การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา"

Transcription

1 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา พรรณส ก ตต ทาทอง ลานนา หม นจ นทร ได ร บงบประมาณสน บสน นจากงบประมาณรายได ประจาป งบประมาณ 2556 ล ขส ทธ เปนของคณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา

2 สารบ ญ บทท หนา 1 บทน า... 1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา... 1 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย... 3 ขอบเขตของการว จ ย... 3 ข อตกลงเบ องต น... 4 น ยามศ พท เฉพาะ... 4 ประโยชน ท จะได ร บจากการว จ ย เอกสารและงานว จ ยท เก ยวของ... 6 การประก นค ณภาพการศ กษา... 6 การพ ฒนาบ คลากร กลย ทธ การพ ฒนาองค กร งานว จ ยท เก ยวข อง ว ธ ด าเน นการว จ ย ประชากร การดาเน นการว จ ย การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล ผลการว จ ย บทสร ป สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผลการว จ ย ข อเสนอแนะ... 68

3 บทท สารบ ญ หนา บรรณาน กรม ภาคผนวก ภาคผนวก ก โครงการประก นค ณภาพ ภาคผนวก ข ภาพก จกรรมการเตร ยมความพร อมก อนร บการประเม นตรวจสอบ 80 ประว ต ผ ว จ ย... 81

4 ช อเร อง การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาคณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ผ ว จ ย พรรณส ก ตต ทาทอง และลานนา หม นจ นทร ท ปร กษา อาจารย ปะราล โอภาสน นท บทค ดยอ การว จ ยเร องการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษาคณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ม ว ตถ ประสงค เพ อหาแนวทางการพ ฒนาระบบการด าเน นงานด านการประก น ค ณภาพการศ กษาของคณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา เป นการว จ ยเช งปฏ บ ต การ ประชากรท ใช ในการว จ ย ได แก ผ บร หาร และบ คลากร คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา จานวน 54 คน ผลการว จ ย พบว า แนวทางการพ ฒนาระบบการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพ การศ กษาของคณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ประกอบด วย ข นตอนท 1 การสร างความตระหน กให แก บ คลากรเก ยวก บการประก นค ณภาพ การศ กษา โดยการอบรมให ความร แก บ คลากรท ย งไม ม ความร ด านการประก นค ณภาพ การศ กษา โดยจ ดอบรมเช งปฏ บ ต การการให ความร และสร างความเข าใจงานด านการประก น ค ณภาพการศ กษา ข นตอนท 2 การอบรมเช งปฏ บ ต การ และ KM ข นตอนท 3 การกาก บ ต ดตาม ตรวจสอบ ข นตอนท 4 การเตร ยมความพร อมเพ อร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

5 บทท 1 บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา ป จจ บ นการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา จาเป นอย างย งท จะต องบร หารการศ กษาในเช งค ณภาพ โดยม การประก นค ณภาพการศ กษาเป นกลไกส าค ญ ท ส งเสร มและผล กด นให กระบวนการท างาน ในท กระด บและบ คลากรท เก ยวข องดาเน นไปอย างสอดคล องก นเป นระบบ ม งไปในท ศทาง ท ได ร วมก นก าหนดไว เพ อให บรรล เป าหมายของการปฏ ร ปการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพและ เก ดประส ทธ ผล ป จจ ยผล กด นท ทาให เก ดการปฏ ร ปการศ กษา และการประก นค ณภาพ การศ กษาในระด บอ ดมศ กษาของไทยอย างต อเน อง ม ท งป จจ ยภายนอกและภายใน อ นได แก กระแสโลกาภ ว ตน ความก าวหน าด านเทคโนโลย สารสนเทศ ความจ าก ดของทร พยากร ความต องการ ศ กษาต อระด บอ ดมศ กษาท เพ มส งข น และความต องการแรงงานท ม ศ กยภาพส งข น พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 ได ให ความส าค ญในเร องการพ ฒนา ค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา เพราะได ก าหนดสาระบ ญญ ต เร องการประก นค ณภาพ การศ กษาไว หมวดหน งโดยเฉพาะ ค อ ในหมวดท 6 ว าด วยมาตรฐานและการประก นค ณภาพ การศ กษา เพ อให ผ เก ยวข องได ตระหน กและดาเน นการในเร องน ได อย างครบถ วนและถ กต อง สาระในกฎหมายฉบ บน ปรากฏในมาตรา 47 ถ ง มาตรา 51 (จ าร ส นองมาก, 2554, หน า 12) โดยสร ปเก ยวก บมาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษาท เช อมโยงก บการท างานของ สถานศ กษา ซ งมาตรา 47 เป นการกล าวน าในเร องระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน และการประก นค ณภาพการศ กษาภายนอก เพ อม งพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานของการศ กษา มาตรา 48 กล าวถ งการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ซ งเป นเร องของหน วยงานต นส งก ด และสถานศ กษา มาตรา 49 กล าวถ งการประก นค ณภาพการศ กษาภายนอก เป นส วนท อย ในอ านาจ หน าท ของสาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) องค กรมหาชน มาตรา 50 ให อ านาจผ ประเม นจากส าน กงานร บรองมาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา ในการขอข อม ลและเอกสารหล กฐานต างๆ จากสถานศ กษาเพ อประโยชน ในการประเม นภายนอก และมาตรา 51 เป นบทบ งค บสถานศ กษาให ปร บปร งแก ไขส วนท ย งด าเน นการย งไม บรรล ตามเกณฑ มาตรฐานท ก าหนดการด าเน นงาน เพ อให เป นไปตามบทบ ญญ ต ด งกล าว เป นการสร าง หล กประก น ท สถานศ กษาจะได จ ดการเพ อม งพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของตนให ม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล

6 ด งน น ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ตระหน กถ งความส าค ญของ การพ ฒนาค ณภาพของการจ ดการศ กษา เพ อให เป นไปตามการปฏ ร ปและการประก นค ณภาพ การศ กษา จ งประกาศนโยบายและแนวทางปฏ บ ต ในการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา เพ อเป นแนวทางในการก าก บ ด แลค ณภาพการศ กษา โดยให ท กสถาบ นการศ กษา จะต องพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เพ อเป นเคร องม อในการพ ฒนาการจ ดการศ กษา รวมท ง ภารก จด านอ น ๆ ท เก ยวข อง (ส าน กว ชาและพ ฒนา ส าน กมาตรฐานอ ดมศ กษา ทบวงมหาว ทยาล ย, 2541, หน า 1) มหาว ทยาล ยพะเยา ได ก าหนดปณ ธานร วมก นว า ป ญญา เพ อความเข มแข งของช มชน หร อ Wisdom for Community Empowerment ม ว ตถ ประสงค ร วมก น 5 ประการ ค อ 1) เพ อจ ด การเร ยนการสอนท เน นให น ส ตอย และเร ยนอย างม ความส ข จบไปม งานท า และเป นคนด ของส งคม 2) เพ อทาการว จ ยท เน นการสร างป ญญารวมหม เค ยงค ช มชน 3) เพ อการบร การว ชาการโดยเน น การใช ป ญญารวมหม เพ อพ ฒนาความเข มแข งของช มชน 4) เพ อท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และ ส งแวดล อมของท องถ น และ 5) เพ อบร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และย ดม น ในธรรมาภ บาล จะเห นได ว าการประก นค ณภาพการศ กษาม ความส าค ญในการข บเคล อน การดาเน นงานให บรรล ว ตถ ประสงค และนาไปส ความเข มแข งของช มชนอย างย งย น การประก น ค ณภาพการศ กษา เป นก จกรรมท มหาว ทยาล ยต องม และด าเน นการอย างจร งจ งเพ อเสร มสร าง มาตรฐานการศ กษาให เป นท ยอมร บ สามารถแข งข นก บนานาชาต ได คณะพยาบาลศาสตร ได ดาเน นการตามระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ต งแต ป พ.ศ โดยคร งน น ย งเป นเพ ยงแค ส วนหน งของคณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ป จจ บ น คณะฯได ด าเน นการตามระบบการประก นค ณภาพการศ กษาอย างเป นร ปธรรม ได แก การให ความร การให ข อม ลข าวสาร การให บ คลากรเข าร วมโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ด านการประก นค ณภาพการศ กษาร วมก บมหาว ทยาล ย การเข ยนรายงานการประเม นตนเอง การร บการประเม นตรวจสอบจากคณะกรรมการภายในมหาว ทยาล ยเป นประจ าท กป การศ กษา ผลการดาเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 พบว า คณะกรรมการประเม น ก บผ ร บการประเม นม ความเข าใจในเกณฑ ต วบ งช ไม ตรงก น ท าให ผล การประเม น อย ในระด บด ซ งเป าหมายของผลการดาเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา ท คณะคาดหว งไว ค อ อย ในระด บด มาก (คะแนน 4.51 ข นไป) ผลจากการส ารวจความค ดเห นและความต องการในการด าเน นงานด านการประก น ค ณภาพการศ กษา เม อคราวประช มการน าเสนอผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ของคณะพยาบาลศาสตร ป การศ กษา 2554 สามารถแบ งบ คลากรออกเป น 2 กล ม ได แก 2

7 กล มบ คลากรใหม ท ย งไม เคยผ านการอบรม/หร อม ความร เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษา ม ความต องการให คณะจ ดอบรม ให ความร เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษา และอยากให แจกค ม อการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อจะได ศ กษาเพ มเต ม และอ กกล ม ค อ กล มบ คลากรท ปฏ บ ต งานมาไม น อยกว า 1 ป และเคยได ร บความร การเข าร วมอบรม เก ยวก บ การประก นค ณภาพการศ กษาแล ว ม ความค ดเห นว า ควรม การแลกเปล ยนความร หร อท กษะ เก ยวก บการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง และการเก บรวบรวมหล กฐานของต วบ งช เพ อจะได เพ มประส ทธ ภาพในการดาเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา ให สามารถเข ยนรายงาน การประเม นตนเอง และเก บข อม ล หล กฐาน เอกสาร ได อย างครบถ วน และตรงตามมาตรฐาน ของต วบ งช คณะผ ด าเน นงานว จ ย เป นส วนหน งของคณะกรรมการการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร ท ม หน าท เก บรวบรวมหล กฐาน เอกสาร ท ใช ประกอบในเกณฑ ของแต ละ ต วบ งช จ งม ความสนใจท จะศ กษาหาแนวทางการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ของคณะพยาบาลศาสตร ตามความต องการของบ คลากรด งท กล าวข างต น เพ อเป นการเพ ม ประส ทธ ภาพการดาเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา ให บรรล ถ งเป าหมายท กาหนดไว 3 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย เพ อหาแนวทางการพ ฒนาระบบการดาเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ขอบเขตของการว จ ย ขอบเขตด านประชากร ประชากรท ใช ในการว จ ยคร งน ได แก ผ บร หาร และบ คลากร คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา จานวน 54 คน ขอบเขตด านพ นท คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ขอบเขตด านระยะเวลาดาเน นการว จ ย เร มดาเน นการต งแต 1 ต ลาคม เมษายน 2556

