กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา"

Transcription

1 กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา แนวค ด ว ตถ ประสงค ขอบข าย/ภารก จ ๑. งานธ รการ ๒. กล มงานส งเสร มค ณภาพการจ ดการศ กษา ๓. กล มงานส งเสร มก จการน กเร ยน ๔. กล มงานส งเสร มสว สด การ สว สด ภาพและกองท นเพ อการศ กษา ๕. กล มงานส งเสร มก จการพ เศษ

2 แนวค ด กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา งานส งเสร มการจ ดการศ กษา เป นงานท จะสน บสน นและส งเสร มให สถานศ กษาใน ส งก ดเขตพ นท การศ กษา สามารถจ ดการศ กษาข นพ นฐานได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยเน น การบ รณาการการจ ดการศ กษาท งในระบบ นอกระบบ และตามอ ธยาศ ย ไปส การศ กษาตลอดช ว ต น าแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นใช ประกอบการเร ยนการสอน ส งเสร มส ขภาพกายและส ขภาพ จ ตให สมบ รณ จ ดสว สด การ สว สด ภาพ และกองท นเพ อการศ กษา ท จะเป นการช วยเหล อ ผ เร ยนปกต ด อยโอกาส พ การ และม ความสามารถพ เศษ อ กท งส งเสร มให บ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ นทางศาสนา สถานประกอบการ องค กรปกครองส วนท องถ น และเอกชน ร วมจ ดการศ กษาท จะส งผลต อค ณภาพช ว ตของผ เร ยน ว ตถ ประสงค ๑. เพ อส งเสร มค ณภาพการจ ดการศ กษาท งในระบบ นอกระบบ และตามอ ธยาศ ย ให เป น การศ กษาตลอดช ว ต ภายใต ความร วมม อของบ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ นทางศาสนา และ องค กรบร หารส วนท องถ นท กร ปแบบให ม ค ณภาพตามมาตรฐาน ๒. เพ อส งเสร มส ขภาพกายและส ขภาพจ ต ผ ร บบร การทางการศ กษา ให ม ความสมบ รณ โดยส งเสร มให สถานศ กษาจ ดอาหารกลางว น อาหารเสร ม และเพ อส งเสร มการม จร ยธรรม ค ณ ธรรม ว น ย โดยเน นก ฬา น นทนาการ ล กเส อ-ย วกาชาด และการปฏ บ ต ตนตามระบอบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข ๓. เพ อส งเสร มและสน บสน นการจ ดสว สด การแก คร บ คลากรทางการศ กษา และ ผ ร บบร การด วยการระดมทร พยากรจากท กฝ าย ๔. เพ อส งเสร มก จการพ เศษ ท เป นการสร างความม นคงและประสานเคร อข ายท กระด บ ไปส การจ ดการศ กษาข นพ นฐาน

3 ๒ ขอบข าย/ภารก จ ๑. งานธ รการ ๒. กล มงานส งเสร มค ณภาพการจ ดการศ กษา ๒.๑ งานส งเสร มการจ ดการศ กษาในระบบ นอกระบบ ตามอ ธยาศ ยและการศ กษา ตลอดช ว ต ๒.๒ งานส งเสร มแหล งเร ยนร ส งแวดล อมทางการศ กษาและภ ม ป ญญาท องถ น ๒.๓ งานส งเสร มการจ ดการศ กษาของบ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ นศาสนาและ สถานประกอบการ ฯลฯ ๒.๔ งานส งเสร มการจ ดการศ กษาขององค กรปกครองส วนท องถ น ๒.๕ งานส งเสร มคณะกรรมการสถานศ กษา ๒.๖ งานส งเสร มการเท ยบโอนผลการเร ยนร ๒.๗ งานส งเสร มการจ ดการศ กษาเด กพ การ เด กด อยโอกาสและเด กท ม ความสามารถ พ เศษ ๓. กล มงานส งเสร มก จการน กเร ยน ๓.๑ งานส งเสร มส ขภาพอนาม ย ๓.๒ งานส งเสร มก จกรรมแนะแนวในสถานศ กษา ๓.๓ งานส งเสร มการก ฬาและน นทนาการ ๓.๔ งานส งเสร มก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด ผ บ าเพ ญประโยชน และร กษา ด นแดน ๓.๕ งานส งเสร มก จกรรมประชาธ ปไตยและว น ยน กเร ยน ๔. กล มงานส งเสร มสว สด การ สว สด ภาพและกองท นเพ อการศ กษา ๔.๑ งานส งเสร ม สน บสน นการระดมทร พยากรเพ อการศ กษา ๔.๒ งานส งเสร มการจ ดสว สด การ สว สด ภาพ ในสถานศ กษา ๔.๓ งานส งเสร มการพ ท กษ ส ทธ เด กและเยาวชน ๕. กล มงานส งเสร มก จการพ เศษ ๕.๑ งานตามโครงการพระราชด าร ๕.๒ งานการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ๕.๓ งานตามโครงการเสมาพ ฒนาช ว ต ๕.๔ งานความม นคงของชาต

4 ๕.๕ งานว เทศส มพ นธ ๕.๖ งานส งเสร มการบร หารในระบบเคร อข ายภายในและภายนอก ๕.๗ งานการป องก นโรคเอดส ๕.๘ งานการป องก นการทะเลาะว วาทในสถานศ กษา ๖. กล มงานส งเสร มการจ ดการศ กษาของเอกชน ๖.๑ งานส งเสร มการบร หารงานบ คคลของสถานศ กษาเอกชน ๖.๒ งานส งเสร มสว สด การ สว สด ภาพของบ คลากรในสถานศ กษาเอกชน ๖.๓ งานส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษาเอกชน ๖.๔ งานส งเสร มการด าเน นการและเปล ยนแปลงก จการสถานศ กษเอกชน ๖.๕ งานส งเสร มด านการอ ดหน นกองท นสว สด การ ๓

5 ๕ ๑. งานธ รการ ๑. ศ กษาว เคราะห วางแผนจ ดระบบข อม ลสารสนเทศและการบร หารงานของกล มงาน ให สามารถด าเน นงานตามภารก จ ได อย างม ประส ทธ ภาพ ๒. ศ กษาว เคราะห สภาพของกล มงาน และออกแบบระบบ ระบบงานสารบรรณให เหมาะสม และสอดคล องก บ ระบบงานสารบรรณของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ๓. ด าเน นการเก ยวก บการประช มภายในส าน กงานกล ม ๔. ประสานงานก บกล มงาน หน วยงานและสถานศ กษาในงานธ รการท เก ยวข องก บ การบร หารงานของกล มงาน ๕. ประสานการด าเน นงานประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสารและผลงานของกล มงาน ให คร บ คคลากรทางการศ กษา และประชาชนท วไปทราบ ๖. จ ดท ารายงานผลการด าเน นงานของกล มงาน การปฏ บ ต งานของบ คลากรในกล มงานเป นระบบ สะดวกรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ ๑. ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท แก ไขเพ มเต ม ๒. ระเบ ยบว าด วยการร กษาความปลอดภ ยแห งชาต พ.ศ. ๒๕๑๗ ๓. พระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔. ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการให ข าวและบร การข าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ ๕. ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการให ข าวและบร หารข าวสารของทางราชการ (ฉบ บท ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๓ ๖. ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยดารประชาส มพ นธ และการให ข าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ ๗. ระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การ ว าด วยการประชาส มพ นธ และการให ข าวราชการ (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗

6 ๖ ๒. กล มงานส งเสร มค ณภาพการจ ดการศ กษา กล มงานส งเสร มค ณภาพการจ ดการศ กษา งานส งเสร มการจ ดการศ กษาในระบบ นอกระบบ ตามอ ธยาศ ยและการศ กษาตลอดช ว ต งานส งเสร มแหล งเร ยนร ส งแวดล อมทางการศ กษาและภ ม ป ญญาท องถ น งานส งเสร มการจ ดการศ กษาของบ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ นศาสนาและ สถานประกอบการ ฯลฯ งานส งเสร มการจ ดการศ กษาขององค กรปกครองส วนท องถ น งานส งเสร มคณะกรรมการสถานศ กษา งานส งเสร มการเท ยบโอนผลการเร ยนร งานส งเสร มการจ ดการศ กษาเด กพ การ เด กด อยโอกาสและเด กท ม ความสามารถพ เศษ ขอบข าย/ภารก จ ๑. งานส งเสร มการจ ดการศ กษาในระบบ นอกระบบ ตามอ ธยาศ ย และการศ กษา ตลอดช ว ต ๒. งานส งเสร มแหล งเร ยนร ส งแวดล อมทางการศ กษาและภ ม ป ญญาท องถ น ๓. งานส งเสร มการจ ดการศ กษาของบ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ นทางศาสนา และ สถานประกอบการ ฯลฯ ๔. งานส งเสร มการจ ดการศ กษาขององค กรปกครองส วนท องถ น ๕. งานส งเสร มคณะกรรมการสถานศ กษา ๖. งานส งเสร มการเท ยบโอนผลการจ ดการเร ยนร ๗. ส งเสร มการจ ดการศ กษาเด กพ การ เด กด อยโอกาส และเด กท ม ความสามารถพ เศษ

7 ๗ ๒.๑ งานส งเสร มการจ ดการศ กษาในระบบ นอกระบบ ตามอ ธยาศ ยและการศ กษา ตลอดช ว ต ๒.๑.๑ การจ ดการศ กษาในระบบ ๑. ประสานการส ารวจ รวบรวมข อม ลประชากร และทร พยากรทาง การศ กษา การจ ดท าส ามะโนน กเร ยนและแผนท การศ กษา เพ อสน บสน น ส งเสร มได อย างท วถ งและ ม ประส ทธ ภาพ ๒. สร างความเข าใจท ถ กต องเก ยวก บการศ กษาในระบบ นอกระบบ ตาม อ ธยาศ ยและการศ กษาตลอดช ว ต ๓. ส งเสร มให ม การก าหนดว ธ และแนวทางด าเน นการจ ดการศ กษาต งแต ระด บการศ กษาปฐมว ย การศ กษาภาคบ งค บ อย างท วถ งและม ค ณภาพ ให โอกาสประชากรใน ว ยเร ยนได ร บการศ กษาข นพ นฐานอย างน อย ๑๒ ป โดยไม เส ยค าใช จ าย ท งน ให สามารถเช อมโยง ก บการศ กษานอกระบบ การศ กษาตามอ ธยาศ ย ตลอดจนการส งเสร มให เก ดการพ ฒนาอย างต อ เน องตลอดช ว ต ๔. ศ กษา ว จ ย และเผยแพร ร ปแบบการจ ดการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพแก สถานศ กษาและผ เก ยวข อง เพ อจะน าส การปฏ บ ต ๕. ประสานการด าเน นงานก บสถานศ กษาและหน วยงานท เก ยวข อง เพ อ สร างเคร อข ายการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ๖. ประสานการต ดตาม ประเม นผลการจ ดการศ กษาและปร บปร งพ ฒนา ๒.๑.๒ การศ กษานอกระบบ ๑. ศ กษาแนวทางการจ ดการศ กษานอกระบบ ตลอดจนขอบข ายภารก จ ของเขตพ นท การศ กษา สถานศ กษา และหน วยงานท เก ยวข อง ๒. ร วมวางแผนและก าหนดแนวทางในการสน บสน นส งเสร มการจ ด การศ กษานอกระบบ ให เช อมโยงก บการจ ดการศ กษาในระบบ การศ กษาตามอ ธยาศ ย เพ อให ผ เร ยน ได เร ยนร ตลอดช ว ต ๓. ประสานงานก บหน วยงานท จ ดการศ กษานอกระบบหร อผ เก ยวข อง เพ อสน บสน นให ผ เร ยนได ร บการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง

8 ๘ ๔. ประสานการต ดตาม ประเม นผล การจ ดการศ กษานอกระบบ เพ อ ปร บปร งการจ ดการศ กษานอกระบบให ท วถ ง ม ค ณภาพและม ประส ทธ ภาพ ๒.๑.๓ การจ ดการศ กษาตามอ ธยาศ ย ๑. ศ กษาแนวทางการจ ดการศ กษา ตามอ ธยาศ ยตลอดจนขอบข ายภารก จ ของเขตพ นท การศ กษา สถานศ กษา และหน วยงานท เก ยวข อง ๒. ส งเสร มให สถานศ กษา หน วยงานหร อสถาบ นท จ ดการศ กษาร วม วางแผนและก าหนดแนวทางในการสน บสน นส งเสร มการจ ดการศ กษาตามอ ธยาศ ย เพ อให ผ เร ยน ได เร ยนร เต มศ กยภาพ ๓. ประสานการเผยแพร ข อม ล แหล งการเร ยนร ส งเสร มผ เร ยนให ใช แหล งเร ยนร อย างเหมาะสม เสร มสร างโอกาสในการได ร บการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง ๔. ประสานการต ดตาม ประเม นผลการจ ดการศ กษาตามอ ธยาศ ยเพ อ ปร บปร งการจ ดการศ กษาให ท วถ ง ม ค ณภาพและม ประส ทธ ภาพ ๑. ประชากรในว ยเร ยนท กคนได ร บการเตร ยมความพร อมในระด บก อน ประถมศ กษา และได ร บการศ กษาภาคบ งค บอย างท วถ งและม ค ณภาพ ม โอกาสได ร บการศ กษา ข นพ นฐานไม น อยกว า ๑๒ ป ๒. ผ ม หน าท ในการจ ดการศ กษาท กฝ าย ม ความเข าใจท ถ กต องและจ ด การศ กษาอย างม ค ณภาพท งการศ กษาในระบบ การศ กษานอกระบบ การศ กษาตามอ ธยาศ ย ท าให ผ เร ยนได เร ยนร ตลอดช ว ต ๓. เขตพ นท การศ กษาม การก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การและแนวทางท จะ เช อมโยง ระหว างการศ กษาในระบบ การศ กษานอกระบบ การศ กษาตามอ ธยาศ ย ๔. ม การส งเสร ม ศ กษา ว จ ย และเผยแพร ร ปแบบท เหมาะสมในการจ ด การศ กษา ๕. ส งเสร มการจ ดการศ กษา ม การประสานงานอย างเป นระบบ ๑. พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ๓. พระราชบ ญญ ต การศ กษาภาคบ งค บ พ.ศ. ๒๕๔๕

