หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ."

Transcription

1 (มคอ.2) 1 หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555) ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะคร ศาสตร ภาคว ชาพ ฒนศ กษาและ นว ตกรรมทางการศ กษา หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. ช อหล กส ตร คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา Master of Education Program in Educational Administration 2. ช อปร ญญา ช อเต ม : คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) Master of Education ( Educational Administration) ช อย อ : ค.ม. (การบร หารการศ กษา) M.Ed. (Educational Administration) 3. ว ชาเอก - ไม ม 4. จานวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร จานวนไม น อยกว า 42 หน วยก ต (แผน ก แบบ ก 2 บ งค บ 30 หน วยก ต) ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต 5. ร ปแบบของหล กส ตร 5.1 ร ปแบบ เป นหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา สาหร บผ สาเร จ การศ กษาในระด บปร ญญาโท หร อเท ยบเท า โดยใช เวลาในการศ กษาไม เก น 5 ป การศ กษา 5.2 ภาษาท ใช ภาษาไทย เอกสารและตาราท ใช เป นท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ 5.3 การร บเข าศ กษา ร บน กศ กษาไทย และน กศ กษาต างประเทศท สามารถใช ภาษาไทยได เป นอย างด

2 (มคอ.2) ความร วมม อก บสถาบ นอ น เป นหล กส ตรเฉพาะของสถาบ นท จ ดการเร ยนการสอนโดยตรง 5.5 การให ปร ญญาแก ผ สาเร จการศ กษา ปร ญญาเพ ยงสาขาเด ยว 5.6 องค กรว ชาช พท เก ยวข อง ค ร สภา 6. สถานภาพของหล กส ตร และการพ จารณาอน ม ต /เห นชอบหล กส ตร หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ เป ดสอน ป การศ กษา ได พ จารณากล นกรองโดยคณะกรรมการสภาว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ในการประช ม คร งท 5 / 2555 เม อว นท 20 เมษายน พ.ศ ได ร บการอน ม ต /เห นชอบหล กส ตรโดยสภามหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ในการประช ม คร งท 4 / 2555 เม อว นท 27 เมษายน พ.ศ ความพร อมในการเผยแพร หล กส ตรท ม ค ณภาพและมาตรฐาน หล กส ตรม ความพร อมท จะเผยแพร ค ณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บ อ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ อาช พท สามารถประกอบได หล งสาเร จการศ กษา 8.1 เป นผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารทางการศ กษาและบ คลากรทางการศ กษา 8.2 เป นอาจารย มหาว ทยาล ยหร อพน กงานมหาว ทยาล ย 8.3 บ คลากรทางการศ กษาในกระทรวงว ฒนธรรม 8.4 บ คลากรในสาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต 8.5 ปฏ บ ต หน าท คร ตามในสถานศ กษาส งก ดหน วยงานต างๆ 8.6 เป นว ทยากรอ สระ 8.7 ใช ร วมก บท กอาช พท น กศ กษาประกอบอาช พอย ก อน 8.8 ทางานในหน วยงานทางการศ กษาและว จ ย

3 (มคอ.2) 3 9. ช อ-นามสก ล เลขประจาต วประชาชน ตาแหน งและค ณว ฒ การศ กษาของอาจารย ผ ร บผ ดชอบ หล กส ตร ช อ-นามสก ล ตาแหน ง ทางว ชาการ ค ณว ฒ -สาขา (ป.ตร /ป.โท/ป.เอก) 1 นางสาวหยกแก ว กมลวรเดช ผ ช วยศาสตราจารย กศ.ด.(การบร หารการศ กษา) มหาว ทยาล ยนเรศวร กศ.ม.(จ ตว ทยาและการแนะแนว) มหาว ทยาล ยศร นคร นทร ว โรฒ พ ษณ โลก วท.บ.(จ ตว ทยา) มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 2 นายช ชภ ม ส ชมภ ผ ช วยศาสตราจารย กศ.ด.(การบร หารการศ กษา) มหาว ทยาล ยนเรศวร ศศ.ม.(ไทยคด ศ กษา) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ(มหาสารคาม) กศ.บ.(ส งคมศ กษา) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ(มหาสารคาม) 3 นางสาวพ มผกา ธรรมส ทธ อาจารย กศ.ด.(การบร หารการศ กษา) มหาว ทยาล ยขอนแก น กศ.ม.(การบร หารการศ กษา) มหาว ทยาล ยนเรศวร กศ.บ.(การว ดผลและประเม นผล) มหาว ทยาล ยส โขท ยฯ ค.บ.(ภาษาอ งกฤษ) ว ทยาล ยคร อ ตรด ตถ 4 นายอ านาจ ส วรรณส นต ส ข ผ ช วยศาสตราจารย กศ.ด.(ว จ ยและประเม นผลการศ กษา) มหาว ทยาล ยนเรศวร พบ.ม.(สถ ต ประย กต ) สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร กศ.บ.(คณ ตศาสตร ) ว ทยาล ยว ชาการศ กษาประสานม ตร 5 นางวจ ป ญญาใส อาจารย ปร.ด.(จ ตว ทยาให คาปร กษา) มหาว ทยาล ยรามคาแหง กศ.ม.(จ ตว ทยาแนะแนวและการให คาปร กษา) มหาว ทยาล ยนเรศวร กศ.บ.(เคม ) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ป ท สาเร จ การศ กษา หมายเหต หมายเลข 1, 2, 3 เป นอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร

4 (มคอ.2) สถานท จ ดการเร ยนการสอน คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ 11. สถานการณ ภายนอกหร อการพ ฒนาท จาเป นต องนามาพ จารณาในการวางแผนหล กส ตร 11.1 สถานการณ หร อการพ ฒนาทางเศรษฐก จ ภายใต สถานการณ การเปล ยนแปลงท ส าค ญท งภายในและภายนอกประเทศท จะส งผล กระทบต อท ศทางการพ ฒนาประเทศในอนาคตจ าเป นต องก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาท เหมาะสม ขณะท การทบทวนผลการพ ฒนาประเทศในระยะท ผ านมาสะท อนป ญหาเช งโครงสร างของระบบ เศรษฐก จและการบร หารจ ดการประเทศท ไม เอ อต อการพ ฒนาท ย งย นในระยะยาว ท งย งเส ยงใน หลายมต ท อาจท าให ป ญหาต างๆร นแรงมากข น ตลอดจนการเช อมโยงเศรษฐก จในประเทศก บ ต างประเทศท าให เก ดก จกรรมทางเศรษฐก จระหว างประเทศ โดยเฉพาะด านการค าและการลงท น ส าหร บการลงท นโดยตรงจากต างประเทศย งคงม บทบาทส าค ญต อการขยายต วของระบบเศรษฐก จ ไทย แต ภาวะเศรษฐก จโลกท ตกต าและข ดความสามารถในการแข งข นลดลง อย างไรก ตามระบบ เศรษฐก จของไทยม ความอ อนแอด านป จจ ยสน บสน นในส วนทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ค ณภาพการบร หารของโครงสร างพ นฐาน กฎหมาย กฎและระเบ ยบทางเศรษฐก จท ไม เอ อต อ การจ ดระบบการแข งข นท เป นธรรมและเหมาะสมก บสถานการณ การเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ 11.2 สถานการณ หร อการพ ฒนาทางส งคมและว ฒนธรรม ประเทศไทยต องเผช ญก บการเปล ยนแปลงท ส าค ญท งในระด บโลกและภายในประเทศ ซ งม ผลกระทบท งท เป นโอกาสและความเส ยงต อการพ ฒนาประเทศ ประกอบก บการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสโลกาภ ว ตน ส งผลให ส งคมไทยม ความเป นว ตถ น ยมให ความส าค ญก บศ ลธรรมและ ว ฒนธรรมท ด งามลดลง ท งการด ารงช ว ตประจ าว น การใช ช ว ตและความส มพ นธ ก บผ อ น ม งหา รายได เพ อสนองความต องการบร โภค การช วยเหล อเก อก ลก นลดลง ความม น าใจไมตร น อยลง แก งแย ง เอาร ดเอาเปร ยบก น ขาดความสาม คค ไม เคารพส ทธ ผ อ น และขาดการย ดถ อประโยชน ส วน ร วม ตลอดจนการก อความไม สงบในประเทศ ป ญหาการก อการร าย ว กฤตเศรษฐก จ และ การแข งข นด านต างๆในเวท ระหว างประเทศรวมท งภ ยพ บ ต ท เก ดจากมน ษย และธรรมชาต ม ความร นแรงและผลกระทบส งในระยะต อไปเป นประเด นท าทายต อการบร หารจ ดการความเส ยง ท ง การบร หารว กฤต การเตร ยมความพร อมเพ อประเด นส าค ญ ประเทศไทยต องเข าส ประชาคม อาเซ ยน โดยป พ.ศ.2558 ถ อเป นวาระแห งชาต ท ท กสถาบ นการศ กษาต องให ความส าค ญและการ ผล ตบ ณฑ ตท ต องม งตอบสนองต อท ศทางในอนาคต และการบร หารจ ดการในภาวะฉ กเฉ น รวมท ง การเสร มสร างศ กยภาพของประเทศให ม ความเข มแข งทางเศรษฐก จและสามารถแข งข นได ในเวท โลกอย างต อเน อง

5 (มคอ.2) สถานการณ ด านมาตรฐานว ชาช พ พระราชบ ญญ ต สภาคร และบ คลากรทางการศ กษาก าหนดให ค ร สภาเป นสภาคร และ บ คลากรทางการศ กษาม อ านาจหน าท ก าหนดมาตรฐานว ชาช พและจรรยาบรรณของว ชาช พควบค ม ความประพฤต และการด าเน นงานของผ ประกอบว ชาช พให เป นไปตามมาตรฐานว ชาช พและ จรรยาบรรณของว ชาช พ ออก พ กใช หร อเพ กถอนใบอน ญาตประกอบว ชาช พ รวมท งส งเสร ม ยกย องและพ ฒนาว ชาช พทางการศ กษา ว ชาช พทางการศ กษาซ งเป นว ชาช พควบค มตามกฎหมายสภาคร และบ คลากรทาง การศ กษา พ.ศ.2546 ประกอบด วยว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และบ คลากร ทางการศ กษาอ นตามท ก าหนดไว ในกฎกระทรวง ผ ประกอบว ชาช พต องได ร บใบอน ญาตประกอบ ว ชาช พ ค ร สภาจ งก าหนดข อบ งค บค ร สภาว าด วยมาตรฐานว ชาช พและจรรยาบรรณของว ชาช พ คณะกรรมการค ร สภาได กาหนดสาระความร และสมรรถนะของผ ประกอบว ชาช พทางการศ กษาตาม มาตรฐานความร และประสบการณ ว ชาช พเพ อให เป นมาตรฐานเบ องต นส าหร บผ ประสงค จะ ประกอบว ชาช พทางการศ กษาใช เป นค ณสมบ ต ในการขอร บใบอน ญาตประกอบว ชาช พทางการ ศ กษาโดยเฉพาะว ชาช พผ บร หารสถานศ กษาและผ บร หารการศ กษาจะต องม ความร และสมรรถนะ ตามมาตรฐานความร รวม 7 ด าน ได แก 1) ทฤษฎ และหล กการบร หารการศ กษา 2) การว เคราะห ระบบการศ กษา 3) การบร หารนโยบายและกลย ทธ การศ กษา 4) การบร หารหล กส ตรและการจ ดการ เร ยนร 5) การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา 6) การบร หารงบประมาณ การเง น และการ บร หารท วไป 7) การบร หารการว จ ยและการบร การว ชาการ และมาตรฐานประสบการณ ว ชาช พ 2 ด าน ได แก 1) การฝ กปฏ บ ต การบร หารสถานศ กษาและปฏ บ ต การบร หารการศ กษาระหว างเร ยนตาม หล กส ตรท ค ร สภาร บรอง 2) ประสบการณ ว ชาช พเพ มเต ม ซ งมาตรฐานความร และประสบการณ ว ชาช พด งกล าวต องถ อเป นเป าหมายหล กของการประกอบว ชาช พทางการศ กษาซ งผ ประกอบ ว ชาช พทางการศ กษาจะต องศ กษาเพ อให เก ดความร ความเข าใจท ถ กต องให สามารถน าไปใช ในการ ประกอบว ชาช พให สมก บการเป นว ชาช พช นส งและได ร บการยอมร บยกย อง 12. ผลกระทบจากข อ 11 ต อการพ ฒนาหล กส ตรและความเก ยวข องก บพ นธก จของสถาบ น 12.1 การพ ฒนาหล กส ตร การพ ฒนาประเท ศไทยได ตระ หน ก ถ งสถานการณ และความ เส ย งซ งเก ดจาก การเปล ยนแปลงในระด บโลกและภายในประเทศโดยเฉพาะภาวะผ นผวนด านเศรษฐก จ พล งงาน และภ ม อากาศท เป นไปอย างรวดเร วและส งผลกระทบอย างช ดเจนต อประเทศไทยท งเช งบวกและเช งลบ ด งน นท ศทางการบร หารจ ดการประเทศภายใต หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงเพ อรองร บ การเปล ยนแปลงด งกล าว จ งเป นการใช จ ดแข งและศ กยภาพท ม อย ให เป นประโยชน ต อการพ ฒนา

