Limba [i literatura rromani

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Limba [i literatura rromani"

Transcription

1 Ionel Cordovan * Noemi Palfi-Tama[ Limba [i literatura rromani pentru anul VI de studiu I rromani hib thaj i literatùra vaò o Òovto siklœvipnasqo berò Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Tineretului

2 Ionel Cordovan * Noemi Palfi-Tama[ Limba [i literatura rromani pentru anul VI de studiu I rromani hib thaj i literatùra vaò o Òovto siklœvipnasqo berò 2008 Bucure ti: Editura VANEMONDE

3 Manualul a ap rut, ca material colar auxiliar, Ún cadrul parteneriatului dintre Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului i Reprezentan a UNICEF Ún România. Manualul respect obiectivele, cerin ele i con inuturile din programa colar de clasa a VI-a. Referen i: conf. dr. Gheorghe Sar u, Universitatea din Bucure ti prof. Borcoi Jupter, Liceul Teoretic N. Iorga Boto ani Autori: Ionel Cordovan, Noemi Palfi-Tama Ilustra ii i copert : pictorul rrom Eugen Raportoru Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a României CORDOVAN, IONEL I rromani hib thaj i literatùra vaò o Òovto siklœvipnasqo berò / Ionel Cordovan, Noemi Palfi-Tama. - Bucure ti : Vanemonde, 2009 ISBN I. Palfi-Tama, Noemi (075.33) Layout: Victoria Dumitrescu DTP: Dan Gl van ISBN Editura: VANEMONDE

4 Ionel Cordovan, Noemi Palfi-Tama I rromani hib thaj i literatùra vaò o Òovto siklœvipnasqo berò * Limba i literatura rromani pentru anul VI de studiu 2008 Bucure ti: Editura VANEMONDE

5 GELEM, GELEM... (O rromano hìmno) 1. Gelem, gelem lungone dromença, Maladilem baxtale rromença, A, rromalen, kaapplear tume aven, E caxrença, bokhale havença? R.: Haj, haj, rromalen Haj, haj, havalen... (duj var) 2. Sasas vi man bari famìlia, Mudardæs la i kali legìa. Sarren hindæs, vi rromen vi rromn n, MaÒkar lenapplee vi tikne havorren. R.: Haj, haj, rromalen Putar, Devla, te kale udara, Te Òaj dikhav mirre familia, Palem ka av lungone dromença, Thaj ka phirav baxtale rromença! R.: Haj, haj, rromalen Opre, rroma, si o vaxt akana, Ajde mança sa e lumæqe rroma! O kalo muj thaj e kale jakha, Kamava len sar e kale drakha. R.: Haj, haj, rromalen... ANENAS KE...? Ka-e Rromenqo MaÒkarthemutno Kongrèso, inkerdo k-i Lòndra, anapple-o berò 1971, læs pes i decìzia so o oxto Òtartonaj te avel E Rromenqo MaÒkarthemutno Dîves. Sa atùn sas adoptisardo e rromenqo maòkarthemutno hìmno, i gili Gelem, gelem.... Kadaja gili sas gilabavdi kaapplear i Olivera Vù o, anapple-o prin ardo jugoslavikano fìlmo, Arakhlem vi baxtale rroma (1967). 4

6 L1 O DURÆRDO MILAJ O tato milaj e bare dîvesença agorisardæs pes. Avilæs o durærdo milaj. Akana avri si maj Òudro. Si o vaxt kana e manuòa kiden e drakha, e vurdonença phiraven palal o kÿmpo e bràzbe, o kukurùzo, e semìnce, e kolompìræ thaj aver. O durmilaj si jekh barvalo beròivaxt. I septèmbra, o jekhto hon e durmilajesqo, si o hon kana e siklœvnæ thaj le siklœvne an k-i Òkòla thaj le havorre an k-i xurdelin. Si deòupan septèmbro. Anapple-e Òkolaqi bar le siklœvne thaj le siklœvnæ si loòale ke palem Òirdæs i Òkòla. Duj amala, o Bòbi, jekh siklœvno Òovto klasaqo, thaj i Krìna-jekh siklœvni eftato klasaqo, den dùma. - Bòbi, so miòto si ke palem Òirdæs i Òkòla, phenel i Krìna. But aâukerdem te Òaj dikhav mirre amalen thaj mirre siklærnen. But kamav te drabarav parami a thaj poezìe anapple-i rromani hib! Tu so aâukeres kaapplear o nevo Òkolaqo berò? - Krìne, vi me kamav te drabarav rromane parami a, tha maj but kamav te siklœvav palal e rromenqi història. Anapple-i kadaja Òovto klàsa me siklœvava palal amari història. Si but importànto te prin aras amari història! - Va, va! Avka si! Vi amen si amen jekh purani història. Dikh, avilen vi aver amala. Kamav te av te vakærav vi lença. - MiÒto, Devleça! - Devleça! Savorre siklœvne thaj siklœvnæ gele penqe klasaapplee te vakæren penqe siklærnença so maj kerde von thaj so von kerena... (Kaapplear i Noemi Palfi-TamaÒ) 5

7 LAVA MA KAR E LAVA... o durærdo milaj - o angloivend, o durmilaj o kÿmpo - o vazi o kukurùzo - bòbo, misìri avka - kadæ tha - ama e bràzbe - loli ropàni kolompìri - pi uka, pitºka, phuvæqi phabaj, phuvælo PU HIMATA AJ MANGIMATA KA-O TÈKSTO 1. Ginaven o tèksto! 2. Alosaren thaj xramosaren e biprin arde lava! 3. Ambolden o tèksto ga ikanes! 4. Palal savo beròivaxt vakærel pes anapple-o kadava tèksto? 5. Save si e durmilajesqe hona? 6. Kon gelæs Òkolaapplee? 7. Sar bu hon le amalen? 8. So kamel i haj te siklœvel k-i Òkòla? 9. Tha o havo? 10. So phenel o havo ke si but importànto te prin arel? 11. Tume so patæn: si importànto te prin aras amari història? Sosapplear? TE SIKLŒVAS KHETHANES! Palal sar dikhlæm anapple-i Òtarto thaj pan to klàsa, si te xramosaras la hes e vortogtràme. Drabaren e propozìcie: Anapple-e Òkolaqi bar le siklœvne thaj le siklœvnæ si loòale ke palem Òirdæs i Òkòla. But kamav te drabarav parami a thaj poezìe anapple-i rromani hib. Anapple-i kadaja Òovto klàsa me siklœvava palal amari història. Anapplea e propozìcie save sas xramosarde maj opre si trin vortogràme: anapple-e Òkolaqi bar, anapplei rromani hib thaj anapple-i kadaja Òovto klàsa. Kadala trin vortogràme xramosarden pen palal nìòte règule: anapplea e Òkolaqi bar = anapple-e Òkolaqi bar, anapplea i rromani hib = anapple-i rromani hib thaj anapplea i kadaja Òovto klàsa = anapple-i Òovto klàsa. I kràtima, vaj o thavorro, thol pes kana xasardæs pes vareso anapplear jekh lav, kana malaven pen e lava, butvar ka-o agor jekhe lavesqo kaj beòel anglal jekh artìkulo: o, i, e, ël. 6

