แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2557 สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556

2 หน า ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 3 รายละเอ ยด แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) ย ทธศาสตร การว จ ยและพ ฒนา 1.1 แผนงานว จ ยสน บสน นการเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาด โครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของพ ชท ม ศ กยภาพในการแข งข น 1) ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของกาแฟอราบ ก าบนพ นท ส ง 11 2) ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดขององ นบนพ นท ส ง 14 3) ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของเสาวรสหวานบนพ นท ส ง 16 4) ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของอาโวกาโดบนพ นท ส ง 18 5) ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของไม ดอก 19 6) ช ดโครงการว จ ยเช งปฏ บ ต การเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดผ กอ นทร ย โครงการหลวง 24 7) โครงการว จ ยเช งปฏ บ ต การเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดพ ชผ กในพ นท ขยายผลโครงการหลวง 25 8) โครงการศ กษาเพ อปร บปร งประส ทธ ภาพด านการจ ดการหล งการเก บเก ยวและโลจ สต กส บนพ นท ส ง 26 9) ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของข าวบนพ นท ส ง 27 10) โครงการว จ ยการค ดเล อกและปร บปร งสายพ นธ ไก กระด กดาเพ อเป นส ตว เศรษฐก จทางเล อกใหม บนพ นท ส ง โครงการว จ ยและพ ฒนาการเพาะปล กและแปรร ปผล ตภ ณฑ จากเฮมพ โครงการว จ ยพ ชทางเล อกใหม เพ อสร างรายได แก ช มชน 1) โครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของปท มมา 35 2) ช ดโครงการศ กษาค ดเล อกพ นธ มะม วงบนพ นท ส งสาหร บการแปรร ป 36 3) โครงการว จ ยและพ ฒนาหวายเพ อสร างรายได แก ช มชน 37

3 หน า 1.2 แผนงานว จ ยการฟ นฟ อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม และม ต ด านส งคม โครงการว จ ยเช งปฏ บ ต การพ ฒนาช มชนต นแบบโครงการหลวงเพ อให คนอย อาศ ยร วมก บป าไม ได อย างย งย น 1) โครงการว จ ยเช งปฏ บ ต การพ ฒนาช มชนต นแบบโครงการหลวงเพ อให คนอย อาศ ยร วมก บป าไม ได อย างย งย น 39 : กรณ ศ กษาช มชนป าเม ยง 2) โครงการว จ ยเช งปฏ บ ต การพ ฒนาช มชนต นแบบโครงการหลวงเพ อให คนอย อาศ ยร วมก บป าไม ได อย างย งย น 41 : กรณ ศ กษาช มชนท อาศ ยการทานาเป นหล ก 3) โครงการว จ ยเช งปฏ บ ต การพ ฒนาช มชนต นแบบโครงการหลวงเพ อให คนอย อาศ ยร วมก บป าไม ได อย างย งย น 42 : กรณ ศ กษาช มชนท ม ฐานจากการปล กฝ น โครงการว จ ยเพ อพ ฒนาช มชนต นแบบการพ ฒนาเพ อแก ไขป ญหาร นแรงบนพ นท ส ง 1) โครงการว จ ยการฟ นฟ ระบบเกษตรย งย นในพ นท ขยายผลโครงการหลวงโป งคา 45 2) โครงการพ ฒนาระบบการปล กพ ชผ กแบบย งย นบนพ นท ขยายผลโครงการหลวงป ากล วย 54 3) โครงการว จ ยเพ อลดการพ งพาป จจ ยภายนอก โดยสร างความม นคงทางด านอาหาร ยา สม นไพร และพล งงาน ในพ นท ขยายผลโครงการหลวงแม สอง 57 4) โครงการว จ ยเพ อพ ฒนาเศรษฐก จคร วเร อนและการจ ดการระบบน เวศในพ นท ขยายผลโครงการหลวงข นต นน อย 62 5) โครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อแก ป ญหาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในพ นท ขยายผลโครงการหลวงวาว 64 6) โครงการว จ ยเพ อสน บสน นการพ ฒนาอย างย งย นในพ นท ขยายผลโครงการหลวงแม สลอง ช ดโครงการว จ ยต อยอดองค ความร และสร างม ลค าเพ มจากภ ม ป ญญาท องถ นและความหลากหลายทางช วภาพ 1) ว จ ยต อยอดองค ความร และสร างม ลค าเพ มจากพ ชสม นไพรและยาพ นบ าน 67 2) ว จ ยและพ ฒนาช วภ ณฑ เกษตรและผล ตภ ณฑ สาหร บการปล กพ ชเพ อลดสารเคม บนพ นท ส ง 69 3) การประเม นระด บความพร อมของเทคโนโลย ท เก ดจากผล ตภ ณฑ บนฐานความหลากหลายทางช วภาพ ในการพ ฒนาไปส การใช ประโยชน เช งพาณ ชย โครงการพ ฒนาระบบการผล ตพล งงานทางเล อกท เหมาะสมบนพ นท ส ง โครงการว จ ยฟ นฟ แหล งอาหาร (Food Bank) และความหลากหลายทางช วภาพบนพ นท ส ง 77

