(การพ ฒนาเว บด วยระบบ CMS) / / / / ศ นย HR ป ละ 34,525

Size: px
Start display at page:

Download "(การพ ฒนาเว บด วยระบบ CMS) / / / / ศ นย HR ป ละ 34,525"

Transcription

1 ประเด นย ทธศาสตร ท 6 : บ คลากรท กระด บได ร บการพ ฒนาให ม ความชานาญการในสาขาท เก ยวข อง เป าประสงค ท 6 : บ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน นม ความเช ยวชาญในสาขาว ชาช พ รวมท งม ศ กยภาพเช งบร หารจ ดการ แผนพ ฒนาบ คลากร/ผ บร หาร ก จกรรม/แผนงาน ป งบประมาณ 2556 ป งบประมาณ 2557 ป งบประมาณ 2558 ป งบประมาณ 2559 หน วยงาน ค าใช จ าย/ 1. โครงการ RMUTR GRAPHIC DESIGN ACADEMY ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร กล มเป าหมาย ท จ ดโครงการ/ โครงการ มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 หร อผ ร บผ ดชอบ (การสร างสรรค งานกราฟ กด วย Photoshop) / / / / ศ นย HR ป ละ โครงการ RMUTR WEB ACADEMY (การพ ฒนาเว บด วยระบบ CMS) / / / / ศ นย HR ป ละ 34, โครงการ RMUTR NETWORK ACADEMY - (ผ บร หารระบบเคร อข าย) / / / / ศ นย HR ป ละ 48, โครงการอบรมพ ฒนาบ คลากรทางด านการให บร การ / / / / ศ นย HR ป ละ 208, โครงการอบรมการสร างส อการเร ยนการสอนออนไลน / / / / ศ นย HR ป ละ80,00 6. โครงการการพ ฒนาบ คลากรด านงานห องสม ดส ความ เป นสากล / / ศ นย HR ป ละ200,000 7.โครงการ RMUTR GRAPHIC DESIGN ACADEMY (การออกแบบกราฟฟ คด วยโปรแกรมสาเร จร ป / / / / ศ นย HR ป ละ76,950 8.โครงการให บร การ Web Hosting อ ตโนม ต สาหร บ องค กร / ศ นย HR ป ละ56, โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ "การสร างบทเร ยนและ / การจ ดระบบการเร ยนการสอน ศ นย HR ป ละ61,000

2 ก จกรรม/แผนงาน ป งบประมาณ 2556 ป งบประมาณ 2557 ป งบประมาณ 2558 ป งบประมาณ 2559 หน วยงาน ค าใช จ าย/ 10. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ "การพ ฒนาคอมพ วเตอร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร กล มเป าหมาย ท จ ดโครงการ/ โครงการ มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 หร อผ ร บผ ดชอบ สาหร บผ ด แลระบบ Network" / ศ นย HR ป ละ52, โครงการอบรมพ ฒนาบ คลากรทางด านการให บร การ และการใช อ ปกรณ เคร องม ออ เล กทรอน กส สาหร บการให ร การเพ อเตร ยมความพร อมส ประชาชมอาเซ ยน / / / มทร.อ สาน ป ละ149, โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร อข าย มทร.อ สาน ห องสม ดมน ษย (Human Library) / / 13 การสร างความสาเร จด วยว ธ ค ดอย างเป นระบบ / / / ผ บร หาร/บ คลากร ม.ธรรมศาสตร 2, การเสร มสร างมน ษย ส มพ นธ และการส อสารท ด องค กร / / / ผ บร หาร/บ คลากร ม.ธรรมศาสตร 2, การบร การท เล ศเช งพฤต กรรม / / / บ คลากร ม.ธรรมศาสตร 2, การบร หารโครงการให ม ประส ทธ ภาพ / / / / บ คลากร ม.ธรรมศาสตร 3, การพ ฒนางานสารบรรณให ม ประส ทธ ภาพและท นสม ย / / / / บ คลากร ม.ธรรมศาสตร 3, ศ ลปะการบร หารงานสาหร บห วหน างานสม ยใหม / / / / ผ บร หาร ม.ธรรมศาสตร 2, การเข ยนหน งส อราชการและโต ตอบเอกสาร / / / / บ คลากร ม.ธรรมศาสตร 2, การจ ดทาแผนกลย ทธ องค กรและการเช อมโยงส แผน ปฏ บ ต การ / / / / ผ บร หาร/บ คลากร ศ นย พ ฒนาฯ 3,800 ทร พยากรบ คคล 21. การจ ดทแผนปฏ บ ต การ การเข ยนโครงการและการ / / / / บ คลากร ศ นย พ ฒนา 3,800 เช อมโยงส แผนปฏ บ ต การ ทร พยากรบ คคล