8 Eksèmpluræ: anapplea o fòros = anapple-o fòros anapplea i klàsa = anapple-i klàsa anapplea e gava = anapple-e gava anapplea ël diza = anapple-ël diza anapplea jekh berò = anapple-jekh berò = an-jekh berò kaj o dad = ka-o dad = k-o dad kaj i daj = ka-i daj = k-i daj kaj e phrala = ka-e phrala = k-e phrala kaj ël phenæ= ka-ël phenæ = k-ël phenæ pa o drom = p-o drom pa i phuv = p-i phuv pa e khera = p-e khera pa ël droma = p-ël droma da aòti xramosarel = d-aòti xramosarel na aòti xal = n-aòti xal kaj aòti al = ka-aòti al = k-aòti al kaj aòti te avel = ka-aòti te avel = k-aòti te avel SO ANAV, SO NA ANAV? 1. Keren propozìcie e vortogramença: anapple-o, anapplea i, anapple-ël, kaj o, ka-i, k-e, pa-o, p-i, pa e, p-ël. 2. Thon i vortogràma savi trobal anapple-e propozìcie: p-ël, d-aòti, k-o, anapple-i, p-i. Devla, na mar man kadæ, kòrkorro... droma! Mirro dad al... fòros te rodel butî. Avel o milaj, kerav butî... raj. O havo al... klàsa te drabarel lila. Arakhlem la... ùlica / Kindem laqe lubenìca. I GINAVNI I ginavni si e vakæripnasqi rig kaj sikavel o gin, kazom butæ vaj ene si anapple-o vakæripen vaj theren von. I ginavni Òaj te avel: I. I kardinàlo ginavni: sikavel o gin. Drabaren e propozìcie! Amen si amen jekh guruvni, duj grasta, trin bale, Òtar papinæ, pan baòne thaj Òov kaxnæ. Tumen si tumen efta bakræ, oxto buznæ, enæ ra næ thaj deò baòne. BiÒ ene gele anapple-o fòros thaj jekh Òel a hile khere. E alava: jekh, duj, trin, Òtar, pan, Òov, efta, oxto, enæ, deò, biò, jekh Òel sikaven o gin. Kadala lava si kardinàlo ginavnæ

9 1 - jekh 2 - duj 3 - trin 4 - Òtar 5 - pan 6 - Òov 7 - efta 8 - oxto 9 - enæ 10 - deò 11 - deòujekh 12 - deòuduj 13 - deòutrin 14 - deòuòtar 15 - deòupan 16 - deòuòov 17 - deòuefta 18 - deòuoxto 19 - deòuenæ 20 - biò 21 - biò thaj jekh vaj biòujekh 22 - biò thaj duj vaj biòuduj 23 - biò thaj trin vaj biòutrin 24 - biò thaj Òtar vaj biòuòtar 25 - biò thaj pan vaj biòupan 26 - biò thaj Òov vaj biòuòov 27 - biò thaj efta vaj biòuefta 28 - biò thaj oxto vaj biòuoxto 29 - biò thaj enæ vaj biòuenæ 30 - trinvardeò vaj trænda 31 - trinvardeò thaj jekh vaj trændujekh ÒtarvardeÒ vaj sarànda 41 - ÒtarvardeÒ thaj jekh vaj saràndujekh pan vardeò vaj peìnda 51 - pan vardeò thaj jekh vaj peìndujekh ÒovardeÒ 61 - ÒovardeÒ thaj jekh eftavardeò 71 - eftavardeò thaj jekh oxtovardeò 81 - oxtovardeò thaj jekh enævardeò 91 - enævardeò thaj jekh jekh Òel duj Òela trin Òela Òtar Òela pan Òela Òov Òela efta Òela oxto Òela enæ Òela jekh mìja; jekh xìlæda E kardinàlo ginavnæ Òaj te aven: sade ginavnæ, kerdine anapplear jekh lav: jekh, Òtar, oxto, deò, biò, trænda, sarànda, peìnda, Òel, mìja thaj aver; buxle ginavnæ, kerdine anapplear duj vaj maj but lava: deòutrin, deòuòov, biò thaj efta = biòuefta, trin Òela thaj eftevardeò thaj duj, trin mìje efta Òela trinvardeò thaj enæ thaj aver. II. I ordinàlo ginavni sikavel sar thavden e butæ vaj e ene. Drabaren e propozìcie: O dujto havo si khere, thaj o trinto gelæs Òkolaapplee. O deòudujto kher si lesqo. O jekh Òel thaj pan vardeòto siklœvno si anapple-i Òovto klàsa. 8

10 E alava dujto, trinto, deòudujto, jekh Òel thaj pan vardeòto, Òovto sikaven i òrdina. Von si ordinàlo ginavnæ. I ordinàlo ginavni formisarel pes kaapplear i kardinàlo ginavni: duj - dujto, trin - trinto, Òov - Òovto, deòuduj - deòudujto, jekh Òel thaj pan vardeò - jekh Òel thaj pan vardeòto. KLASAQE BUTÆ 1. Xramosaren anapple-e lava e kardinàlo ginavnæ kaapplear 1 kaj 30! 2. Xramosaren lavença kadala kardinàlo ginavnæ: 9, 12, 18, 21, 25, 32, 44, 56, 76, 84, 99, 102, 148, 358, 1011, 2379, Keren e ordinàlo ginavnæ kaapplear kadala kardinàlo ginavnæ: 3, 13, 23, 30, 42, 63, 90, 100, 299, So anen tume pala i Ìndia? Kaapplear aven e rroma?. 9

11 L2 I RROMANI THAJ I RUMUNIKANI HIB Amare duj amala, o Bòbi thaj i Krìna, aresle svàko eno anapple-e pesqi klàsa: o Bòbi anapple-i Òovto klàsa thaj i Krìna anapple-i eftato klàsa. Von xudinde e rajnæapplear e pustika vaò svàko disciplìna: i rromani hib, e rromenqi història, i rumunikani hib, i matemàtika, i fìzika, i anglikani hib, i geografìa, i biologìa. P-o drom karing o kher, o Bòbi, i Krìna thaj aver amala paruven alava palal sar sas anapplejekhto Òkolaqo dîves. - Krine, dikh, xudem lil vaò e rromenqi història. But kamav te sikœvav anapplear kadava lil. - Va, vi me xudem kadava lil! Anapplea kadava lil tu arakhesa but informàcie palal amari orìgina, e tradicionàlo butæ e rromanqe thaj aver. O Geòrge, jekh raklo, pu hlæs len: - Sosapplear tume siklœn i rromani hib thaj e rromenqi història? - Ame siklœvas i rromani hib thaj i història e rromenqi sosapplear ame sam rroma, phenel i Krina. Tu sosapplear siklœves rumunikani hib? - Meee... sem rumùno! Va, kadæ si! Sarkon eno kampel te siklœvel pesqi hib. - Dikhes, Geòrge, but manuòa na xakæren kadaja butî: ame e rroma ivas anapple-i Rumùnia, siklœvas vi e rumunikani hib, tha kampel te siklœvas vi amari dajaqi rromani hib, phenel o Bòbi. - Anapplea kadava berò, me kamav te av k-o Themutno Konkùrso e Rromane hibæqo, phenel i Krina. - Kaj, k-o Themutno Konkùrso e Rromane hibæqo? - pu hel o Geòrge. - Va, kothe aven but have thaj haja anapplear savorro them. - Atùn vi me kamav te av k-o Themutno Konkùrso e Rromane hibæqo, phenel o Geòrge. - Atùn si te siklœves zorales miòto, phenel o Bòbi. - Va, va, kadæ si! 10

12 Amare trin amala gele khere sa vakærindoj palal i rumunikani thaj i rromani hib. Anapple-o kolaver dîves von avile palem k-i Òkòla te siklœven palal... i navni, palal i paònavni thaj aver la he butæ. (Palal o Jonel Kordovàn) LAVA MA KAR E LAVA... pustika - Òkolutne lila paruven alava - vakæren, den dùma kampel - trebal, si te xakæren - xatæren, xa aren dajaqi hib - dajutni hib Themutno Konkùrso - Olimpiàda navni - subtantìvo paònavni - adâektìvo PU HIMATA AJ MANGIMATA KA-O TÈKSTO 1. Ginaven o tèksto! 2. Alosaren thaj xramosaren e biprin arde lava! 3. Ambolden o tèksto ga ikanes! 4. Anapple-i savi klàsa si o Bòbi thaj i Krìna? 5. Save lila xundinde von e rajnæapplear? 6. Anapplear savo lil kamel o Bobi te siklœvel? 7. So informàcie Òaj arakhela o Bobi anapple-e rromenqi historiaqo lil? 8. Sosapplear o Bòbi thaj i Krìna siklœven i rromani hib thaj le rromenqi història? 9. Kaj kamel i Krìna te al kadava berò? 10. Tha o Geòrge? 11. Palal so siklile von anapple-o kolaver dîves? TE SIKLŒVAS KHETHANES! I. O VAKÆRIPEN 1. Sa o vaxt kana del pes maj dur nìòte informàcie si jekh vakæripnasqi situàcia. O vakæripen Òaj te avel: E dujenqo vakæripen: kana duj vaj maj but ene paruven lava maòkar lenapplee. E jekhesqo vakæripen: kana jekh eno vakærel thaj kolaver ene i phenen khan. 2. O vakæripen Òaj te kerel pes: a. Ka-o paòaripen: e manuòa kaj vakæren si jekh paòal okolaver. b. Ka-o duræripen: ka-o telefòno ka-o internèto ka-o fàkso 11

