แผนบร หารความเส ยง วว. ป 2555

Size: px
Start display at page:

Download "แผนบร หารความเส ยง วว. ป 2555"

Transcription

1 แผนบร หารความเส ยง วว. ป 2555 คณะกรรมการบร หารความเส ยง วว. สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย (วว.) พฤษภาคม 2554

2 สารบ ญ หน า สร ปผ บร หาร 1 ส วนท 1 แผนบร หารความเส ยง วว. ป หล กการและเหต ผล 4 2. ภาพรวม วว ความเส ยงของ วว. และผลการประเม นความเส ยง วว. ป นโยบายบร หารความเส ยงป กลย ทธ และแผนงานการบร หารความเส ยง วว ประมาณการต นท นและผลได ของทางเล อกในการบร หารความเส ยง ขององค กร (CostBenefit Analysis ) Profile วว. ป พ.ศ แผนภ ม ความเส ยง ( Map ป 2555) แผนภาพประเม นความเส ยง ( Profile) Portfolio, ระด บความเส ยงท ยอมร บได ( Appetite) ช วงเบ ยงเบนของระด บความเส ยงท องค กรยอมร บได ( Tolerance) 26 ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การบร หารความเส ยง วว. ประจาป แผนปฏ บ ต การบร หารความเส ยง วว. ประจาป ภาคผนวก 44 แบบฟอร มการต ดตามผลการบร หารความเส ยง วว. 45 สถ ต การบร หารความเส ยง วว. ป งบประมาณ คาส งคณะกรรมการสถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย 50 ท 3/2554 เร อง แต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยงใน วว. คาส งบร หารเลขท คบ. 53/61 เร อง แต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยง 52 ระด บกล มงาน

3 สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1 ตารางระบ และประเม นความเส ยง วว. ประจาป ตารางท 2 ความส มพ นธ เช อมโยงระหว างแผนว สาหก จและแผนบร หารความเส ยง วว. 23 ตารางท 3 ประมาณการต นท นและผลได ของทางเล อกในการบร หารความเส ยง 20 ขององค กร (CostBenefit Analysis) ตารางท 4 ระด บความเส ยงท ยอมร บได ( Appetite) และช วงเบ ยงเบนของระด บ 26 ความเส ยงท องค กรยอมร บได ป 2553 ( Tolerance)

4 แผนบร หารความเส ยง วว. ป พ.ศ สร ปผ บร หาร สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย (วว.) ได เร มนาการบร หารความเส ยงมาใช ต งแต ป 2547 ผลการบร หารความเส ยง วว. น บว าม ความก าวหน ามาตลอด อย างไรก ตามเพ อให การ บร หารความเส ยงของ วว. เป นไปอย างม ระบบครบถ วนตามมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ (COSO : 2544) และเพ อให ความเส ยงถ กนามาเป นเคร องม อในการบร หาร ให สามารถเพ มม ลค าเพ ม (Value Creation) แก องค กรอย างแท จร ง และเป นเคร องม อช วยให แผนว สาหก จ วว. สามารถบรรล ผล ตามว ตถ ประสงค ท วางไว แผนบร หารความเส ยงจ งม ความจาเป นเป นอย างย งท จะต องม การทบทวนและ ปร บเปล ยนให วว. สามารถดาเน นการได ท นการเปล ยนแปลงจากท งจากป จจ ยภายในและภายนอก องค กร และแผนท ด ต องสร างความม ส วนร วมจากพน กงานท กคนจากท กกล มงาน เพ อให แผนสามารถ สะท อนป ญหาท แท จร งท งในเช งนโยบาย และในเช ง ปฏ บ ต ตลอดจนข อเสนอแนะแนวทางการแก ไขจาก ผ ปฏ บ ต โดยตรง แผนบร หารความเส ยงฉบ บน ประกอบด วย หล กการและเหต ผล ข อม ลภาพรวมของ วว. ความ เส ยงและผลการ ประเม นความเส ยงของ วว. ซ งม ความเส ยงท ระบ ได จาน วน 5 ความเส ยง ค อ ความเส ยง จากล กค าลดลง (R 02 ) ความเส ยงจากการไม สามารถสรรหาบ ค ลากรท ม ความร ความสามารถส ง (R 04 ) ความเส ยงจากการส ญเส ยองค ความร ท สาค ญขององค กร (R 12 ) ความเส ยงจาก การบ มเพาะเทคโนโลย ร วมก บผ ใช ผลงาน วว. ย งไม สมบ รณ เพ ยงพอ (R 0101 ) และความเส ยงจาก ผลงานว จ ยไม ตอบสนองความ ต องการของล กค าท เพ ยงพอ และไม เก ดผลกระทบต อการพ ฒนาประเทศในวงกว าง (R 0102 ) โดยท ความ เส ยงท งหมดเป นความเส ยง ท อย ในระด บ กลาง (Medium Level) ส วนกลย ทธ การบร หารความเส ยง ประกอบด วยกลย ทธ บร หารความเส ยง 4 กลย ทธ ค อ กลย ทธ เร งพ ฒนาผลงาน วว. ส เช งพาณ ชย กลย ทธ สร างตลาดเข มแข งและดาเน นก จกรรมเช งร ก และเร งร ดการประชาส มพ นธ ผลงานและสร าง กลย ทธ เพ ม ประส ทธ ภาพการให บร การด วย ภาพล กษณ องค กร ให บร การ โครงสร างพ นฐาน ร ปแบบใหม ท เพ ม ความสามารถในการแข งข นและคาน งถ งความปลอดภ ยในสถานท ปฏ บ ต งาน และกลย ทธ เร ง ปร บปร ง การบร หารจ ดการและสร างว ฒนธรรมท ด ขององค กร นอกจากน ในแผนย งได จ ดทา Map เพ อแสดงความเช อมโยงของประเภทความเส ยง ป จจ ย เส ยง และสาเหต ของความเส ยง รวมถ งการ กาหนดระด บ ความเส ยง ส งส ด ท องค กร ยอมร บได ( Appetite) ช วงเบ ยงเบนของระด บความเส ยงท องค กรยอมร บได ( Tolerance) และประเม นผลได แผนบร หารความเส ยง ป

