เป าหมาย (1) พ นท ปฏ บ ต งาน ประกอบด วย พ นท ศ นย พ ฒนาโครงการหลวง เน นการส งเสร มและสน บสน นการด าเน นงานของโครงการหลวง ท งด านงานว จ ยและพ ฒนาเช งบ รณาการ เพ อให โครงการ หลวงเป นแหล งเร ยนร ของการพ ฒนาพ นท ส งอย างย งย น ในพ นท ๓๘ ศ นย พ ฒนาโครงการหลวง ๒๑ อาเภอของ ๕ จ งหว ด ในภาคเหน อตอนบน พ นท ขยายผลโครงการหลวง เน นการส งเสร มการพ ฒนาอย างย งย นโดยอาศ ยกระบวนการเร ยนร จากท นความร ของโครงการหลวงผสมผสานก บภ ม ป ญญาท องถ นในการพ ฒนาช มชนบนพ นท ส ง ภายใต ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงและแนวทางของโครงการหลวงในพ นท ส ง รวม ๒๙ แห ง ใน ๒4 อ าเภอ ของ ๘ จ งหว ด พ นท โครงการถ ายทอดองค ความร โครงการหลวงและพ ฒนาศ กยภาพช มชนบนพ นท ส ง เน นส งเสร มกระบวนการเร ยนร จากองค ความร ของโครงการหลวงส ช มชนเพ อให ช มชนสามารถน าไปปร บใช ในการพ ฒนาพ นท ส งอย างย งย น โดยอาศ ยเคร อข ายความร วมม อก บหน วยงานท เก ยวข องในพ นท ถ ายทอดองค ความร 7 จ งหว ด ได แก เช ยงใหม เช ยงราย ตาก แม ฮ องสอน น าน รวม 180 แห ง และพ ฒนาศ กยภาพช มชนบนพ นท ส งในพ นท 5 จ งหว ด 10 อาเภอ จานวน 13 แห ง รวมท งหมด 193 แห ง โครงการ ร กษ น าเพ อพระแม ของแผ นด น เน นจ ดต งถ นฐานถาวรและพ ฒนาช มชนในพ นท ต นน าและล มน าตามพระราชดาร การอย ร วมก นของคนก บ ป า และอน ร กษ ฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โดยสถาบ นม บทบาทหน าท ของคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการบร หารและ กาก บด แล โดยม พ นท การดาเน นงานท งหมด จานวน ๑1 แห ง ใน 10 อาเภอ ของ 7 จ งหว ด โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาการปล กฝ นอย างย งย น ร วมก บสาน กงาน ป.ป.ส. และม ลน ธ โครงการหลวง เพ อเข าไปด าเน นงานในพ นท ท ม การปล กฝ นซ าซาก โดยใช การพ ฒนาตามแนวทางของโครงการหลวง ควบค ก บการเสร มสร างความเข มแข งให ก บช มชน และการฟ นฟ และอน ร ก ษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โดยกระบวนการม ส วนร วมของหน วยงานและช มชนท องถ น ในพ นท 11 แห ง ๓ จ งหว ด ๗ อ าเภอ ๑8 ต าบล 126 กล มบ าน พ นท โครงการบร หารจ ดการอ ทยานหลวงราชพฤกษ พ นท ท งหมด ๔๖๘ ไร ๓ งาน ๑๐ ตารางวา เพ อเป นแหล งความร ท ส าค ญในการเผยแพร พระราช กรณ ยก จของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เป นแหล งความร ด านพ ชสวน ความหลากหลายทางช วภาพ รวมถ งเป นสถานท การจ ดก จกรรมและ น ทรรศการท งในระด บท องถ น ระด บประเทศ และระด บนานาชาต รวมท งเป นแหล งท องเท ยวเช งธรรมชาต และการเกษตรท สาค ญของประเทศ