13 c. Labærindoj / utilizisarindoj: e cirkulaciaqe sèmnuræ afìòuræ / plakàturæ nevimata / Òunimata dudale sèmnuræ reklàme 3. E vakæripnasqe elemènturæ si: o eno kaj vakærel / del i informàcia: O VAKÆRNO o eno kaj aòunel / xudel informàcia: O UNÆRNO i informàcia: O VAKÆRIPEN / O PHENIPEN Anapple-e dujenqo vakæripen o vakærno Òaj te avel Òunærno, haj o Òunærno Òaj te avel vakærno. Kaj o vakæripen te Òaj avel xatærdo, si te ka-e vakærnes thaj e Òunærnes te avel len jekh vakæripnasqo kòdo. Kadava kòdo Òaj te avel i hib, e vastesqe sèmnuræ, e irkulaciaqe sèmnuræ, o alfabèto Mòrse th.a. Te e vakærnes thaj e Òunærnes na si len jekh vakæripnasqo khethano kòdo, atùn o vakæripen na Òaj avel xatærdo. II. I NAVNI / O SUBSTANTìVO Si e vakæripnasqi rig, kaj anaværel ivutre, butæ, naturaqe fenomènuræ. E navnæ Òaj te aven: 1. Palal o ling e navnænqo: a. MurÒikane navnæ: lil, drom, amal, o Bòbi, rrom, o Geòrge, phral, dand, gono, raklo, havo, phralipen th.a. b. uvlikane navnæ: daj, haj, phen, rakli, luludî, i Krìna, rroj, rajni, hib, història, klàsa th.a. 2. E khethane thaj e ververutne navnæ a. Khethane navnæ (xramosaren pen tikne grafemença): amalin, rakli, grast, buzni, phral, bibi, kak, bori, phabaj, raklo. b. Ververutne navnæ (xramosaren pen bare grafemença): i Krìna, o Bòbi, o Geòrge, i Rumùnia, i Evròpa, o Mädälin. 3. E ivdisarde thaj e bi ivdisarde navnæ: a. E ivdisarde navnæ (si len odî / dùxo): manuò, ruv, phral, siklærno, buzno, bakri, i Krìna, o Bobi, dad, daj thaj aver. b. E bi ivdisarde navnæ (na si len odî / dùxo): manro, mas, lil, vurdon, klàsa, Òkòla, jag, rroj, dand, vast, skamin, zor thaj aver. SO ANAV, SO NA ANAV? 1. Thon anapple-ël u e thana e trebutne alava : O manus kaj vakærel si.... O manuò kaj aòunel si.... Ka-o duræripen Òaj vakærel pes ka-o...,...,.... E dujenqo vakæripen Òaj te avel kana.... E jekhesqo vakæripen si kana

14 2. Pheren / kompletisaren anapplea e tumare Òtartorre e dujenqo vakæripen: O I KRÌNA: - Savorro milaj semas mirre bibæapplee! O I KRÌNA: - Kerdem verver butæ: drabardem parami a, thovdem gada, vastdem laqe te kerel xaben. O I KRÌNA: - Va, but aâukerdem te Òirdel i Òkòla te dikhav mirre amalen. 3. Ker jekh vakæripen tire amalença bi te utilizisares e alava! 4. Alosar e navnæ anapplear o telutno tabèlo palal o dino modèlo: lil, pustik, drom, amal, o Bòbi, rrom, o Geòrge, Rumùnia, phral, dand, gono, raklo, havo, phralipen, daj, haj, phen, rakli, luludî, i Krìna, rroj, rajni, hib, història, klàsa. E ivdisarde navnæ E bi ivdisarde navnæ muròikane uvlikane muròikane uvlikane amal daj lil luludî 5. Alosaren e navnæ anapplear o tèksto I rromani thaj i rumunikani hib! 6. Phenen so tume dikhen kathe? So keren e siklœvne? 13

15 L3 KAMAV TE ARESAV SIKLÆRNO! Sasas jekhvar jekh havo efta beròenqo. Les sasas les kale bala, bare thaj kale jakha, thule phovæ. Les sasas les jekh kovlo vak thaj jekh Òukar asaipen. Na kamelas te phenel khan ; vakærelas nùmaj atùn kana sas pu hlo. Vov sasas kanutno, godæver thaj amalikano. Sasas les duj vasta, duj punre, duj jakha, duj kana, pan naja jekhe vastesapplee, sas jekh havo sar orsavo havo. Sathaj vov sas jekh cÿra verver. Kadava havo, o Mädälin, gelæs vaò jekhtovar k-i Òkòla. Sasas lesqe cÿra dar sosqe vov na sasas k-i xurdelin thaj vov i anglæs sar si k-i Òkòla. Vov aòundæs pesqe amalenapplear so k-i Òkòla irinel pes, drabarel pes, rangærel pes... Nakhlæs jekh hon, nakhlæs duj, nakhlæs maj but... o havo alas thaj avelas Òkolaapplear. E havesqi daj kamelas so laqo havo te al Òkolaapplee te siklœl lil, te avel loòalo anapple-e pesqo tràjo. I daj dikhlæs so o havo si ruòlo thaj pu hlæs les sar pu helas les savorre d sesapplee: - Mirro havo, so kerdæn tu ad s Òkolaapplee? - Rangærdem, daje, kheldem man, xramosardem thaj drabardem. Xramosardem maj but sar i. Te o havo phendæs e dajaqe k-o Òird loòalo so vov rangærdæs, xramosardæs thaj kheldæs pes, akana na maj xatærdæs pes i loò anapple-e lesqo vak. I daj læs sæma kadala butæapplee thaj palem pu hlæs les: - Mirro havo, sosapplear sanas ruòlo kana phendæn so tu drabardæn Òkolaapplee? O havo a hilæs jekh cÿra, dikhlæs anapple-e pesqe dajaqe jakha thaj phendæs lokhes: - Daje, mirri silærni si la hi, tha sosapplear ma mothovel voj kadæ sar vi ame mothovas khere? Me i xatærav so voj phenel. Sar te siklœvav me te drabarav kana me i xatærav la? I daj, dikhindoj anapple-e havesqe jakha, na anglæs so te amboldel le havesqe. Pala cÿra vaxt, i daj arakhlæs pesqe lava thaj phendæs: - Mirro havo, tiri siklærni si ga i, voj i anel amari rromani hib. Tire Òkolaapplee na si rromane siklærne. Te kames te vastdes avere haven sar tu, trobal te as Òkolaapplee te areses tu siklærno thaj te mothoves rromanes e havença. Kames tu kadaja butî? - Va, kamav, avelas miòto te as k-i Òkola thaj te xakæres so phenen kodola kaj siklæren tut. Me ka av Òkolaapplee te aresav siklærno rromane hibæqo. (palal i Noemi Palfi-TamaÒ) 14

16 LAVA MA KAR E LAVA... vak - glàso kanutno - savo kandel irinel - xramosarel, kalærel rangærel - farbisarel ruòlo - xolæriko mothovel - vakærel, del dùma, sborizel te xakæres - te xatæres me ka av - me ava PU HIMATA AJ MANGIMATA KA-O TÈKSTO 1. Ginaven o tèksto! 2. Alosaren thaj xramosaren e biprin arde lava! 3. Ambolden o tèksto ga ikanes! 4. Sar sas o havo kadava tekstosapplear? 5. Sar akharel kadale haves? 6. Sosapplear kamelas i daj te al laqo havo ka-i Òkòla? 7. Sosapplear sas o havo xolæriko? 8. So phendæs i daj pesqe havesqe? 9. Kamel o havo te aresel siklærno? Sosapplear? 10. So trebal te kerel o havo te aresel siklærno? TE SIKLŒVAS KHETHANES! I. E MANU ESQI DESKRÌPCIA Kana keras varekasqi deskrìpcia, si te labæras / utilizisaras duj karakterìstike: a. Fìziko karakterìstike: si e karakterìstike save dikhen pen. Kadala karakterìstike si sikavde utilizisarindoj e paònavnæ: baro, tikno, zèleno, kalo, parno, xarno, lùngo, maòkarutno, buxlo, sano th.a. b. Moràlo karakterìstike: si e karakterìstike save na dikhen pen, tha si xatærde e averenapplear. Kadala karakterìstike si sikavde utilizisarindoj e paònavnæ: amalikano, butærno, godæver, xarano, kanutno, aâukæralo th.a. II. I NAVNI Si la e kadala gramatikane kategorìe: Artìkulo: o definìto artìkulo thaj o bidefinìto artìkulo O ling: o muròikano ling thaj o uvlikano ling O gin: o jekhipen thaj o butipen O kèzo: o Nominatìvo, o Akuzatìvo, o Genitìvo, o Datìvo th.a. 15