3 ก จกรรม/แผนงาน ป งบประมาณ 2556 ป งบประมาณ 2557 ป งบประมาณ 2558 ป งบประมาณ 2559 หน วยงาน ค าใช จ าย/ ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร กล มเป าหมาย ท จ ดโครงการ/ โครงการ มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 หร อผ ร บผ ดชอบ 22. การบร หารผลการปฏ บ ต งานและการถ ายทอดต วช ว ด ศ นย พ ฒนา 3,800 ระด บองค กรส ระด บหน วยงานและบ คคล / / / / ผ บร หาร/บ คลากร ทร พยากรบ คคล 23. เลขาน การม ออาช พ / ผ บร หาร ศ นย พ ฒนา 3,800 ทร พยากรบ คคล 24. เทคน คการจดบ นท กและการเข ยนรายงานการประช ม / ผ บร หาร/บ คลากร ศ นย พ ฒนา 1,900 ทร พยากรบ คคล 25. การพ ฒนาภาวะผ นา: ท กษะการสร างแรงจ งใจใน / / / / ผ บร หาร ศ นย พ ฒนา 4,500 การทางาน ทร พยากรบ คคล 26. การพ ฒนาภาวะผ นา:ท กษะการส อสารและการขจ ด / / / / ผ บร หาร ศ นย พ ฒนา 4,500 ข อข ดแย งในงาน ทร พยากรบ คคล 27. การพ ฒนาภาวะผ นา: ท กษะการบร หารงานบร หารคน / / / / ผ บร หาร ศ นย พ ฒนา 4,500 ทร พยากรบ คคล 28. การพ ฒนาภาวะผ นา: ท กษะการแก ป ญหาและ ผ บร หาร ศ นย พ ฒนา 4,500 การต ดส นใจ / / / / ทร พยากรบ คคล 29. โครงการ MUICT SKILLS (Excel 2010) / / / บ คลากร ม.มห ดล 5, โครงการอบรมการพ ฒนาบ คลากรด าน / บ คลากร กผ การวางแผนการจ ดทางบประมาณและการว เคราะห ความสาเร จของงบประมาณ 31.โครงการอบรมการเข ยนโครงการและการ / บ คลากร กผ ต ดตามประเม นผล 32. โครงการประก นค ณภาพการศ กษา เร อง การ / บ คลากร สาน กงานประก น ควบค มภายในและการบร หารความเส ยง

4 ก จกรรม/แผนงาน ป งบประมาณ 2556 ป งบประมาณ 2557 ป งบประมาณ 2558 ป งบประมาณ 2559 หน วยงาน ค าใช จ าย/ ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร กล มเป าหมาย ท จ ดโครงการ/ โครงการ มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 หร อผ ร บผ ดชอบ 33. โครงการส มมนาทบทวนว ส ยท ศน และ / บ คลากร กพ. กลย ทธ / ผ ด แลระบบฯ EZ-Admin Traning 4, Network Administrator Over all basic center 35. PHP & MyAQL for E-commerce / บ คลากรภายใน Net Design 8,800 และภายนอก 36. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาท กษะด าน / บ คลากร ม.ราชมภ ฎอ ดรธาน 1,500 การประชาส มพ นธ 37. SEO for CMS โปรโมทเว บไซต ให ต ดอ นด บ 1 / บ คลากร บ.เอท คร เอท ฟ 2,000 โซล ช น จาก ด 38. Basic Network Installation and / บ คลากร บ. ไอท เซอร พ เคช น 7,000 Troubleshootinf (ไทยแลนด ) จาก ด 39. Implementing IPv6 Routing / บ คลากร บ. ไอท เซอร พ เคช น 3, Installing and Configring windows server 2012 / บ คลากร The Enterprise 20,000 Resource Training 41. Administering windows server 2012 / ผ ด แลระบบ The Enterprise 20,000 Resource Training 42. Computer Arts & Graphic Design / ผ ด แลระบบ 6, อบรมระบบโทรศ พท / ผ ด แลระบบ

