Hana Voňková, katedra školní a sociální pedagogiky. v úterý od 12:35 v Aule (je možné, že výuka odpadne z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Hana Voňková, katedra školní a sociální pedagogiky. v úterý od 12:35 v Aule (je možné, že 16.11. výuka odpadne z"

Transcription

1 Obecná didaktika vyučující Hana Voňková, katedra školní a sociální pedagogiky konzultace během zimního semestru úterý 14:15-15:00 v R225 kód v SISu ONPP141 povinný kurz v rámci pedagogicko-psychologické přípravy pro první ročník magisterského studia VVP (všeobecně vzdělávací předměty) rozsah kurzu 2/0 (pouze přednášky) výuka probíhá v úterý od 12:35 v Aule (je možné, že výuka odpadne z důvodu mé účasti na konferenci, nejpozději do Vám dám em vědět, zda-li tomu tak bude) webové stránky ke kurzu ryba.cz/hanicka/didaktikav V P struktura přednášek ke každé přednášce budou k dispozici slajdy a další materiály (na tyto materiály bude vždy uveden odkaz ze slajdů) slajdy a další materiály k jednotlivým přednáškám budou dostupné na webu a to nejpozději 2 dny před danou přednáškou 1

2 doporučuji, abyste si slajdy a popř. další materiály před přednáškou vytiskli, usnadní Vám to orientaci a budeme moci postupovat svižněji další materiály ke přednáškám budou buď naskenované tabulky, články dostupné online či v Národní knihovně Komenského či Národní knihovně v Klementinu či u nás v knihovně na PedF zakončení kurzu: zkouška požadavky ke zkoušce, forma zkoušky, termíny: veškerá látka probraná na přednáškách, tj. bude se opírat o výklad na základě výše uvedených slajdů a výše uvedených dalších materiálů zkouška bude písemná ve formě didaktického testu s otevřenými, ale i uzavřenými otázkami termíny zkoušky: (předtermín), a vždy v 15:00 v Aule (toto je prozatím orientační, rezervace Auly je v jednání; od nebudu v republice, takže pak bychom museli Vaši zkoušku řešit o něco komlikovaněji) Státní závěrečné zkoušky na konci Vašeho celého magisterského studia na konci Vašeho magisterského studia konáte státnice - požadavky jsou v tuto chvíli dostupné na webových stránkách katedry školní a sociální pedagogiky (najděte si tam Ped.- psych. příprava, dále NMgr., dále Státní závěr. zkoušky) obecné didaktiky se zde týkají okruhy z pedagogické části pod čísly 3,5,6,15,16,20 - pozor: tyto okruhy budou pozměněny na základě těchto přednášek a to od ledna 2012 uvedená změna je ve Váš prospěch, o těchto přednáškách Vás připravím k šesti okruhům ke státnicím, které bude většina z Vás konat nejdříve v lednu

3 pokud budete konat státnice před lednem 2012, pak se budete připravovat sami na v tuto chvíli existující okruhy klíčová literatura, na níž budou založeny přednášky: Estes, T. H., Mintz, S. L., Gunter, M. A. Instruction: A Model Approach, 6/E. Boston: Allyn&Bacon, lze objednat přes Amazon.com Marzano, R. J., Pickering, D. J., Pollock J. E. Classroom Instruction That Works: Research Based Strategies for Increasing Student Achievement. Upper Saddle River, NJ : Pearson Education, lze objednat přes Amazon.com, část publikace lze najít na Skalková, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, odkazy na další literaturu budou uváděny během přednášek některé materiály budou v angličtině budou diskutovány závěry výzkumů, k jejichž pochopení je nutné znát elementy statistiky doporučuji, aby ti z Vás, kteří nejsou v kvantitativním výzkumu zcela zběhlí, na přednášky docházeli (finální rozhodnutí, zda-li budete či nebudete docházet však nechávám zcela na Vás) 3

4 Outline 1. Obecná didaktika, teorie vzdělání a výběr učiva z historického pohledu Vymezení obecné didaktiky, vztah k oborovým didaktikám. Teorie formálního a materiálního vzdělání. Elementární a všeobecné vzdělání. Odborné a všeobecné vzdělání. Výběr učiva - didaktické teorie v 2. polovině 20. století: překonávání poznatkového encyklopdizmu a poznatkové roztříštěnosti (teorie základního učiva, teorie kategoriálního vzdělávání a exemplárního vyučování), modernizace vzdělávacích obsahů (uvedení obsahu školního vzdělávání do souladu s vědou, struktury pojmů dle J. S. Brunera), kurikulární teorie. 2. Základní kurikulární dokumenty Národní vzdělávací program, rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy, evaluační standardy (maturitní zkouška, testování žáků v průběhu povinné školní docházky), učební plány, učební osnovy, další dokumenty. 3. Vyučování - teorie vyučování, cíle vyučování Vybrané teorie výkladu vyučování (Herbartova teorie, herbartizmus, pragmatická koncepce J. Deweye, konstruktivizmus a další teorie). Cíle ve vyučování - funkce cílů, hierarchizace cílů, Bloomova taxonomie, Niemierkova taxonomie, podmínky přijímání cíle vyučování u žáka za jeho vlastní cíle. 4. Efektivní přístupy ve vyučování ověřené pedagogickým výzkumem I Nalézání podobností a rozdílů, vytváření shrnutí a psaní poznámek, podpora úsilí a poskytování uznání, zadávání domácích úkolů a cvičení. Pedagogický výzkum daného přístupu, jeho effect size, konkréktní příklad jeho využití ve vyučování. 5. Efektivní přístupy ve vyučování ověřené pedagogickým výzkumem II 4

5 Využívání nelingvistických reprezentací, kooperativní učení (návazná diskuze o organizačních formách vyučování - frontální, skupinové, kooperativní a individualizované), stanovování cílů a poskytování zpětné vazby, tvoření a testování hypotéz, využívání nápověd, otázek a přípravy (advance organizer). Pedagogický výzkum daného přístupu, jeho effect size, konkréktní příklad jeho využití ve vyučování. 6. Vybrané modely vyučování I Model přímého vyučování (The Direct Instruction Model), model pochopení pojmu (The Concept Attainment Model), model tvorby pojmu (The Concept Development Model), modely řešení problémové úlohy (Problem-Centered Inquiry Models). Pedagogický výzkum daného modelu, jednotlivé kroky ve vyučování dle daného modelu, konkrétní příklady jeho využití ve výuce. 7. Vybrané modely vyučování II Model analogie a metafory (The Synectics Model), model příčiny a následku (The Cause-and-Effect Model), model sokratovského rozhovoru (The Socratic Seminar Model), integrační model (The Integrative Model), model kooperativního vyučování (The Cooperative Learning Model). Pedagogický výzkum daného modelu, jednotlivé kroky ve vyučování dle daného modelu, konkrétní příklady jeho využití ve výuce. 5

