Hana Voňková, katedra školní a sociální pedagogiky. v úterý od 12:35 v Aule (je možné, že výuka odpadne z

Size: px
Start display at page:

Download "Hana Voňková, katedra školní a sociální pedagogiky. v úterý od 12:35 v Aule (je možné, že 16.11. výuka odpadne z"

Transcription

1 Obecná didaktika vyučující Hana Voňková, katedra školní a sociální pedagogiky konzultace během zimního semestru úterý 14:15-15:00 v R225 kód v SISu ONPP141 povinný kurz v rámci pedagogicko-psychologické přípravy pro první ročník magisterského studia VVP (všeobecně vzdělávací předměty) rozsah kurzu 2/0 (pouze přednášky) výuka probíhá v úterý od 12:35 v Aule (je možné, že výuka odpadne z důvodu mé účasti na konferenci, nejpozději do Vám dám em vědět, zda-li tomu tak bude) webové stránky ke kurzu ryba.cz/hanicka/didaktikav V P struktura přednášek ke každé přednášce budou k dispozici slajdy a další materiály (na tyto materiály bude vždy uveden odkaz ze slajdů) slajdy a další materiály k jednotlivým přednáškám budou dostupné na webu a to nejpozději 2 dny před danou přednáškou 1

2 doporučuji, abyste si slajdy a popř. další materiály před přednáškou vytiskli, usnadní Vám to orientaci a budeme moci postupovat svižněji další materiály ke přednáškám budou buď naskenované tabulky, články dostupné online či v Národní knihovně Komenského či Národní knihovně v Klementinu či u nás v knihovně na PedF zakončení kurzu: zkouška požadavky ke zkoušce, forma zkoušky, termíny: veškerá látka probraná na přednáškách, tj. bude se opírat o výklad na základě výše uvedených slajdů a výše uvedených dalších materiálů zkouška bude písemná ve formě didaktického testu s otevřenými, ale i uzavřenými otázkami termíny zkoušky: (předtermín), a vždy v 15:00 v Aule (toto je prozatím orientační, rezervace Auly je v jednání; od nebudu v republice, takže pak bychom museli Vaši zkoušku řešit o něco komlikovaněji) Státní závěrečné zkoušky na konci Vašeho celého magisterského studia na konci Vašeho magisterského studia konáte státnice - požadavky jsou v tuto chvíli dostupné na webových stránkách katedry školní a sociální pedagogiky (najděte si tam Ped.- psych. příprava, dále NMgr., dále Státní závěr. zkoušky) obecné didaktiky se zde týkají okruhy z pedagogické části pod čísly 3,5,6,15,16,20 - pozor: tyto okruhy budou pozměněny na základě těchto přednášek a to od ledna 2012 uvedená změna je ve Váš prospěch, o těchto přednáškách Vás připravím k šesti okruhům ke státnicím, které bude většina z Vás konat nejdříve v lednu

3 pokud budete konat státnice před lednem 2012, pak se budete připravovat sami na v tuto chvíli existující okruhy klíčová literatura, na níž budou založeny přednášky: Estes, T. H., Mintz, S. L., Gunter, M. A. Instruction: A Model Approach, 6/E. Boston: Allyn&Bacon, lze objednat přes Amazon.com Marzano, R. J., Pickering, D. J., Pollock J. E. Classroom Instruction That Works: Research Based Strategies for Increasing Student Achievement. Upper Saddle River, NJ : Pearson Education, lze objednat přes Amazon.com, část publikace lze najít na Skalková, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, odkazy na další literaturu budou uváděny během přednášek některé materiály budou v angličtině budou diskutovány závěry výzkumů, k jejichž pochopení je nutné znát elementy statistiky doporučuji, aby ti z Vás, kteří nejsou v kvantitativním výzkumu zcela zběhlí, na přednášky docházeli (finální rozhodnutí, zda-li budete či nebudete docházet však nechávám zcela na Vás) 3

4 Outline 1. Obecná didaktika, teorie vzdělání a výběr učiva z historického pohledu Vymezení obecné didaktiky, vztah k oborovým didaktikám. Teorie formálního a materiálního vzdělání. Elementární a všeobecné vzdělání. Odborné a všeobecné vzdělání. Výběr učiva - didaktické teorie v 2. polovině 20. století: překonávání poznatkového encyklopdizmu a poznatkové roztříštěnosti (teorie základního učiva, teorie kategoriálního vzdělávání a exemplárního vyučování), modernizace vzdělávacích obsahů (uvedení obsahu školního vzdělávání do souladu s vědou, struktury pojmů dle J. S. Brunera), kurikulární teorie. 2. Základní kurikulární dokumenty Národní vzdělávací program, rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy, evaluační standardy (maturitní zkouška, testování žáků v průběhu povinné školní docházky), učební plány, učební osnovy, další dokumenty. 3. Vyučování - teorie vyučování, cíle vyučování Vybrané teorie výkladu vyučování (Herbartova teorie, herbartizmus, pragmatická koncepce J. Deweye, konstruktivizmus a další teorie). Cíle ve vyučování - funkce cílů, hierarchizace cílů, Bloomova taxonomie, Niemierkova taxonomie, podmínky přijímání cíle vyučování u žáka za jeho vlastní cíle. 4. Efektivní přístupy ve vyučování ověřené pedagogickým výzkumem I Nalézání podobností a rozdílů, vytváření shrnutí a psaní poznámek, podpora úsilí a poskytování uznání, zadávání domácích úkolů a cvičení. Pedagogický výzkum daného přístupu, jeho effect size, konkréktní příklad jeho využití ve vyučování. 5. Efektivní přístupy ve vyučování ověřené pedagogickým výzkumem II 4