5 ก จกรรม/แผนงาน ป งบประมาณ 2556 ป งบประมาณ 2557 ป งบประมาณ 2558 ป งบประมาณ 2559 หน วยงาน ค าใช จ าย/ ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร กล มเป าหมาย ท จ ดโครงการ/ โครงการ มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 หร อผ ร บผ ดชอบ 44. โครงการพ ฒนาบ คลากร เร อง การเสร มสร างค าน ยม / / / / บ คลากร ม.ศร นคร นทร ฯ 1,000 ของบ คลากรในองค กร 45. โครงการต ดต อว ด โอด วยโปรแกรม / / / / บ คลากร ม.ราชภ ฎเช ยงใหม 3, โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การโปรมแกรมต ดต อว ด โอ / / / / บ คลากร ราชภ ฎหม บ าน 1,500 และส อด จ ตอลเพ อการนาเสนอผลงานและการประชา จอมบ ง ส มพ นธ 47. โครงการพ ฒนาระบบห องสม ดอ ตโนม ต / / / / บ คลากร 2, โครงการพ ฒนาห องสม ดและทร พยากรสารสนเทศ / / / / ผ บร หาร/บ คลากร ม.ศร นคร นทร ฯ 2, โครงการส ปดาห ห องสม ด 50. โครงการปร บปร งห องสม ดให น าอย / / / / ผ บร หาร/บ คลากร ม.เกษตรศาสตร 3, โครงการพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มศ กยภาพในการ / / / / ผ บร หาร/บ คลากร ม.ศร นคร นทร ฯ 2,000 ปฏ บ ต งาน เร อง การเข ยนหน งส อราชการและการ ปฏ บ ต งานราชการ 52. โครงการอบรมสบรรณาร กษ ย คใหม / / / / บรรณาร กษ / ม.ธรรมศาสตร 2,800 บ คลากร 53. โครงการพ ฒนาและฝ กอบรมบรรณาร กษ เพ อส งเสร ม / / / / บรรณาร กษ / ม.ธรรมศาสตร 2,800 การเร ยนร บ คลากร

6 ก จกรรม/แผนงาน ป งบประมาณ 2556 ป งบประมาณ 2557 ป งบประมาณ 2558 ป งบประมาณ 2559 หน วยงาน ค าใช จ าย/ ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร กล มเป าหมาย ท จ ดโครงการ/ โครงการ มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 หร อผ ร บผ ดชอบ 54. การพ ฒนาห องสม ดส สากล (Library Development / / / / บ คลากร สมาคมห องสม ด Towarrds Tnternationlization) แห งประเทศไทย 55.การว จ ยเพ อพ ฒนางานห องสม ด / / / / บ คลากร สมาคมห องสม ด 3,300 แห งประเทศไทย 56. การสร างเว บไซต ห องสม ด / / / / บ คลากร สมาคมห องสม ด 2,500 แห งประเทศไทย 57. การเข าเล มและซ อมร กษาหน งส อ / / / / บ คลากร สมาคมห องสม ด 2,300 แห งประเทศไทย 58. โครงการอบรมเร อง "Crm+CRE ก บงานบร การ จนท.ห องสม ด ม.คร สเตร ยน ห องสม ด" 59.โครงการพ ฒนาเคร อข ายระบบห องสม ดในประเทศไทย / จนท.ห องสม ด สกอ. (ThaiLIS) 60.โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร อข ายห องสม ด จนท.ห องสม ด มทร.อ สาน Hunab library / / / 61. โครงการส มมนา"ห องสม ดก บส งคมแห งการเร ยนร " / / / / จนท.ห องสม ด ม.ส รนาร 62. ม ต ใหม ของการบร หารงานห องสม ดเพ อรองร บการเข า / / / บ คลากร น ด า 8,600 ส ประชาคมอาเซ ยน 63. โครงการเสร มสร างและเพ มข ดความสามารถของ / ผ บร หาร ศ นย HR ผ บร หารด านการภาษาอ งกฤษ

