สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554"

Transcription

1 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ

2 คำนำ สร ปผลการดาเน นงานการจ ดก จกรรมของศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตรฉบ บน เป นการสร ปผลการดาเน นงานและการจ ดก จกรรมต าง ๆ ในป งบประมาณ โดย ย ดการดาเน นงานตามนโยบาย ว ส ยท ศน และย ทธศาสตร ของงานการศ กษานอกระบบ ซ งม พ นธก จท ได ดาเน นการ ค อการศ กษาพ นฐาน การศ กษา ต อเน อง (การศ กษาเพ อ พ ฒนาอาช พ การศ กษาเพ อพ ฒนา ท กษะช ว ต การศ กษาเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน โครงการจ ดกระบวนการเร ยนร ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง) และการพ ฒนางานการศ กษานอกระบบ พร อมท งการนาเสนอป ญหา อ ปสรรค แนวทางการ ดาเน นการต อไป ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร หว งเป นอย างย งว าสร ปผล การดาเน นงานการจ ดก จกรรมด งกล าวจะเป นประโยชน ต อผ ต องการศ กษา และจะเป นแนวทางในการนาไป พ ฒนา และปร บปร งงานการศ กษานอกระบบในป งบประมาณต อไป ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร ก นยายน 255 4

3 สำรบ ญ เร อง หน ำ คำนำ ก บทนา 1 สร ปผลการดาเน นงานเช งปร มาณ 4 สร ปผลการใช จ ายเง นงบประมาณ 7 สร ปผลการดาเน นงานรายโครงการ 8 ป ญหาอ ปสรรคตามโครงสร างการปฏ บ ต งาน 70 ภำคผนวก - ร ปภาพประกอบก จกรรม - คณะทางาน

4 บทนา ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร จ งหว ดลาปาง ท ต ง 163 หม ท 1 ตาบลห างฉ ตร อาเภอห างฉ ตร จ งหว ดลาปาง โทรศ พท โทรสาร ส งก ด..สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดลาปาง สาน กงาน ส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร จ งหว ดลาปาง ได จ ดต งข น เม อว นท 27 ส งหาคม 2536 ตามประกาศของกระทรวงศ กษาธ การ โดยได ทาการปร บปร งและพ ฒนาส วนหน งของอาคาร ห องสม ดประชาชนอาเภอห างฉ ตรเป นสาน กงานมาจนถ งป 2548 จ งได ดาเน นการก อสร างอาคารคอนกร ตเสร ม เหล ก 2 ช นแล วเสร จและใช เป นสาน กงานมาต งแต ว นท 9 ม นาคม 2549 มาจนถ งว นท 3 ม นาคม 2551 ได ม การประกาศใช พ.ร.บ. ส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งได เปล ยนช อเป น ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร คต พจน ค ณธรรมนาความร คต ธรรม น ตถ ว ช ชา สม ม ต ต / น ตถ ว ชชา สะม ง ม ตะต ง ไม ม ม ตรใดเสมอเหม อนความร ปร ชญา ม งม นยกระด บการศ กษา พ ฒนาค ณภาพช ว ตเศรษฐก จ ส งคมและช มชนอย างม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร จ ดและส งเสร มการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ยอย างต อเน องตลอดช ว ตให ก บประชาชนท กกล มเป าหมาย เพ อเสร มสร างส งคมแห ง การเร ยนร และภ ม ป ญญาบนพ นฐานของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ภายในป 2554 พ นธก จ 1. ยกระด บการศ กษาให ก บประชาชนกล มเป าตามความต องการอย างต อเน อง 2. พ ฒนาการเร ยนร ให ก บประชาชนกล มเป าหมายม ค ณธรรมนาความร และม ท กษะการดารงช ว ตบน พ นฐานปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 3. ส งเสร มสน บสน นให ท กภาคส วนของส งคมม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต 4. กระจายแหล งเร ยนร ส อเทคโนโลย เพ อสร างโอกาสการเร ยนร ตลอดช ว ต 5. ส งเสร มให ช มชนจ ดการความร เพ อเสร มสร างความเข มแข งของช มชน โดยบ รณาการภ ม ป ญญา ท องถ น และภ ม ป ญญาสากลผ านนว ตกรรม และเทคโนโลย เพ อการศ กษา 6. จ ดให ม การควบค มค ณภาพการจ ดการศ กษา เพ อให ม ค ณภาพตามความคาดหว งของช มชน มาตรฐานการศ กษานอกโรงเร ยน และมาตรฐานการศ กษาแห งชาต โดยจ ดทาระบบประก นค ณภาพ การศ กษาภายในสถานศ กษา

5 2 เป าประสงค 1. ประชาชนได ร บโอกาสทางการศ กษาอย างท วถ ง ต อเน องและม ค ณภาพ 2. ภาค เคร อข ายม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา 3. ประชาชนม ความร ค ณธรรม ม ท กษะในการดาเน นช ว ตบนพ นฐานของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาศ กยภาพการเร ยนร ของประชาชน ย ทธศาสตร ท 2 การเพ มศ กยภาพการจ ดการความร ของช มชน ย ทธศาสตร ท 3 การเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการขององค กรและภาค เคร อข าย กลย ทธ / ว ธ การทางาน กลย ทธ ท 1 เข าถ งกล มเป าหมายท หลากหลายและท วถ ง กลย ทธ ท 2 จ ดก จกรรมท หลากหลายโดนใจผ เร ยน กลย ทธ ท 3 ขยายและพ ฒนาแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาให เป นฐานความร ของช มชน กลย ทธ ท 4 ผน กกาล งภาค เคร อข ายให ม ส วนร วมจ ดการศ กษา กลย ทธ ท 5 จ ดระบบบร หารเพ อเพ มประส ทธ ภาพ คร และบ คลากร ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร ม บ คลากรประกอบด วย ท ช อ - สก ล ตาแหน ง ว ฒ การศ กษา 1 นายจรรยา จ รช วะ ผ อานวยการ ค.ม. (บร หารการศ กษา) 2 นางจรรยา ไชยท พย อาสน คร คบ. (ส งคมศ กษา) 3 นางสาวจ รภา โทก ล บรรณาร กษ ๕ ศศ.บ. (การจ ดการท วไป) 4 นายช ยร ตช ย เอ อเก ง คร อาสาฯ คบ. (บร หารการศ กษา) 5 นางว ไลพรรณ ท ศใหม คร อาสาฯ ค.ม. (บร หารการศ กษา) 6 นางพ ชร นทร ป นตาวงศ คร อาสาฯ ศศ.บ. (การจ ดการท วไป) 7 นางณ ฏฐ ท ตา วงศ ประเสร ฐ คร กศน.ตาบล คบ. (ว ทยาศาสตร ) 8 นางภ คพ ชา ว ชยปกรณ คร กศน.ตาบล วทม.(โภชนศาสตร ) 9 นางจร สร ชช ถาน อย คร กศน.ตาบล คบ. (การประถมศ กษา) 10 นายมณเฑ ยร น นทศร คร กศน.ตาบล คบ. (อ ตสาหกรรมศ ลป ) 11 นายน ธ ส งห แก วส บ คร กศน.ตาบล คบ. (อ ตสาหกรรมศ ลป ) 12 นางสร อยส วรรณ เตชะธ คร กศน.ตาบล คบ (คอมพ วเตอร ศ กษา) 13 นายล มะ ช อม อ คร ศรช. บธบ. (คอมพ วเตอร ธ รก จ) 14 นางสาวนภาพร พยาเล ศ คร ปวช. วทบ.(ว ทยาการคอมพ วเตอร ) 15 นายธ รช ย ส นเม องม ล คร ปวช. บชบ.(บ ญช บ ณฑ ต) 16 นายอน สรณ ผาส ธะ คร ประจากล ม ศศบ. (บร หารธ รก จบ ณฑ ต) (ท ณฑสถาน) 17 นายสมบ รณ ช ยชนะ คร ประจากล ม (ท ณฑสถาน) พบ. (พ ทธศาสตรบ ณฑ ต)