6 (มคอ.2) 6 ประเทศ เพ อสร างความแข งแรงและร กษาเสถ ยรภาพทางเศรษฐก จของประเทศโดยให ความส าค ญ ก บการพ ฒนาเศรษฐก จภายในประเทศ ขณะเด ยวก นจ าเป นต องปร บต วในการเช อมโยงก บระบบ เศรษฐก จโลกและภ ม ภาคอาเซ ยน ซ งประเทศไทยม พ นธกรณ ภายใต กรอบความร วมม อต างๆ เพ อ สามารถใช โอกาสท เก ดข นละเพ มภ ม ค มก นของท นท ม อย ในส งคมไทยได อย างเหมาะสมพร อมก าว ส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนในป 2558 ขณะเด ยวก นจ าเป นต องสร างความพร อมส าหร บเช อมโยง ด านกายภาพท งโครงสร างพ นฐานและระบบโลจ สต กส ควบค ก บการยกระด บค ณภาพคน การ เสร มสร างองค ความร การพ ฒนาว ทยาศาสตร เทคโนโลย นว ตกรรม และความค ดสร างสรรค ให เป น พล งการข บเคล อนการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมไทย ด งน นการพ ฒนาหล กส ตรควรม งเน นการ พ ฒนาน กศ กษาให ม ความร และประสบการณ ในว ชาช พอ กท งม ท กษะต างๆ ท ใช ในการปฏ บ ต งาน ได แก ท กษะทางป ญญา ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคล และท กษะการบร หารสถานศ กษาและ การบร หารการศ กษาตลอดจนม จรรยาบรรณในว ชาช พ 12.2 ความเก ยวข องก บพ นธก จของสถาบ น มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เป นมหาว ทยาล ยเพ อท องถ น ด งน นจ งม ความเก ยวข องก บ พ นธก จของมหาว ทยาล ย ด งน ผล ตและพ ฒนาคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษาและบ คลากรทาง การศ กษาในเขตพ นท บร การค อ จ งหว ดอ ตรด ตถ แพร น านและจ งหว ดใกล เค ยง ผล ตบ ณฑ ตท ม ความร สามารถปฏ บ ต งานได จร ง ม ค ณธรรมจร ยธรรมทางอาช พ ความเป นสากลและม ความร กในสถาบ นชาต ศาสนาและพระมหากษ ตร ย สร างสรรค งานว จ ย เผยแพร องค ความร และให บร การว ชาการตามความต องการของ เขตพ นท บร การและองค กรปกครองส วนท องถ นตลอดจนหน วยงานท งภาคร ฐและเอกชน ส งเสร มค าน ยมในการเช ดช คนด ม ค ณธรรมจร ยธรรมตลอดจนค าน ยมท ด งามท าให คนในส งคมอย ร วมก นอย างม ส ข ด วยความเสมอภาค เป นธรรมและม ภ ม ค มก นต อการเปล ยนแปลง ร วมอน ร กษ ฟ นฟ และพ ฒนาขนบธรรมเน ยม ประเพณ และว ฒนธรรมไทยให ย งย น น อมน า ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง มาปร บใช เพ อบรรล ตามว ส ยท ศน ประเทศไทยป พ.ศ.2570

7 (มคอ.2) ความส มพ นธ ก บหล กส ตรอ นท เป ดสอนในคณะ/ภาคว ชาอ นของสถาบ น 13.1 กล มว ชา/รายว ชาในหล กส ตรท เป ดสอนโดยคณะ/ภาคว ชา/หล กส ตรอ น ไม ม 13.2 กล มว ชา/รายว ชาในหล กส ตรท เป ดสอนให ภาคว ชา/หล กส ตรอ นต องมาเร ยน ไม ม 13.3 การบร หารจ ดการ เป นการบร หารจ ดการภายในคณะคร ศาสตร ร วมก บบ ณฑ ตว ทยาล ยมหาว ทยาล ยราชภ ฏ อ ตรด ตถ

8 (มคอ.2) 8 หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1. ปร ชญา ความสาค ญและว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 1.1 ปร ชญา หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ผล ตมหาบ ณฑ ตทางการ บร หารการศ กษาท ม ค ณธรรมจร ยธรรมและจรรยาบรรณทางว ชาช พ ม ความร ความสามารถ ม ท กษะ และสามารถประย กต ใช ความร ในการบร หารจ ดการทางการศ กษาเพ อตอบสนองความต องการของ ท องถ นและสอดร บก บการเข าส ประชาคมอาเซ ยนและการเปล ยนแปลงของส งคมโลก 1.2 ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะด งต อไปน 1. เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตม ความร และท กษะสามารถบ รณาการศาสตร ทางการบร หารทาง การศ กษาก บศาสตร อ นได อย างเหมาะสมก บสภาวะการเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ ส งคม และ ส งแวดล อมในโลกแห งการเปล ยนแปลง 2. ม ว ส ยท ศน ท กว างไกลและม ความพร อมท จะเป นผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และบ คลากรทางการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ 3. ม ความสามารถประย กต การบร หารจ ดการทางการศ กษาท ตอบสนองความต องการของ ท องถ น ภ ม ภาคอาเซ ยน และส งคมโลก 4. ม ค ณธรรมจร ยธรรมและจรรยาบรรณว ชาช พทางการบร หารการศ กษา

9 (มคอ.2) 9 2. แผนพ ฒนาปร บปร ง แผนการพ ฒนา/เปล ยนแปลง กลย ทธ หล กฐาน/ต วบ งช 1. ความท นสม ยของหล กส ตร 1. พ ฒนาหล กส ตรให ม ความท นสม ยตามมาตรฐาน การบร หารจ ดการการศ กษาท ง ในระด บประเทศและสากล 2. ปร บปร งหล กส ตรท กๆ 5 ป 3.ประเม นหล กส ตรโดย กรรมการประเม นค ณภาพภายใน ท กป 4. บ รณาการรายว ชาให ตรงก บ ความต องการของหน วยงาน องค กรของร ฐและเอกชน 5. ต ดตามความเปล ยนแปลงและ ความต องการของหน วยงานทาง การศ กษาเพ อเป นข อม ลในการ พ ฒนาหล กส ตร 1. รายงานผลการประเม น ความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต 2. รายงานการสารวจ ค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ ง ประสงค ของตลาดแรงงาน - เอกสารการปร บปร งหล กส ตร 2. กระต นให น กศ กษาเป น ผ ใฝ เร ยนร ตลอดช ว ตและ พ ฒนาความร ความสามารถ ในว ชาการเพ อพ ฒนาการ บร หารการศ กษาอย เสมอ 1. พ ฒนาหล กส ตรให ม เน อหา เหมาะสมท งทางด านทฤษฏ และ ปฏ บ ต ม ก จกรรมทางว ชาการท ช วยให น กศ กษาสามารถต ดตาม ข าวสารท นสม ยได จาก การเร ยนร ด วยตนเอง 1.รายงานการประเม นการสอน 2.รายงานการประเม นค ณภาพ งานว จ ย