8 ข อตกลงเบ องต น ในการว จ ยคร งน ประชากรท ใช ได แก ผ บร หาร อาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ท ปฏ บ ต งานจร ง ในป การศ กษา เท าน น 4 น ยามศ พท เฉพาะ การพ ฒนาระบบการด าเน นงาน หมายถ ง การปร บปร งพ ฒนาการปฏ บ ต ภารก จ ปฏ บ ต งาน จ ดท า จ ดเตร ยม จ ดหาหร อด าเน นก จกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาโดยใช ว ธ การและกระบวนการเป นเคร องม อในการพ ฒนา การประก นค ณภาพการศ กษา หมายถ ง การร บรองว าจะด าเน นการจ ดการศ กษา ให ม ค ณภาพตามท ก าหนด การบร หารจ ดการ และการด าเน นก จกรรมตามภารก จปกต ของสถานศ กษา เพ อพ ฒนาค ณภาพของผ เร ยนอย างต อเน อง ซ งเป นการสร างความม นใจ ให ผ ร บบร การทางการศ กษา ได แก น ส ต ผ ปกครอง และสถานประกอบการ บ คลากร หมายถ ง อาจารย และเจ าหน าท ของคณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา การพ ฒนาบ คลากร หมายถ ง การพ ฒนาอาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะพยาบาลศาสตร โดยการให ความร การระดมความค ดเห น การก าก บต ดตาม และ การแลกเปล ยนเร ยนร การดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา หมายถ ง การปฏ บ ต ภารก จด านการประก น ค ณภาพการศ กษาตามองค ประกอบ ด งน - การควบค มค ณภาพ หมายถ ง การจ ดระบบและกลไกการด าเน นงานของคณะพยาบาล ศาสตร ให เป นไปตามมาตรฐานค ณภาพท ก าหนด - การตรวจสอบค ณภาพ หมายถ ง การต ดตามผลการด าเน นงานของคณะพยาบาลศาสตร ให เป นไปตามมาตรฐานท ก าหนดเพ อให ทราบถ งประส ทธ ภาพของการด าเน นงานประก นค ณภาพ เพ อน าผลการตรวจสอบไปปร บปร งและพ ฒนาการประก นค ณภาพให ม ความเหมาะสม และ พ ฒนาค ณภาพการศ กษาของคณะพยาบาลศาสตร ต อไป - การประเม นค ณภาพ หมายถ ง การประเม นผลรวมของการด าเน นการของคณะ พยาบาลศาสตร โดยสถานศ กษาหร อหน วยงานต นส งก ด เพ อให ความช วยเหล อและส งเสร ม ให ม การพ ฒนาค ณภาพ อ นเป นการเตร ยมความพร อมร บการประเม นจากสาน กงานร บรอง มาตรฐาน (สมศ.) ต อไป

9 ต วบ งช หมายถ ง ค ณล กษณะท ระบ ถ งผลงาน การดาเน นงาน ความสาเร จ ก จกรรม การเปล ยนแปลง การพ ฒนา โดยต วบ งช ของ สกอ. ม ท งหมด 23 ต วบ งช และต วบ งช ของสมศ. ม ท งหมด 18 ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน หมายถ ง การประเม นและการต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาภายในของคณะพยาบาลศาสตร การประก นค ณภาพการศ กษาภายนอก หมายถ ง การประเม นและการต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษาจากภายนอก โดยส าน กงานร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา หร อบ คคลอ นตลอดจนบ คคลจากหน วยงานภายนอก ท ส าน กงานด งกล าวร บรอง เพ อเป นการประก นค ณภาพการศ กษาและให ม การพ ฒนาค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา การประเม นค ณภาพภายนอก หมายถ ง การประเม นค ณภาพการจ ดการศ กษา การต ดตาม การตรวจสอบค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ซ งกระท าโดย ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) เพ อม งให ม การพ ฒนา ค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษาให ม ค ณภาพด ย งข น การร บรองมาตรฐาน หมายถ ง การให การร บรองการท าการประเม นค ณภาพภายนอก ของผ ประเม นภายนอก ท ม ค ณล กษณะและค ณภาพท พ งประสงค ตามหล กเกณฑ และมาตรฐาน ท สาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษากาหนด ประโยชน ท จะได ร บจากการว จ ย ได ข อม ลท เป นแนวทางการพ ฒนา และส งเสร ม ระบบการด าเน นงานประก นค ณภาพ ท เหมาะสมก บสภาพของคณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา 5

10 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาคณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ผ ว จ ยได ศ กษาเอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข อง ด งน 1. การประก นค ณภาพการศ กษา 2. การพ ฒนาบ คลากร 3. กลย ทธ การพ ฒนาองค กร 4. งานว จ ยท เก ยวข อง การประก นค ณภาพการศ กษา ความหมายของการประก นค ณภาพการศ กษา จากการศ กษาค นคว าเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องได ม ผ ให ความหมายของการประก น ค ณภาพการศ กษาอย างหลากหลายด งน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ได ก าหนดให การจ ดการศ กษาย ดหล กให ม มาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษาและได ให ความหมายในเร องมาตรฐานการศ กษา การประก นค ณภาพการศ กษาภายในและการประก นค ณภาพการศ กษาภายนอกตลอดจน กาหนดเร องท ดาเน นการในมาตรา 4 และหมวด 6 ด งน มาตรา 4ได กาหนดความหมายไว ด งน มาตรฐานการศ กษา หมายความว าข อก าหนดเก ยวก บค ณล กษณะค ณภาพท พ งประสงค และมาตรฐานท ต องการให เก ดข นในสถานศ กษาท กแห งและเพ อใช เป นหล กใน การเท ยบเค ยงส าหร บการส งเสร มและก าก บด แลการตรวจสอบการประเม นผลและการ ประก นค ณภาพทางการศ กษา การประก นค ณภาพภายใน หมายความว าการประเม นผลและการต ดตามตรวจสอบ ค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษาจากภายในโดยบ คลากรของสถานศ กษาเอง หร อโดยหน วยงานต นส งก ดท ม หน าท กาก บด แลสถานศ กษาน น การประก นค ณภาพภายนอก หมายความว าการประเม นผลและการต ดตามตรวจสอบ ค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษาจากภายนอกโดยส าน กงานร บรองมาตรฐาน และประเม นค ณภาพการศ กษาหร อบ คคลหร อหน วยงานภายนอกท ส าน กงานด งกล าวร บรอง

