หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ."

Transcription

1 (มคอ.2) 1 หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555) ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะคร ศาสตร ภาคว ชาพ ฒนศ กษาและ นว ตกรรมทางการศ กษา หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. ช อหล กส ตร คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา Master of Education Program in Educational Administration 2. ช อปร ญญา ช อเต ม : คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) Master of Education ( Educational Administration) ช อย อ : ค.ม. (การบร หารการศ กษา) M.Ed. (Educational Administration) 3. ว ชาเอก - ไม ม 4. จานวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร จานวนไม น อยกว า 42 หน วยก ต (แผน ก แบบ ก 2 บ งค บ 30 หน วยก ต) ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต 5. ร ปแบบของหล กส ตร 5.1 ร ปแบบ เป นหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา สาหร บผ สาเร จ การศ กษาในระด บปร ญญาโท หร อเท ยบเท า โดยใช เวลาในการศ กษาไม เก น 5 ป การศ กษา 5.2 ภาษาท ใช ภาษาไทย เอกสารและตาราท ใช เป นท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ 5.3 การร บเข าศ กษา ร บน กศ กษาไทย และน กศ กษาต างประเทศท สามารถใช ภาษาไทยได เป นอย างด

2 (มคอ.2) ความร วมม อก บสถาบ นอ น เป นหล กส ตรเฉพาะของสถาบ นท จ ดการเร ยนการสอนโดยตรง 5.5 การให ปร ญญาแก ผ สาเร จการศ กษา ปร ญญาเพ ยงสาขาเด ยว 5.6 องค กรว ชาช พท เก ยวข อง ค ร สภา 6. สถานภาพของหล กส ตร และการพ จารณาอน ม ต /เห นชอบหล กส ตร หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ เป ดสอน ป การศ กษา ได พ จารณากล นกรองโดยคณะกรรมการสภาว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ในการประช ม คร งท 5 / 2555 เม อว นท 20 เมษายน พ.ศ ได ร บการอน ม ต /เห นชอบหล กส ตรโดยสภามหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ในการประช ม คร งท 4 / 2555 เม อว นท 27 เมษายน พ.ศ ความพร อมในการเผยแพร หล กส ตรท ม ค ณภาพและมาตรฐาน หล กส ตรม ความพร อมท จะเผยแพร ค ณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บ อ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ อาช พท สามารถประกอบได หล งสาเร จการศ กษา 8.1 เป นผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารทางการศ กษาและบ คลากรทางการศ กษา 8.2 เป นอาจารย มหาว ทยาล ยหร อพน กงานมหาว ทยาล ย 8.3 บ คลากรทางการศ กษาในกระทรวงว ฒนธรรม 8.4 บ คลากรในสาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต 8.5 ปฏ บ ต หน าท คร ตามในสถานศ กษาส งก ดหน วยงานต างๆ 8.6 เป นว ทยากรอ สระ 8.7 ใช ร วมก บท กอาช พท น กศ กษาประกอบอาช พอย ก อน 8.8 ทางานในหน วยงานทางการศ กษาและว จ ย

3 (มคอ.2) 3 9. ช อ-นามสก ล เลขประจาต วประชาชน ตาแหน งและค ณว ฒ การศ กษาของอาจารย ผ ร บผ ดชอบ หล กส ตร ช อ-นามสก ล ตาแหน ง ทางว ชาการ ค ณว ฒ -สาขา (ป.ตร /ป.โท/ป.เอก) 1 นางสาวหยกแก ว กมลวรเดช ผ ช วยศาสตราจารย กศ.ด.(การบร หารการศ กษา) มหาว ทยาล ยนเรศวร กศ.ม.(จ ตว ทยาและการแนะแนว) มหาว ทยาล ยศร นคร นทร ว โรฒ พ ษณ โลก วท.บ.(จ ตว ทยา) มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 2 นายช ชภ ม ส ชมภ ผ ช วยศาสตราจารย กศ.ด.(การบร หารการศ กษา) มหาว ทยาล ยนเรศวร ศศ.ม.(ไทยคด ศ กษา) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ(มหาสารคาม) กศ.บ.(ส งคมศ กษา) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ(มหาสารคาม) 3 นางสาวพ มผกา ธรรมส ทธ อาจารย กศ.ด.(การบร หารการศ กษา) มหาว ทยาล ยขอนแก น กศ.ม.(การบร หารการศ กษา) มหาว ทยาล ยนเรศวร กศ.บ.(การว ดผลและประเม นผล) มหาว ทยาล ยส โขท ยฯ ค.บ.(ภาษาอ งกฤษ) ว ทยาล ยคร อ ตรด ตถ 4 นายอ านาจ ส วรรณส นต ส ข ผ ช วยศาสตราจารย กศ.ด.(ว จ ยและประเม นผลการศ กษา) มหาว ทยาล ยนเรศวร พบ.ม.(สถ ต ประย กต ) สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร กศ.บ.(คณ ตศาสตร ) ว ทยาล ยว ชาการศ กษาประสานม ตร 5 นางวจ ป ญญาใส อาจารย ปร.ด.(จ ตว ทยาให คาปร กษา) มหาว ทยาล ยรามคาแหง กศ.ม.(จ ตว ทยาแนะแนวและการให คาปร กษา) มหาว ทยาล ยนเรศวร กศ.บ.(เคม ) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ป ท สาเร จ การศ กษา หมายเหต หมายเลข 1, 2, 3 เป นอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร

