พ ธ เป ดการประช มส มมนา

Size: px
Start display at page:

Download "พ ธ เป ดการประช มส มมนา"

Transcription

1 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก

2 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร หาร และต ดตาม ประเม นผล เตร ยมการ 4. การอน ม ต กระบวนการจ ดการ แบบ ม งเน นผลงานตาม ย ทธศาสตร 3. การจ ดทา ของ ส วนราชการ 2.การวางแผน แผ นด น

3 มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายป 2558 เป าหมาย รายจ ายภาพรวม ไม น อยกว า 96% รายจ ายลงท น ไม น อยกว า 87% ตามมต คสช. เม อว นท 2 ก.ย. 57 ว ตถ ประสงค 1. เพ อเร งร ดการใช จ ายให เป นไปตามแผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ าย 2. เพ อให วางแผน เร งร ดเตร ยมความพร อม จ ดลาด บความสาค ญ 3. เพ อต ดตามและรายงานผลให ร ฐบาลใช ประกอบการต ดส นใจปร บปร งหร อเปล ยนแปลงรายการให เหมาะสมตามสถานการณ 4. เพ อไม ให โอนเปล ยนแปลงไปใช ข ามย ทธศาสตร /ว ตถ ประสงค 5. ใช เป นข อม ลประกอบการจ ดทาป พ.ศ การเตร ยมความพร อม 1. ค ณล กษณะเฉพาะ ผลการส บราคา TOR แบบร ปรายการ ประมาณราคา สถานท /พ นท ดาเน นการ รวมท งดาเน นการตาม กฎหมายระเบ ยบฯ ท เก ยวข องครบถ วน 2. เร มกระบวนการจ ดซ อจ ดจ างตามระเบ ยบฯ เม อร างพระราชบ ญญ ต รายจ ายประจาป พ.ศ ผ านการพ จารณาในวาระท 2 (ว นท 16 ก นยายน 2557) 2 3

4 มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายป 2558 แนวทางการดาเน นการ 1. จ ดทาแผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายส งสาน กว นท 16 ก.ย หล กเกณฑ และเง อนไขการจ ดทาแผนฯ รายจ าย ประจา รายจ าย ลงท น oเร มดาเน นการและเร มเบ กจ ายภายในไตรมาสท 1 oการฝ กอบรมประช มส มมนา จ ดทาแผนให เบ กจ ายในไตรมาสท 1 ไม น อยกว า 50% oต องม ความพร อมท สมบ รณ oให ดาเน นการตามกระบวนการจ ดซ อจ ดจ างตามระเบ ยบฯ โดยให ก อหน ผ กพ นให แล ว เสร จ ภายในไตรมาสท 1 ยกเว น รายการท ม วงเง นเก น 500 ล านบาท ให ก อหน ผ กพ น อย างช าภายในไตรมาสท 2 และรายการคร ภ ณฑ ท ม วงเง นส ง ท ม ค ณล กษณะพ เศษหร อ จ ดหาจากต างประเทศ หร อจ ดหาในล กษณะพ เศษ จะต องเร งร ดก อหน ผ กพ นโดยเร ว 3. ให เร งดาเน นการโอนจ ดสรรไปย งสาน กเบ กส วนภ ม ภาค อย างช าไม เก น 7 ว น 4. ให รายงานผลเป นรายเด อนและรายไตรมาส 5. ให พ จารณาทบทวนแผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ าย ท สนองตอบต อแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต และนโยบายของร ฐบาล เสนอต อร ฐมนตร เจ าส งก ดและส งส าน ก พ จารณาให ความเห นชอบ 6. ให ห วหน าหน วยงาน ผ ว าราชการจ งหว ดต ดตามและกาก บด แลให ปฏ บ ต ตามแผนฯ โดยเคร งคร ด 7. ให เร งร ดเบ กจ ายเง นก นไว เบ กเหล อมป 4

5 5 แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ าย ประจาป พ.ศ ) แผนฯ ท ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ และหน วยงานอ นของร ฐจ ดทา รวม รายจ ายประจา รายจ ายลงท น ร อยละ ร อยละ ร อยละ หน วย : ล านบาท ป พ.ศ.2558 รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 2,575, , , , , ,125, , , , , , , , , , ค าใช จ ายในการฝ กอบรมประช มส มมนา ม การจ ดทาแผนในไตรมาสท 1 46 ของวงเง น