6 1 Obecná didaktika, teorie vzdělání a výběr učiva z historického pohledu následující výklad se opírá především o knihu Obecná didaktika od J. Skalkové 1.1 Obecná didaktika - vymezení, vztah k oborovým didaktikám Vymezení didaskein = učit, vyučovat, poučovat, jasně vykládat, dokazovat (řecký původ) v pedagogickém smyslu používán až od 17. stol., kdy se ukazují obtíže zvládnout veškeré tehdejší vědění vymezení didaktiky dle různých autorů (umění vyučovat - Ratke, Komenský; teorie učení - Herbart, herbartovci; teorie vzdělání - Willmann, Klafki; teorie učení a vyučování - Heimann, Schulz) jedno ze současných vymezení -,,Didaktiku (obecnou didaktiku) vymezujeme jako teorii vzdělávání a vyučování. Zabývá se problematikou obsahů, které se jakožto výsledky společensko-historické zkušenosti lidstva stávají v procesu vyučování individuálním majetkem žáků. Zabývá se zároveň procesem, který charakterizuje činnosti učitele a žáků a v němž si žáci tento obsah osvojují, tedy vyučováním a učením. (Skalková, 2007) terminologický rozdíl mezi kontinentální a angloamerickou oblastí pozor při,,googlování literatury v evropské kontinentální oblasti používáno především didactics v angloamerické oblasti odpovídá našemu slovu didaktika soustava následujících pojmů - curriculum research and development, instruction (and training) research and development, teachinglearning evaluation (Skalková, 2007) 6

7 theory of instruction, theory of teaching, curriculum theory, instructional science (Průcha, 2005) Vztah k oborovým didaktikám oborové didaktiky se mohou týkat vyučovacích předmětů nebo předmětných oblastí (cizí jazyky, počáteční čtení) oborovou didaktiku lze dělat dobře za předpokladu dobrých znalostí pedagogiky, psychologie, daného oboru vztah obecné didaktiky a oborových didaktik není pouze aplikační a dedukční obecná didaktika poskytuje teoretický základ pro oborové didaktiky, řeší problémy přesahující jednotlivé oborové didaktiky oborová didaktiky - důležitý pramen výzkumů, obohacuje obecnou didaktiku 1.2 Teorie vzdělání z historického pohledu z hlediska cílů vzdělání se vytvořily dvě teorie - teorie formálního a materiálního vzdělání od konce 18. stol. soupeří o pojetí vzdělávacích obsahů Teorie materiálního vzdělání - představitel - H. Spencer ( ) cíl - poskytnout žákům co největší množství látky vyplývala ze společenských požadavků - lidé musí disponovat znalostmi reálných předmětů, živých jazyků a užité matematiky na poč. 19. stol. - sehrál pozitivní roli - nové přírodovědné poznatky pronikají do škol v 2. pol. 19. stol. - ukázaly se jednostrannosti této teorie, v praxi tehdejších gymnázií se ukazuje encyklopedizmus 7

8 vzdělávací scientizmus, objektivizmus - důraz na látku, racionální momenty osovojování učiva přehlíží osobnosti žáků Teorie formálního vzdělání - přestavilelé - J. J. Pestalozzi ( ), Herbart ( ) cíl - rozvíjet různé stránky osobnosti žáka (rozumová schopnost, paměť, schopnost pozorování, pozornost, estetické cítění atd.) nejde se omezit jen na poznatky, ty zastarávají myšlení rozvíjeno na libovolném materiálu, vyústilo ve verbalizmus, osovojování abstraktních schémat Implikace do současnosti výběr toho, co se bude ve škole učit; podoba maturitních zkoušek zavádění klíčových kompetencí 1.3 Typy vzdělání z historického pohledu Elementární a všeobecné vzdělání typy vzdělání - vedle všeobecného se v 17. stol. začíná objevovat i elementární vzdělání, hlavní rozšíření v evropských zemích v 18. stol. (Rakousko - tereziánské reformy) Elementární vzdělání určeno dětem, které měly pokračovat v práci rodičů; nejnutnější poznatky - hlavně čtení a psaní na poč. 20. stol. - poskytováno v osmitřídních obecných školách + měšťanských školách (tříleté školy navazující na pátý ročník obecné školy) poskytují omezenou úroveň odborného vzdělávání, nedávají možnost úplného všeobecného vzdělávání 8

9 Všeobecné vzdělání na poč. 20. stol. - poskytováno na středních školách - gymnáziích, lyceích příprava na vysokoškolské vzdělání 1928, Čechy - osmiletá obecná škola ročník (42%), měšťanka (52%), nižší stř. školy (6 %) 1947, Čechy - osmiletá obecná škola ročník (5,6%), měšťanka (84%), nižší stř. školy (11 %) po druhé světové válce - sbližování obou typů vzdělávání, demokratizace vzdělávání, vyšší nároky na širokou populaci Odborné a všeobecné vzdělání Odborné vzdělávání vyvíjí se na základě elementárního vzdělání ve svých počátcích - pojato utilitaristicky (pro potřeby určitého zaměstnání), obecně vzdělávací prvky zcela potlačeny, pro fyzicky pracující (sociální rozměr) k nejstarším odborným školám u nás patří - montanistická škola v Jáchymově, 1733,,... systém vědomostí a dovedností, které jsou nutné pro určité pracovní činnosti (Skalková, 2007) Všeobecné vzdělávání ve svých počátcích - prvky praktického využití potlačeny, pro duševně pracující, 9

10 ,,... vzdělání, které poskytuje určitý systém poznatků, dovedností, hodnotovou orientaci. Rozvíjí schopnosti, osobnostní vlastnosti, postoje člověka. Při tom nesměřuje přímo k určité profesi. (Skalková, 2007) sbližování odborného a všeobecného vzdělání od pol. 20. stol. 1.4 Výběr učiva z historického pohledu didaktická transformace - obsah vědění se určitým způsobem dostává do školního vzdělání otázkou jak vybírat učivo se zabývají různé teorie v druhé pol. 20. stol. vznikají různé didaktické teorie v té době - mnoho poznatků, rozvoj vědy, Coombs -,,krize vzdělání Překonávání poznatkového encyklopdizmu a poznatkové roztříštěnosti Teorie základního učiva představitel O. Chlup ( ) chtěl překonat přetěžování žáků výběrem základního učiva, chtěl překonat formalizmus důraz na mezipředmětové souvislosti, aktivní účast žáka, vhled do předmětu Teorie kategoriálního vzdělávání a exemplárního vyučování představitel - W. Klafki (1927- ),,kategoriální vzdělání - kategoriální=reprezentativní, obecné, jednota obsahových i formativních stránek, obecné se odhaluje pomocí konkrétního - např. samostatná činnost, důležitý prvek zodpovědnosti 10