5 Využívání nelingvistických reprezentací, kooperativní učení (návazná diskuze o organizačních formách vyučování - frontální, skupinové, kooperativní a individualizované), stanovování cílů a poskytování zpětné vazby, tvoření a testování hypotéz, využívání nápověd, otázek a přípravy (advance organizer). Pedagogický výzkum daného přístupu, jeho effect size, konkréktní příklad jeho využití ve vyučování. 6. Vybrané modely vyučování I Model přímého vyučování (The Direct Instruction Model), model pochopení pojmu (The Concept Attainment Model), model tvorby pojmu (The Concept Development Model), modely řešení problémové úlohy (Problem-Centered Inquiry Models). Pedagogický výzkum daného modelu, jednotlivé kroky ve vyučování dle daného modelu, konkrétní příklady jeho využití ve výuce. 7. Vybrané modely vyučování II Model analogie a metafory (The Synectics Model), model příčiny a následku (The Cause-and-Effect Model), model sokratovského rozhovoru (The Socratic Seminar Model), integrační model (The Integrative Model), model kooperativního vyučování (The Cooperative Learning Model). Pedagogický výzkum daného modelu, jednotlivé kroky ve vyučování dle daného modelu, konkrétní příklady jeho využití ve výuce. 5

6 1 Obecná didaktika, teorie vzdělání a výběr učiva z historického pohledu následující výklad se opírá především o knihu Obecná didaktika od J. Skalkové 1.1 Obecná didaktika - vymezení, vztah k oborovým didaktikám Vymezení didaskein = učit, vyučovat, poučovat, jasně vykládat, dokazovat (řecký původ) v pedagogickém smyslu používán až od 17. stol., kdy se ukazují obtíže zvládnout veškeré tehdejší vědění vymezení didaktiky dle různých autorů (umění vyučovat - Ratke, Komenský; teorie učení - Herbart, herbartovci; teorie vzdělání - Willmann, Klafki; teorie učení a vyučování - Heimann, Schulz) jedno ze současných vymezení -,,Didaktiku (obecnou didaktiku) vymezujeme jako teorii vzdělávání a vyučování. Zabývá se problematikou obsahů, které se jakožto výsledky společensko-historické zkušenosti lidstva stávají v procesu vyučování individuálním majetkem žáků. Zabývá se zároveň procesem, který charakterizuje činnosti učitele a žáků a v němž si žáci tento obsah osvojují, tedy vyučováním a učením. (Skalková, 2007) terminologický rozdíl mezi kontinentální a angloamerickou oblastí pozor při,,googlování literatury v evropské kontinentální oblasti používáno především didactics v angloamerické oblasti odpovídá našemu slovu didaktika soustava následujících pojmů - curriculum research and development, instruction (and training) research and development, teachinglearning evaluation (Skalková, 2007) 6

7 theory of instruction, theory of teaching, curriculum theory, instructional science (Průcha, 2005) Vztah k oborovým didaktikám oborové didaktiky se mohou týkat vyučovacích předmětů nebo předmětných oblastí (cizí jazyky, počáteční čtení) oborovou didaktiku lze dělat dobře za předpokladu dobrých znalostí pedagogiky, psychologie, daného oboru vztah obecné didaktiky a oborových didaktik není pouze aplikační a dedukční obecná didaktika poskytuje teoretický základ pro oborové didaktiky, řeší problémy přesahující jednotlivé oborové didaktiky oborová didaktiky - důležitý pramen výzkumů, obohacuje obecnou didaktiku 1.2 Teorie vzdělání z historického pohledu z hlediska cílů vzdělání se vytvořily dvě teorie - teorie formálního a materiálního vzdělání od konce 18. stol. soupeří o pojetí vzdělávacích obsahů Teorie materiálního vzdělání - představitel - H. Spencer ( ) cíl - poskytnout žákům co největší množství látky vyplývala ze společenských požadavků - lidé musí disponovat znalostmi reálných předmětů, živých jazyků a užité matematiky na poč. 19. stol. - sehrál pozitivní roli - nové přírodovědné poznatky pronikají do škol v 2. pol. 19. stol. - ukázaly se jednostrannosti této teorie, v praxi tehdejších gymnázií se ukazuje encyklopedizmus 7

8 vzdělávací scientizmus, objektivizmus - důraz na látku, racionální momenty osovojování učiva přehlíží osobnosti žáků Teorie formálního vzdělání - přestavilelé - J. J. Pestalozzi ( ), Herbart ( ) cíl - rozvíjet různé stránky osobnosti žáka (rozumová schopnost, paměť, schopnost pozorování, pozornost, estetické cítění atd.) nejde se omezit jen na poznatky, ty zastarávají myšlení rozvíjeno na libovolném materiálu, vyústilo ve verbalizmus, osovojování abstraktních schémat Implikace do současnosti výběr toho, co se bude ve škole učit; podoba maturitních zkoušek zavádění klíčových kompetencí 1.3 Typy vzdělání z historického pohledu Elementární a všeobecné vzdělání typy vzdělání - vedle všeobecného se v 17. stol. začíná objevovat i elementární vzdělání, hlavní rozšíření v evropských zemích v 18. stol. (Rakousko - tereziánské reformy) Elementární vzdělání určeno dětem, které měly pokračovat v práci rodičů; nejnutnější poznatky - hlavně čtení a psaní na poč. 20. stol. - poskytováno v osmitřídních obecných školách + měšťanských školách (tříleté školy navazující na pátý ročník obecné školy) poskytují omezenou úroveň odborného vzdělávání, nedávají možnost úplného všeobecného vzdělávání 8