5 และต นท นการบร หารความเส ยงท คาดว าจะเก ดข นเพ อค ดเล อกความเส ยงท ค มค าในการบร หารจ ดการ ภายในองค กร แผนปฏ บ ต การบร หารความเส ยงระด บองค กรประจาป 2555 ประกอบด วย เหต การณ ความเส ยง มาตรการ/ก จกรรมจ ดการความเส ยง ต วช ว ดและเป าหมาย ม รายละเอ ยดด งน เหต การณ ความเส ยง มาตรการ/ก จกรรม 1. ล กค าลดลง (R 02 ) 1. ศ กษาความต องการงานบร การ 2. พ ฒนาบ คลากรเพ อตอบสนอง ความต องการของล กค า 3. ปร บปร ง / ทบทวนแผนจ ดหา เคร องม อ/อ ปกรณ 4. ปร บปร ง /ทบทวนแผนการ ให บร การและแผนเพ มประส ทธ ภาพ 5. นาเสนองานต อกล มล กค า เป าหมาย 6. ปร บปร ง /ทบทวนอ ตราค าบร การ ต างๆ 7. ดาเน นการประชาส มพ นธ ท สอ ดคล องก บแผนว สาหก จ /Road Map ของ วว. 2. ไม สามารถสรรหา บ ค ลากรท ม ความร ความสามารถส ง (R 04 ) 1. ปร บปร งเกณฑ ในการสรรหา บ ค ลากรเข าทางานและค ดเล อก บ คลากรเช งร ก 2. ทบทวนอ ตราเง นเด อนแรกบรร จ และระบบการเล อนข นเง นเด อน 3. จ ดสว สด การช วยเหล อการ เด นทางและสว สด การอ นๆ เพ อจ งใจ 4. จ ดทาแผนและปร บปร งสถานท ทางานคลองห าให ม บรรยากาศท เหมาะสม ต วช ว ด ความเส ยง ร อยละของ จานวนล กค าท เพ มข น ร อยละของ บ คลากรท ม ความร ความสามารถส ง ลาออก เป าหมาย จานวนล กค า เพ มข นร อยละ 2 ร อยละของ บ คลากรท ม ความร ความสามารถส ง ลาออกไม เก นร อย ละ 1 ของจานวน บ คลากรท งหมด แผนบร หารความเส ยง ป

6 เหต การณ ความเส ยง มาตรการ/ก จกรรม เป นองค กรว จ ยและพ ฒนาระด บ สากล ต วช ว ด ความเส ยง เป าหมาย 3. ส ญเส ยองค ความร ท สาค ญขององค กร (R 12 ) 4. การบ มเพาะ เทคโนโลย ร วมก บ ผ ใช ผลงาน วว. ย งไม สมบ รณ เพ ยงพอ (R ) 5. ผลงานว จ ยไม ตอบสนองความ ต องการ ของล กค าท เพ ยงพอ และไม เก ดผลกระทบ ต อการ พ ฒนาประเทศในวง กว าง (R 0102 ) 1. ปร บปร ง และพ ฒนาการทา KM 2. สรรหาบ คคลากรผ เช ยวชาญด าน KM 3. จ ดให ม ระบบถ ายทอดองค ความร ประสบการณ และท กษะต าง ๆ ใน ล กษณะพ เล ยง (Coaching and Mentoring) 1. ร วมวางแผนงานก บผ ท ม แนวโน ม ว าจะใช ผลงานเทคโนโลย ของ วว. ก อนดาเน นโครงการบ มเพาะ เทคโนโลย ของ วว. ท ม ศ กยภาพ 2. จ ดต งท มงานด านการบ มเพาะ เทคโนโลย ร วมระหว างน กว จ ย ว ศวกร และน กการตลาด 3. ขยายผลการว จ ยส ระด บ Pilot Scale 1. จ ดต งท มงานสหว ทยาการออก ภาคสนามเพ อพบปะล กค าเป าหมาย 2. จ ดต งศ นย Research Aid/ท มงาน บร การงานธ รการว จ ยในการจ ดหา จ ดซ อ และจ ดจ างแก น กว จ ย 3. สรรหาบ ค ลากรจากภายนอกท ม ความเช ยวส ง 4. ม งสร างเคร อข ายความร วมม อก บ น กว จ ยต างประเทศ จานวนองค ความร ท จ ดเก บ อย างเป นระบบ จานวน เทคโนโลย ท บ มเพาะ จานวนผลงานส เช งพาณ ชย และ ส งคม จานวนองค ความร ท จ ดเก บ 5 องค ความร จานวน เทคโนโลย ท บ ม เพาะจานวน 2 เทคโนโลย จานวนผลงานส เช งพาณ ชย และ ส งคมจานวน 13 เร อง แผนบร หารความเส ยง ป