9 ๙ ๔. หล กส ตร/แผนการเตร ยมความพร อมระด บก อนประถมศ กษา ๒.๒ งานส งเสร มแหล งเร ยนร ส งแวดล อมทางการศ กษาและภ ม ป ญญาท องถ น ๑. ส ารวจและจ ดท าทะเบ ยนแหล งเร ยนร ส งแวดล อมทางการศ กษาและภ ม ป ญญา ท องถ น ๒. ส งเสร มการพ ฒนาศ กยภาพแหล งการเร ยนร ส งแวดล อมทางการศ กษาและ ภ ม ป ญญาท องถ นให เหมาะสมต อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓. ประสานการใช ประโยชน แหล งการเร ยนร อย างเป นระบบ ๔. ส งเสร มประชาส มพ นธ ให ใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ส งแวดล อมทาง การศ กษาและภ ม ป ญญาท องถ นอย างต อเน องและม ประส ทธ ภาพ ๕. ต ดตาม ประเม นผลการใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ส งแวดล อมทางการศ กษา และภ ม ป ญญาท องถ นอย างต อเน อง ๑. ม ทะเบ ยนแหล งการเร ยนร ส งแวดล อมทางการศ กษาและภ ม ป ญญาท องถ น ๒. ม การพ ฒนาศ กยภาพแหล งการเร ยนร ส งแวดล อมทางการศ กษา และภ ม ป ญญา ท องถ นอย างเป นระบบและต อเน อง ๓. ผ เร ยนใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ส งแวดล อมทางการศ กษา และภ ม ป ญญา ท องถ นเพ อพ ฒนาการเร ยนร ๑. พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒.๓ งานส งเสร มการจ ดการศ กษาของบ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ นทางศาสนา และ สถานประกอบการ ๑. ประชาส มพ นธ สร างความเข าใจ ในส ทธ และหน าท ในการจ ดการศ กษาของ บ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ นทางศาสนา และสถานประกอบการ ๒. ส งเสร มและพ ฒนาความสามารถในการจ ดการศ กษาของบ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ นทางศาสนา และสถานประกอบการ

10 ๑๐ ๓. ประเม นศ กยภาพ และความพร อมในการจ ดการศ กษาของบ คคล ครอบคร ว ช มชนสถาบ นทางศาสนา และสถานประกอบการ ๔. สน บสน นให บ ดา มารดา หร อผ ปกครองม ความร ความสามารถในการอบรม เล ยงด และให การศ กษาแก บ ตรหร อบ คคลซ งอย ในความด แล ๕. การด าเน นงานอน ญาตการจ ดการศ กษาของบ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ น ทางศาสนาและสถานประกอบการ ๖. ต ดตาม ก าก บ ด แล ผลการจ ดการศ กษาของบ คคล ครอบคร ว ช มชนสถาบ น ทางศาสนา และสถานประกอบการอย างต อเน อง ๑. บ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ นทางศาสนาและสถานประกอบการม ความเข า ใจในส ทธ หน าท ในการจ ดการศ กษาม ความสามารถและม ความพร อมในการจ ดการศ กษา ๒. ม ระบบการต ดตาม ก าก บ ด แล ผลการจ ดการศ กษาของบ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ นทางศาสนา และสถานประกอบการอย างต อเน องเป นระบบ ๑. พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ๓. ระเบ ยบ/หล กเกณฑ /ว ธ การ ประเม นศ กยภาพ และความพร อมในการจ ดการศ กษา ๒.๔ งานส งเสร มการจ ดการศ กษาขององค กรปกครองส วนท องถ น ๑. สร างความเข าใจในส ทธ และหน าท ในการจ ดการศ กษาขององค กรปกครองส วน ท องถ น ๒. ส งเสร มให องค กรปกครองส วนท องถ น ม ความพร อมในการจ ดการศ กษา ๓. ประเม นความพร อมในการจ ดการศ กษาขององค กรปกครองส วนท องถ น ตามค า ร องขอ ๔. การพ จารณาให ความเห นการจ ดการศ กษาขององค กรปกครองส วนท องถ น ๕. ประสาน ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษาขององค กรปกครองส วน ท องถ นอย างต อเน อง

11 ๑๑ องค กรปกครองส วนท องถ นเข าใจส ทธ หน าท ในการจ ดการศ กษา ม ความพร อมใน การจ ดการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน และจ ดการศ กษาข นพ นฐานได อย างม ประส ทธ ภาพ ๑. พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ๓. ระเบ ยบ/หล กเกณฑ /ว ธ การ ประเม นศ กยภาพ และความพร อมในการจ ด การศ กษา ๔. พระราชบ ญญ ต การก าหนดข นตอนและแผนการกระจายอ านาจให องค กร ปกครองส วนท องถ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒.๕ งานคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ๑. ส งเสร ม สน บสน น การสรรหาและแต งต งคณะกรรมการให เป นไปตาม เจตนารมณ ของระเบ ยบ ๒. ส งเสร ม และพ ฒนา ความร ความสามารถในการปฏ บ ต หน าท ของ คณะกรรมการสถานศ กษา ๓. สน บสน นการปฏ บ ต งานในหน าท ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ๔. ประเม นผลการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาเพ อการพ ฒนา ๑. คณะกรรมการสถานศ กษาท ม ความร ความสามารถและ ปฏ บ ต ในหน าท สอดคล องตามเจตนารมของกฎกระทรวง ๒. การสน บสน น ต ดตามผลการปฏ บ ต งานอย างเป นระบบและต อเน อง กฎกระทรวงศ กษาธ การว าด วยคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ๒.๖ งานส งเสร มการเท ยบโอนผลการเร ยนร ข นตอนและแนวทางการปฏ บ ต ๑. ประชาส มพ นธ ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการเท ยบโอนให ม ความร ความเข าใจ