6 แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ าย ประจาป ประมาณการรายจ าย แผนการใช จ าย เป าหมายเบ กจ ายรายจ ายภาพรวม พ.ศ (ต อ) 2) เปร ยบเท ยบแผนฯ ก บเป าหมายเบ กจ าย (ภาพรวม) พบว าม ความสอดคล องก น หน วย : ล านบาท ป พ.ศ.2558 รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 2,575, , , , , ,476, , , , , หน วย : ล านบาท 3) เปร ยบเท ยบแผนฯ (รายจ ายลงท น) ก บเป าหมายเบ กจ าย พบว าม ความสอดคล องก น ประมาณการรายจ าย แผนการใช จ าย เป าหมายเบ กจ ายรายจ ายลงท น ป พ.ศ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 449, , , , , , , , , ,

7 แบบร ป รายการ / TOR / BQ เบ องต น ปฏ ท นงบลงท นงานจ างเหมาป 2559 TOR / BQ สมบ รณ ผ านกรรมาธ การ 20 ส.ค. 58 เร มกระบวนการ จ ดซ อจ ดจ าง ได ผลการ จ ดซ อ จ ดจ าง เซ น ส ญญา ส งเข างาน เร มเบ กจ าย (25 เม.ย. 21 ก.ค.) เม.ย เด อน ปร บปร ง/ทารายละเอ ยด 21ก.ค ว น (21ก.ค. 20ส.ค.) จ ดทาราคากลาง 40 ว น (21 ส.ค. 1 ต.ค.58) กระบวนการจ ดซ อจ ด จ างตามระเบ ยบพ สด 15ว น (2 ต.ค. 17ต.ค.) ข นตอน เซ นส ญญา 30 ว น (17 ต.ค. 17 พ.ย.) เตร ยมการก อนส ง เข างาน 20 ส.ค.58 1 ต.ค ต.ค พ.ย.58 หน วยงานจ ดท าแผนปฏ บ ต งานและแผนการใช จ าย ส งให ส าน กภายในว นท 31 ส.ค ส าน กจะเห นชอบแผนปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายภายในว นท 15 ก.ย.2558 และ จะจ ดสรรภายในส ปดาห แรกก อนเร มต นป 2559 ท งน ขอให หน วยงานรายงานผลการใช จ าย และผลส มฤทธ ของการด าเน นโครงการเป นรายเด อน (รายไตรมาส) ต อส าน กด วย ส าหร บรายการผ กพ นส าน กจะรวบรวมเสนอ ครม.อน ม ต ก อหน ผ กพ นฯ ภายใน เด อนต ลาคม 2558 และจะเห นชอบความเหมาะสมของราคาภายใน 5 ว นท าการหล งจากหน วยงานขอตกลงความ เหมาะสมโดยหน วยงานสามารถใช ราคากลาง หร อผลการจ ดซ อจ ดจ างมาตกลง

มต คณะร กษาความสงบแห งชาต (คสช.) และข อส งการของห วหน า คสช.

มต คณะร กษาความสงบแห งชาต (คสช.) และข อส งการของห วหน า คสช. มต คณะร กษาความสงบแห งชาต (คสช.) และข อส งการของห วหน า คสช. งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 เตร ยมการให พร อมเบ กจ ายได ต งแต เร มป งบประมาณ โดยหล กเล ยงการโอน เปล ยนแปลงงบประมาณ และรายงานผลการเบ

More information

สารบ ญ เร อง เลขท ส.ย นย น หน า { ก } ๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๖ ส งหาคม ๒๕๕๑

สารบ ญ เร อง เลขท ส.ย นย น หน า { ก } ๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๖ ส งหาคม ๒๕๕๑ { ก } สารบ ญ เร อง เลขท ส.ย นย น หน า ๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๕ ม นาคม ๒๕๕๑ การย ต การด าเน นโครงการย ทธศาสตร อย ด ม ส ข และขอร บการจ ดสรรงบประมาณ ตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพของหม บ านและช มชน (SML) ตามแนวปร

More information

ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม

ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร หล กเกณฑ การบร หารโครงการบร การว ชาการแก ส งคม กระบวนการในการบร หารโครงการ หล งจากท โครงการได

More information

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ โดย นางธ ญชนก เสาวร จ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ ร ปแบบรายงานระด บส วนงานย อย ปย. ม ๒ แบบ ๑.