7 1. หล กการและเหต ผล ส บเน องจากสถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศ ไทย (วว.) ต องปฏ บ ต ตาม มาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ ซ งกาหนดโดยคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นตาม พระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน ญว าด วยการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ ซ งให การบร หารความเส ยง เป นหล กปฏ บ ต ตามมาตรฐานการควบค มภายใน นอกจากน วว. ต องปฏ บ ต ตามเ กณฑ การประเม นระบบ Performance Agreement: PA ตามกรอบว ดเร องการกาก บด แลท ด "เกณฑ ว ดผลการดาเน นงาน ร ฐว สาหก จการบร หารจ ดการองค กร " ซ งได กาหนดให การบร หารความเส ยงเป นส วนหน งของเกณฑ ว ดผลด งกล าว ซ งได จ ดระด บของการบร หารความเส ยงของร ฐว สาหก จเปร ยบเท ยบก บกรอบท ได กาหนด ไว 5 ระด บ ได แก ระด บ 1 ม การบร หารความเส ยงน อยมาก ระด บ 2 ม การบร หารความเส ยงเบ องต นท ม ระบบ ระด บ 3 ม การเช อมโยงและบ รณาการความเส ยงก บการบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการจ ดการท ด ระด บ 4 ม การบร หารความเส ยงท สร างม ลค าเพ มแก องค กร ระด บ 5 ม การปล กฝ งให บร หารความเส ยงเป นส วนหน งของการดาเน นก จกรรมปกต และเป นว ฒนธรรมขององค กร วว. ได ตระหน กถ งความสาค ญของการพ ฒนาองค กรให ก าวไปส การเป นองค กรปฏ บ ต การใน การว จ ยและพ ฒนาทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ประส ทธ ภาพและม ประส ทธ ผล สามารถ ตอบสนองต อการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศได อย างแท จร ง ในส วนของนโยบายหร อแนว ทางการดาเน นงาน ผ บร หารช นส งขององค กรน นเป นผ กาหนดข นมาเพ อใช เป นเคร องช นาให ผ ร วม ปฏ บ ต งานในองค กรถ อปฏ บ ต เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ท วางไว และการกาหนดนโยบายท ด ท เหมาะสม ก บ วว. น น น บว าเป นเคร องม อหน งท สาค ญท สามารถนา วว.ให ก าวเด นอย างถ กท ศทาง ม เป าหมายท ช ดเจน และทาให วว. สามารถผล ตผลงานท ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลเ ป นท ยอมร บใน ระด บประเทศและในระด บสากล และสามารถผล ตผลงานตอบสนองต อการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม ของชาต ตามว ตถ ประสงค ท กาหนดไว อย างไรก ตาม ในการดาเน นงานขององค กรย อมม ความเส ยงเก ดข นได ท กขณะซ งม ผลทาให ไม สามารถบรรล ว ตถ ประสงค ขององค กรและเป าหม ายท วางไว ท งน ความเส ยงด งกล าวม ท งท เป นผลท เก ด จากภายนอกและเก ดข นจากภายในองค กรเอง โดยท วไปแล วความเส ยงย อมเก ดข นได ตลอดเวลาและ องค กรไม สามารถหล กเล ยงได โดยสมบ รณ บางความเส ยงม โอกาสเก ดข นน อยมากแต เม อเก ดข นแล ว แผนบร หารความเส ยง ป