4 (มคอ.2) สถานท จ ดการเร ยนการสอน คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ 11. สถานการณ ภายนอกหร อการพ ฒนาท จาเป นต องนามาพ จารณาในการวางแผนหล กส ตร 11.1 สถานการณ หร อการพ ฒนาทางเศรษฐก จ ภายใต สถานการณ การเปล ยนแปลงท ส าค ญท งภายในและภายนอกประเทศท จะส งผล กระทบต อท ศทางการพ ฒนาประเทศในอนาคตจ าเป นต องก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาท เหมาะสม ขณะท การทบทวนผลการพ ฒนาประเทศในระยะท ผ านมาสะท อนป ญหาเช งโครงสร างของระบบ เศรษฐก จและการบร หารจ ดการประเทศท ไม เอ อต อการพ ฒนาท ย งย นในระยะยาว ท งย งเส ยงใน หลายมต ท อาจท าให ป ญหาต างๆร นแรงมากข น ตลอดจนการเช อมโยงเศรษฐก จในประเทศก บ ต างประเทศท าให เก ดก จกรรมทางเศรษฐก จระหว างประเทศ โดยเฉพาะด านการค าและการลงท น ส าหร บการลงท นโดยตรงจากต างประเทศย งคงม บทบาทส าค ญต อการขยายต วของระบบเศรษฐก จ ไทย แต ภาวะเศรษฐก จโลกท ตกต าและข ดความสามารถในการแข งข นลดลง อย างไรก ตามระบบ เศรษฐก จของไทยม ความอ อนแอด านป จจ ยสน บสน นในส วนทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ค ณภาพการบร หารของโครงสร างพ นฐาน กฎหมาย กฎและระเบ ยบทางเศรษฐก จท ไม เอ อต อ การจ ดระบบการแข งข นท เป นธรรมและเหมาะสมก บสถานการณ การเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ 11.2 สถานการณ หร อการพ ฒนาทางส งคมและว ฒนธรรม ประเทศไทยต องเผช ญก บการเปล ยนแปลงท ส าค ญท งในระด บโลกและภายในประเทศ ซ งม ผลกระทบท งท เป นโอกาสและความเส ยงต อการพ ฒนาประเทศ ประกอบก บการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสโลกาภ ว ตน ส งผลให ส งคมไทยม ความเป นว ตถ น ยมให ความส าค ญก บศ ลธรรมและ ว ฒนธรรมท ด งามลดลง ท งการด ารงช ว ตประจ าว น การใช ช ว ตและความส มพ นธ ก บผ อ น ม งหา รายได เพ อสนองความต องการบร โภค การช วยเหล อเก อก ลก นลดลง ความม น าใจไมตร น อยลง แก งแย ง เอาร ดเอาเปร ยบก น ขาดความสาม คค ไม เคารพส ทธ ผ อ น และขาดการย ดถ อประโยชน ส วน ร วม ตลอดจนการก อความไม สงบในประเทศ ป ญหาการก อการร าย ว กฤตเศรษฐก จ และ การแข งข นด านต างๆในเวท ระหว างประเทศรวมท งภ ยพ บ ต ท เก ดจากมน ษย และธรรมชาต ม ความร นแรงและผลกระทบส งในระยะต อไปเป นประเด นท าทายต อการบร หารจ ดการความเส ยง ท ง การบร หารว กฤต การเตร ยมความพร อมเพ อประเด นส าค ญ ประเทศไทยต องเข าส ประชาคม อาเซ ยน โดยป พ.ศ.2558 ถ อเป นวาระแห งชาต ท ท กสถาบ นการศ กษาต องให ความส าค ญและการ ผล ตบ ณฑ ตท ต องม งตอบสนองต อท ศทางในอนาคต และการบร หารจ ดการในภาวะฉ กเฉ น รวมท ง การเสร มสร างศ กยภาพของประเทศให ม ความเข มแข งทางเศรษฐก จและสามารถแข งข นได ในเวท โลกอย างต อเน อง

5 (มคอ.2) สถานการณ ด านมาตรฐานว ชาช พ พระราชบ ญญ ต สภาคร และบ คลากรทางการศ กษาก าหนดให ค ร สภาเป นสภาคร และ บ คลากรทางการศ กษาม อ านาจหน าท ก าหนดมาตรฐานว ชาช พและจรรยาบรรณของว ชาช พควบค ม ความประพฤต และการด าเน นงานของผ ประกอบว ชาช พให เป นไปตามมาตรฐานว ชาช พและ จรรยาบรรณของว ชาช พ ออก พ กใช หร อเพ กถอนใบอน ญาตประกอบว ชาช พ รวมท งส งเสร ม ยกย องและพ ฒนาว ชาช พทางการศ กษา ว ชาช พทางการศ กษาซ งเป นว ชาช พควบค มตามกฎหมายสภาคร และบ คลากรทาง การศ กษา พ.ศ.2546 ประกอบด วยว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และบ คลากร ทางการศ กษาอ นตามท ก าหนดไว ในกฎกระทรวง ผ ประกอบว ชาช พต องได ร บใบอน ญาตประกอบ ว ชาช พ ค ร สภาจ งก าหนดข อบ งค บค ร สภาว าด วยมาตรฐานว ชาช พและจรรยาบรรณของว ชาช พ คณะกรรมการค ร สภาได กาหนดสาระความร และสมรรถนะของผ ประกอบว ชาช พทางการศ กษาตาม มาตรฐานความร และประสบการณ ว ชาช พเพ อให เป นมาตรฐานเบ องต นส าหร บผ ประสงค จะ ประกอบว ชาช พทางการศ กษาใช เป นค ณสมบ ต ในการขอร บใบอน ญาตประกอบว ชาช พทางการ ศ กษาโดยเฉพาะว ชาช พผ บร หารสถานศ กษาและผ บร หารการศ กษาจะต องม ความร และสมรรถนะ ตามมาตรฐานความร รวม 7 ด าน ได แก 1) ทฤษฎ และหล กการบร หารการศ กษา 2) การว เคราะห ระบบการศ กษา 3) การบร หารนโยบายและกลย ทธ การศ กษา 4) การบร หารหล กส ตรและการจ ดการ เร ยนร 5) การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา 6) การบร หารงบประมาณ การเง น และการ บร หารท วไป 7) การบร หารการว จ ยและการบร การว ชาการ และมาตรฐานประสบการณ ว ชาช พ 2 ด าน ได แก 1) การฝ กปฏ บ ต การบร หารสถานศ กษาและปฏ บ ต การบร หารการศ กษาระหว างเร ยนตาม หล กส ตรท ค ร สภาร บรอง 2) ประสบการณ ว ชาช พเพ มเต ม ซ งมาตรฐานความร และประสบการณ ว ชาช พด งกล าวต องถ อเป นเป าหมายหล กของการประกอบว ชาช พทางการศ กษาซ งผ ประกอบ ว ชาช พทางการศ กษาจะต องศ กษาเพ อให เก ดความร ความเข าใจท ถ กต องให สามารถน าไปใช ในการ ประกอบว ชาช พให สมก บการเป นว ชาช พช นส งและได ร บการยอมร บยกย อง 12. ผลกระทบจากข อ 11 ต อการพ ฒนาหล กส ตรและความเก ยวข องก บพ นธก จของสถาบ น 12.1 การพ ฒนาหล กส ตร การพ ฒนาประเท ศไทยได ตระ หน ก ถ งสถานการณ และความ เส ย งซ งเก ดจาก การเปล ยนแปลงในระด บโลกและภายในประเทศโดยเฉพาะภาวะผ นผวนด านเศรษฐก จ พล งงาน และภ ม อากาศท เป นไปอย างรวดเร วและส งผลกระทบอย างช ดเจนต อประเทศไทยท งเช งบวกและเช งลบ ด งน นท ศทางการบร หารจ ดการประเทศภายใต หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงเพ อรองร บ การเปล ยนแปลงด งกล าว จ งเป นการใช จ ดแข งและศ กยภาพท ม อย ให เป นประโยชน ต อการพ ฒนา

