Druhá časť Zborníka z vedeckej konferencie s medzinárodnou. účasťou VÝCHOVA, ŠKOLA, SPOLOČNOSŤ MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ. 30. november 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Druhá časť Zborníka z vedeckej konferencie s medzinárodnou. účasťou VÝCHOVA, ŠKOLA, SPOLOČNOSŤ MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ. 30. november 2006."

Transcription

1 Druhá časť Zborníka z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou VÝCHOVA, ŠKOLA, SPOLOČNOSŤ MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ 30. november 2006 Bratislava Sekcia 1 A, B, C: Výchova a jej trendy v kontexte súčasného edukačného systému Učitel a současný edukační systém Drahomíra Holoušová Milena Krobotová Vzdělávání učitelů v kontextu současných proměn edukačního systému v ČR a jeho etické problémy Jana Doležalová - Pavel Vacek K problematike ďalšieho vzdelávania učiteľov z pohľadu teoreticko-praktického Emília Fulková Rózne znaczenia pedagogiky Bogusław Śliwerski Ciele výchovy a vzdelávania v edukačných procesoch Jolana Manniová Metóda koncepčnej zmeny v školskom vzdelávaní Silvia Šuverová 32

2 Kritika školy očima laiků i odborníků aneb Nic nevíme bez přizpůsobujícího nástroje nebo schopnosti tvůrčí Blanka Rozehnalová O aplikaci pedagogiky na obory sociální a misijní práce v rómske komunitě, vyučované na ústavu romologických študií UKF Nitra Jaroslav Balvín Pedagogická praxe významný prostředek rozvoje kompetencí budoucích učitelů MŠ Eva Šmelová Konštruktivisticky vedený vysokoškolský kurz všeobecnej didaktiky na tému Didaktické zásady a humanistické prístupy k vyučovaniu Renáta Tóthová Výchova v práci vysokoškolského učiteľa Mariana Sirotová Triedny učiteľ a jeho výchovné pôsobenie Blanka Čavajdová Výchova k tvorivosti v príprave budúcich učiteľov Miroslava Kinská Vzdělávání učitelů v oblasti sociálních deviací na českých VŠ Václav Bělík Hodnotenie účinnosti vyučovacích metód a možnosti pedagogickej evaluácie v kontexte modernej pedagogickej vedy Tímea Zaťková K niektorým teoretickým aspektom direktívneho a nondirektívneho prístupu vo vyučovacom procese Boris Bošanský Projektové vyučovanie a jeho vplyv na sociálnu klímu triedy Zuzana Geršicová Využívanie IKT vo vyučovaní bežných predmetov v ZŠ a jeho prínosy Zuzana Hrková - Lenka Šníderová Vplyv koncepcie mastery learning na úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov ZŠ Soňa Grofčíková Anna Tirpáková Využitie didaktických hier vo vyučovaní prírodopisu v 9. ročník ZŠ Ján Štubňa Milan Gnoth Emília Fulková 33

3 Potreba kurikulárnej zmeny v športovo - zdravotných témach vo vtťahu k tvorbe kurikula 1. stupňa ZŠ Soňa Kršjaková Literární výchova a její místo v kontextu současného edukačního systému Dana Šíblová Výchovné působení literární čítanky pro 6. ročník v současném edukačním systému Ilona Pokorná Problémy ve výuce literární výchovy na střední škole učňovského typu Vilém Ďoubal Spolupráce školy a muzea jako jedna z možností způsobu výuky na 1. stupni ZŠ Alena Vavrdová Pedagogické aspekty výchovy filmového diváka na základní škole Jana Sladová Európska dimenzia výchovy v prieniku transformujúcej sa spoločnosti Martin Žilínek Etická paradigmata a současná výchova Jiří Pospíšil Výchova a jej trendy v systéme prípravy budúcich učiteľov na UMB v Banskej Bystrici Patrícia Zolyomiová Multikulturalismus z pohledu filozofie, antropologie a pedagogiky (očekávání a realita) Martina Cichá Náboženstvo a náboženská výchova v Európskej únii Pavol Tománek Friedrich Wilhelm Foerster zabudnutý pedagóg morálky, jeho výchovný koncept ako model pre dnešok Miroslav Gejdoš Teorie a praxe environmentální výchovy v přípravě budoucích učitelů předškolního vzdělávání Vlasta Hrdličková Pozitívne aspekty života žiaka v triede z hľadiska kvality života žiaka Slávka Hlásna 34

4 Komparácia systému odmien a trestov v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike Lujza Koldeová Dramatická výchova a dramaterapie v kontextu současného edukačního systému Darina Horáková Školský rituál alebo ako silnejšie pripútať študentov k škole? Miroslava Lemešová Sebeovládání - vybrané filozofické a pedagogické kontexty Alena Vališová Výchova ke zdravému sebevědomí Jitka Májová Inovatívne vzdelávacie programy pre učiteľov a koordinátorov výchovy k manželstvu a rodičovstvu Lívia Nemcová Nexus matky vo výchove Eva Orthová Eva Katarína Tišťanová Výchova v rodině a její možná souvislost se vznikem šikany ve školách Pavla Macháčková Projekty v mateřské škole jako východisko k uplatňování výchovných integračních aktivit u dětí předškolního věku Miluše Rašková Przymus czy swoboda w wychowaniu propozycje przełamania dylematu Małgorzata Rosin Psychoedukačný prístup vo výchovno-terapeutickom kontexte Ružena Žarnovičanová Rôzne aspekty realizácie environmentálnej výchovy v edukačnom procese Miriam Kakljuginová Výchova na pozadí vzdělávací reality Lucie Smékalová Názory rodičov intaktných detí na integráciu detí so špeciálnymi potrebami do základných škôl Janka Farkašová Načo nám je umenie vo výchovno-vzdelávacom systéme (Osobitosť Benešovej skladateľskej tvorby a pedagogicko-teoretickej pôsobnosti) Oľga Danášová 35

5 UČITEL A SOUČASNÝ EDUKAČNÍ SYSTÉM Drahomíra Holoušová Milena Krobotová Anotace: Příspěvek Učitel a současný edukační systém vychází z průzkumu realizovaného u vzorku posluchačů prezenčního i kombinovaného studia Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přináší náměty ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu a ke zvýšení prestiže učitele i školy v očích naší veřejnosti. Klíčová slova: školství, učitel, žák, výchovně-vzdělávací proces, mimoškolní činnost, prestiž školy. Úvod České školství zažívá v současné době velké změny, a to v souvislosti se zaváděním rámcových vzdělávacích programů, které jsou součástí nové koncepce vzdělávací soustavy. Jejich hlavním záměrem je přiblížit vyučovací proces reálnému životu. Zdůrazněn je komplexní přístup k jednotlivým disciplínám, jejich vzájemná propojenost, větší orientace na žáka či studenta a příprava pro jejich uplatnění na trhu práce. Je pochopitelné, že v nově pojatém edukačním systému se musíme zamýšlet nad postavením učitele, a to jak ve škole, městě či obci, tak také v rámci celé společnosti. O současném dění v našem školském systému pravidelně diskutujeme s učiteli základních i středních škol, ale také s posluchači učitelství, a to prezenčního i kombinovaného studia. Jejich názory nás natolik zaujaly, že jsme se rozhodli realizovat malý průzkum. Sestavili jsme dotazník, který obsahoval otevřené otázky zaměřené na současné školství a postavení učitele. Získali jsme více než 500 odpovědí, které obsahovaly různé podněty, jež mohou přispět nejen ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu, ale také ke zvýšení prestiže učitele i školy v očích naší veřejnosti. Po vyhodnocení průzkumu a následných besedách s respondenty jsme jejich vyjádření rozdělili do několika oblastí. Vzhledem k omezenému časovému rozsahu našeho vystoupení jsme se rozhodli zaměřit se na dvě oblasti: jak by bylo možné posílit prestiž učitele a co by mohli učitelé změnit v současném školství bez zvýšení finančních požadavků. Prestiž učitele Plně se lze ztotožnit s názorem, že prestiž si každý pedagog utváří sám, a to svým přístupem, chováním i povahou, že záleží jen na něm, jak na něj bude nahlížet veřejnost. V tomto případě měli respondenti na mysli osobní prestiž, neboť obecná prestiž učitelského povolání 36