6 3 ท ช อ - สก ล ตาแหน ง ว ฒ การศ กษา 18 นายสมพร อม ส นชมภ คร ประจากล ม วทบ.(เทคโนโลย การเกษตร) (ท ณฑสถาน) 19 นางก ลยา ชาสอนตา คร ประจากล ม พยาบาลศาสตร (ตาบลเว ยงตาล) 20 นางสาวอร ณยา เทพห สดา คร ประจากล ม (ตาบลปงยางคก) ส งคมศาสตร และ มน ษยศาสตร ว ชาเอกร ฐ ประศาสนศาสตร 21 นางเมท น โชคด เจ าหน าท ทาความสะอาด ม ธยมศ กษาตอนปลาย

7 สร ปผลการดาเน นงาน ป งบประมาณ 2554 เด อน ต ลาคม ก นยายน 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร แผนงานขยายโอกาสและพ ฒนาการศ กษา ผลผล ตท 4 ผ ร บบร การการศ กษานอกระบบ ท งาน/โครงการ/ก จกรรม การดาเน นงาน ร อยละของ 1 ก จกรรมท 1 จ ดการศ กษาต อเน อง 1.1การศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พ ฝ กท กษะอาช พ กล มพ ฒนาอาช พ ฝ กอบรมอาช พโดยใช เทคโนโลย 1.2 การศ กษาเพ อพ ฒนาท กษะช ว ต - ผ เร ยนปกต 1.3 การศ กษาเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน - ผ เร ยนปกต 1.4 การจ ดการศ กษาตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง -ผ เร ยนปกต เป าหมายท งป (คน) 1,400 ผลผล ต (คน) 1, ความสาเร จตาม แผนงาน/ เป าหมาย รวม 1,400 2, ก จกรรมท 2 ส งเสร มการร หน งส อ - การส งเสร มการร หน งส อ ก จกรรมท 3 การศ กษาพ นฐานนอกระบบ ระด บประถมศ กษา - ผ เร ยนปกต - ผ เร ยนพ การ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น - ผ เร ยนปกต - ผ เร ยนพ การ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย - ผ เร ยนปกต - ผ เร ยนพ การ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ โครงการจ ดการศ กษาให กล มเป าหมายพ เศษ ,

8 5 ผลผล ตท 5 ผ ร บบร การการศ กษาตามอ ธยาศ ย ท งาน/โครงการ/ก จกรรม การดาเน นงาน 1 2 ก จกรรมจ ดการเร ยนร ตามอ ธยาศ ย ก จกรรมห องสม ดประชาชนอาเภอ -โครงการบร การส งเสร มการอ านและ การเร ยนร ก จกรรม กศน.ต าบล -บ านหล งเร ยน เป าหมายท งป ผลผล ต (แห ง) (แห ง) ร อยละของ ความสาเร จตาม แผนงาน/ เป าหมาย แผนงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ท งาน/โครงการ/ก จกรรม โครงการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพ การศ กษาป โครงการน เทศต ดตาม ประเม นผลการ ดาเน นงาน กศน. 1.3 โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ล สารสนเทศสถานศ กษาศ นย การศ กษา นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 1.4 โครงการปร บปร ง ซ อมแซมอาคาร สถานท 1.5 โครงการอบรมอาสาสม ครการศ กษา นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 1.6 โครงการพ ฒนาบ คลากรการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 1.7 โครงการปร บแผนคร งป 1.8 โครงการการสน บสน นการจ ด การศ กษาจากองค กรปกครองส วนท องถ น การดาเน นงาน เป าหมายท งป ผลผล ต คน/แห ง/โครงการ 1 แห ง ท กก จกรรม 1 แห ง 1 แห ง 60 คน 5 โครงการ 1 โครงการ 3 โครงการ 1 แห ง ท กก จกรรม 1 แห ง 1 แห ง 146 คน 4 โครงการ 1 โครงการ 3 โครงการ ร อยละของ ความสาเร จตาม แผนงาน/ เป าหมาย

9 6 แผนงานขยายโอกาสและพ ฒนาการศ กษา ผลผล ตท 4 ผ ร บบร การการศ กษานอกระบบ ก จกรรม ก จกรรมท 1 จ ดการศ กษาต อเน อง 1.1การศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พ - ฝ กท กษะอาช พ 1.2การศ กษาเพ อพ ฒนาท กษะช ว ต 1.3 การศ กษาเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน - หล กส ตรระยะส น สร ปผลการใช เง นงบประมาณป 2554 เด อน ต ลาคม ก นยายน 2554 งบประมาณ ท ได ร บ จ ดสรร เบ กจ าย คงเหล อ ร อยละ บาท ส.ต. บาท สต. 490, , ก จกรรมท 2 ส งเสร มการร หน งส อ 2.1 การส งเสร มการร หน งส อ 16,500 16, ก จกรรมท 3 การศ กษาพ นฐานนอกระบบ 3.1 จ ดการศ กษาเท ยบเท าการศ กษาข น พ นฐาน - ระด บประถมศ กษา - ระด บม ธยมศ กษาตอนต น - ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย 3.2 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 3.2 โครงการสน บสน นการจ ดการศ กษา 15 ป (จ ดสรรส อ) 3.3 โครงการสน บสน นการจ ดการศ กษา 15 ป (พ ฒนาผ เร ยน) 3.4 โครงการสน บสน นการจ ดการศ กษา 15 ป (จ ดสรรส อ)(ปวช.) 3.5 โครงการสน บสน นการจ ดการศ กษา 15 ป (พ ฒนาผ เร ยน)(ปวช.) ก จกรรมท 4 การจ ดการศ กษา กล มเป าหมายพ เศษ 892, , , , , , , , ,113 12, ,435 60, ,000 27,

