สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554"

Transcription

1 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ

2 คำนำ สร ปผลการดาเน นงานการจ ดก จกรรมของศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตรฉบ บน เป นการสร ปผลการดาเน นงานและการจ ดก จกรรมต าง ๆ ในป งบประมาณ โดย ย ดการดาเน นงานตามนโยบาย ว ส ยท ศน และย ทธศาสตร ของงานการศ กษานอกระบบ ซ งม พ นธก จท ได ดาเน นการ ค อการศ กษาพ นฐาน การศ กษา ต อเน อง (การศ กษาเพ อ พ ฒนาอาช พ การศ กษาเพ อพ ฒนา ท กษะช ว ต การศ กษาเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน โครงการจ ดกระบวนการเร ยนร ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง) และการพ ฒนางานการศ กษานอกระบบ พร อมท งการนาเสนอป ญหา อ ปสรรค แนวทางการ ดาเน นการต อไป ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร หว งเป นอย างย งว าสร ปผล การดาเน นงานการจ ดก จกรรมด งกล าวจะเป นประโยชน ต อผ ต องการศ กษา และจะเป นแนวทางในการนาไป พ ฒนา และปร บปร งงานการศ กษานอกระบบในป งบประมาณต อไป ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร ก นยายน 255 4

3 สำรบ ญ เร อง หน ำ คำนำ ก บทนา 1 สร ปผลการดาเน นงานเช งปร มาณ 4 สร ปผลการใช จ ายเง นงบประมาณ 7 สร ปผลการดาเน นงานรายโครงการ 8 ป ญหาอ ปสรรคตามโครงสร างการปฏ บ ต งาน 70 ภำคผนวก - ร ปภาพประกอบก จกรรม - คณะทางาน

4 บทนา ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร จ งหว ดลาปาง ท ต ง 163 หม ท 1 ตาบลห างฉ ตร อาเภอห างฉ ตร จ งหว ดลาปาง โทรศ พท โทรสาร ส งก ด..สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดลาปาง สาน กงาน ส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร จ งหว ดลาปาง ได จ ดต งข น เม อว นท 27 ส งหาคม 2536 ตามประกาศของกระทรวงศ กษาธ การ โดยได ทาการปร บปร งและพ ฒนาส วนหน งของอาคาร ห องสม ดประชาชนอาเภอห างฉ ตรเป นสาน กงานมาจนถ งป 2548 จ งได ดาเน นการก อสร างอาคารคอนกร ตเสร ม เหล ก 2 ช นแล วเสร จและใช เป นสาน กงานมาต งแต ว นท 9 ม นาคม 2549 มาจนถ งว นท 3 ม นาคม 2551 ได ม การประกาศใช พ.ร.บ. ส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งได เปล ยนช อเป น ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร คต พจน ค ณธรรมนาความร คต ธรรม น ตถ ว ช ชา สม ม ต ต / น ตถ ว ชชา สะม ง ม ตะต ง ไม ม ม ตรใดเสมอเหม อนความร ปร ชญา ม งม นยกระด บการศ กษา พ ฒนาค ณภาพช ว ตเศรษฐก จ ส งคมและช มชนอย างม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร จ ดและส งเสร มการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ยอย างต อเน องตลอดช ว ตให ก บประชาชนท กกล มเป าหมาย เพ อเสร มสร างส งคมแห ง การเร ยนร และภ ม ป ญญาบนพ นฐานของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ภายในป 2554 พ นธก จ 1. ยกระด บการศ กษาให ก บประชาชนกล มเป าตามความต องการอย างต อเน อง 2. พ ฒนาการเร ยนร ให ก บประชาชนกล มเป าหมายม ค ณธรรมนาความร และม ท กษะการดารงช ว ตบน พ นฐานปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 3. ส งเสร มสน บสน นให ท กภาคส วนของส งคมม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต 4. กระจายแหล งเร ยนร ส อเทคโนโลย เพ อสร างโอกาสการเร ยนร ตลอดช ว ต 5. ส งเสร มให ช มชนจ ดการความร เพ อเสร มสร างความเข มแข งของช มชน โดยบ รณาการภ ม ป ญญา ท องถ น และภ ม ป ญญาสากลผ านนว ตกรรม และเทคโนโลย เพ อการศ กษา 6. จ ดให ม การควบค มค ณภาพการจ ดการศ กษา เพ อให ม ค ณภาพตามความคาดหว งของช มชน มาตรฐานการศ กษานอกโรงเร ยน และมาตรฐานการศ กษาแห งชาต โดยจ ดทาระบบประก นค ณภาพ การศ กษาภายในสถานศ กษา

5 2 เป าประสงค 1. ประชาชนได ร บโอกาสทางการศ กษาอย างท วถ ง ต อเน องและม ค ณภาพ 2. ภาค เคร อข ายม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา 3. ประชาชนม ความร ค ณธรรม ม ท กษะในการดาเน นช ว ตบนพ นฐานของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาศ กยภาพการเร ยนร ของประชาชน ย ทธศาสตร ท 2 การเพ มศ กยภาพการจ ดการความร ของช มชน ย ทธศาสตร ท 3 การเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการขององค กรและภาค เคร อข าย กลย ทธ / ว ธ การทางาน กลย ทธ ท 1 เข าถ งกล มเป าหมายท หลากหลายและท วถ ง กลย ทธ ท 2 จ ดก จกรรมท หลากหลายโดนใจผ เร ยน กลย ทธ ท 3 ขยายและพ ฒนาแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาให เป นฐานความร ของช มชน กลย ทธ ท 4 ผน กกาล งภาค เคร อข ายให ม ส วนร วมจ ดการศ กษา กลย ทธ ท 5 จ ดระบบบร หารเพ อเพ มประส ทธ ภาพ คร และบ คลากร ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร ม บ คลากรประกอบด วย ท ช อ - สก ล ตาแหน ง ว ฒ การศ กษา 1 นายจรรยา จ รช วะ ผ อานวยการ ค.ม. (บร หารการศ กษา) 2 นางจรรยา ไชยท พย อาสน คร คบ. (ส งคมศ กษา) 3 นางสาวจ รภา โทก ล บรรณาร กษ ๕ ศศ.บ. (การจ ดการท วไป) 4 นายช ยร ตช ย เอ อเก ง คร อาสาฯ คบ. (บร หารการศ กษา) 5 นางว ไลพรรณ ท ศใหม คร อาสาฯ ค.ม. (บร หารการศ กษา) 6 นางพ ชร นทร ป นตาวงศ คร อาสาฯ ศศ.บ. (การจ ดการท วไป) 7 นางณ ฏฐ ท ตา วงศ ประเสร ฐ คร กศน.ตาบล คบ. (ว ทยาศาสตร ) 8 นางภ คพ ชา ว ชยปกรณ คร กศน.ตาบล วทม.(โภชนศาสตร ) 9 นางจร สร ชช ถาน อย คร กศน.ตาบล คบ. (การประถมศ กษา) 10 นายมณเฑ ยร น นทศร คร กศน.ตาบล คบ. (อ ตสาหกรรมศ ลป ) 11 นายน ธ ส งห แก วส บ คร กศน.ตาบล คบ. (อ ตสาหกรรมศ ลป ) 12 นางสร อยส วรรณ เตชะธ คร กศน.ตาบล คบ (คอมพ วเตอร ศ กษา) 13 นายล มะ ช อม อ คร ศรช. บธบ. (คอมพ วเตอร ธ รก จ) 14 นางสาวนภาพร พยาเล ศ คร ปวช. วทบ.(ว ทยาการคอมพ วเตอร ) 15 นายธ รช ย ส นเม องม ล คร ปวช. บชบ.(บ ญช บ ณฑ ต) 16 นายอน สรณ ผาส ธะ คร ประจากล ม ศศบ. (บร หารธ รก จบ ณฑ ต) (ท ณฑสถาน) 17 นายสมบ รณ ช ยชนะ คร ประจากล ม (ท ณฑสถาน) พบ. (พ ทธศาสตรบ ณฑ ต)