9 Všeobecné vzdělání na poč. 20. stol. - poskytováno na středních školách - gymnáziích, lyceích příprava na vysokoškolské vzdělání 1928, Čechy - osmiletá obecná škola ročník (42%), měšťanka (52%), nižší stř. školy (6 %) 1947, Čechy - osmiletá obecná škola ročník (5,6%), měšťanka (84%), nižší stř. školy (11 %) po druhé světové válce - sbližování obou typů vzdělávání, demokratizace vzdělávání, vyšší nároky na širokou populaci Odborné a všeobecné vzdělání Odborné vzdělávání vyvíjí se na základě elementárního vzdělání ve svých počátcích - pojato utilitaristicky (pro potřeby určitého zaměstnání), obecně vzdělávací prvky zcela potlačeny, pro fyzicky pracující (sociální rozměr) k nejstarším odborným školám u nás patří - montanistická škola v Jáchymově, 1733,,... systém vědomostí a dovedností, které jsou nutné pro určité pracovní činnosti (Skalková, 2007) Všeobecné vzdělávání ve svých počátcích - prvky praktického využití potlačeny, pro duševně pracující, 9

10 ,,... vzdělání, které poskytuje určitý systém poznatků, dovedností, hodnotovou orientaci. Rozvíjí schopnosti, osobnostní vlastnosti, postoje člověka. Při tom nesměřuje přímo k určité profesi. (Skalková, 2007) sbližování odborného a všeobecného vzdělání od pol. 20. stol. 1.4 Výběr učiva z historického pohledu didaktická transformace - obsah vědění se určitým způsobem dostává do školního vzdělání otázkou jak vybírat učivo se zabývají různé teorie v druhé pol. 20. stol. vznikají různé didaktické teorie v té době - mnoho poznatků, rozvoj vědy, Coombs -,,krize vzdělání Překonávání poznatkového encyklopdizmu a poznatkové roztříštěnosti Teorie základního učiva představitel O. Chlup ( ) chtěl překonat přetěžování žáků výběrem základního učiva, chtěl překonat formalizmus důraz na mezipředmětové souvislosti, aktivní účast žáka, vhled do předmětu Teorie kategoriálního vzdělávání a exemplárního vyučování představitel - W. Klafki (1927- ),,kategoriální vzdělání - kategoriální=reprezentativní, obecné, jednota obsahových i formativních stránek, obecné se odhaluje pomocí konkrétního - např. samostatná činnost, důležitý prvek zodpovědnosti 10

11 teorie exemplárního vyučování - princip výběru učiva tedy na základě vztahu obecného a zvláštního historik H. Heimpel - vyučování o středověku je prezentováno ve dvanácti krocích reprezentovaných historickou osobou limitace teorie základního učiva + exemplárního vyučování výběr z již existujícího učiva, chybí přidávání nových vědeckých poznatků Modernizace vzdělávacích obsahů Uvedení obsahu školního vzdělávání do souladu s vědou cíl - uvést školní vzdělávání do souladu s novými vědeckými poznatky důraz na přechod od statického přístupu (člověk si vystačí s poznatky ze školy celý život) k dynamickému přístupu (člověk se musí během života dále vzdělávat) důraz na teoretičtější přístupy, deduktivní metody, obecné pojmy, syntéza poznání Struktury pojmů dle J. S. Brunera (1915- ) důraz na strukturu předmětu, pochopení systému základních pojmů a vztahů mezi věcmi nejprve učit nejobecnější principy a při učení se konkrétnímu zasazovat do struktury důraz na vlastní objevování, pozorování, srovnání, abstrakci kritika na základě implementace do běžné praxe - přílišná abstraktnost, nepřiměřenost, jednostranný racionalizmus 11

12 1.4.3 Kurikulární teorie kurikulum většinou definováno jako,,celek učebního plánu a sled předmětů, specifické obsahy látky, souhrn zkušeností, které získávají žáci, vyučovací metody, prostředky a pomůcky, které odpovídají daným obsahům, adekvátní příprava učitelů iniciativy se chopili vědci a vědecké instituce důraz na efektivní plánování kurikula tvorba kurikula v následujících etapách podrobné rozpracování cílů vyučování konstrukce učebního materiálu implementace = uvádění látky do vyučování evaluace = hodnocení výsledků limitace - nebyly řešeny otázky obecných cílů vzdělávání, nebrán zřetel k psychologickým aspektům 70. léta - ekonomická recese, krize školního vzdělávání, nebezpečí jednostranného příklonu k vědě (technokratizmu) do centra se více dostává člověk reakce na kritiku školy - zakládání alternativních škol (svobodné školy, odškolnění společnosti) Doporučená literatura Kasper, T., Kasperová, D. Dějiny pedagogiky Praha: Grada, Průcha, J. Česko-anglický pedagogický slovník. Praha: ARSCI, Průcha, J. (ed.) Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, s.r.o., s. ISBN