6 spočívá na momentálně uznávaných společenských hodnotách. Ve světě ostrých loktů je výchova k toleranci, slušnosti a čestnosti podle názoru respondentů někdy obtížně realizovatelná v praxi. Proto také učitel, který výše zmíněné hodnoty žákům nabízí, se často jeví jako z jiného světa, není prostě out. Přední místo v odpovědích respondentů zaujímalo finanční ohodnocení českých učitelů ve srovnání s jejich zahraničními kolegy, kteří si údajně mohou dopřát více času na své soukromí a na odpočinek. Vyskytla se obava, že při pokračujícím pracovním tempu a zvyšování nároků, především administrativního typu, by se prototypem českého školství mohla stát neurotická žena s přehnanými požadavky na hygienu, dioptrickými brýlemi nasazenými na špičce nosu a s káravým pohledem upřeným na své svěřence, žena, která přenáší svůj pedagogický přístup na veřejnost i do vlastní rodiny. Lze se ztotožnit s tím, že nízké finanční ohodnocení způsobuje nízké sebevědomí učitelů. V očích některých žáků jsou často uctíváni ti učitelé či učitelky, kteří mají značkové oblečení, nejnovější mobilní telefon a jsou prostě in. Kritické připomínky byly zaměřeny na přístup médií (televize, rozhlas, video, internet aj.), jejichž vliv na veřejnost je v současné době velmi silný. Často je učitel zobrazován pouze v negativním světle a lidé tento obraz mnohdy bezmyšlenkovitě přejímají. Nevidíme ani důvod k tomu, aby se děti litovaly, že musí jít v září do školy, aby se stále argumentovalo tím, že české kantorství o prázdninách dva měsíce oddechuje apod. Nelze poukazovat jen na dva měsíce prázdnin. Pokud neuvedeme další souvislosti, jde o pouhý populismus. Ojedinělý nebyl ani povzdech nad tím, že např. v dřívějších dobách patřilo učitelské povolání k těm nejprestižnějším, i když také nebylo právě nejlépe ohodnoceno, jak dokládá odborná i krásná literatura minulých století. Dodnes však platí, že učitel není jen kantor, který má naučit základům nějakého předmětu, ale především člověk s otevřeným pohledem na svět a s názory, za něž si ho budou jeho žáci vážit. Prestiž učitele úzce souvisí se vztahem rodičů ke škole. Mnohdy rodiče hodnotí učitele podle toho, jak on hodnotí jejich děti. Místo domluvy dítěti je za jeho neúspěch obviněn učitel a nevhodné chování dětí k učiteli je pak jen odezvou na reakce rodičů. Stačí připomenout např. omlouvání nepřítomnosti žáků. Respondenti kombinovaného studia to považují za zneužívání práva, jež je dáno do rukou rodičů. Někdy se krutá realita odráží i v názoru, že člověk, který jen učí, nic neumí, protože jinak by pracoval někde úplně jinde, kde by vydělal více peněz. Oprávněně si proto respondenti kladou otázku, co může učitel dělat. Mnoho toho není. Může třeba napsat poznámku, které se pak někteří žáci spolu se svými rodiči zasmějí. Vzorek zkoumaných respondentů kombinovaného studia učí jak na městských, tak i na venkovských školách. Zaujala nás proto několikrát opakovaná myšlenka, že starší učitelé působící na venkovských školách mají celou řadu výhod. Znají místní problémy, neboť učí celé generace, a proto si mohou dovolit rodiče, kteří jsou jejich bývalí žáci, i pokárat a uvést věci na pravou míru. Význam vzdělání se v mnoha rodinách podceňuje. Žáci, kteří mají malou životní 37

7 zkušenost, věří svým rodičům (mnohdy jen se základním vzděláním), že učení je zbytečné a na nic. Krátkozrakost v tomto případě může mít velmi nepříznivé důsledky pro budoucí život dětí. Pokud se vrátíme k funkci médií, domníváme se, že místo zdůrazňování některých učitelských výhod by bylo daleko vhodnější zaměřit pozornost na vztah rodiče dítě vzdělání. Výchovně-vzdělávací proces a jeho zkvalitnění Respondenti vycházeli z předpokladu, že něco změnit nebo zlepšit lze i tím, co sami (anebo se svými žáky) umějí a dokáží. Upozornili jsme na to, že předložené náměty by měly být reálné. Závěry z průzkumu jsme opět rozdělili do několika oblastí: Nejvíce respondentů se zamýšlelo nad tím, jak zlepšit prostředí tříd a školy. Nejčastěji uváděli výzdobu tříd, na níž by se podíleli především sami žáci (nástěnky, keramické předměty, výrobky z nasbíraných přírodnin, výstava ocenění ve vitrínách, alternativní rozestavění nábytku ve třídě apod.). Jednotlivé předměty ve třídě by měly rozvíjet estetické cítění žáků. Zdůrazňována byla barevnost, včetně barevnosti lavic a pomůcek. S tímto názorem se ztotožňují i výsledky některých našich dřívějších průzkumů, které se zabývaly právě vlivem barev na žáky i studenty různých věkových skupin (viz např. studie Barvy a svět kolem nás). V několika případech věnovali respondenti pozornost také výzdobě školních jídelen, jež bývají opomíjenou součástí škol. Podle jejich názoru jde často o téměř nemocniční prostředí, v němž se neohřejí ani myšlenky. Mnoho našich absolventů již realizuje v praxi tzv. listárnu, jejímž prostřednictvím podávají žáci náměty a připomínky, jež přispějí k tomu, aby si vytvořili takovou školu, do níž by rádi chodili. Respondenti zdůrazňovali především využití mezipředmětových vztahů, ale i využití vhodných témat slohových prací žáků, která povedou k rozvoji jejich kreativního myšlení, ale také k nácviku některých slohových útvarů. Jako příklad uvádíme ukázku z fiktivního dopisu J. A. Komenskému, v němž žákyně 7. třídy vyjadřuje svůj názor na výuku, i když s využitím poněkud recesního přístupu: Vážený pane Komenský, moc si Vás vážím a líbí se mi Vaše heslo škola hrou. Myslím si, že by to bylo velice zajímavé, kdyby pro názorné předvedení tvaru krychle přišla učitelka matematiky převlečená za tento geometrický útvar. Ale ještě zajímavější by bylo, kdyby se v češtině učilo pomocí hádanek, různých pranostik a moudrostí, aby Vaše heslo doopravdy platilo a škola byla hrou. Moc Vás zdraví Vaše Pavlína S výše uvedeným námětem úzce souvisí možnost zavádění schránek důvěry. Zaujaly nás především dva náměty, jeden z české školy a jeden z německé školy, V české škole si vytvořili v pracovních činnostech fiktivní poštovní úřad. Na velký papír nalepili pro každého žáka poštovní obálku a jednu obálku i pro vyučující. Na obálky napsali svá jména a domluvili se na tom, že v dopisech budou uvádět svá přání i stížnosti. Vyučující se touto metodou podařilo 38

