กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา"

Transcription

1 กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา แนวค ด ว ตถ ประสงค ขอบข าย/ภารก จ ๑. งานธ รการ ๒. กล มงานส งเสร มค ณภาพการจ ดการศ กษา ๓. กล มงานส งเสร มก จการน กเร ยน ๔. กล มงานส งเสร มสว สด การ สว สด ภาพและกองท นเพ อการศ กษา ๕. กล มงานส งเสร มก จการพ เศษ

2 แนวค ด กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา งานส งเสร มการจ ดการศ กษา เป นงานท จะสน บสน นและส งเสร มให สถานศ กษาใน ส งก ดเขตพ นท การศ กษา สามารถจ ดการศ กษาข นพ นฐานได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยเน น การบ รณาการการจ ดการศ กษาท งในระบบ นอกระบบ และตามอ ธยาศ ย ไปส การศ กษาตลอดช ว ต น าแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นใช ประกอบการเร ยนการสอน ส งเสร มส ขภาพกายและส ขภาพ จ ตให สมบ รณ จ ดสว สด การ สว สด ภาพ และกองท นเพ อการศ กษา ท จะเป นการช วยเหล อ ผ เร ยนปกต ด อยโอกาส พ การ และม ความสามารถพ เศษ อ กท งส งเสร มให บ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ นทางศาสนา สถานประกอบการ องค กรปกครองส วนท องถ น และเอกชน ร วมจ ดการศ กษาท จะส งผลต อค ณภาพช ว ตของผ เร ยน ว ตถ ประสงค ๑. เพ อส งเสร มค ณภาพการจ ดการศ กษาท งในระบบ นอกระบบ และตามอ ธยาศ ย ให เป น การศ กษาตลอดช ว ต ภายใต ความร วมม อของบ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ นทางศาสนา และ องค กรบร หารส วนท องถ นท กร ปแบบให ม ค ณภาพตามมาตรฐาน ๒. เพ อส งเสร มส ขภาพกายและส ขภาพจ ต ผ ร บบร การทางการศ กษา ให ม ความสมบ รณ โดยส งเสร มให สถานศ กษาจ ดอาหารกลางว น อาหารเสร ม และเพ อส งเสร มการม จร ยธรรม ค ณ ธรรม ว น ย โดยเน นก ฬา น นทนาการ ล กเส อ-ย วกาชาด และการปฏ บ ต ตนตามระบอบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข ๓. เพ อส งเสร มและสน บสน นการจ ดสว สด การแก คร บ คลากรทางการศ กษา และ ผ ร บบร การด วยการระดมทร พยากรจากท กฝ าย ๔. เพ อส งเสร มก จการพ เศษ ท เป นการสร างความม นคงและประสานเคร อข ายท กระด บ ไปส การจ ดการศ กษาข นพ นฐาน

3 ๒ ขอบข าย/ภารก จ ๑. งานธ รการ ๒. กล มงานส งเสร มค ณภาพการจ ดการศ กษา ๒.๑ งานส งเสร มการจ ดการศ กษาในระบบ นอกระบบ ตามอ ธยาศ ยและการศ กษา ตลอดช ว ต ๒.๒ งานส งเสร มแหล งเร ยนร ส งแวดล อมทางการศ กษาและภ ม ป ญญาท องถ น ๒.๓ งานส งเสร มการจ ดการศ กษาของบ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ นศาสนาและ สถานประกอบการ ฯลฯ ๒.๔ งานส งเสร มการจ ดการศ กษาขององค กรปกครองส วนท องถ น ๒.๕ งานส งเสร มคณะกรรมการสถานศ กษา ๒.๖ งานส งเสร มการเท ยบโอนผลการเร ยนร ๒.๗ งานส งเสร มการจ ดการศ กษาเด กพ การ เด กด อยโอกาสและเด กท ม ความสามารถ พ เศษ ๓. กล มงานส งเสร มก จการน กเร ยน ๓.๑ งานส งเสร มส ขภาพอนาม ย ๓.๒ งานส งเสร มก จกรรมแนะแนวในสถานศ กษา ๓.๓ งานส งเสร มการก ฬาและน นทนาการ ๓.๔ งานส งเสร มก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด ผ บ าเพ ญประโยชน และร กษา ด นแดน ๓.๕ งานส งเสร มก จกรรมประชาธ ปไตยและว น ยน กเร ยน ๔. กล มงานส งเสร มสว สด การ สว สด ภาพและกองท นเพ อการศ กษา ๔.๑ งานส งเสร ม สน บสน นการระดมทร พยากรเพ อการศ กษา ๔.๒ งานส งเสร มการจ ดสว สด การ สว สด ภาพ ในสถานศ กษา ๔.๓ งานส งเสร มการพ ท กษ ส ทธ เด กและเยาวชน ๕. กล มงานส งเสร มก จการพ เศษ ๕.๑ งานตามโครงการพระราชด าร ๕.๒ งานการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ๕.๓ งานตามโครงการเสมาพ ฒนาช ว ต ๕.๔ งานความม นคงของชาต

4 ๕.๕ งานว เทศส มพ นธ ๕.๖ งานส งเสร มการบร หารในระบบเคร อข ายภายในและภายนอก ๕.๗ งานการป องก นโรคเอดส ๕.๘ งานการป องก นการทะเลาะว วาทในสถานศ กษา ๖. กล มงานส งเสร มการจ ดการศ กษาของเอกชน ๖.๑ งานส งเสร มการบร หารงานบ คคลของสถานศ กษาเอกชน ๖.๒ งานส งเสร มสว สด การ สว สด ภาพของบ คลากรในสถานศ กษาเอกชน ๖.๓ งานส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษาเอกชน ๖.๔ งานส งเสร มการด าเน นการและเปล ยนแปลงก จการสถานศ กษเอกชน ๖.๕ งานส งเสร มด านการอ ดหน นกองท นสว สด การ ๓

5 ๕ ๑. งานธ รการ ๑. ศ กษาว เคราะห วางแผนจ ดระบบข อม ลสารสนเทศและการบร หารงานของกล มงาน ให สามารถด าเน นงานตามภารก จ ได อย างม ประส ทธ ภาพ ๒. ศ กษาว เคราะห สภาพของกล มงาน และออกแบบระบบ ระบบงานสารบรรณให เหมาะสม และสอดคล องก บ ระบบงานสารบรรณของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ๓. ด าเน นการเก ยวก บการประช มภายในส าน กงานกล ม ๔. ประสานงานก บกล มงาน หน วยงานและสถานศ กษาในงานธ รการท เก ยวข องก บ การบร หารงานของกล มงาน ๕. ประสานการด าเน นงานประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสารและผลงานของกล มงาน ให คร บ คคลากรทางการศ กษา และประชาชนท วไปทราบ ๖. จ ดท ารายงานผลการด าเน นงานของกล มงาน การปฏ บ ต งานของบ คลากรในกล มงานเป นระบบ สะดวกรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ ๑. ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท แก ไขเพ มเต ม ๒. ระเบ ยบว าด วยการร กษาความปลอดภ ยแห งชาต พ.ศ. ๒๕๑๗ ๓. พระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔. ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการให ข าวและบร การข าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ ๕. ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการให ข าวและบร หารข าวสารของทางราชการ (ฉบ บท ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๓ ๖. ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยดารประชาส มพ นธ และการให ข าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ ๗. ระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การ ว าด วยการประชาส มพ นธ และการให ข าวราชการ (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗

6 ๖ ๒. กล มงานส งเสร มค ณภาพการจ ดการศ กษา กล มงานส งเสร มค ณภาพการจ ดการศ กษา งานส งเสร มการจ ดการศ กษาในระบบ นอกระบบ ตามอ ธยาศ ยและการศ กษาตลอดช ว ต งานส งเสร มแหล งเร ยนร ส งแวดล อมทางการศ กษาและภ ม ป ญญาท องถ น งานส งเสร มการจ ดการศ กษาของบ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ นศาสนาและ สถานประกอบการ ฯลฯ งานส งเสร มการจ ดการศ กษาขององค กรปกครองส วนท องถ น งานส งเสร มคณะกรรมการสถานศ กษา งานส งเสร มการเท ยบโอนผลการเร ยนร งานส งเสร มการจ ดการศ กษาเด กพ การ เด กด อยโอกาสและเด กท ม ความสามารถพ เศษ ขอบข าย/ภารก จ ๑. งานส งเสร มการจ ดการศ กษาในระบบ นอกระบบ ตามอ ธยาศ ย และการศ กษา ตลอดช ว ต ๒. งานส งเสร มแหล งเร ยนร ส งแวดล อมทางการศ กษาและภ ม ป ญญาท องถ น ๓. งานส งเสร มการจ ดการศ กษาของบ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ นทางศาสนา และ สถานประกอบการ ฯลฯ ๔. งานส งเสร มการจ ดการศ กษาขององค กรปกครองส วนท องถ น ๕. งานส งเสร มคณะกรรมการสถานศ กษา ๖. งานส งเสร มการเท ยบโอนผลการจ ดการเร ยนร ๗. ส งเสร มการจ ดการศ กษาเด กพ การ เด กด อยโอกาส และเด กท ม ความสามารถพ เศษ

7 ๗ ๒.๑ งานส งเสร มการจ ดการศ กษาในระบบ นอกระบบ ตามอ ธยาศ ยและการศ กษา ตลอดช ว ต ๒.๑.๑ การจ ดการศ กษาในระบบ ๑. ประสานการส ารวจ รวบรวมข อม ลประชากร และทร พยากรทาง การศ กษา การจ ดท าส ามะโนน กเร ยนและแผนท การศ กษา เพ อสน บสน น ส งเสร มได อย างท วถ งและ ม ประส ทธ ภาพ ๒. สร างความเข าใจท ถ กต องเก ยวก บการศ กษาในระบบ นอกระบบ ตาม อ ธยาศ ยและการศ กษาตลอดช ว ต ๓. ส งเสร มให ม การก าหนดว ธ และแนวทางด าเน นการจ ดการศ กษาต งแต ระด บการศ กษาปฐมว ย การศ กษาภาคบ งค บ อย างท วถ งและม ค ณภาพ ให โอกาสประชากรใน ว ยเร ยนได ร บการศ กษาข นพ นฐานอย างน อย ๑๒ ป โดยไม เส ยค าใช จ าย ท งน ให สามารถเช อมโยง ก บการศ กษานอกระบบ การศ กษาตามอ ธยาศ ย ตลอดจนการส งเสร มให เก ดการพ ฒนาอย างต อ เน องตลอดช ว ต ๔. ศ กษา ว จ ย และเผยแพร ร ปแบบการจ ดการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพแก สถานศ กษาและผ เก ยวข อง เพ อจะน าส การปฏ บ ต ๕. ประสานการด าเน นงานก บสถานศ กษาและหน วยงานท เก ยวข อง เพ อ สร างเคร อข ายการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ๖. ประสานการต ดตาม ประเม นผลการจ ดการศ กษาและปร บปร งพ ฒนา ๒.๑.๒ การศ กษานอกระบบ ๑. ศ กษาแนวทางการจ ดการศ กษานอกระบบ ตลอดจนขอบข ายภารก จ ของเขตพ นท การศ กษา สถานศ กษา และหน วยงานท เก ยวข อง ๒. ร วมวางแผนและก าหนดแนวทางในการสน บสน นส งเสร มการจ ด การศ กษานอกระบบ ให เช อมโยงก บการจ ดการศ กษาในระบบ การศ กษาตามอ ธยาศ ย เพ อให ผ เร ยน ได เร ยนร ตลอดช ว ต ๓. ประสานงานก บหน วยงานท จ ดการศ กษานอกระบบหร อผ เก ยวข อง เพ อสน บสน นให ผ เร ยนได ร บการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง

8 ๘ ๔. ประสานการต ดตาม ประเม นผล การจ ดการศ กษานอกระบบ เพ อ ปร บปร งการจ ดการศ กษานอกระบบให ท วถ ง ม ค ณภาพและม ประส ทธ ภาพ ๒.๑.๓ การจ ดการศ กษาตามอ ธยาศ ย ๑. ศ กษาแนวทางการจ ดการศ กษา ตามอ ธยาศ ยตลอดจนขอบข ายภารก จ ของเขตพ นท การศ กษา สถานศ กษา และหน วยงานท เก ยวข อง ๒. ส งเสร มให สถานศ กษา หน วยงานหร อสถาบ นท จ ดการศ กษาร วม วางแผนและก าหนดแนวทางในการสน บสน นส งเสร มการจ ดการศ กษาตามอ ธยาศ ย เพ อให ผ เร ยน ได เร ยนร เต มศ กยภาพ ๓. ประสานการเผยแพร ข อม ล แหล งการเร ยนร ส งเสร มผ เร ยนให ใช แหล งเร ยนร อย างเหมาะสม เสร มสร างโอกาสในการได ร บการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง ๔. ประสานการต ดตาม ประเม นผลการจ ดการศ กษาตามอ ธยาศ ยเพ อ ปร บปร งการจ ดการศ กษาให ท วถ ง ม ค ณภาพและม ประส ทธ ภาพ ๑. ประชากรในว ยเร ยนท กคนได ร บการเตร ยมความพร อมในระด บก อน ประถมศ กษา และได ร บการศ กษาภาคบ งค บอย างท วถ งและม ค ณภาพ ม โอกาสได ร บการศ กษา ข นพ นฐานไม น อยกว า ๑๒ ป ๒. ผ ม หน าท ในการจ ดการศ กษาท กฝ าย ม ความเข าใจท ถ กต องและจ ด การศ กษาอย างม ค ณภาพท งการศ กษาในระบบ การศ กษานอกระบบ การศ กษาตามอ ธยาศ ย ท าให ผ เร ยนได เร ยนร ตลอดช ว ต ๓. เขตพ นท การศ กษาม การก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การและแนวทางท จะ เช อมโยง ระหว างการศ กษาในระบบ การศ กษานอกระบบ การศ กษาตามอ ธยาศ ย ๔. ม การส งเสร ม ศ กษา ว จ ย และเผยแพร ร ปแบบท เหมาะสมในการจ ด การศ กษา ๕. ส งเสร มการจ ดการศ กษา ม การประสานงานอย างเป นระบบ ๑. พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ๓. พระราชบ ญญ ต การศ กษาภาคบ งค บ พ.ศ. ๒๕๔๕