6 3 ท ช อ - สก ล ตาแหน ง ว ฒ การศ กษา 18 นายสมพร อม ส นชมภ คร ประจากล ม วทบ.(เทคโนโลย การเกษตร) (ท ณฑสถาน) 19 นางก ลยา ชาสอนตา คร ประจากล ม พยาบาลศาสตร (ตาบลเว ยงตาล) 20 นางสาวอร ณยา เทพห สดา คร ประจากล ม (ตาบลปงยางคก) ส งคมศาสตร และ มน ษยศาสตร ว ชาเอกร ฐ ประศาสนศาสตร 21 นางเมท น โชคด เจ าหน าท ทาความสะอาด ม ธยมศ กษาตอนปลาย

7 สร ปผลการดาเน นงาน ป งบประมาณ 2554 เด อน ต ลาคม ก นยายน 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร แผนงานขยายโอกาสและพ ฒนาการศ กษา ผลผล ตท 4 ผ ร บบร การการศ กษานอกระบบ ท งาน/โครงการ/ก จกรรม การดาเน นงาน ร อยละของ 1 ก จกรรมท 1 จ ดการศ กษาต อเน อง 1.1การศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พ ฝ กท กษะอาช พ กล มพ ฒนาอาช พ ฝ กอบรมอาช พโดยใช เทคโนโลย 1.2 การศ กษาเพ อพ ฒนาท กษะช ว ต - ผ เร ยนปกต 1.3 การศ กษาเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน - ผ เร ยนปกต 1.4 การจ ดการศ กษาตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง -ผ เร ยนปกต เป าหมายท งป (คน) 1,400 ผลผล ต (คน) 1, ความสาเร จตาม แผนงาน/ เป าหมาย รวม 1,400 2, ก จกรรมท 2 ส งเสร มการร หน งส อ - การส งเสร มการร หน งส อ ก จกรรมท 3 การศ กษาพ นฐานนอกระบบ ระด บประถมศ กษา - ผ เร ยนปกต - ผ เร ยนพ การ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น - ผ เร ยนปกต - ผ เร ยนพ การ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย - ผ เร ยนปกต - ผ เร ยนพ การ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ โครงการจ ดการศ กษาให กล มเป าหมายพ เศษ ,

8 5 ผลผล ตท 5 ผ ร บบร การการศ กษาตามอ ธยาศ ย ท งาน/โครงการ/ก จกรรม การดาเน นงาน 1 2 ก จกรรมจ ดการเร ยนร ตามอ ธยาศ ย ก จกรรมห องสม ดประชาชนอาเภอ -โครงการบร การส งเสร มการอ านและ การเร ยนร ก จกรรม กศน.ต าบล -บ านหล งเร ยน เป าหมายท งป ผลผล ต (แห ง) (แห ง) ร อยละของ ความสาเร จตาม แผนงาน/ เป าหมาย แผนงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ท งาน/โครงการ/ก จกรรม โครงการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพ การศ กษาป โครงการน เทศต ดตาม ประเม นผลการ ดาเน นงาน กศน. 1.3 โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ล สารสนเทศสถานศ กษาศ นย การศ กษา นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 1.4 โครงการปร บปร ง ซ อมแซมอาคาร สถานท 1.5 โครงการอบรมอาสาสม ครการศ กษา นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 1.6 โครงการพ ฒนาบ คลากรการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 1.7 โครงการปร บแผนคร งป 1.8 โครงการการสน บสน นการจ ด การศ กษาจากองค กรปกครองส วนท องถ น การดาเน นงาน เป าหมายท งป ผลผล ต คน/แห ง/โครงการ 1 แห ง ท กก จกรรม 1 แห ง 1 แห ง 60 คน 5 โครงการ 1 โครงการ 3 โครงการ 1 แห ง ท กก จกรรม 1 แห ง 1 แห ง 146 คน 4 โครงการ 1 โครงการ 3 โครงการ ร อยละของ ความสาเร จตาม แผนงาน/ เป าหมาย

9 6 แผนงานขยายโอกาสและพ ฒนาการศ กษา ผลผล ตท 4 ผ ร บบร การการศ กษานอกระบบ ก จกรรม ก จกรรมท 1 จ ดการศ กษาต อเน อง 1.1การศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พ - ฝ กท กษะอาช พ 1.2การศ กษาเพ อพ ฒนาท กษะช ว ต 1.3 การศ กษาเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน - หล กส ตรระยะส น สร ปผลการใช เง นงบประมาณป 2554 เด อน ต ลาคม ก นยายน 2554 งบประมาณ ท ได ร บ จ ดสรร เบ กจ าย คงเหล อ ร อยละ บาท ส.ต. บาท สต. 490, , ก จกรรมท 2 ส งเสร มการร หน งส อ 2.1 การส งเสร มการร หน งส อ 16,500 16, ก จกรรมท 3 การศ กษาพ นฐานนอกระบบ 3.1 จ ดการศ กษาเท ยบเท าการศ กษาข น พ นฐาน - ระด บประถมศ กษา - ระด บม ธยมศ กษาตอนต น - ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย 3.2 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 3.2 โครงการสน บสน นการจ ดการศ กษา 15 ป (จ ดสรรส อ) 3.3 โครงการสน บสน นการจ ดการศ กษา 15 ป (พ ฒนาผ เร ยน) 3.4 โครงการสน บสน นการจ ดการศ กษา 15 ป (จ ดสรรส อ)(ปวช.) 3.5 โครงการสน บสน นการจ ดการศ กษา 15 ป (พ ฒนาผ เร ยน)(ปวช.) ก จกรรมท 4 การจ ดการศ กษา กล มเป าหมายพ เศษ 892, , , , , , , , ,113 12, ,435 60, ,000 27,