6 (มคอ.2) 6 ประเทศ เพ อสร างความแข งแรงและร กษาเสถ ยรภาพทางเศรษฐก จของประเทศโดยให ความส าค ญ ก บการพ ฒนาเศรษฐก จภายในประเทศ ขณะเด ยวก นจ าเป นต องปร บต วในการเช อมโยงก บระบบ เศรษฐก จโลกและภ ม ภาคอาเซ ยน ซ งประเทศไทยม พ นธกรณ ภายใต กรอบความร วมม อต างๆ เพ อ สามารถใช โอกาสท เก ดข นละเพ มภ ม ค มก นของท นท ม อย ในส งคมไทยได อย างเหมาะสมพร อมก าว ส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนในป 2558 ขณะเด ยวก นจ าเป นต องสร างความพร อมส าหร บเช อมโยง ด านกายภาพท งโครงสร างพ นฐานและระบบโลจ สต กส ควบค ก บการยกระด บค ณภาพคน การ เสร มสร างองค ความร การพ ฒนาว ทยาศาสตร เทคโนโลย นว ตกรรม และความค ดสร างสรรค ให เป น พล งการข บเคล อนการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมไทย ด งน นการพ ฒนาหล กส ตรควรม งเน นการ พ ฒนาน กศ กษาให ม ความร และประสบการณ ในว ชาช พอ กท งม ท กษะต างๆ ท ใช ในการปฏ บ ต งาน ได แก ท กษะทางป ญญา ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคล และท กษะการบร หารสถานศ กษาและ การบร หารการศ กษาตลอดจนม จรรยาบรรณในว ชาช พ 12.2 ความเก ยวข องก บพ นธก จของสถาบ น มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เป นมหาว ทยาล ยเพ อท องถ น ด งน นจ งม ความเก ยวข องก บ พ นธก จของมหาว ทยาล ย ด งน ผล ตและพ ฒนาคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษาและบ คลากรทาง การศ กษาในเขตพ นท บร การค อ จ งหว ดอ ตรด ตถ แพร น านและจ งหว ดใกล เค ยง ผล ตบ ณฑ ตท ม ความร สามารถปฏ บ ต งานได จร ง ม ค ณธรรมจร ยธรรมทางอาช พ ความเป นสากลและม ความร กในสถาบ นชาต ศาสนาและพระมหากษ ตร ย สร างสรรค งานว จ ย เผยแพร องค ความร และให บร การว ชาการตามความต องการของ เขตพ นท บร การและองค กรปกครองส วนท องถ นตลอดจนหน วยงานท งภาคร ฐและเอกชน ส งเสร มค าน ยมในการเช ดช คนด ม ค ณธรรมจร ยธรรมตลอดจนค าน ยมท ด งามท าให คนในส งคมอย ร วมก นอย างม ส ข ด วยความเสมอภาค เป นธรรมและม ภ ม ค มก นต อการเปล ยนแปลง ร วมอน ร กษ ฟ นฟ และพ ฒนาขนบธรรมเน ยม ประเพณ และว ฒนธรรมไทยให ย งย น น อมน า ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง มาปร บใช เพ อบรรล ตามว ส ยท ศน ประเทศไทยป พ.ศ.2570

7 (มคอ.2) ความส มพ นธ ก บหล กส ตรอ นท เป ดสอนในคณะ/ภาคว ชาอ นของสถาบ น 13.1 กล มว ชา/รายว ชาในหล กส ตรท เป ดสอนโดยคณะ/ภาคว ชา/หล กส ตรอ น ไม ม 13.2 กล มว ชา/รายว ชาในหล กส ตรท เป ดสอนให ภาคว ชา/หล กส ตรอ นต องมาเร ยน ไม ม 13.3 การบร หารจ ดการ เป นการบร หารจ ดการภายในคณะคร ศาสตร ร วมก บบ ณฑ ตว ทยาล ยมหาว ทยาล ยราชภ ฏ อ ตรด ตถ

8 (มคอ.2) 8 หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1. ปร ชญา ความสาค ญและว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 1.1 ปร ชญา หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ผล ตมหาบ ณฑ ตทางการ บร หารการศ กษาท ม ค ณธรรมจร ยธรรมและจรรยาบรรณทางว ชาช พ ม ความร ความสามารถ ม ท กษะ และสามารถประย กต ใช ความร ในการบร หารจ ดการทางการศ กษาเพ อตอบสนองความต องการของ ท องถ นและสอดร บก บการเข าส ประชาคมอาเซ ยนและการเปล ยนแปลงของส งคมโลก 1.2 ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะด งต อไปน 1. เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตม ความร และท กษะสามารถบ รณาการศาสตร ทางการบร หารทาง การศ กษาก บศาสตร อ นได อย างเหมาะสมก บสภาวะการเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ ส งคม และ ส งแวดล อมในโลกแห งการเปล ยนแปลง 2. ม ว ส ยท ศน ท กว างไกลและม ความพร อมท จะเป นผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และบ คลากรทางการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ 3. ม ความสามารถประย กต การบร หารจ ดการทางการศ กษาท ตอบสนองความต องการของ ท องถ น ภ ม ภาคอาเซ ยน และส งคมโลก 4. ม ค ณธรรมจร ยธรรมและจรรยาบรรณว ชาช พทางการบร หารการศ กษา

9 (มคอ.2) 9 2. แผนพ ฒนาปร บปร ง แผนการพ ฒนา/เปล ยนแปลง กลย ทธ หล กฐาน/ต วบ งช 1. ความท นสม ยของหล กส ตร 1. พ ฒนาหล กส ตรให ม ความท นสม ยตามมาตรฐาน การบร หารจ ดการการศ กษาท ง ในระด บประเทศและสากล 2. ปร บปร งหล กส ตรท กๆ 5 ป 3.ประเม นหล กส ตรโดย กรรมการประเม นค ณภาพภายใน ท กป 4. บ รณาการรายว ชาให ตรงก บ ความต องการของหน วยงาน องค กรของร ฐและเอกชน 5. ต ดตามความเปล ยนแปลงและ ความต องการของหน วยงานทาง การศ กษาเพ อเป นข อม ลในการ พ ฒนาหล กส ตร 1. รายงานผลการประเม น ความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต 2. รายงานการสารวจ ค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ ง ประสงค ของตลาดแรงงาน - เอกสารการปร บปร งหล กส ตร 2. กระต นให น กศ กษาเป น ผ ใฝ เร ยนร ตลอดช ว ตและ พ ฒนาความร ความสามารถ ในว ชาการเพ อพ ฒนาการ บร หารการศ กษาอย เสมอ 1. พ ฒนาหล กส ตรให ม เน อหา เหมาะสมท งทางด านทฤษฏ และ ปฏ บ ต ม ก จกรรมทางว ชาการท ช วยให น กศ กษาสามารถต ดตาม ข าวสารท นสม ยได จาก การเร ยนร ด วยตนเอง 1.รายงานการประเม นการสอน 2.รายงานการประเม นค ณภาพ งานว จ ย