11 เพ อเป นการประก นค ณภาพและให ม การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา หมวด 6 มาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา มาตรา 47 ให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน การศ กษาท กระด บประกอบด วยระบบการประก นค ณภาพภายในและระบบการประก นค ณภาพ ภายนอกระบบหล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษาให เป นไปตามท ก าหนด ในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาจ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพ ภายในสถานศ กษาและให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของกระบวนการบร หาร การศ กษาท ต องดาเน นการอย างต อเน องโดยม การจ ดท ารายงานประจ าป เสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข องและเป ดเผยต อสาธารณชนเพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน การศ กษาและเพ อรองร บการประก นค ณภาพภายนอก มาตรา 49 ให ม สาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษาม ฐานะเป น องค การมหาชนท าหน าท พ ฒนาเกณฑ ว ธ การประเม นค ณภาพภายนอกและท าการประเม นผล การจ ดการศ กษาเพ อให ม การตรวจสอบค ณภาพของสถานศ กษาโดยค าน งถ งความม งหมาย และหล กการและแนวการจ ดการศ กษาในแต ละระด บตามท ก าหนดไว ในพระราชบ ญญ ต น ให ม การประเม นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษาท กแห งอย างน อยหน งคร งในท กห าป น บต งแต การประเม นคร งส ดท ายและเสนอผลการประเม นต อหน วยงานท เก ยวข องและ สาธารณชน มาตรา 50 ให สถานศ กษาให ความร วมม อในการจ ดเตร ยมเอกสารหล กฐานต างๆท ม ข อม ล เก ยวข องก บสถานศ กษาตลอดจนให บ คลากรคณะกรรมการของสถานศ กษารวมท งผ ปกครอง และผ ท ม ส วนเก ยวข องก บสถานศ กษาให ข อม ลเพ มเต มในส วนท พ จารณาเห นว าเก ยวข องก บ การปฏ บ ต ภารก จของสถานศ กษาตามค าร องขอของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม น ค ณภาพการศ กษาหร อบ คคลหร อหน วยงานภายนอกท ส าน กงานด งกล าวร บรองท ท าการ ประเม นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษาน น มาตรา 51 ในกรณ ท ผลการประเม นภายนอกของสถานศ กษาใดไม ได ตามมาตรฐาน ท ก าหนดให ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษาจ ดท าข อเสนอแนะ การปร บปร งแก ไขต อหน วยงานต นส งก ดเพ อให สถานศ กษาปร บปร งแก ไขภายในระยะเวลาท ก าหนด หากม ได ด าเน นการด งกล าวให ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา 7

12 รายงานต อคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานหร อคณะกรรมการการอ ดมศ กษาเพ อด าเน นการ ให ม การปร บปร งแก ไข ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต (2544, หน า 15) ได ให ค าจ าก ดความ ของการประก นค ณภาพการศ กษาว าการประก นค ณภาพการศ กษาหมายถ งการบร หารจ ดการ และการด าเน นก จกรรมตามภารก จปกต ของสถานศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพของผ เร ยน อย างต อเน องซ งจะเป นการสร างความม นใจให ผ ร บบร การทางการศ กษาท งผ ร บบร การโดยตรง ได แก ผ เร ยนและผ ปกครองและผ ร บบร การทางอ อมได แก สถานประกอบการประชาชนและ ส งคมโดยรวมว าการด าเน นงานของสถานศ กษาจะม ประส ทธ ภาพและท าให ผ เร ยนม ค ณภาพ หร อค ณล กษณะท พ งประสงค ตามมาตรฐานการศ กษาท ก าหนดการประก นค ณภาพม แนวค ด อย บนพ นฐานของการป องก นไม ให เก ดการทางานท ไม ม ประส ทธ ภาพและผลผล ตไม ม ค ณภาพ ว นช ย ศ ร ชนะ (2537, หน า 12) การประก นค ณภาพการศ กษาเป นกระบวนการ หร อกลไกใดๆท เม อได ด าเน นการไปแล วจะท าให เก ดการด ารงไว ซ งค ณภาพการศ กษา ให ได มาตรฐานอย างต อเน องอ นเป นการปกป องผลประโยชน ของผ เร ยนผ ปกครอง ตลอดจน ส งคมโดยส วนรวมท งน รวมถ งกระบวนการใดๆท เร มข นภายในสถาบ นการศ กษาเอง หร อ หน วยงานภายนอกก ได เข มทอง ศ ร แสงเล ศ (2540, หน า 10) แสดงความค ดเห นว าการประก นค ณภาพการศ กษา หมายถ งการร บประก นค ณภาพของกระบวนการบร หารของสถานศ กษาว าได ม การวางแผนการ ท างานและการด าเน นก จกรรมต างๆอย างเป นกระบวนการ เพ อให ผลผล ตม ค ณภาพ ตรง ตามมาตรฐานการศ กษา และตรงตามความต องการของผ บร หาร จาร ส นองมาก (2544, หน า 12) แสดงความค ดเห นว าระบบการประก นค ณภาพการศ กษา หมายถ งค ณล กษณะโดยรวมของผลผล ตหร อการบร การท ม ประส ทธ ภาพเหมาะสมก บ การใช ประโยชน และตรงตามความต องการของผ ใช บร การซ งได แก บ ณฑ ตน กเร ยนน กศ กษาผ ใช ส งคม เร งช ย จงพ พ ฒนส ข (2546, หน า 12) ได แสดงความค ดเห นการประก นค ณภาพการศ กษา และการประเม นค ณภาพการศ กษาด งน 1. การประก นค ณภาพการศ กษาค อการร บรองว าจะด าเน นการจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพตามท ก าหนดไว ซ งมาตรฐานค ณภาพการศ กษาน นสามารถเปล ยนแปลงหร อเพ มเต มได ตามความเหมาะสมมาตรฐานค อส งท ถ อเอาเป นหล กส าหร บเท ยบกาหนด 2. การประก นค ณภาพการศ กษาค อการประมาณว าการจ ดการศ กษาม ค ณภาพครบถ วน ตามมาตรฐานต างๆมากน อยเพ ยงใดหร อไม 8