11 teorie exemplárního vyučování - princip výběru učiva tedy na základě vztahu obecného a zvláštního historik H. Heimpel - vyučování o středověku je prezentováno ve dvanácti krocích reprezentovaných historickou osobou limitace teorie základního učiva + exemplárního vyučování výběr z již existujícího učiva, chybí přidávání nových vědeckých poznatků Modernizace vzdělávacích obsahů Uvedení obsahu školního vzdělávání do souladu s vědou cíl - uvést školní vzdělávání do souladu s novými vědeckými poznatky důraz na přechod od statického přístupu (člověk si vystačí s poznatky ze školy celý život) k dynamickému přístupu (člověk se musí během života dále vzdělávat) důraz na teoretičtější přístupy, deduktivní metody, obecné pojmy, syntéza poznání Struktury pojmů dle J. S. Brunera (1915- ) důraz na strukturu předmětu, pochopení systému základních pojmů a vztahů mezi věcmi nejprve učit nejobecnější principy a při učení se konkrétnímu zasazovat do struktury důraz na vlastní objevování, pozorování, srovnání, abstrakci kritika na základě implementace do běžné praxe - přílišná abstraktnost, nepřiměřenost, jednostranný racionalizmus 11

12 1.4.3 Kurikulární teorie kurikulum většinou definováno jako,,celek učebního plánu a sled předmětů, specifické obsahy látky, souhrn zkušeností, které získávají žáci, vyučovací metody, prostředky a pomůcky, které odpovídají daným obsahům, adekvátní příprava učitelů iniciativy se chopili vědci a vědecké instituce důraz na efektivní plánování kurikula tvorba kurikula v následujících etapách podrobné rozpracování cílů vyučování konstrukce učebního materiálu implementace = uvádění látky do vyučování evaluace = hodnocení výsledků limitace - nebyly řešeny otázky obecných cílů vzdělávání, nebrán zřetel k psychologickým aspektům 70. léta - ekonomická recese, krize školního vzdělávání, nebezpečí jednostranného příklonu k vědě (technokratizmu) do centra se více dostává člověk reakce na kritiku školy - zakládání alternativních škol (svobodné školy, odškolnění společnosti) Doporučená literatura Kasper, T., Kasperová, D. Dějiny pedagogiky Praha: Grada, Průcha, J. Česko-anglický pedagogický slovník. Praha: ARSCI, Průcha, J. (ed.) Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, s.r.o., s. ISBN

13 Uljens, M. School Didactics and Learning. Psychology Press Ltd, UK, East Sussex: 2 Základní kurikulární dokumenty zásadní reforma kurikula vychází z dokumentu Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, Bílá kniha (kodifikován ve školském zákoně z roku 2004) Bílá kniha formuluje myšlenková východiska, obecné záměry a požadavky na vzdělání ve střednědobém horizontu základní východiska - decentralizovat školský systém a posílit pedagogickou autonomii učitelů způsob realizace - vytvoření dvouúrovňového participativního modelu národního kurikula Rámcové vzdělávací programy formulují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy a konkretizují požadavky státu na cíle, obsahy a očekávané výstupy preprimárního, primárního a sekundárního vzdělávání Školní vzdělávací programy tvoří druhý stupeň kurikulárních dokumentů, zpracovávají ho učitelé na dané škole, je závazný pro danou školu, specifikuje cíle, obsahy a očekávané výstupy vzdělávání 13

14 2.1 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice - Bílá kniha připravena MŠMT povinný materiál ke zkoušce: na stránkách MŠMT si najděte Bílou knihu a prostudujute ji s důrazem na doporučení, která jsou uváděna u jednotlivých částí (ke stažení zde ) 2.2 Rámcové vzdělávací programy respektují čtyři mezinárodně přijaté pilíře vzdělávání pro společnost vědění 21. století: učit se poznávat, jednat, žít společně a učit se být (Delors, 1996) zohledňován princip individualizace vzdělání, který respektuje osobnostní a vývojové zvláštnosti žáka a jeho potřeby jeden z klíčových pojmů používaných v RVP jsou klíčové kompetence = souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 14

15 hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti klíčové kompetence v základním vzdělávání: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní obsahové jádro = šířeji pojaté vzdělávací oblasti, které mají nahradit izolované vyučovací předměty; podpora integrovaných učebních celků realizovatelné v projektech, nově vzniklých předmětech atd. Vzdělávací obsah je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí, které jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) každá vzdělávací oblast je uvedena svou charakteristikou, cílovým zaměřením, vzdělávací obsah (témata učiva, očekávané výstupy) syntéza a mezioborové souvislousti jsou zdůrazněny v tzv. průřezových tématech 15

16 V RVP ZV jsou vymezena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova v rámcovém učebním plánu - závazně stanovené začlenění vzdělávacích oblastí, oborů a průřezových témat uvádí zásady pro tvorbu školního vzdělávacího programu Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro gymnázia připraveny Výzkumným ústavem pedagogickým (zkr. VÚP) povinný materiál ke zkoušce: na webových stránkách VÚP si najděte Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a důkladně tyto dva programy prostudujte (ke stažení zde) Rámcové vzdělávací programy pro odborné školy připravovány Národním ústavem odborného vzdělávání na domovských webových stránkách Národního ústavu odborného vzdělávání je link na tyto programy - (ke stažení zde ) povinný materiál ke zkoušce: na těchto stránkách si vyberte dva RV programy (lze vybrat RVP pro SOŠ, SOU, konzervatoře, nástavbové studium i praktické školy) a podrobně si je prostudujte 16

17 na přednášce bude představen jeden Rámcový vzdělávací program - z 3. vlny, obor kategorie L a M, obor M/01, Předškolní a mimoškolní pedagogika (ke stažení zde) 2.3 Školní vzdělávací programy povinný materiál ke zkoušce: vyberte si nějakou školu a prostudujte její školní vzdělávací program na přednášce bude představen školní vzdělávací program základní školy v Londýnské, Praha 2 (ke stažení zde) Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ najít zde a SOU lze 2.4 Evaluační standardy Maturitní zkouška informace o nové formě maturitní zkoušky lze najít na webových stránkách organizace CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) navazující na činnost organizace Centra pro reformu maturitní zkoušky tato organizace je řízena MŠMT Prostudujte si tyto webové stránky (odkaz na stránky je zde) s důrazem na maturitní model (ke stažení zde, přehledně je model zachycen na obrázku Maturitní model - grafické znázornění ve formátu PDF na uvedené webové stránce) - části maturitní zkoušky (společná a profilová část) povinné a nepovinné zkoušky v rámci jednotlivých částí role ředitele školy 17

18 plánovaný průběh maturitní zkoušky v roce 2011 a 2012 provázanost s Rámcovými vzdělávacími programy Komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizích jazyků (ke stažení zde) části této komplexní zkoušky porovnání formy zkoušky z jazyků s ostaními zkušebními předměty provázanost s Rámcovými vzdělávacími programy prostudování Katalogu požadavků pro český jazyk a literaturu vyšší úroveň obtížnosti (ke stažení zde) - na přednášce budou diskutovány vybrané úlohy z této zkoušky orientační prostudování Katalogu požadavků pro anglický jazyk - vyšší úroveň (ke stažení zde) - na přednášce budou diskutovány vybrané úlohy z této zkoušky Maturitní kalendář v roce 2011 (ke stažení zde) Jednotlivá zkouška, M-zkouška (ke stažení zde) Maturitní generálka (ke stažení zde - na přednášce proběhne návazná diskuze o článcích zveřejněných v denním tisku Testování žáků v průběhu povinné školní docházky Testování žáků v 9. ročníku (ke stažení zde) - obsah a cíle projektu Kvalita I Testování žáků v 5. ročníku (ke stažení zde) 18