7 ก จกรรม/แผนงาน ป งบประมาณ 2556 ป งบประมาณ 2557 ป งบประมาณ 2558 ป งบประมาณ 2559 หน วยงาน ค าใช จ าย/ ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร ไตร กล มเป าหมาย ท จ ดโครงการ/ โครงการ มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4 หร อผ ร บผ ดชอบ 64. โครงการพ ฒนาศ กยภาพการบร หารจ ดการในองค กร / / / / ผ บร หาร/บ คลากร ศ นย HR 65.โครงการพ ฒนาฐานข อม ลกลาง MIS ของมหาว ทยาล ย / ผ บร หาร/บ คลากร ศ นย HR 66. โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลกลาง (MIS) / ผ บร หาร/บ คลากร ศ นย HR ส การต ดส นใจของผ บร หาร (DSS)

8

9 -

10

11

12

13

14

แผนย ทธศาสตร /แผนงาน/โครงการ การพ ฒนาข าราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ป พ.ศ. 2552-2554

แผนย ทธศาสตร /แผนงาน/โครงการ การพ ฒนาข าราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ป พ.ศ. 2552-2554 แผนย ทธศาสตร / การพ ฒนาข าราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ป พ.ศ. 2552-2554 2 ว ส ยท ศน ส าน กงานปล ดกระทรวงการท องเท ยวและก ฬา เป นองค กรหล กในการอ านวยการบร หารราชการของกระทรวงการท องเท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

More information

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร 23 บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร เพ อ พ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ค ณภาพ ม ความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา สารบรรณ 10 เร อง หน า 1. ความน า 1 2. ว ตถ ประสงค 2 3. หน วยท เสนอแผนและการต ดตามผลการด าเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖.

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล องค กรช นนาด านการบร หารจ ดการส งแวดล อมและความปลอดภ ย ภาคอ ตสาหกรรม พ นธก จ ๑. ๒. ๓. การเตร ยมกาล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร น จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ 'อพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนกลย ทธ การบร หาร ๑. HR Scorecard ก บการบร หารในภาคร ฐของไทย HR Scorecard เป นเคร องม อสาหร บใช ประเม นความสาเร จด านการบร หารของ องค กรเพ อนาไปส การพ ฒนาและเพ มข ดสมรรถนะขององค กรให ม ความเข มแข งและสอดร

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด งานประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยงาน สาน กค ณภาพการศ กษา แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 3) ห วหน าหน วยงาน ผ ช วยศาสตราจารย กฤษฎ ส ขฉาย ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการสาน กค ณภาพการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน 1 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา กลย ทธ ท 1 การจ ดหาทร พยากร หมายเหต

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด งาน ระหว างว นท ๑2-13 ธ นวาคม ๒๕๕๖ ภาคว ชาการและฝ กปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ด าเน นการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ จ ดท าโดย ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยท กษ ณ สารบ ญ หน า ๑. การทบทวนแผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๒ ๒. ว เคราะห SWOT การจ ดการความร ของหน วยงาน ๕ และประเม

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 2 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑ แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ เป นไปด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554)

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน ม ความม งม นในการพ ฒนาคณะ และบ คลากร ของคณะอย างต อเน อง แผนกลย ทธ ฉบ บน เป นฉบ บท

More information

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา ๑๑๕ องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยท าหน าท ในการก าก บด แลการท างานของสถาบ นการศ กษาให

More information

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คำนำ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

More information