10 ผลผล ตท 5 ผ ร บบร การการศ กษาตามอ ธยาศ ย ก จกรรม ก จกรรมจ ดการเร ยนร ตามอ ธยาศ ย การบร การส งเสร มการอ านในห องสม ด ประชาชน งบประมาณ ท ได ร บ จ ดสรร เบ กจ าย คงเหล อ ร อยละ บาท ส.ต. บาท สต. 89, , สน บสน นหน งส อพ มพ ใน กศน.ตาบล 18, , โครงการอบรมอาสาสม ครการศ กษานอก 9, , ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย โครงการส งเสร มการอ าน 100,000 99, งบบร หาร ก จกรรม งบประมาณ ท ได ร บ จ ดสรร เบ กจ าย คงเหล อ ร อยละ บาท ส.ต. บาท สต. บร หารงาน กศน. 13, , เบ ยประช มคณะกรรมการ 10,200 10, งบอ ดหน นจากเทศบาล และองค กรปกครองส วนท องถ น, สภากาชาดไทย ก จกรรม งบประมาณ ท ได ร บ จ ดสรร เบ กจ าย คงเหล อ ร อยละ บาท ส.ต. บาท สต. ค ายค ณธรรม จร ยธรรม 30, , ค ายอาสาย วกาชาดนอกโรงเร ยน 42, , โครงการอบรมย วากาชาดเร องกฎหมาย 3, , มน ษยธรรมระหว างประเทศ โครงการพ ฒนา กศน.ตาบลปงยางคก 20, ,

11 8 ผลการดาเน นงานประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร โครงการ การส งเสร มการร หน งส อ ความสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 2 การยกระด บค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ความสอดคล องก บนโยบายเร งด วน/นโยบายจ ดเน นการดาเน นงานประจาป งบประมาณ 2554 ของ สาน กงาน กศน. นโยบายสาค ญ 3.2 เร งดาเน นการเพ อรองร บการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) นโยบายตามภารก จ 2.1 นโยบายด านการศ กษานอกระบบ ข อ 2 การส งเสร มการร หน งส อ หล กการและเหต ผล ตามนโยบายของสาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ท ต องการจ ดและ ส งเสร มการศ กษาให ประชาชนกล มเป าหมายในพ นท ท ม ผ ไม ร หน งส อ กล าวค อ ผ ท เข ยนหร ออ านภาษาไทยไม ได ให ได ร บการศ กษาเร ยนร ให อ านออกเข ยนได ว ตถ ประสงค 1. ผ เข าร วมโครงการสามารถอ าน และเข ยนภาษาไทยได ถ กต อง และนาไปใช ในช ว ตประจาว นได 2. เพ อให สถานศ กษาม การนาหล กส ตร ส อการเร ยนร ท สอดคล องก บก จกรรมการเร ยนร ของ ผ เข าร วมโครงการ โดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ 3. เพ อให ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจในการจ ดก จกรรมการเร ยนร ของคร เป าหมายเช งปร มาณและค ณภาพ - เป าหมายเช งปร มาณ - จานวนผ ลงทะเบ ยนร อยละ 60 ม ความต องการเร ยนร การอ าน และเข ยนภาษาไทยอย าง ถ กต อง - เป าหมายเช งค ณภาพ - ผ เร ยน/ผ ร บบร การไม น อยกว า ร อยละ 60 ได ใช หล กส ตร ส อการเร ยนร ท สอดคล องก บ ก จกรรมการเร ยนร ของผ เข าร วมโครงการ โดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ ม ความพ งพอใจในการจ ดก จกรรมการเร ยนร ของคร และสามารถนาไปปร บใช ในช ว ตประจาว นได

12 9 ผลการดาเน นงาน ว ธ ดาเน นการ งบประมาณ เป าหมายเช งปร มาณ เป าหมายเช งค ณภาพ 1.สารวจความต องการของ กล มเป าหมาย 2.เข ยนและเสนอโครงการ 3.เสนอจ ดต งกล มการเร ยนร 4.ดาเน นก จกรรม 4.1 ประช มช แจง อธ บายหล กส ตรให แก กล มเป าหมาย 4.2 จ ดทาส อการเร ยนร 4.3 ดาเน นการจ ด ก จกรรม และมอบหมายให ผ เร ยนศ กษาเร ยนร จากส อ 4.4 ว ดและประเม นผล 5.สร ปประเม นผลโครงการ จ ดสรร 16,500.- ใช จ าย 16,500.- ค ดเป นร อยละ ผ ลงทะเบ ยนจานวน 130 คน ค ดเป นร อยละ กล มเป าหมายร อยละ 100 ได ใช ส อการเร ยนร ท สอดคล องก บก จกรรม และ ม ความพ งพอใจในการจ ด ก จกรรมการเร ยนร ของคร สามารถนาไปปร บใช ใน ช ว ตประจาว นได ป ญหาและอ ปสรรค 1.กล มเป าหมายม ป ญหาเก ยวก บส ขภาพ เช น สายตา, ห 2. กล มเป าหมายไม ม เวลาในการเร ยนร 3. ม ป ญหาด านการเข ยนหน งส อ (ม อแข ง) 4. คร ไม ม การกาก บ ต ดตามอย างต อเน อง แนวทางการดาเน นการต อไป 1. หาอาสาสม คร หร อสมาช กในคร วเร อนเป นผ สอนการอ านและเข ยน 2. คร ม แผนการกาก บต ดตามการเร ยนร อย างต อเน อง 3.พ ฒนาส อให น าสนใจ และน าเร ยนร น าอ านมากย งข น

