แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล"

Transcription

1 แผนกลย ทธ การบร หาร ๑. HR Scorecard ก บการบร หารในภาคร ฐของไทย HR Scorecard เป นเคร องม อสาหร บใช ประเม นความสาเร จด านการบร หารของ องค กรเพ อนาไปส การพ ฒนาและเพ มข ดสมรรถนะขององค กรให ม ความเข มแข งและสอดร บก บภารก จขององค กร สาน กงาน ก.พ. ในฐานะหน วยงานหล กท กาก บด แลการบร หารงานบ คคลของหน วยงานภาคร ฐของ ประเทศไทย ได เล งเห นความจาเป นท จะต องม การปร บเปล ยนแนวทางการบร หารงานบ คคลของภาคร ฐ ท งน เพ อให ม ความย ดหย นรองร บก บการเปล ยนแปลงของโลกและเพ อให บ คลากรภาคร ฐม ค ณภาพในระด บมาตรฐานสากล ด งเหต ผลความจาเป นท สาน กงาน ก.พ. ได ว เคราะห ไว ด งน ๑) ในการบร หารงานแบบบ รณาการ ส วนราชการและจ งหว ดจาเป นต องม อ สระในการบร หาร กาล งคนของตนเอง เพราะความสาเร จในการบร หารราชการข นอย ก บการท ส วนราชการม กาล งคนท ม ค ณภาพและ สมรรถนะในจานวนท เหมาะสมก บภารก จในป จจ บ นและพร อมร บก บสภาพแวดล อมท อาจเปล ยนแปลงไปในอนาคต ๒) ส วนราชการและจ งหว ดจาเป นต องม ระบบการบร หารท ม ความเข มแข งและ ม สมรรถนะส ง การบร หารซ งเป นส วนหน งของห วงโซ แห งค ณค า (Value Chain) ในกระบวนการ บร หารราชการจ งไม ได เป นแค เพ ยงงานสน บสน น แต ต องเป นห นส วนเช งย ทธศาสตร ในการบร หารราชการ (Strategic Partner) ท ทาหน าท ช วยสน บสน นให ส วนราชการใช ในฐานะท เป นท น (Human Capital) สาหร บ การบร หารราชการเพ อบรรล ว ส ยท ศน นโยบาย ภารก จ และว ตถ ประสงค ตามท ต งไว ๓) การประเม นสมรรถนะระบบการบร หาร จะช วยให ผ บร หารของส วนราชการ และจ งหว ดซ งร บผ ดชอบการบร หารในส งก ดโดยตรงได ทราบสภาพป จจ บ นและป ญหาของการใช อ นจะนาไปส การพ ฒนาผลการปฏ บ ต ราชการด านการบร หาร ซ งจะช วยให บรรล ภารก จ และเป นกลไกสาค ญท จะช วยให ผ บร หารท กระด บตลอดจนผ ปฏ บ ต งานในหน วยงานบร หาร ได พ ฒนาสมรรถนะท จาเป นเพ อให การบร หารได ประโยชน ส งส ด ๔) การกระจายอานาจด านการบร หารจะช วยสร างความเข มแข งให ก บส วนราชการ ได จาเป นต องม กลไกท กาหนดความส มพ นธ ระหว างองค กรกลางการบร หารก บส วนราชการ การประเม นสมรรถนะระบบบร หาร อาจเป นเคร องม อสาหร บช วยกาหนดท ศทางความส มพ นธ ด งกล าวได โดยองค กรกลางจะทาหน าท อานวยความสะดวก ช วยเหล อ แนะนาและให คาปร กษาตลอดจนกระต นจ งใจ ม ใช การควบค ม ๒. ประโยชน ของการนาระบบ HR Scorecard มาใช ในการบร หาร ๑) เพ อให สามารถพ ฒนาระบบและสร างกลไกการประเม น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ตลอดจนความ ค มค าและความพร อมร บผ ดในการบร หารสาหร บส วนราชการ อ นจะเป นช องทางในการให ข อม ล ย อนกล บเก ยวก บสภาพป ญหาและแนวทางการพ ฒนาระบบบร หาร ซ งจะช วยให ส วนราชการสามารถ บร หารกาล งคนให เก ดประโยชน ส งส ด เพ อบรรล ภารก จและท ต งไว