15 6 (2) เป าหมายก จกรรมและต วช ว ด (1) เป าหมายการดาเน นงานตามต วช ว ดสาน กงบประมาณ ต วช ว ดเช ง ปร มาณ ต วช ว ดเช ง ค ณภาพ ต วช ว ด 1) จานวนเกษตรกรท ได ร บการพ ฒนาและถ ายทอดความร ตาม แนวทางโครงการหลวง 2) จานวนโครงการว จ ยท ดาเน นการ 3) จานวนน กท องเท ยวท เข าเย ยมชมอ ทยานหลวงราชพฤกษ 1) ร อยละความสาเร จของการดาเน นงานตามโครงการท สน บสน น งานโครงการหลวง 2) ร อยละของผลความสาเร จของผลการด าเน นงานตามแผนงานของ โครงการว จ ย 3) ร อยละเกษตรกรในพ นท เป าหมาย ได นาองค ความร จากศ นย การ เร ยนร ไปใช ประโยชน 4) ร อยละความพ งพอใจของผ เข าร บบร การอ ทยานหลวงราชพฤกษ ป งบประมาณ 2556 ป งบประมาณ 2557 แผน ผล แผน 66,000 ราย 80,706 ราย 1/ 69,000 ราย 27 โครงการ 640,000 ราย - ร อยละ 85 ร อยละ 70 ร อยละ โครงการ 1/ 515,733 ราย 1/ - 2/ 3/ ร อยละ โครงการ 680,000 คน ร อยละ 90 ร อยละ 85 - ร อยละ 85 ต วช ว ดเช ง เวลา 1) ดาเน นงานแล วเสร จตามแผนท กาหนด 2) ร อยละการเบ กจ ายตามแผนการใช จ ายงบประมาณ - - หมายเหต : 1/ ผลการดาเน นงานช วงระยะเวลา 9 เด อน (ต ลาคม 2555 ม ถ นายน 2556) 2/ อย ระหว างดาเน นการสารวจและประเม นผล คาดว าจะแล วเสร จภายในเด อนก นยายน / อย ระหว างดาเน นการประเม นผล คาดว าจะแล วเสร จภายในเด อนก นยายน ร อยละ 100 ร อยละ 100

16 (2) เป าหมายตามย ทธศาสตร ย ทธศาสตร และเป าหมาย หน วยน บ เป าหมาย ๑. การว จ ยและพ ฒนา ๑.๑ จานวนโครงการว จ ยท ดาเน นการ โครงการ 29 ๑.๒ ร อยละของผลความสาเร จของผลการดาเน นงานตามแผนงานของโครงการว จ ย ร อยละ 85 ๒. การพ ฒนาสน บสน นโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง ๒.๑ เกษตรกรท ได ร บการพ ฒนาและถ ายทอดความร ตามแนวทางโครงการหลวง ๒.๒ ร อยละความสาเร จของการดาเน นงานตามโครงการท สน บสน นงานโครงการหลวง คน ร อยละ ๖9,๐๐๐ 90 ๓. การบร หารจ ดการอ ทยานหลวงราชพฤกษ ๓.๑ น กท องเท ยวท เข าเย ยมชมอ ทยานหลวงราชพฤกษ คน 680,๐๐๐ ๓.2 ร อยละความพ งพอใจของผ เข าร บบร การอ ทยานฯ ร อยละ 85 ๔. การพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ ๔.๑ ร อยละการเบ กจ ายตามแผนการใช จ ายงบประมาณ ร อยละ 100

17 8 5) ย ทธศาสตร /แผนงาน/ก จกรรม/งบประมาณ ประกอบด วย ย ทธศาสตร /แผนงาน ก จกรรม งบประมาณ (บาท) ๑. การว จ ยและพ ฒนา 35 80,884,300 ๑.๑ แผนงานว จ ยสน บสน นการเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาด 14 29,950,000 ๑.๒ แผนงานว จ ยการฟ นฟ อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม และม ต ด านส งคม 14 39,574,300 ๑.๓ แผนงานด านการตลาดของผลผล ต เพ อเตร ยมรองร บการเปล ยนแปลง 3 6,300, แผนงานการจ ดการองค ความร และบ รณาการงานว จ ยและบนพ นท ส ง 4 5,060,000 ๒. การพ ฒนาสน บสน นโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง ,977,900 ๒.๑ แผนงานสน บสน นการพ ฒนาโครงการหลวงให เป นศ นย การเร ยนร ของการพ ฒนาพ นท ส งอย างย งย น 15 44,540,000 ๒.๒ แผนงานการถ ายทอดองค ความร และขยายผลโครงการหลวง 4 140,437,900 ๒.๓ แผนงานจ ดทาแผนช มชนในพ นท ขยายผลโครงการหลวงฯ 2 8,000,000 ๓. การบร หารจ ดการอ ทยานหลวงราชพฤกษ ๑2 87,835,800 ๓.๑ แผนงานเผยแพร ความร และประชาส มพ นธ พระราชกรณ ยก จของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วและแหล ง ๓ 6,300,000 เร ยนร ในอ ทยานหลวงราชพฤกษ ๓.๒ แผนงานพ ฒนาและปร บปร งสวน 4 36,950,900 ๓.