17 1. Le navnænqe agorimata ka-o nominatìvo, ka-o jekhipen Le muròikane navnæ si len ka-o nominatìvo, ka-o jekhipen, kadala agorimata: Jekh konsonànta: phral, thud, gad, gav, vast, rrom, grast th.a. I vokàla -o: havo, raklo, ga o, gono, udarno, astarno th.a. I paòkonsonànta -j: muj, naj, raòaj, raj, ÒoÒoj th.a. I vokàla -i: pani, sastri, dî th.a. O sufìkso -o(s): dòktoro(s), dialèkto(s), fòro(s), hotèlo(s) th.a. O sufìkso -ipen/-mos: phralipen/phralimos, Òukaripen/Òukarimos, ternipen/ternimos O sufìkso -àri: kalendàri, veòàri, masàri th.a. O sufìkso -tòri: bikinitòri, krisnitòri th.a. 2. Le navnnænqe agorimata ka-o nominatìvo, ka-o butipen Le muròikane navnæ si len ka-o nominatìvo, ka-o butipen, kadala agorimata: E navnæ agorisarde anapple-jekh konsonànta lien i vokàla -a ka-o butipen: phral-phrala, thudthuda, gad-gada... E navnæ agorisarde anapple-i vokàla -o lien i vokàla -e: havo-chave, raklo-rakle, ga o-ga e, gonogone... E navnæ agorisarde anapple-i paòkonsonànta -j lien i vokàla -a: muj-muja, naj-naja, raòaj-raòaja... E navnæ agorisarde anapple-i vokàla -i lien o diftòngo -æ: pani-panæ, sastri-sastræ, dî-dæ... E navnæ agorisarde anapple-o sufìkso -o(s) lien -uræ: pòdo(s)-poduræ, kumnàto(s)-kumnàturæ, fòro(s)- fòruræ... E navnæ agorisarde anapple-o sufìkso -ipen/-mos lien -mata: phralipen/phralimos-phralimata, Òukaripen/Òukarimos-Òukarimata, ternipen/ternimos-ternimata... E navnæ agorisarde anapple-o sufìkso -àri lien -àræ: kalendàri-kalendàræ, veòàri-veòàræ, masàrimasàræ... E navnæ agorisarde anapple-o sufìkso -tòri lien -tòræ: bikinitòri-bikinitòræ, krisnitòri-krisitòræ... III. O ARTÌKULO a. O definìto artìkulo vaò e muròikane navnæ, ka-o nominatìvo beòel anglal e muròikane navnæ: VaÒ o jekhipen: o VaÒ o butipen: e, le, Ÿl, ol, ël Jekhipen Butipen o manro e / le / Ÿl / ol / ël manre o rrom e / le / Ÿl / ol / ël rroma b. O bidefinìto artìkulo vaò e muròikane navnæ, ka-o nominatìvo beòel anglal e muròikane navnæ: VaÒ o jekhipen: jekh VaÒ o butipen: nìòte 16

18 Jekhipen Butipen jekh manro nìòte manre jekh rrom nìòte rroma IV. UVLIKANE NAVNÆ KERDINE KAappleAR E MUR IKANE NAVNÆ But uvlæne navnæ aven kaapplear e muròikane ivdisarde navnæ. Von keren pen thovindoj o sufìkso -ni ka-e muròikane navnæ. Misala / Eksèmpluræ: rrom (muròikani navni) + ni > rromni ( uvlikani navni) grast (muròikani navni) + ni > grastni ( uvlikani navni) ruv (muròikani navni) + ni > ruvni ( uvlikani navni) SO ANAV, SO NA ANAV? 1. Keren e karakteristikenqi klasifikàcia e havesqi anapplear o tèksto Kamav te aresav siklærno anapple-o telutno tabèlo: Fìziko karakterìstike Moràlo karakterìstike Sas les thule phovæ Vov sas godæver Ker i deskrìpcia tire amalesqe, labærindoj / utilizisarindoj e fìziko thaj e moràlo karakterìstike! 3. Thon o definìto thaj o bidefinìto artìkulo ka e avutne muròikane navnæ vaò o jekhipen thaj o butipen: lil, pustik, drom, amal, rrom, phral, dand, gono, raklo, havo, phralipen, amal, kurko, ruv, sap, kan, guruv, pani, sastri, veòàri, ÒoÒoj, masàri, raòaj, amalipen, fòro(s), bikinitòri, manuò, hotèlo(s). O definìto artìkulo O bidefinìto artìkulo jekhipen butipen jekhipen butipen o lil e lila jekh lil nìòte lila Keren e uvlikane navnæ, utilizisarindoj o sufìkso -ni, kaapplear kadala muròikane navnæ: sap, ruv, ÒoÒoj, grast, xer, rrom, manuò, raòaj, raj. 17

19 L4 O parami àri: - Pa o plaj, p-o maj aralo, Anapple-jekh kher dudumalo Anglal, beòelas jekh buzni Kaj sas la buznorre trin: Jekh baro - maj xutævdo O maòkarutno - dilorro Thaj... o tiknorro, kaj sas les jekh beròorro. I buzni:... Tume Òukar anapple-o kher beòen, Avri, ni jekh tumenapplear te na inklel, Ni o udar tume te na putren i kana mirro vak na aòunen: - Trin Òingorrealen, trin buznorrealen, La dajaqe o udar putaren, Kë i daj anel tumenqe Patrinœrræ - anapple-ël vuòta... O ruv: - Trin Òingorrealen, trin buznorrealen, La dajaqe o udar putaren, Kë i daj anel tumenqe Patrœrræ - anapple-ël vuòta... I BUZNI THAJ LE TRIN BUZNORRE O tiknorro buznoro: - Na-i amare dajaqo vak! Phrala, o udar na putar, Aver Âigània Òaj te avel! Pesqo vak si thulo, aver! Garavel pes! Si o kirvo ruv! Na-i amare dajaqo vak, Òun!... O ruv: - Trin Òingorrealen, trin buznorrealen, La dajaqe o udar putaren, Kë i daj anel tumenqe Patrœrræ - anapple-ël vuòta... O baro buznorro thaj o maòkarutno buznorro: - Si amari daj, i daj amari si, Kaj anel amenqe xaben, voj si!... O tikno buznorro: - Vaj so maj bari xoli, Merasa me thaj i dajorri!... I buzni: - Maxrime aj xoxavno so san Ruvea, mirre haven xalæn! Dikhesa tu so tuqe kerav!... 18