4 หน า 1.3 แผนงานด านการตลาดของผลผล ต เพ อเตร ยมรองร บการเปล ยนแปลง โครงการว จ ยส นค าโครงการหลวงท ม ศ กยภาพในการแข งข นภายใต การเปล ยนแปลงของสภาวะโลกร อนและการเข าส ประชาคมอาเช ยน 1) โครงการว จ ยส นค าโครงการหลวงท ม ศ กยภาพในการแข งข นในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 79 2) โครงการศ กษาผลกระทบของการเปล ยนแปลงสภาวะโลกร อนต อการปล กพ ชบนพ นท ส ง กรณ ศ กษาโครงการหลวง โครงการศ กษาภาวะผ นาในช มชนท ส งผลต อการพ ฒนาพ นท ส ง แผนงานการจ ดการองค ความร และบ รณาการงานว จ ยและบนพ นท ส ง การจ ดการองค ความร งานว จ ย 1) การจ ดการองค ความร งานว จ ย 82 2) โครงการศ กษาและพ ฒนากระบวนการถ ายทอดเทคโนโลย โดยกระบวนการม ส วนร วมของช มชนและท องถ น การบร หารจ ดการและต ดตามงานว จ ย 1) งานกาก บและต ดตามงานว จ ย 85 2) งานทร พย ส นทางป ญญา ย ทธศาสตร การพ ฒนาสน บสน นโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง 2.1 แผนงานสน บสน นการพ ฒนาโครงการหลวงให เป นศ นย การเร ยนร ของการพ ฒนาพ นท ส งอย างย งย น โครงการสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร 1) การสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร การปล กไม ดอก 88 2) การสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร การปล กไม ผล 90 3) การสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร การเล ยงส ตว 92 4) การสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร การปล กผ กอ นทร ย 94 5) การสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร การปล กชาและกาแฟอราบ ก า 95

5 หน า 6) การสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร การปล กพ ชผ กและสม นไพร 97 7) การสน บสน นโครงการป าชาวบ านในพระราช ปถ มภ ของสมเด จฯ และการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 99 8) การสน บสน นการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการในศ นย เร ยนร โครงการหลวง โครงการรณรงค เพ อลดใช สารเคม บนพ นท ส งและเฝ าระว งการปนเป อนมลพ ษในส งแวดล อม โครงการสน บสน นการพ ฒนาค ณภาพผลผล ตตามมาตรฐานอาหารปลอดภ ย โครงการเสร มสร างความเข มแข งของช มชนบนพ นท ส ง โครงการพ ฒนาเยาวชนบนพ นท ส ง โครงการฟ นฟ และอน ร กษ ห ตถกรรมของชนเผ าบนพ นท ส ง โครงการเตร ยมความพร อมช มชนด านการท องเท ยว โครงการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการในพ นท โครงการหลวง แผนงานการถ ายทอดองค ความร และขยายผลโครงการหลวง พ นท ขยายผลโครงการหลวง 1) โครงการขยายผลโครงการหลวงป ากล วย 115 2) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม มะลอ 118 3) โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก 122 4) โครงการขยายผลโครงการหลวงป าแป 125 5) โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยป ย 128 6) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง 131 7) โครงการขยายผลโครงการหลวงล มน าป งตอนบนบ านปางมะโอ 135 8) โครงการขยายผลโครงการหลวงล มน าป งตอนบนบ านปางแดงใน 138 9) โครงการขยายผลโครงการหลวงล มน าป งตอนบนบ านห วยเป า 142

6 หน า 10) โครงการขยายผลโครงการหลวงวาว ) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย ) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม สามแลบ ) โครงการขยายผลโครงการหลวงถ าเว ยงแก ) โครงการขยายผลโครงการหลวงโป งคา ) โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเน ยน ) โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน ) โครงการขยายผลโครงการหลวงห วยเขย ง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางห นฝน ) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงว งไผ ) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม สอง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล งขอด ) โครงการขยายผลโครงการหลวงน าแป ง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม จร ม ) โครงการขยายผลโครงการหลวงส วนกลาง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงน าแขว ง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงน าเค ม ) โครงการขยายผลโครงการหลวงข นสถาน ) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม สลอง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงบ อเกล อ 210

7 หน า พ นท โครงการร กษ น าเพ อพระแม ของแผ นด น พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น 1) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านฟ าสวย 216 2) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านป าเก ยะใหม 218 3) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านผาแดง 220 4) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านแม แฮหลวง 222 5) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านข นต นน อย 224 6) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านเลอตอ 226 7) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านห วยฮะ 228 8) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านห วยแห ง 230 9) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านผ ปานเหน อ ) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านแม ระม ดหลวง ) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านห วยโป งพ ฒนา ) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น (ส วนกลาง) พ นท ถ ายทอดองค ความร โครงการหลวงและพ ฒนาศ กยภาพช มชนบนพ นท ส ง แผนงานจ ดทาแผนช มชนในพ นท ขยายผลโครงการหลวงโดยการม ส วนร วมของช มชน โครงการสารวจและจ ดทาฐานข อม ลในระด บกล มบ าน โครงการจ ดทาแผนพ ฒนาช มชนในพ นท ขยายผลโครงการหลวง ย ทธศาสตร การบร หารจ ดการอ ทยานหลวงราชพฤกษ 243

8 4. ย ทธศาสตร การบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ 4.1 แผนงานการบร หารงานบ คคลและปร บปร งสว สด การและประโยชน เพ อเก อก ลอ น โครงการพ ฒนาบ คลากร แผนงานการบร หารจ ดการเง น และงบประมาณ 1) สาน กอ านวยการ 249 2) สาน กย ทธศาสตร และแผน 253 3) หน วยตรวจสอบภายใน 259 4) สาน กว จ ย 261 5) สาน กพ ฒนา แผนงานต ดตามประเม นผล การต ดตามประเม นผล 1) การศ กษาสภาวะเศรษฐก จและส งคมในพ นท โครงการหลวง 263 2) การประเม นผลการดาเน นงานและศ กษาสภาวะเศรษฐก จและส งคมในพ นท โครงการขยายผลโครงการหลวง การสารวจความพ งพอใจของผ ร บบร การและความเช อม นต อการดาเน นงานของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง การศ กษาร ปแบบการขยายผลโครงการหลวงเพ อพ ฒนาพ นท ส ง การสารวจศ กยภาพการตลาดของพ นท โครงการขยายผลโครงการหลวง 268 หน า