13 3. การประก นค ณภาพภายในค อการประเม นค ณภาพการศ กษา โดยสถานศ กษา เป นผ ประเม นตนเอง (ป ละ 1 คร ง) 4. การประเม นค ณภาพภายนอกค อการประเม นค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษา ซ งส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษาเป นผ ประเม น (อย างน อย1 คร ง ในท ก 5 ป ) ว ระว ฒน อ ท ยร ตน (2546, หน า 49) กล าวว าการประก นค ณภาพการศ กษาหมายถ ง กลไกหร อกระบวนการในการจ ดการศ กษาท ได ม การวางแผนและจ ดระบบไว เป นอย างด ซ งท าให เก ดความม นใจได ว าจะนาไปส ความสาเร จการศ กษาท ม มาตรฐานตามท กาหนดไว และฝ ายท จะท าให การประก นค ณภาพการศ กษาเก ดประส ทธ ภาพน นก ค อสถานศ กษา Murgatroyd Stephen และ Morgan Colin (1994, อ างอ งใน ศ ร ถ อาสา, 2549, หน า 15) การประก นค ณภาพการศ กษาหมายถ งการด าเน นการเก ยวก บการก าหนดมาตรฐานค ณภาพ การศ กษาและกระบวนการตรวจสอบหร อการประเม นว าเป นไปตามมาตรฐานค ณภาพ การศ กษามากน อยเพ ยงไร จากความหมายด งกล าวสร ปได ว าการประก นค ณภาพการศ กษาหมายถ งกระบวนการ การจ ดการศ กษาและประเม นผลการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาซ งจะท าให ส งคมเช อม นว าสถานศ กษาจะพ ฒนาผ เร ยนอย างครบถ วนตามมาตรฐานท ก าหนดและตรงตาม ความม งหว งของส งคม แนวค ดการประก นค ณภาพการศ กษา แนวค ดเก ยวก บระบบการประก นค ณภาพการศ กษาระบบการพ ฒนาค ณภาพ ทางการศ กษาท ได ม การพ ฒนาก นย ในขณะน ม แนวค ดเพ อส งเสร มและเสนอแนวทางเก ยวก บ การพ ฒนาค ณภาพทางการศ กษาโดยม การดาเน นงาน 3 ข นตอนด งน 1.การควบค มค ณภาพเป นการก าหนดมาตรฐานค ณภาพและการพ ฒนาสถานศ กษา ให เข าส มาตรฐาน 2.การตรวจสอบค ณภาพเป นการตรวจสอบและต ดตามผลการด าเน นงานให เป นไป ตามมาตรฐานท กาหนด 3.การประเม นค ณภาพเป นการประเม นค ณภาพของสถานศ กษาโดยหน วยงานท กาก บด แลในเขตพ นท และหน วยงานต นส งก ดในส วนกลางซ งถ งแม ว าจะเป นบ คคลภายนอกแต ก ย งถ อว าเป นการประเม นผลภายในเพราะด าเน นการโดยหน วยงานอย ในสายการบร หารของ สถานศ กษาซ งจะด าเน นการตรวจเย ยมและประเม นสถานศ กษาเป นระยะๆตามท ก าหนดโดย หน วยงานต นส งก ดเพ อให ความช วยเหล อและส งเสร มสน บสน นให สถานศ กษาม การพ ฒนา 9

14 ค ณภาพอ นเป นการเตร ยมความพร อมก อนการร บการประเม นภายนอกจากส าน กงานร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษาซ งเป นองค การมหาชน แนวค ดตามหล กการบร หารตามหล กการบร หารน นการประก นค ณภาพภายใน เป นกระบวนการบร หารจ ดการเพ อให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาค ณภาพให เป นไปตาม มาตรฐานท ต องการหล กการและหล กการบร หารด งกล าวเป นส งท ใช ในการท างานให ประสบ ความส าเร จโดยจะต องม กระบวนการวางแผนท าตามแผนตรวจสอบประเม นผลและพ ฒนา ปร บปร งเพ อให การท างานได ผลและม ค ณภาพด ในภาคธ รก จอ ตสาหกรรมและบร การก ม การใช กระบวนการน ในการบร หารเพ อพ ฒนาปร บปร งค ณภาพของส นค าและบร การท าให เป นท พอใจ ของล กค าสามารถขายส นค าได และม ก าไรส าหร บการศ กษาน นไม เหม อนธ รก จเพราะการศ กษา ไม ได หว งผลก าไรเป นต วเง นแต ผลท ได เป นค ณภาพในด านต างๆของคนอย างไรก ตาม กระบวนการบร หารเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาก สามารถน าแนวค ดและกระบวนการข างต น มาใช ได โดยปร บให เหมาะสมก บกระบวนการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาซ งเป นการพ ฒนาคน กระบวนการพ ฒนาคนในสถานศ กษาเปร ยบเหม อนการสร างบ านเพ ยงแต การสร างบ านน น ต องใช สถาปน กซ งเป นบ คคลภายนอกมาด าเน นการและเม อสร างเสร จแล วก เสร จเลยไม ต องท าต อ แต กระบวนการสร างคนน นผ ท เป นสถาปน กค อคร และผ บร หารซ งเป นบ คลากรภายใน จะต องร วมก นพ ฒนาเด กให ด ม ค ณภาพและจะต องด าเน นการอย างต อเน องโดยไม หย ด ผ บร หารและคร ในสถานศ กษาม การร วมม อก นในการก าหนดเป าหมายท ช ดเจนว าต องการ พ ฒนาเด กให ม ค ณสมบ ต เป นอย างไรและถ าจะให เด กม ค ณสมบ ต ด งกล าวแล วก ต องช วยก นค ด และช วยก นวางแผน (Plan) ว าจะต องท าอย างไรแล วช วยก นท า (Do) ช วยก นตรวจสอบ (Check) และปร บปร งแก ไขข อบกพร อง (Action) เพ อให บรรล เป าหมายท กาหนดอย างต อเน องเพ อพ ฒนา ปร บปร งค ณภาพให ด ข นอย ตลอดเวลาโดยร วมก นท างานเป นท มการประก นค ณภาพภายใน สถานศ กษาจ งเป นกระบวนการท บ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษาร วมก นวางแผนก าหนด เป าหมายและว ธ การลงม อทาตามแผนในท กข นตอนม การบ นท กข อม ลเพ อร วมก นตรวจสอบผลงาน หาจ ดเด นจ ดท ต องปร บปร งแล วร วมก นปร บปร งแผนงานน นๆโดยม งหว งให ม ประส ทธ ภาพใน การบร หารจ ดการสถานศ กษาท เน นค ณภาพผ เร ยนเป นส าค ญ แนวค ดการท างานท เป นระบบเช นน จะช วยสร างความเป นน าหน งใจเด ยวก นภายใน สถานศ กษาเก ดความร ส กว าเป นงานปกต เป นการมองตนและประเม นตนเองซ งจะท าให สถานศ กษาม ฐานข อม ลท ม นคงเป นจร งพร อมเสนอต อการตรวจสอบจากหน วยงานภายนอก 10