8 odhalit šikanu ve třídě, o níž vůbec nevěděla. Na jedné německé základní škole umístili vedle dveří do třídy dlouhý pruh papíru s různými podobami smajlíka. Vedle nich byly na provázku připevněny kolíky na prádlo se jmény žáků třídy. Každé dítě při příchodu připnulo kolíček k obrázku, který nejvýstižněji charakterizoval jeho náladu. Učitelka mohla na začátku hodiny zjistit, jakou mají děti náladu. Na uvedený způsob komunikace si žáci rychle zvykli a nedocházelo k jeho zneužívání. Individuální přístup k žákům je nezbytný. Je třeba si uvědomit, že dítě mladšího školního věku touží své zážitky sdělit dalším lidem. Není-li nablízku někdo, kdo jej vyslechne, dostává se často do stresových situací, které mohou narušit jeho osobnost. Žáci by neměli znát učitele pouze z vyučovacích hodin, neboť teprve při různých mimoškolních činnostech mizí vzájemná pomyslná bariéra. Respondenti poukazovali na to, že jen málo žáků dokáže něco vlastnoručně vyrobit. Bylo by třeba orientovat činnosti tímto směrem a neomezovat se především na výpočetní techniku, která je nezřídka spojena jen s počítačovými hrami. Výrobky žáků by mohly být prezentovány (ale i prodávány za symbolickou cenu) při různých školních akcích. Vzhledem k současné fyzické zdatnosti žáků je nezbytné, aby škola nabízela i více aktivit zaměřených na fyzický rozvoj žáků. Více než polovina respondentů navrhuje zřídit místo odborného asistenta učitele, který by pomáhal slabším žákům, anebo se věnoval žákům velmi nadaným. Spolupracoval by s učitelem na přípravě hodiny, ale i v hodině samotné (někdy i sám učil). Tuto funkci by mohli zdarma zastávat např. studenti pedagogických fakult, aby se již v rámci svého studia lépe seznámili s praxí. Domníváme se, že uvedený námět stojí za úvahu, neboť by pomohl i při práci se žáky jiných národností a přispěl k multikulturní výchově. Pro zkvalitnění pedagogického procesu by mělo častěji docházet k setkávání učitelů různých typů škol, ale především učitelů nižších a vyšších stupňů, pro něž jsou žáci připravováni. Všichni respondenti zdůrazňovali význam diskuse, potřebu dát žákům více prostoru k vyjádření názorů. Mechanické učení nemá v současné škole místo. Pozornost byla věnována i klasifikaci. Různí se názory na slovní hodnocení. Citujeme jednu z obsáhlejších odpovědí: Z vlastní zkušenosti vím, jak je pro prvňáčka, hodnoceného pouze slovně, frustrující, když přinese domů dopis od paní učitelky, který si sám neumí přečíst, když musí někoho požádat, aby mu jej přečetl, v mnoha případech i vysvětlil, a nakonec se stejně zeptá, jestli je to jednička. Nebo naopak, když přinese žák páté třídy domů slovní hodnocení, v němž je napsáno: potíže mu dělají zlomky, jak rodič zjistí, zda učitel vidí důvod k takovému hodnocení v tom, že se žák občas zmýlí při počítání se zlomky, nebo tkví-li důvod v tom, že žák není vůbec schopen pochopit, jak se se zlomky pracuje. Podle názoru některých respondentů by mělo slovní hodnocení pokračovat na vyšším stupni především ve výchovách (např. tělesná, hudební, výtvarná, občanská). V souvislosti s rozšiřováním žákovských portfolií je uváděn i další typ hodnocení - sebehodnocení. Zapojení se do vlastního hodnocení dává žákovi pocit vlastní důležitosti, ale také prostor spolurozhodovat o učebním procesu. Pozitivně se formuje 39

9 jeho vztah k sobě samému i ostatním. Také tento druh hodnocení je ve škole důležitý, a proto by se měl stát běžnou součástí hodnotícího procesu spolu se slovním hodnocením. Ke zvýšení zájmu o předmět vedou především moderní vyučovací metody. V praxi respondentů se však setkáváme s tím, že učitel uplatňující nové metody často tzv. vyčnívá z řady, a proto bývá terčem kritiky pohodlnějších kolegů, učících celý život podle stejných příprav. Mnohdy se setkává i s kritikou nadřízeného pracovníka, jenž se cítí ohrožen možností konkurence. Téměř v 50 % odpovědí zaznělo, že učitel by se měl v rámci motivace pravidelně zaměřovat na dění v regionu, v němž žáci žijí. Několikrát bylo navrženo zavedení nových předmětů, např. Aktuální problémy ve světě nebo Výchova ke svobodě a demokracii. či Ekologická výchova. Návrhy uvádíme spíše jako zajímavost, uvedeným tematickým celkům se jistě věnuje pozornost například v občanské výchově, ale v rámci mezipředmětových vztahů i v předmětech dalších. vztahu škola rodina jsme se již zmínili. Některé myšlenky bychom však zařadili také do této části příspěvku. Všichni respondenti si uvědomovali, že základ si děti přinášejí z rodiny. To, co rodina vložila do dítěte v předškolním věku, se projeví již v prvních hodinách výuky na základní škole. Rodina si však zaslouží být více informována o životě školy. Respondenti doporučují realizovat výlety společně s rodiči, zapojovat je nejen do aktivit třídy i školy, ale také je častěji informovat prostřednictvím místního tisku, anebo vlastního školního časopisu. Mnozí rodiče by jistě ocenili i náměty pro práci s dětmi, protože v uspěchané době mají na své děti málo času a někteří z nich ani sami neprožili takové dětství, které by je inspirovalo k práci s vlastními dětmi. Z mnoha rodin bohužel zmizelo živé čtení (třeba před spaním), zpívání lidových písní či mluvené slovo. Snad proto i s trochou závisti sledujeme muzicírování celých rodin například v sousedním Rakousku či Bavorsku, a to i u městských dětí. Oprávněně se ptáme, zda žáci či studenti vůbec znají lidové písně, zda by se nemělo zvýraznit postavení hudební výchovy např. na středních školách. Plně se ztotožňujeme s tím, že by bylo vhodné doporučit rodičům tituly knih, které děti zaujmou, ukázat jim, jak vést žáky ke společenskému chování, např. v ukázce společného stolování u oběda nebo večeře apod. Téměř všichni respondenti uváděli: pokud je dobrá vůle a snaha, můžeme i tolik potřebné finance získat, např. realizací různých výstav prací žáků, nabízením vlastnoručně vyrobených předmětů (perníčky, hračky apod.). Závěr Jsme si vědomi toho, že nemůžeme uvést a komentovat všechny názory, s nimiž jsme se při našem výzkumu setkali. Na učitele je třeba vždy nahlížet jako na spolutvůrce naší budoucnosti. Vzdělaný člověk se lépe uplatní jak doma, tak i v zahraničí, dovede si lépe vytvořit svůj vlastní názor a je hůře manipulovatelný. A čím méně je člověk manipulovatelný, tím více je svobodnější. 40

10 Pokud ve společnosti budou převládat vzdělaní lidé, bude i společnost svobodnější a bezpečnější. Vždyť bez dobře fungujícího školství by nefungovaly ani ostatní obory lidské činnosti. Literatura 1. HOLOUŠOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M Využití sociálního aspektu při práci se žáky. In Socialia 2004, II. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s ISBN HOLOUŠOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M Tradice v přípravě budoucích učitelů prvního stupně základní školy. In Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s ISBN HOLOUŠOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M Budoucí učitelé a současné školství. In Proměny pedagogiky. Praha: PdF UK, 2005, s ISBN KROBOTOVÁ, M., HOLOUŠOVÁ, D D. Barvy a svět kolem nás. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004, s ISBN X. 5. KROBOTOVÁ, M Cvičení z české stylistiky. Olomouc: Vydavatelství UP, 2003, 133 s. ISBN X. 6. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Dostupné z [citováno ]. Summary The article, Teacher and the current education system, sums up the research in which the students of daily and combined form of the Faculty of Education, Palacký University in Olomouc were inquired. It presents suggestions how to improve the educational process and increase teacher and school prestige by the public. Key words: Educational system, teacher, pupil, educational process, extracurricular activities, prestige of schools. Kontakt Drahomíra Holoušová, doc. PhDr. CSc. Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám Olomouc Milena Krobotová, doc. PhDr. CSc. Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám Olomouc

11 VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V KONTEXTU SOUČASNÝCH PROMĚN EDUKAČNÍHO SYSTÉMU V ČR A JEHO ETICKÉ PROBLÉMY Jana Doležalová - Pavel Vacek Anotace: V příspěvku pojmenovávají autoři problémy a úkoly, které souvisejí se školskou reformou v České republice. Klíčová slova: školská reforma, vzdělávací program Kurikulární reforma, která právě probíhá v České republice, reaguje na vzdělávací trendy v zemích Evropské unie. Navazuje na tradici humanistických myšlenek a zároveň na potřeby současné doby. Proto mají např. klíčové kompetence v nových dokumentech tzv. Rámcových vzdělávacích programech (RVP) postavení hlavních cílových kategorií. Po normativní i obsahové stránce jsou připraveny podmínky k tomu, aby mohlo naše školství směřovat k modernímu vzdělávání. Současná školská reforma znamená zásadní změnu v systému našeho vzdělávaní, je proto třeba věnovat pozornost podmínkám, v jakých se odehrává, abychom mohli posoudit reálnost šancí na úspěšnost reformy a zavčas předcházet problémům. Zajímá nás to také vzhledem k potřebám pregraduálního a postgraduálního vzdělávání učitelů jako jednoho z významných předpokladů kvality procesů změn. S novými kurikulárními dokumenty totiž přichází nové úkoly pro učitele. Přinášejí nové možnosti pro jejich tvořivost, ale zároveň mnohé rysy a podmínky jejich práci limitují. Zaměříme se na vybrané okruhy problémů, na něž by mělo být ve vzdělávání učitelů reagováno. Rámcový vzdělávací program (RVP) je dokument státní úrovně. Vymezuje rámec cílů a obsahů vzdělávání. Na jeho základě si školy zpracovávají školní vzdělávací programy (ŠVP). Jejich součástí mají být i učební osnovy, které vytvoří týmy učitelů na základě specifik jednotlivých škol. Rovněž vyhodnocování výsledků výchovně vzdělávacích procesů bude zcela v kompetenci školy. V tomto ohledu se tedy tvorba osnov jeví jako prvořadé téma, které je nutné zařadit do všech vzdělávacích forem. Cílové kategorie stanovené v RVP jsou dvojí úrovně. První úroveň tvoří klíčové (životní) kompetence. K jejich rozvoji budou směřovat učitelé prostřednictvím očekávaných výstupů ve všech vyučovacích předmětech. Postupy k jejich dosažení ovšem nejsou v dokumentu popsány. Klademe otázky: Jakým způsobem a jak rychle si učitelé osvojí nově definované cíle a příslušné postupy? 42