9 ๙ ๔. หล กส ตร/แผนการเตร ยมความพร อมระด บก อนประถมศ กษา ๒.๒ งานส งเสร มแหล งเร ยนร ส งแวดล อมทางการศ กษาและภ ม ป ญญาท องถ น ๑. ส ารวจและจ ดท าทะเบ ยนแหล งเร ยนร ส งแวดล อมทางการศ กษาและภ ม ป ญญา ท องถ น ๒. ส งเสร มการพ ฒนาศ กยภาพแหล งการเร ยนร ส งแวดล อมทางการศ กษาและ ภ ม ป ญญาท องถ นให เหมาะสมต อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓. ประสานการใช ประโยชน แหล งการเร ยนร อย างเป นระบบ ๔. ส งเสร มประชาส มพ นธ ให ใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ส งแวดล อมทาง การศ กษาและภ ม ป ญญาท องถ นอย างต อเน องและม ประส ทธ ภาพ ๕. ต ดตาม ประเม นผลการใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ส งแวดล อมทางการศ กษา และภ ม ป ญญาท องถ นอย างต อเน อง ๑. ม ทะเบ ยนแหล งการเร ยนร ส งแวดล อมทางการศ กษาและภ ม ป ญญาท องถ น ๒. ม การพ ฒนาศ กยภาพแหล งการเร ยนร ส งแวดล อมทางการศ กษา และภ ม ป ญญา ท องถ นอย างเป นระบบและต อเน อง ๓. ผ เร ยนใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ส งแวดล อมทางการศ กษา และภ ม ป ญญา ท องถ นเพ อพ ฒนาการเร ยนร ๑. พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒.๓ งานส งเสร มการจ ดการศ กษาของบ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ นทางศาสนา และ สถานประกอบการ ๑. ประชาส มพ นธ สร างความเข าใจ ในส ทธ และหน าท ในการจ ดการศ กษาของ บ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ นทางศาสนา และสถานประกอบการ ๒. ส งเสร มและพ ฒนาความสามารถในการจ ดการศ กษาของบ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ นทางศาสนา และสถานประกอบการ

10 ๑๐ ๓. ประเม นศ กยภาพ และความพร อมในการจ ดการศ กษาของบ คคล ครอบคร ว ช มชนสถาบ นทางศาสนา และสถานประกอบการ ๔. สน บสน นให บ ดา มารดา หร อผ ปกครองม ความร ความสามารถในการอบรม เล ยงด และให การศ กษาแก บ ตรหร อบ คคลซ งอย ในความด แล ๕. การด าเน นงานอน ญาตการจ ดการศ กษาของบ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ น ทางศาสนาและสถานประกอบการ ๖. ต ดตาม ก าก บ ด แล ผลการจ ดการศ กษาของบ คคล ครอบคร ว ช มชนสถาบ น ทางศาสนา และสถานประกอบการอย างต อเน อง ๑. บ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ นทางศาสนาและสถานประกอบการม ความเข า ใจในส ทธ หน าท ในการจ ดการศ กษาม ความสามารถและม ความพร อมในการจ ดการศ กษา ๒. ม ระบบการต ดตาม ก าก บ ด แล ผลการจ ดการศ กษาของบ คคล ครอบคร ว ช มชน สถาบ นทางศาสนา และสถานประกอบการอย างต อเน องเป นระบบ ๑. พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ๓. ระเบ ยบ/หล กเกณฑ /ว ธ การ ประเม นศ กยภาพ และความพร อมในการจ ดการศ กษา ๒.๔ งานส งเสร มการจ ดการศ กษาขององค กรปกครองส วนท องถ น ๑. สร างความเข าใจในส ทธ และหน าท ในการจ ดการศ กษาขององค กรปกครองส วน ท องถ น ๒. ส งเสร มให องค กรปกครองส วนท องถ น ม ความพร อมในการจ ดการศ กษา ๓. ประเม นความพร อมในการจ ดการศ กษาขององค กรปกครองส วนท องถ น ตามค า ร องขอ ๔. การพ จารณาให ความเห นการจ ดการศ กษาขององค กรปกครองส วนท องถ น ๕. ประสาน ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษาขององค กรปกครองส วน ท องถ นอย างต อเน อง

11 ๑๑ องค กรปกครองส วนท องถ นเข าใจส ทธ หน าท ในการจ ดการศ กษา ม ความพร อมใน การจ ดการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน และจ ดการศ กษาข นพ นฐานได อย างม ประส ทธ ภาพ ๑. พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ๓. ระเบ ยบ/หล กเกณฑ /ว ธ การ ประเม นศ กยภาพ และความพร อมในการจ ด การศ กษา ๔. พระราชบ ญญ ต การก าหนดข นตอนและแผนการกระจายอ านาจให องค กร ปกครองส วนท องถ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒.๕ งานคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ๑. ส งเสร ม สน บสน น การสรรหาและแต งต งคณะกรรมการให เป นไปตาม เจตนารมณ ของระเบ ยบ ๒. ส งเสร ม และพ ฒนา ความร ความสามารถในการปฏ บ ต หน าท ของ คณะกรรมการสถานศ กษา ๓. สน บสน นการปฏ บ ต งานในหน าท ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ๔. ประเม นผลการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาเพ อการพ ฒนา ๑. คณะกรรมการสถานศ กษาท ม ความร ความสามารถและ ปฏ บ ต ในหน าท สอดคล องตามเจตนารมของกฎกระทรวง ๒. การสน บสน น ต ดตามผลการปฏ บ ต งานอย างเป นระบบและต อเน อง กฎกระทรวงศ กษาธ การว าด วยคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ๒.๖ งานส งเสร มการเท ยบโอนผลการเร ยนร ข นตอนและแนวทางการปฏ บ ต ๑. ประชาส มพ นธ ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการเท ยบโอนให ม ความร ความเข าใจ

12 ๑๒ ๒. ส งเสร มให สถานศ กษาก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การและแนวทางในการปฏ บ ต ให สอดคล องก บหล กเกณฑ และว ธ การน น ๓. น เทศ ต ดตาม รวบรวมผลการด าเน นการของสถานศ กษาภายในเขตพ นท การศ กษา ๑. คณะกรรมการท ท าหน าท ในการเท ยบโอนผลการเร ยนของสถานศ กษา ม ความเข าใจและด าเน นการเท ยบโอนผลการเร ยนได ๒. สถานศ กษาสามารถปฏ บ ต งานในการเท ยบโอนผลการเร ยน ๑. พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ๓. กฎกระทรวง ระเบ ยบ หล กเกณฑ แนวทางการปฏ บ ต เก ยวก บการเท ยบโอน ผลการจ ดการเร ยน ๒.๗ งานส งเสร มการจ ดการศ กษาของเด กพ การ เด กด อยโอกาสและเด กม ความสามารถ พ เศษ ข นตอนและแนวทางการปฏ บ ต ๑. ประสานการส ารวจข อม ลก บสถานศ กษาและหน วยงานท เก ยวข องจ ดท า ทะเบ ยนเพ อรวบรวมข อม ลท จ าเป นของเด กพ การ เด กด อยโอกาส และเด กท ม ความสามารถพ เศษ อย างเป นระบบ ๒. ประสานงาน ส งเสร มการจ ดการศ กษาส าหร บเด กพ การ เด กด อยโอกาส และ เด กท ม ความสามารถพ เศษก บสถานศ กษาหร อหน วยงานท เก ยวข อง ๓. ศ กษา ว จ ย และส งเสร มการศ กษา ว จ ย เพ อหาร ปแบบและเผยแพร ว ธ การจ ด การศ กษาแก ผ เก ยวข อง ๔. ต ดตาม รวบรวมผลการด าเน นการอย างต อเน อง สม าเสมอ ๑. ม ข อม ลเด กพ การ เด กด อยโอกาส และเด กท ม ความสามารถพ เศษ เป นระบบ ถ กต องเป นป จจ บ น ๒. เด กพ การ เด กด อยโอกาส และเด กท ม ความสามารถพ เศษท กคน ได ร บ การพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ

13 ๑๓ ๓. ม การประสานงานการจ ดการศ กษาส าหร บเด กพ การ เด กด อยโอกาส และเด กท ม ความสามารถพ เศษอย างเป นระบบ ๑. พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. กฎกระทรวง ระเบ ยบ หล กเกณฑ ท ว าด วยการจ ดการศ กษาส าหร บเด กพ การ เด กด อยโอกาส และเด กท ม ความสามารถพ เศษ

14 ๑๔ ๓. กล มงานส งเสร มก จการน กเร ยน กล มงานส งเสร มก จการน กเร ยน งานส งเสร มส ขภาพอนาม ย งานส งเสร มก จกรรมแนะแนวในสถานศ กษา งานส งเสร มการก ฬาและน นทนาการ งานส งเสร มก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด ผ บ าเพ ญประโยชน และร กษาด นแดน งานส งเสร มก จกรรมประชาธ ปไตยและว น ยน กเร ยน ขอบข าย/ภารก จ ๑. งานส งเสร มส ขภาพอนาม ย ๒. งานส งเสร มก จกรรมแนะแนวในสถานศ กษา ๓. งานส งเสร มการก ฬาและน นทนาการ ๔. งานส งเสร มก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด ผ บ าเพ ญประโยชน และร กษาด นแดน ๕. งานส งเสร มก จกรรมประชาธ ปไตยและว น ยน กเร ยน ๓.๑ งานส งเสร มส ขภาพอนาม ยน กเร ยน ๑. สร างความเข าใจให บ คลากรเห นความส าค ญเก ยวก บงานส งเสร มส ขภาพ น กเร ยน เช น อาหารกลางว นอาหารเสร ม (นม) การป องก นและแก ไขป ญหาสารเสพต ด เอดส ใน สถานศ กษา ๒. จ ดท าแผนการส งเสร มการด าเน นงานของสถานศ กษาเก ยวก บส ขภาพอนาม ยน ก เร ยนท กกรณ ท กล าวในข อ ๑ ๓. ด าเน นการในการส งเสร มให สถานศ กษาจ ดสภาพแวดล อมให ถ กส ขล กษณะ และเฝ าระว งต ดตามด แลภาวะโภชนากรและส ขาภ บาล ๔. ประสาน ต ดตาม และประเม นผลการปฏ บ ต การอย างต อเน อง

15 ๑๕ ๕. ปร บปร งและรายงานผลการปฏ บ ต งานและเผยแพร ๑. ประชากรว ยเร ยนม ส ขภาพสมบ รณ ท งด านร างกายและจ ตใจ ๒. สถานศ กษาจ ดก จกรรมเพ อส ภาพผ เร ยนได อย างท วถ ง ๓. ผ ปกครอง ช มชน และส งคมได ร บการด แลด านส ขภาพอนาม ย ๑. พระราชบ ญญ ต กองท นอาหารกลางว น พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. ระเบ ยบแนวปฏ บ ต เก ยวก บอาหารเสร ม(นม) ๓. ค ม อการด าเน นการโครงการส งเสร มส ขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ กรมอนาม ย ๔. ค ม อการจ ดการเร ยนส กล มสาระศ กษาและพลศ กษา พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมว ชาการ ๓.๒ งานส งเสร มก จกรรมแนะแนวในสถานศ กษา ๑. ส งเสร มให บ คลากรท กระด บเห นค ณค าและความจ าเป นของก จกรรมแนะแนว ๒. ส งเสร มให ด าเน นการจ ดระบบข อม ลสารสนเทศเก ยวก บน กเร ยนเพ อแก ไข ป ญหาและสน บสน นการศ กษาของน กเร ยน ๓. ส งเสร มให ม แหล งข อม ลการศ กษาส การประกอบอาช พ ๔. สน บสน นการท าว จ ยเก ยวก บพฤต กรรมและแก ป ญหาน กเร ยน ๕. ส งเสร มให จ ดระบบต ดตามช วยเหล อน กเร ยนโดยอาศ ยการให ค าปร กษา รายบ คคล ๖. ส งเสร มให จ ดระบบเทคโนโลย ในเคร อข ายเพ อเช อมโยงให ค าปร กษาของ สภาพป ญหาน กเร ยน ๗. ส งเสร มให สถานศ กษาเป นศ นย กลางให บร การข าวสารข อม ลเพ อการแนะแนว ๘. ประสาน ต ดตาม และประเม นผลการปฏ บ ต งาน ๙. ปร บปร ง พ ฒนาและรายงานก จกรรมแนะแนวอย างต อเน อง ต าง ๆ ได ถ กต อง ๑. การจ ดก จกรรมแนะแนวท าให น กเร ยนได ร บบร การสนเทศ ข าวสารความร ๒. สถานศ กษาม ข อม ลน กเร ยนรายบ คคลท กด านท ช วยเหล อและส งเสร มน กเร ยน

16 ๑๖ ๓. เยาวชนได ร บการพ ฒนาท กษะช ว ตท ด ผ ปกครองน กเร ยนม ส วนร วมในการ พ ฒนาและแก ไขพฤต กรรมน กเร ยน ๑. ค ม อบร การจ ดการแนะแนว พ.ศ.๒๕๔๕ กรมว ชาการ ๒. ระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว าด วยส ทธ เด กและเยาวชน ๓. ปฏ ญญาเก ยวก บส ทธ มน ษยชน ๓.๓ งานส งเสร มการก ฬาและน นทนาการ ๑. ส งเสร มให สถานศ กษาจ ดท าแผนพ ฒนางานด านก ฬาและน นทนาการ รวมท ง จ ดท าแผนงาน/โครงการของโรงเร ยน ๒. ส งเสร มให สถานศ กษาจ ดท าปฏ ท นการปฏ บ ต ก จกรรมด านก ฬาและน นทนาการ ๓. ส งเสร มให ม การจ ดก จกรรมก ฬาในสถานศ กษา เพ อเสร มสร างความสาม คค ใน หม คณะ ๔. ส งเสร มสน บสน นให สถานศ กษาจ ดการก ฬาในสถานศ กษา เพ อเป นการส งเสร ม ท กษะก ฬา ๕. ประสานงาน สน บสน นการฝ กท กษะ ความสามารถเฉพาะทางของก ฬาชน ด ต างๆ เพ อความเป นเล ศ ๖. ส งเสร มให ช มชนใช อ ปกรณ สนามก ฬา ๗. ส งเสร มให ม การจ ดก จกรรมน นทนาการหลายร ปแบบ เช น ดนตร การแสดง นาฏศ ลป การท องเท ยว ท ศนศ กษา การอ าน เข ยนหน งส อ ตลอดจนงานอด เรกต าง ๆ ๘. ประสาน ต ดตาม น เทศและประเม นผลการปฏ บ ต งาน ๑. ผ เร ยนร จ กใช เวลาให เป นประโยชน ม ส ขภาพสมบ รณ ท งด านร างกาย จ ตใจ อารมณ และส งคม ๒. สถานศ กษาส งเสร มก ฬาและน นทนาการก อให เก ดความสาม คค ในหม คณะ เด ก และเยาวชนร ส กร กและและหวงแหนสถาบ น ๓. ช มชนและส งคมได ร บการพ ฒนาส งเสร มให ม การออกก าล งกาย การศ กษาก ฬา พ เศษ การส งเสร มความสามารถเฉพาะทางด านก ฬาน าไปส น กก ฬาอาช พ และม ช อเส ยงในส งคม