10 (มคอ.2) 10 แผนการพ ฒนา/เปล ยนแปลง กลย ทธ หล กฐาน/ต วบ งช 3. พ ฒนาส อ อ ปกรณ การเร ยนการสอนท ท นสม ย ครบถ วน สอดคล องก บ จานวนผ เร ยน 1. จ ดหาส อ อ ปกรณ การเร ยน การสอนเพ อให อาจารย ผ สอน สามารถนาไปใช ในการจ ดการ เร ยนการสอนได อย างม ประส ทธ ภาพ 1. รายงานการประเม นความพ ง พอใจของอาจารย ผ สอน เก ยวก บส อและอ ปกรณ จ ดการ เร ยนการสอน 4. จ ดหาหน งส อ เอกสาร ตาราสาหร บการเร ยน การสอนท ท นสม ย ครบถ วน สอดคล องก บจานวนผ เร ยน 1. จ ดหา ซ อหน งส อ เอกสาร ตาราการเร ยนการสอนท ท นสม ย โดยให ห องสม ดดาเน นการ จ ดซ อ 1. รายงานการสารวจหน งส อ เอกสาร ตาราในห องสม ดท สอดคล องก บแผนการจ ดซ อ 5. พ ฒนาอาจารย 1. จ ดทาแผนพ ฒนาอาจารย ด าน การจ ดการเร ยนการสอนและ เพ มพ นท กษะประสบการณ ใน สาขาท เก ยวข อง 2. จ ดอบรมและพ ฒนาท กษะ ต างๆ ของอาจารย อย างน อยป ละ 1 คร ง 1.รายงานการดาเน นงานตาม แผนพ ฒนาอาจารย 2.รายงานการอบรมและพ ฒนา ของอาจารย

11 (มคอ.2) 11 หมวดท 3 ระบบการจ ดการศ กษา การดาเน นการและโครงสร างของหล กส ตร 1. ระบบการจ ดการศ กษา 1.1 ระบบ การจ ดการศ กษาเป นแบบทว ภาค โดยแบ งออกเป น 2 ภาคการศ กษาปกต 1 ภาค การศ กษาปกต ม ระยะเวลาศ กษาไม น อยกว า 15 ส ปดาห ข อก าหนดต างๆให เป นไปตามประกาศ กระทรวงศ กษาธ การ เร องเกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ และข อบ งค บ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ.2535 หมวด 1 ระบบการจ ด การศ กษา ข อ 8 (ภาคผนวก ค) 1.2 การจ ดการศ กษาภาคฤด ร อน การจ ดการศ กษาภาคฤด ร อนอาจกระท าได โดยก าหนดระยะเวลาการศ กษาและจ านวน หน วยก ตให ม ส ดส วนเท ยบเค ยงก นได ก บการศ กษาภาคปกต ท งน ให เป นไปตามประกาศ กระทรวงศ กษาธ การเกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ และข อบ งค บ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ.2535 หมวด 1 ระบบการจ ด การศ กษา ข อ 8 (ภาคผนวก ค) 1.3 การเท ยบเค ยงหน วยก ตในระบบทว ภาค เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การและข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ.2550 หมวด 6 การโอนหน วยก ต ข อ 30 ข อ 31 ข อ 32 และข อ33 2. การดาเน นการหล กส ตร 2.1 ว น เวลาในการดาเน นการเร ยนการสอน ภาคเร ยนฤด ร อน เด อนม นาคม พฤษภาคม ภาคเร ยนท 1 เด อนม ถ นายน ก นยายน ภาคเร ยนท 2 เด อนพฤศจ กายน ก มภาพ นธ 2.2 ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา เป นไปตามข อบ งค บของมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ว าด วยการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ หมวด 3 ข อ 15(15.1)(15.3) และข อ 16 และม ค ณสมบ ต เฉพาะสาขาด งน เป นผ สาเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร หร อเท ยบเท าจากมหาว ทยาล ยหร อ สถาบ นการศ กษาท ก.พ. หร อสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษาร บรอง เป นคร ด เด นในระด บจ งหว ดข นไปหร อเป นผ บร หารสถานศ กษาหร อผ บร หาร การศ กษาหร อบ คลากรทางการศ กษาจะได ร บการพ จารณาเป นกรณ พ เศษ

12 (มคอ.2) ม ความประพฤต ด ไม ม ประว ต ในทางเส ยหาย ไม เป นโรคร ายแรงท เป นอ ปสรรคต อ การศ กษา ผ านการค ดเล อกตามเกณฑ ของคณะกรรมการประจาหล กส ตร ม ค ณสมบ ต ตามประกาศการร บสม ครใน ค ม อการสม ครเข าศ กษาในระด บ บ ณฑ ตศ กษาซ งจะประกาศให ทราบเป นป ๆไป 2.3 ป ญหาของน กศ กษาแรกเข า การปร บต วจากการทางานมาเป นการศ กษาและว จ ยในมหาว ทยาล ย การใช ภาษาอ งกฤษในห องเร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน 2.4 กลย ทธ ในการดาเน นการเพ อแก ไขป ญหา/ข อจาก ดของน กศ กษาในข อ จ ดให ม อาจารย ท ปร กษาต งแต แรกเข าเม อม ป ญหาสามารถปร กษาหร อขอคาแนะนาได จ ดให ม การเร ยนร ภาษาอ งกฤษเพ มเต ม ส งเสร มการใช เทคโนโลย สารสนเทศประกอบการเร ยนการสอนในท กรายว ชา 2.5 แผนการร บน กศ กษาและผ สาเร จการศ กษาในระยะ 5 ป แผน ก แบบ ก 2 ร บป ละ 40 คน คาดว าจะม ผ สาเร จการศ กษาป ละ 40 คน แผน ก แบบ ก 2 น กศ กษาระด บ จานวนน กศ กษาในแต ละป การศ กษา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ระด บช นป ช นป ท ช นป ท รวม คาดว าจะสาเร จการศ กษา