12 Je dostatečně připravena metodika k utváření klíčových kompetencí a k jejich vyhodnocování? V jaké kvalitě mají být rozvinuty klíčové kompetence na konci uzlových období? V obsahu vzdělávání je v RVP prosazována obsahová integrace. Proto jsou jednotlivé obory seskupovány do širších vzdělávacích oblastí. Školy mají umožněno na základě doporučení autorů RVP i vlastní volby formovat nově vzniklé integrované vyučovací předměty. Dalším významným a novým rysem se jeví fakt, že jsou cíle a obsahy vzdělávání formulovány v RVP pro delší období a že je obsah vzdělávání rozšířen o tzv. průřezová témata, jejichž forma realizace je opět ponechána na rozhodnutí školy. Klademe si otázky: Byli a jsou učitelé dostatečně připravováni na samostatnou tvorbu osnov, tzn. na distribuci cílů a obsahů vzdělávání do jednotlivých ročníků? Na obsahovou integraci? Na týmovou spolupráci? Podobné otázky si můžeme klást i v oblasti hodnocení žáků a autoevaluaci školy, o jejichž pravidlech, formě i zaměření budou školy rozhodovat zcela samostatně. Je zřejmé, že učitelé musí být připraveni na mnoho nových a náročných úkolů. Měli by být vybaveni novými kompetencemi, což vyžaduje systémové zajištění celého komplexu podmínek. V jaké situaci se však nacházíme? 1. MŠMT a vzdělávací politika státu Připomínky lze vznést k nedostatečné komplexnosti přípravy reformy a hlavně k nepromyšlenému a nekoordinovanému zavádění reformy do praxe. Mnohé problémy vyplývají i z toho, že reforma je reformou shora. (Podrobněji viz Doležalová Vrabcová, eds., 2006.) Zdá se rovněž, že reforma doplácí i na selhání ekonomické, morální a mediální podpory. 2. Výzkumný ústav pedagogický jako garant pøípravy a tvorby RVP Teoretické zázemí RVP má četné slabiny (např. nepropracovanost klíčových kompetencí a jejich vztahu k očekávaným výstupům, otazníkem je jejich vyhodnocování aj.) na tyto a další nedostatky RVP upozorňují autoři článků v časopise Pedagogika, 2005, č. 1 i účastníci konference Klíčové kompetence učitele na pozadí současných kurikulárních proměn (2006). Byl dán rovněž velmi malý prostor pro veřejné diskuse o RVP v období jeho přípravy a nebyl téměř navázán kontakt s pedagogickými fakultami, byť bohužel mnohde stále setrvávají na konzervativním a úzce oborově zaměřeném (akademickém) modelu přípravy budoucích učitelů. Nicméně tím spíše bylo "osudovou" chybou vynechat z tohoto procesu právě tyto instituce. 3. Základní a střední školy Vedení škol má v současnosti zvládnout mnoho nových úkolů: školy vstupují do právní subjektivity, nutné si osvojit nové vědomosti a dovednosti s tím související 43

13 posiluje se autonomie školy, vedení si musí osvojit dovednost řídit tým, vést jej ke stanovování cílů a záměrů školy a umět je motivovat, vyhodnocovat atp. propagaci změn by měly převzít samy školy, což vyžaduje poněkud jiný přístup k veřejnosti v dané lokalitě - nazvěme ho manažersko-marketinkový a to je pro školy nové, neboť opět nikdy předtím s takovou potřebou nebyly konfrontovány. 4. Učitelé učitelé by měli mít utvořeny kromě výše naznačených dovedností také postoje k současné reformě. Řada podmínek, jak je zřejmé, spíše znesnadňuje tento proces. Teoretická i praktická příprava učitelů na práci s RVP a na tvorbu ŠVP se jeví jako málo promyšlená a nezajištěná. Nelze ani počítat s motivovaností učitelů. učitelé vnímají nastálou situaci jako velmi zatěžující, časově a energeticky náročnou, dokonce velmi zatěžující. Cítí se osamoceni a bez podpory (viz dotazníkové šetření J.Doležalové, 2006). Stres, vytížení, únavu a syndrom vyhoření můžeme pozorovat na početné skupině učitelů. Učitelé často vypovídají, že už vše dělají. Je to pravda nebo ne? Dle našich zkušeností se zdá, že je možná obojí odpověď. Proto také tuto okolnost považujeme za varovný signál pro úspěšnost reformy. Také termín, který je závazný, je velmi stresující. Můžeme mít oprávněné obavy, že učitelé budou reformu zužovat pouze do úkolu utvořit ŠVP, což může být akt formální (viz též M. Prášilová, 2006). školy vstupují do právní subjektivity, nutné si osvojit nové vědomosti 5. Instituce pro další vzdělávání učitelů V době, kdy mělo být zajištěno vzdělávání učitelů k připravované reformě, byla rušena pedagogická centra. Vzdělávací program k této problematice byl zaměřen skutečně jen na tvorbu ŠVP, nikoliv na psychickou přípravu učitelů pro změny 6. Fakulty vzdělávající učitele (zvl. pedagogické) fakulty Jak již byl naznačeno, fakulty připravující na profesní dráhu učitele jsou v časovém skluzu v zajištění teoretické i praktické přípravy učitelů v pregraduální i postgraduální formě (viz výše). Analýza stavu výuky na pedagogických fakultách by dále ukázala, že je nedostatečně zařazován výcvik učitelských kompetencí vůbec (nejen ke tvorbě vzdělávacích programů). Pro shrnutí podmínek můžeme využít tvrzení M. Prášilové, že pro naši školskou reformu nejsou dobré podmínky týkající se připravenosti učitelů ani z hlediska jejich fyzické připravenosti, ani z hlediska jasného a jednoznačného nasměrování kurikulární reformy ve stabilním prostředí, ani z hlediska způsobilosti, příležitostí a motivace učitelů (Prášilová, In Doležalová-Vrabcová, 2006). Téměř ze všech těchto oblastí může být čerpáno obsahové zaměření vzdělávání učitelů. 44

14 Jaké se nám v této chvíli jeví úkoly pro pedagogické fakulty z hlediska RVP: 1. Ujasnit a formulovat cíle, kterých je třeba (chceme) dosáhnout na PdF, v souvislosti se zaváděním RVP do pedagogické praxe. Formulovat za tím účelem profil absolventa školy. 2. Rozpracovat obsahový aspekt RVP, především klíčové kompetence studentů učitelství (resp. budoucích učitelů) a jejich náplň jednak z celofakultního hlediska a jednak z hlediska oborového zaměření jednotlivých kateder. Velmi naléhavým se jeví zajištění metodické! 3. Promyslet a organizačně zajistit implementaci problematiky RVP a ŠVP do výuky předmětů, které zajišťují jednotlivé katedry, a v rámci možností obsahovou integraci. 4. Zajistit koordinaci činností, týkající se implementace RVP do praxe pedagogických fakult, a vyhodnocování výsledků této činnosti. 5. Promyslet a podnítit motivaci pokud možno všech vysokoškolských pedagogů k uvedeným činnostem. Úkoly jsou uvedeny sice obecně, ale vymezují rámec našich dalších konkrétních úvah. Pro realizaci reformních záměrů jsme stanovili následující kompetence: 1. kompetence k vyučování a výchově a. dovednost formulovat cíle, ročníkové výstupy, které jsou přiměřené věku a spějí k utváření klíčových kompetencí, b. zvládnutí rozmanité práce s obsahem ve vazbě na výběr učiva a jeho strukturaci a vzhledem k práci se žáky nadanými i se žáky se specifickými potřebami, c. ovládání volby strategií, kterými budou žáci dosahovat očekávaných/ročníkových výstupů a klíčových kompetencí, d. utváření vhodných podmínek (materiálních a sociálně psychologických) e. vyhodnocování výsledků výuky a celkové činnosti školy (formy hodnocení, kriteria hodnocení ) atp. f. dovednost přemýšlet o výuce ve vztahu k aktuálním podmínkám a potřebám žáků, školy a společnosti 2. osobnostní kompetence a. dovednost činit rozhodnutí a brát za něj odpovědnost b. dovednost pracovat dlouhodobě (trvale) v týmu jak v rámci jednotlivých pracovišť, tak mezi nimi 3. rozvíjející kompetence a. sebereflektivní (autodiagnostické) dovednosti a autoregulace 45