10 ผลผล ตท 5 ผ ร บบร การการศ กษาตามอ ธยาศ ย ก จกรรม ก จกรรมจ ดการเร ยนร ตามอ ธยาศ ย การบร การส งเสร มการอ านในห องสม ด ประชาชน งบประมาณ ท ได ร บ จ ดสรร เบ กจ าย คงเหล อ ร อยละ บาท ส.ต. บาท สต. 89, , สน บสน นหน งส อพ มพ ใน กศน.ตาบล 18, , โครงการอบรมอาสาสม ครการศ กษานอก 9, , ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย โครงการส งเสร มการอ าน 100,000 99, งบบร หาร ก จกรรม งบประมาณ ท ได ร บ จ ดสรร เบ กจ าย คงเหล อ ร อยละ บาท ส.ต. บาท สต. บร หารงาน กศน. 13, , เบ ยประช มคณะกรรมการ 10,200 10, งบอ ดหน นจากเทศบาล และองค กรปกครองส วนท องถ น, สภากาชาดไทย ก จกรรม งบประมาณ ท ได ร บ จ ดสรร เบ กจ าย คงเหล อ ร อยละ บาท ส.ต. บาท สต. ค ายค ณธรรม จร ยธรรม 30, , ค ายอาสาย วกาชาดนอกโรงเร ยน 42, , โครงการอบรมย วากาชาดเร องกฎหมาย 3, , มน ษยธรรมระหว างประเทศ โครงการพ ฒนา กศน.ตาบลปงยางคก 20, ,

11 8 ผลการดาเน นงานประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร โครงการ การส งเสร มการร หน งส อ ความสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 2 การยกระด บค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ความสอดคล องก บนโยบายเร งด วน/นโยบายจ ดเน นการดาเน นงานประจาป งบประมาณ 2554 ของ สาน กงาน กศน. นโยบายสาค ญ 3.2 เร งดาเน นการเพ อรองร บการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) นโยบายตามภารก จ 2.1 นโยบายด านการศ กษานอกระบบ ข อ 2 การส งเสร มการร หน งส อ หล กการและเหต ผล ตามนโยบายของสาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ท ต องการจ ดและ ส งเสร มการศ กษาให ประชาชนกล มเป าหมายในพ นท ท ม ผ ไม ร หน งส อ กล าวค อ ผ ท เข ยนหร ออ านภาษาไทยไม ได ให ได ร บการศ กษาเร ยนร ให อ านออกเข ยนได ว ตถ ประสงค 1. ผ เข าร วมโครงการสามารถอ าน และเข ยนภาษาไทยได ถ กต อง และนาไปใช ในช ว ตประจาว นได 2. เพ อให สถานศ กษาม การนาหล กส ตร ส อการเร ยนร ท สอดคล องก บก จกรรมการเร ยนร ของ ผ เข าร วมโครงการ โดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ 3. เพ อให ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจในการจ ดก จกรรมการเร ยนร ของคร เป าหมายเช งปร มาณและค ณภาพ - เป าหมายเช งปร มาณ - จานวนผ ลงทะเบ ยนร อยละ 60 ม ความต องการเร ยนร การอ าน และเข ยนภาษาไทยอย าง ถ กต อง - เป าหมายเช งค ณภาพ - ผ เร ยน/ผ ร บบร การไม น อยกว า ร อยละ 60 ได ใช หล กส ตร ส อการเร ยนร ท สอดคล องก บ ก จกรรมการเร ยนร ของผ เข าร วมโครงการ โดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ ม ความพ งพอใจในการจ ดก จกรรมการเร ยนร ของคร และสามารถนาไปปร บใช ในช ว ตประจาว นได

12 9 ผลการดาเน นงาน ว ธ ดาเน นการ งบประมาณ เป าหมายเช งปร มาณ เป าหมายเช งค ณภาพ 1.สารวจความต องการของ กล มเป าหมาย 2.เข ยนและเสนอโครงการ 3.เสนอจ ดต งกล มการเร ยนร 4.ดาเน นก จกรรม 4.1 ประช มช แจง อธ บายหล กส ตรให แก กล มเป าหมาย 4.2 จ ดทาส อการเร ยนร 4.3 ดาเน นการจ ด ก จกรรม และมอบหมายให ผ เร ยนศ กษาเร ยนร จากส อ 4.4 ว ดและประเม นผล 5.สร ปประเม นผลโครงการ จ ดสรร 16,500.- ใช จ าย 16,500.- ค ดเป นร อยละ ผ ลงทะเบ ยนจานวน 130 คน ค ดเป นร อยละ กล มเป าหมายร อยละ 100 ได ใช ส อการเร ยนร ท สอดคล องก บก จกรรม และ ม ความพ งพอใจในการจ ด ก จกรรมการเร ยนร ของคร สามารถนาไปปร บใช ใน ช ว ตประจาว นได ป ญหาและอ ปสรรค 1.กล มเป าหมายม ป ญหาเก ยวก บส ขภาพ เช น สายตา, ห 2. กล มเป าหมายไม ม เวลาในการเร ยนร 3. ม ป ญหาด านการเข ยนหน งส อ (ม อแข ง) 4. คร ไม ม การกาก บ ต ดตามอย างต อเน อง แนวทางการดาเน นการต อไป 1. หาอาสาสม คร หร อสมาช กในคร วเร อนเป นผ สอนการอ านและเข ยน 2. คร ม แผนการกาก บต ดตามการเร ยนร อย างต อเน อง 3.พ ฒนาส อให น าสนใจ และน าเร ยนร น าอ านมากย งข น