13 โครงการยกระด บการศ กษาประชากรว ยแรงงาน ความสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 2 การยกระด บค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ความสอดคล องก บนโยบายเร งด วน/นโยบายจ ดเน นการดาเน นงานประจาป งบประมาณ 2554 ของ สาน กงาน กศน. นโยบายสาค ญ 1.2 เร งดาเน นการเพ อรองร บการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) นโยบายตามภารก จ 2.1 นโยบายด านการศ กษานอกระบบ ข อ 1 การสน บสน นการจ ดการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ าย 15 ป อย างม ค ณภาพ นโยบายด านการศ กษานอกระบบ ข อ 4 การพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน นโยบายด านการศ กษานอกระบบ ข อ 6 การเท ยบโอนความร และประสบการณ นโยบายด านการศ กษานอกระบบ ข อ 7 การศ กษาทางไกล หล กการและเหต ผล ตามนโยบายของร ฐบาล และแผนพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน ม งจะจ ดการศ กษาให ประชาชน ให ก บ กล มเป าหมายต าง ๆ ให กว างขวางได ม โอกาสได ร บการศ กษาอย างท ดเท ยมก น เพ อยกระด บความร และพ ฒนา ค ณภาพช ว ตของประชาชนให ด ข น จากการสารวจสภาพการศ กษาของประชาชนในอาเภอห างฉ ตร ม ประชาชน กล มเป าหมายต าง ๆ ได ร บบร การการศ กษาย งไม ท วถ งอ นเน องมาจากหลายสาเหต อาท เช น ป ญหาทางด าน เศรษฐก จ ป ญหาความยากจนหร ออ น ๆ ทาให ประชากรกล มด งกล าวขาดโอกาส พลาดโอกาสทางการศ กษาเป น จานวนมาก อ กท งขณะน ทางสาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ต องการยกระด บ การศ กษาประชากรว ยแรงงานท ม อาย ป ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอ ห างฉ ตร จ งได ดาเน นการจ ดโครงการยกระด บการศ กษาประชากรว ยแรงงาน ว ตถ ประสงค 1. เพ อเป ดโอกาสให ก บประชาชน เยาวชน กล มเป าหมายต าง ๆ ท ขาดโอกาส และพลาดโอกาสทาง การศ กษา ให ได ร บบร การการศ กษาอย างท วถ ง และเท าเท ยมก น 2. เพ อให ประชาชนได ร บข อม ลข าวสารการศ กษา ม ความร ความเข าใจ สามารถเล อกร บบร การ การศ กษานอกโรงเร ยนอย างถ กต อง และยกระด บของตนเองให ส งข น และใช เป นพ นฐานในการแสวงหาความร ใน ระด บท ส งข น 3. เพ อให สถานศ กษาม การพ ฒนาหล กส ตร ส อและแหล งเร ยนร ท สอดคล องก บความต องการของ ท องถ น โดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ 4. เพ อให คร และบ คลากรม ค ณภาพ ม ความสามารถในการจ ดการเร ยนร ตามหล กการจ ดการศ กษานอก ระบบ เป าหมายเช งปร มาณและค ณภาพ - เป าหมายเช งปร มาณ - กล มเป าหมายประชากรว ยแรงงาน จานวน 1,500 คน โดยจ ดก จกรรมการศ กษาพ นฐานตาม ปฏ ท นการดาเน นงานจ ดการศ กษาพ นฐาน 10

14 - เป าหมายเช งค ณภาพ - ผ เร ยน/ผ ร บบร การไม น อยกว า ร อยละ 60 ม ความพ งพอใจในการใช หล กส ตร ส อและแหล ง เร ยนร ท สอดคล องก บก จกรรมการเร ยนร โดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ คร หร อบ คลากรม ค ณภาพ ความสามารถใน การจ ดการเร ยนร และม ความพ งพอใจในการจ ดก จกรรมการเร ยนร ของคร ส งผลให ผ สาเร จม ความร ความสามารถในการพ ฒนาตนเอง ผลการดาเน นงาน ว ธ ดาเน นการ งบประมาณ เป าหมายเช งปร มาณ เป าหมายเช งค ณภาพ 1.ประชาส มพ นธ 2.ร บสม ครน กศ กษา 3. เท ยบโอนความร และ ประสบการณ 4.เสนอจ ดต งกล มการเร ยนร 5.ดาเน นก จกรรม 5.1 ปฐมน เทศ 5.2 จ ดกระบวนการ เร ยนร 5.3 จ ดทาก จกรรมพ ฒนา ค ณภาพช ว ต 5.4 น เทศต ดตาม 5.5 ว ดผลประเม นผล 6.สร ปประเม นผล 7. ออกหล กฐานการจบ หล กส ตร จ ดสรร 892,257.- ใช จ าย 892,257.- ค ดเป นร อยละ ผ ลงทะเบ ยนจานวน 2,117 คน ค ดเป นร อยละ กล มเป าหมายร อยละ ได ใช หล กส ตร ส อ และแหล งเร ยนร ท สอดคล องก บก จกรรมการ เร ยนร โดยเน นผ เร ยนเป น สาค ญ คร หร อบ คลากรม ความสามารถในการจ ดการ เร ยนร และม ความพ งพอใจ ในการจ ดก จกรรมของคร ป ญหาและอ ปสรรค - น กศ กษาบางคนไม สามารถมาพบกล มเวลากลางว นได - คร ไม ม ความชานาญในการสอนว ชาภาษาอ งกฤษ และคณ ตศาสตร - น กศ กษาท ม อาย มากม ความกล วในการเร ยนว ชาภาษาอ งกฤษ - น กศ กษาไม ม เวลาทาก จกรรมพ ฒนาค ณภาพช ว ตซ งเป นสาเหต ของการไม จบหล กส ตร - กล มเป าหมายม ความหลากหลาย เช นช วงอาย ของผ เร ยนทาให ผ เร ยนเก ดช องว างในการเร ยน - น กศ กษาส งงานไม ตามกาหนดทาให คร ไม สามารถบ นท กผลคะแนนในแต ละคร งเป นป จจ บ น - กล มเป าหมายมาพบกล มไม ตรงเวลา และขาดการพบกล มท ต อเน อง - ส อ ว สด อ ปกรณ เช น เคร องเล น VCD จานดาวเท ยมไม สามารถใช ได และขาดระบบ Internet จานวนคอมพ วเตอร ไม เพ ยงพอในการบร การส บค น - ไม ม การจ ดทาค ม อการเร ยนการสอนของคร - คร ทาบ นท กหล งสอนไม เป นป จจ บ น - กล มเป าหมายม ความหลากหลาย เช นช วงอาย ของผ เร ยนทาให ผ เร ยนเก ดช องว างในการเร ยน - คร ไม ม การผล ตส อการเร ยนการสอนท หลากหลาย 11

15 - คร ไม ม การจ ดทาว จ ยในช นเร ยน แนวทางการดาเน นงานต อไป - จ ดตารางการพบกล มให น กศ กษาเล อกตามความต องการ และความสะดวก - คร เข าประสานงานโรงเร ยนในระบบจ ดหาว ทยากรท ม ความร ความชานาญในการสอนภาษาอ งกฤษ และคณ ตศาสตร - ปร บเปล ยนกระบวนการจ ดก จกรรมจากการจ ดการเร ยนร ใน กศน.ตาบลจ ดเป นร ปแบบค ายว ชาการ เพ อลดอาการกล วการเร ยนภาษาอ งกฤษ - ปร บก จกรรมค ณภาพช ว ตให ตรงและสอดคล องก บความต องการของน กศ กษา (ก จกรรมบางอย างจ ด ตรงก บว นหย ด) - ในการจ ดก จกรรมการพบกล มการเร ยนการสอน คร จะม การแบ งกล มในการศ กษาค นคว าให ม ความ หลากหลายเพ อแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น - คร ได กาหนดข อตกลงในการพบกล มร วมก นระหว างผ เร ยนและน กศ กษา - คร ได จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบบ รณาการเข าร วมก บโครงการต าง ๆ ให ต อเน องและ เหมาะสมก บการเร ยนการสอน - การช วยสอนและการน เทศจากห วหน ากล มงานจ ดและส งเสร มการศ กษาเพ อสร างขว ญและกาล งใจ ให ก บคร และน กศ กษา - คร และน กศ กษาร วมก นกาหนดแนวทางการจ ดก จกรรม ม การต ดตามน กศ กษาท ย งไม มาพบกล ม โดยการใช โทรศ พท ต ดตามและการน ดหมายการพบกล มในว นเวลาท ไม ต ดภารก จ - ม การช แนะให น กศ กษาเห นความสาค ญของการศ กษาให มากข นเพ อจะได นาว ฒ การศ กษาไปใช ใน การสม ครงานตาแหน งท ส งข น หร อใช ในการศ กษาต อระด บท ส งข น - คร ต ดตามผ เร ยนอย างต อเน อง โดยต วแทนน กศ กษาในแต ละหม บ าน/อาสาสม คร กศน.ต าบล - คร จ ดทาแผนการปฏ บ ต งานประจาเด อนเพ อเป นแนวทางการปฏ บ ต งานท ครอบคล ม 12