๓ แผนการตลาดและการสร างรายได 4 7,232,200 ๓.๔ แผนงานเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการอ ทยานหลวงราชพฤกษ ๑ 37,352,700 ๔. การเสร มสร างประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ ,301,600 ๔.๑ แผนงานการบร หารงานบ คคลและปร บปร งสว สด การและประโยชน เพ อเก อก ลอ น 1 3,850,000 ๔.๒ แผนงานการบร หารจ ดการเง น และงบประมาณ 111,665,600 ๔.๓ แผนงานต ดตามประเม นผล 5 4,300,000

18 9 ย ทธศาสตร /แผนงาน ก จกรรม งบประมาณ (บาท) 4.4 แผนงานพ ฒนาศ กยภาพระบบสารสนเทศและการส อสาร 3 11,986, แผนงานประสานงานความร วมม อว จ ยและพ ฒนาระหว างประเทศ 1 9,500,000 รวมท งส น ,999,600 6) แผนการใช จ ายเง นงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ย ทธศาสตร /โครงการ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ๑. ย ทธศาสตร การว จ ยและพ ฒนา 21,210,861 24,978,773 16,876,153 17,818,513 80,884,300 ๒. ย ทธศาสตร การพ ฒนาสน บสน นโครงการหลวง และขยายผลโครงการหลวง 49,640,279 57,402,420 45,779,615 40,155, ,977,900 ๓. การบร หารจ ดการอ ทยานหลวง 36,036,048 24,235,248 16,303,998 11,260,506 87,835,800 ราชพฤกษ ๔. ย ทธศาสตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการ 33,713,293 38,238,559 37,927,926 31,421, ,301,600 บร หารจ ดการ รวมท งส น 140,600, ,855, ,887, ,656, ,999,600 ผลท คาดว าจะได ร บ การจ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ จะท าให การดาเน นงานของสถาบ นม ความสอดคล อง ย ทธศาสตร และพ นธก จ ของสถาบ น และใช เป นเคร องม อในการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆ ให เป นไปตามเป าหมาย และต วช ว ด รวมท งใช ในการกาก บ ต ดตาม ตรวจสอบ การปฏ บ ต งานของผ บร หาร

19 ส วนท 3 รายละเอ ยด แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) 10

20 11 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2557 สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) ย ทธศาสตร งานว จ ยและพ ฒนา แผนงานว จ ยสน บสน นการเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาด สาน กว จ ย โครงการ/งาน/ก จกรรม เป าหมาย/ งบประมาณ ระยะเวลาดาเน นงาน หน วยงาน หน วยน บ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ร บผ ดชอบ ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของกาแฟอราบ ก าบนพ นท ส ง กล มงานว จ ยด าน การผล ตและ การตลาด โครงการดาเน นงานเอง 2 โครงการ 2,300,000 96, , , , , , , , , , , ,417 ต วช ว ด 1) พ นธ กาแฟอราบ ก าท เหมาะสมต อการให ผลผล ตและค ณภาพของ โครงการหลวงอย างน อย 1 พ นธ 2) ว ธ การต ดแต งก งกาแฟอราบ ก าท เหมาะสมอย างน อย 1 ว ธ 3) กระบวนการแปรร ปและพ ฒนาเอกล กษณ กาแฟอราบ ก าในพ นท โครงการหลวง อย างน อย 1 กระบวนการ 4) ว ธ การป องก นและกาจ ดศ ตร กาแฟอราบ ก าอย างน อย 1 ว ธ 5) สถานะธาต อาหารกาแฟอราบ ก าอย างน อย 10 พ นท โครงการย อย 