13 โครงการยกระด บการศ กษาประชากรว ยแรงงาน ความสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 2 การยกระด บค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ความสอดคล องก บนโยบายเร งด วน/นโยบายจ ดเน นการดาเน นงานประจาป งบประมาณ 2554 ของ สาน กงาน กศน. นโยบายสาค ญ 1.2 เร งดาเน นการเพ อรองร บการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) นโยบายตามภารก จ 2.1 นโยบายด านการศ กษานอกระบบ ข อ 1 การสน บสน นการจ ดการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ าย 15 ป อย างม ค ณภาพ นโยบายด านการศ กษานอกระบบ ข อ 4 การพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน นโยบายด านการศ กษานอกระบบ ข อ 6 การเท ยบโอนความร และประสบการณ นโยบายด านการศ กษานอกระบบ ข อ 7 การศ กษาทางไกล หล กการและเหต ผล ตามนโยบายของร ฐบาล และแผนพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน ม งจะจ ดการศ กษาให ประชาชน ให ก บ กล มเป าหมายต าง ๆ ให กว างขวางได ม โอกาสได ร บการศ กษาอย างท ดเท ยมก น เพ อยกระด บความร และพ ฒนา ค ณภาพช ว ตของประชาชนให ด ข น จากการสารวจสภาพการศ กษาของประชาชนในอาเภอห างฉ ตร ม ประชาชน กล มเป าหมายต าง ๆ ได ร บบร การการศ กษาย งไม ท วถ งอ นเน องมาจากหลายสาเหต อาท เช น ป ญหาทางด าน เศรษฐก จ ป ญหาความยากจนหร ออ น ๆ ทาให ประชากรกล มด งกล าวขาดโอกาส พลาดโอกาสทางการศ กษาเป น จานวนมาก อ กท งขณะน ทางสาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ต องการยกระด บ การศ กษาประชากรว ยแรงงานท ม อาย ป ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอ ห างฉ ตร จ งได ดาเน นการจ ดโครงการยกระด บการศ กษาประชากรว ยแรงงาน ว ตถ ประสงค 1. เพ อเป ดโอกาสให ก บประชาชน เยาวชน กล มเป าหมายต าง ๆ ท ขาดโอกาส และพลาดโอกาสทาง การศ กษา ให ได ร บบร การการศ กษาอย างท วถ ง และเท าเท ยมก น 2. เพ อให ประชาชนได ร บข อม ลข าวสารการศ กษา ม ความร ความเข าใจ สามารถเล อกร บบร การ การศ กษานอกโรงเร ยนอย างถ กต อง และยกระด บของตนเองให ส งข น และใช เป นพ นฐานในการแสวงหาความร ใน ระด บท ส งข น 3. เพ อให สถานศ กษาม การพ ฒนาหล กส ตร ส อและแหล งเร ยนร ท สอดคล องก บความต องการของ ท องถ น โดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ 4. เพ อให คร และบ คลากรม ค ณภาพ ม ความสามารถในการจ ดการเร ยนร ตามหล กการจ ดการศ กษานอก ระบบ เป าหมายเช งปร มาณและค ณภาพ - เป าหมายเช งปร มาณ - กล มเป าหมายประชากรว ยแรงงาน จานวน 1,500 คน โดยจ ดก จกรรมการศ กษาพ นฐานตาม ปฏ ท นการดาเน นงานจ ดการศ กษาพ นฐาน 10

14 - เป าหมายเช งค ณภาพ - ผ เร ยน/ผ ร บบร การไม น อยกว า ร อยละ 60 ม ความพ งพอใจในการใช หล กส ตร ส อและแหล ง เร ยนร ท สอดคล องก บก จกรรมการเร ยนร โดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ คร หร อบ คลากรม ค ณภาพ ความสามารถใน การจ ดการเร ยนร และม ความพ งพอใจในการจ ดก จกรรมการเร ยนร ของคร ส งผลให ผ สาเร จม ความร ความสามารถในการพ ฒนาตนเอง ผลการดาเน นงาน ว ธ ดาเน นการ งบประมาณ เป าหมายเช งปร มาณ เป าหมายเช งค ณภาพ 1.ประชาส มพ นธ 2.ร บสม ครน กศ กษา 3. เท ยบโอนความร และ ประสบการณ 4.เสนอจ ดต งกล มการเร ยนร 5.ดาเน นก จกรรม 5.1 ปฐมน เทศ 5.2 จ ดกระบวนการ เร ยนร 5.3 จ ดทาก จกรรมพ ฒนา ค ณภาพช ว ต 5.4 น เทศต ดตาม 5.5 ว ดผลประเม นผล 6.สร ปประเม นผล 7. ออกหล กฐานการจบ หล กส ตร จ ดสรร 892,257.- ใช จ าย 892,257.- ค ดเป นร อยละ ผ ลงทะเบ ยนจานวน 2,117 คน ค ดเป นร อยละ กล มเป าหมายร อยละ ได ใช หล กส ตร ส อ และแหล งเร ยนร ท สอดคล องก บก จกรรมการ เร ยนร โดยเน นผ เร ยนเป น สาค ญ คร หร อบ คลากรม ความสามารถในการจ ดการ เร ยนร และม ความพ งพอใจ ในการจ ดก จกรรมของคร ป ญหาและอ ปสรรค - น กศ กษาบางคนไม สามารถมาพบกล มเวลากลางว นได - คร ไม ม ความชานาญในการสอนว ชาภาษาอ งกฤษ และคณ ตศาสตร - น กศ กษาท ม อาย มากม ความกล วในการเร ยนว ชาภาษาอ งกฤษ - น กศ กษาไม ม เวลาทาก จกรรมพ ฒนาค ณภาพช ว ตซ งเป นสาเหต ของการไม จบหล กส ตร - กล มเป าหมายม ความหลากหลาย เช นช วงอาย ของผ เร ยนทาให ผ เร ยนเก ดช องว างในการเร ยน - น กศ กษาส งงานไม ตามกาหนดทาให คร ไม สามารถบ นท กผลคะแนนในแต ละคร งเป นป จจ บ น - กล มเป าหมายมาพบกล มไม ตรงเวลา และขาดการพบกล มท ต อเน อง - ส อ ว สด อ ปกรณ เช น เคร องเล น VCD จานดาวเท ยมไม สามารถใช ได และขาดระบบ Internet จานวนคอมพ วเตอร ไม เพ ยงพอในการบร การส บค น - ไม ม การจ ดทาค ม อการเร ยนการสอนของคร - คร ทาบ นท กหล งสอนไม เป นป จจ บ น - กล มเป าหมายม ความหลากหลาย เช นช วงอาย ของผ เร ยนทาให ผ เร ยนเก ดช องว างในการเร ยน - คร ไม ม การผล ตส อการเร ยนการสอนท หลากหลาย 11

15 - คร ไม ม การจ ดทาว จ ยในช นเร ยน แนวทางการดาเน นงานต อไป - จ ดตารางการพบกล มให น กศ กษาเล อกตามความต องการ และความสะดวก - คร เข าประสานงานโรงเร ยนในระบบจ ดหาว ทยากรท ม ความร ความชานาญในการสอนภาษาอ งกฤษ และคณ ตศาสตร - ปร บเปล ยนกระบวนการจ ดก จกรรมจากการจ ดการเร ยนร ใน กศน.ตาบลจ ดเป นร ปแบบค ายว ชาการ เพ อลดอาการกล วการเร ยนภาษาอ งกฤษ - ปร บก จกรรมค ณภาพช ว ตให ตรงและสอดคล องก บความต องการของน กศ กษา (ก จกรรมบางอย างจ ด ตรงก บว นหย ด) - ในการจ ดก จกรรมการพบกล มการเร ยนการสอน คร จะม การแบ งกล มในการศ กษาค นคว าให ม ความ หลากหลายเพ อแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น - คร ได กาหนดข อตกลงในการพบกล มร วมก นระหว างผ เร ยนและน กศ กษา - คร ได จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบบ รณาการเข าร วมก บโครงการต าง ๆ ให ต อเน องและ เหมาะสมก บการเร ยนการสอน - การช วยสอนและการน เทศจากห วหน ากล มงานจ ดและส งเสร มการศ กษาเพ อสร างขว ญและกาล งใจ ให ก บคร และน กศ กษา - คร และน กศ กษาร วมก นกาหนดแนวทางการจ ดก จกรรม ม การต ดตามน กศ กษาท ย งไม มาพบกล ม โดยการใช โทรศ พท ต ดตามและการน ดหมายการพบกล มในว นเวลาท ไม ต ดภารก จ - ม การช แนะให น กศ กษาเห นความสาค ญของการศ กษาให มากข นเพ อจะได นาว ฒ การศ กษาไปใช ใน การสม ครงานตาแหน งท ส งข น หร อใช ในการศ กษาต อระด บท ส งข น - คร ต ดตามผ เร ยนอย างต อเน อง โดยต วแทนน กศ กษาในแต ละหม บ าน/อาสาสม คร กศน.ต าบล - คร จ ดทาแผนการปฏ บ ต งานประจาเด อนเพ อเป นแนวทางการปฏ บ ต งานท ครอบคล ม 12