12 ๑๒ ๒. ส งเสร มให สถานศ กษาก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การและแนวทางในการปฏ บ ต ให สอดคล องก บหล กเกณฑ และว ธ การน น ๓. น เทศ ต ดตาม รวบรวมผลการด าเน นการของสถานศ กษาภายในเขตพ นท การศ กษา ๑. คณะกรรมการท ท าหน าท ในการเท ยบโอนผลการเร ยนของสถานศ กษา ม ความเข าใจและด าเน นการเท ยบโอนผลการเร ยนได ๒. สถานศ กษาสามารถปฏ บ ต งานในการเท ยบโอนผลการเร ยน ๑. พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ๓. กฎกระทรวง ระเบ ยบ หล กเกณฑ แนวทางการปฏ บ ต เก ยวก บการเท ยบโอน ผลการจ ดการเร ยน ๒.๗ งานส งเสร มการจ ดการศ กษาของเด กพ การ เด กด อยโอกาสและเด กม ความสามารถ พ เศษ ข นตอนและแนวทางการปฏ บ ต ๑. ประสานการส ารวจข อม ลก บสถานศ กษาและหน วยงานท เก ยวข องจ ดท า ทะเบ ยนเพ อรวบรวมข อม ลท จ าเป นของเด กพ การ เด กด อยโอกาส และเด กท ม ความสามารถพ เศษ อย างเป นระบบ ๒. ประสานงาน ส งเสร มการจ ดการศ กษาส าหร บเด กพ การ เด กด อยโอกาส และ เด กท ม ความสามารถพ เศษก บสถานศ กษาหร อหน วยงานท เก ยวข อง ๓. ศ กษา ว จ ย และส งเสร มการศ กษา ว จ ย เพ อหาร ปแบบและเผยแพร ว ธ การจ ด การศ กษาแก ผ เก ยวข อง ๔. ต ดตาม รวบรวมผลการด าเน นการอย างต อเน อง สม าเสมอ ๑. ม ข อม ลเด กพ การ เด กด อยโอกาส และเด กท ม ความสามารถพ เศษ เป นระบบ ถ กต องเป นป จจ บ น ๒. เด กพ การ เด กด อยโอกาส และเด กท ม ความสามารถพ เศษท กคน ได ร บ การพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ

13 ๑๓ ๓. ม การประสานงานการจ ดการศ กษาส าหร บเด กพ การ เด กด อยโอกาส และเด กท ม ความสามารถพ เศษอย างเป นระบบ ๑. พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. กฎกระทรวง ระเบ ยบ หล กเกณฑ ท ว าด วยการจ ดการศ กษาส าหร บเด กพ การ เด กด อยโอกาส และเด กท ม ความสามารถพ เศษ

14 ๑๔ ๓. กล มงานส งเสร มก จการน กเร ยน กล มงานส งเสร มก จการน กเร ยน งานส งเสร มส ขภาพอนาม ย งานส งเสร มก จกรรมแนะแนวในสถานศ กษา งานส งเสร มการก ฬาและน นทนาการ งานส งเสร มก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด ผ บ าเพ ญประโยชน และร กษาด นแดน งานส งเสร มก จกรรมประชาธ ปไตยและว น ยน กเร ยน ขอบข าย/ภารก จ ๑. งานส งเสร มส ขภาพอนาม ย ๒. งานส งเสร มก จกรรมแนะแนวในสถานศ กษา ๓. งานส งเสร มการก ฬาและน นทนาการ ๔. งานส งเสร มก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด ผ บ าเพ ญประโยชน และร กษาด นแดน ๕. งานส งเสร มก จกรรมประชาธ ปไตยและว น ยน กเร ยน ๓.๑ งานส งเสร มส ขภาพอนาม ยน กเร ยน ๑. สร างความเข าใจให บ คลากรเห นความส าค ญเก ยวก บงานส งเสร มส ขภาพ น กเร ยน เช น อาหารกลางว นอาหารเสร ม (นม) การป องก นและแก ไขป ญหาสารเสพต ด เอดส ใน สถานศ กษา ๒. จ ดท าแผนการส งเสร มการด าเน นงานของสถานศ กษาเก ยวก บส ขภาพอนาม ยน ก เร ยนท กกรณ ท กล าวในข อ ๑ ๓. ด าเน นการในการส งเสร มให สถานศ กษาจ ดสภาพแวดล อมให ถ กส ขล กษณะ และเฝ าระว งต ดตามด แลภาวะโภชนากรและส ขาภ บาล ๔. ประสาน ต ดตาม และประเม นผลการปฏ บ ต การอย างต อเน อง

15 ๑๕ ๕. ปร บปร งและรายงานผลการปฏ บ ต งานและเผยแพร ๑. ประชากรว ยเร ยนม ส ขภาพสมบ รณ ท งด านร างกายและจ ตใจ ๒. สถานศ กษาจ ดก จกรรมเพ อส ภาพผ เร ยนได อย างท วถ ง ๓. ผ ปกครอง ช มชน และส งคมได ร บการด แลด านส ขภาพอนาม ย ๑. พระราชบ ญญ ต กองท นอาหารกลางว น พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. ระเบ ยบแนวปฏ บ ต เก ยวก บอาหารเสร ม(นม) ๓. ค ม อการด าเน นการโครงการส งเสร มส ขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ กรมอนาม ย ๔. ค ม อการจ ดการเร ยนส กล มสาระศ กษาและพลศ กษา พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมว ชาการ ๓.๒ งานส งเสร มก จกรรมแนะแนวในสถานศ กษา ๑. ส งเสร มให บ คลากรท กระด บเห นค ณค าและความจ าเป นของก จกรรมแนะแนว ๒. ส งเสร มให ด าเน นการจ ดระบบข อม ลสารสนเทศเก ยวก บน กเร ยนเพ อแก ไข ป ญหาและสน บสน นการศ กษาของน กเร ยน ๓. ส งเสร มให ม แหล งข อม ลการศ กษาส การประกอบอาช พ ๔. สน บสน นการท าว จ ยเก ยวก บพฤต กรรมและแก ป ญหาน กเร ยน ๕. ส งเสร มให จ ดระบบต ดตามช วยเหล อน กเร ยนโดยอาศ ยการให ค าปร กษา รายบ คคล ๖. ส งเสร มให จ ดระบบเทคโนโลย ในเคร อข ายเพ อเช อมโยงให ค าปร กษาของ สภาพป ญหาน กเร ยน ๗. ส งเสร มให สถานศ กษาเป นศ นย กลางให บร การข าวสารข อม ลเพ อการแนะแนว ๘. ประสาน ต ดตาม และประเม นผลการปฏ บ ต งาน ๙. ปร บปร ง พ ฒนาและรายงานก จกรรมแนะแนวอย างต อเน อง ต าง ๆ ได ถ กต อง ๑. การจ ดก จกรรมแนะแนวท าให น กเร ยนได ร บบร การสนเทศ ข าวสารความร ๒. สถานศ กษาม ข อม ลน กเร ยนรายบ คคลท กด านท ช วยเหล อและส งเสร มน กเร ยน

