Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra špeciálnej pedagogiky Ministerstvo školstva SR Štátny pedagogický ústav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra špeciálnej pedagogiky Ministerstvo školstva SR Štátny pedagogický ústav"

Transcription

1 Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra špeciálnej pedagogiky Ministerstvo školstva SR Štátny pedagogický ústav Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike Autor kresby: A. K. Spojená škola, Dúbravská cesta, Bratislava Zborník príspevkov z III. medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie konanej v dňoch 23. a 24. septembra 2010 v Bratislave Bratislava 2010

2 Zborník vedeckých a odborných príspevkov a referátov z III. medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie na tému Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike ktorá sa uskutočnila v dňoch 23. a 24. sepembra 2010 na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, Račianska 59, Bratislava Zborník zostavili : Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. Doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc. PaedDr. Silvia Šuverová, PhD. Zborník recenzovali: Doc. PhDr. Emília Fulková, CSc. Doc. PhDr. Kornel Čajka, CSC. PaedDr. Marek Kmeť Za odbornú a jazykovú úroveň príspevkov zodpovedajú autori. Zborník prezentuje výsledky projektu KEGA č. 3/6023/08 Identifikácia, analýza, návrh a deskripcia aktivít celoživotného vzdelávania pre učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti vzdelávania žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zborník prezentuje výsledky projektu KEGA č. 3/6453/08 Analýza, komparácia a inovácia terminologického aparátu špeciálnej pedagogiky z internacionálneho aspektu a transfer do oblasti pregraduálnej a postgraduálnej prípravy špeciálnych pedagógov. Vydal: IRIS, s.r.o Vydavateľstvo pre Pedagogickú a tlač, s.r.o. fakultu pre UK Pedagogickú v Bratislave fakultu UK v Bratislave Vydanie: prvé ISBN: Bratislava 2010

3 Úvod Predložený zborník reflektuje potreby a úsilie popísať, prezentovať, analyzovať, vyhodnotiť a podrobiť diskusii aktuálne trendy špeciálnej pedagogiky a výzvy pre jej ďalší vývoj. V tomto duchu je spracovaný zborník príspevkov, ktoré boli prezentované na III. medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencii, ktorá bola zorganizovaná v spolupráci Ministerstva školstva SR, Štátneho Pedagogického ústavu a katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Zároveň v rámci bohatej medzinárodnej spolupráce katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave do zostavy vedeckých garantov prijali účasť mnohí významní špeciálni pedagógovia, poprední odborníci vo svojich oblastiach pôsobenia či už z Česka, Nemecka, Poľska, Ruskej federácie, Ukrajiny alebo Slovenska. Ceníme si ich spoluprácu a veríme, že do budúcnosti sa bude rozvíjať. Medzinárodná vedecká konferencia bola zameraná na tri relatívne samostatné oblasti, ktoré sa dotýkajú teórie aj praxe súčasnej špeciálnej pedagogiky a sú významne ovplyvnené paradigmatickými a trendovými posunmi a výzvami. Cieľom konferencie bolo identifikovať a analyzovať trendy a zmeny a načrtnúť nové perspektívy rozvoja odboru v nasledujúcich oblastiach: 1. teoretické, koncepčné a systémové otázky špeciálnej pedagogiky, 2. príprava pedagógov, celoživotné a kontinuálne vzdelávanie v oblasti špeciálnej pedagogiky, 3. špeciálno-pedagogická diagnostika a poradenstvo. Zborník ponúka v prvej časti predovšetkým príspevky zamerané na teoretické, koncepčné a systémové otázky špeciálnej pedagogiky. V druhej časti sú prezentované príspevky z problematiky prípravy pedagógov, z oblasti celoživotného a kontinuálneho vzdelávania v poli pôsobnosti špeciálnej pedagogiky Nepovšimnuté nezostali ani otázky skvalitnenia špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré sú obsahom tretej časti zborníka. Zborník obsahuje taktiež príspevky našich zahraničných partnerov v pôvodnom znení. V jednotlivých referátoch sú dokladované aj výsledky výskumov v uvedených tematických oblastiach. Zborník prezentuje výsledky projektu KEGA č. 3/6023/08 Identifikácia, analýza, návrh a deskripcia aktivít celoživotného vzdelávania pre učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti vzdelávania žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zborník prezentuje tiež výsledky projektu KEGA č. 3/6453/08 Analýza, komparácia a inovácia terminologického aparátu špeciálnej pedagogiky z internacionálneho aspektu a transfer do oblasti pregraduálnej a postgraduálnej prípravy špeciálnych pedagógov. Veríme, že predkladaný zborník zaujme pozornosť odbornej ako aj laickej verejnosti a svojím širokým zameraním a úsilím priblíži aktuálne trendy a prebiehajúce procesy zmien v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky. Zostavovateľky

4 Vedeckí garanti konferencie : prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc., UK PedF Bratislava prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., UK PedF Bratislava prof. Dr. hab. Adam Stankowski, PhD., Sliezska Univerzita Katovice prof. PhDr. Libuše Ludíková, CSc., UP PedF Olomouc prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc., KU Praha prof. Dr. Anette Leonhardt, Ludwig Maximilians Universität Mníchov prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., MU Brno prof. Dr. Viačeslav V. Zasenko, Dr.ped.vied, Akadémia pedagog.vied Ukrajiny prof. Dr. Maria K. Sheremet, Dr.ped.vied, Pedag. Univ. Dragomanova, Kyjev prof. PhDr. Peter Seidler, PhD., UKF PedF Nitra doc. PaedDr. Hedviga Gregušová, CSc., Uk PedF Bratislava doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc., UK PedF Bratislava doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., MU Brno doc. PaedDr. Peter Franiok, Ph.D., OU Ostrava doc. PaedDr. Ladislav Horňák, CSc., PU PedF Prešov doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D., KU Praha Dr. Danuta Wolska, PhD., PU Krakov Organizačný výbor konferencie : prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. Mgr. Terézia Harčaríková, PhD. Mgr. Adriana Gajdošíková, PhD. PhDr. Ondrej Németh, PhD. PaedDr. Tatiana Morochovičová PaedDr. Andrea Štefanovičová PaedDr. Alena Jancurová Mgr. Katarína Plačková Mgr. Michaela Vladovičová PhDr. Jozef Štefan Mgr. Zuzana Patassyová PhDr. Zuzana Hricová

5 5 ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Program konferencie: 23. september registrácia účastníkov slávnostné otvorenie konferencie Prof. Dr. Oto Majzlan, PhD., dekan Pedagogickej fakulty UK v Bratislave PhDr. Július Hauser, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu PaedDr. Mária Tekelová, Ministerstvo školstva SR Prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc., katedra špeciálnej pedagogiky PedF UK BA Doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc., prodekanka pre vedu PedF UK BA Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., vedúca katedry špec. pedagogiky PedF UK hlavné referáty s diskusiou, miestnosť R 10 veľká aula, plenárne rokovanie moderuje PaedDr. T. Harčaríková, PhD. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NA ZÁKLADĚ VÝZKUMU. Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., Masarykova univerzita, Brno DAMIT INKLUSION GELINGT WIE GUT ARBEITEN LEHRER DER ALLGEMEINEN SCHULE UND HÖRGESCHÄDIGTENLEHRER ZUSAMMEN? Prof. Dr. Anette Leonhardt, Ludwig-Maximilians- Universität München, Nemecko VYSOKOŠKOLSKÁ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A SIMULTÁNNÍ PŘEPIS PŘEDNÁŠEK PRO STUDENTY S AKUSTICKOU NEBO JINOU BARIÉROU. Prof. PhDr. Beáta Krahulcová,, CSc., Univerzita Karlova, Praha cofee break, catering kultúrny program hlavné referáty s diskusiou SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ JAKO NEVIDITELNÁ PŘEKÁŽKA PŘI STUDIU NA VYSOKÉ ŠKOLE. Doc, Ph.Dr. Lea Květoňová, Ph.D. - Doc., PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. - Doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D. Univerzita Karlova, Praha 4 CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE V OBLASTI VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI Z POHĽADU PEDAGÓGOV STREDNÝCH ŠKÔL SLOVENSKEJ REPUBLIKE. Doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava ANALÝZA, KOMPARÁCIA A INOVÁCIA TERMINOLOGICKÉHO APARÁTU ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH Z INTERNACIONÁLNEHO ASPEKTU A TRANSFER DO OBLASTI PREGRADUÁLNEJ A POSTGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY ŠPECIÁLNYCH PEDAGÓGOV. Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., Univerzita Komenského, Bratislava obed hlavné referáty s diskusiou ABSOLVENTI PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A JEJICH SOCIÁLNÍ INTERAKCE V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno PRAVOHEMISFÉROVÉ DEFICITY V OBLASTI NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI A JEJICH DOPAD NA EDUKACI. doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D, Univerzita Palackého, Olomouc KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍMI POTREBAMI VÝCHODISKÁ PRE REALIZÁCIU VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT V PODMIENKACH VYSOKEJ ŠKOLY. Doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava

6 IDENTIFIKÁCIA, ANALÝZA, NÁVRH A DESKRIPCIA AKTIVÍT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV V OBLASTI VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍCH A ODBORNÝCH AKTIVÍT PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI. Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., Univerzita Komenského, Bratislava KIERUNKI ZMIAN SYSTEMIE EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY O SPECJALNYCH POTRZEBACH ROZWOJOVYCH I EDUKACJNYCH W POLSCE. Mgr. Andrzej Wolski, Zespół Szkół Specjalnych, Kraków cofee break, catering rokovanie v jednotlivých sekciách Sekcia č. 1 TEORETICKÉ, KONCEPČNÉ A SYSTÉMOVÉ OTÁZKY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY, miestnosť č. R 10, sekciu vedie prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. Sekcia č. 2 PRÍPRAVA PEDAGÓGOV, CELOŽIVOTNÉ A KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY, miestnosť č. 125, sekciu vedie doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc. Sekcia č. 3 ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKA DIAGNOSTIKA A PORADENSTVO, miestnosť č. 112, sekciu vedie prof. Dr. Anette Leonhardt a Mgr. Margita Schmidtová, PhD. * * * * * * * Sekcia č. 1 TEORETICKÉ, KONCEPČNÉ A SYSTÉMOVÉ OTÁZKY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY ODRAZ PARADIGMAT V TRANSFORMAČNÍCH PROCESECH ČESKÉHO SPECIÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ. Mgr. Lenka Ficová, MŠMT, Praha TRANSFORMACE SYSTÉMU NÁHRADNÍ VÝCHOVNÉ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO OHROŽENÉ DĚTÍ A MLÁDEŽ. PhDr. Pavla Doležalová, MŠMT, Praha HIERARCHY OF VALUES AND ATTITUDES OF HIGH-SCHOOL YOUTH TOWARDS THE DISABLED. Dr. Agnieszka Buczek, Commission of National Education University of Pedagogy, Krakow VÝCHODISKÁ ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY V KONTEXTE TERMINOLOGICKEJ ROZMANITOSTI A ŠIROKOSPEKTRÁLNEHO POJMOVÉHO APARÁTU. Mgr. Renáta Polakovičová - PaedDr. Tomáš Turzák, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra ACQUIRING PROFESSIONAL COMPETENCIES OF REHABILITATION PEDAGOGUE IN THE PROCESS OF THE UNIVERSITY PEDAGOGY EDUCATION. Dr. Barbara Jezierska, Instytut Pedagogiki, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław DIAGNOSTIKA PORÚCH UČENIA V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH. PaedDr. Mária Vargová, PhD.- Ing. Barbora Popracová, Katolícka univerzita, Ružomberok VYBRANÉ ASPEKTY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY NA BÁZE KRESŤANSKEJ FILOZOFIE A TEOLÓGIE. PaedDr. Oľga Račková, PhD., Katolícka univerzita, Ružomberok TOWARDS POSITIVE PSYCHOLOGY OF REHABILITATION. Dr. Piotr Majewicz, Akademia Pedagogiczna, Kraków Sekcia č. 2 PRÍPRAVA PEDAGÓGOV, CELOŽIVOTNÉ A KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ TYFLOPEDŮ PROSTŘEDNICTVÍM E- LEARNINGU. Mgr. Dita Finková, Ph.D.- Mgr. et Bc. Veronika Růžičková, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc VYUŽITÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI STUDIU VIZUÁLNĚ-MOTORICKÝCH KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc

7 7 ZBORNÍK PRÍSPEVKOV VÝZNAM MEDIÁLNEJ GRAMOTNOSTI PEDAGÓGOV V SÚVISLOSTI S NARASTAJÚCIM VPLYVOM MÉDIÍ NA SPRÁVANIE DETÍ A ADOLESCENTOV. PaedDr. Zuzana Lengyelová, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra ZAČIATKY PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY UČITEĽOV A VYCHOVÁVATEĽOV NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI NA PRÁCU SO ŽIAKMI SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI. PaedDr. Vlasta Belková, PhD., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica VÝZNAM EXPRESÍVNYCH TERAPIÍ V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE ŠPECIÁLNYCH PEDAGÓGOV. Mgr. Barbara Valešová Malecová, PhD., Univerzita Karlova, Praha 1 ANDRAGOGIKA SPECJALNA SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Dr. Danuta Wolska, PhD., Pedagogical University, Kraków Sekcia č. 3 ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKA DIAGNOSTIKA A PORADENSTVO VYUŽITIE DIDAKTICKÝCH POMÔCKY PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI PORUCHAMI. PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D. - Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc., Institut vzdělávání a poradenství ČZU, Praha VÝZNAM REMINISCENCE VE SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ PÉČI O SENIORY S DEMENCÍ. Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc RANÁ STAROSTLIVOSŤ O DETI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM V RODINE V PREDŠKOLSKOM VEKU. PhDr. Helena Orieščiková, PhD., Katolícka univerzita, Ružomberok ODPORNOŚĆ W KONTEKŚCIE PRESJI RÓWIEŚNICZEJ NA PRZYKŁADZIE UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. Dr. Piotr Kwiatkowski, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław INTEGROVAŤ, ALEBO NEINTEGROVAŤ ŽIAKA DO ŠKOLY? Mgr. Mária Vajová, PhD., Katolícka Univerzita, Ružomberok DLHODOBÉ INTERVENČNÉ PROGRAMY V PREDŠKOLSKOM VEKU. PaedDr. Kvetoslava Mojtová, Súkromné CŠPP, Nová Dubnica AKTUÁLNE VÝZVY V CHÁPANÍ PORÚCH ČÍTANIA A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKEJ DIAGNOSTIKE PORÚCH ČÍTANIA. PaedD. Erik Žovinec, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa,Nitra MODELS OF SPECIALISTS COOPERATION IN THE PROCESS OF DIAGNOSING A CHILD WITH INTELLECTUAL DISABILITY. Dr. Elżbieta Lubińska-Kościółek Dr. Ewa Dyduch, Pedagogical University of the National Education Commission, Cracow 24. september rokovanie v jednotlivých sekciách cofee break, catering diskusia a závery z konferencie, veľká aula R 10 Sekcia č. 1 TEORETICKÉ, KONCEPČNÉ A SYSTÉMOVÉ OTÁZKY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PROBLÉMY V SPRÁVANÍ DETÍ A MLÁDEŽE. Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Dr.h.c. Univerzita Komenského, Bratislava VZDELÁVANIE INTELEKTOVO NADANÝCH SÚČASŤ ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY. PhDr. Jana Jurášková, PhD.,- Mgr. Martina Mátychová, PhD., CENTRUM NADANIA, n.o., Bratislava 4 DETSKÝ DOMOV RODINNÉHO TYPU PSEUDOLÓGIA FANTASTICA ALEBO MARKETINGOVÝ ŤAH? Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava

8 TRENDY A NOVÉ VÝZVY V ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKE 8 DESKRIPCIA VZDELÁVANIA POSTIHNUTÝCH JEDNOTLIVCOV V NEMECKU. PaedDr. Adriana Gajdošíková, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava ROZVOJ ŽIVOTNÝCH ZRUČNOSTÍ V RÁMCI VYUŽITIA PRVKOV INTEGROVANÉHO TEMATICKÉHO VYUČOVANIA V PROCESE EDUKÁCIE U ŽIAKOV S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM. Mgr. Alena Jancurová., Univerzita Komenského, Bratislava ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ TERAPIA - ARTETERAPIA, KOMPONENT ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA A EDUKATÍVNEJ REHABILITÁCIE JEDNOTLIVCOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM. PhDr. Jozef Štefan, Univerzita Komenského, Bratislava VOĽNOČASOVÁ POHYBOVÁ AKTIVITA AKO PROSTRIEDOK PODPORY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU OSÔB SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM. PaedDr. Silvia Šuverová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava TRENDY VO VÝUČBE CUDZIEHO JAZYKA U ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM. Mgr. Michaela Vladovičová, Univerzita Komenského, Bratislava KVALITA INTEGRÁCIE U DETÍ SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM V PRIMÁRNOM A NIŽŠOM SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH. Mgr. Margita Schmidtová,, PhD. Univerzita Komenského, Bratislava Sekcia č. 2 PRÍPRAVA PEDAGÓGOV, CELOŽIVOTNÉ A KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE A ANALÝZA STAVU KVALIFIKOVANOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV PRACUJÚCICH V OBLASTI PEDAGOGIKY TELESNE POSTIHNUTÝCH, CHORÝCH A ZDRAVOTNE OSLABENÝCH. PaedDr. Tatiana Morochovičová, Univerzita Komenského, Bratislava IDENTIFIKÁCIA, ANALÝZA, NÁVRH A DESKRIPCIA AKTIVÍT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA PRE UČITEĽOV ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V BRATISLAVSKOM, BANSKOBYSTRICKOM, KOŠICKOM A NITRIANSKOM KRAJI. PaedDr. Adriana Gajdošíková, PhD. Univerzita Komenského, Bratislava PROBLEMATIKA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA Z POHĽADU UČITEĽOV ŠKÔL PRE ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM NA SLOVENSKU. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava SPÄTNÝ POHĽAD NA KATEDRU PEDAGOGIKY TELESNE POSTIHNUTÝCH, CHORÝCH A ZDRAVOTNE OSLABENÝCH V PRIEREZE JEJ ZAMERANIA. PhDr. Vilma Hudáčová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava ŠPECIFIKÁ A KOMPARÁCIA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY NA SLOVENSKU. PhDr. Alexandra Kastelová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava IDENTIFIKÁCIA, ANALÝZA, NÁVRH A DESKRIPCIA AKTIVÍT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA PRE UČITEĽOV ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V PREŠOVSKOM, TRENČIANSKOM, TRNAVSKOM A ŽILINSKOM KRAJI. PaedDr. Rastislava Brťková, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava IDENTIFIKÁCIA A ANALÝZA AKTIVÍT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL PRE ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM NA SLOVENSKU. PhDr. Ondrej Németh, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava POSTGRADUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV AKO SÚČASNÝ TREND A POTREBA V OBLASTI VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI. Mgr. Katarína Plačková, Univerzita Komenského, Bratislava VNÍMANÁ PROFESIJNÁ ZDATNOSŤ UČITEĽA V SÚVISLOSTI S INTEGROVANÝM VZDELÁVANÍM POSTIHNUTÝCH ŽIAKOV. PaedDr. Silvia Šuverová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava POSTGRADUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH. Doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava

9 9 ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Sekcia č. 3 ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKA DIAGNOSTIKA A PORADENSTVO DIAGNOSTIKA KOGNITÍVNYCH A PSYCHO-SOCIÁLNYCH FUNKCIÍ U DETÍ ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA. MOŽNOSTI NÁSTROJA: DEFICITY ČIASTKOVÝCH FUNKCIÍ. Mgr. Gabriela Kvasničková - doc. PhDr. Mária Glasová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava ROZVÍJANIE SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH DETÍ INTEGROVANÝCH V BEŽNÝCH MATERSKÝCH ŠKOLÁCH. PhDr. Ľubica Kročanová, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie,bratislava RANÉ PORADENSTVO V PRÁCI TERÉNNEHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA. Mgr. Mária Štefková, Štátny pedagogický ústav, Bratislava ŠPECIFICKÉ SCHOPNOSTI NEPOČUJÚCICH A MOŽNOSTI ICH VZDELÁVANIA. PhDr. Katarína Zborteková, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie, Bratislava ŠKOLSKÉ SEBAHODNOTENIE ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava SYSTEMATICKÉ POZOROVANIE SPRÁVANIA ŽIAKA AKO METÓDA NA DOPLNENIE ŠKOLSKEJ ANAMNÉZY. PhDr. Zuzana Hricová, Univerzita Komenského, Bratislava ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA S EMOCIONÁLNE NARUŠENÝM DIEŤAŤOM. PhDr. Renata Knezović, PhD. - Mgr. Peter Knezović, Univerzita Komenského, Bratislava PODPORA ZRAKOVÉHO VNÍMANIA PROSTREDNÍCTVOM STIMULÁCIE ZRAKU U DETÍ SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava MANAŽMENT V PORADENSTVE U KLIENTOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM. Mgr. Klaudia Guštafíková, Univerzita Komenského, Bratislava CESTA K SOCIÁLNEJ INKLÚZII ĽUDÍ S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM PROSTREDNÍCTVOM VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT. Ing. Mgr. Helena Kusá, Univerzita Komenského, Bratislava REFLEKTUJÚCE PROBLÉMY ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI V KONTEXTE EDUKÁCIE ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM. Mgr. Katarína Plačková, Univerzita Komenského, Bratislava

10 Odborné príspevky SEKCIA 1 : TEORETICKÉ, KONCEPČNÉ A SYSTÉMOVÉ OTÁZKY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY Miroslava Bartoňová - ABSOLVENTI PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A JEJICH SOCIÁLNÍ INTERAKCE V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 16 Agnieszka Buczek - HIERARCHY OF VALUES AND ATTITUDES OF HIGH-SCHOOL YOUTH TOWARDS THE DISABLED 28 Pavla Doležalová - TRANSFORMACE SYSTÉMU NÁHRADNÍ VÝCHOVNÉ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO OHROŽENÉ DĚTÍ A MLÁDEŽ 34 Lenka Ficová - ODRAZ PARADIGMAT V TRANSFORMAČNÍCH PROCESECH ČESKÉHO SPECIÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ 40 Adriana Gajdošíková - DESKRIPCIA VZDELÁVANIA POSTIHNUTÝCH JEDNOTLIVCOV V NEMECKU 49 Alena Jancurová - ROZVOJ ŽIVOTNÝCH ZRUČNOSTÍ V RÁMCI VYUŽITIA PRVKOV INTEGROVANÉHO TEMATICKÉHO VYUČOVANIA V PROCESE EDUKÁCIE U ŽIAKOV S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM 55 Barbara Jezierska - ACQUIRING PROFESSIONAL COMPETENCIES OF REHABILITATION PEDAGOGUE IN THE PROCESS OF THE UNIVERSITY PEDAGOGY EDUCATION 68 Jana Jurášková - Martina Mátychová - VZDELÁVANIE INTELEKTOVO NADANÝCH SÚČASŤ ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY 77 Beáta Krahulcová - VYSOKOŠKOLSKÁ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A SIMULTÁNNÍ PŘEPIS PŘEDNÁŠEK PRO STUDENTY S AKUSTICKOU NEBO JINOU BARIÉROU 88 Lea Květoňová -Vanda Hájková - Iva Strnadová - SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ JAKO NEVIDITELNÁ PŘEKÁŽKA PŘI STUDIU NA VYSOKÉ ŠKOLE. 95 Anette Leonhardt - DAMIT INKLUSION GELINGT WIE GUT ARBEITEN LEHRER DER LLGEMEINEN SCHULE UND HÖRGESCHÄDIGTENLEHRER ZUSAMMEN? 104 Piotr Majewicz - TOWARDS POSITIVE PSYCHOLOGY OF REHABILITATION 109 Renáta Polakovičová - Tomáš Turzák - VÝCHODISKÁ ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY V KONTEXTE TERMINOLOGICKEJ ROZMANITOSTI A ŠIROKOSPEKTRÁLNEHO POJMOVÉHO APARÁTU 114 Mária Vargová - Barbora Popracová - DIAGNOSTIKA PORÚCH UČENIA V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH. 125 Oľga Račková - VYBRANÉ ASPEKTY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY NA BÁZE KRESŤANSKEJ FILOZOFIE A TEOLÓGIE 130 Margita Schmidtová - KVALITA INTEGRÁCIE U DETÍ SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM V PRIMÁRNOM A NIŽŠOM SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH 138 Albín Škoviera - DETSKÝ DOMOV RODINNÉHO TYPU PSEUDOLÓGIA FANTASTICA ALEBO MARKETINGOVÝ ŤAH? 154

