การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

Size: px
Start display at page:

Download "การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558"

Transcription

1

2 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน ภาพท 2 แสดงการ Login เข าส ระบบ 1.3) เม อกรอกรห สผ ใช และรห สผ านเร ยบร อยแล ว คล กท ป ม OK จะปรากฏหน าต างด งภาพท 3 ถ า ต องการยกเล กการเข าส ระบบให คล กท ป ม Cancel ภาพท 3 แสดงการ Login เข าส ระบบสาเร จ

3 2 1.4) จากภาพท 3 คล กป ม OK เพ อเข าส หน าหล กของโปรแกรม จะปรากฏด งภาพด งภาพท 4 ภาพท 4 แสดงหน าหล กของโปรแกรม 2. การเข าส การบ นท กโครงการ 2.1) คล กเล อกเมน >> บ นท กโครงการ >> บ นท กโครงการ(2558) ภาพท 5 แสดงการเข าเมน การบ นท กโครงการ 2.2) คล กเล อกรายการข อม ล หน วยงาน ภาพท 6 แสดงรายการหน วยงาน 2.3) จากภาพท 6 เม อคล ก ตกลง จะปรากฏหน าต างการบ นท กโครงการประจาป 2558 ประกอบด วย 5 หน า ด งน

4 ภาพท 7 แสดงการกรอกข อม ล หน า 1 รายละเอ ยดด งตาราง เลข รายละเอ ยด 1 ช อหน วยงาน (ไม ต องเล อกข อม ล ข อม ลจะเช อมให อ ตโนม ต จากข อม ลได มาจากการเล อกรายการก อนหน าบ นท กโครงการ) 2 แผนงาน (ไม ต องเล อกข อม ล ข อม ลจะเช อมให อ ตโนม ต จากข อม ลได มาจากการเล อก งาน/โครงการ) 3 แผนงานรอง (ไม ต องเล อกข อม ล ข อม ลจะเช อมให อ ตโนม ต จากข อม ลได มาจากการเล อก งาน/โครงการ) 4 งาน/โครงการ (เล อก) ผ สาเร จการศ กษาด านว ทย ฯ ผ สาเร จการศ กษาด านส งคมฯ ผลงานการให บร การว ชาการ ผลงานการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ผลงานการว จ ยเพ อสร างองค ความร โครงการสน บสน นการศ กษาฯ (ร.ร.สาธ ต) โครงการเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน

5 4 เลข รายละเอ ยด 5 สถานภาพ (เล อก) 6 ประเภท (เล อก) 7 กรอกช องาน / โครงการ 8 กรอกสถานท ดาเน นการ 9 กรอกช อผ เสนอโครงการ 10 ประเด นย ทธศาสตร เล อก 11 กลย ทธ (เล อก) 12 ต วช ว ดมหาว ทยาล ย สามารถเล อกได มากกว า 1 รายการ (เล อกได มากกว า 1 รายการ) 1 2 ผ บร หาร บ คลากรภายในมหาว ทยาล ย ประช ม / อบรม / จ ดซ อ 3 4 เลข รายละเอ ยด 1 กรอกข อม ลหล กการและเหต ผล 2 กรอกข อม ลว ตถ ประสงค 3 กรอกกล มเป าหมาย 4 กรอกข อม ลร ปแบบก จกรรม 5 กรอกข อม ลช อหน วยงานภายในท ร บผ ดชอบโครงการ ภาพท 8 แสดงการกรอกข อม ล หน า 2 รายละเอ ยดด งตาราง 5