13 Uljens, M. School Didactics and Learning. Psychology Press Ltd, UK, East Sussex: 2 Základní kurikulární dokumenty zásadní reforma kurikula vychází z dokumentu Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, Bílá kniha (kodifikován ve školském zákoně z roku 2004) Bílá kniha formuluje myšlenková východiska, obecné záměry a požadavky na vzdělání ve střednědobém horizontu základní východiska - decentralizovat školský systém a posílit pedagogickou autonomii učitelů způsob realizace - vytvoření dvouúrovňového participativního modelu národního kurikula Rámcové vzdělávací programy formulují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy a konkretizují požadavky státu na cíle, obsahy a očekávané výstupy preprimárního, primárního a sekundárního vzdělávání Školní vzdělávací programy tvoří druhý stupeň kurikulárních dokumentů, zpracovávají ho učitelé na dané škole, je závazný pro danou školu, specifikuje cíle, obsahy a očekávané výstupy vzdělávání 13

14 2.1 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice - Bílá kniha připravena MŠMT povinný materiál ke zkoušce: na stránkách MŠMT si najděte Bílou knihu a prostudujute ji s důrazem na doporučení, která jsou uváděna u jednotlivých částí (ke stažení zde ) 2.2 Rámcové vzdělávací programy respektují čtyři mezinárodně přijaté pilíře vzdělávání pro společnost vědění 21. století: učit se poznávat, jednat, žít společně a učit se být (Delors, 1996) zohledňován princip individualizace vzdělání, který respektuje osobnostní a vývojové zvláštnosti žáka a jeho potřeby jeden z klíčových pojmů používaných v RVP jsou klíčové kompetence = souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 14

15 hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti klíčové kompetence v základním vzdělávání: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní obsahové jádro = šířeji pojaté vzdělávací oblasti, které mají nahradit izolované vyučovací předměty; podpora integrovaných učebních celků realizovatelné v projektech, nově vzniklých předmětech atd. Vzdělávací obsah je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí, které jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) každá vzdělávací oblast je uvedena svou charakteristikou, cílovým zaměřením, vzdělávací obsah (témata učiva, očekávané výstupy) syntéza a mezioborové souvislousti jsou zdůrazněny v tzv. průřezových tématech 15

16 V RVP ZV jsou vymezena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova v rámcovém učebním plánu - závazně stanovené začlenění vzdělávacích oblastí, oborů a průřezových témat uvádí zásady pro tvorbu školního vzdělávacího programu Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro gymnázia připraveny Výzkumným ústavem pedagogickým (zkr. VÚP) povinný materiál ke zkoušce: na webových stránkách VÚP si najděte Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a důkladně tyto dva programy prostudujte (ke stažení zde) Rámcové vzdělávací programy pro odborné školy připravovány Národním ústavem odborného vzdělávání na domovských webových stránkách Národního ústavu odborného vzdělávání je link na tyto programy - (ke stažení zde ) povinný materiál ke zkoušce: na těchto stránkách si vyberte dva RV programy (lze vybrat RVP pro SOŠ, SOU, konzervatoře, nástavbové studium i praktické školy) a podrobně si je prostudujte 16

17 na přednášce bude představen jeden Rámcový vzdělávací program - z 3. vlny, obor kategorie L a M, obor M/01, Předškolní a mimoškolní pedagogika (ke stažení zde) 2.3 Školní vzdělávací programy povinný materiál ke zkoušce: vyberte si nějakou školu a prostudujte její školní vzdělávací program na přednášce bude představen školní vzdělávací program základní školy v Londýnské, Praha 2 (ke stažení zde) Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ najít zde a SOU lze 2.4 Evaluační standardy Maturitní zkouška informace o nové formě maturitní zkoušky lze najít na webových stránkách organizace CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) navazující na činnost organizace Centra pro reformu maturitní zkoušky tato organizace je řízena MŠMT Prostudujte si tyto webové stránky (odkaz na stránky je zde) s důrazem na maturitní model (ke stažení zde, přehledně je model zachycen na obrázku Maturitní model - grafické znázornění ve formátu PDF na uvedené webové stránce) - části maturitní zkoušky (společná a profilová část) povinné a nepovinné zkoušky v rámci jednotlivých částí role ředitele školy 17

18 plánovaný průběh maturitní zkoušky v roce 2011 a 2012 provázanost s Rámcovými vzdělávacími programy Komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizích jazyků (ke stažení zde) části této komplexní zkoušky porovnání formy zkoušky z jazyků s ostaními zkušebními předměty provázanost s Rámcovými vzdělávacími programy prostudování Katalogu požadavků pro český jazyk a literaturu vyšší úroveň obtížnosti (ke stažení zde) - na přednášce budou diskutovány vybrané úlohy z této zkoušky orientační prostudování Katalogu požadavků pro anglický jazyk - vyšší úroveň (ke stažení zde) - na přednášce budou diskutovány vybrané úlohy z této zkoušky Maturitní kalendář v roce 2011 (ke stažení zde) Jednotlivá zkouška, M-zkouška (ke stažení zde) Maturitní generálka (ke stažení zde - na přednášce proběhne návazná diskuze o článcích zveřejněných v denním tisku Testování žáků v průběhu povinné školní docházky Testování žáků v 9. ročníku (ke stažení zde) - obsah a cíle projektu Kvalita I Testování žáků v 5. ročníku (ke stažení zde) 18