9 หน า 4.4 แผนงานพ ฒนาศ กยภาพระบบสารสนเทศและการส อสาร การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายคอมพ วเตอร การพ ฒนาระบบการจ ดการความร เพ อการพ ฒนาพ นท ส ง (ม ระบบเผยแพร งานว จ ย ระบบจ ดการความร ) การจ ดทาฐานข อม ลการใช ประโยชน ท ด นและท ด นรายแปลงในพ นท ศ นย ขยายผลโครงการหลวง แผนงานประสานงานความร วมม อว จ ยและพ ฒนาระหว างประเทศ การพ ฒนาเคร อข ายและแลกเปล ยนประสบการณ การว จ ยและการพ ฒนาก บนานาชาต 273

10 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1. ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) จ ดต งโดยพระราชกฤษฎ กาจ ดต งสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) พ.ศ ม ผลบ งค บใช เม อว นท 15 ต ลาคม 2548 อย ภายใต การกาก บด แลของร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มและสน บสน นการว จ ย และพ ฒนางานโครงการหลวง สน บสน นการว จ ย รวบรวมและเก บร กษานว ตกรรมใหม เสร มสร างและร กษาภ ม ป ญญาท องถ น ตลอดจนร กษาค ณค าของความหลากหลาย ทางช วภาพบนพ นท ส ง การพ ฒนาและเสร มสร างน กว จ ย การให บร การด านการให ค าปร กษา การถ ายทอดเทคโนโลย และการเสร มสร างความเข มแข งของช มชน การแลกเปล ยนผลงานว ชาการในระด บนานาชาต และการสน บสน นงานโครงการหลวง เพ อเป นการขยายผลงานโครงการหลวงให เก ดประโยชน อย างกว างขวางใน การปฏ บ ต งานบนพ นท ส งท ห างไกลและท รก นดาร ในป งบประมาณ พ.ศ สถาบ นได ม ภารก จ ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท 3 ม ถ นายน 2551 อน ม ต หล กการให สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การ มหาชน) เป นผ บร หารจ ดการในการใช ประโยชน สวนเฉล มพระเก ยรต ฯ ราชพฤกษ 2549 โดยการบร หารจ ดการโครงการสวนเฉล มพระเก ยรต ฯ ราชพฤกษ 2549 และ คณะร ฐมนตร ได ม มต เม อว นท 15 ก นยายน 2552 อน ม ต เร องการโอนก จการ ทร พย ส น ส ทธ และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเป นของสถาบ นว จ ยและ พ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) โดยกรมว ชาการเกษตรได ส งมอบพ นท และภารก จบร หารจ ดการสวนเฉล มพระเก ยรต ฯ ราชพฤกษ 2549 ให เป นของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา พ นท ส ง ต อมาในว นท 10 ธ นวาคม 2552 พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงพระกร ณาโปรดเกล าฯพระราชทานช อจากเด ม สวนเฉล มพระเก ยรต ฯ ราชพฤกษ 2549 ให ใช ช อใหม ว า อ ทยานหลวงราชพฤกษ เม อว นท 23 มกราคม พ.ศ โดยส าน กราชเลขาธ การแจ งช อภาษาอ งกฤษว า Royal Park Rajapruek และ คณะร ฐมนตร ได ม มต เม อว นท 2 ก นยายน 2551 เห นชอบให จ ดงานมหกรรมพ ชสวนโลกเฉล มพระเก ยรต ฯ ราชพฤกษ 2554 ในระหว างว นท 9 พฤศจ กายน 2554 ถ ง 15 ก มภาพ นธ 2555 รวมระยะเวลา 99 ว น ซ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ได มอบหมายให กรมว ชาการเกษตร เป นเจ าของโครงการในการจ ดงานมหกรรมพ ชสวนโลกเฉล มพระ เก ยรต ฯ ราชพฤกษ 2554 และสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) เป นร บผ ดชอบในการเตร ยมความพร อม ด านการปร บปร งสถานท ส งก อสร างและการจ ดสวน เพ อรองร บการจ ดงานมหกรรมพ ชสวนโลกเฉล มพระเก ยรต ฯ ราชพฤกษ 2554

11 2 2. นโยบายการดาเน นงานของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) ในป งบประมาณ พ.ศ นโยบายการด าเน นงานของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส งม ว ตถ ประสงค หล ก ค อ สน บสน นการว จ ยและพ ฒนางานโครงการหลวงและขยายผลโครงก าร หลวงให เก ดประโยชน ต อพ นท ส งส วนใหญ ของประเทศ รวมท งให ความร วมม อและแลกเปล ยนทางว ชาการด านการว จ ยและการพ ฒนาพ นท ส งในระด บนานาชาต โดยในการปฏ บ ต งานของสถาบ นย ดหล กการดาเน นงานท สาค ญ 2 ประการ ค อ 1. หล กการท างานของโครงการหลวง ท ส าค ญค อ การว จ ยเพ อนาผลไปให เกษตรกรบนพ นท ส งได ใช ประโยชน และเป นไปตามความต องการของตลาด การ ส งเสร มให เกษตรกรปล กพ ชหลายๆ ชน ด และการสารวจและวางแผนการใช ประโยชน ท ด น 2. หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ค อ การเสร มสร างภ ม ค มก น สถาบ นจ งม ย ทธศาสตร ท ไม เล งผลเล ศจนเก นไป ม ความรอบคอบระม ดระว ง ม การว จ ย และทดลองปฏ บ ต เพ อให ได ผลจร ง รวมท งการส งเสร มให ม รายได จากการขายผลผล ตส ตลาด เพ อให เกษตรกรม รายได ท จะอย ได อย างด ส งเสร มให เก ดการพ งตนเอง รวมถ งการส งเสร มค ณธรรม ความซ อส ตย ส จร ต ความอดทน ความอดออม และการเอ ออาทรช วยเหล อซ งก นและก น สถาบ นได จ ดทาแผนแม บทและแผนปฏ บ ต การท สาค ญเพ อเป นกรอบและแนวทางการปฏ บ ต งาน ด งน 1) แผนแม บทศ นย พ ฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ ) คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบ เม อว นท 20 เมษายน ) แผนแม บทโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ ) คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบ เม อว นท 20 เมษายน ) แผนปฏ บ ต การพ ฒนาเฮมพ บนพ นท ส ง (พ.ศ ) คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบ เม อว นท 16 พฤศจ กายน ) แผนแม บทโครงการ ร กษ น าเพ อพระแม ของแผ นด น ระยะท 2 (พ.ศ ) ) คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบ เม อว นท 2 ต ลาคม ) แผนย ทธศาสตร สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) ระยะท 2 พ.ศ คณะกรรมการสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส งม มต เห นชอบ เม อว นท 31 ต ลาคม ) แผนแม บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น(พ.ศ ) คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบ เม อว นท 26 ม นาคม ) แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน)