15 b. zvládnout různé formy obsahové integrace v rámci vzdělávacích oblastí (Doležalová-Vacek, In Doležalová Vrabcová, 2006) Jistě je mnoho dalších úkolů a také otázek, které v souvislosti s existencí RVP a vzděláváním učitelů vyvstávají. Měli bychom je otevřeně diskutovat. Pracovní setkání by měli iniciovat nejen sami učitelé pedagogických fakult, ale také vedení fakult ve spolupráci s učiteli a řediteli škol i s výzkumnými pracovišti tuzemskými i zahraničními. Literatura 1. DOLEŽALOVÁ, J. VRABCOVÁ, D. (eds.) Klíčové kompetence učitelů na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové: Gaudeamus, kol. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, PEDAGOGIKA, 2005, č. 5. Summary The Autor s Experience with the School Reform and the Projects for School Reform. Key words: school reform, curriculum Kontakt PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. PdF UHK, katedra pedagogiky a psychologie Rokitanského 62, Hradec Králové

16 K PROBLEMATIKE ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA UČITEĽOV Z POHĽADU TEORETICKO PRAKTICKÉHO Emília Fulková Anotácia: Štúdia, ako jedna z výstupov grantovej agentúry SR KEGA, projekt č. 3/3241/05, Študijný program Školský manažment, je zameraná na niektoré oblasti problematiky ďalšieho vzdelávania učiteľov: na vymedzenie základného pojmu ďalšie vzdelávanie, s ním súvisiaceho pojmu sústava a systém, ďalej na druhy, úlohy, ciele, princípy a úlohy ďalšieho vzdelávania a taktiež na niektoré koncepcie, prístupy a modely ďalšieho vzdelávania učiteľov. Napokon na základe teoreticko praktických zistení, prezentujeme konkrétne návrhy a odporúčania na zlepšenie v praxi. Kľúčové slová: celoživotné vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, druhy, úlohy, funkcie, ciele, princípy, koncepcie a modely ďalšieho vzdelávania učiteľov, nové trendy, efektívnosť ďalšieho vzdelávania učiteľov, kvalita vzdelávacích programov. Úvod Učiteľská profesia stojí dnes v centre záujmu národných štátov i spoločenstiev politického a spoločenského zoskupenia. Tieto si uvedomujú význam nevyhnutných zmien, ak sa má dosiahnuť očakávaný pokrok i stabilita sociálnych i ekonomických systémov. V súčasnosti problematiku ďalšieho vzdelávania učiteľov diskutujú politické (EÚ), ekonomické(oecd), kultúrne(unesco) zoskupenia štátov i profesijné združenia učiteľov. Signalizujú potrebu zlepšenia koordinácie národných, regionálnych i medzinárodných aktivít v tomto smere, pri rešpektovaní odlišností vzdelávacej politiky každého štátu. K.Šrédl (2005, s ) zdôrazňuje, že v súčasnosti je takmer nepravdepodobné, aby v niektorom z dokumentov EU, ktorý sa venuje problematike vzdelávania, rozvoja ľudských zdrojov či strategického smerovania spoločnosti ako celku, chýbal pojem vzdelávanie. Nie je náhoda, že jeden z architektov Európskej Únie Jean Monet, zdôraznil, že pokiaľ by proces európskej integrácie mohol koncipovať znova, začal by výchovou. Celoživotné vzdelávanie sa stáva preto neoddeliteľnou súčasťou každej profesie. Vychádza z požiadaviek 21. storočia na človeka, ktorý sa bude musieť počas svojho produktívneho veku (ale aj vo veku postproduktívnom) niekoľkokrát preorientovať, prispôsobiť sa zmeneným podmienkam, ktoré úzko súvisia s jeho uplatnením a ekonomickým zabezpečením. (Tamášová, V., 2005, s. 57) 47

17 Súčasťou celoživotného vzdelávania je aj ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. Mnohí učitelia a riaditelia dnes však oprávnene poukazujú na neudržateľnosť súčasného stavu sústavy pre ich ďalšie vzdelávanie. Kritickí sú najmä tí, ktorí majú možnosť porovnávať vzdelávanie učiteľov v iných krajinách Európy a uvedomujú si, že zaostávame (Fulková, E. 2004, s ). Zmeny, ktoré čakajú celú našu spoločnosť, nebudú ľahké. Stávajú sa permanentnou a prirodzenou súčasťou nášho občianskeho i profesijného života. Nevyhnú sa ani školám. Je možné ich odmietať, nechať sa nimi viesť alebo ich prijať ako výzvu a pokúsiť sa k nim aktívne prispieť. Dôležitým cieľom je, aby každá škola a učitelia mohli, vedeli a chceli týmto zmenám napomáhať. Čoraz častejšie sa preto upozorňuje v odbornej literatúre na zmenu paradigmy ďalšieho vzdelávania v smere podpory vnútornej transformácie školy ako učiacej sa organizácie. V tejto súvislosti M. Pol (2000, s ) upozorňuje, že táto zmena vyžaduje vymaniť sa zo zajatia tradičných predstáv o učení sa učiteľov, ktoré implicitne predpokladajú, že rozvoj školy je automatickým dôsledkom procesu ich vzdelávania sa mimo nej, len za účinnej podpory zvonku. Pokladá preto za prioritné vzdelávanie sa učiteľov na školách v tímovej spolupráci s ostatnými kolegami. Vymedzenie základného pojmu ďalšie vzdelávanie Ďalšie vzdelávanie chápeme ako neustály proces, ktorý zahŕňa všetky dimenzie rozvoja osobnosti učiteľa a jeho profesijných kompetencií. Súčasne vytvára osobnostné predpoklady a vnútornú motiváciu k celoživotnej spôsobilosti využívať formálne, neformálne a neinštitucionálne príležitosti na tvorivé zdokonaľovanie kvality výkonu, povolania a edukácie žiakov. V SR všeobecne záväzný právny predpis upravujúci organizáciu, obsah, rozsah a formy ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov vyhláška MŠ SR č. 42/1996 Z.z definuje jeho účel ako sústavné prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov, v súlade s najnovšími progresívnymi vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami pedagogickej a odbornej praxe. Zákon NR SR č. 386/1997 Z.z o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov charakterizuje ďalšie vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávanie, ktoré je popri povinnej školskej dochádzke, stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelávaní štvrtým pilierom celoživotného vzdelávania. Ide o vzdelávanie, ktorá umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, prekvalifikovať sa, alebo uspokojiť svoje záujmy alebo ktorým sa pripravuje na získanie stupňa vzdelania v školskom systéme. Znenie zákona okrem toho, že definuje ďalšie vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania, charakterizuje ďalej jeho druhy, stanovuje ustanovizne pre ďalšie vzdelávania, podmienky akreditácie ďalšieho vzdelávania, postavenie a činnosť Akreditačnej komisie Ministerstva školstva SR pre ďalšie vzdelávanie, upravuje tiež vydávanie osvedčení o vzdelaní a definuje zdroje financovania ďalšieho vzdelávania. 48