16 ๑๖ ๓. เยาวชนได ร บการพ ฒนาท กษะช ว ตท ด ผ ปกครองน กเร ยนม ส วนร วมในการ พ ฒนาและแก ไขพฤต กรรมน กเร ยน ๑. ค ม อบร การจ ดการแนะแนว พ.ศ.๒๕๔๕ กรมว ชาการ ๒. ระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว าด วยส ทธ เด กและเยาวชน ๓. ปฏ ญญาเก ยวก บส ทธ มน ษยชน ๓.๓ งานส งเสร มการก ฬาและน นทนาการ ๑. ส งเสร มให สถานศ กษาจ ดท าแผนพ ฒนางานด านก ฬาและน นทนาการ รวมท ง จ ดท าแผนงาน/โครงการของโรงเร ยน ๒. ส งเสร มให สถานศ กษาจ ดท าปฏ ท นการปฏ บ ต ก จกรรมด านก ฬาและน นทนาการ ๓. ส งเสร มให ม การจ ดก จกรรมก ฬาในสถานศ กษา เพ อเสร มสร างความสาม คค ใน หม คณะ ๔. ส งเสร มสน บสน นให สถานศ กษาจ ดการก ฬาในสถานศ กษา เพ อเป นการส งเสร ม ท กษะก ฬา ๕. ประสานงาน สน บสน นการฝ กท กษะ ความสามารถเฉพาะทางของก ฬาชน ด ต างๆ เพ อความเป นเล ศ ๖. ส งเสร มให ช มชนใช อ ปกรณ สนามก ฬา ๗. ส งเสร มให ม การจ ดก จกรรมน นทนาการหลายร ปแบบ เช น ดนตร การแสดง นาฏศ ลป การท องเท ยว ท ศนศ กษา การอ าน เข ยนหน งส อ ตลอดจนงานอด เรกต าง ๆ ๘. ประสาน ต ดตาม น เทศและประเม นผลการปฏ บ ต งาน ๑. ผ เร ยนร จ กใช เวลาให เป นประโยชน ม ส ขภาพสมบ รณ ท งด านร างกาย จ ตใจ อารมณ และส งคม ๒. สถานศ กษาส งเสร มก ฬาและน นทนาการก อให เก ดความสาม คค ในหม คณะ เด ก และเยาวชนร ส กร กและและหวงแหนสถาบ น ๓. ช มชนและส งคมได ร บการพ ฒนาส งเสร มให ม การออกก าล งกาย การศ กษาก ฬา พ เศษ การส งเสร มความสามารถเฉพาะทางด านก ฬาน าไปส น กก ฬาอาช พ และม ช อเส ยงในส งคม

17 ๑๗ ๑. ค ม อการปฏ บ ต ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน พ.ศ. ๒๕๔๔ กรมว ชาการ ๒. ค ม อการจ ดการเร ยนร กล มสารส ขศ กษาและพลศ กษา พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมว ชาการ ๓. ทฤษฎ หล กส ตรทางการศ กษา พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมว ชาการ ๔. ค ม อการด าเน นงานโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ กรมอนาม ย ๓.๔ งานส งเสร มก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด ผ บ าเพ ญประโยชน และร กษา ด นแดนของน กเร ยน ๑. ส งเสร มให ด าเน นการพ ฒนาก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด ผ บ าเพ ญ ประโยชน และร กษาด นแดน เช น จ ดก จกรรมการเร ยนและฝ กอบรมด านหล กส ตร สอนว ชาพ เศษ ก จกรรมค ายพ กแรม เป นต น ๒. ส งเสร มให พ ฒนาผ บ งค บบ ญชาล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด ผ บ าเพ ญประโยชน และผ ก าก บน กศ กษาว ชาทหาร เช น จ ดอบรมส มมนา จ ดอบรมท กษะเฉพาะว ชา เป นต น ๓. สน บสน นให จ ดก จกรรมเสร มเพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ตของเด กและเยาวชน เช น การส งเสร มภาวะผ น า การส งเสร มท กษะป องก นต ว การส งเสร มท กษะการช วยเหล อส งคมและ การบ าเพ ญประโยชน เป นต น ๔. สน บสน นก จกรรมว นส าค ญท เก ยวข อง ตลอดจนการร บเข มล กเส อบ าเพ ญ ประโยชน ๕. สน บสน นก จกรรมช มน มล กเส อ เนตรนาร ตามก จกรรมของน กเร ยนท งระด บ จ งหว ด ชาต และระด บโลก ๖. ประสาน ต ดตาม น เทศและประเม นผล สร ปผลการด าเน นงานและรายงานป ละ ๒ คร ง ๑. น กเร ยนม ค ณล กษณะท พ งประสงค ม ความจงร กภ กด ต อชาต ศาสนาและ พระมหากษ ตร ย ๒. สถานศ กษาท กแห งได ร บการยอมร บและศร ทธาจากช มชนเม อน กเร ยนม ว น ยท ด ๓. ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด ผ บ าเพ ญประโยชน และร กษาด นแดน ม ความม นคงย งย นต อไป

18 ๑๘ กรมพลศ กษา ๑. หล กส ตรสถานศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒. ค ม อการปฏ บ ต งานก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด ผ บ าเพ ญประโยชน ๓. ค ม อการปฏ บ ต งานก จกรรมร กษาด นแดน กรมร กษาด นแดน ๓.๕ งานส งเสร มก จกรรมประชาธ ปไตยและว น ยน กเร ยน ๑. ส งเสร มให สถานศ กษาวางแผน/โครงการและก จกรรมประชาธ ปไตยให เป น แหล งเร ยนร เก ยวก บกระบวนการประชาธ ปไตย ๒. ส งเสร มสถานศ กษาให ม ก จกรรมน กเร ยนเพ อสร างสภาวะผ น า ปล กฝ งจ ตส าน ก ท ถ กต องในการปกครองระบอบประชาธ ปไตย ๓. สน บสน นให สถานศ กษาจ ดท าระเบ ยบว าด วยความประพฤต น กเร ยน การแต งกาย การร วมก จกรรม ๔. สน บสน นให สถานศ กษาก าหนดแนวทางการป องก นและแก ไขพฤต กรรม ท ไม เหมาะสมของน กเร ยน พ ฒนาจร ยธรรม ค ณธรรมและว น ยน กเร ยน ๕. ส งเสร มสถานศ กษาในการจ ดท าโครงการบ คคลด เด น น กเร ยนต วอย างใน สถานศ กษา ๖. น เทศและประเม นผลการปฏ บ ต ก จกรรม ๗. การสร ปผลการปฏ บ ต งานและรายงานต อสาธารณชน ๑. น กเร ยนได เร ยนร และม จ ตส าน กในการอย ร วมก นในส งคมตามระบอบ ประชาธ ปไตย ม ว น ยในตนเอง บ าเพ ญตนเป นประโยชน ต อส งคม เป นผ น าและผ ตามท ด ๒. สถานศ กษาม ส วนร วมในการส งเสร มการเม องการปกครองท ด ของส งคม รวมท งการส งเสร มจร ยธรรม ค ณธรรมและว น ยของบ คลากร ๓. ช มชนและส งคม ได ร บการพ ฒนาด านความร ความเข าใจในการอย ร วมก นใน ส งคมท สงบส ข ประชากรม ว น ยอย ร วมก นอย างส นต ม การช วยเหล อ จ นเจ อ เอ ออาทรต อก น ๑. ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน พ.ศ. ๒๕๔๔ กรมว ชาการ ๒. ค ม องานสารว ตรน กเร ยน กรมพลศ กษา

19 ๓. ระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การ ว าด วยการค มครองส ทธ เด กและเยาวชน ๔. การปกครองระบอบประชาธ ปไตย ๕. ค ม อการปกครองน กเร ยน ๑๙