19 2.5 Učební plány a učební osnovy Učební plány Učební plán je,,školní dokument, který uspořádává učivo do určitých celků, obsahuje jejich sled a jejich časovou dotaci (Skalková, 2007, s. 85) Základní typy uspořádání učiva v učebních plánech Předmětové uspořádání učiva spojuje jednotlivé předměty s příslušnými vědami, technickými a uměleckými obory nebo s určitými oblastmi praktické činnosti obsahuje nebezpečí poznatkové roztříštěnosti (rozvíjení ideí proti poznatkové roztříštěnosti - viz teorie mezipředmětových souvislostí O. Chlupa a teorie struktur J.S. Brunera) empiricky ověřované způsoby podporující vztahy mezi předměty: koordinace učiva jednotlivých předmětů zařazování předmětů syntetizujícího významu (např. prvouka a filozofie), předmětů syntetických (např. nauka o společnosti) spolupráce učitelů formou týmového vyučování interdisciplinární programy a integrované dny (hranice mezi předměty zcela odstraněny) RVP významně podporuje vztahy mezi předměty - zavádí vzdělávací oblastí (může obsahovat více vzdělávacích oborů), průřezová témata, možností vytvářet integrované předměty Projektové uspořádání učiva zpracováno na poč. 20. stol. americkou pragmatickou pedagogikou (představitelka: H. Parkhurstová) vychází z empiricky stanovených hlavních sfér společenského života (sociální vztahy, životní prostředí, trávení volného 19

20 času), spojuje obsah vzdělání s různými oblastmi praktických činností ( blízkost reálnému životu) meze: ztrácí se teoretický systém Modulové uspořádání učiva moduly vytváří určitou stavebnici, z níž se konstruuje učební plán podporuje integraci učiva, snaží se překonávat nedostatky předmětového a projetkového uspořádání v této formě je často organizována i příprava učitelů existují dva základní modely v přípravě učitelů: paralerní - aprobační předměty probíhají zároveň s kurzy pedagogické přípravy, typické pro přípravu učitelů pro primární stupeň konsekutivní - nejprve probíhá příprava v aprobačních předmětech, poté následují pedagogické a psychologické kurzy, typické pro přípravu učitelů pro sekundární stupeň Učební osnovy,,učební osnovy jsou školním dokumentem, který charakterizuje obecný cíl a pojetí vyučování danému předmětu, vymezuje obsah a rozsah učiva, jeho funkci (Skalková, 2007, s. 92) Základní koncepce uspořádání látky a jejího rozvíjení s ohledem na věk a úroveň rozvoje žáka: lineární uspořádání učivo se neopakuje, ročník od ročníku se postupuje dále příklad - matematika cyklické uspořádání 20

21 učivo je rozvrženo do cyklů, které se postupně opakují a rozvíjejí příklad - literatura, historie spirálové uspořádání syntéza předchozích při vytváření osnov uplatňujeme mnoho hledisek - společenskohistorická, epistemologická, axiologická, sociologická atd. Vnitřní pojetí osnov na základě hledisek epistemologických a psychologických epizodická (elementární, globální) rovina osnovování založena na zkušenosti žáků vychází z praktického života, emocionálních prožitků, konkrétních činností hlavně v nejnižších ročnících základní školy systematická rovina epizodická přechází k systematické rovině uplatnění analytických zřetelů, systematického uspořádání atd. epizoda je prostoupena systémem hlavně ve vyšších ročnících základní školy 3 Vyučování - teorie vyučování, cíle vyučování 3.1 Vybrané teorie výkladu vyučování Herbartova teorie, herbartizmus opírá se o asociační psychologii - základní prvek psychiky = představy 21

22 úkol vyučování - obohacování představ, vytváření vztahů mezi představami děje se to prostřednictvím slova a názornosti cesta poznávání ve vyučování vyjadřuje následujícím postupem - tzv. formální stupně poznání 1. jasnost - žák se zahloubá do látky, soustřeďuje pozornost, rozkládá předmět na jeho části; učitel vykládá, užívá názornosti 2. asociace - nové představy se sdružují s již získanými představami; učitel vyvolává u žáků staré představy a spojuje je s novými 3. systém - představy se uvádí ve vztah, vybírají se hlavní souvislosti, formulují se závěry, představy se řadí do vědecké soustavy 4. metoda - jde o aplikaci, řeší se praktické úkoly činnost učitele a žáků je systematická, předpokládá vnitřní souvislosti Herbartův trojúhelník s vrcholy učitel, učivo, žák - tímto též zdůraznil propojení činností učitele a žáka herbartovci zjednodušovali původní Herbartova učení docházelo k mechanickému aplikování uvedeného postupu bez ohledu na obsah, žáka atd. do popředí vstupuje učitel, žák byl pouze jako přijímající (poslouchá slovo učitele, vidí názorné ukázky učitele), aktivně ale nejedná převaha pamětního učení, encyklopedické pojetí vyučování, intelektualismus jako hra představ 22

23 3.1.2 Pragmatická koncepce J. Deweye ( ) kritizoval herbartovskou školu - jednostranný intelektualismus, pasivitu žáků v díle Demokracie a výchova kladl důraz na školu spojenou se životem vyučování prostřednictvím konání, důraz na aktivní činnost žáků průběh vyučování chápe jako postupné řešení problémů počátek tvoří pocit obtíží, potřeba problém řešit žáci činí problém jasnějším, vymezují jeho hranice přechod od daného problému k tomu, co ještě není - představa o možném řešení, třída navrhuje řešení žáci rozvíjejí hypotézy, prověřují hypotézy další pozorování, uznání či odmítnutí hypotézy v praxi šel do popředí jednostranný prakticizmus, vedlo ke snížení úrovně vzdělání Konstruktivizmus současná významná didaktická teorie důraz na aktivitu subjektu, poznání je strukturováno především subjektem prekoncept = vysvětlení a pojmy, která jsou subjektu vlastní, může jít i o nesprávná vysvětlení žáci transformují, rozvíjejí a rekonstruují své dřívější pojmy, nový poznatek se zasazuje do struktury z prekonceptů přecházejí k vědeckým pojmům, vysvětlením 23