18 J. Maňák (1994, s. 21) v súvislosti s ďalším vzdelávaním učiteľov vymedzuje pojem sústava. Pod sústavou rozumie akýkoľvek účelovo definovaný komplex (súbor) prvkov (subsystémov, komponentov, častí, činiteľov, javov), spätých vzájomnými vzťahmi v priestore a čase. Každá sústava sa vyznačuje určitou skladbou súčastí, ale nemusí byť systémom. V. Rosa (2000, s. 35) vymedzuje s prihliadnutím na takto chápaný systém sústavu ďalšieho vzdelávania učiteľov, ako usporiadaný systém inštitúcií, formálneho, neformálneho, neinštitucionálneho vzdelávania učiteľov, ktoré fungujú v čase na určitom území, plnia konkrétne funkcie, realizujú stanovené vzdelávacie ciele a vytvárajú špecifický subsystém širokej sústavy celoživotného vzdelávania, v ktorom sú vzájomne prepojené organizované a riadené podľa istých zásad a sú prejavom školskej politiky štátu. Je otázne, či súčasná sústava ďalšieho vzdelávania učiteľov na Slovensku predstavuje efektívne fungujúci systém. Ak tomu tak nieje, značne to znižuje výkon učiteľov a využitie ich potencionality pre inovačné a strategické zámery v školstve. Ďalšie vzdelávanie sa uskutočňuje v ustanovizniach vzdelávania rozličnými krátkodobými a dlhodobými vzdelávacími aktivitami rôznych foriem (napr. seminár, školenie, kurz) v rozličných organizačných formách štúdia: štúdium popri zamestnaní, doplňujúce štúdium, rozširujúce štúdium, špecializačné štúdium, rekvalifikačné štúdium. Druhy, úlohy, funkcie a ciele ďalšieho vzdelávania Medzi druhy ďalšieho vzdelávania zaraďujeme: Vzdelávanie na prípravu alebo získanie stupňa vzdelania, ktorým sa jeho účastník pripravuje na získanie stupňa vzdelania okrem vysokoškolského stupňa vzdelania. Doklady o získanom stupni vzdelania na základnej škole a na strednej škole sa vydávajú podľa osobitného predpisu. Odborné vzdelávanie a príprava, ktoré účastníkovi umožňuje rozširovať, prehlbovať alebo obnovovať si vedomosti a zručnosti, získať spôsobilosť na vykonávanie činnosti. Za odborné vzdelávanie sa považuje aj rekvalifikácia podľa osobitného predpisu. Osvedčenie o získanom vzdelaní jeho absolventom vydávajú ustanovizne ďalšieho vzdelávania akreditované podľa zákona o ďalšom vzdelávaní. Záujmové, občianske vzdelávanie a iné vzdelávanie, ktoré umožňuje účastníkovi uspokojiť jeho záujmy a zapojiť sa do života občianskej spoločnosti. Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania jeho absolventom vydáva ustanovizeň ďalšieho vzdelávania, ktorá uskutočňuje vzdelávaciu aktivitu. 49

19 Veľmi dôležitou súčasťou ďalšieho vzdelávania je profesijná vzdelávanie, zamerané na formovanie pracovných schopností zamestnancov (osôb, ktoré sú v organizácii v pracovnom pomere). Je zamerané na doškoľovanie, prehlbovanie kvalifikácie (preškoľovanie, rekvalifikáciu) alebo rozvoj osobnosti zamestnanca. Pre organizáciu, podnik, predstavuje nástroj na zvyšovanie adaptability podniku, na presadzovanie kultúry podniku, na zvládnutie nových úloh (zmeny), na zvyšovanie produktivity a kvality práce, na uspokojovanie potrieb zamestnancov v oblasti profesijnej sebarealizácie. Úlohou sústavy ďalšieho vzdelávania učiteľov v súčasnom období, je zabezpečiť, aby sa pedagogickí pracovníci vyrovnali najmä s neustále sa meniacimi požiadavkami výchovno vzdelávanej sústavy na výkon ich povolania, taktiež so zmenami historickej, politickej, sociálnej, ekonomickej a demografickej povahy a napokon s novými požiadavkami pedagogických vied na výkon učiteľskej profesie. V súlade s týmito úlohami sú nezanedbateľné funkcie ďalšieho vzdelávania. Konkrétne: Kompenzačná udržiavať na primeranej úrovni profesijné kompetencie počas celej profesijnej dráhy a kompenzovať prirodzené procesy zastarávania a rutinérstva (nie ako náprava a riešenie toho, čo sa nedosiahlo v pregraduálnej príprave). Rozširujúca smerom k odbornej a pedagogickej spôsobilosti (napr. ďalšie aprobačné predmety), prípadne získaniu špecializácie na výkon vybraných školských funkcií a špecifických úloh (termín rekvalifikácia často považovaný v tomto kontexte považujeme za neadekvátny). Adaptačná (uvádzacia) prispôsobenie sa potrebám a podmienkam školy výučby v prvých rokoch pedagogickej praxe. Inovačná ako podmienka permanentného rozvoja a zvyšovania profesionálnej úrovne učiteľov a školstva ako systému. Prostredníctvom rozvoja nových profesijných kompetencií môže rezort školstva v pomerne krátkom časovom horizonte ovplyvniť zameranie a akcieschopnosť veľkého počtu učiteľov (napr. na realizácii projektovaných zmien). Ide o potrebné spojenie medzi pedagogickou teóriou a praxou, medzi navrhovanými reformami a ich aplikovaním v školskej praxi. Motivačná (sebazdokonaľovacia) prehĺbiť a upevniť sebavzdelávacie návyky a zručnosti, motiváciu pre celoživotný profesijný a osobnostný rozvoj v duchu zásady: vhodne organizované a zmysluplné ďalšie vzdelávanie predstavuje motiváciu pre celoživotné učenie. Cieľom ďalšieho vzdelávania učiteľov je vzdelávanie, v ktorom sami nadobudnú vnútornú motiváciu pre neustále sebavzdelávanie a sebazdokonaľovanie. Základom koncepcie ďalšieho vzdelávania je štúdium a tvorba motivačného systému učiteľa pre permanentné rozvíjanie. Toto východisko je zároveň novou paradigmou pre metodológiu a organizáciu celého systému vzdelávania. V súvislosti s tým M. Zelina a kol. (1996, s ) uvádza takzvané finálne ciele (konečné, rezultatívne) ideálny učiteľ, žiak, škola a procesuálne ciele (priebehové) 50

20 zlepšujúci sa učiteľ, žiak, škola. Podľa J. Kohnovej (2001, s. 69)expert v ďalšom vzdelávaní Hoeben preferuje tieto základné ciele: zdokonaľovanie profesijných spôsobilostí, vnútorný rozvoj škôl, zdokonaľovanie vyučovacieho a učebného procesu, implementácia inovácií a zmien vo vzdelávaní a osobnostný rozvoj učiteľov. Každá krajina EÚ má svoje špecifické podmienky, v rámci ktorých rozvíja sústavu ďalšieho vzdelávania tak, aby čo najlepšie vyhovovalo jej školskému systému. Aj napriek tomu existujú niektoré spoločné znaky a trendy vo vývoji, ktoré sú v poslednou desaťročí ovplyvnené výraznou globalizáciou a internacionalizáciou edukácie. Všetky krajiny EÚ sa zhodujú na podpore zvyšovania kvality vzdelávania a aj podpore inováciám. Nadväzne na to formulujú identicky ciele ďalšieho vzdelávania učiteľov: Osobnostný a profesijný rast učiteľov (aktualizácia aj inovácia predmetových, didaktických vedomostí, zručností). Zvyšovanie kvality vzdelávacieho systému, poskytovaného vzdelania, škôl a vyučovacích metód (podpora medzipredmetových vzťahov, medziľudských vzťahov, tímovej spolupráce, inovácií a vzdelávanie v školskom triednom manažmente). Znalosť sociálneho a životného prostredia (podpora kontaktov s výrobnou sférou, skúmanie a pochopenie ekonomických a sociálnych faktorov ovplyvňujúcich správanie mladých ľudí a tým ich adaptáciu na spoločenské a kultúrne zmeny). Princípy ďalšieho vzdelávania Podľa I. Tureka a kol. (1999, s. 7-8) sústava ďalšieho vzdelávania by mala byť budovaná na základe princípov Gable Porter: Kontinuity zabezpečujúcej, aby učitelia poznali najnovšie výsledky pedagogického výskumu, vývoj vzdelávacieho systému a aby sa zlepšovali ich vedomosti a zručnosti na výučbu príslušného predmetu. Systém vzdelávania učiteľov má zahŕňať všetkých účastníkov výchovy a vzdelávania všetky kategórie učiteľov, pracovníkov správy školstva, inšpektorov a pod. Vytvorenie organizačnej štruktúry ďalšieho vzdelávania učiteľov s náležitým finančným zabezpečením, personálnym obsadením, umožňujúcim participáciu všetkých učiteľov v rôznych formách, ako aj spoluprácu všetkých inštitúcií, ktoré môžu prispieť k ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov. Na vytváranie systému ďalšieho vzdelávania učiteľov, jeho cieľov, obsahu, sa výskumne majú podieľať všetci zainteresovaní riaditelia, učitelia škôl atď. Vychádzajúc s týchto princípov je potrebné postupne riešiť kvalitatívnu zmenu sústavy ďalšieho vzdelávania učiteľov. Znamená to orientovať sa v blízkej budúcnosti, predovšetkým na tieto kľúčové úlohy: 51

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

Automatizovaná formální verifikace

Automatizovaná formální verifikace Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech Kamil Dudka 11. března 2010 Téma práce efektivní techniky pro verifikaci programů, které pracují s dynamickými datovými strukturami na vstupu bude

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN.