1 การว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการ 1,950,000 96, , , , , , , , , , ,417 97,417 ส ทธ เดช ผล ตกาแฟอราบ ก าบนพ นท ส ง ก จกรรม 1 การค ดเล อกและทดสอบพ นธ กาแฟอราบ ก าโครงการหลวง 200,000 6,250 17,250 17,250 17,250 18,250 18,250 18,250 18,250 17,250 17,250 17,250 17, การค ดเล อกและทดสอบพ นธ กาแฟอราบ ก าโครงการหลวง 1.1 ตรวจเอกสารพ นธ กาแฟอราบ ก าท ม ศ กยภาพในระบบตลาด 1.2 วางแผนการทดสอบและค ดเล อกพ นท 1.3 การค ดเล อกและขยายพ นธ กาแฟอราบ ก าโครงการหลวง 1 พ นท 75,000 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6, การทดสอบศ กยภาพของพ นธ กาแฟอราบ ก าจากในประเทศ หร อต างประเทศและและต ดตามบ นท กข อม ลงานทดสอบ 2 พ นธ / 10 คร ง 125,000 11,000 11,000 11,000 12,000 12,000 12,000 12,000 11,000 11,000 11,000 11,000 ก จกรรม 2 การทดสอบการต ดแต งก งและการจ ดการ มเงาเพ อพ ฒนา ผลผล ตกาแฟอราบ ก า 1. การทดสอบว ธ การต ดแต งก งและการจ ดการร มเงาสวนกาแฟ 1.1 ตรวจเอกสารและว เคราะห ป ญหา 1.2 วางแผนการทดสอบและค ดเล อกพ นท 1.3 ดาเน นการทดสอบการต ดแต งก งท ม ผลต อการให ผลผล ตกาแฟอ ราบ ก าและต ดตามบ นท กข อม ล 100,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 2 พ นท /10 คร ง 100,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

21 12 โครงการ/งาน/ก จกรรม เป าหมาย/ งบประมาณ ระยะเวลาดาเน นงาน หน วยงาน หน วยน บ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ร บผ ดชอบ ก จกรรม 3 การศ กษากระบวนการแปรร ปและแนวทางพ ฒนาเอกล กษณ 1 รายงาน 330,000 25,000 50,000 63,333 63,333 38,333 38,333 38,333 13,333 ผลผล ตกาแฟอราบ ก าโครงการหลวง 1. การศ กษากระบวนการแปรร ปและแนวทางพ ฒนาเอกล กษณ ผลผล ตกาแฟอราบ ก าโครงการหลวง 1.1 ตรวจเอกสารและว เคราะห ป ญหา 1.2 วางแผนการทดสอบและค ดเล อกพ นท 1.3 เก บต วอย างผลผล ตกาแฟในพ นท โครงการหลวง 10 พ นท 100,000 25,000 25,000 25,000 25, ทดสอบกระบวนการแปรร ปและการตรวจสอบค ณภาพ 10 พ นท 150,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25, ศ กษาแนวทางพ ฒนาความความร วมม อการผล ตและการแปร ร ปกาแฟก บหน วยงานในประเทศหร อต างประเทศ 1 เร อง 80,000 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 ก จกรรม 4 การว จ ยและทดสอบการป องก นกาจ ดศ ตร กาแฟอราบ ก าท สาค ญ 1. การว จ ยและทดสอบการป องก นกาจ ดศ ตร กาแฟอราบ ก าท สาค ญ 1.1 ตรวจเอกสารและว เคราะห ป ญหา 1.2 วางแผนการทดสอบและค ดเล อกพ นท 1.3 ดาเน นการทดสอบการป องก นกาจ ดศ ตร กาแฟอราบ ก าท สาค ญและ ต ดตามบ นท กข อม ลงานทดสอบ 110, ,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 ส มาล 1 พ นท /10 คร ง 110,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 ก จกรรม 5 งานอานวยการและบร หารโครงการ 1,210,000 80, ,167 99, , , ,167 96,167 96,167 96,167 86,167 86,167 75,167 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 