24 3.2 Cíle ve vyučování nejdůležitější komponenty vyučovacího procesu: cíle procesu vyučování, obsah (učivo), součinnost učitele a žáků, metody, organizační formy a didaktické prostředky, podmínky modelové komponenty vyučovacího procesu je třeba mít na paměti např. při rozboru problémů, jež se mohou vyskytnout ve vyučování 3.3 Funkce cílů, hierarchizace cílů cíl vyučování = zamýšlený a očekávaný výsledek, k němuž učitel společně se žáky směřuje tento výsledek je vyjádřen ve změnách, kterých se dosahuje ve vědomostech, dovednostech a vlastnostech žáků prostřednictvím vyučování cíle vyučování nechápat odděleně od celé hierarchie cílů různé obecnosti nejobecnější cíle: vyplývají z potřeb společnosti, spjaty s kulturou při konkretizaci cílů uplatňujeme zřetel k obsahu učiva, žákovi konkrétnější cíle související s obsahem učiva a žákem jsou vyjádřeny v kurikulárních dokumentech - Bílá kniha, RVP, ŠVP hierarchizace cílů (od cílů školy po vyučovací hodinu): cíle školy, cíle předmětu, cíle ročníku, cíle tématického celku, cíle tématu, cíle vyučovací hodiny (cíle se navzájem ovlivňují) konkretizace cílů souvisí s kognitivními, afektivními i psychomotorickými stránkami osobnosti 24

25 3.4 Taxonomie cílů teorie programovaného vyučování a teorie kurikula přispěly v druhé pol. 20. století k rozpracování kategorie cíle tím, že nastolily otázku operacionalizace cíle B. S. Bloom, D. R. Krathwohl a další rozpracovali taxonomie cílů a to tak, aby se daly vyjádřit pojmech chování a byly objektivně zjistitelné Bloomova taxonomie jedná se o taxonomii v oblasti poznávacích procesů skládá se ze šesti kategorií cílů, ty se dále člení, jsou uspořádány podle úrovně náročnosti taxonomie uvedená v knize Skalková (2007) je ke stažení zde Niemierkova taxonomie jedná se o taxonomii v oblasti afektivní B. Niemierko rozvíjel taxonomii D. R. Krathwohla D. R. Krathwohl představil následující taxonomii: vnímání podnětů reagování na ně jejich hodnocení systematizace hodnocení zvnitřňování hodnot B. Niemierko kriticky hodnotil jednostrannou koncepci internalizace výše uvedené taxonomie (přizpůsobení jako nejvyšší úroveň) a nekladení důrazu na tvůrčí činnost 25

26 taxonomie B. Niemierka vyjádřená v kategoriích motivačních výsledků výchovy: účast v činnosti: vykonávání činnosti, ale bez zvláštní vlastní iniciativy samostatné pokusy o činnost pozitivní vztah k činnosti: na základě trvalé vnitřní potřeby, ale bez širšího zobecnění systém činností: uvědomělé a systematicky uspořádané činnosti, subjekt se s činnostmi ztotožňuje, činnost nabývá osobitého vztahu 3.5 Motivační význam cíle v učení žáků výzkumy: velké efektivity vyučování dosáhneme tím, že žáci přesně znají cíl jejich činnosti, to, co si mají osvojit žák pak může plánovat svoji činnost sám zásadní je motivační složka - žák přijímá cíl za vlastní, cíl má určitou subjektivní složku podmínky pro přijímání cíle vyučování u žáka za jeho vlastní cíle: dostupnost cíle - ta je pro žáky přitažlivá, není to jen to, co od nich žádá učitel (nelze zcela zjednodušovat - žák se někdy musí učit i to, co ho nezajímá) konkrétní formulace cíle - formulovat ho může učitel, ale i samotní žáci (učitel má pouze regulativní roli); vnímání cíle žákem jako přirozeného problému, který je součástí zajímavé situace v praxi se často vyskytuje pouze snaha o dobrou známku bez ohledu na obsah motiv vedoucí k cíli a obsah nemají nic společného, rozpadá se tím celek pedagogického procesu 26

27 Otázky: Znají žáci hlavní cíle jejich učení? A jejich učení v jednotlivých předmětech? Je v cílích příhlíženo k jejich životním zkušenostem a zájmům? Jsou cíle v souladu s možnostmi žáků? Jsou vytvořeny podmínky pro to, aby se žáci rádi učili? Podněcují cíle žáka k samostudiu, samostatnému kladení cílů, hledání jejich realizace? 4 Research based strategies for increasing student achievement Efektivní přístupy ve vyučování ověřené pedagogickým výzkumem art teaching is becoming science of teaching in the 1970s - researchers began to look at the effects of instruction on student learning before - Coleman report, quality of schooling students receive accounts for only about 10 percent of the variance in student achievement school makes a little difference the other 90 percent = students natural ability or aptitude, socioeconomic status, home environment but it is not that bad - why? other researchers (Rosenthal, R., Hunter, J., Schimdt, F.) translated the 10 percent into percentile gain of about 23 points (a student attending a good school will have a score 23 percentile points higher than a student attending a bad school) from the 1970s - an individual teacher has a powerful effect on students achievement although the school does not the fact that a teacher does not have an effect on students achievement has been refuted 27

Hana Voňková, katedra školní a sociální pedagogiky. 26.11. 12:05-17:35 v M103, 7.1. 12:35-14:05 v R305

Hana Voňková, katedra školní a sociální pedagogiky. 26.11. 12:05-17:35 v M103, 7.1. 12:35-14:05 v R305 Obecná didaktika vyučující Hana Voňková, katedra školní a sociální pedagogiky email h.vonkova@gmail.com konzultace během zimního semestru úterý 14:15-15:00 v R225 kód v SISu OKNPP141 povinný kurz v rámci

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

Automatizovaná formální verifikace

Automatizovaná formální verifikace Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech Kamil Dudka 11. března 2010 Téma práce efektivní techniky pro verifikaci programů, které pracují s dynamickými datovými strukturami na vstupu bude

More information

OKRUHY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Rozšiřující studium Anglický jazyk učitelství pro základní školy (2-leté studium) Didaktika anglického jazyka

OKRUHY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Rozšiřující studium Anglický jazyk učitelství pro základní školy (2-leté studium) Didaktika anglického jazyka OKRUHY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Rozšiřující studium Anglický jazyk učitelství pro základní školy (2-leté studium) Didaktika anglického jazyka GENERAL REQUIREMENTS The student should be able to: prove the ability

More information

Topics for the final state examination Magister studies (Navazující magisterské studium - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol)

Topics for the final state examination Magister studies (Navazující magisterské studium - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol) Topics for the final state examination Magister studies (Navazující magisterské studium - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol) Methodology General requirements: The student should

More information

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 MICROSOFT WORD 2010 Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 Microsoft Word 2010 Anotace V souboru typu pdf

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning WRITING LETTERS Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice

More information

Enterprise Annual Plan and Its Software Support

Enterprise Annual Plan and Its Software Support Enterprise Annual Plan and Its Software Support Ing. David Michálek Vedoucí práce: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc. Abstrakt Tento příspěvek se zabývá procesem tvorby ročního plánu v podniku, s důrazem na

More information

Introduction to the Topic. Tomáš ČECH. School and Health 21, 2010, Papers on Health Education

Introduction to the Topic. Tomáš ČECH. School and Health 21, 2010, Papers on Health Education School and Health 21, 2010, Papers on Health Education COMPETENCY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR THE PRIMARY PREVENTION OF DRUG ABUSE WITH A VIEW OF THE ATTITUDES TOWARDS THE TOPICS OF DRUGS ABUSE PREVENTION