19 2.5 Učební plány a učební osnovy Učební plány Učební plán je,,školní dokument, který uspořádává učivo do určitých celků, obsahuje jejich sled a jejich časovou dotaci (Skalková, 2007, s. 85) Základní typy uspořádání učiva v učebních plánech Předmětové uspořádání učiva spojuje jednotlivé předměty s příslušnými vědami, technickými a uměleckými obory nebo s určitými oblastmi praktické činnosti obsahuje nebezpečí poznatkové roztříštěnosti (rozvíjení ideí proti poznatkové roztříštěnosti - viz teorie mezipředmětových souvislostí O. Chlupa a teorie struktur J.S. Brunera) empiricky ověřované způsoby podporující vztahy mezi předměty: koordinace učiva jednotlivých předmětů zařazování předmětů syntetizujícího významu (např. prvouka a filozofie), předmětů syntetických (např. nauka o společnosti) spolupráce učitelů formou týmového vyučování interdisciplinární programy a integrované dny (hranice mezi předměty zcela odstraněny) RVP významně podporuje vztahy mezi předměty - zavádí vzdělávací oblastí (může obsahovat více vzdělávacích oborů), průřezová témata, možností vytvářet integrované předměty Projektové uspořádání učiva zpracováno na poč. 20. stol. americkou pragmatickou pedagogikou (představitelka: H. Parkhurstová) vychází z empiricky stanovených hlavních sfér společenského života (sociální vztahy, životní prostředí, trávení volného 19

20 času), spojuje obsah vzdělání s různými oblastmi praktických činností ( blízkost reálnému životu) meze: ztrácí se teoretický systém Modulové uspořádání učiva moduly vytváří určitou stavebnici, z níž se konstruuje učební plán podporuje integraci učiva, snaží se překonávat nedostatky předmětového a projetkového uspořádání v této formě je často organizována i příprava učitelů existují dva základní modely v přípravě učitelů: paralerní - aprobační předměty probíhají zároveň s kurzy pedagogické přípravy, typické pro přípravu učitelů pro primární stupeň konsekutivní - nejprve probíhá příprava v aprobačních předmětech, poté následují pedagogické a psychologické kurzy, typické pro přípravu učitelů pro sekundární stupeň Učební osnovy,,učební osnovy jsou školním dokumentem, který charakterizuje obecný cíl a pojetí vyučování danému předmětu, vymezuje obsah a rozsah učiva, jeho funkci (Skalková, 2007, s. 92) Základní koncepce uspořádání látky a jejího rozvíjení s ohledem na věk a úroveň rozvoje žáka: lineární uspořádání učivo se neopakuje, ročník od ročníku se postupuje dále příklad - matematika cyklické uspořádání 20

21 učivo je rozvrženo do cyklů, které se postupně opakují a rozvíjejí příklad - literatura, historie spirálové uspořádání syntéza předchozích při vytváření osnov uplatňujeme mnoho hledisek - společenskohistorická, epistemologická, axiologická, sociologická atd. Vnitřní pojetí osnov na základě hledisek epistemologických a psychologických epizodická (elementární, globální) rovina osnovování založena na zkušenosti žáků vychází z praktického života, emocionálních prožitků, konkrétních činností hlavně v nejnižších ročnících základní školy systematická rovina epizodická přechází k systematické rovině uplatnění analytických zřetelů, systematického uspořádání atd. epizoda je prostoupena systémem hlavně ve vyšších ročnících základní školy 3 Vyučování - teorie vyučování, cíle vyučování 3.1 Vybrané teorie výkladu vyučování Herbartova teorie, herbartizmus opírá se o asociační psychologii - základní prvek psychiky = představy 21

22 úkol vyučování - obohacování představ, vytváření vztahů mezi představami děje se to prostřednictvím slova a názornosti cesta poznávání ve vyučování vyjadřuje následujícím postupem - tzv. formální stupně poznání 1. jasnost - žák se zahloubá do látky, soustřeďuje pozornost, rozkládá předmět na jeho části; učitel vykládá, užívá názornosti 2. asociace - nové představy se sdružují s již získanými představami; učitel vyvolává u žáků staré představy a spojuje je s novými 3. systém - představy se uvádí ve vztah, vybírají se hlavní souvislosti, formulují se závěry, představy se řadí do vědecké soustavy 4. metoda - jde o aplikaci, řeší se praktické úkoly činnost učitele a žáků je systematická, předpokládá vnitřní souvislosti Herbartův trojúhelník s vrcholy učitel, učivo, žák - tímto též zdůraznil propojení činností učitele a žáka herbartovci zjednodušovali původní Herbartova učení docházelo k mechanickému aplikování uvedeného postupu bez ohledu na obsah, žáka atd. do popředí vstupuje učitel, žák byl pouze jako přijímající (poslouchá slovo učitele, vidí názorné ukázky učitele), aktivně ale nejedná převaha pamětního učení, encyklopedické pojetí vyučování, intelektualismus jako hra představ 22

23 3.1.2 Pragmatická koncepce J. Deweye ( ) kritizoval herbartovskou školu - jednostranný intelektualismus, pasivitu žáků v díle Demokracie a výchova kladl důraz na školu spojenou se životem vyučování prostřednictvím konání, důraz na aktivní činnost žáků průběh vyučování chápe jako postupné řešení problémů počátek tvoří pocit obtíží, potřeba problém řešit žáci činí problém jasnějším, vymezují jeho hranice přechod od daného problému k tomu, co ještě není - představa o možném řešení, třída navrhuje řešení žáci rozvíjejí hypotézy, prověřují hypotézy další pozorování, uznání či odmítnutí hypotézy v praxi šel do popředí jednostranný prakticizmus, vedlo ke snížení úrovně vzdělání Konstruktivizmus současná významná didaktická teorie důraz na aktivitu subjektu, poznání je strukturováno především subjektem prekoncept = vysvětlení a pojmy, která jsou subjektu vlastní, může jít i o nesprávná vysvětlení žáci transformují, rozvíjejí a rekonstruují své dřívější pojmy, nový poznatek se zasazuje do struktury z prekonceptů přecházejí k vědeckým pojmům, vysvětlením 23