11 Jozef Štefan - ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ TERAPIA - ARTETERAPIA, KOMPONENT ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA A EDUKATÍVNEJ REHABILITÁCIEJEDNOTLIVCOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 157 Silvia Šuverová - VOĽNOČASOVÁ POHYBOVÁ AKTIVITA AKO PROSTRIEDOK PODPORY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU OSÔB SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM 182 Alica Vančová - ANALÝZA, KOMPARÁCIA A INOVÁCIA TERMINOLOGICKÉHO APARÁTU ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH Z INTERNACIONÁLNEHO ASPEKTU A TRANSFER DO OBLASTI PREGRADUÁLNEJ A POSTGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY ŠPECIÁLNYCH PEDAGÓGOV 191 Marie Vítková - ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NA ZÁKLADĚ VÝZKUMU 212 Kateřina Vitásková - PRAVOHEMISFÉROVÉ DEFICITY V OBLASTI NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI A JEJICH DOPAD NA EDUKACI 221 Michaela Vladovičová - TRENDY VO VÝUČBE CUDZIEHO JAZYKA U ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM 228 Andrzej Wolski - KIERUNKI ZMIAN SYSTEMIE EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY O SPECJALNYCH POTRZEBACH ROZWOJOVYCH I EDUKACJNYCH W POLSCE 241 Miron Zelina - PROBLÉMY V SPRÁVANÍ DETÍ A MLÁDEŽE 252 SEKCIA 2 : PRÍPRAVA PEDAGÓGOV, CELOŽIVOTNÉ A KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY Vlasta Belková - ZAČIATKY PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY UČITEĽOV A VYCHOVÁVATEĽOV NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI NA PRÁCU SO ŽIAKMI SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 260 Rastislava Brťková - IDENTIFIKÁCIA, ANALÝZA, NÁVRH A DESKRIPCIA AKTIVÍT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA PRE UČITEĽOV ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V PREŠOVSKOM, TRENČIANSKOM, TRNAVSKOM A ŽILINSKOM KRAJI 263 Dita Finková, - Veronika Růžičková - MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ TYFLOPEDŮ PROSTŘEDNICTVÍM E-LEARNINGU. 274 Adriana Gajdošíková - IDENTIFIKÁCIA, ANALÝZA, NÁVRH A DESKRIPCIA AKTIVÍT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA PRE UČITEĽOV ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V BRATISLAVSKOM, BANSKOBYSTRICKOM, KOŠICKOM A NITRIANSKOM KRAJI 281 Terézia Harčaríková PROBLEMATIKA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA Z POHĽADU UČITEĽOV ŠKÔL PRE ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM NA SLOVENSKU 301 Vilma Hudáčová - SPÄTNÝ POHĽAD NA KATEDRU PEDAGOGIKY TELESNE POSTIHNUTÝCH, CHORÝCH A ZDRAVOTNE OSLABENÝCH V PRIEREZE JEJ ZAMERANIA 307 Alexandra Kastelová - ŠPECIFIKÁ A KOMPARÁCIA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY NA SLOVENSKU 313 Jiří Langer - VYUŽITÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI STUDIU VIZUÁLNĚ- MOTORICKÝCH KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 325 Zuzana Lengyelová - VÝZNAM MEDIÁLNEJ GRAMOTNOSTI PEDAGÓGOV V SÚVISLOSTI S NARASTAJÚCIM VPLYVOM MÉDIÍ NA SPRÁVANIE DETÍ A ADOLESCENTOV 329

12 Tatiana Morochovičová - CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE A ANALÝZA STAVU KVALIFIKOVANOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV PRACUJÚCICH V OBLASTI PEDAGOGIKY TELESNE POSTIHNUTÝCH, CHORÝCH A ZDRAVOTNE OSLABENÝCH 339 Ondrej Németh - IDENTIFIKÁCIA A ANALÝZA AKTIVÍT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL PRE ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM NA SLOVENSKU 345 Katarína Plačková - POSTGRADUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV AKO SÚČASNÝ TREND A POTREBA V OBLASTI VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 353 Silvia Šuverová - VNÍMANÁ PROFESIJNÁ ZDATNOSŤ UČITEĽA V SÚVISLOSTI S INTEGROVANÝM VZDELÁVANÍM POSTIHNUTÝCH ŽIAKOV 361 Darina Tarcsiová - KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI VÝCHODISKÁ PRE REALIZÁCIU VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT V PODMIENKACH VYSOKEJ ŠKOLY 368 Darina Tarcsiová - POSTGRADUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH 378 Darina Tarcsiová - CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE V OBLASTI VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI Z POHĽADU PEDAGÓGOV STREDNÝCH ŠKÔL SLOVENSKEJ REPUBLIKE 390 Darina Tarcsiová - ZMENY V PEDAGOGIKE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH A POSTGRADUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV STREDNÝCH ŠKÔL PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH 402 Barbara Valešová Malecová VÝZNAM EXPRESÍVNYCH TERAPIÍ V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE ŠPECIÁLNYCH PEDAGÓGOV 411 Alica Vančová - IDENTIFIKÁCIA, ANALÝZA, NÁVRH A DESKRIPCIA AKTIVÍT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV V OBLASTI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH A ODBORNÝCH AKTIVÍT PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 419 Danuta Wolska - ANDRAGOGIKA SPECJALNA SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH 435 SEKCIA 3 : ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKA DIAGNOSTIKA A PORADENSTVO Klaudia Guštafíková - MANAŽMENT V PORADENSTVE U KLIENTOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM 444 Terézia Harčaríková - ŠKOLSKÉ SEBAHODNOTENIE ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM 453 Zuzana Hricová - SYSTEMATICKÉ POZOROVANIE SPRÁVANIA ŽIAKA AKO METÓDA NA DOPLNENIE ŠKOLSKEJ ANAMNÉZY Renata Knezović - Peter Knezović - ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA S EMOCIONÁLNE NARUŠENÝM DIEŤAŤOM 469 Ľubica Kročanová - ROZVÍJANIE SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH DETÍ INTEGROVANÝCH V BEŽNÝCH MATERSKÝCH ŠKOLÁCH 476 Helena Kusá - CESTA K SOCIÁLNEJ INKLÚZII ĽUDÍ S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM PROSTREDNÍCTVOM VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT 481

13 Gabriela Kvasničkov - Mária Glasová - DIAGNOSTIKA KOGNITÍVNYCH A PSYCHO-SOCIÁLNYCH FUNKCIÍ U DETÍ ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA. MOŽNOSTI NÁSTROJA: DEFICITY ČIASTKOVÝCH FUNKCIÍ 486 Piotr Kwiatkowski - KONTEKŚCIE PRESJI RÓWIEŚNICZEJ NA PRZYKŁADZIE UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 493 Jana Lopúchová - PODPORA ZRAKOVÉHO VNÍMANIA PROSTREDNÍCTVOM STIMULÁCIE ZRAKU U DETÍ SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM 502 Elżbieta Lubińska Kościółek, - Ewa Dyduch - MODELS OF SPECIALISTS COOPERATION IN THE PROCESS OF DIAGNOSING A CHILD WITH INTELLECTUAL DISABILITY 516 Kvetoslava Mojtová - DLHODOBÉ INTERVENČNÉ PROGRAMY V PREDŠKOLSKOM VEKU 525 Oldřich Müller - VÝZNAM REMINISCENCE VE SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ PÉČI O SENIORY S DEMENCÍ 539 Helena Orieščiková - RANÁ STAROSTLIVOSŤ O DETI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM V RODINE V PREDŠKOLSKOM VEKU 543 Katarína Plačková - REFLEKTUJÚCE PROBLÉMY ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI V KONTEXTE EDUKÁCIE ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM 556 Rebeka Ralbovská, Ph.D. - Prof. PhDr. Beáta Krahulcová - VYUŽITIE DIDAKTICKÝCH POMÔCKY PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI PORUCHAMI 564 Mária Štefková - RANÉ PORADENSTVO V PRÁCI TERÉNNEHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA 571 Mária Vajová - INTEGROVAŤ, ALEBO NEINTEGROVAŤ ŽIAKA DO ŠKOLY? 575 Katarína Zborteková - ŠPECIFICKÉ SCHOPNOSTI NEPOČUJÚCICH A MOŽNOSTI ICH VZDELÁVANIA 583 Erik Žovinec - AKTUÁLNE VÝZVY V CHÁPANÍ PORÚCH ČÍTANIA A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKEJ DIAGNOSTIKE PORÚCH ČÍTANIA 589

14

15 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Pedagogická fakulta Katedra špeciálnej pedagogiky TRENDY A NOVÉ VÝZVY V ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKE Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie SEKCIA 1: TEORETICKÉ, KONCEPČNÉ A SYSTÉMOVÉ OTÁZKY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY Bratislava 2010