8 ย อมม ผลกระทบต อองค กรอย างมาก บางความเส ยงม โอกาสเก ดข นส งแต เม อเก ดแล วม ผลเส ยหายต อ องค กรน อย องค กรจาเป นต องม การบร หารจ ดการก บความเส ยงต างๆเหล าน นอย างเหมาะสม เพ อลด โอกาสหร อผลกระทบท อาจจะเก ดข นก บองค กร และภายใต ทร พยากรท ม อย อย างจาก ดขององค กร จ ง อาจต องม การค ดเล อกความเส ยงท เป นความเส ยงท คาดว าเป นความเส ยงสาค ญท ม ผลกระทบต อการ ดาเน นงานขององค กรมาบร หาร เพ อให การดาเน นการสอดคล องก บความเป นจร ง และจะเป นส วนช วย ให แผนว สาหก จ วว.สามารถบรรล ผลตามเป าประสงค ท วางไว 2. ภาพรวม วว. 2.1 ล กษณะองค กร สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย (วว.) เป นร ฐว สาหก จประเภทท จ ดต ง ข นเพ อดาเน นการตามนโยบายพ เศษของร ฐ ในส งก ดกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เด มม ช อว า สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร ประย กต แห งประเทศไทย (สวป.) ซ งต งข นตามพระราชบ ญญ ต สถาบ นว จ ย ว ทยาศาสตร ประย กต แห งประเทศไทย พ.ศ และได เปล ยนมาใช พระราชบ ญญ ต สถาบ นว จ ย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย พ.ศ.2522 ส บเน องจากการจ ดต งกระทรวงว ทยาศาสตร เทคโนโลย และส งแวดล อม ต งแต ว นท 23 ม นาคม 2522 บทบาทหน าท หล กของ วว. ตาม พรบ. การจ ดต ง ป 2522 วว. เป นหน วยปฏ บ ต การว จ ยและพ ฒนา 2.2 ว ตถ ประสงค ขององค กร ว ตถ ประสงค ในการดาเน นงานตามพระราชบ ญญ ต สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย พ.ศ.2522 ม ด งน (1) ร เร ม จ ดดาเน นการว จ ย และให บร การทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อการพ ฒนา ประเทศในทางเศรษฐก จและส งคมให แก หน วยงานของร ฐว สาหก จและเอกชน (2) ว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อให ม การใช ทร พยากรธรรมชาต อย างเหมาะสมก บ ภาวะเศรษฐก จ ส งแวดล อม การอนาม ย และสว สด ภาพของประชาชน (3) สน บสน นการเพ มผลผล ตตามนโยบายของร ฐบาล โดยเผยแพร ผลของการว จ ย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อนาไปใช ให เก ดประโยชน แก ประเทศ ในทางเกษตรกรรม อ ตสาหกรรม และพาณ ชยกรรม (4) ฝ กอบรมน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (5) ให บร การในการทดสอบตรวจว ดและบร การอ นทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 2.3 โครงสร างและการบร หาร วว. โครงสร าง วว. ประกอบด วยงาน 5 กล มงาน และ 1 หน วยงาน ค อ แผนบร หารความเส ยง ป

9 กล มย ทธศาสตร และพ ฒนาธ รก จ กล มว จ ยและพ ฒนาด านอ ตสาหกรรมช วภาพ กล มว จ ยและพ ฒนาด านพ ฒนาอย างย งย น กล มบร การอ ตสาหกรรม กล มบร หาร หน วยงานส งก ดผ ว าการ สาหร บการดาเน นงานแต ละกล ม ม สาระสาค ญพอส งเขป ด งน : 1) กล มย ทธศาสตร และพ ฒนาธ รก จ ม ว ตถ ประสงค เพ อดาเน นการด านสน บสน นการวางแผนย ทธศาสตร กลย ทธ การ ดาเน นการ และการพ ฒนาธ รก จและการตลาดเพ อใ ห วว. ม ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร และท ศทางการ ดาเน นงานขององค กรสอดคล องตามนโยบายร ฐบาล เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค บทบาทหน าท ของ องค กร และสามารถแข งข นได ม ผลงานว จ ยท ม ค ณภาพ เก ดผลประโยชน ในเช งพาณ ชย และขยายธ รก จ การบร การทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 2) กล มว จ ยและพ ฒนาด านอ ตสาหกรรมช วภาพ กาหนดท ศทางและดาเน นการว จ ยและพ ฒนาอย างครบวงจรตอบสนองกล มช ว อ ตสาหกรรม โดยม งเน นการสร างเทคโนโลย และนว ตกรรมเพ อเสร มสร างส ขภาพและสร างค ณภาพ ช ว ต ให บร การด านการว จ ยและพ ฒนา บร การท ปร กษา บ ร การว เคราะห ทดสอบ และบร การฝ กอบรม ตลอดจนถ ายทอดเทคโนโลย เพ อตอบสนองความต องการของกล มเป าหมายและเสร มสร างศ กยภาพ ภาคอ ตสาหกรรมและช มชนบนพ นฐานเทคโนโลย 3) กล มว จ ยและพ ฒนาด านพ ฒนาอย างย งย น กาหนดท ศทางและดาเน นการว จ ยและพ ฒนาอย างครบวงจ รตอบสนองการพ ฒนาอย าง ย งย นโดยม งเน นการสร างเทคโนโลย และนว ตกรรมเพ อเสร มสร างส ขภาพและสร างค ณภาพช ว ต ให บร การด านการว จ ยและพ ฒนา บร การท ปร กษา บร การว เคราะห ทดสอบ และบร การฝ กอบรม ตลอดจนถ ายทอดเทคโนโลย เพ อตอบสนองความต องการของกล มเป าหม ายและเสร มสร างศ กยภาพ ภาคอ ตสาหกรรมและช มชนบนพ นฐานเทคโนโลย แผนบร หารความเส ยง ป