20 O ruv: Ah, ah - phenelas vov zurales - Phabon mirre pirre, tu i dikhes? Thaj so dukh, thaj so tatipen! Phabon me bala thaj me dùme! Phabovav me thaj, dikh, merav, Devla, khan i ni maj dikhav! Buznie, me tumen kamav, Na mekhen man te merav! I buzni: - Haj, le buznorren te risparas len, Ni jekh var ame te na bistras len, Aven savorença te xas aj te pias, Ke le ruvesapplear ame akana xastras. (i rumunikani adaptàcia si kerdi kaapplear i Elena Nuikä; o rromano amboldipen si kerdo kaapplear o Oktaviàn Bonkulèsku) O parami àri: - O ruv tholas, bokhalo, Xalæs, pilæs, sas loòalo Thaj, sar tholas vov kadæ, Pelæs p-i jag, p-ël angara! O parami àri: - Ku havalen, siklœven! Sosapplear anapple-o ivipen Si te Òunen le maj baren Thaj lenqe lava la he! Te von, le maj barorre, Òunenas e dajaqe dùme, Von amença kathe sasas, ivipnasapplear loòajlenas! Thaj kadæ o ruv lias pesqi potîn thaj le buznæ khelde penqe loòaapplear ke xastrajle le ruvesapplear, le kirvesapplear. LAVA MA KAR E LAVA... o plaj - o kÿmpo, plàjo xutævdo - kaj xutel but, ajlœl les te khelel pes Âigània - ivutro maxrime - biuâo, ungalo pirre - punre te risparas - te liparas xastras - skäpisaras kathe - athe PU HIMATA AJ MANGIMATA KA-O TÈKSTO 1. Ginaven o tèksto! 2. Alosaren thaj xramosaren e biprin arde lava! 3. Ambolden o tèksto ga ikanes! 4. Kaj beòelas i buzni? 5. Kazom buznorre sasas la buznæ? 6. Sar sasas e trin buznorre? 7. Kaj gelæs i buzni anapple-jekh dîves? 8. So phendæs i buzni e trin buznorrenqe kana gelæs? 9. Kon avilæs ka-o udar? 10. So kerdæs o ruv te Òaj te gilabel maj sanes? 11. Kon putardæs o vudar e ruvesqe? 12. Kas xalæs o ruv? 13. Sar kerdæs pesqe i buzni acipen? 19

21 TE SIKLŒVAS KHETHANES! I. I NAVNI Anapplea okolaver klasaqo kotor siklilæm palal e muròikane navnæ / substantìvuræ. Anapplea kadava klasaqo kotor vakærasa palal e uvlikane navnæ / substantìvuræ. 1. Le navnænqe agorimata ka-o nominatìvo, ka-o jekhipen Le uvlikane navnæ si len ka-o nominatìvo, ka-o jekhipen, kadala agorimata: Jekh konsonànta: kris, drakh, ik, hib, jag, jakh, ræt, tharr, patrin, piòom, phuv th.a. I paòkonsonànta -j: haj, daj, baj, rroj, phabaj, sasuj th.a. I vokàla -i: bori, bibi, buzni, bakri, dori, irikli, xoli, ku i, luludî, piri, momeli, rakli, icali, uvli th.a. I vokàla -a: famìlia, variànta, dùma, còxa, càxra, filozofìa, refòrma, telegràma, zèbra th.a. O sufìkso -ni: manuòni, rromni, guruvni, xerni, grastni, raòajni, ruvni, sapni, ÒoÒojni th.a. O agoripen -i(k): huri(k), angrusti(k), kangli(k), pori(k) th.a. O sufìkso -orri/œrri: katœrri, rromnœrri, dajorri, phenœrri, hajorri, phabajorri th.a. 2. Le navnænqe agorimata ka-o nominatìvo, ka-o butipen Le uvlikane navnæ si len ka-o nominatìvo, ka-o butipen, kadala agorimata: E navnæ agorisarde anapple-jekh konsonànta, lien i vokàla -a ka-o butipen: kris-krisa, drakhdrakha, ik- ika, hib- hiba, jag-jaga, jakh-jakha, tharr-tharra, piòom-piòoma, phuv-phuva th.a E navnæ agorisarde anapple-i paòkonsonànta -j, lien i vokàla -a: haj- haja, daj-daja, baj-baja, rrojrroja, phabaj-phabaja, sasuj-sasuja th.a. E navnæ agorisarde anapple-i vokàla -i, lien o diftòngo -æ: bori-boræ, bibi-bibæ, buzni-buznæ, bakribakræ, dori-doræ, irikli- iriklæ, xoli-xolæ, luludî-luludæ, piri-piræ, momeli-momelæ, rakli-raklæ, icali-icalæ, uvli- uvlæ th.a. E navnæ agorisarde anapple-i vokàla -a, lien i vokàla -e: famìlia-famìlie, variànta-variànte, dùmadùme, còxa-còxe, càxra-caàxre, filozofìa-filizofìe, refòrma-refòrme, telegràma-telegràme, zèbra-zèbre th.a. E navnæ agorisarde anapple-o sufìkso -ni, lien o diftòngo -æ: manuòni-manuònæ, rromni-rromnæ, guruvni-guruvnæ, xerni-xernæ, grastni-grastnæ, raòajni-raòajnæ, ruvni-ruvnæ, sapni-sapnæ, ÒoÒojni-ÒoÒojnæ th.a. E navnæ agorisarde anapple-o agoripen -i(k), lien o diftòngo -æ vaj i vocala -a: huri(k)- huræ/ hurika, angrusti(k)-angrustæ/angrustika, kangli(k)-kanglæ/kanglika, pori(k)-poræ/porika th.a E navnæ agorisarde anapple-o sufìkso -orri/œrri, lien - o diftòngo -æ: katœrri-katòrræ, rromnœrrirromnœræ, dajorri-dajorræ, phenœrri-phenœrræ, hajorri- hajorræ, phabajorri-phabajorræ th.a. 20

22 Te lias godæapplee! 1. E uvlikane navnæ save si len ka-o nominatìvo, jekhipen, jekh anapplear e konsonànte l, n, t, r xuden/ lien e maj butvar o agoripen -æ: mol-molæ, men-menæ, patrin-patrinæ, kat-katæ, zor-zoræ. 2. Si uvlikane navnæ save Òaj te avel len duj fòrme vaò o butipen: -a thaj -æ. Misala: bar-bara/baræ, ar- ara/ aræ, hib- hiba/ hibæ, phuv-phuva/phuvæ, suv-suva/suvæ. 3. Savorre navnæ save ka-o nominatìvo jekhipen agorisaren pen anapple-i vokàla -a si uvlikane: famìlia, variànta, dùma, còxa, càxra, filozofìa, refòrma, telegràma, zèbra. 4. Savorre navnæ save ka-o nominatìvo jekhipen agorisaren pen anapplea o sufikso -ipen/ -mos si muròikane: amalipen, phralipen, ternipen, la hipen th.a. II. O ARTÌKULO a. O definìto artìkulo vaò e uvlikane navnæ, ka-o nominatìvo, beòel anglal e muròikane navnæ: VaÒ o jekhipen: i VaÒ o butipen: e, le, Ÿl, ol, ël b. O bidefinìto artìkulo vaò e uvlikane navnæ, ka-o nominatìvo, beòel anglal e muròikane navnæ: VaÒ o jekhipen: jekh VaÒ o butipen: nìòte Jekhipen Butipen i daj e / le / Ÿl / ol / ël daja i phen e / le / Ÿl / ol / ël phenæ Jekhipen Butipen jekh daj nìòte daja jekh phen nìòte phenæ III. E DIMINÙTÌVURÆ: si alava le savenqo xatæripen/sènso si maj tikno sar e alavenqo anapplear save von aven. Eksèmpluræ / misala: phral + orro > phralorro haj + orri > hajorri E alava phralorro, hajorri si len maj tikno xatæripen/sènso sar e alava phral/ haj. E alava phralorro thaj hajorri si diminutìvuræ. 1. O alav phralorro si jekh muròikani navni / substantìvo. E muròikane diminutìvuræ keren pen e sufiksoça -orro: dand + orro > dandorro gono + orro > gonorro grast + orro > grastorro kher + orro > kherorro phuro + orro > phurorro 21