16 โครงการจ ดการศ กษานอกระบบ ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ความสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 2 การยกระด บค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ความสอดคล องก บนโยบายเร งด วน/นโยบายจ ดเน นการดาเน นงานประจาป งบประมาณ 2554 ของ สาน กงาน กศน. ข อ 3.2 เร งดาเน นการเพ อรองร บการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) ข อ 4.1 นโยบายด านการศ กษานอกระบบ การสน บสน นการจ ดการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ าย 15 ป อย างม ค ณภาพ ข อ 4.1 นโยบายด านการศ กษานอกระบบ การเท ยบโอนความร และประสบการณ หล กการและเหต ผล ป จจ บ นการพ ฒนาเศรษฐก จของประเทศม งไปในท ศทางของการเข าส เวท การแข งข นในระด บนานาชาต ควบค ไปก บการสร างรากฐานท ม นคงทางเศรษฐก จของประเทศ นอกเหน อจากการพ ฒนาคนไทยให ม ความร ใน ระด บการศ กษาพ นฐานแล ว ย งจาเป นต องพ ฒนาศ กยภาพทางด านว ชาช พให ก บกาล งคนในส วนท เป นกลไกสาค ญ ของการผล ต ด งน นการผล ตกาล งคนจ งม ความส มพ นธ ก บความต องการของสถานประกอบการท จะใช กาล งคนน น ๆ การจ ดการศ กษาท จะเก ดความค มค าท ส ด จ งจาเป นจะต องม กาล งแรงงานท ม การศ กษาระด บประกาศน ยบ ตร ว ชาช พเพ มมากข น การพ ฒนาศ กยภาพของแรงงานให ม การศ กษาส งข นถ งระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ควรเป น การพ ฒนาคนท ตอบสนองก บความต องการของสถานประกอบการ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตรได ตระหน กถ งความจาเป นและความ ต องการในการส งเสร มการศ กษาการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ให ก บกล มเป าหมายผ ท ปฏ บ ต หน าท ทาให ม โอกาสได ศ กษาต อเน องในระด บท ส งข น ท งย งเป นการยกระด บความร พ นฐานและความร ทางอาช พของผ ปฏ บ ต งานให ม ความร ในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ โดยการบ รณาการทางานให เป นส วนหน งของการเร ยนร ด วยว ธ การศ กษา นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เป นการสอดคล องก บแนวนโยบายของร ฐท ต องการยกระด บการศ กษาของ คนในว ยแรงงาน ด งน น การจ ดการศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชา พณ ชยการ สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ จ งเป นการส งเสร มให ผ ต องข งในท ณฑสถานบาบ ดพ เศษลาปาง ผ ท ปฏ บ ต งานองค กรปกครองส วนท องถ นและสถานประกอบการได ม การศ กษาพ ฒนาตนเอง ว ตถ ประสงค 1. เพ อยกระด บการศ กษาของกล มเป าหมายให ม ความร พ นฐานและความร ทางด านว ชาช พในระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ และสามารถนาความร ไปใช ให เก ดประโยชน ในการพ ฒนาอาช พและการดารงช ว ต 2. เพ อให กล มเป าหมายม ท กษะอาช พตามมาตรฐานหล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ม ความ สนใจใฝ ร และม การแสวงหาความร ค ดเป น ทาเป น แก ป ญหาเป น 3. เพ อให กล มเป าหมายม เจตคต ท ด ต อการประกอบส มมาอาช พ ม ความภาคภ ม ใจในว ชาช พของตน เป าหมายเช งปร มาณและค ณภาพ - เป าหมายเช งปร มาณ - ผ ต องข งในท ณฑสถานบาบ ดพ เศษลาปาง องค กรปกครองส วนท องถ น และ สถาน ประกอบการในเขตพ นท จ งหว ดลาปาง ป ละไม ต ากว า 48 คน 13

17 - เป าหมายเช งค ณภาพ - ร อยละ 80 ของจานวนน กศ กษา ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ สามารถนาความร ท ได ร บนาไปประย กต ใช ในสถานประกอบการ และสามารถรองร บความต องการทางด าน แรงงานด านคอมพ วเตอร ผลการดาเน นงาน ว ธ ดาเน นการ งบประมาณ เป าหมายเช งปร มาณ เป าหมายเช งค ณภาพ 1.ประชาส มพ นธ 2.ร บสม ครน กศ กษา 3. เท ยบโอนความร และ ประสบการณ 4.เสนอจ ดต งกล มการเร ยนร 5.ดาเน นก จกรรม 5.1 ปฐมน เทศ 5.2 จ ดกระบวนการ เร ยนร 5.3 จ ดทาก จกรรมพ ฒนา ค ณภาพช ว ต 5.4 น เทศต ดตาม 5.5 ว ดผลประเม นผล 6.สร ปประเม นผล 7. ออกหล กฐานการจบ หล กส ตร จ ดสรร 200,230.- ใช จ าย 200,230.- ค ดเป นร อยละ ผ ลงทะเบ ยนจานวน 117 คน ค ดเป นร อยละ กล มเป าหมายร อยละ 92.4 ม ความพ งพอใจในการ เร ยนร สามารถนาไป ประย กต ใช ในการ ปฏ บ ต งานได ป ญหาอ ปสรรค - กล มเป าหมายม ความหลากหลาย เช นช วงอาย ของผ เร ยนทาให ผ เร ยนเก ดช องว างในการเร ยน - ก จกรรมบางอย างของ กศน.ตรงก บเวลาในการพบกล มของน กศ กษา เช น โครงการค ายค ณธรรม โครงการอาสาย วกาชาด เป นต น ไม สามารถเข าร วมได - น กศ กษาไม ม เวลาในการทาก จกรรมพ ฒนาหล กส ตรซ งเป นผลต อการจบหล กส ตร - น กศ กษาขาดส อการเร ยนการสอนและแหล งเร ยนร - การเร ยนการสอนม เวลาจาก ด แนวทางการดาเน นงานต อไป - ในการจ ดก จกรรมการพบกล มการเร ยนการสอน คร ได ม การแบ งกล มในการศ กษาค นคว าให ม ความ หลากหลายเพ อแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น - คร ได กาหนดข อตกลงในการพบกล มร วมก นระหว างผ เร ยนและน กศ กษา - การพบกล มท ตรงก บการจ ดก จกรรมโครงการต างๆ ได ปร บเปล ยนการพบกล มและชดเชยเวลา ด งกล าวในว นเวลาอ น - จ ดเตร ยมส อการสอนอ นทดแทน 14