2 ๒ ๒) เพ อให การบร หารม ความเข มแข ง สามารถปฏ บ ต งานในฐานะห นส วนเช ง ย ทธศาสตร ในการบร หารราชการได ๓) เพ อให ส วนราชการสามารถร บผ ดชอบต อย ทธศาสตร และว ธ ปฏ บ ต ด านการบร หารทร พยากร บ คคลได ด วยตนเอง โดยม องค กรกลางบร หาร (สาน กงาน ก.พ.) เป นผ ให คาปร กษา ช วยเหล อ และ แนะนา ๓. องค ประกอบของ HR Scorecard สาน กงาน ก.พ. ได ทาการศ กษาและว เคราะห แบบแผนการปฏ บ ต ท ด (Best Practice) เก ยวก บ การประเม นระบบบร หารของภาคร ฐและเอกชนท งในและต างประเทศ จ งได กาหนดองค ประกอบของ การประเม นผลสาเร จด านการบร หารของส วนราชการและจ งหว ดไว ๔ ส วนด งน องค ประกอบของระบบ HR Scorecard มาตรฐานความสาเร จของระบบบร หาร (HR Standard for for Success) ป จจ ยท จะนาไปส ความสาเร จ (Critical Success Factors) 3. มาตรว ดและต วช ว ดความสาเร จ (Measures and Indicators) 4. ผลการดาเน นงาน (Evidence, Application and Reports) มาตรฐานความสาเร จของระบบบร หารในส วนราชการและจ งหว ด (Standard for Success) หมายถ ง ผลการบร หารราชการด านการบร หารซ งเป นส ดท ายท ส วนราชการต องบรรล ป จจ ยท จะนาไปส ความสาเร จ (Critical Success Factors) หมายถ ง นโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการและการดาเน นการต างๆ ด านการบร หาร ซ งจะทาให ส วนราชการและจ งหว ด บรรล มาตรฐานความสาเร จ มาตรว ดหร อต วช ว ดความสาเร จ (Measures and Indicators) หมายถ ง ป จจ ยหร อต วท บ งช ว าส วนราชการและจ งหว ดม ความค บหน าในการดาเน นการตามนโยบายแผนงาน โครงการและมาตรการด านการ บร หาร ซ งม ความสอดคล องก บมาตรฐานแห งความสาเร จ จนบรรล ท ต งไว มากน อยเพ ยงใด ผลการดาเน นงาน หมายถ ง ข อม ลจร งท ใช เป นหล กฐานในการประเม นว าส วนราชการและ จ งหว ดได ดาเน นการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด านการบร หารงาน ซ งม ความสอดคล อง

3 ๓ ก บมาตรฐานแห งความสาเร จ อ.ก.พ. ว สาม ญเก ยวก บการบร หารกาล งคนภาคร ฐอย างม ประส ทธ ภาพได เห นชอบข อเสนอของ สาน กงาน ก.พ. ในการกาหนดมาตรฐานความสาเร จด านการบร หารไว เป นแนวทางให ส วนราชการ บร หารย ทธศาสตร และเป นแนวทางในการประเม นการบร หารของส วนราชการ สร ปได เป น ๕ ม ต ด งภาพแสดงต อไปน 4 ค ณภาพช ว ตและความสมด ล ระหว างช ว ตก บการท างาน ความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมในการท างาน และระบบงาน สว สด การและส งอ านวยความสะดวก ความส มพ นธ อ นด ระหว างผ ปฏ บ ต งาน ท กระด บ 5 ความพร อมร บผ ด ด านการบร หาร การต ดส นใจบนหล กความสามารถ หล กค ณธรรมหล กน ต ธรรม หล กส ทธ มน ษยชน ความโปร งใสของกระบวนการ และพร อมร บการตรวจสอบ 1 ความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร การบร หารก าล งคนกล มท ม ท กษะและสมรรถนะส ง การสร าง พ ฒนา และส บทอดต าแหน ง 3 ประส ทธ ผลของ การบร หาร การร กษาไว ซ งข าราชการท จ าเป นต อการบรรล เป าหมาย ความพ งพอใจต อนโยบาย/มาตรการ การบร หาร การเร ยนร และพ ฒนา ระบบการบร หาร นโยบาย แผนงาน และมาตรการด าน ผลการปฏ บ ต งาน การวางแผนและบร หารก าล งคน ประส ทธ ภาพของการบร หาร ก จกรรมและกระบวนการบร หาร ระบบฐานข อม ล ความค มค าของค าใช จ ายในก จกรรมการบร หาร เทคโนโลย เพ อการบร หาร 2 ม ต ท ๑ ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร หมายถ ง การท ส วนราชการและจ งหว ด ม แนวทางและ ว ธ การบร หารท สอดคล องและสน บสน นให ส วนราชการและจ งหว ดบรรล พ นธก จ และ ว ตถ ประสงค ท ต งไว ด วยการวางแผนกาล งคนท งในเช งปร มาณและค ณภาพ รวมท งม นโยบาย แผนงาน โครงการและ มาตรฐานด านการบร หารเพ อพ ฒนาและร กษาบ คลากรท ม ท กษะหร อสมรรถนะส งไว ม แผนการสร างและพ ฒนา ผ บร หารท กระด บอ กด วย ม ต ท ๒ ประส ทธ ภาพของกระบวนการบร หาร หมายถ ง ก จกรรมและกระบวนการ บร หารของส วนราชการและจ งหว ดท ม ประส ทธ ภาพ เช น การสรรหาค ดเล อก การบรรจ แต งต ง การ พ ฒนา การเล อนข นเล อนตาแหน ง การโยกย ายและก จการด านการบร หารอ นๆ ม ความถ กต องและ ท นเวลา ม ระบบฐานข อม ลด านการบร หารท ม ความถ กต อง เท ยงตรง ท นสม ย ส ดส วนค าใช จ าย สาหร บก จกรรมและกระบวนการบร หารต องบประมาณสะท อนผล ตภาพของบ คลากร