13 (มคอ.2) งบประมาณตามแผน งบประมาณ ด งน แผน ก แบบ ก 2 หมวดเง น ป งบประมาณ (พ.ศ.) ค าตอบแทน 698,800 1,397,760 2,096,560 2,795,360 3,494,160 ค าใช สอย 349, ,880 1,048,280 1,397,680 1,747,080 ค าว สด และค าใช จ ายอ นๆ 698,800 1,397,600 2,096,400 2,795,200 3,494,000 ค าคร ภ ณฑ รวม 1,747,000 3,494,240 5,241,240 6,988,240 8,735,240 ประมาณการค าใช จ ายต อห วในการผล ตน กศ กษาตามหล กส ตร 96,600 - บาท/คน/ป ม รายละเอ ยด ด งน งบประมาณในการดาเน นการและงบลงท นต อ 40 คนต อ 5 ป เป นเง น 8,735,240 บาท งบประมาณในการดาเน นการและงบลงท นต อ 40 คนต อ 1 ป เป นเง น 3,864,000 บาท งบประมาณในการดาเน นการและงบลงท นต อ 1 คนต อ 1 ป เป นเง น 96,600 บาท 2.7 ระบบการศ กษา ระบบการศ กษาเป นแบบช นเร ยนและเป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ว า ด วยการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ (ภาคผนวก ค) 2.8 การเท ยบโอนหน วยก ต รายว ชาและการลงทะเบ ยนเร ยนเข ามหาว ทยาล ย เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การและข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ.2550 หมวด 6 การโอนหน วยก ต ข อ 30 ข อ 31 ข อ 32 และข อ หล กส ตรและอาจารย ผ สอน 3.1 หล กส ตร จานวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 42 หน วยก ต โครงสร างหล กส ตร โครงสร างหล กส ตรแบ งเป นหมวดว ชาท สอดคล องก บโครงสร างของหล กส ตรท ก าหนดไว ในประกาศกระทรวงศ กษาธ การเร อง เกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ ข อ 7.2 สาหร บหล กส ตรจ ดการศ กษาเป นแบบ แผน ก แบบ ก 2 โดยม รายละเอ ยดของแผน ด งน

14 (มคอ.2) 14 แผน ก แบบ ก 2 1. หมวดว ชาบ งค บ 24 หน วยก ต 2. หมวดว ชาเล อก 6 หน วยก ต 3. ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต 4. ว ชาเสร ม ไม น บหน วยก ตและเป นไปตามเง อนไขของแต ละว ชา รห สรายว ชา - รห สว ชา ในการก าหนดรห สว ชา 3 ต วแรกตามหล กส ตรมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ม 12 สาขาว ชาแตกต างก น และแต ละสาขาว ชาจ าแนกเป นสาขาย อยอ ก ในการจ าแนกสาขาว ชาจะ ย ดหล กการจ าแนกของ ISCED (International Standard Classification of Education) โดยม รายละเอ ยดด งน 106 สาขาว ชาการบร หารและการศ กษา (106 แทนสาขาย อยในสาขาว ชาการบร หาร และการศ กษา) - รายว ชา หมวดว ชาบ งค บ จานวน 24 หน วยก ต การบร หารการว จ ยและการบร การว ชาการ 3(2-2-5) Research Administration and Academic Service การบร หารนโยบายและกลย ทธ ทางการศ กษา 3(2-2-5) Educational Policy and Strategic Administration การว เคราะห ระบบการศ กษาและการพ ฒนาองค การ 3(2-2-5) 3(2-2 Educational System Analysis and Organizational Development ทฤษฎ และหล กการบร หารการศ กษา 3(2-2-5) Theory and Principles of Educational Administration การบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนร 3(2-2-5) Curriculum and Learning Administration การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา 3(2-2-5) Educational Human Resource Administration การบร หารงบประมาณ การเง นและการบร หารท วไป Budgeting Administration, Financial and General Administration 3(3-0-6)

15 (มคอ.2) การฝ กปฏ บ ต การบร หารสถานศ กษาและปฏ บ ต การบร หาร การศ กษาระหว างเร ยน Practicum in School and Educational Administration 3(150) หมวดว ชาเล อก ให เล อกเร ยนรายว ชาต อไปน ไม น อยกว า 6 หน วยก ต การจ ดการนว ตกรรมและการประเม นผลการศ กษา 3(2-2-5) Innovation management and Educational Evaluation การจ ดการนว ตกรรมและสารสนเทศ 3(2-2-5) Innovation and Information Management ว ทยาการว จ ย 3(2-2-5) Research Methodology การว จ ยเช งค ณภาพ 3(2-2-5) Qualitative Research ภาวะผ นาการเปล ยนแปลง 3(2-2-5) Change Leadership มน ษยส มพ นธ สาหร บผ บร หาร 3(3-0-6) Human Relations for Administrators การประก นค ณภาพการศ กษา 3(2-2-5) Educational Quality Assurance ความเป นน กบร หารม ออาช พ 3(2-2-5) Professional Principalship การบร หารการศ กษาข นพ นฐาน 3(3-0-6) 3(3-0 Basic Education Administration การบร หารการอ ดมศ กษา 3(3-0-6) Higher Education Administration การบร หารการศ กษานอกระบบ Non-Formal Education Administration 3(3-0-6)

16 (มคอ.2) การบร หารทร พยากรทางการศ กษา Administration of Educational Resources หล กการบร หารธ รก จการศ กษา Principles of Management in Business Education การน เทศการศ กษา Educational Supervision การบร หารสถาบ นการศ กษาเพ อความเป นเล ศ School Administration for Excellence สถาบ นการศ กษาก บช มชน School and Community การประเม นโครงการ Project Evaluation กฎหมายการศ กษา Educational Laws เศรษฐศาสตร การศ กษา Economics of Education การบร หารความข ดแย ง Conflict Management การจ ดการความเคร ยดสาหร บผ บร หาร Stress Management for Administrators ส มมนาการบร หารการศ กษา Seminar in Educational Administration การศ กษาเอกเทศ Independent Study ท องถ นศ กษา Locality Studies บร บทและแนวโน มทางการศ กษา Context and Trends in Education ทฤษฎ พ ฒนาประเทศอ นเน องมาจากพระราชดาร National Development Theories According to His Majesty s Initiatives 3(2-2-5) 3(3-0-6) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(150) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(3-0-6)