43,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 41, ค าเบ ยเล ยง ท พ ก ยานพาหนะ และน าม นเช อเพล ง 12 เด อน ค าจ างเหมาเจ าหน าท โครงการ ปร ญญาโท 1 อ ตรา 210,000 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17, ค าจ างเหมาผ ช วยน กว จ ยในพ นท (2 พ นท ) 2 อ ตรา 144,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12, ค าจ าง (แรงงานในพ นท /บร การ/ว เคราะห ต วอย าง) 70,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10, ค าเบ ยประก นภ ยเจ าหน าท โครงการ 1 อ ตรา 1,000 1, ค าชดเชยผลผล ตเกษตรจากการดาเน นงานว จ ย 10 พ นท ,000 10,000 30,000 40,000 30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10, ว สด สาน กงานและคร ภ ณฑ ว สด สาน กงาน ว สด คอมพ วเตอร 50,000 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4, เคร องปอกเปล อกเมล ดกาแฟสด 1 เคร อง 40,000 40,000

22 13 โครงการ/งาน/ก จกรรม เป าหมาย/ งบประมาณ ระยะเวลาดาเน นงาน หน วยงาน หน วยน บ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ร บผ ดชอบ โครงการย อยท 2 การจ ดการธาต อาหารกาแฟอราบ ก า 10 พ นท 350,000 10,000 22,300 10,900-32,000 32,000 68,050 14, ,000 จ ไรร ตน 1. การจ ดการธาต อาหารกาแฟอราบ ก า 1.1 เก บต วอย างด นและใบเพ อว เคราะห ธาต อาหารพ ชในพ นท โครงการ หลวง (10 พ นท ) และพ นท โครงการขยายผลโครงการหลวง (6 พ นท ) 16 พ นท 100,000 30,000 30,000 40, ว น จฉ ยการขาดธาต อาหารกาแฟ 16 พ นท 1.3 ว เคราะห ต วอย างด นและใบ 80 ต วอย าง 1.4 จ ดทาแผนทดสอบการจ ดการธาต อาหารในพ นท ขยายผลโครงการ 31,900 10,000 11,000 10,900 3 พ นท หลวง 1.5 ทดสอบการจ ดการธาต อาหารกาแฟในพ นท ขยายผลโครงการหลวง 3 พ นท 1.6 ต ดตามการทดสอบสาธ ต 3 คร ง 29,500 14,750 14, งานอานวยการและบร หารโครงการ 2.1 ค าจ างเหมาว เคราะห ต วอย างด นและใบ 80 ต วอย าง 160, , ค าจ างเหมาแรงงาน 12 เด อน 6,000 2,000 2,000 2, ค าว สด และอ ปกรณ การเกษตร 12 เด อน 22,600 11,300 11,300 โครงการให ท นอ ดหน นงานว จ ย 1 โครงการ 1,200, , , , , ,000 โครงการย อยท 3 การศ กษาแนวทางเพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพการตลาด กาแฟในพ นท โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง 1,200, , , , , ,000 ไฉไล ต วช ว ด 1. รายงานการศ กษาแนวทางเพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพการผล ตและ การตลาดกาแฟในพ นท โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง 1 รายงาน ก จกรรม (1) ลงนามในส ญญา 1 ส ญญา 180, ,000 (2) ตรวจร บรายงานการศ กษาเบ องต น (Inception report) 1 รายงาน 420, ,000 (3) ตรวจร บรายงานความก าวหน า (Progress report) 1 รายงาน 360, ,000 (4) ตรวจร บร างรายงานฉบ บสมบ รณ (Draft final report) 1 รายงาน 120, ,000 (5) ตรวจร บรายงานฉบ บสมบ รณ (Final report) 1 รายงาน 120, ,000 รวมงบประมาณ 3 โครงการ 3,500,000 96, , , , , , , , , , , ,417