4 ๔ ม ต ท ๓ ประส ทธ ผลของการบร หาร หมายถ ง นโยบาย แผนงาน โครงการและ มาตรการด านการบร หารของส วนราชการก อให เก ดผลด งน ค อ การร กษาไว ซ งข าราชการ ความพ ง พอใจของข าราชการต อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หาร การสน บสน นให เก ดการเร ยนร และพ ฒนาอย างต อเน อง รวมท งม ระบบการบร หารผลงาน (Performance Management) ท เน น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ม ต ท ๔ ความพร อมร บผ ดด านการบร หาร หมายถ ง การท ส วนราชการและจ งหว ด จะต องร บผ ดต อการต ดส นใจและผลของการต ดส นใจด านการบร หาร ตลอดจนการดาเน นการด าน ว น ย โดยคาน งถ งความสามารถและผลงาน หล กค ณธรรม หล กน ต ธรรม และหล กส ทธ มน ษยชน รวมท งม ความโปร งใส ในท กกระบวนการบร หาร ม ต ท ๕ ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บการทางาน หมายถ ง การท ส วนราชการหร อ จ งหว ดม นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ งจะนาไปส การพ ฒนาค ณภาพช ว ตของข าราชการและบ คลากร ภาคร ฐ ได แก ความพอใจต อสภาพแวดล อมในการทางาน ระบบงานและบรรยากาศการทางาน ม การจ ดสว สด การ และส งอานวยความสะดวกเพ มเต มท ไม ใช สว สด การภาคบ งค บตามกฎหมาย ซ งม ความเหมาะสม สอดคล องก บความ ต องการและสภาพของส วนราชการ ม การส งเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างฝ ายบร หารของส วนราชการและจ งหว ด ก บข าราชการและบ คลากรผ ปฏ บ ต งาน ****************************************************

5 ต ากว า มาก ต ากว า ตรงตาม เหน อกว า ยอดเย ยม ต วช ว ด เป าประสงค ม ต ว ส ยท ศน บร หารอย างม ออาช พ เพ อสร างบ คลากรท ม ค ณภาพ ค ณธรรม และม ความส ข พ นธก จ 1. พ ฒนาและวางระบบบร หารให ม ความ ท นสม ย โปร งใสและม ประส ทธ ภาพ 2. พ ฒนาและส งเสร มให บ คลากรม สมรรถนะส ง 3. สร างกลไกท สน บสน นค ณภาพช ว ตท ด และการทางานท ท นสม ย ม ต ท 1 ด านความ สอดคล องเช ง ย ทธศาสตร ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด 1. ม การสารวจความต องการ อ ตรากาล ง 2. ม การประชาส มพ นธ ถ ายทอด ว ส ยท ศน กลย ทธ ด านการบร หาร ให ทราบโดยท วถ ง ท งองค กร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร 1. การจ ดทาระบบ Competency Based Management 2. การปร บปร งและพ ฒนาระบบข อม ลเพ อการบร หารและการปฏ บ ต งาน 3. การปร บเปล ยนว ฒนธรรมการทางานและค าน ยมในการปฏ บ ต ราชการ 4. การยกระด บข ดความสามารถในการบร หารให ม ประส ทธ ภาพและม มาตรฐานส ง 5. การบร หารด วยความโปร งใส 6. การพ ฒนาระบบบร หารผลการปฏ บ ต งาน 7. การยกระด บความส มพ นธ ของบ คลากรและส งแวดล อมในการทางาน 8. การเสร มสร างให ข าราชการเป นผ ปฏ บ ต งานโดยม งผลส มฤทธ 1. ระด บความสาเร จของการ สารวจความต องการอ ตรากาล ง 2 จ านวนคร งของการ ประชาส มพ นธ ถ ายทอดว ส ยท ศน กลย ทธ ฯ ข อม ล พ นฐาน (Baseline) ระด บเป าหมาย น าหน ก(ร อยละ) % 20% ผ ร บผ ดชอบ % 20% + กองฝ กอบรม 3 ม การทบทวน Job Description ของท กตาแหน งให ม ความถ กต อง 4 บ คลากรท กตาแหน งได ร บการ ว เคราะห เพ อหาความจ าเป นในการ พ ฒนา 5. สร างระบบข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง 3. ร อยละของ Job Description ประจ าตาแหน งท ได ร บทบทวน เพ อจ ดทา Competency Profile 4. ระด บความสาเร จของการ จ ดทา Training Roadmap 5. ระด บความสาเร จของการวาง ระบบข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง Unknown % 20% 25% Unknown % 20% กองฝ กอบรม Unknown % 20%