More information

ระเบ ยบกรมส งเสร มสหกรณ ว าด วยการบร หารเง นกองท นพ ฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. 2552 -------------------------------------------------

ระเบ ยบกรมส งเสร มสหกรณ ว าด วยการบร หารเง นกองท นพ ฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. 2552 ------------------------------------------------- ระเบ ยบกรมส งเสร มสหกรณ ว าด วยการบร หารเง นกองท นพ ฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. 2552 ------------------------------------------------- เพ อให การบร หารเง นกองท นพ ฒนาสหกรณ เป นไปโดยความเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การบร หารโครงการและการใช จ ายเง นท ก มาเพ อน าไปใช จ ายในการวางระบบบร

More information

มต ครม ท เก ยวข องก บ โครงการสร างม ลภ ณฑ (ท มา: สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ) มต ครม ว นท 21 ต ลาคม 2557 ส วนราชการเจ าของเร อง กษ.

มต ครม ท เก ยวข องก บ โครงการสร างม ลภ ณฑ (ท มา: สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ) มต ครม ว นท 21 ต ลาคม 2557 ส วนราชการเจ าของเร อง กษ. มต ครม ท เก ยวข องก บ โครงการสร างม ลภ ณฑ (ท มา: สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ) มต ครม ว นท 21 ต ลาคม 2557 เร อง การแก ไขป ญหายางพารา ตามมต คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาต เม อว นท 16 ต ลาคม 2557 ๑. ร บทราบแนวทางการบร

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑ แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงานในส งก ด/กาก บของกร งเทพมหานคร โดย กองย ทธศาสตร บร หารจ ดการ สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล โทรศ พท ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๔๗ (ภายใน ๑๕๑๑) --------------------------

More information

รายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๐-๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๐)

รายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๐-๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๐) รายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๐-๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๐) การรายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการเง นก เพ อการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการทร พยากรน า และระบบขนส งทางถนน ระยะเร งด วน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยท คณะร ฐมนตร ได อน ม ต ให กระทรวงการคล งก เง นเพ อพ ฒนาเศรษฐก

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555 1. การต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานตามแผนพ ฒนา อ ตสาหกรรมของประเทศ ประเด นการตรวจสอบ ม การน าผลการศ กษาไปใช ประโยชน ม การก าหนดแนวทางการ ด าเน นงานในอนาคต ได ร บการสน บสน นจากผ บร หาร รายงานผลการปฏ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

หล กการจ ดหาพ สด และข นตอนการจ ดหา

หล กการจ ดหาพ สด และข นตอนการจ ดหา 169 ค ม อการปฏ บ ต ราชการสายงานจเร หล กการจ ดหาพ สด และข นตอนการจ ดหา ส วนราชการจะต องด ำเน นการจ ดหาพ สด ให สอดคล องก บพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา

More information

แผนปฏ บ ต งานและงบประมาณรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 พ ฒนาสหกรณ และกล มเกษตรกร

แผนปฏ บ ต งานและงบประมาณรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 พ ฒนาสหกรณ และกล มเกษตรกร แผนปฏ บ ต งานและงบประมาณรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 พ ฒนาสหกรณ และกล มเกษตรกร ผลผล ต :: สหกรณ และกล มเกษตรกรได ร บการจดทะเบ ยนจ ดต งและส งเสร ม ก จกรรมหล ก :: ส งเสร มและพ ฒนาองค กรและเกษตรกร ก จกรรมรอง

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

รายงานผลการเข าร วม ประช ม อบรม ส มมนา และศ กษาด งาน

รายงานผลการเข าร วม ประช ม อบรม ส มมนา และศ กษาด งาน รายงานผลการเข าร วม ประช ม อบรม ส มมนา และศ กษาด งาน ช อ : 1. นางสาวอ ษา ผ กพ นธ ตาแหน ง เจ าหน าท บร หารงานท วไป ชานาญการพ เศษ 2. นางว ยะดา ธนสรรวน ช ตาแหน ง น กว ชาการพ สด ชานาญการพ เศษ 3. นางสาวพ มใจ