6 เลข รายละเอ ยด เลข รายละเอ ยด 1 ป ม เพ มรายการ เพ มข อม ลเช งปร มาณ 4 พ นท แสดงรายการข อม ลเช งปร มาณ 5 พ นท แสดงรายการข อม ลเช งเวลา 2 ป ม เพ มรายการ เพ มข อม ลเช งเวลา ภาพท 9 แสดงการกรอกข อม ล หน า 3 รายละเอ ยดด งตาราง ข อม ลจะเช อมให อ ตโนม ต จากข อม ลได มาจากการ เล อก งาน/โครงการ) 6 พ นท แสดงรายการข อม ลเช งค ณภาพ 7 กรอกข อม ล ว นท เร มโครงการ 10/10/ กรอกข อม ล ว นส นส ดโครงการ 30/09/ กรอกข อม ล ระยะเวลาในการดาเน นการ *** หากต องการลบรายการใดๆ ให คล กเล อกท รายการน นๆ แล วกดป ม ลบรายการ ข อม ลจะเช อมให อ ตโนม ต จากข อม ลได มาจากการ เล อก งาน/โครงการ) 3 ป ม เพ มรายการ เพ มข อม ลเช งค ณภาพ ข อม ลจะเช อมให อ ตโนม ต จากข อม ลได มาจากการ เล อก งาน/โครงการ)

7 ภาพท 10 แสดงการกรอกข อม ล หน า 4 รายละเอ ยดด งตาราง เลข รายละเอ ยด 1 ป ม เพ มรายการ เป นการเพ มข อม ลแผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ าย สามารถเพ มข อม ลได ด งน รวมเป นเง นท งส น บาท

8 7 เลข รายละเอ ยด 1.1 กรอกช อของก จกรรม 1.2 เล อกหน วยน บของผลผล ต 1.3 เล อกการใช จ ายจากงบ 1.4 กรอกต วช ว ดเช งปร มาณ / ค ณภาพ 1.5 เล อกหน วยน บของต วช ว ดเช งปร มาณ / เช งค ณภาพ 1.6 กรอกค าเป าหมายในแต ละไตรมาส 1.7 กรอกข อม ลปร มาณงานในแต ละไตรมาส (เพ อกาหนดเป นแผนงาน) 1.8 กรอกข อม ลงบประมาณในแต ละไตรมาส (เพ อกาหนดเป นแผนการใช จ ายงบประมาณ) 1.9 เล อกหมวดค าใช สอย 1.10 กรอกจานวนเง นเป นต วเลข (ค าคร ภ ณฑ ไม สามารถกรอกได ต องเพ มข อม ลใน เลข 1.13) 1.11 กรอกรายละเอ ยดใช จ ายเป นต วอ กษร รวมเป นเง นท งส น บาท 1.12 ป ม แนบFile เล อก ไฟล หากก จกรรมใดไม ม รายการคร ภ ณฑ สามารถกดป ม ตกลง เพ อบ นท กข อม ลแผนปฏ บ ต งานและแผนการ ใช จ ายงบประมาณได เลย 1.13 ค าคร ภ ณฑ ข อม ลได จากการเพ มข อม ลคร ภ ณฑ โดยคล กท ป ม เพ ม จะปรากฏหน าต างด งน

9 8 กรอกช อรายการคร ภ ณฑ เล อกหน วยน บ กรอกจาวนเง น กรอกจานวนคร ภ ณฑ กดเพ อเพ ม *** ในการเพ มรายการคร ภ ณฑ จะสามารถเพ มได เพ ยง 1 คร ภ ณฑ ต อ 1 ก จกรรม หล งจากเพ มรายการครบแล วกดป มบ นท ก หล งจากกดป ม ตกลง เพ อบ นท กข อม ลแผนปฏ บ ต การและแผนการใช จ ายจะปรากฏข อม ล ด งภาพ จะได ก จกรรมจากการบ นท กข อม ลท ถ กต อง 2 ป ม แก ไขรายการ หากต องการแก ไขรายการแผนปฏ บ ต งานและแผนการใช จ าย ให เล อกท รายการน น แล วกดป มแก ไข รายการ 2.1 เลข รายละเอ ยด 2.1 เล อกรายการท ต องการแก ไข 2.2 คล กป ม แก ไขรายการ ข อม ลเด มจะปรากฏข นในหน าต างแก ไข สามารถแก ไขข อม ลได ตามต องการ แล ว กดป ม ตกลง เพ อบ นท ก 2.2