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN. ZOZNAM LITERATÚRY ATKINSONOVÁ, L., R., a kol., 2003: Psychologie. Praha: Portál, 752 s., ISBN 80-7178-640-3. BALCAR, K., 1983: Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN. BOROŠ, J., 1982: Základy

More information

INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS. Ladislav BERANEK

INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS. Ladislav BERANEK OTHER ARTICLES INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS Ladislav BERANEK Abstract: Information systems security includes a number of computer science disciplines,

More information

Informace o programu Horizon 2020

Informace o programu Horizon 2020 Informace o programu Horizon 2020 Pracovní snídaně Zabezpečení železniční dopravy s využitím GNSS GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz;

More information

The role of employment in the development of Czech rural areas

The role of employment in the development of Czech rural areas The role of employment in the development of Czech rural areas Úloha zaměstnanosti v rozvoji českého venkovského prostoru G. PAVLÍKOVÁ, P. MAŘÍKOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 73 STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS MAPOVÁNÍ STAKEHOLDERS VE VYBRANÝCH REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY ING. MARTIN LUŠTICKÝ 1 BC. PAVLA ZAUNMÜLLEROVÁ 1 ING. LUCIE

More information

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic ERIS Web Journal 2/2014 The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic Lenka Krhutová Abstract Based on the current legislation of the Czech Republic, specific

More information

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332 OBSAH 4/2008 L. MEDVEĎOVÁ: Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii 287 Š. PORTEŠOVÁ - V. KONEČNÁ - M. BUDÍKOVÁ - H. KOUTKOVÁ: Strachy rozumově nadaných dětí jako

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

BIOETHICS AND ENVIRONMENTAL ETHICS AS PART OF THE TRAINING OF FUTURE CIVICS AND SOCIAL SCIENCES BASICS TEACHERS

BIOETHICS AND ENVIRONMENTAL ETHICS AS PART OF THE TRAINING OF FUTURE CIVICS AND SOCIAL SCIENCES BASICS TEACHERS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration BIOETHICS AND ENVIRONMENTAL ETHICS AS PART OF THE TRAINING OF FUTURE CIVICS AND SOCIAL SCIENCES BASICS TEACHERS Petr JEMELKA Abstract:

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES

SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES Dagmar Burdová Klíčová slova: Efektivita, management, manažer, podnik, procesy, řízení pracovního

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

ŠKOLA HROU A SCHOOL WITH A DIFFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE

ŠKOLA HROU A SCHOOL WITH A DIFFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE ŠKOLA HROU A SCHOOL WITH A DIFFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE My name is Ivana Málková and from 1991 I was in a group of people parents and teachers. We decide to born first private elementary school in

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2013 Ročník 2 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 2. ročník, 2013, č. 2 Redakčná rada: doc.

More information

OKRUHY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Rozšiřující studium Anglický jazyk učitelství pro základní školy (2-leté studium) Didaktika anglického jazyka

OKRUHY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Rozšiřující studium Anglický jazyk učitelství pro základní školy (2-leté studium) Didaktika anglického jazyka OKRUHY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Rozšiřující studium Anglický jazyk učitelství pro základní školy (2-leté studium) Didaktika anglického jazyka GENERAL REQUIREMENTS The student should be able to: prove the ability

More information

INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-99 INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES MEZINÁRODNÍ MARKETING V OBCHODNÍ PRAXI MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM ING. ZDENĚK BEDNARČÍK,

More information

Programy na podporu vzdelávania a elearning

Programy na podporu vzdelávania a elearning Programy na podporu vzdelávania a elearning Tomáš Vencelík Account Manager Education & Research SUN Microsystems Agenda História Sun Microsystems STAR HW programy SW programy E-learning program SAI Referencie

More information

New Competences in Slovak Teacher Training Programmes

New Competences in Slovak Teacher Training Programmes Teacher Education in Europe: mapping the landscape and looking to the future TEPE Conference 2008, Ljubljana, February 21 23, 2008 New Competences in Slovak Teacher Training Programmes Gadušová, Zdenka

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Topics for the final state examination Magister studies (Navazující magisterské studium - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol)

Topics for the final state examination Magister studies (Navazující magisterské studium - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol) Topics for the final state examination Magister studies (Navazující magisterské studium - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol) Methodology General requirements: The student should

More information

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES School and Health 21, 2011, Education and Healthcare ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ

More information

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia OBSAH VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Miron Zelina: Školská reforma je proces... Štefan Porubský: Nieko¾ko poznámok k školskej reforme 08 z aspektu primárnej edukácie O UÈITE¼OVI Jaroslava Vašutová: Uèitelé

More information

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Program vedeckého seminára organizovaného v rámci riešenia grantového projektu KEGA 023PU-4/2012 Encyklopédia

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES Miroslava Heczková, Michal Stoklasa Klíčová slova: řízení vztahů se zákazníky, relační marketing, analytické CRM, operativní CRM, kolaborativní CRM,

More information

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operační risk v rozhodování o běžných aktivech: management portfolia pohledávek G. MICHALSKI

More information

Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives

Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives Pavel Pecina *, Petr Sládek Abstract The paper gives an overview on the origin and historical

More information

IMPORTANCE OF COMMUNITY FEATURES IN THE EDUCATION FOR HEALTHY NUTRITION AND HEALTHY LIFESTYLE IN PRIMARY SCHOOLS

IMPORTANCE OF COMMUNITY FEATURES IN THE EDUCATION FOR HEALTHY NUTRITION AND HEALTHY LIFESTYLE IN PRIMARY SCHOOLS School and Health 1, 011, Education and Healthcare IMPORTANCE OF COMMUNITY FEATURES IN THE EDUCATION FOR HEALTHY NUTRITION AND HEALTHY LIFESTYLE IN PRIMARY SCHOOLS Jana FIALOVÁ Abstract: Intervention prevention

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

NÁVRH Příklady hlášení obchodů

NÁVRH Příklady hlášení obchodů NÁVRH Příklady hlášení obchodů Příklady HLOB říjen 2007 verze DRAFT 1 Číslo změny Účinnost změny 1. 22.10.2007 Označení změněné části První zveřejnění příkladů hlášení obchodů Číslo verze po změně Změnu

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

Hana Voňková, katedra školní a sociální pedagogiky. v úterý od 12:35 v Aule (je možné, že 16.11. výuka odpadne z

Hana Voňková, katedra školní a sociální pedagogiky. v úterý od 12:35 v Aule (je možné, že 16.11. výuka odpadne z Obecná didaktika vyučující Hana Voňková, katedra školní a sociální pedagogiky email h.vonkova@gmail.com konzultace během zimního semestru úterý 14:15-15:00 v R225 kód v SISu ONPP141 povinný kurz v rámci

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES

EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES Radka Vaníčková Robert Zeman EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES Abstract: The aim of the paper is to determine the current level of competences

More information

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Projekt LLABS: Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja 2013-1-RO1-GRU06-29574-5 Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Legislatíva a politiky v niektorých európskych

More information

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Acta Mechanica Slovaca, 3/2008 1 TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Václav KRYS, Tomáš KOT, Ján BABJAK, Vladimír MOSTÝN Testování a kalibrace IR snímačů vzdálenosti Na katedře robototechniky

More information

Introduction to the Topic. Tomáš ČECH. School and Health 21, 2010, Papers on Health Education

Introduction to the Topic. Tomáš ČECH. School and Health 21, 2010, Papers on Health Education School and Health 21, 2010, Papers on Health Education COMPETENCY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR THE PRIMARY PREVENTION OF DRUG ABUSE WITH A VIEW OF THE ATTITUDES TOWARDS THE TOPICS OF DRUGS ABUSE PREVENTION

More information

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240 OBSAH 3/2001 L. RUŽOVÁ: Smiech a humor v období detstva a mladosti 195 J. MAREŠ: Nevyužívání či odmítání sociální opory 214 J. DŽUKA: Viera slovenskej mládeže v spravodlivý svet 225 PSYCHOLÓGIA A VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ

More information

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

More information

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-100 THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY STAKEHOLDER PŘÍSTUP K IMPLEMENTACI STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MGR. ING. MARTIN

More information

Jazyk C# (seminář 8)