18 โครงการค ดว เคราะห เข าส อาช พโดยกระบวนการ ค ดเป น ความสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 การสร างโอกาสทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต ความสอดคล องก บนโยบายเร งด วน/นโยบายจ ดเน นการดาเน นงานประจาป งบประมาณ 2554 ของ สาน กงาน กศน. นโยบายสาค ญ ข อ 1.2 เร งร ดดาเน นงานตามนโยบายการข บเคล อนการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) นโยบายตามภารก จ ข อ 2.1 นโยบายด านการศ กษานอกระบบ ข อ 3 การศ กษาต อเน อง หล กการและเหต ผล ปร ชญา ค ดเป น อย บนพ นฐานความค ดท ว า ความต องการของแต ละบ คคลไม เหม อนก น แต ท กคนม จ ดรวมของความ ต องการท เหม อนก น มาจากความเช อพ นฐานตามแนวพ ทธศาสนา ท สอนให บ คคลสามารถค นหาสาเหต ของป ญหา ค อ ม จ ดเร มต นท ป ญหาแล วพ จารณาย อนไตร ตรองถ งข อม ล 3 ประเภท ค อ ข อม ลด วยตนเองช มชน ส งคม ส งแวดล อม และข อม ล ว ชาการ ต อจากน นก ลงม อกระทาถ าหากสามารถทาให ป ญหาหายไป กระบวนการก ย ต ลง แต หากบ คคลย งไม พอใจแสดงว าย งม ป ญหาอย บ คคลก จะเร มกระบวนการพ จารณาทางเล อกใหม อ กคร ง และกระบวนการน ย ต ลงเม อบ คคลพอใจและม ความส ข ด งน นประชาชนจ งจาเป นต องม ความร ความเข าใจ เพ อการปร บต วให ท นต อการเปล ยนแปลงและการ พ ฒนา ซ งเคร องม อสาค ญของการพ ฒนาคนค อการศ กษา นอกจากการศ กษาในระบบแล วย งม การศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยท จะเป นกระบวนการส งเสร มการเร ยนร แสวงหาความร และนาความร ท ได ไป ประย กต ใช ก บอาช พ การดารงช ว ต และแก ป ญหาของส งคมและช มชน โดยเฉพาะนโยบายด านการศ กษานอก ระบบ การศ กษาต อเน องเพ อการพ ฒนาอาช พ ม งเน นจ ดการศ กษาและการฝ กอบรมท สอดคล องก บป ญหาและ ความต องการของกล มเป าหมาย กระบวนการหร อหล กการ ค ดเป น ม ความจาเป นอย างย งท ต องนามาปร บใช ใน การศ กษาแลกเปล ยนเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ประชาชนกล มเป าหมายร จ ก และนาข อม ลด านตนเอง ว ชาการ ส งคมและส งแวดล อมหร อ หล กการ ค ดเป น มารวบรวมในการค ดว เคราะห ส งเคราะห 2. เพ อให ช มชนนาผลการ ค ดเป น มาเป นข อม ลในการต ดส นใจ ในการเข าส อาช พของตนเอง และ มาใช ในการแก ป ญหาให ช มชน 3. การนาปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ในการดารงช ว ต มาบ รณาการก บกระบวนการค ดเป น เพ อให เก ดช มชนเข มแข งอย างย งย นพ งพาตนเองได ตามแนวพระราชดาร 4. เพ อสร างต วแทนในช มชน เป นน กว จ ยในช มชนเอง 5. เพ อบ รณาการ การทางานในช มชนร วมก นระหว าง หน วยงานราชการ,ร ฐว สาหก จ,องค กรปกครอง ส วนท องถ น, ภาคเอกชน,องค กรช มชน,คร และน กศ กษาการศ กษานอกโรงเร ยน เป าหมายเช งปร มาณและค ณภาพ เป าหมายเช งปร มาณ : หม บ านนาร อง 1 ตาบล 1 หม บ าน จานวน 7 หม บ าน เป าหมายเช งค ณภาพ ประชาชนกล มเป าหมายร จ ก และนาข อม ลมารวบรวม ว เคราะห และต ดส นใจในการเข าส อาช พของ ตนเองได 15

19 ผลการดาเน นงาน ว ธ ดาเน นการ งบประมาณ เป าหมายเช งปร มาณ เป าหมายเช งค ณภาพ 1. จ ดต งคณะทางาน 2. ประช มช แจงคณะทางาน / เคร อข าย 3. จ ดเวท ประชาคม 4. จ ดทาแผนและทาโครงการ จ ดสรร 490,000.- ใช จ าย 489,940.- ค ดเป นร อยละ หม บ านนาร องจานวน 7 หม บ าน ค ดเป นร อยละ กล มเป าหมายได ร บข อม ล จากการว เคราะห ต ดส นใจ ในการเข าส อาช พจาก กล มเป าหมายอย าง หลากหลาย และสอดคล อง 5. จ ด ก จกรรม การค ด ก บสภาพป ญหา ความ ว เคราะห เข าส อาช พโดย ต องการของช มชน กระบวนการค ดเป น 6. สร ปผล/ถอดบทเร ยน 16 ป ญหาอ ปสรรค - ความพร อมของกล มเป าหมายทาให การดาเน นการล าช า แนวทางในการดาเน นการต อไป - จ ดทาแผน/ปฏ ท นการดาเน นงานก อน - จ ดก จกรรมในช วงเวลากลางค น