10 4) กล มบร การอ ตสาหกรรม กาหนดท ศทางและให บร การงานว ทยาศาสตร และเทคโนโลย อย างครบวงจรแก อ ตสาหกรรมและว สาหก จช มชน โดยให บร การว เคราะห ทดสอบ สอบเท ยบเคร องม อว ด และแก ป ญหา ค ณภาพผล ตภ ณฑ และกระบวนการผล ต ตลอดจนบร การตรวจประเม นและร บรองค ณภาพตาม มาตรฐานสากลต างๆ ตลอดจนให บร การท ปร กษา บร การสารน เทศ การฝ กอบรม ส มมนา 5) กล มบร หาร ทาหน าท อานวยการ และสน บสน น กล มปฏ บ ต การและหน วยงานของ วว. 6) หน วยงานส งก ดผ ว าการ ประกอบด วยสาน กผ ว าการ สาน กผ ตรวจสอบภายใน ศ นย ความร และกองกฎหมาย ซ งม บทบาทหน าท สน บสน นการดาเน นงานของ กวท. คณะอน กวท. ผ ว าการ และคณะกรรมการ ดาเน นงานของ วว. ด แลให การปฏ บ ต งานขององค กรถ กต องตามกฎหมาย ข อบ งค บ ระเบ ยบ และ สอดคล องก บนโยบายของชาต มต คณะร ฐมนตร ตามหล กธรรมาภ บาล รวบรวม บร หารจ ดการ และ เก บร กษาองค ความร ต างๆ ของ วว. รวมไปถ งการดาเน นงานด านคด ความ น ต กรรมและส ญญาต างๆ ขององค กร 2.4 แผนว สาหก จ ) ว ส ยท ศน วว. เป นองค กรว จ ยและพ ฒนาท ม ง บ รณาการเทคโนโลย ด านอาหาร ผล ตภ ณฑ ส ขภาพ เคร องม อแพทย พล งงานทดแทน บรรจ ภ ณฑ และส งแวดล อม เป นศ นย กลางมาตรฐานในการบร การ และถ ายทอดเทคโนโลย ด าน ว.และ ท.ท ท นสม ยในอาเซ ยน ท เสร มสร างความสามารถในการแข งข น ของภาคการผล ต ภาคบร การ ในประเทศและพ ฒนาส งคมฐานความร 2) พ นธก จ 1.บ รณาการผลงานว จ ยส เช งพาณ ชย ด านอาหาร ผล ตภ ณฑ ส ขภาพ เคร องม อแพทย พล งงานทดแทน บรรจ ภ ณฑ และการจ ดการส งแวดดล อม 2. บร การว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ด านการว เคราะห ทดสอบ สอบเท ยบ ร บรองระบบค ณภาพ บร การ ท ปร กษา ด วยระบบค ณภาพ ตามมาตรฐานสากล 3. ถ ายทอดผลงานและให บร การท สนองความต องการกล มเป าหมายท งภาคการผล ต ภาคบร การใน ประเทศและภ ม ภาคอาเซ ยน ด วยการจ ดการเช งธ รก จและการตลาดท เข มแข ง 4. ส งเสร มส งคมฐานความร ด วยการประย กต ความร ว. และ ท. ไปถ ายทอดแก ส งคมและช มชน แผนบร หารความเส ยง ป

11 5. บร หารจ ดการองค กรและทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพ ด วยความโปร งใสและเป นธรรม 3) ว ตถ ประสงค หล ก 1. ผลงานว จ ยและพ ฒนาถ กนาไปใช เช งพาณ ชย อย างแพร หลายเป นท ยอมร บระด บสากล 2. ภาคการผล ต และบร การได ร บบร การด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ด วยระบบค ณภาพ มาตรฐานสากลอย างม ประส ทธ ภาพ 3. ภาคธ รก จนาผลงานและบร การ ว. และ ท. ไปใช ประโยชน ได อย างค มค า และเพ มข ดความ สามารถใน การแข งข นท งในประเทศและภ ม ภาคอาเซ ยน 4. ส งคมและช มชนได ร บการถ ายทอดคว ามร ไปใช ในการยกระด บค ณภาพช ว ตและส งเสร มค ณภาพ ส งแวดล อม 5. องค กรร กษาระบบท ได ร บการร บรองในระด บมาตรฐานสากลอย างต อเน อง และม ระบบบร หารจ ดการ แบบธรรมาภ บาล 4) ย ทธศาสตร 1.1 พ ฒนากระบวนการในการสร างผลงานว จ ยและเทคโนโลย ส เช งพาณ ชย ท ม มาตรฐานระด บสากล 1.2 สร างนว ตกรรมในด านผล ตภ ณฑ อาหาร ผล ตภ ณฑ ส ขภาพ เคร องม อแพทย พล งงานทดแทน บรรจ ภ ณฑ และการจ ดการส งแวดล อม โดยม งการทางานเป นท มแบบบ รณาการ 2.1 ขยายงานบร การว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และระบบประก นค ณภาพท ม มาตรฐานระด บสากล 2.2 พ ฒนาโครงสร างพ นฐานพ นฐานด าน ว.และท. ท เพ ม ความสามารถของภาคการผล ตและบร การ 3.1 เร งร ดการประชาส มพ นธ ผลงานและสร างภาพล กษณ องค กรเพ อสร างการตลาดท เข มแข งในการ ดาเน นก จกรรมเช งร กท งในประเทศและภ ม ภาคอาเซ ยน 4.1 บ รณาการการถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ส ส งคม และช มชนอย างเป นระบบ 5.1 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อร กษาระด บการร บรองตามมาตรฐานสากล 5.2 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการแบบธรรมาภ บาล 3. ความเส ยงของ วว. และผลการประเม นความเส ยง วว. ป 2555 ความเส ยงของการดาเน นธ รก จของ วว. หมายถ งโอกาสท จะม เหต การณ ท ไม พ งประสงค เก ดข น และม ผลกระทบต อ วว. ทาให วว. ไม สามารถดาเน นงานให บรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว ความเส ยงของ องค กรอาจเก ดข นทางด านการดาเน นงาน ด านการเง น ด านความน าเช อถ อต อองค กร ด านทร พยากร บ คคล และด านทร พย ส น เป นต น เหต การณ ท ไม เป นผลด ต อ วว. ม ท งเหต การณ ภายนอกและเหต การณ ภายในท อาจเก ดข นและส งผลกระทบในเช งลบต อ วว. และต อพน กงาน จากการส มมนา เช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนและการจ ดทาแผนบ ร หารความเส ยง วว. ประจาป 2554 เม อว นศ กร ท 1 เมษายน 2554 ได ม การระบ และประเม นความเส ยงของ วว. ในล กษณะความม ส วนร วมของพน กงาน ตลอดจนอาศ ย แผนบร หารความเส ยง ป