Jazyk C# (seminář 8) Jazyk C# (seminář 8) Pavel Procházka KMI 12. listopadu 2014 Na co je dobré XML? Deklarativní jazyk reprezentující čitelně data Snadná práce s konfiguračními soubory a ukládání do souboru Human readeble

More information

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 MICROSOFT WORD 2010 Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 Microsoft Word 2010 Anotace V souboru typu pdf

More information

Increasing the company s performance in knowledge society

Increasing the company s performance in knowledge society Increasing the company s performance in knowledge society Zvyšování výkonnosti podniku ve znalostní společnosti M. Odehnalová Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences, Prague,

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

PERUN - THE SYSTEM FOR THE CROP YIELD FORECASTING

PERUN - THE SYSTEM FOR THE CROP YIELD FORECASTING Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 64-74 PERUN - THE SYSTEM FOR THE CROP YIELD FORECASTING

More information

Hana Voňková, katedra školní a sociální pedagogiky. 26.11. 12:05-17:35 v M103, 7.1. 12:35-14:05 v R305

Hana Voňková, katedra školní a sociální pedagogiky. 26.11. 12:05-17:35 v M103, 7.1. 12:35-14:05 v R305 Obecná didaktika vyučující Hana Voňková, katedra školní a sociální pedagogiky email h.vonkova@gmail.com konzultace během zimního semestru úterý 14:15-15:00 v R225 kód v SISu OKNPP141 povinný kurz v rámci

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 4, 2011 ICT helps to overcome disabilities P. Benda, Z. Havlíček, V. Lohr and M. Havránek Department of Information Technologies, Faculty

More information

CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III

CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav ošetřovatelství CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III Sborník příspěvků III. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY The evaluation study concerning the measure Possible solutions to unemployment in the fields of agriculture and construction industry Hodnotiaca štúdia k opatreniu Možnosti riešenia nezamestnanosti pracovníkov

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

ADAPTATION OF CHILDREN WITH LIMITED HEALTH ABILITIES TO THE CONDITIONS OF SCHOOLING. THE EXPERIENCE OF RUSSIAN SOCIAL EDUCATIONALISTS

ADAPTATION OF CHILDREN WITH LIMITED HEALTH ABILITIES TO THE CONDITIONS OF SCHOOLING. THE EXPERIENCE OF RUSSIAN SOCIAL EDUCATIONALISTS School and Health 21, 2010, Health Education: International Experiences ADAPTATION OF CHILDREN WITH LIMITED HEALTH ABILITIES TO THE CONDITIONS OF SCHOOLING. THE EXPERIENCE OF RUSSIAN SOCIAL EDUCATIONALISTS

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume II Number 1, 2010 Quality Evaluation of Electronic Data Exchange System between Business and State Authorities M. Ulman, Z. Havlíček Czech University

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

ATTITUDES OF STUDENTS IN SPORT EDUCATION TO THE SPORT ACTIVITY OF BLIND PEOPLE IN HUNGARY AND POSSIBLE REASONS FOR THEM

ATTITUDES OF STUDENTS IN SPORT EDUCATION TO THE SPORT ACTIVITY OF BLIND PEOPLE IN HUNGARY AND POSSIBLE REASONS FOR THEM Acta Univ. Palacki. Olomuc., Gymn. 2007, vol. 37, no. 3 21 ATTITUDES OF STUDENTS IN SPORT EDUCATION TO THE SPORT ACTIVITY OF BLIND PEOPLE IN HUNGARY AND POSSIBLE REASONS FOR THEM Peter Osvath, Katalin

More information

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 4, 2013 ISSN 1338 0982

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 4, 2013 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 4, 2013 Vydáva Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV Herdovo námestie 2, Trnava 917 01 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovak Journal for Educational

More information

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Lucia MURÍNOVÁ Jan ŠINOVSKÝ THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Rudolf HORÁK (recenzent) Abstract: This paper presents main principles of The two-factor theory also known as Herzberg's motivation-hygiene

More information

Didactic conception of teaching of psychology in high schools

Didactic conception of teaching of psychology in high schools Didactic conception of teaching of psychology in high schools Vašutová, M. University of Ostrava, Faculty of Arts, Ostrava, Czech Republic maria.vasutova@osu.cz Abstract The paper deals with teaching of

More information

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz leden 2014 STRATEGIE & TRENDY

More information

Nové trendy v marketingovej komunikácii

Nové trendy v marketingovej komunikácii Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nové trendy v marketingovej komunikácii doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a PhDr. Dana Petranová, PhD. Zborník z medzinárodnej vedeckej

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

EDUCATION OF CHEMISTRY AT THE 1 ST INDEPENDENT HIGH SCHOOL IN BRATISLAVA, SLOVAKIA

EDUCATION OF CHEMISTRY AT THE 1 ST INDEPENDENT HIGH SCHOOL IN BRATISLAVA, SLOVAKIA EDUCATION OF CHEMISTRY AT THE 1 ST INDEPENDENT HIGH SCHOOL IN BRATISLAVA, SLOVAKIA From general education to key competences Mária Smreková & Eva Jahelková The 1 st Independent High School in Bratislava,

More information

Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher

Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher Emil Kříž Ing., Ph.D. Czech University of Life Sciences Prague, Institute of Education and Communication, Czech Republic

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Seminář NUŠL, Praha,

More information

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Konstrukce modelu pro optimalizaci kapitálové struktury podnikù èeského mlékárenského prùmyslu G. CHMELÍKOVÁ

More information

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning WRITING LETTERS Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Ivan Kalaš Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Analytická štúdia Inštitút UNESCO pre informačné

More information

The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development

The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development Význam komoditních burz pøi obchodování se zemìdìlskými produkty

More information

Přednášející... Kamil Juřík. kamil.jurik@prosharepoint.cz. Lead Consultant & Platform Architect

Přednášející... Kamil Juřík. kamil.jurik@prosharepoint.cz. Lead Consultant & Platform Architect Přednášející... Kamil Juřík Lead Consultant & Platform Architect kamil.jurik@prosharepoint.cz Microsoft Most Valuable Professional: SharePoint Server Microsoft Certified Trainer Microsoft Certified IT

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

4. Návštěva jiného výměnného studenta na území Distriktu 2240

4. Návštěva jiného výměnného studenta na území Distriktu 2240 FOR 2015-2016 Pravidla pro cestování inboundů v Distriktu 2240 Česká republika a Slovensko Pod výrazem "cestování" se v tomto dokumentu rozumí opuštění území hostitelského Rotary klubu (sídlo klubu a příslušný

More information

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 CZECH-ASIAN FORUM business, cultural

More information

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120 OBSAH 2/2005 T. RODNÝ - V. KOMÁREK - B. PETRÁK - K. RODNÁ: Perzistentní vegetativní stav u dětí: charakteristické znaky a předpokládaný význam interakce matka - dítě 99 L. GOLECKÁ - O. ÁROCHOVÁ: Jazyk

More information

IMPLEMENTING HEALTH EDUCATION IN SCHOOL PRACTICE

IMPLEMENTING HEALTH EDUCATION IN SCHOOL PRACTICE School and Health 21, 2010, Health Education: International Experiences IMPLEMENTING HEALTH EDUCATION IN SCHOOL PRACTICE Josef MAŇÁK Abstract: As a pressing problem, the modern man s health draws a lot

More information

Jan Široký *) tel.: ; *) Jan Široký, associate professor by VSB - Technical University Ostrava,Czech Republic,

Jan Široký *) tel.: ;   *) Jan Široký, associate professor by VSB - Technical University Ostrava,Czech Republic, There are several factors, which influence the actual range of the corporate tax: the relation between the personal income tax and the corporate income tax Jan Široký *) Abstract: When 10 new countries

More information

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia 1 2010 OBSAH VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Štefan Porubský: Edukaèné doktríny a kríza súèasnej školy Eva Sihelská, Boris Sihelsky: Ako poznáva (skúma) gramotnos žiakov (2. èas) Mária Èížová: Možnosti integrácie

More information

EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY

EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY Názov projektu: MEDZINÁRODNOU SPOLUPRÁCOU KU KVALITE VZDELÁVANIA PEVŠ Kód ITMS: NFP26140230012 dopytovo - orientovaný projekt

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY IN BRNO

TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY IN BRNO ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIV 9 Číslo 5, 2006 TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY

More information

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Origin 8.0 ORI-00156 Origin 8.0 1 Individual License WNT/2K/XP/VS 17 960 ORI-00157 Origin 8.0 1 Individual

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2011 Number 30 STUDENTS RELATIONSHIPS AND TEACHER S AUTHORITY AS AXIOLOGICAL, ETHICAL,

More information