12 3 ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ สถาบ นได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อใช เป นเคร องม อในการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในสถาบ น ให เป นไปตามเป าหมาย และต วช ว ดท ได ก าหนดไว รวมท งใช ในการก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบ การปฏ บ ต งานของผ บร หาร ซ งสอดคล องก บ แผนย ทธศาสตร และ พ นธก จของสถาบ น ท งน สาน กงาน ก.พ.ร. ได ก าหนดต วช ว ดตามค าร บรองการปฏ บ ต งานของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) ป งบประมาณ พ.ศ ม ต ท 4 ระด บการพ ฒนาด านการก าก บด แลก จการและการพ ฒนาองค การ ประเด นบทบาทและการปฏ บ ต หน าท ของคณะกรรมการ ซ งระบ ให สถาบ นจะต องเส นอ แผนปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ พ.ศ ต อคณะกรรมการสถาบ นให ความเห นชอบก อนส นป งบประมาณ พ.ศ อย างน อย 1 เด อน โดยสาระสาค ญของแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ ประกอบด วย 1) ว ส ยท ศน ม งการว จ ยและพ ฒนาเพ อสน บสน นงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงเพ อให เก ดการพ ฒนาพ นท ส งอย างย งย น รวมท งเสร มสร างและ พ ฒนาอ ทยานหลวงราชพฤกษ ให เป นแหล งความร พ ชสวน ความหลากหลายทางช วภาพ และแหล งท องเท ยวท ม ค ณภาพระด บนานาชาต 2) พ นธก จของสถาบ น (1) ส งเสร ม สน บสน น การว จ ยและพ ฒนางานโครงการหลวง (2) สน บสน นการว จ ย รวบรวม ร กษาและพ ฒนาต อยอดภ ม ป ญญาท องถ นรวมท งร กษาค ณค าและสร างประโยชน จากความหลากหลายทางช วภาพบนพ นท ส ง (3) ส งเสร มและประสานความร วมม อก บม ลน ธ โครงการหลวงและหน วยงานท เก ยวข องในการว จ ย พ ฒนาและถ ายทอดองค ความร และพ ฒนากระบวนการ เร ยนร ของช มชนเพ อให ช มชนม ความเข มแข งภายใต ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงและสอดคล องก บแนวทางของโครงการหลวง รวมท งการสน บสน น กระบวนการม ส วนร วมของช มชนในการฟ นฟ และร กษาส งแวดล อม (4) จ ดให ม การศ กษา ค นคว า ว จ ย พ ฒนาและเผยแพร ข อม ลและสารสนเทศเก ยวก บการพ ฒนาพ นท ส งอย างครบวงจรตลอดจนเป นศ นย ประสานงานและ ส งเสร มการดาเน นการด งกล าว (5) เสร มสร างเคร อข ายความร วมม อและแลกเปล ยนการว จ ยและพ ฒนาพ นท ส งท งภายในและต างประเทศ (6) พ ฒนาอ ทยานหลวงราชพฤกษ ให เป นแหล งเร ยนร พ ชสวน ความหลากหลายทางช วภาพ และแหล งท องเท ยวทางการเกษตรและว ฒนธรรมท ม ค ณภาพ

13 3) ความเช อมโยงก บแผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕60 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 4 แผนการบร หารราชการ เป าหมายการให บร การ เป าหมายการให บร การ กลย ทธ หน วยงาน แผ นด น กระทรวงเกษตรและสหกรณ หน วยงาน นโยบายท ๓. นโยบายเศรษฐก จ ประเด นนโยบาย: ๓.๓.๑. นโยบายปร บโครงสร าง เศรษฐก จ : ภาคเกษตร ๑. ม ลค าส นค าเกษตรและผล ตภ ณฑ เพ มข น ๑. ฐานการผล ตภาคการเกษตร ม ความเข มแข ง ๑. เกษตรกรบนพ นท ส งได ร บ การพ ฒนาและถ ายทอดความร ตามแนวทางโครงการหลวงและ เศรษฐก จพอเพ ยง ๑. ส งเสร มให เก ดการเร ยนร ตามปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง สน บสน นงานโครงการหลวง และขยายผลความส าเร จโครงการหลวงในวง กว าง ท งด านงานว จ ยและพ ฒนา ต อยอดภ ม ป ญญาท องถ น เสร มสร างความเข มแข งให ก บ เกษตรกรและช มชนบนพ นท ส งควบค ไปก บการ อน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมบนพ นท ส ง พ ฒนาอ ทยานหลวงราช พฤกษ ให เป นอ ทยานเพ อการเร ยนร และการ ท องเท ยวระด บนานาชาต