20 โครงการฝ กท กษะอาช พ ความสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 การสร างโอกาสทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต ความสอดคล องก บนโยบายเร งด วน/นโยบายจ ดเน นการดาเน นงานประจาป งบประมาณ 2554 ของ สาน กงาน กศน. นโยบายสาค ญ ข อ 1.2 เร งร ดดาเน นงานตามนโยบายการข บเคล อนการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) นโยบายตามภารก จ ข อ 2.1 นโยบายด านการศ กษานอกระบบ ข อ 3 การศ กษาต อเน อง หล กการและเหต ผล การศ กษาเป นการแสวงหาความร ของบ คคล ซ งสามารถทาได ด วยว ธ การต างๆ ถ าม โอกาสเล อกส งท ตน สนใจจะทาให เก ดการเร ยนร ท ด และถ าได ลงม อปฏ บ ต จร ง จะทาให เก ดการเร ยนร และม ประสบการณ ตรงท ด และ การฝ กท กษะอาช พย งสามารถนาไปใช ในช ว ตประจาว น สร างงานให เก ดก บตนเองและส งคมได และย งเป นการ สร างน ส ยให ก บกล มเป าหมายร จ กใช เวลาว างให เป นประโยชน และย งได ม งเน นให กล มเป าหมายได นาไปพ ฒนา ต อยอดความร ความสามารถในการพ ฒนาอาช พ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร จ งได ดาเน นการจ ดก จกรรม โครงการฝ กท กษะอาช พให ก บกล มเป าหมาย เป นการศ กษาเพ อพ ฒนาความร ความสามารถและท กษะในการ ประกอบอาช พของแต ละบ คคลและกล มเป าหมาย โดยม งเน นการลงม อปฏ บ ต จร งท บ รณาการก บว ถ ช ว ตให ก บ กล มเป าหมายเพ อแก ไขป ญหาการว างงาน โดยสอดคล องก บป ญหา และความต องการของช มชนอย างแท จร ง ว ตถ ประสงค เพ อจ ดการฝ กท กษะอาช พในการประกอบอาช พให ก บกล มเป าหมายให สามารถประกอบอาช พหร อพ ฒนา อาช พของตนเองได เป าหมายเช งปร มาณและค ณภาพ เป าหมายเช งปร มาณ จ ดการฝ กท กษะอาช พจานวน 1,400 คน เป าหมายเช งค ณภาพ ผ เร ยน/ผ ร บบร การไม น อยกว า ร อยละ 80 สามารถนาความร และท กษะประสบการณ ท ได ร บไป ปร บใช ในการเพ มและพ ฒนางานอาช พของตนเองและช มชน 17

21 ผลการดาเน นงาน ว ธ ดาเน นการ งบประมาณ เป าหมายเช งปร มาณ เป าหมายเช งค ณภาพ 1.จ ดต งกล มเพ อฝ กท กษะอาช พ จ ดสรร 490,000.- ผ ลงทะเบ ยน กล มเป าหมายร อยละ จากการจ ดการค ดว เคราะห เข าส ใช จ าย 489,940.- จานวน 1,305 คน ม ความพ งพอใจใน อาช พโดยกระบวนการค ดเป น ค ดเป นร อยละ ค ดเป น การเร ยนร สามารถนา 2.ประเม นความพ งพอใจ ความร และท กษะท ได ร บไป 3.น เทศและต ดตามผล ปร บใช ในการเพ มและ 4.สร ป/ประเม นผล พ ฒนาอาช พของตนเองและ ช มชน 18 ป ญหาอ ปสรรค - การดาเน นงานม การปร บแผนบ อยคร งเน องจากกล มเป าหมายขาดความพร อมในการเร ยนร - ผ เร ยนบางคนเร ยนว ชาช พแล วไม จบหล กส ตร เพราะต ดงานทางส งคมและช มชนไม สามารถมาเร ยน ให ครบตามหล กส ตร - ว สด ประกอบการฝ กอบรมไม เพ ยงพอต อผ เร ยน - ส ขภาพทางสายตาของกล มเป าหมาย - ข นตอนการดาเน นการล าช าเน องจากต องรอเอกสารจากกล มเป าหมาย - ว ทยาการในการอบรมหายากเน องจากพ นท ไกล แนวทางในการดาเน นการต อไป - ประสานไปย งประธานกล มให รวบรวมเอกสารเพ อจะได จ ดก จกรรมให ตรงตามแผน - การปร บแผนให สอดคล องก บกล มเป าหมาย - ประชาส มพ นธ การจ ดก จกรรมให ช มชนได ร บทราบและเข าร วมก จกรรม - ว สด อ ปกรณ บางอย างให ผ เร ยนได ม ส วนร วมในการฝ กอบรมโดยให ผ เร ยนได เตร ยมมาด วย - ว ทยากรม การปร บอ กษรในการนาเสนองานเพ อให กล มเป าหมายเห นได ช ดเจนข น - หล งจากฝ กอบรมแล วให ว ทยากรได ทาการเบ กจ ายค าตอบแทนท นท - ขอความร วมม อและต งกฎกต กา มารยาทในการเข าร บการอบรมโดยให ผ เข าอบรมเป นผ กาหนดกฎใน การเข าร บการอบรม

22 โครงการบร หารจ ดการงานอาช พ ความสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 การสร างโอกาสทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต ความสอดคล องก บนโยบายเร งด วน/นโยบายจ ดเน นการดาเน นงานประจาป งบประมาณ 2554 ของสาน กงาน กศน. นโยบายสาค ญ ข อ 1.2 เร งร ดดาเน นงานตามนโยบายการข บเคล อนการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) นโยบายตามภารก จ ข อ 2.1 นโยบายด านการศ กษานอกระบบ ข อ 3 การศ กษาต อเน อง หล กการและเหต ผล กระทรวงศ กษาธ การได ประกาศนโยบายให สถานศ กษา ม การจ ดก จกรรมเพ อส งเสร มและพ ฒนากล ม อาช พในช มชน เพ อผล ตและพ ฒนาผล ตภ ณฑ โดยเร มต นต งแต การฝ กท กษะอาช พ การเร ยนร ด านอาช พ และ การบ รณาการการเร ยนร ก บหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ซ งผลจากการฝ กท กษะและเร ยนร ทาให กล มเป าหมาย สามารถดาเน นก จกรรมด านอาช พเป นไปตามว ตถ ประสงค ด งน น กระบวนการบร หารจ ดการงานอาช พ ม ความจาเป นอย างย ง ท ต องได ร บการบร หารจ ดการกล ม อาช พ เพ อให กล มอาช พต าง ๆ สามารถสร างงาน สร างอาช พ สร างรายได ท ย งย น และ สอดคล องก บแนวทางการ พ ฒนาช มชน และกระบวนการบร หารจ ดการงานอาช พ ม ความจาเป นอย างย ง ท บ คลากร และ ว ทยากรผ ให ความร หร อผ ม ส วนเก ยวข อง จาเป นต องได ร บการแลกเปล ยนเร ยนร หร อการฝ กอบรมในด านหล กส ตรต าง ๆ ในการ พ ฒนาอาช พ กระบวนการรวมกล ม และ การจ ดต งกล มอาช พ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ได เล งเห นและตระหน กถ งความส าค ญ ของเร องด งกล าว จ งได จ ดทาโครงการน ว ตถ ประสงค 1. ส งเสร มการรวมกล มอาช พเพ อให เก ดการเร ยนร และพ ฒนาอาช พ 2. บ คลากร และ ว ทยากรผ ให ความร ม ความร และ ท กษะการถ ายทอดความร ด านการพ ฒนาอาช พ 3. ส งเสร มกล มอาช พ พ ฒนาศ กยภาพการผล ต และการตลาด เพ อเพ มม ลค าให ก บผลผล ตและสามารถ พ งตนเองและเพ มรายได เป าหมายเช งปร มาณและค ณภาพ เป าหมายเช งปร มาณ ผ ท เข าร วมโครงการ รวมท งส น จานวน 100 คน เป าหมายเช งค ณภาพ ผ ท เข าร วมโครงการ ม ความร และ ท กษะการถ ายทอดความร ด านการพ ฒนา ค ณภาพ ร ปแบบ มาตรฐานของส นค าเพ มข นเพ อจ งใจผ ซ อ จ ดหาแหล งจาหน ายส นค าให กระจายและหม นเว ยน ภายในหม บ าน และ ช มชนข างเค ยง พร อมก บกระต นให เก ดการซ อ ขาย การรวมกล มและการจ ดต งกล มอาช พ 21