16 TRENDY A NOVÉ VÝZVY V ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKE 16 ABSOLVENTI PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A JEJICH SOCIÁLNÍ INTERAKCE V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Miroslava Bartoňová, ČR Abstrakt: V následující stati prezentujeme výsledky kvalitativně orientovaného šetření zaměřeného na analýzu sociálního klimatu ve třídách vzdělávající žáky se sociálním znevýhodněním. Jedná se o dílčí výzkumné šetření realizované v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Šetření bylo realizováno v základních školách města Brna v oblasti vyloučených lokalit, ve školách, při kterých jsou zřízené přípravné třídy. Klíčová slova: žák se sociálním znevýhodněním, klima třídy, přípravná třída základní školy, učitel, edukace, vyloučené lokality, základní škola. Abstract: The article presents outcomes of a qualitative research focusing on an analysis of class climate in classes educating students with social disadvantage. It is a partial research carried out in the framework of the research project Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education. The research took place at primary schools in Brno in socially deprived areas, at schools having preparatory classes. Key words: student with social disadvantage, class climate, preparatory class of primary school, teacher, education, socially deprived areas, primary school. Uvedení do problematiky Česká společnost považuje vzdělání za rozhodující nástroj pro překonání marginalizace sociálně vyloučených. Vzdělanostní nerovnosti se v současné době stávají určující pro sociálně-ekonomické nerovnosti ve společnosti. Mezi skupiny ohrožené sociálním vyloučením se řadí etnické menšiny. Romská národnostní menšina patří k největším u nás a právě pro podmínky České republiky je charakteristické, že romští žáci žijí častěji v rodinách s vyšší nezaměstnaností svých rodičů, což přináší větší kumulaci znevýhodňujících faktorů. Přestože nezájem o školní výsledky je jedním z prvků života v sociálním vyloučení, není tento fakt pro všechny sociálně vyloučené rodiny společný. Sociálně ekonomická situace sociálně vyloučených romských rodin ovlivňuje vzdělanostní a profesní aspirace jejich dětí, jejichž profesní ambice obvykle nepřekračují horizont každodenního života ve vyloučených lokalitách, děti nemají ambice vykročit z životních podmínek svých rodičů. Zde existuje značný potenciál k zesílení role školy, která svým vlivem může pomoci v překonání deficitu profesních a vzdělanostních aspirací žáků (srov. Bartoňová, M. 2009). Inkluzivní vzdělávání naplňuje nároky na cílenou podporu znevýhodněných žáků. Je zaměřeno proti sociální exkluzi, kterou se v současné době snažíme eliminovat pomocí přijetí legislativních norem a opatření. Jedním z materiálů, který překračuje rámec školství a je významným příspěvkem k rozvoji lidských zdrojů je Národní akční plán inkluzivního vzdělávání (2010). Jeho přijetím a následnou realizací dosáhneme maximální míry rozvoje

17 17 ZBORNÍK Z KONFERENCIE inkluzivního vzdělávání v České republice. V jeho kontextu v rámci legislativních změn, probíhá proces schvalování novelizace vyhlášky č. 73/2005 Sb., v níž jsou žáci se sociálním znevýhodněním charakterizováni jako děti žijící v prostředí bez dlouhodobé dostatečné podpory ke vzdělávání či přípravě na tento proces, jejichž zákonní zástupci dlouhodobou nespoluprácí se školou nenaplňují oprávněné zájmy žáků, žijící v prostředí sociálně vyloučených lokalit nebo v lokalitách, jimž toto vyloučení hrozí, příslušející k etnické nebo národnostní skupině či specifickému sociálnímu prostředí, které je znevýhodňuje ve vzdělávání především z důvodu nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka (návrh vyhlášky 2010, 1). Školní prostředí a školní klima Kvalita celého školského systému se stále mění. Škola jako vzdělávací instituce je nositelem přirozeného sociálního prostředí a přirozené sociální situace. V případě školního vzdělávání má na žáky a jejich úspěšnost zásadní vliv mikrosociální prostředí konkrétní školní třídy a školy, kterou navštěvují (srov. Němec, J., Vojtová, V. 2010, Novotná, E., Pružinská, L. 2006). Sociální klima, které se ve škole utváří, je ovlivňováno působením mnoha sociálních vlivů, které na sebe navzájem spolupůsobí. Mezi determinanty ovlivňujícími strukturu edukačního procesu řadíme sociokulturní úroveň, styly učení, postoje, vztah a specifika etnika ke vzdělání, vztah multikultur ke klimatu třídy, výchovné vlivy rodiny. Oblast vzdělávání žáků romského etnika (žáků se sociálním znevýhodněním) a celá tato problematika je velmi široká a je složité vymezit hranice působení. V přístupu k vzdělávání musí žáci často překonávat náročné překážky. Jde především o dominující sociální znevýhodnění, jazykovou bariéru, nepodnětné prostředí, ve kterém vyrůstají. Děti, žáci si pod vlivem majoritní společnosti ve většině případů vyvářejí dvojí identitu. Sociokulturně odlišné prostředí znevýhodňuje jedince též z důvodu nedostatečné znalosti jazyka a kultury majoritní společnosti (návrh novely vyhlášky č. 73/2005. Sb). K. Vitásková uvádí, že mnohdy jsou děti ovlivněny tzv. sekvenčním bilingvismem vyplývajícím z osvojování druhého jazyka po osvojení jazyka prvního (In Lechta, V. 2010). Výzkumy dále ukazují, že děti z etnických menšin komunikaci v jazykovém kódu mnohdy ovládají, ale méně ji využívají. Proces socializace je realizován na základě interakce mezi jedincem a okolím, přispívá k rozvoji osobnosti, ovlivňuje jeho chování a prožívání. Jedinec tak získává systém hodnot a společenských norem. Ty mají kvantitativní povahu, pozitivní normy se jeví jako rozkazy, negativní normy jako zákazy. Sociokulturně podmíněné jsou hodnoty a normy, rozvoj iniciativy a nezávislosti, konformita, vztah ke vzdělání, obsah rolí, způsob uvažování, strategie řešení problémů. Sociokulturní zkušenosti, které dítě získává, mu pomáhají orientovat se v prostředí a poskytují mu pocit jistoty a bezpečí. Někteří odborníci se vyjadřují, že dětem z rodin s nízkým socioekonomickým statusem chybí zejména vhodné postoje a hodnotové orientace (důvěra v sebe, nezávislost, seberegulace) (Vágnerová, M., Hajd- Moussová, Z., Štech, S. 2004). Školní a rodinné prostředí představuje nejvýznamnější sociální prostředí. Důležitost mu je přisuzována především na počátku školní docházky. Poskytuje model společenského života a zároveň nabízí dostatek intimity, čímž usnadňuje přechod dítěte z rodiny do širšího sociálního prostředí (Řezáč, J. 1998). Školní třída může být chápána jako soubor žáků, kteří ji tvoří, pro všechny jejich aktivity a charakteristiky nebo také jako sociální skupina jako celostní útvar, který je závislý na řadě podmínek a činitelů, ale který je sám činitelem, ovlivňujícím interakci a vztah s učitelem,