15 ความสาค ญในการประก นค ณภาพการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ (2550,หน า ) การประก นค ณภาพการศ กษา (Quality Assurance) เป นกลไกส าค ญประการหน งท จะข บเคล อนการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ให ม ค ณภาพได ตามมาตรฐานท ก าหนดผ ส าเร จการศ กษาม ความร ความสามารถและม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามท หล กส ตรกาหนดและท ส งคมต องการ หล กการในการดาเน นการประก นค ณภาพการศ กษาม 3 ประการค อ 1. การกระจายอ านาจ (Decentralization) โดยให สถานศ กษาม อ สระและม ความคล องต ว ในการบร หารรวมถ งการต ดส นใจด าเน นงานท งด านการบร หารงานว ชาการงบประมาณ บ คลากรและทร พยากรการจ ดส งอ านวยความสะดวกและให อ สระแก ผ สอนในการจ ดก จกรรม เพ อพ ฒนาการเร ยนของผ เร ยนให บรรล ผลตามจ ดม งหมายของหล กส ตรตลอดจนให สถานศ กษา สามารถปร บปร งตนเองร บผ ดชอบและจ ดการศ กษาให สอดคล องก บสภาพพ นท ความต องการของ ช มชนและส งคมให มากท ส ด 2. การเป ดโอกาสม ส วนร วมในการทางาน (Participation) โดยให หน วยงานท งภาคร ฐ ภาคเอกชนองค กรปกครองส วนท องถ นผ ประกอบการป ชน ยบ คคลภ ม ป ญญาท องถ นหร อ ปราชญ ชาวบ านเข าม ส วนร วมในการเป นคณะกรรมการ/คณะท างานของสถานศ กษาตลอดจน ร วมภาคภ ม ใจในความสาเร จของสถานศ กษาท งน เพ อประโยชน ต อการจ ดการศ กษาโดยรวม 3. ความร บผ ดชอบท ตรวจสอบได (Accountability) โดยร วมการก าหนดเป าหมาย (Goals) และจ ดเน นท ต องการพ ฒนา (Focus Areas) ม การร วมก นจ ดท าแผนพ ฒนาสถานศ กษา (School Improvement) เล อกย ทธศาสตร การพ ฒนาให เหมาะสมและสามารถท าให เก ดผล แก ป ญหาเป นร ปธรรมสถานศ กษาจะต องประชาส มพ นธ เป าหมายและจ ดเน นท ต องการพ ฒนา ตลอดจนแผนพ ฒนาสถานศ กษาให ท กฝ ายได ร บร ท งเพ อเป นส ญญาประชาคมและเพ อให ท กฝ าย ท เก ยวข องม ท ศทางการทางานท ช ดเจนส เป าหมายเด ยวก น ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาม กระบวนการด าเน นการท ส มพ นธ 3 ประการ ด งน 1. การพ ฒนาค ณภาพเป นการด าเน นงานเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาให บรรล ถ งมาตรฐานการศ กษาท กาหนดไว ห วใจสาค ญในการพ ฒนาค ณภาพค อการสร างจ ตสาน กให ท กคนตระหน กถ งความจ าเป นของการท างานเป นกล มท างานอย างม ระบบและท กคนต อง ถ อเป นหน าท ท จะปร บปร งการท างานอย างต อเน องจ ดท าข อม ลสารสนเทศในส วนท ร บผ ดชอบใช ข อม ลสารสนเทศอย างเป นระบบการพ ฒนาค ณภาพม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร (Strategic Plan)ท ก ก จกรรม/โครงการ/งานม เป าหมายเด ยวก นค อการยกระด บค ณภาพผ เร ยนท กด านม การพ ฒนาด าน 11

16 ป จจ ยให สามารถใช ได อย างม ประส ทธ ภาพสรรหาให เพ ยงพอด แลร กษาให ใช ได อย เสมอและ ปลอดภ ยในการใช ประการสาค ญในการใช ต องม ระบบและกลไกการปฏ บ ต งานตามแผนรวมท ง ต ดตามกาก บการดาเน นงานอย างจร งจ งและต อเน อง 2. การต ดตามตรวจสอบค ณภาพเป นการด าเน นงานเพ อช วยเหล อสน บสน นก าก บ ต ดตามความก าวหน าและย นย นการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาให เป นไป ตามเป าหมายและบรรล ตามมาตรฐานท ก าหนดโดยการต ดตามตรวจสอบค ณภาพสามารถ ดาเน นงานในแต ละระบบได ด งน 2.1 การต ดตามตรวจสอบค ณภาพของสถานศ กษาโดยต งคณะท างานข นเพ อรวบรวม ข อม ลสารสนเทศการด าเน นงาน / โครงการตลอดป การศ กษาท งด านการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนค ณภาพการบร หารและการจ ดการศ กษาและด านการพ ฒนา ช มชนแห งการเร ยนร จ ดท าเป นระบบข อม ลสารสนเทศท สามารถน าผลไปใช ในการปร บปร งและ พ ฒนาได ท นท วงท และเป นข อม ลสาหร บประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา 2.2 การต ดตามตรวจสอบค ณภาพของสถานศ กษาโดยหน วยงานท ร บผ ดชอบ สถานศ กษาเพ อให การส งเสร มสน บสน นและช วยเหล อให สถานศ กษาสามารถด าเน นการพ ฒนา ค ณภาพไปส เป าหมายตามมาตรฐานท ก าหนดไว สถานศ กษาท กแห งควรได ร บการต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพอย างน อย 1 คร งภายใน 3 ป 2.3 การต ดตามตรวจสอบและประเม นผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาใน โดยหน วยงานหล กท ร บผ ดชอบเพ อน าข อม ลท ได มาประกอบการก าหนดนโยบายเพ อส งเสร ม สน บสน นและผล กด นให สถานศ กษาพ ฒนาค ณภาพอย างต อเน องก าหนดมาตรฐานเพ อยกระด บ ค ณภาพสถานศ กษาท ไม ผ านเกณฑ ส งเสร มการม ส วนร วมระหว างสถานศ กษาเพ อเพ มพ น ศ กยภาพการศ กษาให บร หารและจ ดการศ กษาได อย างเต มท 3. การประเม นและร บรองค ณภาพเป นการด าเน นงานเพ อตรวจสอบผลการจ ดการศ กษา ของสถานศ กษาโดยแบ งเป น 2 ส วนท เก ยวข องก นด งน 3.1 การประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา 3.2 การประเม นเพ อร บรองมาตรฐานการศ กษาการประเม นในส วนน เป นการด าเน นงาน โดยองค กรภายนอกได แก ส าน กร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษาซ งเป นองค กร มหาชนท าหน าท ประเม นและให การร บรองว าสถานศ กษาจ ดการศ กษาได ตามมาตรฐาน การศ กษาท ก าหนดในท กๆ3ป ผลจากการประเม นภาพรวมจะน าเสนอร ฐบาลเพ อน าไปใช ใน การพ จารณาจ ดสรรงบประมาณการกาหนดท ศทางการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาเพ อให ท ดเท ยมก บอารยประเทศ 12