24 3.2 Cíle ve vyučování nejdůležitější komponenty vyučovacího procesu: cíle procesu vyučování, obsah (učivo), součinnost učitele a žáků, metody, organizační formy a didaktické prostředky, podmínky modelové komponenty vyučovacího procesu je třeba mít na paměti např. při rozboru problémů, jež se mohou vyskytnout ve vyučování 3.3 Funkce cílů, hierarchizace cílů cíl vyučování = zamýšlený a očekávaný výsledek, k němuž učitel společně se žáky směřuje tento výsledek je vyjádřen ve změnách, kterých se dosahuje ve vědomostech, dovednostech a vlastnostech žáků prostřednictvím vyučování cíle vyučování nechápat odděleně od celé hierarchie cílů různé obecnosti nejobecnější cíle: vyplývají z potřeb společnosti, spjaty s kulturou při konkretizaci cílů uplatňujeme zřetel k obsahu učiva, žákovi konkrétnější cíle související s obsahem učiva a žákem jsou vyjádřeny v kurikulárních dokumentech - Bílá kniha, RVP, ŠVP hierarchizace cílů (od cílů školy po vyučovací hodinu): cíle školy, cíle předmětu, cíle ročníku, cíle tématického celku, cíle tématu, cíle vyučovací hodiny (cíle se navzájem ovlivňují) konkretizace cílů souvisí s kognitivními, afektivními i psychomotorickými stránkami osobnosti 24

25 3.4 Taxonomie cílů teorie programovaného vyučování a teorie kurikula přispěly v druhé pol. 20. století k rozpracování kategorie cíle tím, že nastolily otázku operacionalizace cíle B. S. Bloom, D. R. Krathwohl a další rozpracovali taxonomie cílů a to tak, aby se daly vyjádřit pojmech chování a byly objektivně zjistitelné Bloomova taxonomie jedná se o taxonomii v oblasti poznávacích procesů skládá se ze šesti kategorií cílů, ty se dále člení, jsou uspořádány podle úrovně náročnosti taxonomie uvedená v knize Skalková (2007) je ke stažení zde Niemierkova taxonomie jedná se o taxonomii v oblasti afektivní B. Niemierko rozvíjel taxonomii D. R. Krathwohla D. R. Krathwohl představil následující taxonomii: vnímání podnětů reagování na ně jejich hodnocení systematizace hodnocení zvnitřňování hodnot B. Niemierko kriticky hodnotil jednostrannou koncepci internalizace výše uvedené taxonomie (přizpůsobení jako nejvyšší úroveň) a nekladení důrazu na tvůrčí činnost 25

26 taxonomie B. Niemierka vyjádřená v kategoriích motivačních výsledků výchovy: účast v činnosti: vykonávání činnosti, ale bez zvláštní vlastní iniciativy samostatné pokusy o činnost pozitivní vztah k činnosti: na základě trvalé vnitřní potřeby, ale bez širšího zobecnění systém činností: uvědomělé a systematicky uspořádané činnosti, subjekt se s činnostmi ztotožňuje, činnost nabývá osobitého vztahu 3.5 Motivační význam cíle v učení žáků výzkumy: velké efektivity vyučování dosáhneme tím, že žáci přesně znají cíl jejich činnosti, to, co si mají osvojit žák pak může plánovat svoji činnost sám zásadní je motivační složka - žák přijímá cíl za vlastní, cíl má určitou subjektivní složku podmínky pro přijímání cíle vyučování u žáka za jeho vlastní cíle: dostupnost cíle - ta je pro žáky přitažlivá, není to jen to, co od nich žádá učitel (nelze zcela zjednodušovat - žák se někdy musí učit i to, co ho nezajímá) konkrétní formulace cíle - formulovat ho může učitel, ale i samotní žáci (učitel má pouze regulativní roli); vnímání cíle žákem jako přirozeného problému, který je součástí zajímavé situace v praxi se často vyskytuje pouze snaha o dobrou známku bez ohledu na obsah motiv vedoucí k cíli a obsah nemají nic společného, rozpadá se tím celek pedagogického procesu 26

27 Otázky: Znají žáci hlavní cíle jejich učení? A jejich učení v jednotlivých předmětech? Je v cílích příhlíženo k jejich životním zkušenostem a zájmům? Jsou cíle v souladu s možnostmi žáků? Jsou vytvořeny podmínky pro to, aby se žáci rádi učili? Podněcují cíle žáka k samostudiu, samostatnému kladení cílů, hledání jejich realizace? 4 Research based strategies for increasing student achievement Efektivní přístupy ve vyučování ověřené pedagogickým výzkumem art teaching is becoming science of teaching in the 1970s - researchers began to look at the effects of instruction on student learning before - Coleman report, quality of schooling students receive accounts for only about 10 percent of the variance in student achievement school makes a little difference the other 90 percent = students natural ability or aptitude, socioeconomic status, home environment but it is not that bad - why? other researchers (Rosenthal, R., Hunter, J., Schimdt, F.) translated the 10 percent into percentile gain of about 23 points (a student attending a good school will have a score 23 percentile points higher than a student attending a bad school) from the 1970s - an individual teacher has a powerful effect on students achievement although the school does not the fact that a teacher does not have an effect on students achievement has been refuted 27

Information and Communication Technology in Education

Information and Communication Technology in Education University of Ostrava Pedagogical Faculty Information and Communication Technology in Education Proceedings Rožnov pod Radhoštěm Czech Republic 9 th 11 th September 2014 Edited by: Jana Kapounová Kateřina

More information

Druhá časť Zborníka z vedeckej konferencie s medzinárodnou. účasťou VÝCHOVA, ŠKOLA, SPOLOČNOSŤ MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ. 30. november 2006.