More information

Computer Science Education on High Schools

Computer Science Education on High Schools WDS'10 Proceedings of Contributed Papers, Part I, 110 115, 2010. ISBN 978-80-7378-139-2 MATFYZPRESS Computer Science Education on High Schools D. Lessner Department of Software and Computer Science Education,

More information

Jazyk C# (seminář 8)

Jazyk C# (seminář 8) Jazyk C# (seminář 8) Pavel Procházka KMI 12. listopadu 2014 Na co je dobré XML? Deklarativní jazyk reprezentující čitelně data Snadná práce s konfiguračními soubory a ukládání do souboru Human readeble

More information

Strategy related factors of business entity structure and behaviour

Strategy related factors of business entity structure and behaviour Strategy related factors of business entity structure and behaviour Faktory struktury a chování podnikatelských subjektů ve vztahu k jejich strategii J. HRON Czech University of Agriculture, Prague, Czech

More information

BIOETHICS AND ENVIRONMENTAL ETHICS AS PART OF THE TRAINING OF FUTURE CIVICS AND SOCIAL SCIENCES BASICS TEACHERS

BIOETHICS AND ENVIRONMENTAL ETHICS AS PART OF THE TRAINING OF FUTURE CIVICS AND SOCIAL SCIENCES BASICS TEACHERS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration BIOETHICS AND ENVIRONMENTAL ETHICS AS PART OF THE TRAINING OF FUTURE CIVICS AND SOCIAL SCIENCES BASICS TEACHERS Petr JEMELKA Abstract:

More information

Nonlinguistic Representations

Nonlinguistic Representations Nonlinguistic Representations Classroom Instruction That Works Administrative Outcomes Administrative Outcomes Demonstrate the use of nonlinguistic representation strategies. Guide teachers in planning

More information

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

More information

VY_22_INOVACE_54 Present perfect. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8.,9.

VY_22_INOVACE_54 Present perfect. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8.,9. VY_22_INOVACE_54 Present perfect Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8.,9. G: PRESENT PERFECT (předpřítomný čas) now + HAVE/HAS + past participle (3.

More information

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic ERIS Web Journal 2/2014 The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic Lenka Krhutová Abstract Based on the current legislation of the Czech Republic, specific

More information

INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS. Ladislav BERANEK

INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS. Ladislav BERANEK OTHER ARTICLES INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS Ladislav BERANEK Abstract: Information systems security includes a number of computer science disciplines,

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Ondřej Zajíček CZ.NIC z.s.p.o. IT 13 Úvod I Úvod do dynamického routování I Představení démona BIRD I OSPF a BIRD I BGP a BIRD Dynamické routování I Sestavení routovacích tabulek

More information

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES School and Health 21, 2011, Education and Healthcare ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ

More information

Thinking About Thinking Lesson 1

Thinking About Thinking Lesson 1 Critical Learning What is and why it s valued Who students are, as learners Curriculum Expectations Reflecting on Skills and Strategies: Reflect on and identify their strengths as readers, areas for improvement,

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: Marilena Nečinová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: Marilena Nečinová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Marilena Nečinová Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_REPORTED SPEECH_S3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

More information

Science Rocks Grade Six

Science Rocks Grade Six Ohio Standards Connections: Earth and Space Sciences Benchmark D Identify that the lithosphere contains rocks and minerals and that minerals make up rocks. Describe how rocks and minerals are formed and/or

More information

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Revision test Business English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 4, 2011 ICT helps to overcome disabilities P. Benda, Z. Havlíček, V. Lohr and M. Havránek Department of Information Technologies, Faculty

More information

Plot Connections Grade Five

Plot Connections Grade Five Ohio Standards Connection Reading Applications: Literary Text Benchmark C Identify the elements of plot and establish a connection between an element and a future event. Indicator 3 Identify the main incidents

More information

The Art and Science of Teaching the Common Core State Standards

The Art and Science of Teaching the Common Core State Standards The Art and Science of Teaching the Common Core State Standards Author: Robert J. Marzano July 2013 Learning Sciences Marzano Center 3001 PGA Boulevard Palm Beach Gardens, Florida 33410 717.845.6300 MarzanoCenter.com

More information

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ Arnošt Veselý, Dagmar Brechlerová Abstract: Security of an information system is its very important property,

More information

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Konstrukce modelu pro optimalizaci kapitálové struktury podnikù èeského mlékárenského prùmyslu G. CHMELÍKOVÁ

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume II Number 1, 2010 Quality Evaluation of Electronic Data Exchange System between Business and State Authorities M. Ulman, Z. Havlíček Czech University

More information

EXPERIENCES WITH NEW APPROACH TO USE OF

EXPERIENCES WITH NEW APPROACH TO USE OF Volume 1, Number 1, 2008 EXPERIENCES WITH NEW APPROACH TO USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION Kateřina Kostolányová Abstract: Paper describes approach of Department of Information and Communication

More information

NÁVRH Příklady hlášení obchodů

NÁVRH Příklady hlášení obchodů NÁVRH Příklady hlášení obchodů Příklady HLOB říjen 2007 verze DRAFT 1 Číslo změny Účinnost změny 1. 22.10.2007 Označení změněné části První zveřejnění příkladů hlášení obchodů Číslo verze po změně Změnu

More information

The role of employment in the development of Czech rural areas

The role of employment in the development of Czech rural areas The role of employment in the development of Czech rural areas Úloha zaměstnanosti v rozvoji českého venkovského prostoru G. PAVLÍKOVÁ, P. MAŘÍKOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

Informace o programu Horizon 2020

Informace o programu Horizon 2020 Informace o programu Horizon 2020 Pracovní snídaně Zabezpečení železniční dopravy s využitím GNSS GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz;

More information

Classroom Management That Works

Classroom Management That Works Classroom Management That Works Participant Packet Research-Based Strategies for Every Teacher Authors: R. Marzano & D. Pickering Presenter: Mark P. Foseid Marzano and Associates P.A.G.E Session 2, December,

More information

LEARNING THEORIES Ausubel's Learning Theory

LEARNING THEORIES Ausubel's Learning Theory LEARNING THEORIES Ausubel's Learning Theory David Paul Ausubel was an American psychologist whose most significant contribution to the fields of educational psychology, cognitive science, and science education.