10 (มคอ.2) 10 แผนการพ ฒนา/เปล ยนแปลง กลย ทธ หล กฐาน/ต วบ งช 3. พ ฒนาส อ อ ปกรณ การเร ยนการสอนท ท นสม ย ครบถ วน สอดคล องก บ จานวนผ เร ยน 1. จ ดหาส อ อ ปกรณ การเร ยน การสอนเพ อให อาจารย ผ สอน สามารถนาไปใช ในการจ ดการ เร ยนการสอนได อย างม ประส ทธ ภาพ 1. รายงานการประเม นความพ ง พอใจของอาจารย ผ สอน เก ยวก บส อและอ ปกรณ จ ดการ เร ยนการสอน 4. จ ดหาหน งส อ เอกสาร ตาราสาหร บการเร ยน การสอนท ท นสม ย ครบถ วน สอดคล องก บจานวนผ เร ยน 1. จ ดหา ซ อหน งส อ เอกสาร ตาราการเร ยนการสอนท ท นสม ย โดยให ห องสม ดดาเน นการ จ ดซ อ 1. รายงานการสารวจหน งส อ เอกสาร ตาราในห องสม ดท สอดคล องก บแผนการจ ดซ อ 5. พ ฒนาอาจารย 1. จ ดทาแผนพ ฒนาอาจารย ด าน การจ ดการเร ยนการสอนและ เพ มพ นท กษะประสบการณ ใน สาขาท เก ยวข อง 2. จ ดอบรมและพ ฒนาท กษะ ต างๆ ของอาจารย อย างน อยป ละ 1 คร ง 1.รายงานการดาเน นงานตาม แผนพ ฒนาอาจารย 2.รายงานการอบรมและพ ฒนา ของอาจารย

11 (มคอ.2) 11 หมวดท 3 ระบบการจ ดการศ กษา การดาเน นการและโครงสร างของหล กส ตร 1. ระบบการจ ดการศ กษา 1.1 ระบบ การจ ดการศ กษาเป นแบบทว ภาค โดยแบ งออกเป น 2 ภาคการศ กษาปกต 1 ภาค การศ กษาปกต ม ระยะเวลาศ กษาไม น อยกว า 15 ส ปดาห ข อก าหนดต างๆให เป นไปตามประกาศ กระทรวงศ กษาธ การ เร องเกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ และข อบ งค บ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ.2535 หมวด 1 ระบบการจ ด การศ กษา ข อ 8 (ภาคผนวก ค) 1.2 การจ ดการศ กษาภาคฤด ร อน การจ ดการศ กษาภาคฤด ร อนอาจกระท าได โดยก าหนดระยะเวลาการศ กษาและจ านวน หน วยก ตให ม ส ดส วนเท ยบเค ยงก นได ก บการศ กษาภาคปกต ท งน ให เป นไปตามประกาศ กระทรวงศ กษาธ การเกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ และข อบ งค บ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ.2535 หมวด 1 ระบบการจ ด การศ กษา ข อ 8 (ภาคผนวก ค) 1.3 การเท ยบเค ยงหน วยก ตในระบบทว ภาค เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การและข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ.2550 หมวด 6 การโอนหน วยก ต ข อ 30 ข อ 31 ข อ 32 และข อ33 2. การดาเน นการหล กส ตร 2.1 ว น เวลาในการดาเน นการเร ยนการสอน ภาคเร ยนฤด ร อน เด อนม นาคม พฤษภาคม ภาคเร ยนท 1 เด อนม ถ นายน ก นยายน ภาคเร ยนท 2 เด อนพฤศจ กายน ก มภาพ นธ 2.2 ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา เป นไปตามข อบ งค บของมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ว าด วยการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ หมวด 3 ข อ 15(15.1)(15.3) และข อ 16 และม ค ณสมบ ต เฉพาะสาขาด งน เป นผ สาเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร หร อเท ยบเท าจากมหาว ทยาล ยหร อ สถาบ นการศ กษาท ก.พ. หร อสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษาร บรอง เป นคร ด เด นในระด บจ งหว ดข นไปหร อเป นผ บร หารสถานศ กษาหร อผ บร หาร การศ กษาหร อบ คลากรทางการศ กษาจะได ร บการพ จารณาเป นกรณ พ เศษ

12 (มคอ.2) ม ความประพฤต ด ไม ม ประว ต ในทางเส ยหาย ไม เป นโรคร ายแรงท เป นอ ปสรรคต อ การศ กษา ผ านการค ดเล อกตามเกณฑ ของคณะกรรมการประจาหล กส ตร ม ค ณสมบ ต ตามประกาศการร บสม ครใน ค ม อการสม ครเข าศ กษาในระด บ บ ณฑ ตศ กษาซ งจะประกาศให ทราบเป นป ๆไป 2.3 ป ญหาของน กศ กษาแรกเข า การปร บต วจากการทางานมาเป นการศ กษาและว จ ยในมหาว ทยาล ย การใช ภาษาอ งกฤษในห องเร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน 2.4 กลย ทธ ในการดาเน นการเพ อแก ไขป ญหา/ข อจาก ดของน กศ กษาในข อ จ ดให ม อาจารย ท ปร กษาต งแต แรกเข าเม อม ป ญหาสามารถปร กษาหร อขอคาแนะนาได จ ดให ม การเร ยนร ภาษาอ งกฤษเพ มเต ม ส งเสร มการใช เทคโนโลย สารสนเทศประกอบการเร ยนการสอนในท กรายว ชา 2.5 แผนการร บน กศ กษาและผ สาเร จการศ กษาในระยะ 5 ป แผน ก แบบ ก 2 ร บป ละ 40 คน คาดว าจะม ผ สาเร จการศ กษาป ละ 40 คน แผน ก แบบ ก 2 น กศ กษาระด บ จานวนน กศ กษาในแต ละป การศ กษา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ระด บช นป ช นป ท ช นป ท รวม คาดว าจะสาเร จการศ กษา

13 (มคอ.2) งบประมาณตามแผน งบประมาณ ด งน แผน ก แบบ ก 2 หมวดเง น ป งบประมาณ (พ.ศ.) ค าตอบแทน 698,800 1,397,760 2,096,560 2,795,360 3,494,160 ค าใช สอย 349, ,880 1,048,280 1,397,680 1,747,080 ค าว สด และค าใช จ ายอ นๆ 698,800 1,397,600 2,096,400 2,795,200 3,494,000 ค าคร ภ ณฑ รวม 1,747,000 3,494,240 5,241,240 6,988,240 8,735,240 ประมาณการค าใช จ ายต อห วในการผล ตน กศ กษาตามหล กส ตร 96,600 - บาท/คน/ป ม รายละเอ ยด ด งน งบประมาณในการดาเน นการและงบลงท นต อ 40 คนต อ 5 ป เป นเง น 8,735,240 บาท งบประมาณในการดาเน นการและงบลงท นต อ 40 คนต อ 1 ป เป นเง น 3,864,000 บาท งบประมาณในการดาเน นการและงบลงท นต อ 1 คนต อ 1 ป เป นเง น 96,600 บาท 2.7 ระบบการศ กษา ระบบการศ กษาเป นแบบช นเร ยนและเป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ว า ด วยการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ (ภาคผนวก ค) 2.8 การเท ยบโอนหน วยก ต รายว ชาและการลงทะเบ ยนเร ยนเข ามหาว ทยาล ย เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การและข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ.2550 หมวด 6 การโอนหน วยก ต ข อ 30 ข อ 31 ข อ 32 และข อ หล กส ตรและอาจารย ผ สอน 3.1 หล กส ตร จานวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 42 หน วยก ต โครงสร างหล กส ตร โครงสร างหล กส ตรแบ งเป นหมวดว ชาท สอดคล องก บโครงสร างของหล กส ตรท ก าหนดไว ในประกาศกระทรวงศ กษาธ การเร อง เกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ ข อ 7.2 สาหร บหล กส ตรจ ดการศ กษาเป นแบบ แผน ก แบบ ก 2 โดยม รายละเอ ยดของแผน ด งน

