การศ กษาด งาน ด านการจ ดแหล งเร ยนร ในต างประเทศ ระหว างว นท เมษายน 2556 ณ ประเทศส งคโปร สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

Size: px
Start display at page:

Download "การศ กษาด งาน ด านการจ ดแหล งเร ยนร ในต างประเทศ ระหว างว นท 23-25 เมษายน 2556 ณ ประเทศส งคโปร สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา"

Transcription

1 ๑ การศ กษาด งาน ด านการจ ดแหล งเร ยนร ในต างประเทศ ระหว างว นท เมษายน 2556 ณ ประเทศส งคโปร สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

2 ๒ คานา รายงานผลการจ ดการศ กษาด งานด านการจ ดแหล งเร ยนร ในต างประเทศฉบ บน ส บเน องจาก ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมได จ ดโครงการศ กษาด งานด านการจ ดแหล งเร ยนร ในต างประเทศ ณ ประเทศส งคโปร ระหว างว นท เมษายน 2556 เพ อให บ คลากรได เก ดการเร ยนร ม ความรอบร ในการพ ฒนางานด านการจ ดการแสดงร ปแบบต างๆและการให บร การท ท นสม ย โครงการศ กษาด งาน ด านการจ ดการแหล งเร ยนร ในต างประเทศน จะเป นการเป ดโลกท ศน ให ก บบ คากรสามารถท จะน า ความร มาปร บใช ก บหน าท ภารก จต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม

3 ๓ สารบ ญ สร ปโครงการศ กษาด งานด านการจ ดแหล งเร ยนร ในต างประเทศ 1 โปรแกรมศ กษาด งาน 4 ส วนท ๑ การดาเน นงาน 5 ต วช ว ดความสาเร จ 5 ผลการดาเน นงาน 5 ส วนท ๒ การว เคราะห ข อม ล 6 ข อม ลเก ยวก บผ ตอบแบบประเม น 6 สร ปผลการประเม น 8 ส วนท 3 สร ปผลการดาเน นการ ป ญหาอ ปสรรค 9 ข อเสนอแนะ 9 ภาคผนวก 10 คาส งแต งต งข าราชการและพน กงานในอ ดมศ กษาเข าร วมอบรมโครงการ 11 ภาพก จกรรม 13 หน า

4 ๔ สร ปผลการศ กษาด งานด านการจ ดการแหล งเร ยนร ในต างประเทศประจาป การศ กษา ๒๕๕๖ ณ ประเทศส งคโปร สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ช อ การศ กษาด งานด านการจ ดการแหล งเร ยนร ในต างประเทศ 2. แหล งงบประมาณท ได ร บเป น งบประมาณส วนต ว 3. ผ ร บผ ดชอบ สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 4.สอดคล องก บการประก นค ณภาพภายใน องค ประกอบท 2 ต วบ งช ท สถานท ในการจ ดก จกรรม ณ ประเทศส งคโปร 6. ว น/เด อน/ป ท จ ดก จกรรม ในระหว างว นท ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ 7. สร ปผลการดาเน นก จกรรม (รายละเอ ยดในเอกสารสร ปรายงานผลก จกรรม) 8. ระด บความสาเร จของการดาเน นก จกรรม 8.1 ระด บความสาเร จตามว ตถ ประสงค และเป าหมาย เป าหมายเช งปร มาณ - จ านวนเป าหมายท ก าหนดเข าร วมโครงการจ านวน 7 คน ค ดเป นร อยละความส าเร จของการ บรรล เป าหมายร อยละ เป าหมายเช งค ณภาพ - สร ปผลการศ กษาด งานพบว าผ เข าร วมม ความพ งพอใจในระด บมากท ส ด 8.2 กาหนดการศ กษาด งานเสร จส นตามระยะเวลาท กาหนดไว 9. ผลกระทบ (Impact) ท คาดว าจะเก ดข นหล งจากการดาเน นการ - บ คลากรในส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมได ร บความร จากการศ กษาด งานด านการจ ดแหล งเร ยนร ใน ต างประเทศพร อมท งสามารถน าความร มาประย กต ใช ก บงานด านการจ ดการพ พ ธภ ณฑ ตลอดจน ศ ลปว ฒนธรรมของมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ผ รายงาน... (นางสาวสมฤท ย ป ยะร ตน ) น กว ชาการศ กษา ผ ร บทราบ... (นางว ลาว ลย ว ชระเก ยรต ศ กด ) ผ อานวยการสาน กศ ลปะและว ฒนธรรม