16 โครงการจ ดการศ กษานอกระบบ ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ความสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 2 การยกระด บค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ความสอดคล องก บนโยบายเร งด วน/นโยบายจ ดเน นการดาเน นงานประจาป งบประมาณ 2554 ของ สาน กงาน กศน. ข อ 3.2 เร งดาเน นการเพ อรองร บการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) ข อ 4.1 นโยบายด านการศ กษานอกระบบ การสน บสน นการจ ดการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ าย 15 ป อย างม ค ณภาพ ข อ 4.1 นโยบายด านการศ กษานอกระบบ การเท ยบโอนความร และประสบการณ หล กการและเหต ผล ป จจ บ นการพ ฒนาเศรษฐก จของประเทศม งไปในท ศทางของการเข าส เวท การแข งข นในระด บนานาชาต ควบค ไปก บการสร างรากฐานท ม นคงทางเศรษฐก จของประเทศ นอกเหน อจากการพ ฒนาคนไทยให ม ความร ใน ระด บการศ กษาพ นฐานแล ว ย งจาเป นต องพ ฒนาศ กยภาพทางด านว ชาช พให ก บกาล งคนในส วนท เป นกลไกสาค ญ ของการผล ต ด งน นการผล ตกาล งคนจ งม ความส มพ นธ ก บความต องการของสถานประกอบการท จะใช กาล งคนน น ๆ การจ ดการศ กษาท จะเก ดความค มค าท ส ด จ งจาเป นจะต องม กาล งแรงงานท ม การศ กษาระด บประกาศน ยบ ตร ว ชาช พเพ มมากข น การพ ฒนาศ กยภาพของแรงงานให ม การศ กษาส งข นถ งระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ควรเป น การพ ฒนาคนท ตอบสนองก บความต องการของสถานประกอบการ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตรได ตระหน กถ งความจาเป นและความ ต องการในการส งเสร มการศ กษาการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ให ก บกล มเป าหมายผ ท ปฏ บ ต หน าท ทาให ม โอกาสได ศ กษาต อเน องในระด บท ส งข น ท งย งเป นการยกระด บความร พ นฐานและความร ทางอาช พของผ ปฏ บ ต งานให ม ความร ในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ โดยการบ รณาการทางานให เป นส วนหน งของการเร ยนร ด วยว ธ การศ กษา นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เป นการสอดคล องก บแนวนโยบายของร ฐท ต องการยกระด บการศ กษาของ คนในว ยแรงงาน ด งน น การจ ดการศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชา พณ ชยการ สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ จ งเป นการส งเสร มให ผ ต องข งในท ณฑสถานบาบ ดพ เศษลาปาง ผ ท ปฏ บ ต งานองค กรปกครองส วนท องถ นและสถานประกอบการได ม การศ กษาพ ฒนาตนเอง ว ตถ ประสงค 1. เพ อยกระด บการศ กษาของกล มเป าหมายให ม ความร พ นฐานและความร ทางด านว ชาช พในระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ และสามารถนาความร ไปใช ให เก ดประโยชน ในการพ ฒนาอาช พและการดารงช ว ต 2. เพ อให กล มเป าหมายม ท กษะอาช พตามมาตรฐานหล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ม ความ สนใจใฝ ร และม การแสวงหาความร ค ดเป น ทาเป น แก ป ญหาเป น 3. เพ อให กล มเป าหมายม เจตคต ท ด ต อการประกอบส มมาอาช พ ม ความภาคภ ม ใจในว ชาช พของตน เป าหมายเช งปร มาณและค ณภาพ - เป าหมายเช งปร มาณ - ผ ต องข งในท ณฑสถานบาบ ดพ เศษลาปาง องค กรปกครองส วนท องถ น และ สถาน ประกอบการในเขตพ นท จ งหว ดลาปาง ป ละไม ต ากว า 48 คน 13

17 - เป าหมายเช งค ณภาพ - ร อยละ 80 ของจานวนน กศ กษา ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ สามารถนาความร ท ได ร บนาไปประย กต ใช ในสถานประกอบการ และสามารถรองร บความต องการทางด าน แรงงานด านคอมพ วเตอร ผลการดาเน นงาน ว ธ ดาเน นการ งบประมาณ เป าหมายเช งปร มาณ เป าหมายเช งค ณภาพ 1.ประชาส มพ นธ 2.ร บสม ครน กศ กษา 3. เท ยบโอนความร และ ประสบการณ 4.เสนอจ ดต งกล มการเร ยนร 5.ดาเน นก จกรรม 5.1 ปฐมน เทศ 5.2 จ ดกระบวนการ เร ยนร 5.3 จ ดทาก จกรรมพ ฒนา ค ณภาพช ว ต 5.4 น เทศต ดตาม 5.5 ว ดผลประเม นผล 6.สร ปประเม นผล 7. ออกหล กฐานการจบ หล กส ตร จ ดสรร 200,230.- ใช จ าย 200,230.- ค ดเป นร อยละ ผ ลงทะเบ ยนจานวน 117 คน ค ดเป นร อยละ กล มเป าหมายร อยละ 92.4 ม ความพ งพอใจในการ เร ยนร สามารถนาไป ประย กต ใช ในการ ปฏ บ ต งานได ป ญหาอ ปสรรค - กล มเป าหมายม ความหลากหลาย เช นช วงอาย ของผ เร ยนทาให ผ เร ยนเก ดช องว างในการเร ยน - ก จกรรมบางอย างของ กศน.ตรงก บเวลาในการพบกล มของน กศ กษา เช น โครงการค ายค ณธรรม โครงการอาสาย วกาชาด เป นต น ไม สามารถเข าร วมได - น กศ กษาไม ม เวลาในการทาก จกรรมพ ฒนาหล กส ตรซ งเป นผลต อการจบหล กส ตร - น กศ กษาขาดส อการเร ยนการสอนและแหล งเร ยนร - การเร ยนการสอนม เวลาจาก ด แนวทางการดาเน นงานต อไป - ในการจ ดก จกรรมการพบกล มการเร ยนการสอน คร ได ม การแบ งกล มในการศ กษาค นคว าให ม ความ หลากหลายเพ อแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น - คร ได กาหนดข อตกลงในการพบกล มร วมก นระหว างผ เร ยนและน กศ กษา - การพบกล มท ตรงก บการจ ดก จกรรมโครงการต างๆ ได ปร บเปล ยนการพบกล มและชดเชยเวลา ด งกล าวในว นเวลาอ น - จ ดเตร ยมส อการสอนอ นทดแทน 14