14 5 4) เป าหมาย (1) พ นท ปฏ บ ต งาน ประกอบด วย พ นท ศ นย พ ฒนาโครงการหลวง เน นการส งเสร มและสน บสน นการด าเน นงานของโครงการหลวง ท งด านงานว จ ยและพ ฒนาเช งบ รณาการ เพ อให โครงการ หลวงเป นแหล งเร ยนร ของการพ ฒนาพ นท ส งอย างย งย น ในพ นท ๓๘ ศ นย พ ฒนาโครงการหลวง ๒๑ อาเภอของ ๕ จ งหว ด ในภาคเหน อตอนบน พ นท ขยายผลโครงการหลวง เน นการส งเสร มการพ ฒนาอย างย งย นโดยอาศ ยกระบวนการเร ยนร จากท นความร ของโครงการหลวงผสมผสานก บภ ม ป ญญาท องถ นในการพ ฒนาช มชนบนพ นท ส ง ภายใต ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงและแนวทางของโครงการหลวงในพ นท ส ง รวม ๒๙ แห ง ใน ๒4 อ าเภอ ของ ๘ จ งหว ด พ นท โครงการถ ายทอดองค ความร โครงการหลวงและพ ฒนาศ กยภาพช มชนบนพ นท ส ง เน นส งเสร มกระบวนการเร ยนร จากองค ความร ของโครงการหลวงส ช มชนเพ อให ช มชนสามารถน าไปปร บใช ในการพ ฒนาพ นท ส งอย างย งย น โดยอาศ ยเคร อข ายความร วมม อก บหน วยงานท เก ยวข องในพ นท ถ ายทอดองค ความร 7 จ งหว ด ได แก เช ยงใหม เช ยงราย ตาก แม ฮ องสอน น าน รวม 180 แห ง และพ ฒนาศ กยภาพช มชนบนพ นท ส งในพ นท 5 จ งหว ด 10 อาเภอ จานวน 13 แห ง รวมท งหมด 193 แห ง โครงการ ร กษ น าเพ อพระแม ของแผ นด น เน นจ ดต งถ นฐานถาวรและพ ฒนาช มชนในพ นท ต นน าและล มน าตามพระราชดาร การอย ร วมก นของคนก บ ป า และอน ร กษ ฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โดยสถาบ นม บทบาทหน าท ของคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการบร หารและ กาก บด แล โดยม พ นท การดาเน นงานท งหมด จานวน ๑1 แห ง ใน 10 อาเภอ ของ 7 จ งหว ด โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาการปล กฝ นอย างย งย น ร วมก บสาน กงาน ป.ป.ส. และม ลน ธ โครงการหลวง เพ อเข าไปด าเน นงานในพ นท ท ม การปล กฝ นซ าซาก โดยใช การพ ฒนาตามแนวทางของโครงการหลวง ควบค ก บการเสร มสร างความเข มแข งให ก บช มชน และการฟ นฟ และอน ร ก ษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โดยกระบวนการม ส วนร วมของหน วยงานและช มชนท องถ น ในพ นท 11 แห ง ๓ จ งหว ด ๗ อ าเภอ ๑8 ต าบล 126 กล มบ าน พ นท โครงการบร หารจ ดการอ ทยานหลวงราชพฤกษ พ นท ท งหมด ๔๖๘ ไร ๓ งาน ๑๐ ตารางวา เพ อเป นแหล งความร ท ส าค ญในการเผยแพร พระราช กรณ ยก จของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เป นแหล งความร ด านพ ชสวน ความหลากหลายทางช วภาพ รวมถ งเป นสถานท การจ ดก จกรรมและ น ทรรศการท งในระด บท องถ น ระด บประเทศ และระด บนานาชาต รวมท งเป นแหล งท องเท ยวเช งธรรมชาต และการเกษตรท สาค ญของประเทศ

15 6 (2) เป าหมายก จกรรมและต วช ว ด (1) เป าหมายการดาเน นงานตามต วช ว ดสาน กงบประมาณ ต วช ว ดเช ง ปร มาณ ต วช ว ดเช ง ค ณภาพ ต วช ว ด 1) จานวนเกษตรกรท ได ร บการพ ฒนาและถ ายทอดความร ตาม แนวทางโครงการหลวง 2) จานวนโครงการว จ ยท ดาเน นการ 3) จานวนน กท องเท ยวท เข าเย ยมชมอ ทยานหลวงราชพฤกษ 1) ร อยละความสาเร จของการดาเน นงานตามโครงการท สน บสน น งานโครงการหลวง 2) ร อยละของผลความสาเร จของผลการด าเน นงานตามแผนงานของ โครงการว จ ย 3) ร อยละเกษตรกรในพ นท เป าหมาย ได นาองค ความร จากศ นย การ เร ยนร ไปใช ประโยชน 4) ร อยละความพ งพอใจของผ เข าร บบร การอ ทยานหลวงราชพฤกษ ป งบประมาณ 2556 ป งบประมาณ 2557 แผน ผล แผน 66,000 ราย 80,706 ราย 1/ 69,000 ราย 27 โครงการ 640,000 ราย - ร อยละ 85 ร อยละ 70 ร อยละ โครงการ 1/ 515,733 ราย 1/ - 2/ 3/ ร อยละ โครงการ 680,000 คน ร อยละ 90 ร อยละ 85 - ร อยละ 85 ต วช ว ดเช ง เวลา 1) ดาเน นงานแล วเสร จตามแผนท กาหนด 2) ร อยละการเบ กจ ายตามแผนการใช จ ายงบประมาณ - - หมายเหต : 1/ ผลการดาเน นงานช วงระยะเวลา 9 เด อน (ต ลาคม 2555 ม ถ นายน 2556) 2/ อย ระหว างดาเน นการสารวจและประเม นผล คาดว าจะแล วเสร จภายในเด อนก นยายน / อย ระหว างดาเน นการประเม นผล คาดว าจะแล วเสร จภายในเด อนก นยายน ร อยละ 100 ร อยละ 100