6 ต ากว า มาก ต ากว า ตรงตาม เหน อกว า ยอดเย ยม ต วช ว ด เป าประสงค ม ต ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด ม ต ท 2 ด านประส ทธ ภาพ ของการบร หาร ม ต ท 3 ด านประส ทธ ผล ของการบร หาร 6 ม ฐานข อม ลบ คลากรท ม ความ สมบ รณ ท นสม ย และตรงก บความ ต องการ 7 ปร บปร งระบบและฐานข อม ลให เป น ระบบเด ยวก น 8 ม การพ ฒนาท กษะใหม ด านการ บร หารให ก บ บร หารงานบ คคล - การบร หารงานบ คคลแนวใหม - เคร องม อการบร หารทร พยากร บ คคล เช น Competency, Performance Mgnt, KM 9. ม ค ม อมาตรฐานการทางานด านการ บร หาร 10. ม ว ฒนธรรมการทางานเป นท ม แลกเปล ยน และเร ยนร ต อเน อง 11. ม มาตรฐานและต วช ว ดเพ อ ประเม นผลการปฏ บ ต งานรายบ คคล 6. ร อยละของข อม ลบ คลากรท ได ร บการปร บปร ง 7. ระด บความสาเร จของการ ปร บปร งระบบและฐานข อม ล 8. จ านวนบ คลากรท ผ านการ ฝ กอบรมหล กส ตรท กาหนด 9. ระด บความสาเร จของการ จ ดทาค ม อมาตรฐานการทางาน ด านการบร หาร 10. ร อยละของความพ งพอใจต อ การทางาน และการเร ยนร ร วมก น 11. ระด บความสาเร จของการ จ ดทามาตรฐานและต วช ว ดเพ อ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน รายบ คคล ข อม ล พ นฐาน (Baseline) ระด บเป าหมาย น าหน ก(ร อยละ) ผ ร บผ ดชอบ Unknown % 25% + ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ Unknown % 25% ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ Unknown % 25% 20% กองฝ กอบรม Unknown % 25% Unknown % 50% กองฝ กอบรม Unknown % 50% 15%

7 ต ากว า มาก ต ากว า ตรงตาม เหน อกว า ยอดเย ยม ต วช ว ด เป าประสงค ม ต ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด ม ต ท 4 ด านความพร อมร บ ผ ดต อการบร หาร 12. ม ช องทางหลากหลายให ข าราชการท กระด บซ กถามและร บฟ ง คาช แจงในข นตอน กระบวนการ บร หารได อย างม ประส ทธ ภาพ 13. ม การสารวจความค ดเห นของ ข าราชการต อกระบวนการร บข อ ร องเร ยน 12.1 จ านวนช องทางสาหร บการ ซ กถามและร บฟ งคาช แจงฯ 12.2 จ านวนคร งของการ ประชาส มพ นธ เร องช องทางการ ซ กถามและร บฟ งคาช แจง 13. ร อยละของจ านวนแบบ สารวจความค ดเห นท ส งค น ข อม ล พ นฐาน (Baseline) ระด บเป าหมาย Unknown % น าหน ก(ร อยละ) ผ ร บผ ดชอบ 50% Unknown % 20% Unknown % 50% ม ต ท 5 ด านค ณภาพช ว ต และความสมด ลย ระหว างช ว ตก บการ ทางาน 14. บ คลากรม ส วนในการกาหนด สว สด การท เหมาะสมก บตนเอง 15. ม ก จกรรมท ส งเสร มความส มพ นธ ระหว างบ คลากร 14. ร อยละของความพ งพอใจต อ สว สด การ 15. จ านวนก จกรรมท ส งเสร ม ความส มพ นธ ระหว างบ คลากร Unknown % 50% 20% Unknown % 50% กองฝ กอบรม

8 แผนงาน/โครงการท รองร บแผนกลย ทธ รายการแผนงาน / โครงการ ม ต ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด แผนงาน/ โครงการ ระยะเวลา ดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ การต ดตามผล ม ต ท 1 ด านความ สอดคล องเช ง ย ทธศาสตร 1. การจ ดทาระบบ Competency Based Management 1. ม การสารวจความ ต องการอ ตรากาล ง 2. ม การประชาส มพ นธ ถ ายทอดว ส ยท ศน กล ย ทธ ด านการบร หาร ให ทราบ โดยท วถ งท งองค กร 3 ม การทบทวน Job Description ของท ก ตาแหน งให ม ความถ กต อง 1. ระด บความสาเร จของ การสารวจความต องการ อ ตรากาล ง 2. ร อยละของบ คลากรท ร บร เก ยวก บว ส ยท ศน กลย ทธ การบร หาร 3. ร อยละของ Job Description ประจ า ตาแหน งท ได ร บทบทวน 1. โครงการ ปร บปร งแผน อ ตรากาล ง 2. โครงการ ประชาส มพ นธ แผน กลย ทธ ด านการ บร หารทร พยากร บ คคล 3. โครงการจ ดทา สมรรถนะประจ า ตาแหน ง (Competency Profile) ตค.50-ธค 52 มค.51- กย.54 มค.51- ธค.52 + กองฝ กอบรม รายงานความก าวหน า รายงานความก าวหน า รายงานความก าวหน า 8. เสร มสร างให ข าราชการเป น ผ ปฏ บ ต งานโดยม ง ผลส มฤทธ 4 บ คลากรท กตาแหน ง ได ร บการว เคราะห เพ อหา ความจ าเป นในการพ ฒนา 5. สร างระบบข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง 4. ระด บของความสาเร จ ของการจ ดทา Training Roadmap 5. ระด บความสาเร จของ การวางระบบข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง 4. โครงการจ ดทา แผน พ ฒนา บ คลากรรายบ คคล และ Training Roadmap 5. โครงการ ปร บปร งระบบ ข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง มค.52- กย.53 กองฝ กอบรม รายงานความก าวหน า ต.ค.52-ก.ย.54 รายงานความก าวหน า