17 (มคอ.2) การพ ฒนาท มงาน 3(3-0-6) Team Development ว ทยาน พนธ ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต 12 หน วยก ต Thesis รายว ชาเสร ม 1. น กศ กษาแผน ก 2 จะต องม ความร ความสามารถด านภาษาอ งกฤษและการใช คอมพ วเตอร ตามเกณฑ ของคะแนนมาตรฐานท คณะกรรมการบ ณฑ ตศ กษามหาว ทยาล ย ก าหนดโดยพ จารณาจากผลการสอบค ดเล อกเข าศ กษา ผ ท ม คะแนนต ากว าเกณฑ จะต อง เร ยนรายว ชาต อไปน โดยไม น บหน วยก ต ภาษาอ งกฤษสาหร บน กศ กษาบ ณฑ ต 2(1-2-3) English for Graduate Students คอมพ วเตอร สาหร บน กศ กษาบ ณฑ ต 2(1-2-3) Computer for Graduate Students 2. น กศ กษาแผน ก 2 ท ไม เคยเร ยนว ชาการศ กษามาก อนจะต องสอบผ านความร พ นฐาน ทางการศ กษาให ได ตามเกณฑ ท คณะกรรมการบ ณฑ ตศ กษากาหนด กรณ สอบไม ผ านเกณฑ จะต องเร ยนรายว ชาต อไปน โดยไม น บหน วย หล กการศ กษาและการเร ยนร 3(3-0-6) Principles of Education and Learning แผนการศ กษา แผน ก แบบ ก 2 เร ยนไม น อยกว า 42 หน วยก ต

18 (มคอ.2) 18 รห สว ชา ช อรายว ชา ป ท 1 ภาคการศ กษาท 1 ทฤษฏ และหล กการบร หารการศ กษา การบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนร การว เคราะห ระบบการศ กษาและการพ ฒนาองค การ การบร หารงบประมาณ การเง นและการบร หารท วไป จานวนหน วยก ต (ทฤษฎ - ปฏ บ ต - ศ กษาด วยตนเอง) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(3-0-6) รวมหน วยก ต 12 ว ชาบ งค บ ก อน รห สว ชา ช อรายว ชา ป ท 1 ภาคการศ กษาท 2 การบร หารนโยบายและกลย ทธ ทางการศ กษา การบร หารการว จ ยและการบร การว ชาการ การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา การฝ กปฏ บ ต การบร หารสถานศ กษาและปฏ บ ต การ บร หารการศ กษาระหว างเร ยน จานวนหน วยก ต (ทฤษฎ - ปฏ บ ต - ศ กษาด วยตนเอง) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(150) รวมหน วยก ต 12 ว ชาบ งค บ ก อน รห สว ชา ช อรายว ชา xxxxxxx xxxxxxx ป ท 1 ภาคการศ กษาท 3 (ว ชาเล อก) (ว ชาเล อก) หล กการศ กษาและการเร ยนร * * เป นรายว ชาเสร มท เร ยนโดยไม น บหน วยก ต จานวนหน วยก ต (ทฤษฎ - ปฏ บ ต - ศ กษาด วยตนเอง) 3(X-X-X) 3(X-X-X) 3(3-0-6)* รวมหน วยก ต 6 ว ชาบ งค บ ก อน -

19 (มคอ.2) 19 ป ท 2 ภาคการศ กษาท 1 รห สว ชา ช อรายว ชา จานวนหน วยก ต (ทฤษฎ - ปฏ บ ต - ศ กษาด วยตนเอง) ว ทยาน พนธ 3 หน วยก ต รวมหน วยก ต 3 ว ชาบ งค บ ก อน ป ท 2 ภาคการศ กษาท 2 รห สว ชา ช อรายว ชา จานวนหน วยก ต (ทฤษฎ - ปฏ บ ต - ศ กษาด วยตนเอง) ว ทยาน พนธ 9 หน วยก ต รวมหน วยก ต 9 ว ชาบ งค บ ก อน คาอธ บายรายว ชา 1. หมวดว ชาบ งค บ รห สว ชา ช อและคาอธ บายรายว ชา หน วยก ต(ทฤษฎ -ปฏ บ ต -ศ กษาด วยตนเอง) การบร หารการว จ ยและการบร การว ชาการ 3(2-2-5) Research Administration and Academic Service ศ กษาทฤษฎ หล กการและร ปแบบการว จ ยการศ กษาและการบร การว ชาการ และ ธรรมชาต ของการว จ ย ว เคราะห และส งเคราะห ผลการว จ ยเพ อน าองค ความร ใช ในการบร หาร การศ กษา การบร หารงานว จ ย งานสร างสรรค และทร พย ส นทางป ญญา เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา การบร หารงานบร การว ชาการเพ อพ ฒนาช มชน จรรยาบรรณน กว จ ย ประเม นและปฏ บ ต การจ ดท า โครงการความต องการจ าเป นในการว จ ยและการบร การว ชาการ ศ กษาและส บค นเทคน คว จ ยใหม ๆ โดยเฉพาะการว จ ยแบบม ส วนร วม การว จ ยเช งอนาคต การว จ ยเช งค ณภาพ เพ อเพ มประส ทธ ผลในการ ว จ ยทางการบร หารการศ กษา อ นจะนาไปส การแก ไขป ญหาได ถ กต อง