23 2. O alav hajorri si jekh uvlikani navni / substantìvo. E uvlikane diminutìvuræ keren pen e sufiksoça -orri / -œrri: phabaj + orri > phabajorri daj + orri > dajorri Si alava save keren diminutìvuræ anapplea o sufìkso -œrri: a. E alava save agorisaren pen ka-o nominatìvo, ka-o jekhipen, anapple-i vokàla -i: rakli + orri > raklœrri dori + orri > dorœrri bori + orri > borœrri I vokàla -i, kaapplear o agor e alavenqo, thaj i vokàla o, kaapplear o sufìkso -orri del amen o diftòngo -œ. (i+o=œ) b. E alava save agorisaren pen anapple-i konsonànta l, n, t, r thaj keren o butipen anapple-o diftòngo -æ: phen + orri > phenœrri kat + orri > katœrri len + orri > lenœrri 3. Si diminutìvuræ kaj Òaj keren pen na nùmaj kaapplear e navnæ/substantìvuræ, tha vi kaapplear e ginavnæ, paònavnæ th.a.: Òtarto (ginavni) + orro > Òtartorro kalo (paònavni) + orro > kalorro parno (paònavni) + orro > parnorro loli (paònavni) + orri > lolœrri SO ANAV, SO NA ANAV? 1. Alosaren anapplear o tèksto I buzni thaj e trin buznorre e uvlikane navnæ! 2. Thon o definìto thaj o bidefinìto artìkulo ka e dine uvlikane navnæ vaò o jekhipen thaj o butipen: baj, bakri, balval, bar, bibi, càxra, ik, irikli, hib, drakh, jakh, kat, katœrri, kris, khangeri, len, luludî, patrin, pori(k), phabaj, refòrma, suv, zor, Âiràfa, uvli. O definìto artìkulo O bidefinìto artìkulo jekhipen butipen jekhipen butipen i baj e baja jekh baj nìòte baja Keren e diminutìvuræ kaapplear e uvlikane navnæ: bakri, bori, irikli, gili, kat, luludî, patrin, phuri, rromni! Misal / Eksèmplo: buzni + orri > buznœrri 22

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

88-GLI ARREDI FESTIVI

88-GLI ARREDI FESTIVI 88-GLI AEDI FEII dall'oea "Nabuo" Giusee e Coo Intoduzione oano I Mezzo-oano Contalto eno ass Allego Mosso ΠΠΠΠ(Ebei. Leviti e egini Ebee) Gli_a - Gli_a - Gli_a - Gli_a - ΠGli_a -. e - e -. e - e

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Djelem, djelem lungone dromensa Maladilem baxtale Romensa Djelem, djelem lungone dromensa Maladilem baxtale Romensa. Ay, Romale, ay, Chavale

Djelem, djelem lungone dromensa Maladilem baxtale Romensa Djelem, djelem lungone dromensa Maladilem baxtale Romensa. Ay, Romale, ay, Chavale I was born in Budapest into a family background of writers, musicians, and priests. Music is everywhere in my family. My grandfather was a successful violinist who toured the world with classical, Hungarian,

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

III Bienal de Autismo Página 1 / 43

III Bienal de Autismo Página 1 / 43 III Bienal de Autismo Página 1 / 43 A Direcção da APPDA N ort e dá -v os as B oas V in das à I I I B ien al de Au t is m q u e es t a corres p on da à s v os s as ex p ect at iv as com o t em a em deb

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

S e w i n g m a c h i n e s for but t - seams. - c o m p l e t e b r o c h u r e -

S e w i n g m a c h i n e s for but t - seams. - c o m p l e t e b r o c h u r e - S e w i n g m a c h i n e s for but t - seams - c o m p l e t e b r o c h u r e - D o h l e s e w i n g m a c h i n e s f o r b u t t - s e a m s Head Office D o h l e m a n u f a c t u re b u t t s e

More information

Missa Brevis. ,!7JA6G1-aeagdh! Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00. composed 2002 version

Missa Brevis. ,!7JA6G1-aeagdh! Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00. composed 2002 version Contents Missa revis Wolfgang Plagge [opus 107] 1 1. KYRIE 3 2. GLORIA 7 www.2l.no 16 Missa revis Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00 composed 2002 version 15.05.2003 M-66104-063-7,!7JA6G1-aeagdh!

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi. Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja

8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi. Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja 8698 Van hati e 1 2, p er us kor jaus ja muut os pδivδkot itiloiksi Ur akkat ar jousten avauspφyt δkir ja Ai ka 6. 2. 2 0 1 4 k l o 1 2 : 2 0-1 2 : 3 5 Pa i k ka k o k o u s h u o n e 3 Lδsnδ Ar i Jaar

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Droom, durf, doe en deel

Droom, durf, doe en deel Origil Key: F major Droom, dur, en deel Words and music: Jn Eank Arr: Jetse Bremer iano 1 q» 180 Shule F > > > > > > 5 > > > > > > > > 9 > > a t 1 > F > > gen een se - con - gen een se - con - > > de zet

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi.

Come stà. Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Cantus. - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en. Io mi son gio vi. Cantus Altus Io mi son giovinetta Come stà Domenico Maria Ferrabosco (Bologna 1513-1574) Io mi son gio - vi -net - ta, _e vo - lon - tie - ri M'al -le-gro _e can -to _en Io mi son gio - vi - net - ta,

More information

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Carl Phili Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Allegro 1. Magniicat TACET Carl Phili Emanuel BACH (1714-1788) 2. Quia resexit Sorano Andante 5 9 12 2 C.Ph.E.Bach. Magniicat Vocal solo

More information

LISTENING REVOLUTION THE. 3rd 6th Grades

LISTENING REVOLUTION THE. 3rd 6th Grades THE LISTENING REVLUTIN TECHNLGY, MUSIC AND YU 3rd 6th Grades Lesson 4 ye bjective Students will learn the song ye by James Papoulis and prepare to sing it together at the BP concert. This piece includes

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore Missa de Angelis A Gregorian Mass Edited and arranged y Christopher Moore Missa de Angelis Edited and arranged y Christopher Moore Version 2 March 2002 The Gregorian Mass known as the Missa de Angelis

More information

Như ng kiê n thư c câ n biê t vê giâ y phe p cư tru điê n tư (eat)

Như ng kiê n thư c câ n biê t vê giâ y phe p cư tru điê n tư (eat) Như ng kiê n thư c câ n biê t vê giâ y phe p cư tru điê n tư (eat) www.bamf.de/eaufenthaltstitel Mu c lu c Mu c lu c 1 Giâ y phe p cư tru điê n tư 5 2 Tâ m a nh va ca c dâ u ngo n tay 7 3 Ca c qui đi

More information

Jana BELIŠOVÁ. Ancient Roma Songs

Jana BELIŠOVÁ. Ancient Roma Songs Jana BELIŠOVÁ Ancient Roma Songs Mek me jekhvar kamav kaj zdravo te avav, kaj me pro la dvori smutna te giľava, kaj man mri daj, mro dad odoj te šunena. Imar na bijina, chodz te bi merava. Phurikane giľa

More information

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

<?xml version=1.0 encoding=utf-8?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ Applicazioni Java W S con Ax is sistema di tr ac c iab il ità ag r o al imen tar e Ing. Mario G.C.A. Cimino M.G.C.A.Cimino, Applicazioni Java-W S con Ax is, D ipar t ime nt o d i I ng e g ne r ia d e ll

More information

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20 The Periodic Table of the Elements 1 18 1 2 H 2 13 14 15 16 17 He 1.0079 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 Li Be B C N O F Ne 6.941 9.01218 10.811 12.011 14.0067 15.9994 18.9984 20.1797 11 12 13 14 15 16 17 18 Na

More information

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

YRRTC Business Plan

YRRTC Business Plan 2015 2025 YRRTC Business Plan 2015 annual update updated 2015 edocs #5677831 mission Our mission is to design and deliver an exceptional rapid transit system attracting, moving and connecting people to

More information

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r C + + a G iriş 2 K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r F o n k s iy o n la r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? P ro to tip v

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam:

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam: 2012 AUS-e-TUTE Periodic Table Lessons and Activities Definition of Terms used in this publication: requires students to find and enter information, Interactive Learning Activity: then guides them through

More information

Nearer, My God, to Thee

Nearer, My God, to Thee , My Thee as pformed by BYU ocal Point (feat. BYU Men's horus) Original hymn lyrics by SARA F. ADAMS Latin lyrics by AMES L. STEENS Music by LOWELL MASON and AMES L. STEENS Arranged by AMES L. STEENS ocal

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

Online Department Stores. What are we searching for?

Online Department Stores. What are we searching for? Online Department Stores What are we searching for? 2 3 CONTENTS Table of contents 02 Table of contents 03 Search 06 Fashion vs. footwear 04 A few key pieces 08 About SimilarWeb Stepping up the Competition

More information

Electronic Stability & Periodic Table

Electronic Stability & Periodic Table Electronic Stability & Periodic Table Things at higher energy are less stable!! All living things are dependent on their ability to acquire energy from unstable things! The compounds in the food you eat

More information

Canta, canta, canta. "Do" - Female Voice Level II. œ Œ. œ J œ œ. j œ œ œ # # j œ. . j œ. œ. > œ. œ. œ. œ. > j œ. j > œ. œ. > Û Û J.