9 แผนงาน/โครงการท รองร บแผนกลย ทธ รายการแผนงาน / โครงการ ม ต ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด แผนงาน/ โครงการ ระยะเวลา ดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ การต ดตามผล ม ต ท 2 ด านประส ทธ ภาพ ของการบร หาร 2. การปร บปร งและ พ ฒนาระบบข อม ลเพ อ การบร หารทร พยากร บ คคลและการ ปฏ บ ต งาน 6 ม ฐานข อม ลบ คลากรท ม ความสมบ รณ ท นสม ย และตรงก บความต องการ 7 ปร บปร งระบบและ ฐานข อม ลให เป นระบบ เด ยวก น 6. ร อยละของข อม ล บ คลากรท ได ร บการ ปร บปร ง 7. ระด บความสาเร จของ การปร บปร งระบบและ ฐานข อม ล 6. โครงการ ปร บปร งข อม ล บ คลากร 7. โครงการ เช อมโยงข อม ล บ คลากรระหว าง ส วนกลางและส วน ภ ม ภาค ตค.50- ธค.52 กพ.51 - สค.52 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ+ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ รายงานความก าวหน า รายงานความก าวหน า ม ต ท 2 ด านประส ทธ ภาพ ของการบร หาร (ต อ) 4. การยกระด บข ด ความสามารถในการ บร หาร ให ม ประส ทธ ภาพและ ม มาตรฐานส ง 8. ม การพ ฒนาท กษะ ใหม ด านการบร หาร ให ก บ บร หารงาน บ คคล - การบร หารงานบ คคล แนวใหม - เคร องม อการบร หาร เช น Competency, Performance Mgnt, KM 9. ม ค ม อมาตรฐานการ ทางานด านการบร หาร 8. จ านวนบ คลากรท ผ าน การฝ กอบรมหล กส ตรท กาหนด 9.ระด บความสาเร จของการ จ ดทาค ม อมาตรฐานการ ทางานด านการบร หาร 8. โครงการพ ฒนา ข ดความสามารถ ของบ คลากรด าน บร หารทร พยากร บ คคล 9. โครงการจ ดทา มาตรฐานการ ปฏ บ ต งานด าน ตค.50- ม ย.52 กองฝ กอบรม รายงานความก าวหน า ตค.50- กย.52 รายงานความก าวหน า

10 แผนงาน/โครงการท รองร บแผนกลย ทธ รายการแผนงาน / โครงการ ม ต ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด แผนงาน/ โครงการ ระยะเวลา ดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ การต ดตามผล ม ต ท 3 ด านประส ทธ ผล ของการบร หาร 3. การปร บเปล ยน ว ฒนธรรมการทางาน และค าน ยมในการ ปฏ บ ต ราชการ 6. การพ ฒนาระบบ บร หารผลการ ปฏ บ ต งาน 10. ม ว ฒนธรรมการ ทางานเป นท ม แลกเปล ยน และเร ยนร ต อเน อง 11. ม มาตรฐานและ ต วช ว ดเพ อประเม นผลการ ปฏ บ ต งานรายบ คคล 10. ร อยละของความพ ง พอใจต อการทางาน และ การเร ยนร ร วมก น 11. ระด บความสาเร จของ การจ ดทามาตรฐานและ ต วช ว ดเพ อประเม นผลการ ปฏ บ ต งานรายบ คคล 10. โครงการปร บ เปล ยนว ฒนธรรม และค าน ยมในการ ปฏ บ ต งาน 11. โครงการ พ ฒนาระบบบร หาร ผลการปฏ บ ต งาน ตค.50- ม ย.52 กองฝ กอบรม รายงาน ความก าวหน าท ก 6 เด อน ม ย.51-ม ย.53 รายงาน ความก าวหน าท ก 6 เด อน ม ต ท 4 ด านความพร อม ร บผ ดต อการ บร หารทร พยากร บ คคล 5. การบร หาร ด วย ความโปร งใส 12. ม ช องทางหลากหลาย ให ข าราชการท กระด บ ซ กถามและร บฟ งคาช แจง ในข นตอน กระบวนการ บร หารได อย างม ประส ทธ ภาพ 12.1 จ านวนช องทาง สาหร บการซ กถามและร บ ฟ งคาช แจงฯ 12.2 จ านวนคร งของการ ประชาส มพ นธ เร องช องทาง การซ กถามและร บฟ งคา ช แจง มค.51-ธค.52 รายงาน ความก าวหน าท ก 6 เด อน รายงาน ความก าวหน าท ก 6 เด อน 13. ม การสารวจความ ค ดเห นของข าราชการต อ กระบวนการร บข อร องเร ยน 13. ร อยละของจ านวนแบบ สารวจความค ดเห นท ส งค น 12. โครงการจ ดทา ระบบร บข อ ร องเร ยนเก ยวก บ การบร หาร รายงาน ความก าวหน าท ก 6 เด อน

