/ งานบร หารท วไป

Size: px
Start display at page:

Download "/15.1.1.1 งานบร หารท วไป"

Transcription

1 15. สาน กอ ตสาหกรรมไม ม หน าท ความร บผ ดชอบ ด งต อไปน (1) วางระบบ พ ฒนาเทคโนโลย และเคร องม อในการแปรร ปผลผล ตจากไม เย อใย และไม ในระบบการใช ประโยชน ไม อย างครบวงจร (2) วางแผนการลงท นและบร หารจ ดการ เพ อการแปรร ปผลผล ตจากไม ให ม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บการพ ฒนาผลผล ต ผล ตภ ณฑ ให สอดคล องก บมาตรฐานการผล ต/ผลการผล ตสากล ตรงก บความ ต องการของตลาด (3) ผล ต/จ ดหาผล ตภ ณฑ จากไม และเฟอร น เจอร เพ อจาหน ายในประเทศและต างประเทศ (4) พ ฒนาช นส วนผล ตภ ณฑ บ านและผล ตภ ณฑ บ านไม เพ อการจาหน าย (5) ร บบร การ แปรร ปไม อบ อ ดน ายา ไส ตกแต ง และพ ฒนาเทคโนโลย ร กษาเน อเย อไม (6) บร หารจ ดการ ซ อมแซมเคร องจ กรกล และศ กษาพ ฒนาจ ดหาเคร องจ กรพร อม อ ปกรณ เพ มเต มสาหร บการพ ฒนาก จการในโครงสร างระบบการใช ประโยชน ไม อย างครบวงจร (7) ดาเน นงานด านระเบ ยบ หล กเกณฑ และคาส ง ท เก ยวข องก บการบร หารงานของ หน วยงาน (8) นาส งข อม ลทางบ ญช ท ได ร บการตรวจสอบความถ กต องตามกาหนดเวลาให สาน ก บ ญช และการเง น (9) คาดการณ วางแผน และบร หารจ ดการความเส ยงในการดาเน นงานท ร บผ ดชอบ ให เป นไปตามเป าหมาย สามารถป องก นความเส ยหายอ นอาจจะเก ดจากความเส ยงในการดาเน นงาน (10) ตรวจสอบและกาก บด แลให ผ ปฏ บ ต งานประพฤต ปฏ บ ต ตามเกณฑ องค กร ใสสะอาดด วยความต อเน อง (11) ปฏ บ ต งานอ นท เก ยวข องและหร อตามท อ.อ.ป. มอบหมาย 15.1 ฝ ายควบค มผล ตภ ณฑ ม หน าท ร บผ ดชอบกาก บต ดตามด แลงานบร หารท วไป งานแผนงานและงบประมาณ งานบ ญช และการเง น งานบร หารงานบ คคล งานทร พย ส นและอาคารสถานท งานพ สด การจ ดซ อจ ดจ าง การปร บปร งระเบ ยบ หล กเกณฑ และคาส งต างๆ ท เก ยวข องก บงานของสาน ก งาน ด านบร หารจ ดการเก ยวก บการจ ดเก บและจ ดจาหน ายไม ตามนโยบายของร ฐไม สวนป าและอ นๆ ผล ต และจาหน ายไม แปรร ป ผล ตภ ณฑ ผล ตผลพลอยได ให บร การอ ดน ายาไม อบไม ไสไม จ ดหาว ตถ ด บเพ อนามา จ ดการให เก ดประโยชน ตรวจสอบและกาก บด แลให ผ ปฏ บ ต งานประพฤต ปฏ บ ต ตามเกณฑ องค การ ใสสะอาดด วยความต อเน อง และปฏ บ ต งานอ นตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย ส วนอานวยการ ม หน าท ร บผ ดชอบควบค มกล นกรองงานบร หารท วไป งานแผนงานและงบประมาณ งานบ ญช และการเง น งานบร หารงานบ คคล งานทร พย ส นและอาคารสถานท งานพ สด การจ ดซ อจ ดจ าง การปร บปร งระเบ ยบ หล กเกณฑ และคาส งต างๆ ท เก ยวข องก บงานของสาน ก ตรวจสอบและกาก บด แลให ผ ปฏ บ ต งานประพฤต ปฏ บ ต ตามเกณฑ องค การใสสะอาดด วยความต อเน อง และปฏ บ ต งานอ นตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย / งานบร หารท วไป