14 (มคอ.2) 14 แผน ก แบบ ก 2 1. หมวดว ชาบ งค บ 24 หน วยก ต 2. หมวดว ชาเล อก 6 หน วยก ต 3. ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต 4. ว ชาเสร ม ไม น บหน วยก ตและเป นไปตามเง อนไขของแต ละว ชา รห สรายว ชา - รห สว ชา ในการก าหนดรห สว ชา 3 ต วแรกตามหล กส ตรมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ม 12 สาขาว ชาแตกต างก น และแต ละสาขาว ชาจ าแนกเป นสาขาย อยอ ก ในการจ าแนกสาขาว ชาจะ ย ดหล กการจ าแนกของ ISCED (International Standard Classification of Education) โดยม รายละเอ ยดด งน 106 สาขาว ชาการบร หารและการศ กษา (106 แทนสาขาย อยในสาขาว ชาการบร หาร และการศ กษา) - รายว ชา หมวดว ชาบ งค บ จานวน 24 หน วยก ต การบร หารการว จ ยและการบร การว ชาการ 3(2-2-5) Research Administration and Academic Service การบร หารนโยบายและกลย ทธ ทางการศ กษา 3(2-2-5) Educational Policy and Strategic Administration การว เคราะห ระบบการศ กษาและการพ ฒนาองค การ 3(2-2-5) 3(2-2 Educational System Analysis and Organizational Development ทฤษฎ และหล กการบร หารการศ กษา 3(2-2-5) Theory and Principles of Educational Administration การบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนร 3(2-2-5) Curriculum and Learning Administration การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา 3(2-2-5) Educational Human Resource Administration การบร หารงบประมาณ การเง นและการบร หารท วไป Budgeting Administration, Financial and General Administration 3(3-0-6)

15 (มคอ.2) การฝ กปฏ บ ต การบร หารสถานศ กษาและปฏ บ ต การบร หาร การศ กษาระหว างเร ยน Practicum in School and Educational Administration 3(150) หมวดว ชาเล อก ให เล อกเร ยนรายว ชาต อไปน ไม น อยกว า 6 หน วยก ต การจ ดการนว ตกรรมและการประเม นผลการศ กษา 3(2-2-5) Innovation management and Educational Evaluation การจ ดการนว ตกรรมและสารสนเทศ 3(2-2-5) Innovation and Information Management ว ทยาการว จ ย 3(2-2-5) Research Methodology การว จ ยเช งค ณภาพ 3(2-2-5) Qualitative Research ภาวะผ นาการเปล ยนแปลง 3(2-2-5) Change Leadership มน ษยส มพ นธ สาหร บผ บร หาร 3(3-0-6) Human Relations for Administrators การประก นค ณภาพการศ กษา 3(2-2-5) Educational Quality Assurance ความเป นน กบร หารม ออาช พ 3(2-2-5) Professional Principalship การบร หารการศ กษาข นพ นฐาน 3(3-0-6) 3(3-0 Basic Education Administration การบร หารการอ ดมศ กษา 3(3-0-6) Higher Education Administration การบร หารการศ กษานอกระบบ Non-Formal Education Administration 3(3-0-6)

16 (มคอ.2) การบร หารทร พยากรทางการศ กษา Administration of Educational Resources หล กการบร หารธ รก จการศ กษา Principles of Management in Business Education การน เทศการศ กษา Educational Supervision การบร หารสถาบ นการศ กษาเพ อความเป นเล ศ School Administration for Excellence สถาบ นการศ กษาก บช มชน School and Community การประเม นโครงการ Project Evaluation กฎหมายการศ กษา Educational Laws เศรษฐศาสตร การศ กษา Economics of Education การบร หารความข ดแย ง Conflict Management การจ ดการความเคร ยดสาหร บผ บร หาร Stress Management for Administrators ส มมนาการบร หารการศ กษา Seminar in Educational Administration การศ กษาเอกเทศ Independent Study ท องถ นศ กษา Locality Studies บร บทและแนวโน มทางการศ กษา Context and Trends in Education ทฤษฎ พ ฒนาประเทศอ นเน องมาจากพระราชดาร National Development Theories According to His Majesty s Initiatives 3(2-2-5) 3(3-0-6) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(150) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(3-0-6)

17 (มคอ.2) การพ ฒนาท มงาน 3(3-0-6) Team Development ว ทยาน พนธ ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต 12 หน วยก ต Thesis รายว ชาเสร ม 1. น กศ กษาแผน ก 2 จะต องม ความร ความสามารถด านภาษาอ งกฤษและการใช คอมพ วเตอร ตามเกณฑ ของคะแนนมาตรฐานท คณะกรรมการบ ณฑ ตศ กษามหาว ทยาล ย ก าหนดโดยพ จารณาจากผลการสอบค ดเล อกเข าศ กษา ผ ท ม คะแนนต ากว าเกณฑ จะต อง เร ยนรายว ชาต อไปน โดยไม น บหน วยก ต ภาษาอ งกฤษสาหร บน กศ กษาบ ณฑ ต 2(1-2-3) English for Graduate Students คอมพ วเตอร สาหร บน กศ กษาบ ณฑ ต 2(1-2-3) Computer for Graduate Students 2. น กศ กษาแผน ก 2 ท ไม เคยเร ยนว ชาการศ กษามาก อนจะต องสอบผ านความร พ นฐาน ทางการศ กษาให ได ตามเกณฑ ท คณะกรรมการบ ณฑ ตศ กษากาหนด กรณ สอบไม ผ านเกณฑ จะต องเร ยนรายว ชาต อไปน โดยไม น บหน วย หล กการศ กษาและการเร ยนร 3(3-0-6) Principles of Education and Learning แผนการศ กษา แผน ก แบบ ก 2 เร ยนไม น อยกว า 42 หน วยก ต