11 แผนงาน/โครงการท รองร บแผนกลย ทธ รายการแผนงาน / โครงการ ม ต ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด แผนงาน/ โครงการ ระยะเวลา ดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ การต ดตามผล ม ต ท 5 ด านค ณภาพช ว ต และความสมด ลย ระหว างช ว ตก บ การทางาน 7. การยกระด บ ความส มพ นธ ของ บ คลากรและ ส งแวดล อมในการ ทางาน 14. บ คลากรม ส วนในการ กาหนดสว สด การท ตรงก บ ความต องการ 14. ร อยละของความพ ง พอใจต อสว สด การ 13. โครงการ ปร บปร งสว สด การ ตค.52- กย.53 รายงาน ความก าวหน าท ก 6 เด อน และ ประเม นผล โครงการ 15. ม ก จกรรมท ส งเสร ม ความส มพ นธ ระหว าง บ คลากร 15. จ านวนก จกรรมท ส งเสร มความส มพ นธ ระหว างบ คลากร 14. โครงการ ส งเสร ม ความส มพ นธ ระหว างบ คลากร ม ย.51-กย.54 กองฝ กอบรม รายงาน ความก าวหน าท ก 6 เด อน และ ประเม นผล ก จกรรมท ได ดาเน นการ

12 1.ด านความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร ขอบเขตโครงการในแผนกลย ทธ ม ต โครงการ ว ตถ ประสงค ขอบเขตงาน ป จจ ยแห งความส าเร จ 1. โครงการปร บปร งแผน เพ อทบทวนอ ตรากาล งของกรม และจ ดทาแผน - แบบสารวจต องม ความช ดเจน อ ตรากาล ง อ ตรากาล งให ม ความสอดคล องก บสมรรถนะท - การตอบแบบสารวจต องม การ ต องการและสอดคล องก บย ทธศาสตร และ ว เคราะห บนพ นฐานของความ ภารก จของกรมฯ 2. โครงการประชาส มพ นธ แผนกลย ทธ ด านการบร หาร 3. โครงการจ ดทาสมรรถนะ ประจาตาแหน ง (Competency Profile) 4. โครงการจ ดทาแผนพ ฒนา บ คลากรรายบ คคลและ Training Roadmap เพ อเผยแพร ว ส ยท ศน และแผนกลย ทธ การ บร หารให ทราบอย างท วถ งท ง ส วนกลางและภ ม ภาค โดยเน นให ทราบถ ง ว ตถ ประสงค แนวทาง และความ ก าวหน า รวมท งผลการดาเน นการ เพ อจ ดทาสมรรถนะท จาเป นประจาตาแหน ง ต างๆ ของกรม เพ อให การพ ฒนาบ คลากรตรงก บความต องการ และความจาเป นในการปฏ บ ต งานรองร บ ย ทธศาสตร และภารก จของกรม - สารวจอ ตรากาล งในป จจ บ น - สารวจความต องการอ ตรากาล งของแต ละหน วยงาน - ว เคราะห ย ทธศาสตร กรม - ว เคราะห อ ตรากาล งท จาเป นและม ความสอดคล อง ก บย ทธศาสตร และภารก จของกรมฯ - จ ดทาแผนอ ตรากาล ง - แต งต งคณะทางาน - จ ดทาแผนประชาส มพ นธ ซ งระบ ก จกรรมการท เหมาะสม และม ประส ทธ ภาพ - ทบทวน Job Description ของท กตาแหน ง - ศ กษา Core และ Functional Competency ของแต ละตาแหน ง - ศ กษาย ทธศาสตร กรมฯ 1. สารวจและประเม นบ คลากรตาม Competency Profile ท ได จ ดทาข น เพ อหา As is 2. การประเม นทาได ท งในร ปการประเม นตนเอง และการทา แบบทดสอบ 3. ว เคราะห หา Gap 4. จ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล เป นจร ง - กาหนดระยะเวลาท เพ ยงพอ สาหร บการตอบแบบสารวจ - การประชาส มพ นธ อย างท วถ ง และต อเน องตลอด 4 ป -ม การทบทวนJob Description ของท ก ตาแหน งให ม ความถ กต อง 1. ต องม การว เคราะห หา Competency ท จาเป นต องได ร บการพ ฒนา

13 ม ต โครงการ ว ตถ ประสงค ขอบเขตงาน ป จจ ยแห งความส าเร จ 2. ด านประส ทธ ภาพ ของการบร หาร 5. โครงการปร บปร งระบบ ข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง 6. โครงการปร บปร งข อม ล บ คลากร 7. โครงการเช อม โยงข อม ล บ คลากรระหว างส วนกลาง ก บภ ม ภาค 1. เพ อด งด ด ร กษาและจ งใจคนเก ง คนด ม ผลงานท ก อให เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ให อย ในระบบราชการ 2. เพ อพ ฒนาข าราชการผ ม ศ กยภาพส งอย าง ต อเน องและเป นระบบ 3. เพ อเตร ยมผ นาซ งม ค ณภาพ ค ณธรรม จร ยธรรม และประสบการณ สาหร บตาแหน ง ประเภทบร หาร ประเภทอานวยการ และ ประเภทว ชาการระด บเช ยวชาญข นไป เพ อให ม ฐานข อม ลบ คลากร พร อมใช งานด าน บร หารอย างม ประส ทธ ภาพ เพ อให ข อม ลท ได ร บการปร บปร งแล วสามารถ เช อมโยงก นท งในส วนกลางและภ ม ภาคอย างม ประส ทธ ภาพ 1. สรรหาข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง 2. กาหนดค ณสมบ ต ผ เข าร บการค ดเล อก 3. ดาเน นการค ดเล อก 4. พ ฒนาข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง 5. เสร มสร างแรงจ งใจ 1. สารวจข อม ลบ คลากรท วท งกรมฯ 2. ตรวจสอบความถ กต องของข อม ลท ม อย ในระบบฐานข อม ล 3. แก ไขปร บปร งเพ อให เก ดความถ กต องสมบ รณ 1. ศ กษาระบบเทคโนโลย ท ใช สาหร บเก บข อม ลบ คลากรท ใช ในส วนกลางและภ ม ภาคท ใช อย ในป จจ บ น 2. ออกแบบระบบให สามารถเช อมโยงข อม ลบ คลากรระหว าง ส วนกลางและภ ม ภาค 3. ปร บปร งแก ไขพร อมต ดต งให ระบบข อม ลสารสนเทศ บ คลากรสามารถเช อมโยงใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 1. การกาหนดเกณฑ การค ดเล อกท ช ดเจนและม ประส ทธภาพ 2. ม ผ เข าร บสม ครโครงการ 1. ข อม ลด านบ คลากรต องม ความ ถ กต อง สมบ รณ ท นสม ย 1. ระบบท ใช ต องเป นระบบเด ยวก นท ง ในส วนกลางและภ ม ภาค