12 ข อม ลจากการสารวจผ บร หารและพน กงานเก ยวก บความตระหน กในการบร หารความเส ยง วว. ป 2554 และอาศ ยผลการบร หารความเส ยงป 2553 และผลบร หารความเส ยงป 2554 (6 เด อน) ท ผ านมา ด งน น ประเภทของความเส ยงและความเส ยงท อาจเก ดข นก บ วว. สร ปได ด งตารางท 1 ในส วนของก ารสร าง องค กรแห งการเร ยนร ตามหล กของ Peter Senge น น ผ บร หาร วว. ได ส งเสร มให วว. เป นองค กรแห งการเร ยนร อย างเป นร ปธรรม โดยแต งต งคณะกรรมการบร หาร ระบบการ บร หารองค ความร แล ะการสร างองค การแห งการเร ยนร (Knowledge Management /Learning Organization) จ ดทาแผนบร หารจ ดการ องค ความร และการสร างองค กรแห งการเร ยนร อย างบ รณาการ และเป นร ปธรรม ซ งประกอบด วยก จกรรม การกาหนดองค ความร ให สอดคล องก บว ส ย ท ศน ภารก จ ขององค กร การเสร ม สร างความร ต าง ๆ ให บ คลากรเพ อเพ มศ กยภาพการทางาน ส งเสร มให ม การ แบ งป นความร ในต วบ คคลท ได จากประสบการณ การทางาน การแลกเปล ยนความร เป นท ม และนา ความร ท ได มาจ ดเก บอย างเป นระบบ เพ อนาไปใช และ พ ฒนาได อย างต อเน องตามสภาวการณ ท เปล ยนแปลงไป ซ งจะช วยสร างม ลค าเพ มให องค กรได อย างย งย น วว. ได ส งเสร มว ฒนธรรมการเร ยนร ให เก ดข นในองค กร โดยจ ดให ม ก จกรรมต างๆ อย างต อเน อง อาท การจ ดหล กส ตรอบรมแก พน กงานท ก ระด บ การประชาส มพ นธ ก จกรรมบร ห ารความเส ยงและการจ ดใหม การตอบ คาถามช งรางว ล เป น ต น โดยผ านส อต างๆ ภายในองค กร ท งข าวประชาส มพ นธ ส อส งพ มพ และ เว บไซค ได แก อย างไรก ตาม วว. เผช ญความเส ยงท เป นอ ปสรรคในการสร างองค กรแห งการเร ยนร ท สาค ญ 1. ม ผ บร หารท ด แต ไม ได ส บทอดความร ให ผ บร หารร นต อไป 2. ม น กว ชาการท ม ความร ความสามารถและความเช ยวชาญส งแต ไม ได ส บทอดความร ให น กว ชาการร นต อไป ด งน น วว. ได กาหนด แนวทางในการสร างองค กรแห งการเร ยนร ในแผนบร หารความเส ยงในป 2553 ท ผ านมา โดยม แผนงานลดความเส ยงจากการส ญองค ความร ท สาค ญขององค กร ซ งม ก จกรรมการ จ ดการความร และการป องก นการส ญหายและร วไหลขององค ความร และกาหนดผ ส บทอดและกาหนด แนวทางการส บทอดความร ท สาค ญ ซ งก จกรรมด งกล าวได ดาเน นการบรรล ผลตามเป าหมายท วางไว จน ทาให ระด บความเส ยงจากการส ญเส ยองค ความร ท สาค ญขององค กรลดลงในระด บท ยอมร บได และในป 2554 วว. ได กาหนดแนวทางในสร างองค กรแห งการเร ยนร ในแผนบร หารความเส ยง ในแผนงานควบค ม ความเส ยง ต อการขาดบ คลากรท เช ยวชาญ /จานวนบ คลากรไม เพ ยงพอ ซ งม ก จกรรมการส งเสร มการ เร ยนร และพ ฒนาการเร ยนร ของบ คลากรโดยการส งเสร มการแลกเปล ยนความร เป นท ม แบ งป นความร ใน ต วบ คคลท ได จากประสบการณ การทางาน และนาความร ท ได มาจ ดเก บอย างเป นระบบ แผนบร หารความเส ยง ป