20 (มคอ.2) 20 รห สว ชา ช อและคาอธ บายรายว ชา หน วยก ต(ทฤษฎ -ปฏ บ ต -ศ กษาด วยตนเอง) การบร หารนโยบายและกลย ทธ ทางการศ กษา 3(2-2-5) Educational Policy and Strategic Administration ศ กษาว เคราะห ทฤษฎ หล กการและแนวค ดกระบวนการก าหนดนโยบาย การ วางแผนการศ กษา ทฤษฎ การบร หารการศ กษาเช งกลย ทธ การว เคราะห เช งว พากษ นโยบายการศ กษา การก าหนดนโยบาย กลย ทธ การศ กษา เพ อปฏ บ ต การปร บปร งและพ ฒนานโยบายการศ กษา หล กการ กระบวนการและเทคน คว ธ ต างๆ ในการวางแผนกลย ทธ และการวางแผนปฏ บ ต การส การปฏ บ ต ใน การบร หารและการจ ดการศ กษาตามบร บทมหภาคและภ ม ส งคม รวมถ งการจ ดท าแผนงานโครงการ การประเม นและปร บปร งนโยบายและแผนกลย ทธ การศ กษา เพ อการวางแผนพ ฒนาการศ กษาในระด บ ท องถ นท งระด บเขตพ นท การว เคราะห ระบบการศ กษาและการพ ฒนาองค การ 3(2-2-5) Educational System Analysis and Organizational Development ศ กษาความร พ นฐานเก ยวก บองค การ แนวค ดและทฤษฎ องค การ การบร หารเช งระบบ เทคน คและว ธ การว เคราะห ระบบ ทฤษฎ และการว เคราะห เช งว พากษ ระบบการศ กษาก บความเช อมโยง ระบบอ นในส งคม การพ ฒนาการบร หารระบบการศ กษาเพ อเสร มสร างพลเม องด ประชาธ ปไตยแบบม ส วนร วม ความเข าใจอ นด ระหว างประเทศในภ ม ภาคอาเซ ยนและประเทศอ น ๆ ในส งคมโลก เศรษฐก จ ส งคม ส งแวดล อมท ย งย น อ กท งอย างสร างสรรค และม ป ญญา รวมถ งการบร หารระบบ การศ กษาอย างม เอกภาพและม ความหลากหลายในการปฏ บ ต การพ ฒนาการจ ดองค การและการจ ด องค การสม ยใหม แนวค ดในการว เคราะห องค การ เทคน คและกระบวนการ ในการพ ฒนาองค การ เพ อการเปล ยนแปลงแนวโน มและป ญหาการปฏ บ ต การพ ฒนาองค การในประเทศไทย และงานว จ ยท เก ยวข อง ทฤษฎ และหล กการบร หารการศ กษา 3(2-2-5) Theory and Principles of Educational Administration ความร พ นฐานเก ยวก บทฤษฎ ร ปแบบและว ว ฒนาการเช งกระบวนท ศน ด านการบร หาร และการจ ดองค การ โครงสร างการจ ดองค การและระบบการบร หารการศ กษาของไทยท งระบบตาม ภารก จการบร หารการศ กษาและสถานศ กษาตลอดจนกฎหมายท เก ยวข อง ศ กษาว เคราะห ทฤษฎ และ หล กการบร หารการศ กษาเน นการบร หารการเปล ยนแปลง การบร หารความข ดแย ง การบร หารความ เส ยง การบร หารค ณภาพการศ กษา การจ ดระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร ว เคราะห ป ญหาจากกรณ ต วอย างค ณธรรม จร ยธรรมและจรรยาบรรณว ชาช พผ บร หารการศ กษาและผ บร หารสถานศ กษา ประย กต ใช ภาวะผ น า จ ตว ทยาการบร หาร การเจรจาต อรอง เพ อการพ ฒนาและการเปล ยนแปลง หน วยงานทางการศ กษา

21 (มคอ.2) 21 รห สว ชา ช อและคาอธ บายรายว ชา หน วยก ต(ทฤษฎ -ปฏ บ ต -ศ กษาด วยตนเอง) การบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนร 3(2-2-5) Curriculum and Learning Administration ศ กษาว เคราะห ทฤษฎ การบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนร การบร หารหล กส ตร การจ ดการเร ยนร ส าหร บผ เร ยนท ม ความต องการจ าเป นพ เศษ การบร หารก จกรรมเสร มหล กส ตรและ ก จการน กเร ยนน ส ต น กศ กษา การบร หารแห งเร ยนร และส งแวดล อมเพ อส งเสร มการจ ดการเร ยนร การ พ ฒนาหล กส ตรและหล กส ตรท องถ น การจ ดการเร ยนร ท ย ดผ เร ยนเป นส าค ญ การน านว ตกรรมและ เทคโนโลย การบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนร มาใช อย างม ประส ทธ ภาพ การน เทศ การพ ฒนา หล กส ตรการจ ดการเร ยนร และช มชนแห งการเร ยนร การปฏ บ ต การประเม นและปร บปร งการบร หาร หล กส ตรและการจ ดการเร ยนร การพ ฒนาหล กส ตรเน นการระดมทร พยากรและภ ม ป ญญาในท องถ น เพ อพ ฒนาหล กส ตรและค ณภาพการจ ดการเร ยนร การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา 3(2-2-5) Educational Human Resource Administration ศ กษาว เคราะห หล กการ แนวค ด ทฤษฎ และการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา นว ตกรรม และเทคโนโลย การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา การจ งใจและจ ตว ทยาในการ บร หาร การน าแนวค ด ทฤษฎ และหล กพฤต กรรมศาสตร มาใช ในการบร หารทร พยากรมน ษย ทาง การศ กษา การบร หารเพ อเสร มสร างพล งอ านาจคร และบ คลากรทางการศ กษานโยบาย ระเบ ยบ บทบ ญญ ต ในกฎหมายท เก ยวข องก บการบร หารทร พยากรกรมน ษย ทางการการศ กษาบทบาทหน าท ของ ผ บร หารในการบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา ค ณธรรมจร ยธรรมและจรรยาบรรณการบร หาร ทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา ป ญหา แนวโน มและการประย กต ใช หล กการแนวค ดทฤษฎ เพ อการ พ ฒนาทร พยากรมน ษย เพ อความเป นเล ศทางการศ กษา การบร หารงบประมาณ การเง นและการบร หารท วไป 3(3-0-6) Budgeting Administration, Financial and General Administration ศ กษาว เคราะห แนวค ด รวมถ งนว ตกรรมและเทคโนโลย ของการบร หารงบประมาณ การเง น และการพ สด แนวค ดเก ยวก บค ณธรรมจร ยธรรม กฎหมายและข อบ งค บท เก ยวข องก บการ บร หารงบประมาณ การเง นและการบร หารท วไป แนวปฏ บ ต ในการประเม นและปร บปร งการบร หาร งบประมาณ การเง นและการบร หารท วไป การระดมทร พยากรและท นในการจ ดการศ กษาของท องถ น การบร หารส าน กงาน อาคารสถานท สภาพแวดล อมและส งอ านวยความสะดวกเพ อการเร ยนร ศ กษา ว เคราะห ป ญหาและแนวทางพ ฒนาท เก ยวก บการบร หารงบประมาณ การเง นและการบร หารท วไป โดย เน นการบร หารในเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา รวมถ งการประชาส มพ นธ และการสร าง ความส มพ นธ ก บช มชน