14 ม ต โครงการ ว ตถ ประสงค ขอบเขตงาน ป จจ ยแห งความส าเร จ 3 ด านประส ทธ ผลของ การบร หารทร พยากร บ คคล 8. โครงการพ ฒนาข ด ความสามารถของบ คลากร ด านบร หาร 9. โครงการจ ดทามาตรฐาน การปฏ บ ต งานด านทร พยากร บ คคล 10. โครงการปร บเปล ยน ว ฒนธรรมและค าน ยมใน การปฏ บ ต งาน 11. โครงการพ ฒนาระบบ บร หารผลการปฏ บ ต งาน เพ อให บ คลากรของเจ าหน าท และกอง ฝ กอบรมม ความร ความสามารถเก ยวก บการ บร หารแนวใหม และสามารถ ลงม อปฏ บ ต ได จร ง เพ อให การทางานด านบร หารม ความช ดเจน และเป นไปในทางเด ยวก น เพ อให บ คลากรของกรมทางหลวงสามารถ ผล กด นงานตามย ทธศาสตร ให ประสบผลสาเร จ และปร บต วท นก บการเปล ยนแปลง 1. เพ อจ ดทาระบบการจ ดทาคาร บรองจนถ ง รายบ คคล 2. เพ อม ร ปแบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ 1. ศ กษาและว เคราะห ความร และท กษะ (Competency) ท จาเป นสาหร บการปฏ บ ต งานของบ คลากรด านบร หารทร พยากร บ คคลได แก เจ าหน าท และกองฝ กอบรม 2. ประเม นความร และท กษะ (Competency) ของบ คลากรด าน บร หารท ม อย ในป จจ บ น 3. ว เคราะห หาความจาเป นในการฝ กอบรมและแผนฝ กอบรม 4. ดาเน นการฝ กอบรม 1. จ ดต งคณะทางานเพ อศ กษา ว เคราะห หากระบวนงานท จาเป นจะต องม แนวทางปฏ บ ต ท ช ดเจนและเป นไปในทาง เด ยวก น 2. ศ กษารายละเอ ยดกระบวนงานท ได ร บการค ดเล อกเพ อ จ ดทาเป นค ม อ 3. ทวนสอบค ม อเพ อให ม ความถ กต องและเข าใจตรงก น 1. จ ดต งคณะทางานเพ อศ กษาป ญหาการทางานในป จจ บ นและ ท ศนคต ต อการทางาน 2. ระดมสมองเพ อหาว ฒนธรรมการทางานแบบใหม 3. กาหนดแนวทางการปร บเปล ยนพร อมจ ดทาแผนงาน 4. ดาเน นการปร บเปล ยน 1. จ ดฝ กอบรมว ธ การจ ดทาคาร บรอง Individual Scorecard ภายในองค กร แก บ คลากรของกรมด วยว ธ การท หลากหลาย 2. กาหนดแบบฟอร มและว ธ การท เหมาะสมก บกรม 3. ดาเน นการจ ดทาคาร บรองการทางานในระด บบ คคล 1. ต องคาน งถ งความร และท กษะการ บร หารงานบ คคลสม ยใหม 1. ต องม ค ม อมาตรฐานการทางานท ม ความสมบ รณ ช ดเจนนาไปปฏ บ ต ได จร ง 1. ต องสร างว ฒนธรรมการทางานเป น ท ม 2. ต องส งเสร มการบร หารการ เปล ยนแปลงให กลายเป นว ฒนธรรม การทางาน 1. ม การกาหนดมาตรฐานและต วช ว ดท ช ดเจนประจาต วบ คลากร