18 โครงการค ดว เคราะห เข าส อาช พโดยกระบวนการ ค ดเป น ความสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 การสร างโอกาสทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต ความสอดคล องก บนโยบายเร งด วน/นโยบายจ ดเน นการดาเน นงานประจาป งบประมาณ 2554 ของ สาน กงาน กศน. นโยบายสาค ญ ข อ 1.2 เร งร ดดาเน นงานตามนโยบายการข บเคล อนการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) นโยบายตามภารก จ ข อ 2.1 นโยบายด านการศ กษานอกระบบ ข อ 3 การศ กษาต อเน อง หล กการและเหต ผล ปร ชญา ค ดเป น อย บนพ นฐานความค ดท ว า ความต องการของแต ละบ คคลไม เหม อนก น แต ท กคนม จ ดรวมของความ ต องการท เหม อนก น มาจากความเช อพ นฐานตามแนวพ ทธศาสนา ท สอนให บ คคลสามารถค นหาสาเหต ของป ญหา ค อ ม จ ดเร มต นท ป ญหาแล วพ จารณาย อนไตร ตรองถ งข อม ล 3 ประเภท ค อ ข อม ลด วยตนเองช มชน ส งคม ส งแวดล อม และข อม ล ว ชาการ ต อจากน นก ลงม อกระทาถ าหากสามารถทาให ป ญหาหายไป กระบวนการก ย ต ลง แต หากบ คคลย งไม พอใจแสดงว าย งม ป ญหาอย บ คคลก จะเร มกระบวนการพ จารณาทางเล อกใหม อ กคร ง และกระบวนการน ย ต ลงเม อบ คคลพอใจและม ความส ข ด งน นประชาชนจ งจาเป นต องม ความร ความเข าใจ เพ อการปร บต วให ท นต อการเปล ยนแปลงและการ พ ฒนา ซ งเคร องม อสาค ญของการพ ฒนาคนค อการศ กษา นอกจากการศ กษาในระบบแล วย งม การศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยท จะเป นกระบวนการส งเสร มการเร ยนร แสวงหาความร และนาความร ท ได ไป ประย กต ใช ก บอาช พ การดารงช ว ต และแก ป ญหาของส งคมและช มชน โดยเฉพาะนโยบายด านการศ กษานอก ระบบ การศ กษาต อเน องเพ อการพ ฒนาอาช พ ม งเน นจ ดการศ กษาและการฝ กอบรมท สอดคล องก บป ญหาและ ความต องการของกล มเป าหมาย กระบวนการหร อหล กการ ค ดเป น ม ความจาเป นอย างย งท ต องนามาปร บใช ใน การศ กษาแลกเปล ยนเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ประชาชนกล มเป าหมายร จ ก และนาข อม ลด านตนเอง ว ชาการ ส งคมและส งแวดล อมหร อ หล กการ ค ดเป น มารวบรวมในการค ดว เคราะห ส งเคราะห 2. เพ อให ช มชนนาผลการ ค ดเป น มาเป นข อม ลในการต ดส นใจ ในการเข าส อาช พของตนเอง และ มาใช ในการแก ป ญหาให ช มชน 3. การนาปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ในการดารงช ว ต มาบ รณาการก บกระบวนการค ดเป น เพ อให เก ดช มชนเข มแข งอย างย งย นพ งพาตนเองได ตามแนวพระราชดาร 4. เพ อสร างต วแทนในช มชน เป นน กว จ ยในช มชนเอง 5. เพ อบ รณาการ การทางานในช มชนร วมก นระหว าง หน วยงานราชการ,ร ฐว สาหก จ,องค กรปกครอง ส วนท องถ น, ภาคเอกชน,องค กรช มชน,คร และน กศ กษาการศ กษานอกโรงเร ยน เป าหมายเช งปร มาณและค ณภาพ เป าหมายเช งปร มาณ : หม บ านนาร อง 1 ตาบล 1 หม บ าน จานวน 7 หม บ าน เป าหมายเช งค ณภาพ ประชาชนกล มเป าหมายร จ ก และนาข อม ลมารวบรวม ว เคราะห และต ดส นใจในการเข าส อาช พของ ตนเองได 15

19 ผลการดาเน นงาน ว ธ ดาเน นการ งบประมาณ เป าหมายเช งปร มาณ เป าหมายเช งค ณภาพ 1. จ ดต งคณะทางาน 2. ประช มช แจงคณะทางาน / เคร อข าย 3. จ ดเวท ประชาคม 4. จ ดทาแผนและทาโครงการ จ ดสรร 490,000.- ใช จ าย 489,940.- ค ดเป นร อยละ หม บ านนาร องจานวน 7 หม บ าน ค ดเป นร อยละ กล มเป าหมายได ร บข อม ล จากการว เคราะห ต ดส นใจ ในการเข าส อาช พจาก กล มเป าหมายอย าง หลากหลาย และสอดคล อง 5. จ ด ก จกรรม การค ด ก บสภาพป ญหา ความ ว เคราะห เข าส อาช พโดย ต องการของช มชน กระบวนการค ดเป น 6. สร ปผล/ถอดบทเร ยน 16 ป ญหาอ ปสรรค - ความพร อมของกล มเป าหมายทาให การดาเน นการล าช า แนวทางในการดาเน นการต อไป - จ ดทาแผน/ปฏ ท นการดาเน นงานก อน - จ ดก จกรรมในช วงเวลากลางค น