Canta, canta, canta. Do - Female Voice Level II. œ Œ. œ J œ œ. j œ œ œ # # j œ. . j œ. œ. > œ. œ. œ. œ. > j œ. j > œ. œ. > Û Û J. for Southwestern ollege Mariachis anta, canta, canta "Do" - emale Voice ose lfredo imenez arr eff Nevin Vln 1 Ranchera Polkeada q» º pizz arco Vln pizz arco Tpt 1 Tpt rm ao eff Nevin, 001 Vln 1 1 Vln Tpt

More information

P r o f. d r. W. G u e d e n s L i c. M. R e y n d e r s D 2 Chemie o e l s t e l l i n g B e pal i n g v an d e c o n c e n t r at i e z u u r i n w i t t e w i j n d o o r u i t v o e r i n g v an e

More information

ni - do_in che la mia fe - ni - ce

ni - do_in che la mia fe - ni - ce anto = h É questo l ni in che la mia fenice Oratio igrini 792, no. 8 É que - sto_ l ni - _in che la mia fe - ni - ce Mi - se l au - ra - te_et Sesto lto Quinto In che la mia fe - ni - ce Mi - se l au -

More information

Finland s Romani People

Finland s Romani People Brochures of the Ministry of Social Affairs and Health 2004:2 Finland s Romani People Finitiko romaseele Helsinki, Finland 2004 Contents The Roma today 3 The Roma and legislation 5 History 6 Language and

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

CUSTOMER INFORMATION SECURITY AWARENESS TRAINING

CUSTOMER INFORMATION SECURITY AWARENESS TRAINING CUSTOMER INFORMATION SECURITY AWARENESS TRAINING IN T RO DUCT ION T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d to p r o v i d e yo u w i t h t h e k n o w l e d g e to p r o t e c t y o u r p e r s o n a l

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

Lewis dot structures for molecules

Lewis dot structures for molecules 1 Lewis dot structures for molecules In the dot structure of a molecule, - SHARED valence electrons are shown with dashes - one per pair. - UNSHARED valence electrons ("lone pairs") are represented by

More information

The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7

The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7 The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding Lecture 7 Electrons We will start to look at the periodic table by focusing on the information it gives about each element s electrons. How

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B

With Rejoicing Hearts/ Con Amor Jovial. A Fm7 B sus 4 B Cm Cm7/B for uli With Rejoic Herts/ on mor ol dition # 10745-Z1 ime ortez Keyord ccompniment y effy Honoré INTRO With energy ( = c 88) Keyord * m7 B sus 4 B 7/B mj 9 /B SMPL B 7 *Without percussion, egin he 1995,

More information

Klang min vackra bjällra.

Klang min vackra bjällra. S A T B Allegro {m q = 126} 4 3 4 3 4 3 4 3 mn vak-ra mn vak-ra mn vak-ra Klang mn vakra bällra. bäll - ra, bäll - ra, bäll - ra, mn bäll- ra, den se - na den se - na den se - na den se - na August Söderman

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers Key Questions & Exercises Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers 1. The atomic weight of carbon is 12.0107 u, so a mole of carbon has a mass of 12.0107 g. Why doesn t a mole of

More information

3.06 Periodic Table and Periodic Trends

3.06 Periodic Table and Periodic Trends 3.06 Periodic Table and Periodic Trends Dr. Fred Omega Garces Chemistry 100, Miramar College 1 3.06 Periodic Table and Periodic Trend The Periodic Table and the Elements What is the periodic table? What

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

Practice Writing the Letter A

Practice Writing the Letter A Aa Practice Writing the Letter A A a A a Write a in the blank to finish each word. c t re h d Write A in the blank to finish each word. nn US ndy Bb Practice Writing the Letter B B b B l P b Write b in

More information

CORSO AVANZATO DI NEGOZIAZIONE Un laboratorio intensivo per lo sviluppo e la pratic a d elle c apac ità neg oz iali Scotwork Italia S.r.l. C op y rig h t 2 0 0 6 1 O I m p l t l t z o l N o z n n l h l

More information

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units!

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! CHEM 10113, Quiz 2 September 7, 2011 Name (please print) All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! IA Periodic Table of the Elements VIIIA (1) (18) 1 2 1 H IIA

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

a u t o m a t i z z a t e e c o m pu t e r i z z at e in g r a d o d i p r o d u r r e, p a r t e n d o d a l l e

a u t o m a t i z z a t e e c o m pu t e r i z z at e in g r a d o d i p r o d u r r e, p a r t e n d o d a l l e Catalogo La So c i e t à Dolciaria Monardo n a s c e d a u n i d e a d e l s u o a m m i n i s t r a t o r e, Do m e n i c o Mo n a r d o. Da c i r c a 10 a n n i, g r a z i e a l c o n t r i b u t o d

More information

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change

CLASS TEST GRADE 11. PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change CLASS TEST GRADE PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY Test 6: Chemical change MARKS: 45 TIME: hour INSTRUCTIONS AND INFORMATION. Answer ALL the questions. 2. You may use non-programmable calculators. 3. You may

More information

TIME. Orologi con cinturino in pelle. Watches with genuine leather strap. COLLECTION VIENNA 078002 018 VIENNA 078001 017 VIENNA 078000 019.

TIME. Orologi con cinturino in pelle. Watches with genuine leather strap. COLLECTION VIENNA 078002 018 VIENNA 078001 017 VIENNA 078000 019. U n e l e g a n t e s t i l e r e t r ò e d u n design c on tempor an eo c on tr addistin guon o l e due nu ove proposte Ti me Nomi nati on. D u e m o d e l l i c a r a t t e r i zza t i en tr ambi dal

More information

He Will Hold Me Fast (When I Fear My Faith Will Fail)

He Will Hold Me Fast (When I Fear My Faith Will Fail) ? 9? 1? Full Hope (h = 66) (v:fm7) 1. When. Those. (v:fm7) Till When Pre ust? I ll I cious ice could not Raed ith Bought by / love Him faith fear saves life tempt / nev let Him at are /C faith H bled /C

More information

CHARLIE S CHALLENGE: At Home Invention Kit

CHARLIE S CHALLENGE: At Home Invention Kit HARLIE S HALLENGE: A H Ivi Ki GET! R O F DON T i E A ii.. T I ii i. JUNE INE: 6 L DEAD I i i. ii i iv i b i iii F iv f f i B f i ii i i T fi i i i. i f i i iv i iv iv f i f i i fi i ii T b. I. Ev i 5-15

More information

Topic 3 Periodic Trends

Topic 3 Periodic Trends Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

3.01 Elements, Symbols and Periodic Table

3.01 Elements, Symbols and Periodic Table .0 Elements, Symbols and Periodic Table Dr. Fred O. Garces Chemistry 00 Miramar College.0 Elements, symbols and the Periodic Table January 0 The Elements: Building block of Matter The periodic table of

More information

ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) # of electrons in the subshell. valence electrons Valence electrons have the largest value for "n"!

ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) # of electrons in the subshell. valence electrons Valence electrons have the largest value for n! 179 ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) - We can represent the electron configuration without drawing a diagram or writing down pages of quantum numbers every time. We write the "electron configuration".

More information

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o V e r s i ó n P á g i n a 1 G U I A D E M A N E J O D E H I P E R T E N S I O N E S C E N C I A L 1. D E F I N I C I O N. L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Why? Chemists are concerned with mass relationships in chemical reactions, usually run on a macroscopic scale (grams, kilograms, etc.). To deal with

More information

5 6 7 0 WILSHI RE BOULEVARD LOS ANGELES, C A L I F O P N I A 9 0 0 3 6 ( 2 1 3 ) 9 3 8-2 9 8 1. June 28, 1972

5 6 7 0 WILSHI RE BOULEVARD LOS ANGELES, C A L I F O P N I A 9 0 0 3 6 ( 2 1 3 ) 9 3 8-2 9 8 1. June 28, 1972 THE CA LIFORNIA S TA TE UNIVERSITY A ND CO LLE GES 5 6 7 0 WILSHI RE BOULEVARD LOS ANGELES, C A L I F O P N I A 9 0 0 3 6 ( 2 1 3 ) 9 3 8-2 9 8 1 O F F I C E O F T H E C H A N C E L L O R June 28, 1972

More information

Blocks on the periodic table. Atomic weight: This is either a decimal number or a number in parenthesis.