15 ม ต โครงการ ว ตถ ประสงค ขอบเขตงาน ป จจ ยแห งความส าเร จ 4 ด านความพร อมร บ ผ ดต อการบร หาร 12. โครงการจ ดทาระบบร บ ข อร องเร ยนเก ยวก บการ บร หาร เพ อสร างระบบร บข อร องเร ยนด านบ คลากรเช น การสรรหา แต งต ง การเล อนตาแหน งท ช ดเจนม มาตรฐาน 1. ศ กษาและว เคราะห กระบวนงานท ม กม ข อเร ยน 2. สารวจความค ดเห นของผ ใช ต อกระบวนการร บข อร องเร ยน ในป จจ บ นพร อมขอร บข อเสนอแนะ 3. กาหนดแนวทาง ว ธ การ เพ อจ ดทาเป นระบบร บข อร องเร ยน ท ม ประส ทธ ภาพ 4. จ ดทาระบบ 5. ม การสารวจความพ งพอใจ และความค ดเห นอย างสม าเสมอ 1. ช องทางร บข อร องเร ยนต องม ความ หลากหลาย และสะดวก 2. ต องม การสารวจความพ งพอใจต อ กระบวนการร บข อร องเร ยนอย าง สม าเสมอเพ อนาไปปร บปร ง 5 ด านค ณภาพช ว ต และความสมด ล ระหว างช ว ตก บการ ทางาน 13. โครงการปร บปร ง สว สด การ 14. โครงการส งเสร มความ ส มพ นธ ระหว างบ คลากร เพ อให บ คลากรได ร บสว สด การตรงตามความ ต องการของแต ละบ คคล เพ อให ม ก จกรรมอย างต อเน องสาหร บสมาช กใน องค กรซ งสามารถส งเสร มความส มพ นธ ท ด ระหว างก น ท งในช ว ตความเป นอย และการ ปฏ บ ต งาน 1. ประเม นสว สด การท ม อย ในป จจ บ น 2. สารวจความค ดเห นของข าราชการในกรมเก ยวก บความ ต องการสว สด การ 3. ว เคราะห ผลสารวจ และกาหนดสว สด การท จาเป น พร อม จ ดทาแผนปฏ บ ต การ 4. ต ดตามประเม นผล 1. ศ กษาว ฒนธรรมพร อมประเม นความส มพ นธ ท ม อย ใน ป จจ บ น 2. ระดมสมองเพ อกาหนดก จกรรมตลอดป ท สามารถสร าง ความส มพ นธ อ นด ระหว างก น เป นแผนงาน 3. ดาเน นก จกรรม ตามแผนงาน 4. ประเม นผลก จกรรม และปร บเปล ยนให ม ความเหมาะสม 1. ต องให ข าราชการม ส วนในการ กาหนดสว สด การท ต องการ 1. บ คลากรม ส วนในการกาหนด สว สด การ 2. ก จกรรมต างๆ สามารถส งเสร ม ความส มพ นธ ได จร ง

16 แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) การบร หาร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 ม ต ประเด นย ทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ต วช ว ด ก จกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลา ดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ ม ต ท 1 ด านความ สอดคล องเช ง ย ทธศาสตร 1. การวางระบบ Competency Based Management 8. การเสร มสร างให ข าราชการเป น ผ ปฏ บ ต งานโดยม ง ผลส มฤทธ 1. โครงการประชาส มพ นธ แผนกลย ทธ ด านการ บร หาร 2. โครงการปร บปร งระบบ ข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง 1. จ านวนคร งของการ ประชาส มพ นธ ถ ายทอด ว ส ยท ศน กลย ทธ 2. ระด บความสาเร จของ การวางระบบข าราชการ ผ ม ผลส มฤทธ ส ง - ดาเน นการประชาส มพ นธ ต.ค.53-ก.ย.54 + กองฝ กอบรม - ศ กษาหล กเกณฑ ค ณสมบ ต และ ว ธ การสรรหาและค ดเล อก - กาหนดตาแหน งท เข าร วมระบบและ จ ดทากรอบส งสมประสบการณ ข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง - ประกาศร บสม ครข าราชการเข าร บการ ค ดเล อก - ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการ ค ดเล อก เพ อเข าส ระบบ ร นท 7 ข นตอนท 1 ของกรมทางหลวง - ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการ ค ดเล อก เพ อเข าส ระบบ ร นท 7 ข นตอนท 2 ท สาน กงาน ก.พ. ค ดเล อก ของกรมทางหลวง ต.ค.53-ธ.ค.53 ม.ค.54-เม.ย.54 พ.ค.54-ม.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54-ก.ย.54 ม ต ท 5 7. การยกระด บ ความส มพ นธ ของ บ คลากรและ ส งแวดล อมในการ ทางาน 3. โครงการส งเสร ม ความส มพ นธ ระหว าง บ คลากร 3. จ านวนก จกรรมท ส งเสร มความส มพ นธ ระหว างบ คลากร - จ ดก จกรรมส งเสร มความส มพ นธ ระหว างบ คลากร ต.ค.53 ก.ย.54 กองฝ กอบรม+

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560 แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. การพ ฒนาทร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖.

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล องค กรช นนาด านการบร หารจ ดการส งแวดล อมและความปลอดภ ย ภาคอ ตสาหกรรม พ นธก จ ๑. ๒. ๓. การเตร ยมกาล

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ า พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได ก าหนดไว ในค าร บรองปฏ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 นางศ ร ธนาพร ชค ตตร ย การศ กษาเร อง ย ทธศาสตร การด าเน นงานด านเด กตามแผนพ ฒนาเด กและ เยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 ม ว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information