10 ผ อานวยการกองนโยบายและแผน 4 เลข รายละเอ ยด 1 กรอกข อม ล ผล / ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 2 กรอกข อม ล การประเม นผล 3 กรอกข อม ล ว ธ ใช ในการประเม น 4 กรอกข อม ล ผ ประเม น ภาพท 11 แสดงการกรอกข อม ล หน า 5 รายละเอ ยดด งตาราง เม อทาการกรอกข อม ล หน า 1 5 เร ยบร อยแล ว คล กท ป ม บ นท ก/พ มพ จะได รห สโครงการ ด งภาพท 12 และพ มพ เอกสารออกทาง Microsoft Word ด งภาพท 13 ภาพท 12 แสดงรห สโครงการ เม อบ นท กโครงการเร ยบร อยแล ว

11 10 3. การค นหา แก ไข และลบข อม ลโครงการ ภาพท 13 แสดงพ มพ เอกสารออกทาง Microsoft Word ภาพท 14 แสดงหน าต างโปรแกรมการค นหาข อม ลโครงการ

12 11 เลข รายละเอ ยด 1 กดป ม ยกเล ก 2 กดป ม ค นหา จะปรากฏด งภาพ เล อกรายการข อม ลท ต องการ กดป มเพ อค นหา จะปรากฏข อม ลด งน

13 12 เลข รายละเอ ยด 3 เม อพบข อม ลโครงการท ต องการแล วหากต องการแก ไข กดป ม แก ไข จะสามารถทาการแก ไขข อม ลโครงการได ตาม ต องการ เม อแก ไขข อม ลโครงการแล วกดป ม เพ อบ นท ก บ นท ก 4 เม อพบข อม ลโครงการท ต องการแล วหากต องการลบ กดป ม ลบ จะปรากฏหน าต างด งร ป กดเพ อลบ กดเพ อยกเล กการลบ

14 4. การออกรายงานสร ปโครงการ เพ อรวมรวมเอกสารโครงการ ส งกองนโยบายและแผน 4.1) คล กเล อกเมน >> บ นท กโครงการ >> รายงานสร ปโครงการ(2558) ) คล กเล อกรายการข อม ล หน วยงาน ภาพท 15 แสดงหน าต างการเข าเมน รายงานสร ปโครงการ ภาพท 16 แสดงหน าต างการเล อกรายการ หน วยงาน 4.3) จากภาพท 16 คล ก ตกลง จะปรากฏหน าต าง ภาพท 16 แสดงหน าต างการเล อกใบสร ปโครงการ

การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th

การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th การเข าใช งานโปรแกรม การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th เมน ระบบรายงานข อม ลภายใน ห วข อ บร หารงบประมาณและก จกรรมฯ (BPM) หร อ http://110.164.192.180/n_bpm55-1

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ระบบสำรสนเทศท นตส ขภำพ

ระบบสำรสนเทศท นตส ขภำพ 1 ระบบสำรสนเทศท นตส ขภำพ 2 1. กำร Login เข ำส ระบบฯ จากหน าหล กของเว บไซต การเข าส ระบบฯ ให คล กท เมน ระบบสารสนเทศท นตส ขภาพ จากน น ระบบฯ จะแสดงหน าจอให สาหร บกรอกช อผ ใช งาน และรห สผ าน ตามภาพ หล งจากทาการเข

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ 6-1 โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ การเร ยกใช โปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรมผ ใช งานจะต องเป ดโปรแกรมเบราเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรากฏหน าจอด งร ป ร ปท 1 การเร ยกใช งานโปรแกรมบร หารและควบค

More information

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย www.codi.or.th/promaps แนะนาระบบบร หารโครงการด านพ ฒนา กล มเป าหมาย กองเลขาจ งหว ด/ขบวนองค กร ช มชน สาน กงานภาค กองเลขาโครงการ/งบประมาณ การเง นและบ ญช ว ตถ

More information

ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑

ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ระบบสารบรรณเอกสารโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ( Ultra Smart Document ) ภายใต ระบบสารสนเทศเพ อการบร

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย - 53 - การใช งานส วนของน กว จ ย ในระบบ NRPM น เจ าหน าท หน วยงาน จะม ส ทธ ในการใช งานต างๆด งน กรอกข อเสนอโครงการว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

เอกสารค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลบ คลากรแพทย สาย ข

เอกสารค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลบ คลากรแพทย สาย ข เอกสารค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลบ คลากรแพทย สาย ข คณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร สารบ ญ หน า สารบ ญ.... 2 สารบ ญร ป... 4 1 บทนา... 8 1.1 ว ตถ ประสงค และขอบเขต... 8 2 มาตรฐานการใช งานโปรแกรม.........