17 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต (2543, หน า 9) ได กล าวถ งความส าค ญ ของการประก นค ณภาพการศ กษาว าม ความส าค ญ 3 ประการค อ 1. ท าให ประชาชนได ร บข อม ลค ณภาพการศ กษาเช อถ อได เก ดความเช อม นและ สามารถต ดส นใจเล อกใช บร การท ม ค ณภาพ 2. ป องก นการจ ดการศ กษาท ไม ม ค ณภาพซ งจะเป นการค มครองผ บร โภคและเก ด ความเสมอภาคในโอกาสท จะได ร บการบร การการศ กษาอย างท วถ ง 3. ท าให ผ ร บผ ดชอบในการจ ดการศ กษาม งบร หารจ ดการศ กษาส ค ณภาพและ มาตรฐานอย างจร งจ งซ งม ผลให การศ กษาม พล งท จะพ ฒนาประชากรให ม ค ณภาพเป นร ปธรรม และต อเน องสอดคล องก บ ว นช ย ศ ระชนะ (2537, หน า 15) เห นว าระบบประก นค ณภาพการศ กษา ม ความส าค ญต อระบบการจ ดการศ กษาค อเป นกลไกส าค ญท จ าเป นต องจ ดให ม ข นเพ อให เป น มาตรฐานในการด าเน นงานของสถาบ นอ ดมศ กษาให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานท ก าหนด โดยส งเสร มให สถาบ นม อ สระในการก าก บตนเองและพร อมท จะร บการตรวจสอบภายนอกด วย ควรส งเสร มให สถาบ นอ ดมศ กษาพ ฒนากลไกก าก บด แลและต ดตามผลการด าเน นงานต างๆข น ภายในสถาบ นเพ อน าไปส ความม ค ณภาพเป นระบบท ใช ได ท งสถาบ นของร ฐและเอกชนท ง สถาบ นและหล กส ตรท เป ดดาเน นการไปแล วและท เป ดใหม ด งน นการประก นค ณภาพการศ กษาจ งเป นการบร การจ ดการและการด าเน นก จกรรม ม นใจให ผ ร บบร การการศ กษาท งย งเป นการป องก นการจ ดการศ กษาท ด อยค ณภาพและเป น การสร างสรรค การศ กษาให เป นกลไกท ม พล งในการพ ฒนาประชากรท ค ณภาพส งข น การดาเน นการประก นค ณภาพการศ กษา การด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาให เป นไปตามโครงสร างของระบบการประก น ค ณภาพการศ กษาประกอบไปด วย 5 ข นตอนค อ 1.การศ กษาและเตร ยมการ 1.1 ต งท มงาน 1.1.1ศ กษาแนวค ดร ปแบบว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา 1.1.2รวบรวมและสร างส อเอกสารค ม อเคร องม อ 1.2ให ความร แก บ คลากรท เก ยวข องโดยสร างความร ความเข าใจความตระหน ก 1.3ต งคณะกรรมการในการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา 1.3.1กาหนดบทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ 1.3.2การสร างท มงาน 1.3.3การพ ฒนาความสามารถในการปฏ บ ต งาน 13

18 2.การวางแผนการประก นค ณภาพการศ กษา 2.1การจ ดทาแผนกลย ทธ 2.2การจ ดทาแผนปฏ บ ต การ 2.3การจ ดทาโครงการ 3.การน าแผนการประก นค ณภาพการศ กษาไปใช หมายถ งการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษารวมท งม การก าก บต ดตามการด าเน นงานให เป นไปอย างต อเน อง และบรรล เป าหมายท กาหนดไว 4.การตรวจสอบและทบทวนค ณภาพการศ กษาหมายถ งกระบวนการประเม นผล การดาเน นงานตามแผนการประก นค ณภาพการศ กษา 5.การเตร ยมร บการประเม นจากหน วยงานภายใน และหน วยงานภายนอกหมายถ ง ข นตอนส ดท ายของการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาซ งท กคนท ม ส วนเก ยวข องจะต อง เตร ยมการและให ความร วมม อในการเตร ยมเอกสารหล กฐานต างๆ กลไกการประก นค ณภาพการศ กษาเป นกระบวนการและมาตรการของการควบค ม ต ดตามตรวจสอบและประเม นผลการด าเน นงานในเร องการประก นค ณภาพของมหาว ทยาล ยม การประสานงานแลกเปล ยนข อม ลให ค าปร กษาและให การสน บสน นส งเสร มซ งก นและก นกลไก ท สาค ญค อ 1. การม คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา 2. การต งหน วยงานรองร บด านการประก นค ณภาพการศ กษาในระด บมหาว ทยาล ย คณะสถาบ นและสาน ก 3. การม ค ม อแนวทางการประก นค ณภาพการศ กษา 4. การม การรายงานผลการดาเน นงานท จะนาไปส การปร บปร งและพ ฒนา 5. การม ระบบการประก นค ณภาพภายใน 6. การม ระบบการประก นค ณภาพภายนอก กระบวนการประก นค ณภาพการศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพการศ กษาประกอบด วย 1. การควบค มค ณภาพ (Quality Control) 2. การตรวจสอบค ณภาพ (Quality Auditing) 3. การประเม นค ณภาพ (Quality Assessment) การควบค มค ณภาพ (Quality Control) เป นส วนท สถาบ นอ ดมศ กษาจะต องจ ดให ม ระบบและกลไกการควบค มค ณภาพภายในในองค ประกอบของค ณภาพต างๆท จะม ผลต อค ณภาพ 14