13 ตารางท 1 ตารางระบ และประเม นความเส ยง วว. ประจาป 2555 ความเส ยง 1.ความเส ยงจากล กค า บร การลดลง (R 02 ) สาเหต ( Cause) 1. ขอบเขตงานบร การไม ครอบคล มความ ต องการของล กค าได ท งหมด 2. ป จจ ยท ช วยสน บสน น ในการขยายงานบร การ ไม เพ ยงพอ เช น เคร องม อ /อ ปกรณ และ เทคโนโลย ท ไม ท นสม ย 3. งานและการบร การท ม ย งไม สามารถ ตอบสนองความ ต องการและความ คาดหว งได ท งหมด ใน เร อง ความรวดเร ว ความสะดวก ในการ ให บร การต ดต อส อสาร เผยแพร ประชาส มพ นธ สาเหต และผลกระทบของความเส ยง การประเม นความเส ยง ผลกระทบ (Impact) 1.ม รายได นอกงบประมาณไม เป นไปตามเป าหมายท กาหนด โอกาส ผล กระทบ คะแนน ระด บ มาตรการรองร บความเส ยง ในป จจ บ นท ม อย M แผนการให บร การและ แผนเพ มประส ทธ ภาพ แผนจ ดหาเคร องม อ อ ปกรณ มาตรการ/ก จกรรมรองร บ ความเส ยงท ต องการเพ มเต ม 1.ศ กษาความต องการงาน บร การ 2. พ ฒนาบ คลากรเพ อ ตอบสนองความต องการของ ล กค า 3.ปร บปร ง /ทบทวนแผน จ ดหาเคร องม อ/อ ปกรณ 4.ปร บปร ง/ทบทวนแผนการ ให บร การและแผนเพ ม ประส ทธ ภาพ 5.นาเสนองานบร การต อกล ม ล กเค าเป าหมาย 6.ปร บปร ง /ทบทวนอ ตรา ค าบร การต างๆ 7. ดาเน นการประชาส มพ นธ ท สอดคล องก บแผน ว สาหก จ ผ ร บผ ดชอบ กล ม ยธ. กล ม บอ. กล ม บอ. กล ม บอ. กล ม บอ. และ กล ม ยธ. กล ม บอ. และ กล ม ยธ. กปส. แผนบร หารความเส ยง ป

14 ความเส ยง สาเหต ( Cause) และขาดเทคโนโลย ท เพ มความรวดเร วในการ ให บร การ 4. แผนการตลาดเช ง ร กม ประส ทธ ภาพไม เพ ยงพอ แผนการตลาดเช ง ร กไม สามารถเข าถ ง กล มล กค าเป าหมายได ท งหมด แผนการตลาดเช ง ร กไม ร องร บก บ สถานการณ ป จจ บ น 5. ความสามารถในการ ปฏ บ ต งานและให บร การ ไม คล องต ว กฎระเบ ยบข อบ งค บใน การจ ดซ อ/จ ดจ างไม เอ อ ให เก ดความคล องต วต อ การปฏ บ ต ไม ม ร ปแบบส ญญาท สาเหต และผลกระทบของความเส ยง การประเม นความเส ยง ผลกระทบ (Impact) โอกาส ผล กระทบ คะแนน ระด บ มาตรการรองร บความเส ยง ในป จจ บ นท ม อย มาตรการ/ก จกรรมรองร บ ความเส ยงท ต องการเพ มเต ม ผ ร บผ ดชอบ แผนบร หารความเส ยง ป

15 ความเส ยง สาเหต และผลกระทบของความเส ยง การประเม นความเส ยง สาเหต ( Cause) หลากหลายรองร บตาม ล กษณะของงานบร การ ผลกระทบ (Impact) โอกาส ผล กระทบ คะแนน ระด บ มาตรการรองร บความเส ยง ในป จจ บ นท ม อย มาตรการ/ก จกรรมรองร บ ความเส ยงท ต องการเพ มเต ม ผ ร บผ ดชอบ 2. ความเส ยงจากการไม สามารถสรรหา บ คคลากรท ม ความร ความสามารถส งมา ทางาน (R 04 ) 1. อ ตราเง นเด อนไม จ งใจ 2. สถานท ทางานไกล 3. องค กรไม เป นท ร จ ก ไม สามารถปฏ บ ต งานให บรรล ตามเป าหมายตามท ได วางแผน ไว M จ ดรถประจาทางร บส ง เช า เย น โดยเก บค า โ ดยสารในราคา สว สด การ 1.ปร บปร งเกณฑ ในการสรร หาบ คลากรมาทางานและ ค ดเล อกบ คลากรเช งร ก 2.ทบทวนอ ตราเง นเด อนแรก บรรจ 3.จ ดสว สด การช วยเหล อการ เด นทางและสว สด การอ นๆ เพ อจ งใจ 4. จ ดทาแผนและปร บปร ง สถานท ทางานคลองห าให ม บรรยากาศ ท เหมาะสมเป น องค กรว จ ยและพ ฒนาระด บ สากล กล ม บห. กล ม บห. กล ม บห. กล ม บห. แผนบร หารความเส ยง ป