More information

หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร

หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร 1 1 กระบวนการวางแผนย ทธศาสตร กระทรวงพล งงาน ป 2554 ว เคราะห สภาพแวดล อม (SWOT) Q3 SP1 หน วยงาน ด านแผน ท กกรม LD1 SP2 2 การปร บท ศทางด านพล งงาน ร ฐธรรมน ญแห ง ราชอาณาจ กรไทย

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

การจ ดซ อจ ดจ างให เป นไปตามระเบ ยบพ สด... มณเฑ ยร เจร ญผล รองผ ว าการตรวจเง นแผ นด น

การจ ดซ อจ ดจ างให เป นไปตามระเบ ยบพ สด... มณเฑ ยร เจร ญผล รองผ ว าการตรวจเง นแผ นด น การจ ดซ อจ ดจ างให เป นไปตามระเบ ยบพ สด... มณเฑ ยร เจร ญผล รองผ ว าการตรวจเง นแผ นด น องค กรตามร ฐธรรมน ญ ประกอบด วย 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. คณะกรรมการการเล อกตง (ก.ก.ต.) คณะกรรมการป องก นและปราบปรามการ ท

More information

ความเช อมโยงก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย (พ.ศ. 2551-2560) ย ทธศาสตร ท 6 บร หารด วยหล กธรรมาภ บาลเพ อพ ฒนาองค กรและบ คลากรให ม ค ณภาพและ ม ความส ข 6.

ความเช อมโยงก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย (พ.ศ. 2551-2560) ย ทธศาสตร ท 6 บร หารด วยหล กธรรมาภ บาลเพ อพ ฒนาองค กรและบ คลากรให ม ค ณภาพและ ม ความส ข 6. 1 โครงการพ ฒนาระบบการบร หารและปร บปร งระบบการท างานของ หน วยตรวจตรวจสอบภายใน เพ อขอร บงบประมาณสน บสน นจากโครงการระบบสารสนเทศเพ อการบร หารมหาว ทยาล ย หน วยตรวจสอบภายใน ส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ

More information

ช อแผนงาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลแผนท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร

ช อแผนงาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลแผนท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร ช องาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร งเทพมหานครและ พ นท 76 จ งหว ดท วประเทศ ประจ าป งบประมาณ 2556 หน

More information

โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.)

โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.) โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.) ******************************** 1. หล กการและเหต ผล ส บเน องจากการปร บโครงสร างเพ อขยายขอบเขตอ านาจหน าท และบ รณาการงานของ ส วนราชการ และการปร บว ธ การบร

More information

5. แบบ สงป. 302/3 แบบรายงานแผน/ผลการจ ดซ อจ ดจ างคร ภ ณฑ ท ด นและส งก อสร าง ท จ ดสรร

5. แบบ สงป. 302/3 แบบรายงานแผน/ผลการจ ดซ อจ ดจ างคร ภ ณฑ ท ด นและส งก อสร าง ท จ ดสรร - 1 - หล กเกณฑ และว ธ การจ ดท าแผน/รายงานผลการปฏ บ ต งานและการใช จ ายงบประมาณ ตามระเบ ยบว าด วยการบร หารงบประมาณ พ.ศ.2548 ส าหร บใช ในการบร หารงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2549 เป นต นไป แบบรายงานประกอบด

More information

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สาน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1. หล กการ สร ปผลการดาเน นงานตาม แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

More information

โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน)

โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน) 334 โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน) ๑. หล กการและเหต ผล ด วยอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน เป นอาคารสาน กงานท ก อสร างมานานกว า ๒๐ ป สภาพอาคารม

More information

การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง

การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง 1 การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง หมวดท 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การจ ดทาแผนการบร หารความเส ยงตาม SP7 ประเด นย ทธศาสตร 1 สร างค าน ยมใหม ประชาร วมใจต อต านท จร ต โครงการส มมนาภาคประชาชน 9 เขตพ นท เร

More information