18 TRENDY A NOVÉ VÝZVY V ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKE 18 žáků mezi sebou i rozvoj dispozic svých členů. Svou účastí na sociálním životě třídy může samotný žák prostředí třídy ovlivnit a průběžně měnit. Jeho pozice je ovlivňována také kvalitou školního výkonu a hodnocením učitele (srov. Lašek, J. 2001, Řezáč, J. 1998). Výzkumy vznikající v našich podmínkách jsou v současnosti zaměřeny na zjištění sociálního klimatu školy a třídy a lze je považovat za jedno z aktuálních témat v rámci současného pedagogického výzkumu. Metoda výzkumu a cílová skupina Výzkumné šetření, jehož některá získaná data budeme v stati prezentovat, je součástí výzkumného šetření řešeného ve čtvrtém roce výzkumného záměru (řešitel prof. Marie Vítková). Spolupracovali jsme se základními školami z vyloučených lokalit města Brna, při kterých jsou zřízeny přípravné třídy základní školy. Do těchto škol docházejí především žáci romského etnika. Výzkumné šetření jsme orientovali na kvalitativní strategii za podpory statistického zpracování. Pro triangulaci zkoumaných dat jsme využili spolupráce s pěti základními školami z vyloučených lokalit města Brna. Vzhledem k rozsáhlosti šetření se v prezentované stati blíže zaměříme na užší výčet některých výsledků šetření. Pro účely výzkumného projektu jsme zvolili jako metodologický nástroj sociometrii, volný rozhovor s učiteli a přímé pozorování, řízený rozhovor zaznamenaný pomocí záznamového archu, který obsahoval 10 základních oblastí specifikujících očekávané výstupy v počátku základního vzdělávání. Jednalo se o oblasti: praktická samostatnost, citová samostatnost, oblast komunikace, lateralita, sociální samostatnost, oblast percepce, pracovní chování, logika, pozornost. Každá oblast dále obsahuje několik podoblastí. Ve stati prezentujeme pouze oblast, vztahují se k osvojení sociálních vědomostí a dovedností. Získané výsledky byly sumarizovány a hodnoceny pomocí pěti stupnicové škály. Vzhledem k malému počtu informantů získané výsledky nemůžeme zevšeobecňovat, ale shodujeme se s výsledky jiných výzkumů z dané problematiky. Jedním z kritérií výběru výzkumného souboru byla snaha zaměřit se na sociální interakci žáků na počátku školní docházky, kdy jsou rozdíly mezi jednotlivými žáky nejvýraznější a na vliv předškolní přípravy na jejich vztahy ve skupině. Dalším kritériem byl předpoklad větší pravděpodobnosti ustálenosti vztahů v třídním kolektivu a lepší schopnosti žáků v tomto věku vzájemné vztahy projevovat a charakterizovat, než je tomu u mladších žáků na prvním stupni základní školy. (Pajurková, Š., Bartoňová, M. 2010). Šetření bylo zaměřeno na analýzu povahy sociální interakce u žáků se sociálním znevýhodněním na počátku školní docházky v kontextu současných vzdělávacích přístupů. Dílčím cílem bylo získat informace o charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáků se sociálním znevýhodněním, jejich sociální kompetence a osvojené sociální dovednosti a vědomosti, dále zachytit postavení jednotlivých žáků v třídním kolektivu a analyzovat celkové sociální klima třídy. Empirické šetření se orientovalo na dvě základní otázky: - Je absolvování předškolní přípravy či přípravné třídy u sociálně znevýhodněných dětí důležitým předpokladem pro úspěšný start školní docházky? - Jsou přístupy k vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků zaměřeny na rozvoj sociálních kompetencí, osvojení si sociálních vědomostí a dovedností u žáků a na kvalitu jejich vzájemných interakcí?

19 19 ZBORNÍK Z KONFERENCIE Sociometrické šetření bylo realizováno pomocí sociometrického dotazníku, volného rozhovoru a pozorování. Výzkumného šetření se zúčastnily základní školy ve městě Brně, při nichž jsou zřízeny přípravné třídy základní školy. Výzkumný soubor zahrnoval 16 učitelů základních škol a 47 žáků. Převážně šlo o žáky třetích tříd základních škol. Na všech zúčastněných školách měli jednoznačnou převahu žáci ze sociokulturně znevýhodněného rodinného prostředí. Situace vychází i z faktu, že základní školy se nacházejí v oblasti vyloučených lokalit města Brna. Pro realizaci šetření byly zajištěny nezbytné podmínky: - pevné stanovení hranic sociální skupiny, v níž se šetření odehrávalo, - možnost každého člena realizovat libovolný počet výběrů, - stanovení jednoznačného kritéria výběru, - ověření pochopení smyslu položených otázek všemi účastníky šetření. Výsledky získané ze sociometrických dotazníků jsme zaznamenali do sociometrických matic. Celkem byly vytvořeny čtyři matice, odpovídající jednotlivým třídám účastnícím se výzkumného šetření. Sociometrické matice představují tabulky shrnující všechny výběry, které jednotliví žáci vyslali a obdrželi. Vyslané výběry jsou zaznačeny v řádcích, získané výběry ve sloupcích. Dalšími údaji v tabulce jsou indexy měřící určité vlastnosti jednotlivých žáků ve skupině. Tato vlastnost je tím výraznější, čím více se blíží číslu 1. Graficky byly výsledky sociometrického šetření zpracovány pomocí terčového sociogramu. Někteří žáci vysílají převážně pozitivní, jiní převážně negativní výběry. Sleduje se také vzájemnost výběrů mezi žáky (Řezáč, J. 1998). Vzhledem k přehlednější prezentaci grafické stránky výzkumného šetření uvádíme terčové sociogramy a sociometrické matice pouze z jedné základní školy, výsledky z dalších základních škol participujících na výzkumu již pouze komentujeme slovně. Legenda: p o pozitivní výběr obdržený, n o negativní výběr obdržený, p v pozitivní výběr vyslaný, n v negativní výběr vyslaný, N počet členů skupiny.

20 TRENDY A NOVÉ VÝZVY V ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKE 20 Graf č.1: Sociogram pozitivních výběrů ZŠ, třída 3. A (I. ZŠ výzkumného šetření) David Mário Věra Samuel Drahomíra Armando Jessica Marian Ladislav Lenka Max 6 Sára Marek 5 4 Michaela Danciu 2 Legenda: pozitivní výběr.. negativní výběr.. vzájemný výběr.. chlapec dívka Komentář: Nejvíc pozitivních výběrů obdržel Ladislav. Zvolilo ho celkem 6 žáků. Druhý nejvyšší počet obdržených výběrů byl 5 a připadl 5 žákům. Celkem 4x bylo zvoleno 6 žáků. Nejméně spolužáci volili Dancia a Armanda, ti získali 2 výběry. Také nejvyšší počet vyslaných pozitivních výběrů připadl Ladislavovi, vybral 13 spolužáků. Druhý nejvyšší počet pozitivních výběrů realizoval David, bylo jich celkem 10. Věra pozitivně ohodnotila 8 spolužáků, Samuel, Michaela a Jessica učinili 6 výběrů, Sára 5, Marian 4 a nejméně výběrů vyslal Marek, zvolil 3 spolužáky. Počet jednosměrných výběrů převýšil počet výběrů vzájemných. Nejvíce vzájemných výběrů vzhledem k počtu vyslaných výběrů se objevil u Sáry a Mariana. U ostatních žáků došlo k vzájemnému výběru vždy alespoň jednou. Nejčastějšími zdůvodněními pozitivních výběrů bylo to, že je s někým legrace, že ostatním půjčuje své věci. Často svou volbu žáci komentovali také slovy je hodná, milá, je to kamarád. Dalšími uváděnými důvody byly společné zájmy, ochota pomoci a poradit. Ve dvou případech rozhodoval také hezký vzhled.

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332 OBSAH 4/2008 L. MEDVEĎOVÁ: Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii 287 Š. PORTEŠOVÁ - V. KONEČNÁ - M. BUDÍKOVÁ - H. KOUTKOVÁ: Strachy rozumově nadaných dětí jako

More information

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240 OBSAH 3/2001 L. RUŽOVÁ: Smiech a humor v období detstva a mladosti 195 J. MAREŠ: Nevyužívání či odmítání sociální opory 214 J. DŽUKA: Viera slovenskej mládeže v spravodlivý svet 225 PSYCHOLÓGIA A VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120 OBSAH 2/2005 T. RODNÝ - V. KOMÁREK - B. PETRÁK - K. RODNÁ: Perzistentní vegetativní stav u dětí: charakteristické znaky a předpokládaný význam interakce matka - dítě 99 L. GOLECKÁ - O. ÁROCHOVÁ: Jazyk

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2013 Ročník 2 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 2. ročník, 2013, č. 2 Redakčná rada: doc.

More information

IMPORTANCE OF COMMUNITY FEATURES IN THE EDUCATION FOR HEALTHY NUTRITION AND HEALTHY LIFESTYLE IN PRIMARY SCHOOLS

IMPORTANCE OF COMMUNITY FEATURES IN THE EDUCATION FOR HEALTHY NUTRITION AND HEALTHY LIFESTYLE IN PRIMARY SCHOOLS School and Health 1, 011, Education and Healthcare IMPORTANCE OF COMMUNITY FEATURES IN THE EDUCATION FOR HEALTHY NUTRITION AND HEALTHY LIFESTYLE IN PRIMARY SCHOOLS Jana FIALOVÁ Abstract: Intervention prevention

More information

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2 TRIEDA: IV. A Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 5 informatiky Ekonomická 4 Letecká Univerzita Pavla Jozefa Ústav telesnej výchovy a Šafárika v Košiciach športu Lekárska 2 Filozofická

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

OBSAH 3/2002. V. DOČKAL: Úvod 195 DETSKÉ CENTRUM

OBSAH 3/2002. V. DOČKAL: Úvod 195 DETSKÉ CENTRUM OBSAH 3/2002 V. DOČKAL: Úvod 195 DETSKÉ CENTRUM V. DOČKAL - M. ŠPOTÁKOVÁ: Desať rokov činnosti Detského centra VÚDPaP 197 M. ŠPOTÁKOVÁ - V. DOČKAL: Všetko pod jednou strechou 205 M. ŠPOTÁKOVÁ - B. KUNDRÁTOVÁ

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

ADAPTATION OF CHILDREN WITH LIMITED HEALTH ABILITIES TO THE CONDITIONS OF SCHOOLING. THE EXPERIENCE OF RUSSIAN SOCIAL EDUCATIONALISTS

ADAPTATION OF CHILDREN WITH LIMITED HEALTH ABILITIES TO THE CONDITIONS OF SCHOOLING. THE EXPERIENCE OF RUSSIAN SOCIAL EDUCATIONALISTS School and Health 21, 2010, Health Education: International Experiences ADAPTATION OF CHILDREN WITH LIMITED HEALTH ABILITIES TO THE CONDITIONS OF SCHOOLING. THE EXPERIENCE OF RUSSIAN SOCIAL EDUCATIONALISTS

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN.