20 ๒๐ ๔. กล มงานส งเสร มสว สด การ สว สด ภาพและกองท นเพ อการศ กษา กล มงานส งเสร มสว สด การ สว สด ภาพและกองท นเพ อการศ กษา งานส งเสร ม สน บสน นการระดมทร พยากรเพ อการศ กษา งานส งเสร มการจ ดสว สด การ สว สด ภาพ ในสถานศ กษา งานส งเสร มการพ ท กษ ส ทธ เด กและเยาวชน ขอบข าย/ภารก จ ๑. งานส งเสร มสน บสน นการระดมทร พยากรเพ อการศ กษา ๒. งานส งเสร มการจ ดสว สด การ สว สด ภาพในสถานศ กษา ๓. งานส งเสร มการพ ท กษ ส ทธ เด กและเยาวชน ๔.๑ งานส งเสร ม สน บสน นการระดมทร พยากรเพ อการศ กษา ๔.๑.๑ การระดมทร พยากรเพ อส งเสร มการศ กษา ๑. ประสานรวบรวมข อม ลท เก ยวข องก บแหล งทร พยากรท สน บสน นการจ ดการศ กษา ท งภาคร ฐและเอกชน ประชาชนในท องถ นให เป นระบบ ๒. ศ กษาแนวทางหร อระเบ ยบท จะขอร บการสน บสน นจากแหล งทร พยากรท กประเภท ตลอดจนเง อนไขการขอร บการสน บสน น ๓. แต งต งคณะกรรมการหร อคณะท างาน เพ อวางแผนและด าเน นงานในการระดม ทร พยากรจากแหล งสน บสน น ๔. ก าหนดแนวทางการประชาส มพ นธ เพ อจ งใจ ช กชวนประชาชน เอกชนหร อหน วย งานต าง ๆ ให เข าใจ สนใจ ให ความช วยเหล อ สน บสน นการศ กษา ๕. ต ดตาม ประเม นผล และสร ปรายงานผลการด าเน นงานอย างต อเน อง ๔.๑.๒ การการด าเน นงานสว สด การกองท นเพ อการศ กษา เช น กองท นประถมศ กษา กองท นเพ อการศ กษาเพ อพ ฒนาจ งหว ด กองท นก ย มเพ อการศ กษา กองท นการศ กษาหร อม ลน ธ ต าง ๆ ๑. ศ กษาเง อนไขการบร หารเง นท นตามว ตถ ประสงค ของกองท น

21 ๒๑ ๒. วางแผนการด าเน นการและแจ งเง อนไขการค ดเล อกน กเร ยนเพ อร บท น ตลอดจนราย ละเอ ยดของกองท น ๓. แต งต งคณะกรรมการด าเน นงานสว สด การกองท นเพ อการศ กษา พ จารณาค ดเล อก น กเร ยนท สมควรได ร บความช วยเหล อ ตลอดจนด าเน นการตามเง อนไขต าง ๆ ๔. แจ งรายช อน กเร ยนท ได ร บค ดเล อกให สถานศ กษา ๕. จ ดท าบ ญช รายละเอ ยดเง นท นและการโอนเง นท นการศ กษาใน สถานศ กษาของน กเร ยนท ได ร บท นหร อการมอบท นการศ กษา ๖. จ ดท าเอกสารทางการเง น รายงานทางการเง นและการส งใช ใบส าค ญ ร บเง น ตามเง อนไขของกองท น ๗. ประสานการต ดตามผลการเร ยนของน กเร ยนท ได ร บท นและรายงานผลการเร ยน และการด าเน นการใช ท น เพ มข น หล กส ตร ๑. เขตพ นท การศ กษา สถานศ กษา น กเร ยนได ร บการสน บสน นทร พยากรทางการศ กษา ๒. น กเร ยนท ม ความจ าเป น ได ร บสว สด การและความช วยเหล อให สามารถเร ยนร จนจบ ฎหมาย ระเบ ยบกและเอกสารท เก ยวข อง ๑. ระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว าด วยว ธ การปฏ บ ต การให เคร องหมาย ตอบแทนผ ช วยเหล อราชการ พ.ศ.๒๕๓๑ ๒. ระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว าด วยการขอบใจหร ออน โมทนา ๔.๒ งานส งเสร ม การจ ดสว สด การ สว สด ภาพในสถานศ กษา ๔.๒.๑ การจ ดสว สด การ เช น การจ ดหายานพาหนะ การประก นภ ยรถยนต สว สด การก ย มเพ อท อย อาศ ย ส นเช อเพ อการพ ฒนาช ว ตคร ฯลฯ การร บการสน บสน น ๑. ศ กษาระเบ ยบ แนวทางปฏ บ ต แต ละเร องให ช ดเจน ๒. วางแผนและก าหนดร ปแบบการด าเน นงานให เหมาะสม ๓. ประชาส มพ นธ เผยแพร ให สถานศ กษาและบ คลากรได ทราบและเข าใจในเง อนไข ๔. ด าเน นการให บร การด านสว สด การตามแนวทางและเง อนไขของแต ละโครงการ ๕. ต ดตาม สร ป รายงานผลตามรายละเอ ยดท ก าหนด ๔.๒.๒ การประก นช ว ตหม ข าราชการ ล กจ าง และน กเร ยนในสถานศ กษาของร ฐ

22 ๒๒ ๑. ศ กษาระเบ ยบ แนวทางและเง อนไขในการด าเน นการท เก ยวข อง ๒. วางแผนการด าเน นงานและประชาส มพ นธ เผยแพร ข อม ลให ข าราชการและสถาน ศ กษาทราบ ๓. ประสานการด าเน นการก บท กฝ ายท เก ยวข อง ๔. ต ดตาม ตรวจสอบรายละเอ ยด เง อนไข เพ อร กษาผลประโยชน ของ ข าราชการ ล กจ างและน กเร ยนท เข าร วมโครงการ ๕. สร ปผลการด าเน นการและรายงานผล ๑. ข าราชการ ล กจ างได ร บสว สด การท ด เก ดขว ญก าล งใจในการปฏ บ ต งาน ๒. ข าราชการ ล กจ างและน กเร ยนม หล กประก น ได ร บความช วยเหล อ ในกรณ ท ประสบอ บ ต เหต หร อเส ยช ว ต ๑. ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การในส วนราชการ ๒. ระเบ ยบ หร อแนวทางการด าเน นการด านสว สด การแต ละเร อง ๔.๓ งานส งเสร มการพ ท กษ ส ทธ เด กและเยาวชน ๔.๓.๑ งานพ ท กษ และค มครองส ทธ เด ก ข นตอนการปฏ บ ต ๑. ศ กษาและว เคราะห กฎหมาย ระเบ ยบ ท เก ยวข องก บการพ ท กษ ส ทธ เด ก ๒. รวบรวมและเผยแพร เอกสารท เก ยวข องก บการพ ท กษ ส ทธ เด กให สถานศ กษา และผ ท เก ยวข องทราบ ๓. ส งเสร มให สถานศ กษาร วมก บช มชนก าหนดมาตรการในการด าเน นการเพ อการค ม ครองส ทธ เด ก ๔. จ ดต งศ นย ประสานงาน เพ อต ดตาม สน บสน น ป องก นให เด กปลอดภ ยจากการถ ก ละเม ด ๕. สร ปผลการด าเน นการอย างสม าเสมอ ต อเน อง ๔.๓.๒ การป องก นความปลอดภ ย และอ บ ต เหต ในสถานศ กษา ๑. ศ กษาแนวทาง ระเบ ยบ กฏหมายท เก ยวข องก บการประก นความ ปลอดภ ยและการป องก นอ บ ต ภ ยในสถานศ กษา ๒. รณรงค ให สถานศ กษา น กเร ยน ช มชน ผ ปกครอง เห นความส าค ญในการป องก น ความปลอดภ ย