23 ผลการดาเน นงาน ว ธ ดาเน นการ งบประมาณ เป าหมายเช งปร มาณ เป าหมายเช งค ณภาพ 1สารวจความต องการของ กล มอาช พ 2.จ ดต งกล มอาช พ 3.เข ยนและเสนอโครงการ 4.ดาเน นการ -จ ดอบรมบ คลากร และ ว ทยากรผ ให ความร -จ ดทาและพ ฒนาหล กส ตร -อบรมอาช พต อเน อง 5.น เทศต ดตาม 6.สร ปประเม นผลโครงการ จ ดสรร 490,000.- ใช จ าย 489,940.- ค ดเป นร อยละ ผ ผ านการฝ กอบรม ม การจ ดต งกล มอาช พ จานวน 5 กล ม กล มเป าหมาย ม ความ ประสงค ในการจ ดต งกล ม อาช พเพ อการพ ฒนาท ต อเน อง และม การพ ฒนา หล กส ตรการศ กษาต อเน อง บ รณาการร วมก บการศ กษา ข นพ นฐาน 22 ป ญหาอ ปสรรค - การจ ดต งกล มและการดาเน นการในการบร หารจ ดการล าช าเน องจากการฝ กท กษะอาช พกระจ กอย ใน ไตรมาสท 4 การดาเน นการจ งไม ต อเน อง - ไม ม หล กส ตรรองร บการพ ฒนาด านอาช พ แนวทางในการดาเน นการต อไป - คร ประสานกล มอาช พเพ อขอจ ดต งหล งฝ กอบรมเสร จส นเร ยบร อยแล ว - พ ฒนาหล กส ตรบ รณาการร วมก บการศ กษาข นพ นฐาน เพ อรองร บการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พตาม ความต องการของช มชน และกล มเป าหมาย

24 โครงการจ ดการศ กษาให กล มเป าหมายพ เศษ ความสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 การสร างโอกาสทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต ความสอดคล องก บนโยบายเร งด วน/นโยบายจ ดเน นการดาเน นงานประจาป งบประมาณ 2554 ของสาน กงาน กศน. นโยบายสาค ญ ข อ 1.2 เร งร ดดาเน นงานตามนโยบายการข บเคล อนการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) นโยบายตามภารก จ ข อ 2.1 นโยบายด านการศ กษานอกระบบ ข อ 3 การศ กษาต อเน อง ข อ 2.4 นโยบายด านการสน บสน นโครงการพ เศษ ข อ 3 การส งเสร มและจ ดการศ กษาสาหร บกล มเป าหมาย พ เศษ หล กการและเหต ผล ด วยศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร ได ตระหน กถ งศ กด ศร และค ณค า ของผ ส งอาย ซ งได ทาประโยชน ในฐานะ "ผ ให " แก ส งคมมาโดยตลอด ด งน นจ งควรได ร บผลในฐานะเป น "ผ ร บ" จาก ส งคมด วย ปฏ ญญา ผ ส งอาย ไทย เป นพ นธกรณ เพ อให ผ ส งอาย ได ม ค ณภาพช ว ตท ด ได ร บการค มครองและพ ท กษ ส ทธ จ งได กาหนด สาระสาค ญไว ผ ส งอาย ต องได ร บป จจ ยพ นฐานในการดารงช ว ตอย างม ค ณค าและศ กด ศร ได ร บ การพ ท กษ และค มครองให พ นจากการถ กทอดท ง และละเม ดส ทธ โดยปราศจากการเล อกปฏ บ ต โดยเฉพาะผ ส งอาย ท ไม สามารถพ งตนเองได และผ พ การท ส งอาย ผ ส งอาย ควรอย ก บครอบคร วโดยได ร บความเคารพร ก ความเข าใจ ความ เอ ออาทร การด แลเอาใจใส การยอมร บ บทบาทของก นและก นระหว างสมาช กในครอบคร ว เพ อให เก ดความส มพ นธ อ นด ในการอย ร วมก น อย างเป นส ขผ ส งอาย ควรได ร บโอกาสในการศ กษาเร ยนร และพ ฒนาศ กยภาพของตนเองอย าง ต อเน องเข าถ งข อม ลข าวสารและ บร การทางส งคมอ นเป นประโยชน ในการดารงช ว ต เข าใจถ งการเปล ยนแปลงของ ส งคมรอบด าน เพ อสามารถ ปร บบทบาทของตนให สมว ยผ ส งอาย ควรได ถ ายทอดความร ประสบการณ ให ส งคม ม โอกาสได ทางานท เหมาะสมก บว ยและตามความสม ครใจ เพ อให เก ดความภาคภ ม ใจและเห นช ว ตม ค ณค าควรได เร ยนร ในการด แลส ขภาพอนาม ยของตนเอง ต องม หล กประก นและสามารถเข าถ งบร การด าน ส ขภาพอนาม ยอย าง ครบวงจรโดยเท าเท ยมก น รวมท งได ร บการด แลจนถ งวาระส ดท ายของช ว ตอย างสงบ ตามคต น ยมผ ส งอาย ส วนใหญ พ งพาตนเองได สามารถช วยเหล อครอบคร วและช มชนม ส วนร วมในส งคมเป นแหล งภ ม ป ญญาของคน ร นหล ง ม การ เข าส งคม ม น นทนาการท ด และม เคร อข ายช วยเหล อซ งก นและก นในช มช น โดยการม ส วนร วมขององค กร ภาคเอกชน ประชาชน สถาบ นส งคม สถาบ นการศ กษาท งในระบบและนอกระบบโรงเร ยน ต องกาหนดนโยบายและ แผนหล กด านผ ส งอาย ส งเสร มและประสานให หน วยงานท เก ยวข องดาเน นการอย างต อเน องให บรรล ผลตาม เป าหมาย ต องรณรงค ปล กฝ งค าน ยมให ส งคมตระหน กถ งค ณค าของผ ส งอาย ตามว ฒนธรรม ไทย ท เน นความกต ญญ กตเวท และเอ ออาทรต อก น ว ตถ ประสงค 1.เพ อสร างจ ตสาน กให คนในส งคมตระหน กถ งผ ส งอาย ในฐานะบ คคลท ม ประโยชน ต อส งคม 2.เพ อให ประชากรท กคนตระหน กถ งความสาค ญของการเตร ยมการและม การเตร ยมการเข าส การเป น ผ ส งอาย ท ม ค ณภาพ 3.เพ อให ประชาชน ครอบคร ว ช มชน องค กรภาคร ฐและเอกชนม ส วนร วมในภารก จด านผ ส งอาย 23

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information