23 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) ย ทธศาสตร งานว จ ยและพ ฒนา แผนงานว จ ยสน บสน นการเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาด สาน กว จ ย โครงการ/งาน/ก จกรรม เป าหมาย/ งบประมาณ ระยะเวลาดาเน นงาน หน วยงาน หน วยน บ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ร บผ ดชอบ ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดขององ นบนพ นท ส ง กล มงานว จ ยการ ผล ตและการตลาด โครงการว จ ยท ดาเน นงานเอง 2 โครงการ 1,050,000 55,200 67,200 98,200 98,200 92, , ,900 90,140 83,740 93,740 77,740 54,740 โครงการย อยท 1 การว จ ยเพ อทดสอบพ นธ อง นร บประทานสดสาหร บพ นท ส ง 1 พ นท 930,000 50,500 62,500 88,500 93,500 87,500 92,500 87,500 83,500 78,500 83,500 72,500 49,500 ว ร ตน ปราบท กข ต วช ว ด ดร.อ จฉรา โครงการหลวงม พ นธ อง นท ม ศ กยภาพในการผล ตบนพ นท ส งอย างน อย 1 พ นธ ก จกรรม 480,000 20,000 30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 40,000 40,000 40,000 40,000 20, รวบรวมพ นธ อง นร บประทานสด จ ดทาค างปล ก และด แลร กษา 6 พ นธ 10,000 10,000 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10, ต ดแต งก ง เก บข อม ลการออกดอก ต ดผล ช วงการเก บเก ยวผลผล ต ปร มาณและ 6 พ นธ ค ณภาพผลผล ต 10,000 20,000 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000 10,000 10, ประเม นพ นธ อง นแต ละสายพ นธ 6 พ นธ 10,000 10, งานอานวยการและบร หารโครงการ 450,000 1) ค าเบ ยเล ยง ค าท พ ก ค าจ างเหมารถยนต ค าน าม นเช อเพล ง 12 เด อน 214,000 12,000 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 12,000 2) ค าล วงเวลา 5 คร ง 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3) ค าว สด อ ปกรณ (ว สด สาน กงาน ว สด อ ปกรณ คอมพ วเตอร ว สด อ ปกรณ 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ว ทยาศาสตร ) 4) ค าจ างเหมาเจ าหน าท โครงการ (ป.โท) 17,500 บาท/เด อน จานวน 12 เด อน 1 อ ตรา 210,000 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17, ) ค าเบ ยประก นภ ยเจ าหน าท โครงการ (1,000 บาท/คน/ป ) 1 อ ตรา 1,000 1,000 โครงการย อยท 2 ศ กษาการจ ดการธาต อาหารขององ นพ นธ Beauty seedless 1 พ นท 120,000 4,700 4,700 9,700 4,700 4,600 43,600 15,400 6,640 5,240 10,240 5,240 5,240 จ ไรร ตน ต วช ว ด การจ ดการธาต อาหารสาหร บอง นพ นธ Beauty seedless 1 พ นท ก จกรรม 1. เก บต วอย างด นและใบเพ อว เคราะห ธาต อาหารพ ช 3 พ นท 28,000 4,700 4,700 4,700 4,700 4,600 4, ว น จฉ ยการขาดธาต อาหารอง น 3 พ นท 3. ว เคราะห ต วอย างด นและใบ 30 ต วอย าง 4. จ ดทาแผนทดสอบการจ ดการธาต อาหารอง น 1 พ นท 10,800 5,400 5, ทดสอบการจ ดการธาต อาหารอง น 1 พ นท 6. ต ดตามการทดสอบสาธ ต 2 คร ง 16,000 4,000 4,000 4,000 4,000

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information