2 งานบร หารท วไป ม หน าท ร บผ ดชอบดาเน นการด านบร หารท วไป การปร บปร งระเบ ยบ หล กเกณฑ และคาส งต างๆ ท เก ยวข องก บงานของสาน ก ตรวจสอบและกาก บด แล ให ผ ปฏ บ ต งานประพฤต ปฏ บ ต ตามเกณฑ องค การใสสะอาดด วยความต อเน อง และปฏ บ ต งานอ นตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย งานแผนงานและงบประมาณ ม หน าท ร บผ ดชอบดาเน นการจ ดทา แผนธ รก จ งบประมาณ และการต ดตามประเม นผลการดาเน นงาน การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง และ การควบค มภายในและการต ดตามประเม นผล ดาเน นงานตามระบบประเม นผล และปฏ บ ต งานอ นตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย งานบ ญช และการเง น ม หน าท ร บผ ดชอบดาเน นการด านบ ญช และการเง น รวบรวมตรวจสอบเอกสารทางบ ญช และการเง น จ ดทางบการเง นพร อมรายละเอ ยดประกอบ งบการเง น และจ ดทารายงานทางบ ญช และการเง น ดาเน นการด านภาษ ท กประเภท รวบรวมตรวจเอกสาร และจ ดทารายงานทร พย ส นและส นค าคงเหล อท กส นป และปฏ บ ต งานอ นตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย ส วนอ ตสาหกรรมไม บางโพ ม หน าท ร บผ ดชอบควบค มกล นกรองงาน งานบร หารท วไป ม หน าท ร บผ ดชอบดาเน นการด านบร หารท วไป บ ญช และการเง น จ ดทางบการเง นพร อมรายละเอ ยดประกอบงบการเง น และจ ดทารายงานทางบ ญช และการเง น ดาเน นการด านภาษ ท กประเภท รวบรวมตรวจเอกสารและจ ดทารายงานทร พย ส นและส นค าคงเหล อท กส นป การ ปร บปร งระเบ ยบ หล กเกณฑ และคาส งต างๆ ท เก ยวข องก บงานของสาน ก ดาเน นการบร หารความเส ยง การ ควบค มภายใน และปฏ บ ต งานอ นตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย งานการค า ม หน าท ร บผ ดชอบดาเน นการควบค มสต อก รวบรวม แสวงหาแหล งจาหน ายส นค า การต ดต อหน วยงานต างๆ เพ อนาเสนอส นค าของหน วยงานและการให บร หารหล ง การขาย ตรวจสอบรวบรวมข อม ลและจ ดทารายงานผลการดาเน นงาน ให ความร วมม อในการ ให ข อม ลด านส นค าของ อ.อ.ป. ก บล กค าท งภาคร ฐและเอกชน และปฏ บ ต งานอ นตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย งานผล ตภ ณฑ ทาหน าท ร บผ ดชอบดาเน นการควบค มการผล ต และการจาหน ายส นค าให ก บหน วยราชการและเอกชนท วไป ท งท ผล ตเองและผล ตอย างครบวงจรตามใบส ง แสวงหาว ตถ ด บและจ ดทาผล ตภ ณฑ เพ อสร างม ลค าเพ ม การนาส นค าออกแสดง และจาหน ายตามงานแสดงส นค า พ ฒนาร ปแบบส นค าให ท นสม ย เสาะแสวงหาตลาดเพ อการจาหน ายส นค า รวบรวมตรวจสอบและดาเน นการ /จ ดทาข อม ล