20 โครงการฝ กท กษะอาช พ ความสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 การสร างโอกาสทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต ความสอดคล องก บนโยบายเร งด วน/นโยบายจ ดเน นการดาเน นงานประจาป งบประมาณ 2554 ของ สาน กงาน กศน. นโยบายสาค ญ ข อ 1.2 เร งร ดดาเน นงานตามนโยบายการข บเคล อนการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) นโยบายตามภารก จ ข อ 2.1 นโยบายด านการศ กษานอกระบบ ข อ 3 การศ กษาต อเน อง หล กการและเหต ผล การศ กษาเป นการแสวงหาความร ของบ คคล ซ งสามารถทาได ด วยว ธ การต างๆ ถ าม โอกาสเล อกส งท ตน สนใจจะทาให เก ดการเร ยนร ท ด และถ าได ลงม อปฏ บ ต จร ง จะทาให เก ดการเร ยนร และม ประสบการณ ตรงท ด และ การฝ กท กษะอาช พย งสามารถนาไปใช ในช ว ตประจาว น สร างงานให เก ดก บตนเองและส งคมได และย งเป นการ สร างน ส ยให ก บกล มเป าหมายร จ กใช เวลาว างให เป นประโยชน และย งได ม งเน นให กล มเป าหมายได นาไปพ ฒนา ต อยอดความร ความสามารถในการพ ฒนาอาช พ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร จ งได ดาเน นการจ ดก จกรรม โครงการฝ กท กษะอาช พให ก บกล มเป าหมาย เป นการศ กษาเพ อพ ฒนาความร ความสามารถและท กษะในการ ประกอบอาช พของแต ละบ คคลและกล มเป าหมาย โดยม งเน นการลงม อปฏ บ ต จร งท บ รณาการก บว ถ ช ว ตให ก บ กล มเป าหมายเพ อแก ไขป ญหาการว างงาน โดยสอดคล องก บป ญหา และความต องการของช มชนอย างแท จร ง ว ตถ ประสงค เพ อจ ดการฝ กท กษะอาช พในการประกอบอาช พให ก บกล มเป าหมายให สามารถประกอบอาช พหร อพ ฒนา อาช พของตนเองได เป าหมายเช งปร มาณและค ณภาพ เป าหมายเช งปร มาณ จ ดการฝ กท กษะอาช พจานวน 1,400 คน เป าหมายเช งค ณภาพ ผ เร ยน/ผ ร บบร การไม น อยกว า ร อยละ 80 สามารถนาความร และท กษะประสบการณ ท ได ร บไป ปร บใช ในการเพ มและพ ฒนางานอาช พของตนเองและช มชน 17

21 ผลการดาเน นงาน ว ธ ดาเน นการ งบประมาณ เป าหมายเช งปร มาณ เป าหมายเช งค ณภาพ 1.จ ดต งกล มเพ อฝ กท กษะอาช พ จ ดสรร 490,000.- ผ ลงทะเบ ยน กล มเป าหมายร อยละ จากการจ ดการค ดว เคราะห เข าส ใช จ าย 489,940.- จานวน 1,305 คน ม ความพ งพอใจใน อาช พโดยกระบวนการค ดเป น ค ดเป นร อยละ ค ดเป น การเร ยนร สามารถนา 2.ประเม นความพ งพอใจ ความร และท กษะท ได ร บไป 3.น เทศและต ดตามผล ปร บใช ในการเพ มและ 4.สร ป/ประเม นผล พ ฒนาอาช พของตนเองและ ช มชน 18 ป ญหาอ ปสรรค - การดาเน นงานม การปร บแผนบ อยคร งเน องจากกล มเป าหมายขาดความพร อมในการเร ยนร - ผ เร ยนบางคนเร ยนว ชาช พแล วไม จบหล กส ตร เพราะต ดงานทางส งคมและช มชนไม สามารถมาเร ยน ให ครบตามหล กส ตร - ว สด ประกอบการฝ กอบรมไม เพ ยงพอต อผ เร ยน - ส ขภาพทางสายตาของกล มเป าหมาย - ข นตอนการดาเน นการล าช าเน องจากต องรอเอกสารจากกล มเป าหมาย - ว ทยาการในการอบรมหายากเน องจากพ นท ไกล แนวทางในการดาเน นการต อไป - ประสานไปย งประธานกล มให รวบรวมเอกสารเพ อจะได จ ดก จกรรมให ตรงตามแผน - การปร บแผนให สอดคล องก บกล มเป าหมาย - ประชาส มพ นธ การจ ดก จกรรมให ช มชนได ร บทราบและเข าร วมก จกรรม - ว สด อ ปกรณ บางอย างให ผ เร ยนได ม ส วนร วมในการฝ กอบรมโดยให ผ เร ยนได เตร ยมมาด วย - ว ทยากรม การปร บอ กษรในการนาเสนองานเพ อให กล มเป าหมายเห นได ช ดเจนข น - หล งจากฝ กอบรมแล วให ว ทยากรได ทาการเบ กจ ายค าตอบแทนท นท - ขอความร วมม อและต งกฎกต กา มารยาทในการเข าร บการอบรมโดยให ผ เข าอบรมเป นผ กาหนดกฎใน การเข าร บการอบรม

22 โครงการบร หารจ ดการงานอาช พ ความสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 การสร างโอกาสทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต ความสอดคล องก บนโยบายเร งด วน/นโยบายจ ดเน นการดาเน นงานประจาป งบประมาณ 2554 ของสาน กงาน กศน. นโยบายสาค ญ ข อ 1.2 เร งร ดดาเน นงานตามนโยบายการข บเคล อนการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) นโยบายตามภารก จ ข อ 2.1 นโยบายด านการศ กษานอกระบบ ข อ 3 การศ กษาต อเน อง หล กการและเหต ผล กระทรวงศ กษาธ การได ประกาศนโยบายให สถานศ กษา ม การจ ดก จกรรมเพ อส งเสร มและพ ฒนากล ม อาช พในช มชน เพ อผล ตและพ ฒนาผล ตภ ณฑ โดยเร มต นต งแต การฝ กท กษะอาช พ การเร ยนร ด านอาช พ และ การบ รณาการการเร ยนร ก บหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ซ งผลจากการฝ กท กษะและเร ยนร ทาให กล มเป าหมาย สามารถดาเน นก จกรรมด านอาช พเป นไปตามว ตถ ประสงค ด งน น กระบวนการบร หารจ ดการงานอาช พ ม ความจาเป นอย างย ง ท ต องได ร บการบร หารจ ดการกล ม อาช พ เพ อให กล มอาช พต าง ๆ สามารถสร างงาน สร างอาช พ สร างรายได ท ย งย น และ สอดคล องก บแนวทางการ พ ฒนาช มชน และกระบวนการบร หารจ ดการงานอาช พ ม ความจาเป นอย างย ง ท บ คลากร และ ว ทยากรผ ให ความร หร อผ ม ส วนเก ยวข อง จาเป นต องได ร บการแลกเปล ยนเร ยนร หร อการฝ กอบรมในด านหล กส ตรต าง ๆ ในการ พ ฒนาอาช พ กระบวนการรวมกล ม และ การจ ดต งกล มอาช พ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ได เล งเห นและตระหน กถ งความส าค ญ ของเร องด งกล าว จ งได จ ดทาโครงการน ว ตถ ประสงค 1. ส งเสร มการรวมกล มอาช พเพ อให เก ดการเร ยนร และพ ฒนาอาช พ 2. บ คลากร และ ว ทยากรผ ให ความร ม ความร และ ท กษะการถ ายทอดความร ด านการพ ฒนาอาช พ 3. ส งเสร มกล มอาช พ พ ฒนาศ กยภาพการผล ต และการตลาด เพ อเพ มม ลค าให ก บผลผล ตและสามารถ พ งตนเองและเพ มรายได เป าหมายเช งปร มาณและค ณภาพ เป าหมายเช งปร มาณ ผ ท เข าร วมโครงการ รวมท งส น จานวน 100 คน เป าหมายเช งค ณภาพ ผ ท เข าร วมโครงการ ม ความร และ ท กษะการถ ายทอดความร ด านการพ ฒนา ค ณภาพ ร ปแบบ มาตรฐานของส นค าเพ มข นเพ อจ งใจผ ซ อ จ ดหาแหล งจาหน ายส นค าให กระจายและหม นเว ยน ภายในหม บ าน และ ช มชนข างเค ยง พร อมก บกระต นให เก ดการซ อ ขาย การรวมกล มและการจ ดต งกล มอาช พ 21