Druhá časť Zborníka z vedeckej konferencie s medzinárodnou. účasťou VÝCHOVA, ŠKOLA, SPOLOČNOSŤ MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ. 30. november 2006. Druhá časť Zborníka z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou VÝCHOVA, ŠKOLA, SPOLOČNOSŤ MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ 30. november 2006 Bratislava Sekcia 1 A, B, C: Výchova a jej trendy v kontexte súčasného

More information

Conference Proceedings. Entrepreneurial spirit. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Conference Proceedings. Entrepreneurial spirit. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Conference Proceedings Entrepreneurial spirit (Trends in Economics Marketing Management) Lenka Cestická Mila Kateva Scarlett Kutilová Pavel Macura Marek Nepožitek Jan Ryšánek Vítězslav Šavel Aneta Štefková

More information

COOPERATIVE LEARNING GROUP ACTIVITIES FOR COLLEGE COURSES A GUIDE FOR INSTRUCTORS

COOPERATIVE LEARNING GROUP ACTIVITIES FOR COLLEGE COURSES A GUIDE FOR INSTRUCTORS COOPERATIVE LEARNING GROUP ACTIVITIES FOR COLLEGE COURSES A GUIDE FOR INSTRUCTORS Prepared by Alice Macpherson Kwantlen University College Abstract Cooperative Learning Group Activities for College Courses

More information

SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES

SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES Dagmar Burdová Klíčová slova: Efektivita, management, manažer, podnik, procesy, řízení pracovního

More information

Mastery Learning and Instructional Design 6

Mastery Learning and Instructional Design 6 Chapter 4 Mastery Learning and Instructional Design 6 Robert M. Gagné Chapter 4 (Pages 107 -- 124) One of Gagné s major contributions to theory and practice alike was the Events of Instruction. The Events

More information

CHAPTER 1 INTRODUCTION TO MASTERY LEARNING Introduction by Carla Ford 1 Perspective on Training: Mastery Learning in the Elementary School 2

CHAPTER 1 INTRODUCTION TO MASTERY LEARNING Introduction by Carla Ford 1 Perspective on Training: Mastery Learning in the Elementary School 2 Table of Contents THE MASTERY LEARNING MANUAL CHAPTER 1 INTRODUCTION TO MASTERY LEARNING Introduction by Carla Ford 1 Perspective on Training: Mastery Learning in the Elementary School 2 CHAPTER 2 AN OVERVIEW

More information

Survey. PROGRAM-Based. Capstone Communications. Portfolios Chemistry. Interviews. Review and Assessment Tools and Techniques for Program Improvement

Survey. PROGRAM-Based. Capstone Communications. Portfolios Chemistry. Interviews. Review and Assessment Tools and Techniques for Program Improvement R Linguistics Management Philosophy Portfolios Chemistry Survey Interviews Nutrition Biology Capstone Communications PROGRAM-Based Review and Assessment Tools and Techniques for Program Improvement office

More information

Traditional vs. Modern Teaching Methods: Advantages and Disadvantages of Each Master s Diploma Thesis

Traditional vs. Modern Teaching Methods: Advantages and Disadvantages of Each Master s Diploma Thesis Masaryk University Faculty of Arts Department of English and American Studies English Language and Literature Bc. Viera Boumová Traditional vs. Modern Teaching Methods: Advantages and Disadvantages of

More information

DESIGNING DIRECT INSTRUCTION 1. Designing Direct Instruction 1 William G. Huitt, David M. Monetti, and John H. Hummel

DESIGNING DIRECT INSTRUCTION 1. Designing Direct Instruction 1 William G. Huitt, David M. Monetti, and John H. Hummel DESIGNING DIRECT INSTRUCTION 1 Designing Direct Instruction 1 William G. Huitt, David M. Monetti, and John H. Hummel Citation: Huitt, W., Monetti, D., & Hummel, J. (2009). Designing direct instruction.

More information

BACHELOR THEISIS. Human Resource Management and its alignment to the strategy of a Company. Alexander Litvinov. Unicorn College

BACHELOR THEISIS. Human Resource Management and its alignment to the strategy of a Company. Alexander Litvinov. Unicorn College BACHELOR THEISIS Human Resource Management and its alignment to the strategy of a Company Alexander Litvinov Unicorn College Prague 2012 Zadání 2 Abstract This thesis addresses the problem of Human Resource

More information

STUDENT OUTCOMES ASSESSMENT PLAN. Course Assessments. And. Program Reviews

STUDENT OUTCOMES ASSESSMENT PLAN. Course Assessments. And. Program Reviews STUDENT OUTCOMES ASSESSMENT PLAN Course Assessments And Program Reviews Dr. Jerry Standahl Office of Assessment and Institutional Research Paul D Camp Community College Franklin, Virginia 23851 November

More information

Methods for Understanding Student Learning University of Massachusetts Amherst Contributing Authors:

Methods for Understanding Student Learning University of Massachusetts Amherst Contributing Authors: R Urban Policy Calculus Lively Arts Minute Paper Accounting Syllabus Metaphysics Pre/Post Cervantes Cyberlaw Primary Trait COURSE-Based Review and Assessment Methods for Understanding Student Learning