18 (มคอ.2) 18 รห สว ชา ช อรายว ชา ป ท 1 ภาคการศ กษาท 1 ทฤษฏ และหล กการบร หารการศ กษา การบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนร การว เคราะห ระบบการศ กษาและการพ ฒนาองค การ การบร หารงบประมาณ การเง นและการบร หารท วไป จานวนหน วยก ต (ทฤษฎ - ปฏ บ ต - ศ กษาด วยตนเอง) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(3-0-6) รวมหน วยก ต 12 ว ชาบ งค บ ก อน รห สว ชา ช อรายว ชา ป ท 1 ภาคการศ กษาท 2 การบร หารนโยบายและกลย ทธ ทางการศ กษา การบร หารการว จ ยและการบร การว ชาการ การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา การฝ กปฏ บ ต การบร หารสถานศ กษาและปฏ บ ต การ บร หารการศ กษาระหว างเร ยน จานวนหน วยก ต (ทฤษฎ - ปฏ บ ต - ศ กษาด วยตนเอง) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(150) รวมหน วยก ต 12 ว ชาบ งค บ ก อน รห สว ชา ช อรายว ชา xxxxxxx xxxxxxx ป ท 1 ภาคการศ กษาท 3 (ว ชาเล อก) (ว ชาเล อก) หล กการศ กษาและการเร ยนร * * เป นรายว ชาเสร มท เร ยนโดยไม น บหน วยก ต จานวนหน วยก ต (ทฤษฎ - ปฏ บ ต - ศ กษาด วยตนเอง) 3(X-X-X) 3(X-X-X) 3(3-0-6)* รวมหน วยก ต 6 ว ชาบ งค บ ก อน -

19 (มคอ.2) 19 ป ท 2 ภาคการศ กษาท 1 รห สว ชา ช อรายว ชา จานวนหน วยก ต (ทฤษฎ - ปฏ บ ต - ศ กษาด วยตนเอง) ว ทยาน พนธ 3 หน วยก ต รวมหน วยก ต 3 ว ชาบ งค บ ก อน ป ท 2 ภาคการศ กษาท 2 รห สว ชา ช อรายว ชา จานวนหน วยก ต (ทฤษฎ - ปฏ บ ต - ศ กษาด วยตนเอง) ว ทยาน พนธ 9 หน วยก ต รวมหน วยก ต 9 ว ชาบ งค บ ก อน คาอธ บายรายว ชา 1. หมวดว ชาบ งค บ รห สว ชา ช อและคาอธ บายรายว ชา หน วยก ต(ทฤษฎ -ปฏ บ ต -ศ กษาด วยตนเอง) การบร หารการว จ ยและการบร การว ชาการ 3(2-2-5) Research Administration and Academic Service ศ กษาทฤษฎ หล กการและร ปแบบการว จ ยการศ กษาและการบร การว ชาการ และ ธรรมชาต ของการว จ ย ว เคราะห และส งเคราะห ผลการว จ ยเพ อน าองค ความร ใช ในการบร หาร การศ กษา การบร หารงานว จ ย งานสร างสรรค และทร พย ส นทางป ญญา เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา การบร หารงานบร การว ชาการเพ อพ ฒนาช มชน จรรยาบรรณน กว จ ย ประเม นและปฏ บ ต การจ ดท า โครงการความต องการจ าเป นในการว จ ยและการบร การว ชาการ ศ กษาและส บค นเทคน คว จ ยใหม ๆ โดยเฉพาะการว จ ยแบบม ส วนร วม การว จ ยเช งอนาคต การว จ ยเช งค ณภาพ เพ อเพ มประส ทธ ผลในการ ว จ ยทางการบร หารการศ กษา อ นจะนาไปส การแก ไขป ญหาได ถ กต อง

20 (มคอ.2) 20 รห สว ชา ช อและคาอธ บายรายว ชา หน วยก ต(ทฤษฎ -ปฏ บ ต -ศ กษาด วยตนเอง) การบร หารนโยบายและกลย ทธ ทางการศ กษา 3(2-2-5) Educational Policy and Strategic Administration ศ กษาว เคราะห ทฤษฎ หล กการและแนวค ดกระบวนการก าหนดนโยบาย การ วางแผนการศ กษา ทฤษฎ การบร หารการศ กษาเช งกลย ทธ การว เคราะห เช งว พากษ นโยบายการศ กษา การก าหนดนโยบาย กลย ทธ การศ กษา เพ อปฏ บ ต การปร บปร งและพ ฒนานโยบายการศ กษา หล กการ กระบวนการและเทคน คว ธ ต างๆ ในการวางแผนกลย ทธ และการวางแผนปฏ บ ต การส การปฏ บ ต ใน การบร หารและการจ ดการศ กษาตามบร บทมหภาคและภ ม ส งคม รวมถ งการจ ดท าแผนงานโครงการ การประเม นและปร บปร งนโยบายและแผนกลย ทธ การศ กษา เพ อการวางแผนพ ฒนาการศ กษาในระด บ ท องถ นท งระด บเขตพ นท การว เคราะห ระบบการศ กษาและการพ ฒนาองค การ 3(2-2-5) Educational System Analysis and Organizational Development ศ กษาความร พ นฐานเก ยวก บองค การ แนวค ดและทฤษฎ องค การ การบร หารเช งระบบ เทคน คและว ธ การว เคราะห ระบบ ทฤษฎ และการว เคราะห เช งว พากษ ระบบการศ กษาก บความเช อมโยง ระบบอ นในส งคม การพ ฒนาการบร หารระบบการศ กษาเพ อเสร มสร างพลเม องด ประชาธ ปไตยแบบม ส วนร วม ความเข าใจอ นด ระหว างประเทศในภ ม ภาคอาเซ ยนและประเทศอ น ๆ ในส งคมโลก เศรษฐก จ ส งคม ส งแวดล อมท ย งย น อ กท งอย างสร างสรรค และม ป ญญา รวมถ งการบร หารระบบ การศ กษาอย างม เอกภาพและม ความหลากหลายในการปฏ บ ต การพ ฒนาการจ ดองค การและการจ ด องค การสม ยใหม แนวค ดในการว เคราะห องค การ เทคน คและกระบวนการ ในการพ ฒนาองค การ เพ อการเปล ยนแปลงแนวโน มและป ญหาการปฏ บ ต การพ ฒนาองค การในประเทศไทย และงานว จ ยท เก ยวข อง ทฤษฎ และหล กการบร หารการศ กษา 3(2-2-5) Theory and Principles of Educational Administration ความร พ นฐานเก ยวก บทฤษฎ ร ปแบบและว ว ฒนาการเช งกระบวนท ศน ด านการบร หาร และการจ ดองค การ โครงสร างการจ ดองค การและระบบการบร หารการศ กษาของไทยท งระบบตาม ภารก จการบร หารการศ กษาและสถานศ กษาตลอดจนกฎหมายท เก ยวข อง ศ กษาว เคราะห ทฤษฎ และ หล กการบร หารการศ กษาเน นการบร หารการเปล ยนแปลง การบร หารความข ดแย ง การบร หารความ เส ยง การบร หารค ณภาพการศ กษา การจ ดระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร ว เคราะห ป ญหาจากกรณ ต วอย างค ณธรรม จร ยธรรมและจรรยาบรรณว ชาช พผ บร หารการศ กษาและผ บร หารสถานศ กษา ประย กต ใช ภาวะผ น า จ ตว ทยาการบร หาร การเจรจาต อรอง เพ อการพ ฒนาและการเปล ยนแปลง หน วยงานทางการศ กษา