16 (2) เป าหมายตามย ทธศาสตร ย ทธศาสตร และเป าหมาย หน วยน บ เป าหมาย ๑. การว จ ยและพ ฒนา ๑.๑ จานวนโครงการว จ ยท ดาเน นการ โครงการ 29 ๑.๒ ร อยละของผลความสาเร จของผลการดาเน นงานตามแผนงานของโครงการว จ ย ร อยละ 85 ๒. การพ ฒนาสน บสน นโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง ๒.๑ เกษตรกรท ได ร บการพ ฒนาและถ ายทอดความร ตามแนวทางโครงการหลวง ๒.๒ ร อยละความสาเร จของการดาเน นงานตามโครงการท สน บสน นงานโครงการหลวง คน ร อยละ ๖9,๐๐๐ 90 ๓. การบร หารจ ดการอ ทยานหลวงราชพฤกษ ๓.๑ น กท องเท ยวท เข าเย ยมชมอ ทยานหลวงราชพฤกษ คน 680,๐๐๐ ๓.2 ร อยละความพ งพอใจของผ เข าร บบร การอ ทยานฯ ร อยละ 85 ๔. การพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ ๔.๑ ร อยละการเบ กจ ายตามแผนการใช จ ายงบประมาณ ร อยละ 100

17 8 5) ย ทธศาสตร /แผนงาน/ก จกรรม/งบประมาณ ประกอบด วย ย ทธศาสตร /แผนงาน ก จกรรม งบประมาณ (บาท) ๑. การว จ ยและพ ฒนา 35 80,884,300 ๑.๑ แผนงานว จ ยสน บสน นการเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาด 14 29,950,000 ๑.๒ แผนงานว จ ยการฟ นฟ อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม และม ต ด านส งคม 14 39,574,300 ๑.๓ แผนงานด านการตลาดของผลผล ต เพ อเตร ยมรองร บการเปล ยนแปลง 3 6,300, แผนงานการจ ดการองค ความร และบ รณาการงานว จ ยและบนพ นท ส ง 4 5,060,000 ๒. การพ ฒนาสน บสน นโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง ,977,900 ๒.๑ แผนงานสน บสน นการพ ฒนาโครงการหลวงให เป นศ นย การเร ยนร ของการพ ฒนาพ นท ส งอย างย งย น 15 44,540,000 ๒.๒ แผนงานการถ ายทอดองค ความร และขยายผลโครงการหลวง 4 140,437,900 ๒.๓ แผนงานจ ดทาแผนช มชนในพ นท ขยายผลโครงการหลวงฯ 2 8,000,000 ๓. การบร หารจ ดการอ ทยานหลวงราชพฤกษ ๑2 87,835,800 ๓.๑ แผนงานเผยแพร ความร และประชาส มพ นธ พระราชกรณ ยก จของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วและแหล ง ๓ 6,300,000 เร ยนร ในอ ทยานหลวงราชพฤกษ ๓.๒ แผนงานพ ฒนาและปร บปร งสวน 4 36,950,900 ๓.๓ แผนการตลาดและการสร างรายได 4 7,232,200 ๓.๔ แผนงานเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการอ ทยานหลวงราชพฤกษ ๑ 37,352,700 ๔. การเสร มสร างประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ ,301,600 ๔.๑ แผนงานการบร หารงานบ คคลและปร บปร งสว สด การและประโยชน เพ อเก อก ลอ น 1 3,850,000 ๔.๒ แผนงานการบร หารจ ดการเง น และงบประมาณ 111,665,600 ๔.๓ แผนงานต ดตามประเม นผล 5 4,300,000

18 9 ย ทธศาสตร /แผนงาน ก จกรรม งบประมาณ (บาท) 4.4 แผนงานพ ฒนาศ กยภาพระบบสารสนเทศและการส อสาร 3 11,986, แผนงานประสานงานความร วมม อว จ ยและพ ฒนาระหว างประเทศ 1 9,500,000 รวมท งส น ,999,600 6) แผนการใช จ ายเง นงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ย ทธศาสตร /โครงการ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ๑. ย ทธศาสตร การว จ ยและพ ฒนา 21,210,861 24,978,773 16,876,153 17,818,513 80,884,300 ๒. ย ทธศาสตร การพ ฒนาสน บสน นโครงการหลวง และขยายผลโครงการหลวง 49,640,279 57,402,420 45,779,615 40,155, ,977,900 ๓. การบร หารจ ดการอ ทยานหลวง 36,036,048 24,235,248 16,303,998 11,260,506 87,835,800 ราชพฤกษ ๔. ย ทธศาสตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการ 33,713,293 38,238,559 37,927,926 31,421, ,301,600 บร หารจ ดการ รวมท งส น 140,600, ,855, ,887, ,656, ,999,600 ผลท คาดว าจะได ร บ การจ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ จะท าให การดาเน นงานของสถาบ นม ความสอดคล อง ย ทธศาสตร และพ นธก จ ของสถาบ น และใช เป นเคร องม อในการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆ ให เป นไปตามเป าหมาย และต วช ว ด รวมท งใช ในการกาก บ ต ดตาม ตรวจสอบ การปฏ บ ต งานของผ บร หาร