More information

AN EDUCATOR'S GUIDE TO EVALUATING THE USE OF TECHNOLOGY IN SCHOOLS AND CLASSROOMS

AN EDUCATOR'S GUIDE TO EVALUATING THE USE OF TECHNOLOGY IN SCHOOLS AND CLASSROOMS AN EDUCATOR'S GUIDE TO EVALUATING THE USE OF TECHNOLOGY IN SCHOOLS AND CLASSROOMS 1998 U.S. Department of Education Office of Educational Research and Improvement AN EDUCATOR'S GUIDE TO EVALUATING THE

More information

Content Area Literacy Guide August 2007

Content Area Literacy Guide August 2007 Content Area Literacy Guide August 2007 The content for this component of CCSSO s Adolescent Literacy Toolkit was provided by Public Consulting Group s Center for Resource Management, in partnership with

More information

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy ve spolupráci s MŠMT ČR v Praze, Zuš Music Art, Fakultní školou uk v Praze s podporou FRVŠ ČR Sborník příspěvků z konference českých

More information

chapter 2 Introduction: Principles of CALL Focus

chapter 2 Introduction: Principles of CALL Focus Introduction: Principles of CALL Introduction: Principles of CALL 1 chapter 2 Focus In this chapter you will reflect on definitions of CALL learn about conditions for optimal language learning and standards

More information

Is This a Trick Question? A Short Guide to Writing Effective Test Questions

Is This a Trick Question? A Short Guide to Writing Effective Test Questions Is This a Trick Question? A Short Guide to Writing Effective Test Questions Is This a Trick Question? A Short Guide to Writing Effective Test Questions Designed & Developed by: Ben Clay Kansas Curriculum

More information

Content Analysis of Online Discussion in an Applied Educational Psychology Course

Content Analysis of Online Discussion in an Applied Educational Psychology Course CRLT Technical Report No. 2-98 Content Analysis of Online Discussion in an Applied Educational Psychology Course Charoula Angeli, Curtis J. Bonk, & Noriko Hara November 20, 1998 W.W. Wright Education Building,

More information

A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview

A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview David R. Krathwohl A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview T HE TAXONOMY OF EDUCATIONAL OBJECTIVES T is a framework for classifying statements of what we expect or intend students to learn as a result

More information

KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1

KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1 291 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 42, 2007, č. 4, s. 291 306. KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1 MAREK BLATNÝ 2 TOMÁŠ KEPÁK 3 IRENA VLČKOVÁ

More information

Looking at Classroom Practice

Looking at Classroom Practice Support Materials Contents This resource guide has been developed to support the work of school leaders, teachers and educators who work in and with schools across Australia. guide is designed to enable

More information

A Guide to Effective Instruction in Mathematics Kindergarten to Grade 6

A Guide to Effective Instruction in Mathematics Kindergarten to Grade 6 A Guide to Effective Instruction in Mathematics Kindergarten to Grade 6 A Resource in Five Volumes from the Ministry of Education Volume Two Problem Solving and Communication Every effort has been made

More information

Designing and Teaching Online Courses

Designing and Teaching Online Courses Designing and Teaching Online Courses Bainbridge State College April, 2013 David L. Pollock, Ph.D. 1 Contents Designing and Teaching Online Courses... 3 Why careful design is necessary... 3 Designing with

More information

Matematika v škole dnes a zajtra

Matematika v škole dnes a zajtra KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 5. ročník KONFERENCIE Matematika v škole dnes a zajtra x + 1=5 Zborník príspevkov Katedra matematiky a fyziky Pedagogická fakulta KU v Ružomberku Združenie katolíckych

More information

Elements of Scientific Theories: Relationships

Elements of Scientific Theories: Relationships 23 Part 1 / Philosophy of Science, Empiricism, and the Scientific Method Chapter 3 Elements of Scientific Theories: Relationships In the previous chapter, we covered the process of selecting and defining

More information

Help Seeking and Help Design in Interactive Learning Environments

Help Seeking and Help Design in Interactive Learning Environments Review of Educational Research Fall 2003, Vol. 73, No. 3, pp. 277-320 Help Seeking and Help Design in Interactive Learning Environments Vincent Aleven Carnegie Mellon University Elmar Stahl University

More information

GUIDANCE FOR DEVELOPING AND SELECTING QUALITY ASSESSMENTS IN THE ELEMENTARY CLASSROOM

GUIDANCE FOR DEVELOPING AND SELECTING QUALITY ASSESSMENTS IN THE ELEMENTARY CLASSROOM GUIDANCE FOR DEVELOPING AND SELECTING QUALITY ASSESSMENTS IN THE ELEMENTARY CLASSROOM A PART OF THE ASSESSMENT TOOLKIT Rhode Island Department of Education & the National Center for the Improvement of

More information

What makes great teaching?

What makes great teaching? What makes great teaching? Review of the underpinning research Robert Coe, Cesare Aloisi, Steve Higgins and Lee Elliot Major October 2014 Executive Summary A framework for professional learning This review

More information

How to Make the Most of Work Integrated Learning: A Guide for Students, Lecturers & Supervisors. Andy Martin & Helen Hughes

How to Make the Most of Work Integrated Learning: A Guide for Students, Lecturers & Supervisors. Andy Martin & Helen Hughes How to Make the Most of Work Integrated Learning: A Guide for Students, Lecturers & Supervisors Andy Martin & Helen Hughes How to Make the Most of Work Integrated Learning A Guide for Students, Lecturers

More information