19 ของบ ณฑ ตและต องดาเน นการอย างเป นระบบโดยใช หล กการของการควบค มค ณภาพท เป นระบบ ท เหมาะสมก บล กษณะของสถาบ นตนเองสามารถตรวจสอบและอ างอ งได หร ออาจจะเล อกใช ระบบค ณภาพท เป นสากลพร อมท งการม ระบบตรวจสอบและประเม นผลการด าเน นการภายใน ด วย การตรวจสอบค ณภาพ (Quality Auditing) เป นการตรวจสอบผลการด าเน นการ ของระบบและกลไกการควบค มค ณภาพภายในท สถาบ นอ ดมศ กษาได จ ดให ม ข นโดยเป นการตรวจสอบ เช งระบบม งเน นการพ จารณาว าสถาบ นได ม ระบบการควบค มค ณภาพหร อไม ใช ระบบท พ ฒนาข น เพ ยงใดและม ข นตอนการด าเน นการท จะท าให เช อถ อได หร อไม ว าการจ ดการศ กษาจะเป นไป อย างม ค ณภาพท งน ม งเน นการตรวจสอบภายในคณะว ชาเป นหล ก การประเม นค ณภาพ (Quality Assessment) เป นกระบวนการประเม นผลการด าเน นการ ของคณะว ชาโดยภาพรวมว าเม อได ม การใช ระบบการประก นค ณภาพหร อระบบควบค มค ณภาพ แล วได ท าให เก ดการเปล ยนแปลงในเช งค ณภาพเป นไปตามเกณฑ และมาตรฐานการศ กษาท กาหนดมากน อยเพ ยงใดโดยจ ดเป นระด บของการบรรล เป าหมาย การพ ฒนาบ คลากร ความหมายของการพ ฒนาบ คลากร นพพงษ บ ญจ ตราด ล (2537, หน า 84) สร ปความหมายของการพ ฒนาบ คลากรไว ค อ กระบวนการส งเสร มให คนท ปฏ บ ต งานอย แล ว ได เพ มพ นความร ความช านาญ และความสามารถ เพ มข น เพ อให งานม ประส ทธ ภาพส งข น สนอง เคร อมาก (2538, หน า 1074) ให ความหมายของการพ ฒนาบ คลากรว า หมายถ ง การดาเน นการให บ คคลได เพ มพ นความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ให สามารถปฏ บ ต งาน ได ผลตามท หน วยงานต องการ บรรยงค โตจ นดา (2543, หน า 34) การพ ฒนาบ คลากรม ความหมายรวมถ งก จกรรมต างๆ ด งน 1. การเพ มพ นความร ท กษะ และประสบการณ เพ อให เป นประโยชน ส งส ดอย างเต มท 2. การเพ มอ ตราการใช ทร พยากรมน ษย ให ได ประโยชน ส งส ดอย างเต มท 3. การค นหาว ธ การและเคร องม อต างๆ ท สร างบรรยากาศในการท างาน เพ อกระต นให ทร พยากรมน ษย ม ความร เร มสร างสรรค ให มากท ส ดเท าท เป นไปได เช น การสร างนว ตกรรม สร างภาวะผ นา สร างความเต มใจท จะทางานในองค การ 15

20 4. สร างบรรยากาศขององค การให เป นองค การแห งการเร ยนร โดยการสร างโครงสร าง องค การท เหมาะสมก บประเภทธ รก จและล กษณะงาน ให เก ดความพอใจในการท างาน ลดข นตอน ต างๆจากโครงสร างแนวด ง ให เป นโครงสร างแนวราบ 5. เปล ยนค าน ยมให ถ กต องในเร องการสร างความร บผ ดชอบ สร างจร ยธรรมในอาช พ สร างความซ อส ตย สร างความม ส วนร วมในงาน สร างว น ยให เก ดข น โดยเฉพาะว น ยในหน วยงาน จากความหมายท กล าวมาท งหมด สร ปได ว า การพ ฒนาบ คลากร เป นกระบวนการ ในการพ ฒนาคนให ม ความร ความสามารถ ท กษะ ความช านาญ ตลอดจนประสบการณ พ ฒนาท ศนคต ของผ ปฏ บ ต งาน เพ อให เปล ยนแปลงพฤต กรรมให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ความสาค ญของการพ ฒนาบ คลากร บ คลากรเป นต วจ กรส าค ญในการด าเน นงานในองค กรต างๆให ม ประส ทธ ภาพด งน น ความจ าเป นในการพ ฒนาบ คลากรจ งม ความส าค ญควบค ก นไปด วยจะเห นได ว าหน วยงานหร อ องค กรจะม แผนการพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มประส ทธ ภาพการท างานภายในองค กรน นๆและ เพ มค ณภาพของบ คลากรตามภาวะเหต การณ ท เปล ยนแปลงไปอย เสมอได ม ผ ให ความส าค ญ ของการพ ฒนาบ คลากรไว ด งน ก ต มา ปร ด ด ลก (2532, หน า 118) ได ให ความส าค ญของการพ ฒนาบ คลากรว า ในวงการต างๆได ตระหน กถ งความจาเป นในการพ ฒนาบ คลากรอย างมากแม ในวงราชการก ม การจ ดการด าเน นการเก ยวก บการพ ฒนาอย างแพร หลายจะเห น ได จากหน วยงานท ร บผ ดชอบพ ฒนาบ คลากรอย างมากมายการพ ฒนาบ คลากรไม เพ ยงแต จะให คนม ความร ความสามารถและม ท กษะในการท างานด ข นเท าน นย งส งผลให ได ผลงานส งและเป นประโยชน ต อบ คลากรในด านการเล อนตาแหน งการงานอ กด วย จากความสาค ญของการพ ฒนาบ คลากรด งกล าวสร ปไว ว าการพ ฒนาบ คลากร ม ความสาค ญอย างย งเพราะการพ ฒนาบ คลากรเป นการทาให บ คคลได ร บความร ความสามารถ ความช านาญมากข นซ งสามารถน าความร ท ได ร บไปใช ในการปฏ บ ต งานซ งท าให หน วยงานได ร บผล จากการปฏ บ ต งานท ค ณภาพและม ประส ทธ ภาพมากข นและเป นการลดความส นเปล องท จะเก ดข น ซ งเป นเป าหมายส งส ดของหน วยงานท กๆแห ง สมเดช ส งห เสนา (2536, หน า 14) ได อ างข อเสนอแนะในกระบวนการพ ฒนาบ คลากร ในสถานศ กษาของเมธ ป ล นธนานนท, 2529 ด งน 16

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information