17 ๑๗ ๑. ค ม อการปฏ บ ต ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน พ.ศ. ๒๕๔๔ กรมว ชาการ ๒. ค ม อการจ ดการเร ยนร กล มสารส ขศ กษาและพลศ กษา พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมว ชาการ ๓. ทฤษฎ หล กส ตรทางการศ กษา พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมว ชาการ ๔. ค ม อการด าเน นงานโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ กรมอนาม ย ๓.๔ งานส งเสร มก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด ผ บ าเพ ญประโยชน และร กษา ด นแดนของน กเร ยน ๑. ส งเสร มให ด าเน นการพ ฒนาก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด ผ บ าเพ ญ ประโยชน และร กษาด นแดน เช น จ ดก จกรรมการเร ยนและฝ กอบรมด านหล กส ตร สอนว ชาพ เศษ ก จกรรมค ายพ กแรม เป นต น ๒. ส งเสร มให พ ฒนาผ บ งค บบ ญชาล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด ผ บ าเพ ญประโยชน และผ ก าก บน กศ กษาว ชาทหาร เช น จ ดอบรมส มมนา จ ดอบรมท กษะเฉพาะว ชา เป นต น ๓. สน บสน นให จ ดก จกรรมเสร มเพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ตของเด กและเยาวชน เช น การส งเสร มภาวะผ น า การส งเสร มท กษะป องก นต ว การส งเสร มท กษะการช วยเหล อส งคมและ การบ าเพ ญประโยชน เป นต น ๔. สน บสน นก จกรรมว นส าค ญท เก ยวข อง ตลอดจนการร บเข มล กเส อบ าเพ ญ ประโยชน ๕. สน บสน นก จกรรมช มน มล กเส อ เนตรนาร ตามก จกรรมของน กเร ยนท งระด บ จ งหว ด ชาต และระด บโลก ๖. ประสาน ต ดตาม น เทศและประเม นผล สร ปผลการด าเน นงานและรายงานป ละ ๒ คร ง ๑. น กเร ยนม ค ณล กษณะท พ งประสงค ม ความจงร กภ กด ต อชาต ศาสนาและ พระมหากษ ตร ย ๒. สถานศ กษาท กแห งได ร บการยอมร บและศร ทธาจากช มชนเม อน กเร ยนม ว น ยท ด ๓. ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด ผ บ าเพ ญประโยชน และร กษาด นแดน ม ความม นคงย งย นต อไป

18 ๑๘ กรมพลศ กษา ๑. หล กส ตรสถานศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒. ค ม อการปฏ บ ต งานก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด ผ บ าเพ ญประโยชน ๓. ค ม อการปฏ บ ต งานก จกรรมร กษาด นแดน กรมร กษาด นแดน ๓.๕ งานส งเสร มก จกรรมประชาธ ปไตยและว น ยน กเร ยน ๑. ส งเสร มให สถานศ กษาวางแผน/โครงการและก จกรรมประชาธ ปไตยให เป น แหล งเร ยนร เก ยวก บกระบวนการประชาธ ปไตย ๒. ส งเสร มสถานศ กษาให ม ก จกรรมน กเร ยนเพ อสร างสภาวะผ น า ปล กฝ งจ ตส าน ก ท ถ กต องในการปกครองระบอบประชาธ ปไตย ๓. สน บสน นให สถานศ กษาจ ดท าระเบ ยบว าด วยความประพฤต น กเร ยน การแต งกาย การร วมก จกรรม ๔. สน บสน นให สถานศ กษาก าหนดแนวทางการป องก นและแก ไขพฤต กรรม ท ไม เหมาะสมของน กเร ยน พ ฒนาจร ยธรรม ค ณธรรมและว น ยน กเร ยน ๕. ส งเสร มสถานศ กษาในการจ ดท าโครงการบ คคลด เด น น กเร ยนต วอย างใน สถานศ กษา ๖. น เทศและประเม นผลการปฏ บ ต ก จกรรม ๗. การสร ปผลการปฏ บ ต งานและรายงานต อสาธารณชน ๑. น กเร ยนได เร ยนร และม จ ตส าน กในการอย ร วมก นในส งคมตามระบอบ ประชาธ ปไตย ม ว น ยในตนเอง บ าเพ ญตนเป นประโยชน ต อส งคม เป นผ น าและผ ตามท ด ๒. สถานศ กษาม ส วนร วมในการส งเสร มการเม องการปกครองท ด ของส งคม รวมท งการส งเสร มจร ยธรรม ค ณธรรมและว น ยของบ คลากร ๓. ช มชนและส งคม ได ร บการพ ฒนาด านความร ความเข าใจในการอย ร วมก นใน ส งคมท สงบส ข ประชากรม ว น ยอย ร วมก นอย างส นต ม การช วยเหล อ จ นเจ อ เอ ออาทรต อก น ๑. ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน พ.ศ. ๒๕๔๔ กรมว ชาการ ๒. ค ม องานสารว ตรน กเร ยน กรมพลศ กษา

19 ๓. ระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การ ว าด วยการค มครองส ทธ เด กและเยาวชน ๔. การปกครองระบอบประชาธ ปไตย ๕. ค ม อการปกครองน กเร ยน ๑๙