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม DMIS (สาหร บโรงเร ยน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม DMIS (สาหร บโรงเร ยน) P a g e 0 ค ม อการใช งานโปรแกรม DMIS (สาหร บโรงเร ยน) เอกสารหมายเลข 3 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ P a g e 1 คานา ในการวางแผนการศ กษา การจ ดต งงบประมาณ การจ ดสรรงบประมาณ ต

More information

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://sesa17.tk กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ คร ท กคนท เป นเจ าของเร องโดยตรงเป นผ เสนอผ านระบบ เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค 1. การเข าใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง เข าได 2 ระบบ ค อ ระบบ Intranet รพ. โดย Log on เข าโปรแกรม MIS, และระบบ อ นเตอร เน ต ใช งานโปรแกรม MIS ผ าน

More information

ระบบสารสนเทศสาน กงานตรวจคนเข าเม อง ระบบแจ งท พ กสาหร บสถานประกอบการ

ระบบสารสนเทศสาน กงานตรวจคนเข าเม อง ระบบแจ งท พ กสาหร บสถานประกอบการ ระบบแจ งท พ กสถานประกอบการ เป นโปรแกรมช วยงานในการจ ดส งเอกสารตรวจคนเข าเม อง(ตม.30) ผ านระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ต (Internet) โดยผ ประกอบการสามารถส งข อม ลการแจ งท พ กของต างด าวด วยโปรแกรมด งกล าว ลดเวลาการส

More information

ค ม อกำรใช งำนระบบกำรต ดตำมและรำยงำนควำมก ำวหน ำ ในกำรดำเน นงำนและกำรใช จ ำยงบประมำณ (BB EvMIS) สำหร บหน วยงำน

ค ม อกำรใช งำนระบบกำรต ดตำมและรำยงำนควำมก ำวหน ำ ในกำรดำเน นงำนและกำรใช จ ำยงบประมำณ (BB EvMIS) สำหร บหน วยงำน ค ม อกำรใช งำนระบบกำรต ดตำมและรำยงำนควำมก ำวหน ำ ในกำรดำเน นงำนและกำรใช จ ำยงบประมำณ (BB EvMIS) สำหร บหน วยงำน สำน กงบประมำณ ถนนพระรำมท 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กร งเทพฯ 10400 โทรศ พท 02 265 2000 สารบ ญ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบบร หารงบประมาณและแผนงาน ส าหร บเจ าหน าท แผนงานโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบบร หารงบประมาณและแผนงาน ส าหร บเจ าหน าท แผนงานโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบบร หารงบประมาณและแผนงาน ส าหร บเจ าหน าท แผนงานโครงการ 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อผ านอ

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS)

ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) หน า 1 ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) การเข าใช งานระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ สามารถเข าใช งานโดยพ มพ URL ท ช อง Address ด งน http://www.mis.ru.ac.th

More information

การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ

การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ 1 การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ องค ประกอบพ นฐานในโครงการแต ละโครงการน นควรจะม ด งน ๑.ช อแผนงาน เป นการกาหนดช อให ครอบคล มโครงการเด ยวหร อหลายโครงการท ม ล กษณะงานไปใน ท ศ ทางเด ยวก นเพ อแก ไขป ญหาหร

More information

ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านอาคารสถานท

ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านอาคารสถานท ค าน า ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการด านอาคารสถานท มหาว ทยาล ย เช ยงใหม จ ดท าข นโดย ซ งเป นหน วยงาน ท ร บผ ดชอบด าเน นการจ ดท าข อม ลสารสนเทศด านอาคารสถานท เช น ข อม ลจ านวนอาคารสถานท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต

าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต P a g e 1 ระบบ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ได พ ฒนาระบบงานสารบรรณ การร บ ส งเอกสาร ภายใต เคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศการส อสารและการเร

More information