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN. ZOZNAM LITERATÚRY ATKINSONOVÁ, L., R., a kol., 2003: Psychologie. Praha: Portál, 752 s., ISBN 80-7178-640-3. BALCAR, K., 1983: Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN. BOROŠ, J., 1982: Základy

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 4, 2011 ICT helps to overcome disabilities P. Benda, Z. Havlíček, V. Lohr and M. Havránek Department of Information Technologies, Faculty

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY

EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY Názov projektu: MEDZINÁRODNOU SPOLUPRÁCOU KU KVALITE VZDELÁVANIA PEVŠ Kód ITMS: NFP26140230012 dopytovo - orientovaný projekt

More information

Introduction to the Topic. Tomáš ČECH. School and Health 21, 2010, Papers on Health Education

Introduction to the Topic. Tomáš ČECH. School and Health 21, 2010, Papers on Health Education School and Health 21, 2010, Papers on Health Education COMPETENCY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR THE PRIMARY PREVENTION OF DRUG ABUSE WITH A VIEW OF THE ATTITUDES TOWARDS THE TOPICS OF DRUGS ABUSE PREVENTION

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Didactic conception of teaching of psychology in high schools

Didactic conception of teaching of psychology in high schools Didactic conception of teaching of psychology in high schools Vašutová, M. University of Ostrava, Faculty of Arts, Ostrava, Czech Republic maria.vasutova@osu.cz Abstract The paper deals with teaching of

More information

Automatizovaná formální verifikace

Automatizovaná formální verifikace Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech Kamil Dudka 11. března 2010 Téma práce efektivní techniky pro verifikaci programů, které pracují s dynamickými datovými strukturami na vstupu bude

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

The role of employment in the development of Czech rural areas

The role of employment in the development of Czech rural areas The role of employment in the development of Czech rural areas Úloha zaměstnanosti v rozvoji českého venkovského prostoru G. PAVLÍKOVÁ, P. MAŘÍKOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 73 STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS MAPOVÁNÍ STAKEHOLDERS VE VYBRANÝCH REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY ING. MARTIN LUŠTICKÝ 1 BC. PAVLA ZAUNMÜLLEROVÁ 1 ING. LUCIE

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

OKRUHY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Rozšiřující studium Anglický jazyk učitelství pro základní školy (2-leté studium) Didaktika anglického jazyka

OKRUHY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Rozšiřující studium Anglický jazyk učitelství pro základní školy (2-leté studium) Didaktika anglického jazyka OKRUHY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Rozšiřující studium Anglický jazyk učitelství pro základní školy (2-leté studium) Didaktika anglického jazyka GENERAL REQUIREMENTS The student should be able to: prove the ability

More information

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development INFORMATION The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development J. Jarolímek, J. Vaněk Czech University of Agriculture in Prague, Czech Republic

More information

NÁVRH Příklady hlášení obchodů

NÁVRH Příklady hlášení obchodů NÁVRH Příklady hlášení obchodů Příklady HLOB říjen 2007 verze DRAFT 1 Číslo změny Účinnost změny 1. 22.10.2007 Označení změněné části První zveřejnění příkladů hlášení obchodů Číslo verze po změně Změnu

More information

1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II European Dimensions in Language Education II Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II European Dimensions in Language Education II Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II USE OF THE ONLINE PROGRAM MyLanguageLeaderLab IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES (EFL) Rebičová, Z., Slovakia Abstract The ongoing scientific and technical progress

More information

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670 Špeciálny pedagóg Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 1 2013 Ročník 2 Špeciálny pedagóg Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 2. ročník, 2013, č. 1 Redakčná rada: doc.

More information

Strategy related factors of business entity structure and behaviour

Strategy related factors of business entity structure and behaviour Strategy related factors of business entity structure and behaviour Faktory struktury a chování podnikatelských subjektů ve vztahu k jejich strategii J. HRON Czech University of Agriculture, Prague, Czech

More information

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Program vedeckého seminára organizovaného v rámci riešenia grantového projektu KEGA 023PU-4/2012 Encyklopédia

More information

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic ERIS Web Journal 2/2014 The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic Lenka Krhutová Abstract Based on the current legislation of the Czech Republic, specific

More information

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES School and Health 21, 2011, Education and Healthcare ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

Topics for the final state examination Magister studies (Navazující magisterské studium - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol)

Topics for the final state examination Magister studies (Navazující magisterské studium - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol) Topics for the final state examination Magister studies (Navazující magisterské studium - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol) Methodology General requirements: The student should

More information

Jazyk C# (seminář 8)

Jazyk C# (seminář 8) Jazyk C# (seminář 8) Pavel Procházka KMI 12. listopadu 2014 Na co je dobré XML? Deklarativní jazyk reprezentující čitelně data Snadná práce s konfiguračními soubory a ukládání do souboru Human readeble

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS. Ladislav BERANEK

INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS. Ladislav BERANEK OTHER ARTICLES INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS Ladislav BERANEK Abstract: Information systems security includes a number of computer science disciplines,

More information

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Konstrukce modelu pro optimalizaci kapitálové struktury podnikù èeského mlékárenského prùmyslu G. CHMELÍKOVÁ

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2011 Number 30 STUDENTS RELATIONSHIPS AND TEACHER S AUTHORITY AS AXIOLOGICAL, ETHICAL,

More information

SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES

SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES Dagmar Burdová Klíčová slova: Efektivita, management, manažer, podnik, procesy, řízení pracovního

More information

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Acta Mechanica Slovaca, 3/2008 1 TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Václav KRYS, Tomáš KOT, Ján BABJAK, Vladimír MOSTÝN Testování a kalibrace IR snímačů vzdálenosti Na katedře robototechniky

More information

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670 Špeciálny pedagóg Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 1 2012 Ročník 1 OBSAH Príhovor (Bibiána Hlebová)...3 Z histórie Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej

More information

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operační risk v rozhodování o běžných aktivech: management portfolia pohledávek G. MICHALSKI

More information

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 MICROSOFT WORD 2010 Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 Microsoft Word 2010 Anotace V souboru typu pdf

More information

CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III

CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav ošetřovatelství CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III Sborník příspěvků III. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní

More information

DYNAMIKA INSTITUCIONÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU PŘÍPRAVY UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH, ZEMĚDĚLSKÝCH A PŘÍBUZNÝCH OBORŮ 3. 2. 4. 2. 2012

DYNAMIKA INSTITUCIONÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU PŘÍPRAVY UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH, ZEMĚDĚLSKÝCH A PŘÍBUZNÝCH OBORŮ 3. 2. 4. 2. 2012 VII. ročník Mezinárodní vědecké konference EDUCO na téma: DYNAMIKA INSTITUCIONÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU PŘÍPRAVY UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH, ZEMĚDĚLSKÝCH A PŘÍBUZNÝCH OBORŮ 3. 2. 4. 2. 2012 TATRANSKÁ ŠTRBA

More information

Programy na podporu vzdelávania a elearning

Programy na podporu vzdelávania a elearning Programy na podporu vzdelávania a elearning Tomáš Vencelík Account Manager Education & Research SUN Microsystems Agenda História Sun Microsystems STAR HW programy SW programy E-learning program SAI Referencie

More information

Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher

Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher Emil Kříž Ing., Ph.D. Czech University of Life Sciences Prague, Institute of Education and Communication, Czech Republic

More information

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 4, 2013 ISSN 1338 0982

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 4, 2013 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 4, 2013 Vydáva Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV Herdovo námestie 2, Trnava 917 01 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovak Journal for Educational

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume II Number 1, 2010 Quality Evaluation of Electronic Data Exchange System between Business and State Authorities M. Ulman, Z. Havlíček Czech University

More information

INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-99 INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES MEZINÁRODNÍ MARKETING V OBCHODNÍ PRAXI MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM ING. ZDENĚK BEDNARČÍK,

More information

BIOETHICS AND ENVIRONMENTAL ETHICS AS PART OF THE TRAINING OF FUTURE CIVICS AND SOCIAL SCIENCES BASICS TEACHERS

BIOETHICS AND ENVIRONMENTAL ETHICS AS PART OF THE TRAINING OF FUTURE CIVICS AND SOCIAL SCIENCES BASICS TEACHERS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration BIOETHICS AND ENVIRONMENTAL ETHICS AS PART OF THE TRAINING OF FUTURE CIVICS AND SOCIAL SCIENCES BASICS TEACHERS Petr JEMELKA Abstract:

More information

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION JANA KOMENDOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta Abstract in original language Příspěvek se zabývá vymahatelností hospodářských

More information

Druhá časť Zborníka z vedeckej konferencie s medzinárodnou. účasťou VÝCHOVA, ŠKOLA, SPOLOČNOSŤ MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ. 30. november 2006.