20 ๒๐ ๔. กล มงานส งเสร มสว สด การ สว สด ภาพและกองท นเพ อการศ กษา กล มงานส งเสร มสว สด การ สว สด ภาพและกองท นเพ อการศ กษา งานส งเสร ม สน บสน นการระดมทร พยากรเพ อการศ กษา งานส งเสร มการจ ดสว สด การ สว สด ภาพ ในสถานศ กษา งานส งเสร มการพ ท กษ ส ทธ เด กและเยาวชน ขอบข าย/ภารก จ ๑. งานส งเสร มสน บสน นการระดมทร พยากรเพ อการศ กษา ๒. งานส งเสร มการจ ดสว สด การ สว สด ภาพในสถานศ กษา ๓. งานส งเสร มการพ ท กษ ส ทธ เด กและเยาวชน ๔.๑ งานส งเสร ม สน บสน นการระดมทร พยากรเพ อการศ กษา ๔.๑.๑ การระดมทร พยากรเพ อส งเสร มการศ กษา ๑. ประสานรวบรวมข อม ลท เก ยวข องก บแหล งทร พยากรท สน บสน นการจ ดการศ กษา ท งภาคร ฐและเอกชน ประชาชนในท องถ นให เป นระบบ ๒. ศ กษาแนวทางหร อระเบ ยบท จะขอร บการสน บสน นจากแหล งทร พยากรท กประเภท ตลอดจนเง อนไขการขอร บการสน บสน น ๓. แต งต งคณะกรรมการหร อคณะท างาน เพ อวางแผนและด าเน นงานในการระดม ทร พยากรจากแหล งสน บสน น ๔. ก าหนดแนวทางการประชาส มพ นธ เพ อจ งใจ ช กชวนประชาชน เอกชนหร อหน วย งานต าง ๆ ให เข าใจ สนใจ ให ความช วยเหล อ สน บสน นการศ กษา ๕. ต ดตาม ประเม นผล และสร ปรายงานผลการด าเน นงานอย างต อเน อง ๔.๑.๒ การการด าเน นงานสว สด การกองท นเพ อการศ กษา เช น กองท นประถมศ กษา กองท นเพ อการศ กษาเพ อพ ฒนาจ งหว ด กองท นก ย มเพ อการศ กษา กองท นการศ กษาหร อม ลน ธ ต าง ๆ ๑. ศ กษาเง อนไขการบร หารเง นท นตามว ตถ ประสงค ของกองท น

21 ๒๑ ๒. วางแผนการด าเน นการและแจ งเง อนไขการค ดเล อกน กเร ยนเพ อร บท น ตลอดจนราย ละเอ ยดของกองท น ๓. แต งต งคณะกรรมการด าเน นงานสว สด การกองท นเพ อการศ กษา พ จารณาค ดเล อก น กเร ยนท สมควรได ร บความช วยเหล อ ตลอดจนด าเน นการตามเง อนไขต าง ๆ ๔. แจ งรายช อน กเร ยนท ได ร บค ดเล อกให สถานศ กษา ๕. จ ดท าบ ญช รายละเอ ยดเง นท นและการโอนเง นท นการศ กษาใน สถานศ กษาของน กเร ยนท ได ร บท นหร อการมอบท นการศ กษา ๖. จ ดท าเอกสารทางการเง น รายงานทางการเง นและการส งใช ใบส าค ญ ร บเง น ตามเง อนไขของกองท น ๗. ประสานการต ดตามผลการเร ยนของน กเร ยนท ได ร บท นและรายงานผลการเร ยน และการด าเน นการใช ท น เพ มข น หล กส ตร ๑. เขตพ นท การศ กษา สถานศ กษา น กเร ยนได ร บการสน บสน นทร พยากรทางการศ กษา ๒. น กเร ยนท ม ความจ าเป น ได ร บสว สด การและความช วยเหล อให สามารถเร ยนร จนจบ ฎหมาย ระเบ ยบกและเอกสารท เก ยวข อง ๑. ระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว าด วยว ธ การปฏ บ ต การให เคร องหมาย ตอบแทนผ ช วยเหล อราชการ พ.ศ.๒๕๓๑ ๒. ระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว าด วยการขอบใจหร ออน โมทนา ๔.๒ งานส งเสร ม การจ ดสว สด การ สว สด ภาพในสถานศ กษา ๔.๒.๑ การจ ดสว สด การ เช น การจ ดหายานพาหนะ การประก นภ ยรถยนต สว สด การก ย มเพ อท อย อาศ ย ส นเช อเพ อการพ ฒนาช ว ตคร ฯลฯ การร บการสน บสน น ๑. ศ กษาระเบ ยบ แนวทางปฏ บ ต แต ละเร องให ช ดเจน ๒. วางแผนและก าหนดร ปแบบการด าเน นงานให เหมาะสม ๓. ประชาส มพ นธ เผยแพร ให สถานศ กษาและบ คลากรได ทราบและเข าใจในเง อนไข ๔. ด าเน นการให บร การด านสว สด การตามแนวทางและเง อนไขของแต ละโครงการ ๕. ต ดตาม สร ป รายงานผลตามรายละเอ ยดท ก าหนด ๔.๒.๒ การประก นช ว ตหม ข าราชการ ล กจ าง และน กเร ยนในสถานศ กษาของร ฐ

22 ๒๒ ๑. ศ กษาระเบ ยบ แนวทางและเง อนไขในการด าเน นการท เก ยวข อง ๒. วางแผนการด าเน นงานและประชาส มพ นธ เผยแพร ข อม ลให ข าราชการและสถาน ศ กษาทราบ ๓. ประสานการด าเน นการก บท กฝ ายท เก ยวข อง ๔. ต ดตาม ตรวจสอบรายละเอ ยด เง อนไข เพ อร กษาผลประโยชน ของ ข าราชการ ล กจ างและน กเร ยนท เข าร วมโครงการ ๕. สร ปผลการด าเน นการและรายงานผล ๑. ข าราชการ ล กจ างได ร บสว สด การท ด เก ดขว ญก าล งใจในการปฏ บ ต งาน ๒. ข าราชการ ล กจ างและน กเร ยนม หล กประก น ได ร บความช วยเหล อ ในกรณ ท ประสบอ บ ต เหต หร อเส ยช ว ต ๑. ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การในส วนราชการ ๒. ระเบ ยบ หร อแนวทางการด าเน นการด านสว สด การแต ละเร อง ๔.๓ งานส งเสร มการพ ท กษ ส ทธ เด กและเยาวชน ๔.๓.๑ งานพ ท กษ และค มครองส ทธ เด ก ข นตอนการปฏ บ ต ๑. ศ กษาและว เคราะห กฎหมาย ระเบ ยบ ท เก ยวข องก บการพ ท กษ ส ทธ เด ก ๒. รวบรวมและเผยแพร เอกสารท เก ยวข องก บการพ ท กษ ส ทธ เด กให สถานศ กษา และผ ท เก ยวข องทราบ ๓. ส งเสร มให สถานศ กษาร วมก บช มชนก าหนดมาตรการในการด าเน นการเพ อการค ม ครองส ทธ เด ก ๔. จ ดต งศ นย ประสานงาน เพ อต ดตาม สน บสน น ป องก นให เด กปลอดภ ยจากการถ ก ละเม ด ๕. สร ปผลการด าเน นการอย างสม าเสมอ ต อเน อง ๔.๓.๒ การป องก นความปลอดภ ย และอ บ ต เหต ในสถานศ กษา ๑. ศ กษาแนวทาง ระเบ ยบ กฏหมายท เก ยวข องก บการประก นความ ปลอดภ ยและการป องก นอ บ ต ภ ยในสถานศ กษา ๒. รณรงค ให สถานศ กษา น กเร ยน ช มชน ผ ปกครอง เห นความส าค ญในการป องก น ความปลอดภ ย