5 ๕ โปรมแกรมการศ กษาด งาน ว นท 23 เมษายน น เด นทางออกจากกร งเทพมหานครส ประเทศส งคโปร น. เด นทางถ งสนามบ นชางก ประเทศส งคโปร เด นทางเข าส ต วเม องส งคโปร เม องท ม การจ ดผ ง เม องอย างเป นระเบ ยบเร ยบร อย เย ยมชม มาร น า เบย แซนด " ร สอร ทใหญ ท ส ดในส งคโปร จากน นชมท าเน ยบร ฐบาล ศาลฎ กา และศาลาว าการ ชมถนนอล ซาเบธวอล คซ งเป นจ ดชมว ว ร มแม น าส งคโปร ท านสามารถถ ายร ปค ก บเมอร ไลอ อนส ญล กษณ ของประเทศส งคโปร โดยร ป ป นคร งส งโตคร งปลาน ห นหน าออกทางอ าวมาร น า ม ท ศน ยภาพท สายงามโดยม ฉากด านหล ง เป นโรงละครเอสเพลนนาท ซ งโดดเด นด วยสถาป ตยกรรมการสร างคล ายหนามท เร ยน น. ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร น. จากน นน าท านล องเร อชมแม น าส งค โปร ชมท ศน ยภาพบรรยากาศยามค าค นท สวยงาม ชม บ านเร อน และย านท องเท ยวยามราตร ท ค กค ก จากน นนาท านเข าท พ ก ว นท 24 เมษายน น. นาท านส ย านไชน าทาวน เพ อม สการพระเข ยวแก ว ซ งสร างตามแบบสถาป ตยกรรมสม ย ราชวงศ ถ ง ศ ลปะแบบบ โรพ ทโธ จากน นนาท านเด นทางส โลกเหน อจ นตนาการด นแดนมหา สน กของ เกาะเซ นโตซ า อาณาจ กรความบ นเท งระด บโลก ก บย น เวอร แซล สต ด โอ ท แรกและ ท เด ยวในภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต น. ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร BOONGTONG KEE ร านข าวม นไก ช อด งของ ส งคโปร จากน นอ สระให ท านตามอ ธยาศ ยตามห างสรรพส นค าช นนาท ถนนออร ชาร ด ว นท 25 เมษายน น. ชมว ดเจ าแม กวนอ ม ให ท านได ส กการะองค เจ าแม กวนอ มพ นม อ และเย ยมชมว ดแขกซ งอย ใกล ๆ ก น ซ งม ศ ลปกรรมการตกแต งท สวยงาม Gardens by the Bay เป นสวนท ใหญ ท ส ด ในส งคโปร และเป นศ นย กลางการพ ฒนาอย างต อเน องแห งชาต ของ Marina Bay บร หารโดย คณะกรรมการอ ทยานแห งชาต ส งคโปร สวนจะแบ งเป นสองเร อนหล กๆ ซ งแบ งโดยอ ณหภ ม ท ต นไม ต องการ ด งน Flower Dome (ช วภาพแบบแห งเย น) และ Cloud Forest (ช วภาพแบบ ช นเย น) และย งม สวนธ มต างๆ อ กหน งส งท เป นจ ดเด นของ Gardens by the Bay น ค อ Supertrees ซ งเป นโครงสร างแบบ ต นไม ม ความส ง ท ปกคล มด วยไม เล อยดอกเขตร อน พ ชอ งอาศ ย (Epiphytes) และเฟ ร น ใน ระหว างว นต นไม น จะทาหน าท เป นหล งคาขนาดใหญ ให ร มเงาท พ กพ งและช วยปร บอ ณหภ ม น. ออกเด นทางส กร งเทพฯ โดยสายการบ นสายการบ นเม ยนมาร แอร เวย