22 (มคอ.2) 22 รห สว ชา ช อและคาอธ บายรายว ชา หน วยก ต(ทฤษฎ -ปฏ บ ต -ศ กษาด วยตนเอง) การฝ กปฏ บ ต การบร หารสถานศ กษาและปฏ บ ต การบร หารการศ กษา 3(150) ระหว างเร ยน Practicum in School and Educational Administration สร างประสบการณ ด วยการปฏ บ ต งานด านการบร หารนโยบาย และกลย ทธ การศ กษา การบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนร การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา การ บร หารงบประมาณ การเง นและการบร หารท วไป การบร หารการว จ ยและการบร หารว ชาการ การศ กษา การน เทศการสอน รวมท งป ญหาขององค การ การวางแผน การประเม นผล การต ดส นใจ และก จกรรมการบร หารอ นๆ ตามท อาจารย ผ สอนกาหนดและม การศ กษานอกสถานศ กษา 2. หมวดว ชาเล อก รห สว ชา ช อและคาอธ บายรายว ชา หน วยก ต(ทฤษฎ -ปฏ บ ต -ศ กษาด วยตนเอง) การจ ดการนว ตกรรมและการประเม นผลการศ กษา 3(3-0-6) Innovation management and Educational Evaluation ความหมาย ขอบข ายและความสาค ญของนว ตกรรมทางการศ กษาและการว ดผลการ เร ยนร กระบวนการส อความหมาย ส อนว ตกรรมการเร ยนร การผล ตและการใช ส อและนว ตกรรม การเร ยนร การจ ดการเร ยนร และการประเม นผล การสร างและหาค ณภาพเคร องม อการว ดผล ระเบ ยบและการประเม นผลการเร ยนร ตามหล กส ตรระด บต างๆ ป ญหาและแนวทางการแก ไขการ ว ดและประเม นผลการเร ยนร การจ ดการนว ตกรรมและสารสนเทศ 3(2-2-5) Innovation and Information Management ศ กษาถ งรากฐานขององค การในแง ของระบบสารสนเทศ ความส าค ญและบทบาท ของระบบสารสนเทศในการบร หาร เทคน คพ นฐานของระบบสารสนเทศ การส อสารและเคร อข าย การสร างระบบสารสนเทศ นว ตกรรมทางการศ กษาและการบร หารการศ กษา การน านว ตกรรมมาใช ในการบร หารและจ ดการศ กษา นว ตกรรมก บการพ ฒนาระบบสารสนเทศ การบร หารระบบ สารสนเทศในองค การทางการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ ท งน เน นถ งระบบสารสนเทศในย คป จจ บ น

23 (มคอ.2) 23 รห สว ชา ช อและคาอธ บายรายว ชา หน วยก ต(ทฤษฎ -ปฏ บ ต -ศ กษาด วยตนเอง) ว ทยาการว จ ย 3(2-2-5) Research Methodology ความหมายและล กษณะของการว จ ย ประเภทของการว จ ย เทคน คการว จ ยแบบต างๆ ข นตอน กระบวนการและการออกแบบการว จ ย การเข ยนโครงห วข อว ทยาน พนธ หร อภาคน พนธ การสร างเคร องม อ ศ กษาสถ ต พ นฐานและสถ ต อ างอ งเพ อการว เคราะห ข อม ล ปฏ บ ต การว เคราะห ข อม ลและการเข ยนรายงานการว จ ย การประเม น ส งเคราะห และการน าผลว จ ยไปใช เพ อพ ฒนา ค ณภาพการจ ดการศ กษาในระด บท เก ยวข อง การว จ ยเช งค ณภาพ 3(2-2-5) Qualitative Research แนวค ดและหล กการธรรมชาต และประสบการณ ทางส งคมและการแสวงหา ความร ความหมาย แนวค ด และทฤษฏ ท เก ยวข องก บการว จ ยเช งค ณภาพ ร ปแบบการว จ ยเช งค ณภาพ กรอบความค ดพ นฐานของการว จ ยเช งค ณภาพ การกาหนดป ญหาการว จ ย การออกแบบการว จ ย การ เก บรวบรวมข อม ล การแปลผลข อม ล ข อจ าก ดของการว จ ยเช งค ณภาพ ปฏ บ ต การว จ ยเช งค ณภาพ การว จ ยเช งประว ต ศาสตร การสนทนากล ม การปฏ บ ต การแบบม ส วนร วม การเข ยนและวางแผนการ ว จ ยเช งค ณภาพ การฝ กปฏ บ ต ภาคสนามตลอดจนเทคน คการว จ ยใหม ๆการศ กษาและสถานศ กษา การประสานแผนและการนาไปปฏ บ ต ตลอดจนการประเม นผลการใช แผนพ ฒนาการศ กษาเพ อ การ พ ฒนาท ย งย น ภาวะผ นาการเปล ยนแปลง 3(2-2-5) Change Leadership ศ กษาว เคราะห แนวค ด ทฤษฎ ภาวะผ น า บทบาท ค ณล กษณะของผ น าการบร หารการ เปล ยนแปลง ผลงานว จ ยท เก ยวข องก บภาวะผ น าและกรณ ต วอย าง เทคน คการจ งใจการสร างมน ษย ส มพ นธ การปร บเปล ยนพฤต กรรม การพ ฒนาความค ดร เร มสร างสรรค ของผ น าในท องถ นการ เสร มสร างและพ ฒนาภาวะผ นาเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยนและอาเซ ยนศ กษา มน ษยส มพ นธ สาหร บผ บร หาร 3(3-0-6) Human Relations for Administrators ศ กษาทฤษฏ หล กการ และการปฏ บ ต ในการสร างมน ษยส มพ นธ มน ษยส มพ นธ และ การส อสารในองค การ เทคน คและท กษะในการสร างมน ษยส มพ นธ การสร างแรงจ งใจขว ญและ ก าล งใจในการท างาน เทคน คการส อสาร และการส อสารท ม ประส ทธ ภาพ การใช กล มส มพ นธ เพ อ ขจ ดความข ดแย ง ส งเคราะห งานว จ ยท เก ยวข อง

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ประกาศคณะกรรมการค ร สภา

ประกาศคณะกรรมการค ร สภา หน า ๒๘๙ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร และสมรรถนะของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา และผ บร หารการศ กษาตามมาตรฐานความร และประสบการณ ว ชาช พ อาศ ยอ านาจตามความในข อ ๔ และข อ ๙ แห งข อบ งค

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556

รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556 รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556 งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

: Master of Nursing Science Program in Nursing Administration. : Master of Nursing Science (Nursing Administration) : M.N.S. (Nursing Administration)

: Master of Nursing Science Program in Nursing Administration. : Master of Nursing Science (Nursing Administration) : M.N.S. (Nursing Administration) หล กส ตรพยาบาลศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการพยาบาล (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2551) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : พยาบาลศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการพยาบาล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information