23 ๒๓ ๓. ส งเสร มให สถานศ กษาก าหนดมาตราการในการป องก นความปลอดภ ยและอ บ ต ภ ย ท อาจเก ดข นให ร ดก ม ๔. ส งเสร ม สน บสน นให เก ดการบ รณาการ สอดแทรกการเร ยนร เก ยวก บความปลอด ภ ยและอ บ ต ภ ยท อาจเก ดข นในการเร ยนการสอน ๕. ต ดตามและประเม นผลการด าเน นการอย างต อเน อง ๖. สร ปผลการด าเน นงานและปร บปร งมาตรการในการป องก นให ท นต อ เหต การณ อย เสมอ น กเร ยนท กคนได ร บการค มครองส ทธ พ นจากการถ กล วงละเม ดและม ความปลอดภ ย จากอ บ ต เหต ในสถานศ กษา ๑. อน ส ญญาว าด วยส ทธ เด ก ๒. แนวทางการด าเน นงานการประก นความปลอดภ ยของเด กและเยาวชน

24 ๒๓ ๕. กล มงานส งเสร มก จการพ เศษ กล มงานส งเสร มก จการพ เศษ งานตามโครงการพระราชด าร งานการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา งานตามโครงการเสมาพ ฒนาช ว ต งานความม นคงของชาต งานว เทศส มพ นธ งานการป องก นโรคเอดส งานสารว ตรน กเร ยน ขอบข าย/ภารก จ ๑. งานตามโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ๒. งานโครงการป องก นและแก ไขป ญหาสารยาต ดในสถานศ กษา ๓. งานโครงการเสมาพ ฒนาช ว ต ๔. งานความม นคงของชาต ๕. งานว เทศส มพ นธ ๖. งานการป องก นโรคเอดส ๗. งานสารว ตรน กเร ยน ๕.๑ งานโครงการอบรมเยาวชนตามโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ๑. ประช มจ ดท าโครงการตามกรอบนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การและประสาน พ นท จ ดก จกรรม ๒. แจ งหน วยงานและสถานศ กษาประสานงานว ทยากร เพ อจ ดก จกรรมให บรรล เป าหมายต อไป

25 ๒๔ ๓. จ ดท าเอกสารค ม อประกอบการฝ กอบรมตามแผนงานโครงการท ก าหนด ๔. ด าเน นการตามแผน ๕. เขตพ นท การศ กษาสร ปผลการด าเน นงานพร อมประเม นผลและรายงานผลให กระทรวงทราบ เพ อปร บปร งและพ ฒนาป ญหาท เก ดให ด ข นและหมดไป ๖. ต ดตาม รายงานผลและเผยแพร ๑. ม องค กรร บผ ดชอบท กระด บ ๒. ม แผนงาน/โครงการท งระด บเขตพ นท และสถานศ กษา ๓. ม ระบบข อม ลสารสนเทศเก ยวก บโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ของกระทรวงศ กษาธ การ ในท กระด บ ๔. ม ระบบการต ดตามผล รายงานและประเม นผล เพ อเผยแพร โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร อย างแพร หลายและท วถ ง ๕. ม เคร อข ายการน าไปใช ตามโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ท งในระด บเขต พ นท และสถานศ กษา สามารถม ผลผล ตท ม ค ณภาพท กระด บท เก ดจากโครงการ ระเบ ยบ/กฎหมายท เก ยวข อง ๑. พระราชกรณ ยก จ ๒. โครงการตามพระราชประสงค ๓. โครงการหลวง ๔. โครงการตามพระราชด าร ๕. โครงการในพระบรมราชาน เคราะห ๖. การบร หารโครงการระด บชาต ในกระทรวงศ กษาธ การ ๕.๒ งาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหาสารเสพต ดในสถานศ กษา ๑. เตร ยมการจ ดท าโครงการตามความส าค ญและงบประมาณท ได ร บ ๒. ประช มช แจงหน วยงานท เก ยวข องท งหน วยงานทางการศ กษาและสถานศ กษา ๓. จ ดระบบด แลน กเร ยนเพ อค ดกรองน กเร ยน ๔. ด าเน นการเก บข อม ลน กเร ยน จ าแนกตามสถานภาพท เก ยวก บการใช ยาเสพต ดเป น รายสถานศ กษา ๕. จ ดก จกรรมท เหมาะสมแต ละกล ม ๖. สถานศ กษาและเขตพ นท การศ กษา เฝ าระว งประสานก บผ ปกครอง ช มชนอย าง เคร งคร ดท งในเวลาและนอกเวลาเร ยน

26 ๒๕ ๗. สถานศ กษาและเขตพ นท การศ กษา จ ดระบบบ าบ ดน กเร ยนท ต ดยา ๘. สถานศ กษาและหน วยงานทางการศ กษา ท ม ผลงานด เด นสมควรได ร บการยกย อง และร บรางว ล ส วนสถานศ กษาและหน วยงานท ไม ม ผลงาน ต องส งเสร มและปร บปร ง ๙. สร ปผลการด าเน นงานพร อมประเม นผลและรายงานผลให กระทรวงทราบตาม ก าหนดเวลาเพ อหาแนวทางในการแก ไขป ญหาให ลดน อยและไม เข ามาในสถานศ กษาอ กต อไป ม การต ดตามช วยเหล อน กเร ยนท ต ดยาน ามาบ าบ ดร กษาและฟ นฟ โดยร วมม อก บสาธารณส ขจ งหว ด และหน วยงานท เก ยวข อง ๑. การด าเน นการป องก นและแก ป ญหายาเสพต ดของหน วยงานในส งก ดกระทรวง ศ กษาธ การ ประสานร วมม อในการด าเน นงานเป นระบบเคร อข ายท กระด บ โดยเฉพาะเขตพ นท และสถานศ กษา ๒. บ คลากรของเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาปลอดจากสารเสพต ด ๓. ม ระบบข อม ลสารสนเทศท ท นสม ยและป จจ บ นเก ยวก บสารเสพต ดท งในเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษาศ กษาธ การในท กระด บ ๔. ม เคร อข ายเฝ าระว งสารเสพต ดในท กระด บของกระทรวงศ กษาธ การ โดยม บ คลากรในหน วย งานทางการศ กษาร บผ ดชอบท กคน ๕. ม การต ดตามผลและรายงานผลเก ยวก บสารเสพต ดอย างเป ดเผย เผยแพร ไปอย าง ท วถ งสามารถตรวจสอบได ท กระด บ ๖. หน วยงานและสถานศ กษา ท ผลงานการป องก นสารเสพต ด โดยม ประกาศเก ยรต ค ณให ท กระด บ ๑. นโยบายของร ฐบาล ๒. นโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ ๓. แผนงาน/โครงการป องก นสารเสพต ดของกระทรวงศ กษาธ การ ฯ ๕.๓ งานโครงการเสมาพ ฒนาช ว ต ๑. ประช มช แจงคณะกรรมการและว ธ การค ดเล อกน กเร ยนเพ อร บท น ๒. แจ งให หน วยงานท เก ยวข องด าเน นการตามระเบ ยบท กระทรวงศ กษาธ การก าหนด ๓. แต งต งคณะกรรมการระด บเขตพ นท การศ กษา พ จารณาจ ดสรรท นให อ าเภอ ๔. เขตพ นท การศ กษาเสนอช อน กเร ยนท ได ร บท นตามจ านวนท เขตพ นท การศ กษาได ร บให กระทรวง ๕. เขตพ นท การศ กษาโอนเง นเข าบ ญช น กเร ยนภาคเร ยนละ ๑ คร ง รวม ๒ คร ง ๖. สร ปและรายงานผลการด าเน นงานให กระทรวงศ กษาธ การทราบ เพ อแก ไขป ญหา ปร บปร ง