6 ๖ ส วนท ๑ การดาเน นงาน ๑. การศ กษาด งานด านการจ ดการแหล งเร ยนร ในต างประเทศ ม ข นตอนการศ กษาด งานด งน 1.1 เย ยมชม มาร น า เบย แซนด " 1.2 เย ยมชมทาเน ยบร ฐบาล ศาลฎ กา และศาลาว าการ ชมถนนอล ซาเบธวอล ค 1.3 ล องเร อชมแม น าส งค โปร 1.4 เย ยมชมย านไชน าทาวน เพ อม สการพระเข ยวแก ว ซ งสร างตามแบบสถาป ตยกรรมสม ยราชวงศ ถ ง ศ ลปะแบบบ โรพ ทโธ 1.5 ชมว ดเจ าแม กวนอ ม ให ท านได ส กการะองค เจ าแม กวนอ มพ นม อ 1.6 ชมศ ลปกรรมการตกแต ง Gardens by the Bay ของอ ทยานแห งชาต ส งคโปร 1.7 ชมSupertrees ซ งเป นโครงสร างแบบต นไม ท ใช พล งงานแสดงอาท ตย 2. ต วช ว ดความสาเร จ ด านปร มาณ - บ คลากรในส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมท เข าร วมการศ กษาด งานด านการจ ดการแหล งเร ยนร ใน ต างประเทศในคร งน ม จานวน 7 ท านค ดเป นร อยละ ด านค ณภาพ - บ คลากรในส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมท เข าร วมการศ กษาด งานด านการจ ดการแหล งเร ยนร ใน ต างประเทศสามารถนาความร มาปร บใช ในปฏ บ ต และสามารถมาถ ายทอดความร ให ก บบ คลากรใน หน วยงานอ นได 3. ผลการดาเน นงาน ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมได ด าเน นการตามโครงการโดยได ม การแต งต งคณะกรรมการด าเน นงาน และม การประช มคณะกรรมการ บ คลากรและผ เก ยวข องในการดาเน นงานเพ อช แจ งการศ กษาด งานของบ คลากร และข นตอนการการศ กษาด งานให ร บทราบโดยท วก น

7 ๗ ส วนท ๒ การว เคราะห ข อม ล ผลการน าเสนอการส ารวจความพ งพอใจต อแบบสอบถามความพ งพอใจในโครงการค ายค ณธรรมการ เร ยนร ตามรอยพระย คลบาท(ค ายเร ยนร ค ณธรรมน าช ว ตพอเพ ยง) ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราช ภ ฏนครราชส มา เพ อนาผลไปปร บปร งพ ฒนาให ม ประส ทธ ภาพมากข น ส วนท ๑ ข อม ลเก ยวก บผ ตอบแบบประเม น ส วนท ๒ ความพ งพอใจต อโครงการค ายค ณธรรมการเร ยนร ตามรอยพระย คลบาท ข อม ลเก ยวก บผ ตอบแบบประเม น จานวน 37 คน 1.1. เพศ ชาย จานวน 3 คน หญ ง จานวน 4 คน 1.2. อาย ป จานวน 1 คน ป จานวน 3 คน จานวน 1 คน 41 ป ข นไป จานวน 2 คน 1.3. การศ กษา ระด บปร ญญาตร จานวน 2 คน ระด บส งกว าปร ญญาตร จานวน 5 คน 1.4. อาช พ ข าราชการ จานวน 2 คน พน กงานมหาว ทยาล ย จานวน 5 คน

8 ๘ การศ กษาด งานด านการจ ดการแหล งเร ยนร ในต างประเทศ ณ ประเทศส งคโปร ระหว างว นท ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ การประเม นแบ งเป น 5 ระด บ ด งน 5 = มากท ส ด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น อย 1 = น อยท ส ด รายการประเม น มาก ท ส ด มาก พอใช น อย น อย ท ส ด จานวน ค าเฉล ย ค า เบ ยงเบน N SD X แปลความ ความพ งพอใจเก ยวก บสถานท การศ กษาด งาน 1.ความสะดวก/ปลอดภ ยใน การศ กษาด งาน มากท ส ด 2.สถานท ในการศ กษาด งานม ความเหมาะสม มาก 3. ความเหมาะสมของท พ ก และการให บร การ มาก ความพ งพอใจด านเจ าหน าท ผ ให บร การ 1. กร ยามารยาทของ เจ าหน าท ผ ให บร การ มาก 2. ความกระต อร อร นและ ความเอาใจใส ในการ มาก ให บร การ ความพ งพอใจด านความร ท ได จากการศ กษาด งาน 1. ความร ใหม ๆจากสถานท ศ กษาด งาน มากท ส ด 2 ความร ท ได ร บก อน การศ กษาด งาน มาก 3. ความร ท ได ร บหล ง การศ กษาด งาน มากท ส ด ความค ดเห นภาพรวมเก ยวก บการศ กษาด งาน 1.ประโยชน ท ท านได ร บจากก มากท ส ด การศ กษาด งาน 2.โดยภาพรวมท งหมดท านม มากท ส ด ความพ งพอใจอย ในระด บใด รวม มากท ส ด