3 จ ดทาข อม ล เพ อต ดตามหน ส น ต ดตามสถานการณ ราคาส นค าท เก ยวข องตามตลาดท วไปเพ อเป นแนวทางในการ พ ฒนาร ปแบบและราคา ควบค มด แลสต อกส นค าคงคล งให ม ปร มาณท เหมาะสมและครบถ วน การประชาส มพ นธ และส งเสร มงานด านการตลาดเพ อเพ มยอดขายส นค า และปฏ บ ต งานอ นตามท ผ บ งค บ - บ ญชามอบหมาย งานอบ - อ ดนายาไม ทาหน าท ร บผ ดชอบดาเน นการด านอบไม 15.2 ฝ ายควบค มไม แปรร ป ม หน าท ร บผ ดชอบกาก บต ดตามด แลงานทร พย ส นและ อาคารสถานท งานพ สด การจ ดซ อจ ดจ าง การปร บปร งระเบ ยบ หล กเกณฑ และคาส งต างๆ ท เก ยวข องก บงาน ของสาน ก งานด านบร หารจ ดการเก ยวก บการจ ดเก บและจ ดจาหน ายไม ตามนโยบายของร ฐไม สวนป า และอ นๆ ผล ตและจาหน ายไม แปรร ป ผล ตภ ณฑ ผล ตผลพลอยได ให บร การอ ดน ายาไม อบไม ไสไม จ ดหา ว ตถ ด บเพ อนามาจ ดการให เก ด ส วนอ ตสาหกรรมไม ว งน อย ม หน าท ร บผ ดชอบควบค มกล นกรองงาน งานบร หารท วไป ม หน าท ร บผ ดชอบดาเน นการด านบร หารท วไป บ ญช และการเง น จ ดทางบการเง นพร อมรายละเอ ยดประกอบงบการเง น และจ ดทารายงานทางบ ญช และการเง น ดาเน นการด านภาษ ท กประเภท รวบรวมตรวจเอกสารและจ ดทารายงานทร พย ส นและส นค าคงเหล อท กส นป การ ปร บปร งระเบ ยบ หล กเกณฑ และคาส งต างๆ ท เก ยวข องก บงานของสาน ก ดาเน นการบร หารความเส ยง การ ควบค มภายใน และปฏ บ ต งานอ นตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย งานแปรร ปไม ทาหน าท ดาเน นการด านการแปรร ปไม ให เป นไปตาม แผนและนโยบายท ส.อก กาหนด ควบค มด แลพน กงาน พน กงานปฎ บ ต การและล กจ างให ม ประส ทธ ภาพ ควบค มด แลการแปรร ปไม ให ได มาตรฐานและควบค มการจ ดทาบ ญช ไม แปรร ปส งมอบงานศ นย กลางการค าไม ควบค มการจ ดทาสต อกไม ซ งและจ ดทารายละเอ ยดการนาไม ซ งข นเล อยประจาว น ควบค มด แลการบาร ง ร กษา เคร องจ กรและอ ปกรณ ต างๆ ออกหน งส อกาก บไม แปรร ปของส วนฯ ให เป นไปตามระเบ ยบการป าไม /โดยเคร งคร ด

4 โดยเคร งคร ด ควบค มบ งค บบ ญชาพน กงานฯ ในส งก ดให ปฎ บ ต งานด วยความเร ยบร อย จ ดทารายงานผล การดาเน นงานให ถ กต องสามารถรายงานได ตามกาหนด พ จารณากล นกรองงานนาเสนอผ บ งค บบ ญชา เพ อพ จารณาส งการ และปฏ บ ต งานอ นตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย งานอบ - อ ดนายาไม ทาหน าท ร บผ ดชอบดาเน นการด านอบไม งานการค า ม หน าท ร บผ ดชอบดาเน นการควบค มสต อก รวบรวม แสวงหาแหล งจาหน ายส นค า การต ดต อหน วยงานต างๆ เพ อนาเสนอส นค าของหน วยงานและการ ให บร หารหล งการขาย ตรวจสอบรวบรวมข อม ลและจ ดทารายงานผลการดาเน นงาน ให ความร วมม อ ในการให ข อม ลด านส นค าของ อ.อ.ป. ก บล กค าท งภาคร ฐและเอกชน และปฏ บ ต งานอ นตามท ผ บ งค บบ ญชา มอบหมาย ส วนอ ตสาหกรรมไม อย ธยา ม หน าท ร บผ ดชอบควบค มกล นกรองงาน งานบร หารท วไป ม หน าท ร บผ ดชอบดาเน นการด านบร หารท วไป บ ญช และการเง น จ ดทางบการเง นพร อมรายละเอ ยดประกอบงบการเง น และจ ดทารายงานทางบ ญช และ การเง น ดาเน นการด านภาษ ท กประเภท รวบรวมตรวจเอกสารและจ ดทารายงานทร พย ส นและส นค าคงเหล อท ก ส นป การปร บปร งระเบ ยบ หล กเกณฑ และคาส งต างๆ ท เก ยวข องก บงานของสาน ก ดาเน นการบร หารความเส ยง การควบค มภายใน และปฏ บ ต งานอ นตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย งานแปรร ปไม ทาหน าท ดาเน นการด านการแปรร ปไม ให เป นไปตาม แผนและนโยบายท ส.อก กาหนด ควบค มด แลพน กงาน พน กงานปฎ บ ต การและล กจ างให ม ประส ทธ ภาพ ควบค มด แลการแปรร ปไม ให ได มาตรฐานและควบค มการจ ดทาบ ญช ไม แปรร ปส งมอบงานศ นย กลางการค าไม ควบค มการจ ดทาสต อกไม ซ งและจ ดทารายละเอ ยดการนาไม ซ งข นเล อยประจาว น ควบค มด แลการบาร ง ร กษา /เคร องจ กร