23 ๒๓ ๓. ส งเสร มให สถานศ กษาก าหนดมาตราการในการป องก นความปลอดภ ยและอ บ ต ภ ย ท อาจเก ดข นให ร ดก ม ๔. ส งเสร ม สน บสน นให เก ดการบ รณาการ สอดแทรกการเร ยนร เก ยวก บความปลอด ภ ยและอ บ ต ภ ยท อาจเก ดข นในการเร ยนการสอน ๕. ต ดตามและประเม นผลการด าเน นการอย างต อเน อง ๖. สร ปผลการด าเน นงานและปร บปร งมาตรการในการป องก นให ท นต อ เหต การณ อย เสมอ น กเร ยนท กคนได ร บการค มครองส ทธ พ นจากการถ กล วงละเม ดและม ความปลอดภ ย จากอ บ ต เหต ในสถานศ กษา ๑. อน ส ญญาว าด วยส ทธ เด ก ๒. แนวทางการด าเน นงานการประก นความปลอดภ ยของเด กและเยาวชน

24 ๒๓ ๕. กล มงานส งเสร มก จการพ เศษ กล มงานส งเสร มก จการพ เศษ งานตามโครงการพระราชด าร งานการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา งานตามโครงการเสมาพ ฒนาช ว ต งานความม นคงของชาต งานว เทศส มพ นธ งานการป องก นโรคเอดส งานสารว ตรน กเร ยน ขอบข าย/ภารก จ ๑. งานตามโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ๒. งานโครงการป องก นและแก ไขป ญหาสารยาต ดในสถานศ กษา ๓. งานโครงการเสมาพ ฒนาช ว ต ๔. งานความม นคงของชาต ๕. งานว เทศส มพ นธ ๖. งานการป องก นโรคเอดส ๗. งานสารว ตรน กเร ยน ๕.๑ งานโครงการอบรมเยาวชนตามโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ๑. ประช มจ ดท าโครงการตามกรอบนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การและประสาน พ นท จ ดก จกรรม ๒. แจ งหน วยงานและสถานศ กษาประสานงานว ทยากร เพ อจ ดก จกรรมให บรรล เป าหมายต อไป

25 ๒๔ ๓. จ ดท าเอกสารค ม อประกอบการฝ กอบรมตามแผนงานโครงการท ก าหนด ๔. ด าเน นการตามแผน ๕. เขตพ นท การศ กษาสร ปผลการด าเน นงานพร อมประเม นผลและรายงานผลให กระทรวงทราบ เพ อปร บปร งและพ ฒนาป ญหาท เก ดให ด ข นและหมดไป ๖. ต ดตาม รายงานผลและเผยแพร ๑. ม องค กรร บผ ดชอบท กระด บ ๒. ม แผนงาน/โครงการท งระด บเขตพ นท และสถานศ กษา ๓. ม ระบบข อม ลสารสนเทศเก ยวก บโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ของกระทรวงศ กษาธ การ ในท กระด บ ๔. ม ระบบการต ดตามผล รายงานและประเม นผล เพ อเผยแพร โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร อย างแพร หลายและท วถ ง ๕. ม เคร อข ายการน าไปใช ตามโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ท งในระด บเขต พ นท และสถานศ กษา สามารถม ผลผล ตท ม ค ณภาพท กระด บท เก ดจากโครงการ ระเบ ยบ/กฎหมายท เก ยวข อง ๑. พระราชกรณ ยก จ ๒. โครงการตามพระราชประสงค ๓. โครงการหลวง ๔. โครงการตามพระราชด าร ๕. โครงการในพระบรมราชาน เคราะห ๖. การบร หารโครงการระด บชาต ในกระทรวงศ กษาธ การ ๕.๒ งาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหาสารเสพต ดในสถานศ กษา ๑. เตร ยมการจ ดท าโครงการตามความส าค ญและงบประมาณท ได ร บ ๒. ประช มช แจงหน วยงานท เก ยวข องท งหน วยงานทางการศ กษาและสถานศ กษา ๓. จ ดระบบด แลน กเร ยนเพ อค ดกรองน กเร ยน ๔. ด าเน นการเก บข อม ลน กเร ยน จ าแนกตามสถานภาพท เก ยวก บการใช ยาเสพต ดเป น รายสถานศ กษา ๕. จ ดก จกรรมท เหมาะสมแต ละกล ม ๖. สถานศ กษาและเขตพ นท การศ กษา เฝ าระว งประสานก บผ ปกครอง ช มชนอย าง เคร งคร ดท งในเวลาและนอกเวลาเร ยน

26 ๒๕ ๗. สถานศ กษาและเขตพ นท การศ กษา จ ดระบบบ าบ ดน กเร ยนท ต ดยา ๘. สถานศ กษาและหน วยงานทางการศ กษา ท ม ผลงานด เด นสมควรได ร บการยกย อง และร บรางว ล ส วนสถานศ กษาและหน วยงานท ไม ม ผลงาน ต องส งเสร มและปร บปร ง ๙. สร ปผลการด าเน นงานพร อมประเม นผลและรายงานผลให กระทรวงทราบตาม ก าหนดเวลาเพ อหาแนวทางในการแก ไขป ญหาให ลดน อยและไม เข ามาในสถานศ กษาอ กต อไป ม การต ดตามช วยเหล อน กเร ยนท ต ดยาน ามาบ าบ ดร กษาและฟ นฟ โดยร วมม อก บสาธารณส ขจ งหว ด และหน วยงานท เก ยวข อง ๑. การด าเน นการป องก นและแก ป ญหายาเสพต ดของหน วยงานในส งก ดกระทรวง ศ กษาธ การ ประสานร วมม อในการด าเน นงานเป นระบบเคร อข ายท กระด บ โดยเฉพาะเขตพ นท และสถานศ กษา ๒. บ คลากรของเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาปลอดจากสารเสพต ด ๓. ม ระบบข อม ลสารสนเทศท ท นสม ยและป จจ บ นเก ยวก บสารเสพต ดท งในเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษาศ กษาธ การในท กระด บ ๔. ม เคร อข ายเฝ าระว งสารเสพต ดในท กระด บของกระทรวงศ กษาธ การ โดยม บ คลากรในหน วย งานทางการศ กษาร บผ ดชอบท กคน ๕. ม การต ดตามผลและรายงานผลเก ยวก บสารเสพต ดอย างเป ดเผย เผยแพร ไปอย าง ท วถ งสามารถตรวจสอบได ท กระด บ ๖. หน วยงานและสถานศ กษา ท ผลงานการป องก นสารเสพต ด โดยม ประกาศเก ยรต ค ณให ท กระด บ ๑. นโยบายของร ฐบาล ๒. นโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ ๓. แผนงาน/โครงการป องก นสารเสพต ดของกระทรวงศ กษาธ การ ฯ ๕.๓ งานโครงการเสมาพ ฒนาช ว ต ๑. ประช มช แจงคณะกรรมการและว ธ การค ดเล อกน กเร ยนเพ อร บท น ๒. แจ งให หน วยงานท เก ยวข องด าเน นการตามระเบ ยบท กระทรวงศ กษาธ การก าหนด ๓. แต งต งคณะกรรมการระด บเขตพ นท การศ กษา พ จารณาจ ดสรรท นให อ าเภอ ๔. เขตพ นท การศ กษาเสนอช อน กเร ยนท ได ร บท นตามจ านวนท เขตพ นท การศ กษาได ร บให กระทรวง ๕. เขตพ นท การศ กษาโอนเง นเข าบ ญช น กเร ยนภาคเร ยนละ ๑ คร ง รวม ๒ คร ง ๖. สร ปและรายงานผลการด าเน นงานให กระทรวงศ กษาธ การทราบ เพ อแก ไขป ญหา ปร บปร ง