More information

First Principles 1. First Principles of Instruction: A synthesis

First Principles 1. First Principles of Instruction: A synthesis First Principles 1 Running head: First Principles of Instruction First Principles of Instruction: A synthesis * Merrill, M. D. (2007). First principles of instruction: a synthesis. Trends and Issues in

More information

Comparing and Contrasting Grade Three

Comparing and Contrasting Grade Three Ohio Standards Connection Reading Applications: Literary Text Benchmark A Compare and contrast plot across literary works. Indicator 1 Recognize and describe similarities and differences of plot across

More information

Energy Chains Grade Seven

Energy Chains Grade Seven Ohio Standards Connection: Physical Science Benchmark D Describe that energy takes many forms, some forms represent kinetic energy and some forms represent potential energy; and during energy transformations

More information

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

More information

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Adopt an Ecosystem Project Grade Ten

Adopt an Ecosystem Project Grade Ten Ohio Standards Connection: Life Sciences Benchmark F Explain the structure and function of ecosystems and relate how ecosystems change over time. Indicator 15 Explain how living things interact with abiotic

More information

ADAPTATION OF CHILDREN WITH LIMITED HEALTH ABILITIES TO THE CONDITIONS OF SCHOOLING. THE EXPERIENCE OF RUSSIAN SOCIAL EDUCATIONALISTS

ADAPTATION OF CHILDREN WITH LIMITED HEALTH ABILITIES TO THE CONDITIONS OF SCHOOLING. THE EXPERIENCE OF RUSSIAN SOCIAL EDUCATIONALISTS School and Health 21, 2010, Health Education: International Experiences ADAPTATION OF CHILDREN WITH LIMITED HEALTH ABILITIES TO THE CONDITIONS OF SCHOOLING. THE EXPERIENCE OF RUSSIAN SOCIAL EDUCATIONALISTS

More information

Contribution of cooperative language learning to ICCintercultural. competence

Contribution of cooperative language learning to ICCintercultural. competence Contribution of cooperative language learning to ICCintercultural communicative competence Ivana Mičínová Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Many times a day I realize how

More information

Systems of Transportation and Communication Grade Three

Systems of Transportation and Communication Grade Three 1 Ohio Standards Connection: Geography Benchmark D Analyze ways that transportation and communication relate to patterns of settlement and economic activity. Indicator 8 Identify systems of transportation

More information

EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES

EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES Radka Vaníčková Robert Zeman EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES Abstract: The aim of the paper is to determine the current level of competences

More information

Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives

Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives Pavel Pecina *, Petr Sládek Abstract The paper gives an overview on the origin and historical

More information

Basic Concepts in Research and Data Analysis

Basic Concepts in Research and Data Analysis Basic Concepts in Research and Data Analysis Introduction: A Common Language for Researchers...2 Steps to Follow When Conducting Research...3 The Research Question... 3 The Hypothesis... 4 Defining the

More information

WHAT IS CRITICAL THINKING?

WHAT IS CRITICAL THINKING? Integrating Critical Thinking Skills into the Standard Curriculum Bob Iseminger, Pieces of Learning, IAGC, 02/09/16 biseminger@rocketmail.com WHAT IS CRITICAL THINKING? Accepting ideas and acting on them

More information

Specific tool for evaluation of elearning

Specific tool for evaluation of elearning Specific tool for evaluation of elearning Jana Kapounova Department of Information and Communication Technology University of Ostrava Ostrava, Czech Republic Jana.Kapounova@osu.cz Katerina Kostolanyova

More information

Instructional Strategies

Instructional Strategies Twenty Instructional Strategies For Success With Standards Oswego s Instructional Design for Attainment of Standards identifies instructional strategies that relate to the various types of learning contained

More information

Changes in Our Sky Grade Two

Changes in Our Sky Grade Two Ohio Standards Connection: Earth and Space Sciences Benchmark A Observe constant and changing patterns of objects in the day and night sky. Indicator 2 Observe and describe how the sun, moon and stars

More information

Creating a Love for Science for Elementary Students through Inquiry-based Learning. Trina L. Spencer. Tracy M. Walker

Creating a Love for Science for Elementary Students through Inquiry-based Learning. Trina L. Spencer. Tracy M. Walker Creating a Love for Science for Elementary Students through Inquiry-based Learning Trina L. Spencer Tracy M. Walker Educators know that science, technology, engineering, and math (STEM) education is crucial

More information

Research on Graphic Organizers

Research on Graphic Organizers Research on Graphic Organizers Graphic Organizers are visual representations of a text or a topic. Organizers provide templates or frames for students or teachers to identify pertinent facts, to organize

More information

Local Government and Leaders Grade Three

Local Government and Leaders Grade Three Ohio Standards Connection: Government Benchmark A Identify the responsibilities of the branches of the U.S. government and explain why they are necessary. Indicator 2 Explain the structure of local governments

More information

BARRIERS IN COMMUNICATION WHEN SOLVING WORD PROBLEMS

BARRIERS IN COMMUNICATION WHEN SOLVING WORD PROBLEMS BARRIERS IN COMMUNICATION WHEN SOLVING WORD PROBLEMS Růžena Blažková, Milena Vaňurová 1. Introduction When forming mathematical concepts as well as during regular mathematics teaching, the problem of understanding

More information

IMPORTANCE OF COMMUNITY FEATURES IN THE EDUCATION FOR HEALTHY NUTRITION AND HEALTHY LIFESTYLE IN PRIMARY SCHOOLS

IMPORTANCE OF COMMUNITY FEATURES IN THE EDUCATION FOR HEALTHY NUTRITION AND HEALTHY LIFESTYLE IN PRIMARY SCHOOLS School and Health 1, 011, Education and Healthcare IMPORTANCE OF COMMUNITY FEATURES IN THE EDUCATION FOR HEALTHY NUTRITION AND HEALTHY LIFESTYLE IN PRIMARY SCHOOLS Jana FIALOVÁ Abstract: Intervention prevention

More information

Exemplary Planning Commentary: Elementary Literacy

Exemplary Planning Commentary: Elementary Literacy Exemplary Planning Commentary: Elementary Literacy! This example commentary is for training purposes only. Copying or replicating responses from this example for use on a portfolio violates TPA policies.

More information

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Mrh52 Vypracoval,

More information

APPENDIX Revised Bloom s Taxonomy

APPENDIX Revised Bloom s Taxonomy APPENDIX Revised Bloom s Taxonomy In 1956, Benjamin Bloom and his colleagues published the Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, a groundbreaking book that classified

More information

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

More information

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_AJ9NO_03_03_09

More information

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Martin Srb 3G Consulting Engineers s.r.o., Prague, Czech Republic ABSTRACT: Based on evaluation of tunnel accidents/collapses during

More information

Engaging the Whole Child, Every Child

Engaging the Whole Child, Every Child The Learning Cube: Engaging the Whole Child, Every Child John Antonetti Colleagues on Call john @411oncall.com Personal Response Clear/Modeled Expectations Emotional/Intellectual Safety Learning with Others

More information

TEACHERS VIEWS AND USE OF EXPLANATION IN TEACHING MATHEMATICS Jarmila Novotná

TEACHERS VIEWS AND USE OF EXPLANATION IN TEACHING MATHEMATICS Jarmila Novotná TEACHERS VIEWS AND USE OF EXPLANATION IN TEACHING MATHEMATICS Jarmila Novotná Abstract This study analyses teachers of mathematics views on explications in teaching mathematics. Various types of explanations

More information

Explicit Instruction in Thinking

Explicit Instruction in Thinking Explicit Instruction in Thinking Teaching Specific Skills Project-based learning offers rich opportunities for providing instruction in specific thinking skills and strategies while emphasizing subject