21 (มคอ.2) 21 รห สว ชา ช อและคาอธ บายรายว ชา หน วยก ต(ทฤษฎ -ปฏ บ ต -ศ กษาด วยตนเอง) การบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนร 3(2-2-5) Curriculum and Learning Administration ศ กษาว เคราะห ทฤษฎ การบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนร การบร หารหล กส ตร การจ ดการเร ยนร ส าหร บผ เร ยนท ม ความต องการจ าเป นพ เศษ การบร หารก จกรรมเสร มหล กส ตรและ ก จการน กเร ยนน ส ต น กศ กษา การบร หารแห งเร ยนร และส งแวดล อมเพ อส งเสร มการจ ดการเร ยนร การ พ ฒนาหล กส ตรและหล กส ตรท องถ น การจ ดการเร ยนร ท ย ดผ เร ยนเป นส าค ญ การน านว ตกรรมและ เทคโนโลย การบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนร มาใช อย างม ประส ทธ ภาพ การน เทศ การพ ฒนา หล กส ตรการจ ดการเร ยนร และช มชนแห งการเร ยนร การปฏ บ ต การประเม นและปร บปร งการบร หาร หล กส ตรและการจ ดการเร ยนร การพ ฒนาหล กส ตรเน นการระดมทร พยากรและภ ม ป ญญาในท องถ น เพ อพ ฒนาหล กส ตรและค ณภาพการจ ดการเร ยนร การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา 3(2-2-5) Educational Human Resource Administration ศ กษาว เคราะห หล กการ แนวค ด ทฤษฎ และการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา นว ตกรรม และเทคโนโลย การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา การจ งใจและจ ตว ทยาในการ บร หาร การน าแนวค ด ทฤษฎ และหล กพฤต กรรมศาสตร มาใช ในการบร หารทร พยากรมน ษย ทาง การศ กษา การบร หารเพ อเสร มสร างพล งอ านาจคร และบ คลากรทางการศ กษานโยบาย ระเบ ยบ บทบ ญญ ต ในกฎหมายท เก ยวข องก บการบร หารทร พยากรกรมน ษย ทางการการศ กษาบทบาทหน าท ของ ผ บร หารในการบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา ค ณธรรมจร ยธรรมและจรรยาบรรณการบร หาร ทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา ป ญหา แนวโน มและการประย กต ใช หล กการแนวค ดทฤษฎ เพ อการ พ ฒนาทร พยากรมน ษย เพ อความเป นเล ศทางการศ กษา การบร หารงบประมาณ การเง นและการบร หารท วไป 3(3-0-6) Budgeting Administration, Financial and General Administration ศ กษาว เคราะห แนวค ด รวมถ งนว ตกรรมและเทคโนโลย ของการบร หารงบประมาณ การเง น และการพ สด แนวค ดเก ยวก บค ณธรรมจร ยธรรม กฎหมายและข อบ งค บท เก ยวข องก บการ บร หารงบประมาณ การเง นและการบร หารท วไป แนวปฏ บ ต ในการประเม นและปร บปร งการบร หาร งบประมาณ การเง นและการบร หารท วไป การระดมทร พยากรและท นในการจ ดการศ กษาของท องถ น การบร หารส าน กงาน อาคารสถานท สภาพแวดล อมและส งอ านวยความสะดวกเพ อการเร ยนร ศ กษา ว เคราะห ป ญหาและแนวทางพ ฒนาท เก ยวก บการบร หารงบประมาณ การเง นและการบร หารท วไป โดย เน นการบร หารในเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา รวมถ งการประชาส มพ นธ และการสร าง ความส มพ นธ ก บช มชน

22 (มคอ.2) 22 รห สว ชา ช อและคาอธ บายรายว ชา หน วยก ต(ทฤษฎ -ปฏ บ ต -ศ กษาด วยตนเอง) การฝ กปฏ บ ต การบร หารสถานศ กษาและปฏ บ ต การบร หารการศ กษา 3(150) ระหว างเร ยน Practicum in School and Educational Administration สร างประสบการณ ด วยการปฏ บ ต งานด านการบร หารนโยบาย และกลย ทธ การศ กษา การบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนร การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา การ บร หารงบประมาณ การเง นและการบร หารท วไป การบร หารการว จ ยและการบร หารว ชาการ การศ กษา การน เทศการสอน รวมท งป ญหาขององค การ การวางแผน การประเม นผล การต ดส นใจ และก จกรรมการบร หารอ นๆ ตามท อาจารย ผ สอนกาหนดและม การศ กษานอกสถานศ กษา 2. หมวดว ชาเล อก รห สว ชา ช อและคาอธ บายรายว ชา หน วยก ต(ทฤษฎ -ปฏ บ ต -ศ กษาด วยตนเอง) การจ ดการนว ตกรรมและการประเม นผลการศ กษา 3(3-0-6) Innovation management and Educational Evaluation ความหมาย ขอบข ายและความสาค ญของนว ตกรรมทางการศ กษาและการว ดผลการ เร ยนร กระบวนการส อความหมาย ส อนว ตกรรมการเร ยนร การผล ตและการใช ส อและนว ตกรรม การเร ยนร การจ ดการเร ยนร และการประเม นผล การสร างและหาค ณภาพเคร องม อการว ดผล ระเบ ยบและการประเม นผลการเร ยนร ตามหล กส ตรระด บต างๆ ป ญหาและแนวทางการแก ไขการ ว ดและประเม นผลการเร ยนร การจ ดการนว ตกรรมและสารสนเทศ 3(2-2-5) Innovation and Information Management ศ กษาถ งรากฐานขององค การในแง ของระบบสารสนเทศ ความส าค ญและบทบาท ของระบบสารสนเทศในการบร หาร เทคน คพ นฐานของระบบสารสนเทศ การส อสารและเคร อข าย การสร างระบบสารสนเทศ นว ตกรรมทางการศ กษาและการบร หารการศ กษา การน านว ตกรรมมาใช ในการบร หารและจ ดการศ กษา นว ตกรรมก บการพ ฒนาระบบสารสนเทศ การบร หารระบบ สารสนเทศในองค การทางการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ ท งน เน นถ งระบบสารสนเทศในย คป จจ บ น