19 ส วนท 3 รายละเอ ยด แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) 10

20 11 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2557 สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) ย ทธศาสตร งานว จ ยและพ ฒนา แผนงานว จ ยสน บสน นการเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาด สาน กว จ ย โครงการ/งาน/ก จกรรม เป าหมาย/ งบประมาณ ระยะเวลาดาเน นงาน หน วยงาน หน วยน บ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ร บผ ดชอบ ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของกาแฟอราบ ก าบนพ นท ส ง กล มงานว จ ยด าน การผล ตและ การตลาด โครงการดาเน นงานเอง 2 โครงการ 2,300,000 96, , , , , , , , , , , ,417 ต วช ว ด 1) พ นธ กาแฟอราบ ก าท เหมาะสมต อการให ผลผล ตและค ณภาพของ โครงการหลวงอย างน อย 1 พ นธ 2) ว ธ การต ดแต งก งกาแฟอราบ ก าท เหมาะสมอย างน อย 1 ว ธ 3) กระบวนการแปรร ปและพ ฒนาเอกล กษณ กาแฟอราบ ก าในพ นท โครงการหลวง อย างน อย 1 กระบวนการ 4) ว ธ การป องก นและกาจ ดศ ตร กาแฟอราบ ก าอย างน อย 1 ว ธ 5) สถานะธาต อาหารกาแฟอราบ ก าอย างน อย 10 พ นท โครงการย อย 1 การว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการ 1,950,000 96, , , , , , , , , , ,417 97,417 ส ทธ เดช ผล ตกาแฟอราบ ก าบนพ นท ส ง ก จกรรม 1 การค ดเล อกและทดสอบพ นธ กาแฟอราบ ก าโครงการหลวง 200,000 6,250 17,250 17,250 17,250 18,250 18,250 18,250 18,250 17,250 17,250 17,250 17, การค ดเล อกและทดสอบพ นธ กาแฟอราบ ก าโครงการหลวง 1.1 ตรวจเอกสารพ นธ กาแฟอราบ ก าท ม ศ กยภาพในระบบตลาด 1.2 วางแผนการทดสอบและค ดเล อกพ นท 1.3 การค ดเล อกและขยายพ นธ กาแฟอราบ ก าโครงการหลวง 1 พ นท 75,000 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6, การทดสอบศ กยภาพของพ นธ กาแฟอราบ ก าจากในประเทศ หร อต างประเทศและและต ดตามบ นท กข อม ลงานทดสอบ 2 พ นธ / 10 คร ง 125,000 11,000 11,000 11,000 12,000 12,000 12,000 12,000 11,000 11,000 11,000 11,000 ก จกรรม 2 การทดสอบการต ดแต งก งและการจ ดการ มเงาเพ อพ ฒนา ผลผล ตกาแฟอราบ ก า 1. การทดสอบว ธ การต ดแต งก งและการจ ดการร มเงาสวนกาแฟ 1.1 ตรวจเอกสารและว เคราะห ป ญหา 1.2 วางแผนการทดสอบและค ดเล อกพ นท 1.3 ดาเน นการทดสอบการต ดแต งก งท ม ผลต อการให ผลผล ตกาแฟอ ราบ ก าและต ดตามบ นท กข อม ล 100,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 2 พ นท /10 คร ง 100,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

21 12 โครงการ/งาน/ก จกรรม เป าหมาย/ งบประมาณ ระยะเวลาดาเน นงาน หน วยงาน หน วยน บ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ร บผ ดชอบ ก จกรรม 3 การศ กษากระบวนการแปรร ปและแนวทางพ ฒนาเอกล กษณ 1 รายงาน 330,000 25,000 50,000 63,333 63,333 38,333 38,333 38,333 13,333 ผลผล ตกาแฟอราบ ก าโครงการหลวง 1. การศ กษากระบวนการแปรร ปและแนวทางพ ฒนาเอกล กษณ ผลผล ตกาแฟอราบ ก าโครงการหลวง 1.1 ตรวจเอกสารและว เคราะห ป ญหา 1.2 วางแผนการทดสอบและค ดเล อกพ นท 1.3 เก บต วอย างผลผล ตกาแฟในพ นท โครงการหลวง 10 พ นท 100,000 25,000 25,000 25,000 25, ทดสอบกระบวนการแปรร ปและการตรวจสอบค ณภาพ 10 พ นท 150,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25, ศ กษาแนวทางพ ฒนาความความร วมม อการผล ตและการแปร ร ปกาแฟก บหน วยงานในประเทศหร อต างประเทศ 1 เร อง 80,000 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 13,333 ก จกรรม 4 การว จ ยและทดสอบการป องก นกาจ ดศ ตร กาแฟอราบ ก าท สาค ญ 1. การว จ ยและทดสอบการป องก นกาจ ดศ ตร กาแฟอราบ ก าท สาค ญ 1.1 ตรวจเอกสารและว เคราะห ป ญหา 1.2 วางแผนการทดสอบและค ดเล อกพ นท 1.3 ดาเน นการทดสอบการป องก นกาจ ดศ ตร กาแฟอราบ ก าท สาค ญและ ต ดตามบ นท กข อม ลงานทดสอบ 110, ,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 ส มาล 1 พ นท /10 คร ง 110,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 ก จกรรม 5 งานอานวยการและบร หารโครงการ 1,210,000 80, ,167 99, , , ,167 96,167 96,167 96,167 86,167 86,167 75,167 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 43,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 41, ค าเบ ยเล ยง ท พ ก ยานพาหนะ และน าม นเช อเพล ง 12 เด อน ค าจ างเหมาเจ าหน าท โครงการ ปร ญญาโท 1 อ ตรา 210,000 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17, ค าจ างเหมาผ ช วยน กว จ ยในพ นท (2 พ นท ) 2 อ ตรา 144,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12, ค าจ าง (แรงงานในพ นท /บร การ/ว เคราะห ต วอย าง) 70,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10, ค าเบ ยประก นภ ยเจ าหน าท โครงการ 1 อ ตรา 1,000 1, ค าชดเชยผลผล ตเกษตรจากการดาเน นงานว จ ย 10 พ นท ,000 10,000 30,000 40,000 30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10, ว สด สาน กงานและคร ภ ณฑ ว สด สาน กงาน ว สด คอมพ วเตอร 50,000 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4, เคร องปอกเปล อกเมล ดกาแฟสด 1 เคร อง 40,000 40,000