9 ๙ สร ปผลการประเม นการศ กษาด งานด านจ ดการแหล งเร ยนร ในต างประเทศม ด งน ความพ งพอใจเก ยวก บสถานท การศ กษาด งาน ความสะดวก/ปลอดภ ยในการศ กษาด งาน ม คะแนนเฉล ยเท าก บ4.57, สถานท ในการศ กษาด งานม ความเหมาะสม ม คะแนนเฉล ยเท าก บ4.43, ความเหมาะสมของท พ กและการให บร การ ม คะแนนเฉล ยเท าก บ 4.29 ตามลาด บ ความพ งพอใจด านเจ าหน าท ผ ให บร การ กร ยามารยาทของเจ าหน าท ผ ให บร การ ม คะแนนเฉล ยเท าก บ4.43, ความกระต อร อร นและความเอาใจ ใส ในการให บร การ ม คะแนนเฉล ยเท าก บ4.14 ตามลาด บ ความพ งพอใจด านความร ท ได จากการศ กษาด งาน ความร ท ได ร บหล งการศ กษาด งาน ม คะแนนเฉล ยเท าก บ4.86, ความร ใหม ๆจากสถานท ศ กษาด งาน คะแนนเฉล ยเท าก บ4.71, ความร ท ได ร บก อนการศ กษาด งาน คะแนนเฉล ยเท าก บ4.14 ตามลาด บ ความค ดเห นภาพรวมเก ยวก บการศ กษาด งาน ประโยชน ท ท านได ร บจากกการศ กษาด งาน และโดยภาพรวมท งหมดท านม ความพ งพอใจอย ในระด บใด ม คะแนนเฉล ยเท าก บ4.86

10 ๑๐ สร ปผลการดาเน นงานด งน ส วนท 3 สร ปผลการดาเน นงาน บ คลากรท ศ กษาด งานด านการจ ดการแหล งเร ยนร ในต างประเทศ ณ ประเทศส งคโปร ระหว างว นท เมษายน 2556 ได ร บความร เก ดการเร ยนร เร องการพ ฒนาและการจ ดแสดงร ปแบบแหล งเร ยนร ต าง รวมท งให บร การท ท นสม ย ซ งสามารถน ามาปร บใช ก บหน าท ภารก จต างๆ ได มากย งข นและสามารถน ามา ประย กต ใช ในการพ ฒนามหาว ทยาล ยได เป าหมาย ข าราชการและพน กงานในสถาบ นอ ดมศ กษา ท ปฏ บ ต งานในส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมและ กรรมการบร หารศ กษาด งานด านการจ ดการแหล งเร ยนร ในต างประเทศ ด านการบร หารจ ดการระบบการศ กษา ศ ลปว ฒนธรรมการดารงช ว ตของชาวต างชาต ด านความร ส กของผ ศ กษาด งานด านการจ ดการแหล งเร ยนร ในต างประเทศ 1. ม ความร เพ มเต มมากข น 2. การศ กษาด งานทาให ได ประสบการณ มากย งข น 3. ก จกรรมในคร งน ด มากเพราะได ศ กษาว ธ การจ ดการแหล งเร ยนร ในสาน กศ ลปะและว ฒนธรรมได ด านการนาไปใช ประโยชน 1. ได ร บประโยชน และความร มากสามารถนาไปปร บใช ในสาน กศ ลปะและว ฒนธรรมได 2. ได ความร และเป ดประสบการณ ของตนเพ อนามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานได ป ญหาอ ปสรรค 1. สถานท พ กค บแคบเก นไป ข อเสนอแนะอ นๆ 2. ระยะเวลากระช นช ดทาให ไปสถานท ต างๆไปได น อย 3. ค าครองช พและน าด มแพงเก นไป 4. สภาพอากาศร อนทาให เก ดความเหน ดเหน อย 1. อยากให ม การจ ดก จกรรมแบบน อ กในท กป 2. อยากให ไปศ กษาด งานเก ยวก บการจ ดทาพ พ ธภ ณฑ ในประเทศ 3. อยากให ม การศ กษาด งานป ละ 2 คร ง