23 (มคอ.2) 23 รห สว ชา ช อและคาอธ บายรายว ชา หน วยก ต(ทฤษฎ -ปฏ บ ต -ศ กษาด วยตนเอง) ว ทยาการว จ ย 3(2-2-5) Research Methodology ความหมายและล กษณะของการว จ ย ประเภทของการว จ ย เทคน คการว จ ยแบบต างๆ ข นตอน กระบวนการและการออกแบบการว จ ย การเข ยนโครงห วข อว ทยาน พนธ หร อภาคน พนธ การสร างเคร องม อ ศ กษาสถ ต พ นฐานและสถ ต อ างอ งเพ อการว เคราะห ข อม ล ปฏ บ ต การว เคราะห ข อม ลและการเข ยนรายงานการว จ ย การประเม น ส งเคราะห และการน าผลว จ ยไปใช เพ อพ ฒนา ค ณภาพการจ ดการศ กษาในระด บท เก ยวข อง การว จ ยเช งค ณภาพ 3(2-2-5) Qualitative Research แนวค ดและหล กการธรรมชาต และประสบการณ ทางส งคมและการแสวงหา ความร ความหมาย แนวค ด และทฤษฏ ท เก ยวข องก บการว จ ยเช งค ณภาพ ร ปแบบการว จ ยเช งค ณภาพ กรอบความค ดพ นฐานของการว จ ยเช งค ณภาพ การกาหนดป ญหาการว จ ย การออกแบบการว จ ย การ เก บรวบรวมข อม ล การแปลผลข อม ล ข อจ าก ดของการว จ ยเช งค ณภาพ ปฏ บ ต การว จ ยเช งค ณภาพ การว จ ยเช งประว ต ศาสตร การสนทนากล ม การปฏ บ ต การแบบม ส วนร วม การเข ยนและวางแผนการ ว จ ยเช งค ณภาพ การฝ กปฏ บ ต ภาคสนามตลอดจนเทคน คการว จ ยใหม ๆการศ กษาและสถานศ กษา การประสานแผนและการนาไปปฏ บ ต ตลอดจนการประเม นผลการใช แผนพ ฒนาการศ กษาเพ อ การ พ ฒนาท ย งย น ภาวะผ นาการเปล ยนแปลง 3(2-2-5) Change Leadership ศ กษาว เคราะห แนวค ด ทฤษฎ ภาวะผ น า บทบาท ค ณล กษณะของผ น าการบร หารการ เปล ยนแปลง ผลงานว จ ยท เก ยวข องก บภาวะผ น าและกรณ ต วอย าง เทคน คการจ งใจการสร างมน ษย ส มพ นธ การปร บเปล ยนพฤต กรรม การพ ฒนาความค ดร เร มสร างสรรค ของผ น าในท องถ นการ เสร มสร างและพ ฒนาภาวะผ นาเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยนและอาเซ ยนศ กษา มน ษยส มพ นธ สาหร บผ บร หาร 3(3-0-6) Human Relations for Administrators ศ กษาทฤษฏ หล กการ และการปฏ บ ต ในการสร างมน ษยส มพ นธ มน ษยส มพ นธ และ การส อสารในองค การ เทคน คและท กษะในการสร างมน ษยส มพ นธ การสร างแรงจ งใจขว ญและ ก าล งใจในการท างาน เทคน คการส อสาร และการส อสารท ม ประส ทธ ภาพ การใช กล มส มพ นธ เพ อ ขจ ดความข ดแย ง ส งเคราะห งานว จ ยท เก ยวข อง

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรใหม พ ทธศ กราช 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ว ทยาล ยเช ยงราย - 1 - สารบ ญ หมวด หน า หมวด 1 ข อม ลท วไป 3 หมวด 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส

More information

หล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช ๒๕๕๖ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย

หล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช ๒๕๕๖ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย หล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช ๒๕๕๖ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย รายละเอ ยดของล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

รายละเอ ยดของหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2553 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขต/คณะ/สาขาว ชา ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ คณะบร หารธ

More information

หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาสาธารณส ขศาสตร (หล กส ตรใหม พ.ศ. 2555)

หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาสาธารณส ขศาสตร (หล กส ตรใหม พ.ศ. 2555) หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาสาธารณส ขศาสตร (หล กส ตรใหม พ.ศ. 2555) บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเวสเท ร น ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา บ ณฑ ตว ทยาล ย หล กส ตรปร ชญาด

More information

หมวด 1. ข อม ลท #วไป

หมวด 1. ข อม ลท #วไป หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาบร หารการพ ฒนา หล กส ตร ปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช #อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา บ ณฑ ตว ทยาล ย 1. รห สและช #อหล กส ตร รห ส ภาษาไทย หมวด 1.

More information

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น 1 การบร หารงานว ชาการ อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น เค าโครงเน อหา แนวค ด ตอนท 4.1 ความค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 4.1.1 ความหมาย ความสาค ญ และขอบข ายการบร หารงานว ชาการ 4.1.2 แนวค ด และหล กการบร หารงานว

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555)

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ Rajamangala University of Technology Krungthep ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555) งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ คณะบร หารธ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เพ อร บการประเม นจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คำนำ เอกสารค ม อการประก

More information

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ให เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐานค

More information

คานา สาน กก จการน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด

คานา สาน กก จการน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด คานา สาน กก จการน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ได ดาเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประก นค ณภาพ การศ กษา มาตรา 48 กาหนดให ท กสถานศ กษาม ระบบประก

More information

การบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

การบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม การบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม ร งส นต โยศร ค ณ สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล

More information

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรมและเทคโนโลย

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2)

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2) หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2) คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยปท มธาน 1 หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555)

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556

สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556 - ๑ - สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร คณะ ร ฐประศาสนศาสตร 1. ช อหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

รายงานการว จ ยเอกสาร เร อง ใบอน ญาตประกอบว ชาช พผ บร หาร

รายงานการว จ ยเอกสาร เร อง ใบอน ญาตประกอบว ชาช พผ บร หาร รายงานการว จ ยเอกสาร เร อง ใบอน ญาตประกอบว ชาช พผ บร หาร โดย สมหว ง พ ธ ยาน ว ฒน และคณะ งานว จ ยโดยเง นท นสน บสน นของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต กรกฎาคม 2543 ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต

More information

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ ชน นช ดา ร ตนปราณ เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน

More information

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา ๒ ค ม อประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เป นค ม อท ท กโรงเร ยนต องจ ดทาเพ อเป นเคร องม อสาหร บ ท กคนในโรงเร ยนใช ในการเป นแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพของโรงเร ยน ม งส ค ณล กษณะท ส งคม พ งประสงค โรงเร ยนศร ธรรมราชศ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information

ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บสถานศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บสถานศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๔ เอกสารแนบ ๓.๑ ปร บแก จากการประช มว นพฤห สบด ท ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห องประช มส นถวม ตร สมศ. ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บสถานศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๔ สาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม

More information

การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร

การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ธ นวาคม 2556 บทท 1 ข อม ลท วไป ช อ และท ต งหน วยงาน ว ทยาล ยการจ ดการ ต งอย ช น 2 อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ฉบ บท 5 จ ดท าโดย ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ม ถ นายน

More information

การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1

การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 ด เรก อน นต สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556 2556 (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ คำนำ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ป การศ กษา 2557

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ป การศ กษา 2557 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ป การศ กษา 2557 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY คานา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ได ด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 1. ความจ าเป นและว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขต จ กรพงษภ วนารถ ภารก จหล กของสาน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถต

More information