More information

Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher

Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher Emil Kříž Ing., Ph.D. Czech University of Life Sciences Prague, Institute of Education and Communication, Czech Republic

More information

Didactic conception of teaching of psychology in high schools

Didactic conception of teaching of psychology in high schools Didactic conception of teaching of psychology in high schools Vašutová, M. University of Ostrava, Faculty of Arts, Ostrava, Czech Republic maria.vasutova@osu.cz Abstract The paper deals with teaching of

More information

WORKSHEET 1 - THE CAKE RECIPE

WORKSHEET 1 - THE CAKE RECIPE WORKSHEET 1 - THE CAKE RECIPE 1. You are in the kitchen now. Look at around and write down as many words as you see or know. Do not use the dictionary. 2. Each group has different cards with the names

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

English Welcome Unit. Mgr. Martin Juchelka. Pracovní listy pro SOU, nematuritní obory Angličtina opakování ze ZŠ

English Welcome Unit. Mgr. Martin Juchelka. Pracovní listy pro SOU, nematuritní obory Angličtina opakování ze ZŠ English Welcome Unit Pracovní listy pro SOU, nematuritní obory Angličtina opakování ze ZŠ Mgr. Martin Juchelka Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických

More information

SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES

SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES Dagmar Burdová Klíčová slova: Efektivita, management, manažer, podnik, procesy, řízení pracovního

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

The following strategies have been shared by Kate Christensen from William Colenso College. Kate offers detailed explanations for how each strategy

The following strategies have been shared by Kate Christensen from William Colenso College. Kate offers detailed explanations for how each strategy The following strategies have been shared by Kate Christensen from William Colenso College. Kate offers detailed explanations for how each strategy support learners to develop comprehension skills, how

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume II Number 4 - Special, 2010 Possibilities of web-conferencing systems for disabled students P. Benda, M. Havránek, V. Lohr, Z. Havlíček Czech University

More information

Ohio Markets Grade Four

Ohio Markets Grade Four Ohio Standards Connection: Economics Benchmark C Explain how competition affects producers and consumers in a market economy and why specialization facilitates trade. Indicator 6 Explain why many jobs

More information

Business rules specification and business processes modelling

Business rules specification and business processes modelling Business rules specification and business processes modelling Specifikace podnikových pravidel a modelování podnikových procesů I. Rábová Department of Informatics, Faculty of Business and Economics, Mendel

More information

Effective Online Communication

Effective Online Communication Effective Online Communication Even for seasoned users of the Internet, communicating online can be a minefield of misunderstandings. It is therefore imperative that instructors enter the online classroom

More information

5. Formally register for INS299 for the number of semester hours indicated on your contract.

5. Formally register for INS299 for the number of semester hours indicated on your contract. HONORS INDEPENDENT STUDY GUIDELINES: According to the Lake Land College catalog course description, independent study is designed to permit the student to pursue a course of study not typically available

More information

Five High Order Thinking Skills

Five High Order Thinking Skills Five High Order Introduction The high technology like computers and calculators has profoundly changed the world of mathematics education. It is not only what aspects of mathematics are essential for learning,

More information

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Program vedeckého seminára organizovaného v rámci riešenia grantového projektu KEGA 023PU-4/2012 Encyklopédia

More information

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Acta Mechanica Slovaca, 3/2008 1 TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Václav KRYS, Tomáš KOT, Ján BABJAK, Vladimír MOSTÝN Testování a kalibrace IR snímačů vzdálenosti Na katedře robototechniky

More information

Jobs Produce Goods and Services Grade Two

Jobs Produce Goods and Services Grade Two Ohio Standards Connection: Economics Benchmark B Distinguish between goods and services and explain how people can be both buyers and sellers of goods and services. Indicator 3 Recognize that most people

More information

Instructional Scaffolding to Improve Learning

Instructional Scaffolding to Improve Learning Instructional Scaffolding to Improve Learning When you incorporate scaffolding in the classroom, you become more of a mentor and facilitator of knowledge rather than the dominant content expert. Although

More information

Writing Learning Objectives

Writing Learning Objectives Writing Learning Objectives Faculty Development Program Office of Medical Education Boston University School of Medicine All Rights Reserved 2004 No copying or duplication of this presentation without

More information

National Curriculum Levels

National Curriculum Levels National Curriculum Levels How do they work? 1 The National Curriculum Levels A few parents have asked for an explanation of the levelling system within the National Curriculum. From Year 1 onwards, then

More information

OVERVIEW OF THE CHARACTERISTICS OF CAREER CONCEPTS PŘEHLED CHARAKTERISTIK KARIÉRNÍCH KONCEPTŮ

OVERVIEW OF THE CHARACTERISTICS OF CAREER CONCEPTS PŘEHLED CHARAKTERISTIK KARIÉRNÍCH KONCEPTŮ OVERVIEW OF THE CHARACTERISTICS OF CAREER CONCEPTS PŘEHLED CHARAKTERISTIK KARIÉRNÍCH KONCEPTŮ Hana Klupáková Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Slovakia klupakova@pef.czu.cz

More information

ATTITUDES OF STUDENTS IN SPORT EDUCATION TO THE SPORT ACTIVITY OF BLIND PEOPLE IN HUNGARY AND POSSIBLE REASONS FOR THEM

ATTITUDES OF STUDENTS IN SPORT EDUCATION TO THE SPORT ACTIVITY OF BLIND PEOPLE IN HUNGARY AND POSSIBLE REASONS FOR THEM Acta Univ. Palacki. Olomuc., Gymn. 2007, vol. 37, no. 3 21 ATTITUDES OF STUDENTS IN SPORT EDUCATION TO THE SPORT ACTIVITY OF BLIND PEOPLE IN HUNGARY AND POSSIBLE REASONS FOR THEM Peter Osvath, Katalin

More information

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1 Journal of Finance and Bank Management June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 134-138 ISSN: 2333-6064 (Print), 2333-6072 (Online) Copyright The Author(s). All Rights Reserved. Published by American Research Institute

More information

Teacher Scales for Reflective Practice:

Teacher Scales for Reflective Practice: Teacher Scales for Reflective Practice: Applying the Art and Science of Teaching Marzano Research Laboratory Englewood, Colorado 2010 No version or adaptation of this material may be used in electronic

More information

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Culture Autor: Mgr. Lenka Fialová Název: St. Vitus Cathedral Datum:

More information

Overview. Essential Questions. Precalculus, Quarter 2, Unit 2.5 Proving Trigonometric Identities. Number of instruction days: 5 7 (1 day = 53 minutes)

Overview. Essential Questions. Precalculus, Quarter 2, Unit 2.5 Proving Trigonometric Identities. Number of instruction days: 5 7 (1 day = 53 minutes) Precalculus, Quarter, Unit.5 Proving Trigonometric Identities Overview Number of instruction days: 5 7 (1 day = 53 minutes) Content to Be Learned Verify proofs of Pythagorean identities. Apply Pythagorean,

More information