22 13 โครงการ/งาน/ก จกรรม เป าหมาย/ งบประมาณ ระยะเวลาดาเน นงาน หน วยงาน หน วยน บ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ร บผ ดชอบ โครงการย อยท 2 การจ ดการธาต อาหารกาแฟอราบ ก า 10 พ นท 350,000 10,000 22,300 10,900-32,000 32,000 68,050 14, ,000 จ ไรร ตน 1. การจ ดการธาต อาหารกาแฟอราบ ก า 1.1 เก บต วอย างด นและใบเพ อว เคราะห ธาต อาหารพ ชในพ นท โครงการ หลวง (10 พ นท ) และพ นท โครงการขยายผลโครงการหลวง (6 พ นท ) 16 พ นท 100,000 30,000 30,000 40, ว น จฉ ยการขาดธาต อาหารกาแฟ 16 พ นท 1.3 ว เคราะห ต วอย างด นและใบ 80 ต วอย าง 1.4 จ ดทาแผนทดสอบการจ ดการธาต อาหารในพ นท ขยายผลโครงการ 31,900 10,000 11,000 10,900 3 พ นท หลวง 1.5 ทดสอบการจ ดการธาต อาหารกาแฟในพ นท ขยายผลโครงการหลวง 3 พ นท 1.6 ต ดตามการทดสอบสาธ ต 3 คร ง 29,500 14,750 14, งานอานวยการและบร หารโครงการ 2.1 ค าจ างเหมาว เคราะห ต วอย างด นและใบ 80 ต วอย าง 160, , ค าจ างเหมาแรงงาน 12 เด อน 6,000 2,000 2,000 2, ค าว สด และอ ปกรณ การเกษตร 12 เด อน 22,600 11,300 11,300 โครงการให ท นอ ดหน นงานว จ ย 1 โครงการ 1,200, , , , , ,000 โครงการย อยท 3 การศ กษาแนวทางเพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพการตลาด กาแฟในพ นท โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง 1,200, , , , , ,000 ไฉไล ต วช ว ด 1. รายงานการศ กษาแนวทางเพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพการผล ตและ การตลาดกาแฟในพ นท โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง 1 รายงาน ก จกรรม (1) ลงนามในส ญญา 1 ส ญญา 180, ,000 (2) ตรวจร บรายงานการศ กษาเบ องต น (Inception report) 1 รายงาน 420, ,000 (3) ตรวจร บรายงานความก าวหน า (Progress report) 1 รายงาน 360, ,000 (4) ตรวจร บร างรายงานฉบ บสมบ รณ (Draft final report) 1 รายงาน 120, ,000 (5) ตรวจร บรายงานฉบ บสมบ รณ (Final report) 1 รายงาน 120, ,000 รวมงบประมาณ 3 โครงการ 3,500,000 96, , , , , , , , , , , ,417

23 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) ย ทธศาสตร งานว จ ยและพ ฒนา แผนงานว จ ยสน บสน นการเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาด สาน กว จ ย โครงการ/งาน/ก จกรรม เป าหมาย/ งบประมาณ ระยะเวลาดาเน นงาน หน วยงาน หน วยน บ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ร บผ ดชอบ ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดขององ นบนพ นท ส ง กล มงานว จ ยการ ผล ตและการตลาด โครงการว จ ยท ดาเน นงานเอง 2 โครงการ 1,050,000 55,200 67,200 98,200 98,200 92, , ,900 90,140 83,740 93,740 77,740 54,740 โครงการย อยท 1 การว จ ยเพ อทดสอบพ นธ อง นร บประทานสดสาหร บพ นท ส ง 1 พ นท 930,000 50,500 62,500 88,500 93,500 87,500 92,500 87,500 83,500 78,500 83,500 72,500 49,500 ว ร ตน ปราบท กข ต วช ว ด ดร.อ จฉรา โครงการหลวงม พ นธ อง นท ม ศ กยภาพในการผล ตบนพ นท ส งอย างน อย 1 พ นธ ก จกรรม 480,000 20,000 30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 40,000 40,000 40,000 40,000 20, รวบรวมพ นธ อง นร บประทานสด จ ดทาค างปล ก และด แลร กษา 6 พ นธ 10,000 10,000 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10, ต ดแต งก ง เก บข อม ลการออกดอก ต ดผล ช วงการเก บเก ยวผลผล ต ปร มาณและ 6 พ นธ ค ณภาพผลผล ต 10,000 20,000 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000 10,000 10, ประเม นพ นธ อง นแต ละสายพ นธ 6 พ นธ 10,000 10, งานอานวยการและบร หารโครงการ 450,000 1) ค าเบ ยเล ยง ค าท พ ก ค าจ างเหมารถยนต ค าน าม นเช อเพล ง 12 เด อน 214,000 12,000 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 12,000 2) ค าล วงเวลา 5 คร ง 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3) ค าว สด อ ปกรณ (ว สด สาน กงาน ว สด อ ปกรณ คอมพ วเตอร ว สด อ ปกรณ 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ว ทยาศาสตร ) 4) ค าจ างเหมาเจ าหน าท โครงการ (ป.โท) 17,500 บาท/เด อน จานวน 12 เด อน 1 อ ตรา 210,000 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17, ) ค าเบ ยประก นภ ยเจ าหน าท โครงการ (1,000 บาท/คน/ป ) 1 อ ตรา 1,000 1,000 โครงการย อยท 2 ศ กษาการจ ดการธาต อาหารขององ นพ นธ Beauty seedless 1 พ นท 120,000 4,700 4,700 9,700 4,700 4,600 43,600 15,400 6,640 5,240 10,240 5,240 5,240 จ ไรร ตน ต วช ว ด การจ ดการธาต อาหารสาหร บอง นพ นธ Beauty seedless 1 พ นท ก จกรรม 1. เก บต วอย างด นและใบเพ อว เคราะห ธาต อาหารพ ช 3 พ นท 28,000 4,700 4,700 4,700 4,700 4,600 4, ว น จฉ ยการขาดธาต อาหารอง น 3 พ นท 3. ว เคราะห ต วอย างด นและใบ 30 ต วอย าง 4. จ ดทาแผนทดสอบการจ ดการธาต อาหารอง น 1 พ นท 10,800 5,400 5, ทดสอบการจ ดการธาต อาหารอง น 1 พ นท 6. ต ดตามการทดสอบสาธ ต 2 คร ง 16,000 4,000 4,000 4,000 4,000

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

เอกสารประกอบหมายเลข 4

เอกสารประกอบหมายเลข 4 เอกสารประกอบหมายเลข 4 ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา (1) ของนายโสภณ ศร โยธ น ต าแหน ง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ ส งก ด กองแผนงาน เพ อประกอบการค ดเล อกเพ อประเม นผลงานและแต งต งให ด ารงต าแหน

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information