27 ๒๖ ๑. จ ดหากองท นการศ กษาเตร ยมรองร บน กเร ยนได อย างกว างขวาง ๒. ม ศ นย เสมาพ ฒนาช ว ตในระด บเขตพ นท และสถานศ กษา ๓. ท กองค ร วมม อก นระดมกองท นท งภาคร ฐ /เอกชน ในการท จะป องก นจากการถ ก ล อลวงไปในทางท ไม พ งประสงค ของน กเร ยน/น กศ กษา ๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ให กระทรวงศ กษาธ การจ ดสรร ท น การศ กษาเพ อช วยเหล อและสน บสน นน กเร ยน ๒. มต คณะร ฐมนตร อน ม ต แผนปฏ บ ต การป องก นและแก ไขป ญหาธ ก จบร การทางเพศเม อว นท ๒๗ ส งหาคม ๒๕๓๙ ๓. โครงการเสมาพ ฒนาช ว ตของกระทรวงศ กษาธ การ ๕.๔ งานความม นคงของชาต ๕.๔.๑ งานพ ฒนาการศ กษาบนพ นท ส ง ๑. จ ดท าแผนงานโครงการตามสภาพพ นท ของเขตพ นท การศ กษา ๒. จ ดก จกรรมส งเสร มการเร ยนการสอนร วมก บศ นย การศ กษานอกโรงเร ยนและ หน วยงานท เก ยวข อง ๓. จ ดระบบการจ ดการศ กษาบนพ นท ส งตามแผนงาน/โคงการ ๔. ต ดตามผลการด าเน นงานแบ งเป น ๒ ภาคเร ยนร วมก บการศ กษานอกโรงเร ยนจ งหว ดและ หน วยงานท เก ยวข อง ๕. สร ปรายงานผลการด าเน นงานในแต ละป ให กระทรวงศ กษาธ การทราบ เพ อพ ฒนาส วนท ม ป ญหาให ด ข น ๑. ประชาชนกล มเป าหมายได ร บบร การการศ กษา ตามความเหมาะสมก บ สภาพแวดล อมในพ นท อย างท วถ ง ๒. สร างควรพร อมและจ ตส าน กในการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม การเม อง การปกครอง การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ๑. มต คณะร ฐมนตร เห นชอบในหล กการเก ยวก บแนวค ดและจ ดท าแผนแม บท เพ อพ ฒนา ช มชนส งแวดล อมและควบค มพ ชเสพต ดบนพ นท ส ง ๒. มต คณะร ฐมนตร ๑๑ ก มภาพ นธ ๒๕๓๕ กระทรวงศ กษาธ การต งคณะท างานพ ฒนาการ ศ กษาบนพ นท ส ง

28 ๒๗ ๓. ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หาร การพ ฒนาช มชน ส งแวดล อมและควบ ค มพ ชเสพต ดบนพ นท ส ง พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔. แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ๕.๔.๒ งานโครงการอาสาพ ฒนาและป องก นตนเองแห งชาต (อพป.) ๑. เขตพ นท การศ กษาเข าร วมจ ดท าแผนงานพ ฒนาการศ กษาในหม บ าน อพป. ร วมก บ กอ.รมน.จ งหว ด ๒. เขตพ นท การศ กษาเข าร บการประช มร วมก บกอ.รม.น.ภาค เพ อเตร ยมการ ฝ กอบรมเป นว ทยากรในหม บ าน ๓. จ ดส งข าราชการในส าน กงานเข าร วมเป นว ทยากรตามท กอ.รม.น. จ งหว ดก าหนด ๔. ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานในแต ป ตามท กอ.รม.น. จ งหว ดขอความร วมม อ ๕. สร ปและรายงานผลให หน วยงานท เก ยวข องทราบ เพ อปร บปร งและพ ฒนา ต อไป ๑. ประชาชนกล มเป าหมายได ร บบร การการศ กษา ตามความเหมาะสมก บ สภาพแวดล อมในพ นท อย างท วถ ง ๒. สร างความพร อมและจ ตส าน กในการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม การเม อง การปกครอง การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส วนภ ม ภาค ๑. พ.ร.บ. สภาต าบลและองค กรบร หารส วนต าบล ๒. ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารพ ฒนา เพ อกระจายความเจร ญ ส ๕.๔.๓ งานล กเส อชาวบ าน ๑. การจ ดต งกล ม/กองล กเส อ ล กเส อชาวบ าน ๒. การแต งต งผ บ งค บบ ญชาล กเส อ ล กเส อชาวบ าน ๓. การจ ดท ารายงานเก ยวก บล กเส อ ล กเส อชาวบ าน ๔. การขอร บเคร องหมายว ดแบดจ ของผ บ งค บบ ญชาล กเส อ ๕. งานการจ ดก จกรรมว นส าค ญของล กเส อ ๖. งานการขอพระราชทานเหร ยญล กเส อสรรเสร ญ ล กเส อสด ด เข มสมนาค ณ ๗. งานปร บปร งและพ ฒนาค ายล กเส อจ งหว ด

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ 1 330 6 238,380

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน โรงเร ยนบางล ว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 9 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ LOGO 1) การบร หารจ ดการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน โรงเร

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ)

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) (ต วอย าง) สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) ช อข าราชการ... เลขประจ าต วประชาชน... สถานศ กษา/ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา... ส

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 โครงการ พ ฒนางาน ICT เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ผ ร บผ ดชอบ นายวช รว ชญ เยาว น น, นางธน ดา ส รส

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information