11 ภาคผนวก ๑๑

12 ภาพก จกรรม ๑๒

13 ๑๓ ว นท 23 เมษายน 2556 เด นทางออกจากกร งเทพมหานครส ประเทศส งคโปร เย ยมชม มาร น า เบย แซนด " ร สอร ทใหญ ท ส ด

14 ๑๔ ถนนอล ซาเบธวอล คซ งเป นจ ดชมว วร มแม น าส งคโปร เมอร ไลอ อนส ญล กษณ ของประเทศส งคโปร ล องเร อศ กษาย านร มน าส งค โปร ชมท ศน ยภาพบรรยากาศยามค าค นชมบ านเร อน และย านท องเท ยวยามราตร

15 ๑๕ ว นท 24 เมษายน 2556 ม สการพระเข ยวแก ว ย านไชน าทาวน ซ งสร างตามแบบสถาป ตยกรรมสม ยราชวงศ ถ ง ศ ลปะแบบบ โรพ ทโธ เย ยมชมการจ ดการแสดงพ พ ธภ ณฑ ร ปแบบสม ยใหม ก บย น เวอร แซลสต ด โอบนเกาะเซ นโตซ า

16 ๑๖ ว นท 25 เมษายน 2556 ศ กษาว ฒนธรรมการบ ชาเทพเจ าท ว ดเจ าแม กวนอ มและส กการะองค เจ าแม กวนอ มพ นม อ และเย ยมชมว ดแขก การจ ดแสดงต นไม (Supertrees) โดยให ผ เข าชมเด นอย เหน อต นไม ท ปกคล มด วยไม เล อยดอกเขตร อน

17 ๑๗ ศ กษาการจ ดแสดง Gardens by the Bay และศ ลปกรรมการตกแต งสวนท สวยงามและใหญ ท ส ด ศ กษาด งานการจ ดแสดงศ ลปว ตถ และการจ ดแสดงโดยใช ส อม ลต ม เด ย

18 แบบประเม นความพ งพอใจ ๑๘

19 ๑๙ แบบประเม นความพ งพอใจการศ กษาด งานด านการจ ดการแหล งเร ยนร ในต างประเทศ ณ ประเทศส งคโปร ระหว างว นท เมษายน 2556 คาอธ บาย แบบประเม น ขอให ผ ตอบแบบประเม นตอบให ครบท ง 2 ตอน เพ อเป นประโยชน ในการนาไปใช ต อไป ตอนท 1 สถานภาพท วไป คาช แจง โปรดทาเคร องหมาย ลงในช อง หน าข อความ 1. เพศ หญ ง ชาย 2. อาย ป ป ป 41 ป ข นไป 3. การศ กษา ปร ญญาตร ส งกว าปร ญญาตร 4. อาช พ ข าราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย ตอนท 2 ระด บความพ งพอใจ คาช แจง โปรดทาเคร องหมาย ลงในช องท ตรงก บความพ งพอใจของท านเพ ยงระด บเด ยว ประเด นความค ดเห น ความพ งพอใจเก ยวก บสถานท การศ กษาด งาน มากท ส ด 5 มาก 4 ระด บความพ งพอใจ ปานกลาง 3 น อย 2 น อยท ส ด 1 1.ความสะดวก/ปลอดภ ยในการศ กษาด งาน 2.สถานท ในการศ กษาด งานม ความเหมาะสม 3. ความเหมาะสมของท พ กและการให บร การ 1.ความสะดวก/ปลอดภ ยในการศ กษาด งาน ความพ งพอใจด านเจ าหน าท ผ ให บร การ 1. กร ยามารยาทของเจ าหน าท ผ ให บร การ 2. ความกระต อร อร นและความเอาใจใส ในการให บร การ ความพ งพอใจด านความร ท ได จากการศ กษาด งาน 1. ความร ใหม ๆจากสถานท ศ กษาด งาน 2 ความร ท ได ร บก อนการศ กษาด งาน 3. ความร ท ได ร บหล งการศ กษาด งาน ความค ดเห นภาพรวมเก ยวก บการศ กษาด งาน 1.ประโยชน ท ท านได ร บจากกการศ กษาด งาน 2.โดยภาพรวมท งหมดท านม ความพ งพอใจอย ในระด บใด ข อเสนอแนะอ นๆ