5 เคร องจ กรและอ ปกรณ ต างๆ ออกหน งส อกาก บไม แปรร ปของส วนฯ ให เป นไปตามระเบ ยบการป าไม โดยเคร งคร ด ควบค มบ งค บบ ญชาพน กงานฯ ในส งก ดให ปฎ บ ต งานด วยความเร ยบร อย จ ดทารายงานผล การดาเน นงานให ถ กต องสามารถรายงานได ตามกาหนด พ จารณากล นกรองงานนาเสนอผ บ งค บบ ญชา เพ อพ จารณาส งการ และปฏ บ ต งานอ นตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย งานอบ - อ ดนายาไม ทาหน าท ร บผ ดชอบดาเน นการด านอบไม งานการค า ม หน าท ร บผ ดชอบดาเน นการควบค มสต อก รวบรวม แสวงหาแหล งจาหน ายส นค า การต ดต อหน วยงานต างๆ เพ อนาเสนอส นค าของหน วยงานและการให บร หารหล ง การขาย ตรวจสอบรวบรวมข อม ลและจ ดทารายงานผลการดาเน นงาน ให ความร วมม อในการ ให ข อม ลด านส นค าของ อ.อ.ป. ก บล กค าท งภาคร ฐและเอกชน และปฏ บ ต งานอ นตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

ส วนท 2 การบร หารจ ดการของศ นย บร การว ชาการ

ส วนท 2 การบร หารจ ดการของศ นย บร การว ชาการ ส วนท 2 การบร หารจ ดการของศ นย บร การว ชาการ 2. การบร หารจ ดการภายในของศ นย บร การว ชาการ 2.1 ช อผ บร หารและบ คลากร 2.1.1 รายนามผ บร หารศ นย บร การว ชาการ จ านวน 1 คน ม ด งน - อาจารย จ ล ม ระเสน ต าแหน

More information

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล 1.1 การก าหนดค ณสมบ ต ของตาแหน ง 1.2 ว ธ การร บสม คร 1.3 จ ดทาค ม อกฎระเบ ยบว น ย 1.4 การปฐมน เทศ 1.5 การปฏ บ ต เม อพน กงานทาผ ด 5 = ก าหนดค ณสมบ ต ก าหนดให

More information

ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท

ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 1 ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท 1 ค าน า ค ม อการให บร การ กองอาคารสถานท เล มน จ ดท าข น เพ อให การจ ดระบบการให บร การภายในมหาว ทยาล ยมหาสารคามเป นไป ในร ปแบบของการใช

More information

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ 1 โรงเร ยนเป นสถาบ นการศ กษาท ม บทบาทต อการพ ฒนาคนให เป นผ ม ความร ความค ด ม บ คล ก ล กษณะและพฤต กรรมท ด งาม โดยเฉพาะโรงเร ยนประถมศ กษาซ งถ อว าเป นโรงเร ยนของช

More information

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ สารบ ญ หน า ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานการเจ าหน าท ๒ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานคล ง ๕ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานสารบรรณ ๗ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ ๘ ต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ หล กการและเหต ผล สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ให ความสาค ญต อการพ ฒนาบ คคลค อนข างส ง ซ งในแต ละป การศ กษาจะจ ดสรรงบประมาณสาหร