23 ผลการดาเน นงาน ว ธ ดาเน นการ งบประมาณ เป าหมายเช งปร มาณ เป าหมายเช งค ณภาพ 1สารวจความต องการของ กล มอาช พ 2.จ ดต งกล มอาช พ 3.เข ยนและเสนอโครงการ 4.ดาเน นการ -จ ดอบรมบ คลากร และ ว ทยากรผ ให ความร -จ ดทาและพ ฒนาหล กส ตร -อบรมอาช พต อเน อง 5.น เทศต ดตาม 6.สร ปประเม นผลโครงการ จ ดสรร 490,000.- ใช จ าย 489,940.- ค ดเป นร อยละ ผ ผ านการฝ กอบรม ม การจ ดต งกล มอาช พ จานวน 5 กล ม กล มเป าหมาย ม ความ ประสงค ในการจ ดต งกล ม อาช พเพ อการพ ฒนาท ต อเน อง และม การพ ฒนา หล กส ตรการศ กษาต อเน อง บ รณาการร วมก บการศ กษา ข นพ นฐาน 22 ป ญหาอ ปสรรค - การจ ดต งกล มและการดาเน นการในการบร หารจ ดการล าช าเน องจากการฝ กท กษะอาช พกระจ กอย ใน ไตรมาสท 4 การดาเน นการจ งไม ต อเน อง - ไม ม หล กส ตรรองร บการพ ฒนาด านอาช พ แนวทางในการดาเน นการต อไป - คร ประสานกล มอาช พเพ อขอจ ดต งหล งฝ กอบรมเสร จส นเร ยบร อยแล ว - พ ฒนาหล กส ตรบ รณาการร วมก บการศ กษาข นพ นฐาน เพ อรองร บการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พตาม ความต องการของช มชน และกล มเป าหมาย

24 โครงการจ ดการศ กษาให กล มเป าหมายพ เศษ ความสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 การสร างโอกาสทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต ความสอดคล องก บนโยบายเร งด วน/นโยบายจ ดเน นการดาเน นงานประจาป งบประมาณ 2554 ของสาน กงาน กศน. นโยบายสาค ญ ข อ 1.2 เร งร ดดาเน นงานตามนโยบายการข บเคล อนการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) นโยบายตามภารก จ ข อ 2.1 นโยบายด านการศ กษานอกระบบ ข อ 3 การศ กษาต อเน อง ข อ 2.4 นโยบายด านการสน บสน นโครงการพ เศษ ข อ 3 การส งเสร มและจ ดการศ กษาสาหร บกล มเป าหมาย พ เศษ หล กการและเหต ผล ด วยศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอห างฉ ตร ได ตระหน กถ งศ กด ศร และค ณค า ของผ ส งอาย ซ งได ทาประโยชน ในฐานะ "ผ ให " แก ส งคมมาโดยตลอด ด งน นจ งควรได ร บผลในฐานะเป น "ผ ร บ" จาก ส งคมด วย ปฏ ญญา ผ ส งอาย ไทย เป นพ นธกรณ เพ อให ผ ส งอาย ได ม ค ณภาพช ว ตท ด ได ร บการค มครองและพ ท กษ ส ทธ จ งได กาหนด สาระสาค ญไว ผ ส งอาย ต องได ร บป จจ ยพ นฐานในการดารงช ว ตอย างม ค ณค าและศ กด ศร ได ร บ การพ ท กษ และค มครองให พ นจากการถ กทอดท ง และละเม ดส ทธ โดยปราศจากการเล อกปฏ บ ต โดยเฉพาะผ ส งอาย ท ไม สามารถพ งตนเองได และผ พ การท ส งอาย ผ ส งอาย ควรอย ก บครอบคร วโดยได ร บความเคารพร ก ความเข าใจ ความ เอ ออาทร การด แลเอาใจใส การยอมร บ บทบาทของก นและก นระหว างสมาช กในครอบคร ว เพ อให เก ดความส มพ นธ อ นด ในการอย ร วมก น อย างเป นส ขผ ส งอาย ควรได ร บโอกาสในการศ กษาเร ยนร และพ ฒนาศ กยภาพของตนเองอย าง ต อเน องเข าถ งข อม ลข าวสารและ บร การทางส งคมอ นเป นประโยชน ในการดารงช ว ต เข าใจถ งการเปล ยนแปลงของ ส งคมรอบด าน เพ อสามารถ ปร บบทบาทของตนให สมว ยผ ส งอาย ควรได ถ ายทอดความร ประสบการณ ให ส งคม ม โอกาสได ทางานท เหมาะสมก บว ยและตามความสม ครใจ เพ อให เก ดความภาคภ ม ใจและเห นช ว ตม ค ณค าควรได เร ยนร ในการด แลส ขภาพอนาม ยของตนเอง ต องม หล กประก นและสามารถเข าถ งบร การด าน ส ขภาพอนาม ยอย าง ครบวงจรโดยเท าเท ยมก น รวมท งได ร บการด แลจนถ งวาระส ดท ายของช ว ตอย างสงบ ตามคต น ยมผ ส งอาย ส วนใหญ พ งพาตนเองได สามารถช วยเหล อครอบคร วและช มชนม ส วนร วมในส งคมเป นแหล งภ ม ป ญญาของคน ร นหล ง ม การ เข าส งคม ม น นทนาการท ด และม เคร อข ายช วยเหล อซ งก นและก นในช มช น โดยการม ส วนร วมขององค กร ภาคเอกชน ประชาชน สถาบ นส งคม สถาบ นการศ กษาท งในระบบและนอกระบบโรงเร ยน ต องกาหนดนโยบายและ แผนหล กด านผ ส งอาย ส งเสร มและประสานให หน วยงานท เก ยวข องดาเน นการอย างต อเน องให บรรล ผลตาม เป าหมาย ต องรณรงค ปล กฝ งค าน ยมให ส งคมตระหน กถ งค ณค าของผ ส งอาย ตามว ฒนธรรม ไทย ท เน นความกต ญญ กตเวท และเอ ออาทรต อก น ว ตถ ประสงค 1.เพ อสร างจ ตสาน กให คนในส งคมตระหน กถ งผ ส งอาย ในฐานะบ คคลท ม ประโยชน ต อส งคม 2.เพ อให ประชากรท กคนตระหน กถ งความสาค ญของการเตร ยมการและม การเตร ยมการเข าส การเป น ผ ส งอาย ท ม ค ณภาพ 3.เพ อให ประชาชน ครอบคร ว ช มชน องค กรภาคร ฐและเอกชนม ส วนร วมในภารก จด านผ ส งอาย 23

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information