ค าน า องค การน กศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร

ค าน า องค การน กศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ค าน า ว นท 5 ธ นวาคม ของท กป ได ถ กก าหนดข นเป นว นพ อแห งชาต พสกน กรชาวไทยท งภาคร ฐและ ภาคเอกชนได จ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดชมหาราช เพ อให น กศ กษาตระหน กถ งพระราชกรณ

More information

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 สร ปผลการดาเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บบ คลากรสายงานต างๆ คร งท 3 เคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาพบผ ร บผ ดชอบงานว ชาการ/งานหล กส ตร โดย งานประก นค ณภาพการศ

More information

โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ เพ อนาไปส การบร การว ชาการค ายภาษา ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ

โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ เพ อนาไปส การบร การว ชาการค ายภาษา ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ 1 โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ เพ อนาไปส การบร การว ชาการค ายภาษา ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ 2 สร ปรายงานผลโครงการ

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ หน า ค าน า รายงานผลการด าเน นงาน 1 โครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค

More information

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ ว นท 3-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง จ งหว ดกร งเทพฯ มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ

ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ ปร ชญา ความร ค ค ณธรรม น าบร การว ชาการส ส งคม ว ส ยท ศน ให บร การว ชาการ ประสานความร วมม อ เป นแหล งเร ยนร โดยเน นการบร การว ชาการท ตอบสนองความต

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา รายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นเพ อรายงานผลการด าเน นงานของส

More information

แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ.

แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ. แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให ม คณะกรรมการนโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาสตร แห งชาต ( กยส.

More information

สร ปผลโครงการส มมนา โครงการเลขท 27 / 2557 โครงการส มมนา เร อง การส มมนาร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการทร พย ส น

สร ปผลโครงการส มมนา โครงการเลขท 27 / 2557 โครงการส มมนา เร อง การส มมนาร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการทร พย ส น สร ปผลโครงการส มมนา โครงการเลขท 27 / 2557 โครงการส มมนา เร อง การส มมนาร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการทร พย ส น ระหว างว นท 10 11 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเดอะทว น ทาวเวอร กร

More information

ว ตถ ประสงค ของการประช ม เพ อนาข อเสนอแนะจากผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย

ว ตถ ประสงค ของการประช ม เพ อนาข อเสนอแนะจากผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย สร ปผลการประเม นการจ ดก จกรรม การเสวนา เร อง การประก นค ณภาพการศ กษาก บการพ ฒนามหาว ทยาล ย ว นท 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 12.00 น. ณ ห องประช มก จจาทร 2 ช น 4 อาคารป ยมหาราช มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนคร ตามพระราชบ

More information

รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555

รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555 รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555 กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า งานอนาม ยและส งแวดล อม กองกลาง ส าน กงานอธ

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2555

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2555 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ว นท 3 เมษายน พ.ศ. 6 สารบ ญ หน า. รายช อกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน. บทสร ปสาหร บผ บร หาร 4 3. บทนา 4.

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ค ม อการให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งพระพ ทธศาสนา และศ ลปว ฒนธรรม

ค ม อการให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งพระพ ทธศาสนา และศ ลปว ฒนธรรม ค ม อการให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งพระพ ทธศาสนา และศ ลปว ฒนธรรม ฝ ายว ชาการและว จ ย สาน กว ชาการ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๖ คานา ค ม อการให บร การทางว

More information

1 สภาสภาบ นม บทบาทสาค ญในการกาหนดท ศทาง ย ทธศาสตร และนโยบายของสถาบ น :

1 สภาสภาบ นม บทบาทสาค ญในการกาหนดท ศทาง ย ทธศาสตร และนโยบายของสถาบ น : 35 องค ประกอบท 7 ด านการบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความสาค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยทาหน าท ในการกาก บด แล การทางานของสถาบ นการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ ป จจ ยท สถาบ นอ ดมศ กษาจะทาหน

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ

รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการการม ส วนร วมของประชาชนเก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย เสวนาในห วข อ กฎหมายในม อเรา ก จกรรมเสวนา เร องการเข าช อเสนอกฎหมายและเสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บกระบวนการเข

More information

สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน

สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน ว นท 12-14 ส งหาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมเดอะบ ช บ ท คเฮาส ต าบลกะรน จ งหว ดภ เก ต ส าน กส งเสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

รายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2556

รายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2556 รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2556 รายงานการประเม นตนเองประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย

More information