Druhá časť Zborníka z vedeckej konferencie s medzinárodnou. účasťou VÝCHOVA, ŠKOLA, SPOLOČNOSŤ MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ. 30. november 2006. Druhá časť Zborníka z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou VÝCHOVA, ŠKOLA, SPOLOČNOSŤ MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ 30. november 2006 Bratislava Sekcia 1 A, B, C: Výchova a jej trendy v kontexte súčasného

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning WRITING LETTERS Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Interactions between Leadership Styles and Person-Organization Value Fit on Employee Performance: Case by Sri Lanka and Czech Republic

Interactions between Leadership Styles and Person-Organization Value Fit on Employee Performance: Case by Sri Lanka and Czech Republic Doctoral Thesis Interactions between Leadership Styles and Person-Organization Value Fit on Employee Performance: Case by Sri Lanka and Czech Republic Interakce Mezi Styly Vedení a Hodnotou Vztahu Osoba-Organizace

More information

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz leden 2014 STRATEGIE & TRENDY

More information

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT Ludvík Eger Introduction The Faculty of economics of WBU in Pilsen has been organising since 1996 special courses for headmasters.

More information

New Competences in Slovak Teacher Training Programmes

New Competences in Slovak Teacher Training Programmes Teacher Education in Europe: mapping the landscape and looking to the future TEPE Conference 2008, Ljubljana, February 21 23, 2008 New Competences in Slovak Teacher Training Programmes Gadušová, Zdenka

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

THE TEACHER OF SLOVAK LANGUAGE AND LITERATURE IN THE CONDITIONS OF SLOVAK PRE-GRADUAL PREPARATION

THE TEACHER OF SLOVAK LANGUAGE AND LITERATURE IN THE CONDITIONS OF SLOVAK PRE-GRADUAL PREPARATION THE TEACHER OF SLOVAK LANGUAGE AND LITERATURE IN THE CONDITIONS OF SLOVAK PRE-GRADUAL PREPARATION Mariana SIROTOVA 1, Zdenka KUMOROVA 2 1,2 Faculty of Arts, University of St. Cyril and Methodius, Slovakia

More information

EXPERIENCES WITH NEW APPROACH TO USE OF

EXPERIENCES WITH NEW APPROACH TO USE OF Volume 1, Number 1, 2008 EXPERIENCES WITH NEW APPROACH TO USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION Kateřina Kostolányová Abstract: Paper describes approach of Department of Information and Communication

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

PERUN - THE SYSTEM FOR THE CROP YIELD FORECASTING

PERUN - THE SYSTEM FOR THE CROP YIELD FORECASTING Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 64-74 PERUN - THE SYSTEM FOR THE CROP YIELD FORECASTING

More information

ROČNÍK 44 ČÍSLO 2. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 44 ČÍSLO 2. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 44 ČÍSLO 2 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2009 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-100 THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY STAKEHOLDER PŘÍSTUP K IMPLEMENTACI STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MGR. ING. MARTIN

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

Enterprise Annual Plan and Its Software Support

Enterprise Annual Plan and Its Software Support Enterprise Annual Plan and Its Software Support Ing. David Michálek Vedoucí práce: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc. Abstrakt Tento příspěvek se zabývá procesem tvorby ročního plánu v podniku, s důrazem na

More information

ŠKOLA HROU A SCHOOL WITH A DIFFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE

ŠKOLA HROU A SCHOOL WITH A DIFFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE ŠKOLA HROU A SCHOOL WITH A DIFFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE My name is Ivana Málková and from 1991 I was in a group of people parents and teachers. We decide to born first private elementary school in

More information

TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION OF MODERN TEACHERS' GENERATION

TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION OF MODERN TEACHERS' GENERATION CATHOLIC UNIVERSITY IN RUŽOMBEROK The Faculty of Education JURAJ PÁLEŠ INSTITUTE IN LEVOČA In cooperation with Uniwersytet Śląski v Katowiciach Humanitná spoločnosť Prijatie centrum psychosociálnej prevencie

More information

Measurements of stopping distance of a car

Measurements of stopping distance of a car Measurements of stopping distance of a car PETER HORVÁTH FMFI UK Bratislava, C. S. Lewis Bilingual Grammar School, Bratislava This contribution describes a set of students activities video measurements

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

REPORTED TIME-MANAGEMENT OF WORK AND MANAGERIAL ACTIVITIES: HEAD AND DEPARTMENT NURSES

REPORTED TIME-MANAGEMENT OF WORK AND MANAGERIAL ACTIVITIES: HEAD AND DEPARTMENT NURSES ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LVIII 23 Number 6, 2010 REPORTED TIME-MANAGEMENT OF WORK AND MANAGERIAL ACTIVITIES: HEAD AND DEPARTMENT NURSES T. Kotrba Received:

More information

Business rules specification and business processes modelling

Business rules specification and business processes modelling Business rules specification and business processes modelling Specifikace podnikových pravidel a modelování podnikových procesů I. Rábová Department of Informatics, Faculty of Business and Economics, Mendel

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ Arnošt Veselý, Dagmar Brechlerová Abstract: Security of an information system is its very important property,

More information

Increasing the company s performance in knowledge society

Increasing the company s performance in knowledge society Increasing the company s performance in knowledge society Zvyšování výkonnosti podniku ve znalostní společnosti M. Odehnalová Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences, Prague,

More information

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES Miroslava Heczková, Michal Stoklasa Klíčová slova: řízení vztahů se zákazníky, relační marketing, analytické CRM, operativní CRM, kolaborativní CRM,

More information

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14.

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14. PARENTS' AND PROFESSIONALS' PERCEPTIONS TOWARDS SUPPORT FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS IN PRESCHOOL SETTINGS IN THE NORTH WEST BANK IN PALESTINE: PRELIMINARY DATA FROM THE PILOT STUDY Vnímanie

More information

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Culture Autor: Mgr. Lenka Fialová Název: St. Vitus Cathedral Datum:

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1555 Abstract Jaromír ŠKUTA *, Radim FARANA ** APPLICATION OF STEPPING ENGINE

More information

Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives

Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives Pavel Pecina *, Petr Sládek Abstract The paper gives an overview on the origin and historical

More information

Informace o programu Horizon 2020

Informace o programu Horizon 2020 Informace o programu Horizon 2020 Pracovní snídaně Zabezpečení železniční dopravy s využitím GNSS GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz;

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2014 Ročník 3 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 3. ročník, 2014, č. 2 Vedecký recenzovaný

More information

Neural networks in data mining

Neural networks in data mining Neural networks in data mining Neuronové sítì v data mining A.VESELÝ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract: To posses relevant information is an inevitable condition for successful

More information

TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY IN BRNO

TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY IN BRNO ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIV 9 Číslo 5, 2006 TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY

More information

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman 1. Introduction The activity of the Accreditation Commission (hereinafter referred to as the AC ) shall

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE GEOGRAPHICAL INFORMATION

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE GEOGRAPHICAL INFORMATION UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED FACULTY OF NATURAL SCIENCES GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE GEOGRAPHICAL INFORMATION Ročník / Volume

More information

A relationship between the verdure system and land use planning of a small town

A relationship between the verdure system and land use planning of a small town A relationship between the verdure system and land use planning of a small town M. Jebavý Department of Horticulture and Landscape Architecture, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Czech

More information