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

งานบร การว ชาการ ค ม อปฏ บ ต งานบ คลากรประจาสาน กงานคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร

งานบร การว ชาการ ค ม อปฏ บ ต งานบ คลากรประจาสาน กงานคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร งานบร การว ชาการ งานบร หารว ชาการภายในคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได แก งานท เก ยวข องก บพ นธก จ ผล ตบ ณฑ ต เช น งานตารางสอน การจ ดกรรมการค มสอบ การจ ดสอบ การว ดผลและประเม นผล งานว ชาการ คาจ ดความ ตารางสอน

More information

การจ ดซ อจ ดจ างให เป นไปตามระเบ ยบพ สด... มณเฑ ยร เจร ญผล รองผ ว าการตรวจเง นแผ นด น

การจ ดซ อจ ดจ างให เป นไปตามระเบ ยบพ สด... มณเฑ ยร เจร ญผล รองผ ว าการตรวจเง นแผ นด น การจ ดซ อจ ดจ างให เป นไปตามระเบ ยบพ สด... มณเฑ ยร เจร ญผล รองผ ว าการตรวจเง นแผ นด น องค กรตามร ฐธรรมน ญ ประกอบด วย 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. คณะกรรมการการเล อกตง (ก.ก.ต.) คณะกรรมการป องก นและปราบปรามการ ท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ ร บจ ำง

2. ค ณสมบ ต ของผ ร บจ ำง ข อกำหนด(TOR) กำรจ ำงเหมำพน กงำนประจำฝ ำยสำรบรรณ ด ำนลงระบบงำนสำรบรรณร บ-ส งเร องภำยใน ภำยนอก-ออกเลขท หน งส อ สำน กงำนเลขำน กำรกรม กรมโรงงำนอ ตสำหกรรม จำนวน 1 คน 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อให การปฏ บ ต งานด

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล

๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล การจ ดการความเส ยง สารบ ญ เน อหา หน า การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล 1 การจ ดการความเส ยงการให บร การเคร อข ายและการสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน 11 การจ ดการความเส ยงด านการเง นและ 23 ๑. การจ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 29 กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เน องจาก การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

ว ทยาล ยฯ 1.4 เพ อให เป นแนวทางในการดาเน นงานด านการอบรมพ ฒนาบ คลากรในร ปแบบต างๆ ให ม ความสอดคล อง ก บระบบงานของหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง

ว ทยาล ยฯ 1.4 เพ อให เป นแนวทางในการดาเน นงานด านการอบรมพ ฒนาบ คลากรในร ปแบบต างๆ ให ม ความสอดคล อง ก บระบบงานของหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง เร อง การประช ม อบรม ส มมนา ภายนอก 1.0 ว ตถ ประสงค 1.1 ใช เป นแนวทางในการอน ม ต ส งบ คลากรเข าประช ม อบรม ส มมนาภายนอก 1.2 การเบ กจ ายเง นงบประมาณอบรมพ ฒนาให เป นไปตามข อปฏ บ ต ทางการเง น พ.ศ.2556 1.3

More information

นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นโยบายการบร หารราชการ กองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘... ท ามกลางกระแสการเปล ยนแปลงท เก ดข นอย างรวดเร วในป จจ บ น ประชาชนม ความคาดหว

More information

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

สาระสาค ญร างพระราชบ ญญ ต ส งเสร ม และร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ...

สาระสาค ญร างพระราชบ ญญ ต ส งเสร ม และร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ... สาระสาค ญร างพระราชบ ญญ ต ส งเสร ม และร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ.... ไพโรจน พลเพชร ประธานอน กรรมการพ จารณาปร บปร งกฎหมายด านส งแวดล อม กรรมการปฏ ร ปกฎหมาย เหต ผลและความจาเป น พ.ร.บ.ส งเสร มและร กษาค

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต รายงานการประเม นโครงการ เร อง การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต ผ จ ดทาโครงการ :: รศ.ดร.ว มล ชอบช นชม

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นล กจ างช วคราว

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นล กจ างช วคราว ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นล กจ างช วคราว ด วยว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถม ความประสงค ขยายระยะเวลาร บสม ครบ คคล เพ อบรรจ

More information

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สาน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1. หล กการ สร ปผลการดาเน นงานตาม แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

More information