27 ๒๖ ๑. จ ดหากองท นการศ กษาเตร ยมรองร บน กเร ยนได อย างกว างขวาง ๒. ม ศ นย เสมาพ ฒนาช ว ตในระด บเขตพ นท และสถานศ กษา ๓. ท กองค ร วมม อก นระดมกองท นท งภาคร ฐ /เอกชน ในการท จะป องก นจากการถ ก ล อลวงไปในทางท ไม พ งประสงค ของน กเร ยน/น กศ กษา ๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ให กระทรวงศ กษาธ การจ ดสรร ท น การศ กษาเพ อช วยเหล อและสน บสน นน กเร ยน ๒. มต คณะร ฐมนตร อน ม ต แผนปฏ บ ต การป องก นและแก ไขป ญหาธ ก จบร การทางเพศเม อว นท ๒๗ ส งหาคม ๒๕๓๙ ๓. โครงการเสมาพ ฒนาช ว ตของกระทรวงศ กษาธ การ ๕.๔ งานความม นคงของชาต ๕.๔.๑ งานพ ฒนาการศ กษาบนพ นท ส ง ๑. จ ดท าแผนงานโครงการตามสภาพพ นท ของเขตพ นท การศ กษา ๒. จ ดก จกรรมส งเสร มการเร ยนการสอนร วมก บศ นย การศ กษานอกโรงเร ยนและ หน วยงานท เก ยวข อง ๓. จ ดระบบการจ ดการศ กษาบนพ นท ส งตามแผนงาน/โคงการ ๔. ต ดตามผลการด าเน นงานแบ งเป น ๒ ภาคเร ยนร วมก บการศ กษานอกโรงเร ยนจ งหว ดและ หน วยงานท เก ยวข อง ๕. สร ปรายงานผลการด าเน นงานในแต ละป ให กระทรวงศ กษาธ การทราบ เพ อพ ฒนาส วนท ม ป ญหาให ด ข น ๑. ประชาชนกล มเป าหมายได ร บบร การการศ กษา ตามความเหมาะสมก บ สภาพแวดล อมในพ นท อย างท วถ ง ๒. สร างควรพร อมและจ ตส าน กในการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม การเม อง การปกครอง การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ๑. มต คณะร ฐมนตร เห นชอบในหล กการเก ยวก บแนวค ดและจ ดท าแผนแม บท เพ อพ ฒนา ช มชนส งแวดล อมและควบค มพ ชเสพต ดบนพ นท ส ง ๒. มต คณะร ฐมนตร ๑๑ ก มภาพ นธ ๒๕๓๕ กระทรวงศ กษาธ การต งคณะท างานพ ฒนาการ ศ กษาบนพ นท ส ง

28 ๒๗ ๓. ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หาร การพ ฒนาช มชน ส งแวดล อมและควบ ค มพ ชเสพต ดบนพ นท ส ง พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔. แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ๕.๔.๒ งานโครงการอาสาพ ฒนาและป องก นตนเองแห งชาต (อพป.) ๑. เขตพ นท การศ กษาเข าร วมจ ดท าแผนงานพ ฒนาการศ กษาในหม บ าน อพป. ร วมก บ กอ.รมน.จ งหว ด ๒. เขตพ นท การศ กษาเข าร บการประช มร วมก บกอ.รม.น.ภาค เพ อเตร ยมการ ฝ กอบรมเป นว ทยากรในหม บ าน ๓. จ ดส งข าราชการในส าน กงานเข าร วมเป นว ทยากรตามท กอ.รม.น. จ งหว ดก าหนด ๔. ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานในแต ป ตามท กอ.รม.น. จ งหว ดขอความร วมม อ ๕. สร ปและรายงานผลให หน วยงานท เก ยวข องทราบ เพ อปร บปร งและพ ฒนา ต อไป ๑. ประชาชนกล มเป าหมายได ร บบร การการศ กษา ตามความเหมาะสมก บ สภาพแวดล อมในพ นท อย างท วถ ง ๒. สร างความพร อมและจ ตส าน กในการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม การเม อง การปกครอง การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส วนภ ม ภาค ๑. พ.ร.บ. สภาต าบลและองค กรบร หารส วนต าบล ๒. ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารพ ฒนา เพ อกระจายความเจร ญ ส ๕.๔.๓ งานล กเส อชาวบ าน ๑. การจ ดต งกล ม/กองล กเส อ ล กเส อชาวบ าน ๒. การแต งต งผ บ งค บบ ญชาล กเส อ ล กเส อชาวบ าน ๓. การจ ดท ารายงานเก ยวก บล กเส อ ล กเส อชาวบ าน ๔. การขอร บเคร องหมายว ดแบดจ ของผ บ งค บบ ญชาล กเส อ ๕. งานการจ ดก จกรรมว นส าค ญของล กเส อ ๖. งานการขอพระราชทานเหร ยญล กเส อสรรเสร ญ ล กเส อสด ด เข มสมนาค ณ ๗. งานปร บปร งและพ ฒนาค ายล กเส อจ งหว ด

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

ก จกรรมเสร มหล กส ตร

ก จกรรมเสร มหล กส ตร ส าน กมาตรฐานการอาช วศ กษาและว ชาช พ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แนวปฏ บ ต ในการจ ด ก จกรรมเสร มหล กส ตร หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) หล กส ตรประกาศน

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ 1 โรงเร ยนเป นสถาบ นการศ กษาท ม บทบาทต อการพ ฒนาคนให เป นผ ม ความร ความค ด ม บ คล ก ล กษณะและพฤต กรรมท ด งาม โดยเฉพาะโรงเร ยนประถมศ กษาซ งถ อว าเป นโรงเร ยนของช

More information

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา ค ม อ คร ท ปร กษา สารบ ญ บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา 1 ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน 21 ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ. 2552 30 ระเบ ยบปฏ บ ต ส าหร บน กเร ยน น กศ กษา 54 ระเบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556

เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556 1 เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก 2 ค าน า เอกสาร ค ม อด าเน นการประก นค ณภาพภายในของว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก พ.ศ.2556 เล มน เป นค ม อท ใช ส าหร บการประก

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2555-2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ค าน า ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

More information

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค ม อการปฏ บ ต งาน ฝ ายการศ กษา ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค าน า ค ม อปฏ บ ต งานของฝ ายการศ กษาฉบ บน เป นส วนหน งของการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการ เพ อใช เป นเคร องม อในการท างาน โดยม

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555

ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555 1 ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555 ค าน า สารบ ญ (๑) หน า บทท 1 ข อม ลท วไป 1 - ช อหน วยงาน 1 - ท ต ง 1 - ประว ต ความเป นมา 1 - ปร ชญา ว

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th รายงานผล การด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 96 หม 2 ถนนปร ด

More information