Blocks on the periodic table. Atomic weight: This is either a decimal number or a number in parenthesis. 68 Blocks on the periodic table 11 Sodium 22.99 Atomic number: This is always a whole number. The periodic table is arranged by atomic number! Element symbol: A one or two letter abbreviation for the name

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart . Big i N éi N Cil l l Néi l N i C lli C i é Néi i i I. N -D z Ei if ig Vll Bl ig Vig l'o l S Bg i i g l Ci Qi i Blf Si ig l i i 1945 g li gg ég Ni l Bl l i H Si J iz Eg S i Villi I l Bl i i i H Bliz Dli

More information

Bilingual Kindergarten Language Arts Report Card Rubric - Third Six Weeks

Bilingual Kindergarten Language Arts Report Card Rubric - Third Six Weeks Print Awareness / Phonological Awareness / Phonics I can identify the uppercase and lowercase letters (including diagraphs (ch, ll, rr)) in random order (see chart on report card). K.1(B) The student identifies

More information

Anthem Blue Cross and Blue Shield Anthem KeyCare 25 / $10/$20/$35/20% Summary of Benefits and Coverage:

Anthem Blue Cross and Blue Shield Anthem KeyCare 25 / $10/$20/$35/20% Summary of Benefits and Coverage: Anthem Blue Cross and Blue Shield Anthem KeyCare 25 / $10/$20/$35/20% Summary of Benefits and Coverage: What this Plan Covers & What it Costs Coverage Period: 01/01/2016 12/31/2016 Coverage for: Individual

More information

Publications in Romani, useful for Romani language education

Publications in Romani, useful for Romani language education Publications in Romani, useful for Romani language education Preliminary and Experimental Edition. October 2003. Compiled by Peter Bakker and Hristo Kyuchukov Publikacie andi Romani hib kaj si la he andar

More information

Attachment "A" - List of HP Inkjet Printers

Attachment A - List of HP Inkjet Printers HP Deskjet 350c Printer HP Deskjet 350cbi Printer HP Deskjet 350cbi Printer w/roller-case HP Deskjet 420 Printer HP Deskjet 420c Printer HP Deskjet 610c Printer HP Deskjet 610cl Printer HP Deskjet 612c

More information

Important Questions Answers Why this Matters:

Important Questions Answers Why this Matters: Anthem Blue Cross Classic PPO 500/20/20 (RX $10/$30/$50/30%) Summary of Benefits and Coverage: What this Plan Covers & What it Costs Coverage Period: 01/01/2016 12/31/2016 Coverage for: Individual + Family

More information

From Quantum to Matter 2006

From Quantum to Matter 2006 From Quantum to Matter 006 Why such a course? Ronald Griessen Vrije Universiteit, Amsterdam AMOLF, May 4, 004 vrije Universiteit amsterdam Why study quantum mechanics? From Quantum to Matter: The main

More information

Typesetting Tamil Using Ω/ℵ

Typesetting Tamil Using Ω/ℵ Typesetting Tamil Using Ω/ℵ Alex A.J. (indictex@gmail.com) c Copyright 2003,2005,2007 Alex A.J. This document is freely redistributable. Contents 1 Obtaining and Installing the Package 2 1.1 Requirements.....................................

More information

Andrew Rindfleisch. Salmo de Alabanza. for unaccompanied mixed chorus SATB. Do Not Copy

Andrew Rindfleisch. Salmo de Alabanza. for unaccompanied mixed chorus SATB. Do Not Copy ndrew Rindfleisch Salmo de labanza for unaccompanied mixed chorus STB Salmo de labanza (2010) for unaccompanied mixed chorus STB Duration: 4 minutes ndrew Rindfleisch Manzo Music Commissioned by the San

More information

Empire Blue Cross Empire HMO 2250, Silver CSR 2, NS, INN, Pediatric Dental, Dep 25 Summary of Benefits and Coverage:

Empire Blue Cross Empire HMO 2250, Silver CSR 2, NS, INN, Pediatric Dental, Dep 25 Summary of Benefits and Coverage: Empire Blue Cross Empire HMO 2250, Silver CSR 2, NS, INN, Pediatric Dental, Dep 25 Summary of Benefits and Coverage: What this Plan Covers & What it Costs Coverage Period: 01/01/2015 12/31/2015 Coverage

More information

118% ( n = 5). Th is m e thod is conven ien t, rap id and accu ra te. It is read ily app lied to the qua li2

118% ( n = 5). Th is m e thod is conven ien t, rap id and accu ra te. It is read ily app lied to the qua li2 2010 2 Vo l. 28 N o. 2 Feb rua ry 2010 C h inese J ou rna l of Ch rom a tography 204 208 DO I: 10. 3724 /SP. J. 1123. 2010. 00204 C 4 3,, (, 453003) : C C 4, S inoch rom OD S2B P (416 mm 200 mm, 5 m ),

More information

This is a charity piece, and you may copy this score for performances without permission. However, if you plan to use this piece, please contact the

This is a charity piece, and you may copy this score for performances without permission. However, if you plan to use this piece, please contact the This is a charity iece, and you may coy this score or erormances ithout ermission Hoever, i you lan to use this iece, lease contact the comoser rom isemanroectcom This is a charity iece, and you may coy

More information

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table;

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table; Secondary Support Pack INTRODUCTION The periodic table of the elements is central to chemistry as we know it today and the study of it is a key part of every student s chemical education. By playing the

More information

PRESS RELEASE Sw y x e m b r a c e s En t e r p r i s e m a r k e t w i t h l a u n c h o f n e w I P t e l e p h o n y p o r t f o l i o t h r o u g h a s i n g l e c o m m o n p l a t f o r m - New offerings

More information

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 4 86 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

8. Relax and do well.

8. Relax and do well. CHEM 1314 3;30 pm Theory Exam III John III. Gelder November 13, 2002 Name TA's Name Lab Section INSTRUCTIONS: 1. This examination consists of a total of 8 different pages. The last page include a periodic

More information

No. You don't have to meet deductibles for specific services, but see the chart starting on page 3 for other costs for services this plan covers.

No. You don't have to meet deductibles for specific services, but see the chart starting on page 3 for other costs for services this plan covers. Anthem Blue Cross and Blue Shield Anthem Silver DirectAccess - cbcm Summary of Benefits and Coverage: What this Plan Covers & What it Costs Coverage Period: 01/01/2014 12/31/2014 Coverage for: Individual

More information

Republic of the Philippines DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS OFFICE OF THE SECRETARY Manila

Republic of the Philippines DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS OFFICE OF THE SECRETARY Manila Republic of the Philippines DEPARTMENT OF PUBLI ORKS AND HIGHAYS OFFIE OF THE SERETARY Manila DEPARTMENT ORDER ) ) NO. 9 3 ) Series at 214 6l>"1. (]I.I SUBJET: Regular PruningTrimming andor utting at Trees

More information

Alphabet at School Part 4

Alphabet at School Part 4 Ni hao wo jiao zhou zhou _ Hello, my name is Jojo. Lulu zai na li. Lulu zao zhang hao _ There's Lulu. Good morning Lulu. Zhou zhou zao shang hao _ Good morning Jojo. Gai shang xue le. _ It's time for school.

More information

Ciascuncorsoincludeunacombinazionedigitescolastiche;duegiorni. interieduemezzegiornateselezionatetraleseguentidestinazioni:

Ciascuncorsoincludeunacombinazionedigitescolastiche;duegiorni. interieduemezzegiornateselezionatetraleseguentidestinazioni: Ognann 4 000g v an udn p v n n da70pa v ngna a B S c hp ud a I ng Ec c 8bun ag np c g B L c annab amacc 70d v naz na ànn c,chdannunapp un àd a nuvam c z da u mnddu an c vabb am magg num d a unz dgnnaz

More information