16 ความเส ยง 3..ความเส ยงจากการ ส ญเส ยองค ความร ท สาค ญของ องค กร (R 12 ) 4. ความเส ยงจาก การ บ มเพาะเทคโนโลย ร วมก บผ ใช ผลงานของ วว. ย งไม สมบ รณ เพ ยงพอ (R 0101 ) สาเหต ( Cause) 1. ส ญเส ยองค ความร ท สาค ญขององค กร เพราะ พน กงานปลดเกษ ยณไป พร อมก บความร ท ม ในต ว บ คคล จ งขาดการถ ายทอด องค ความร ในบ คคลร นต อ ร น 2. ระบบการจ ดการความร องค กรในป จจ บ นย งต องม การปร บปร งให ด ข น 3. ขาดระบบการสอนงาน ( Mentoring) 1. ท กษะการบ มเพาะ เทคโนโลย ย งม น อย 2. พรบ. วว. ม ข อจาก ด ด านการลงท นร วมก บ ภาคเอกชน 3.จานวนโครงการว จ ยท สามารถบ มเพาะ สาเหต และผลกระทบของความเส ยง การประเม นความเส ยง ผลกระทบ (Impact) ขาดการส งสมองค ความร และ การพ ฒนาเทคโนโลย ท เป น ขององค กร เทคโนโลย วว. ไม สามารถ นาไปใช ประโยชน ได โอกาส ผล กระทบ คะแนน ระด บ มาตรการรองร บความเส ยง ในป จจ บ นท ม อย มาตรการ/ก จกรรมรองร บ ความเส ยงท ต องการเพ มเต ม M จ ดทา KM 1.ปร บปร งและพ ฒนาการทา KM 2.สรรหาบ คลากรผ เช ยวชาญ ด าน KM 3.จ ดให ม ระบบถ ายทอดองค ความร ประสบการณ และ ท กษะในล กษณะพ เล ยง (Coaching and Mentoring) M จ ดทาแผนการนา ผลงานส ผ ใช ประโยชน 1.ร วมวางแผนงานก บผ ท ม แนวโน มว าจะใช ผลงาน เทคโน โลย ของ วว. ก อน ดาเน นโครงการบ ม เพาะ เทคโนโลย ของ วว. ท ม ศ กยภาพ 2.จ ดต งท มงานด านการบ ม ผ ร บผ ดชอบ ศคร. ศคร. ศคร. กล ม อช. กล ม พย. และกล ม ยธ. กล ม อช. กล ม แผนบร หารความเส ยง ป

17 ความเส ยง สาเหต ( Cause) เทคโนโลย ได ย งม น อย สาเหต และผลกระทบของความเส ยง การประเม นความเส ยง ผลกระทบ (Impact) โอกาส ผล กระทบ คะแนน ระด บ มาตรการรองร บความเส ยง ในป จจ บ นท ม อย มาตรการ/ก จกรรมรองร บ ความเส ยงท ต องการเพ มเต ม เพาะเทคโนโลย รวมระหว าง น กว จ ย ว ศวกรและน กการ ตลาด 3.ขยายผลการว จ ยส ระด บ Pilot Scale ผ ร บผ ดชอบ พย. และกล ม ยธ. กล ม อช. และ กล ม พย. 5. ความเส ยงต อ ผลงานว จ ยไม ตอบสนองความ ต องการของล กค า ท เพ ยงพอ และไม เก ดผล กระทบต อ การพ ฒนา ประเทศ ในวงกว าง (R 0102 ) 1. ขาดการ เจาะล ก ถ ง ล กค าเป าหมาย 2.น กว จ ยไม ได ร บการ สน บสน นท เพ ยงพอจาก กล มบร หารและกล ม สน บสน น 3. บ คคลากรน กว จ ย ท ม ความเช ยวชาญส งย งม วว. ไม เป นท ร จ ก M จ ดทาแผนตลาดและ ดาเน นงานตามแผน พบล กค าเป าหมาย เพ อ ทราบถ งป ญหาและ ความต องการ 1.จ ดต งท มงานสหว ทยาการ ออกภาคสนามเพ อพบปะ ล กค าเป าหมาย 2. จ ดต งศ นย Research Aid/ ท มงานบร การงานธ รการ ว จ ยในการจ ดหา จ ดซ อ และ จ ดจ างแก น กว จ ย 3. สรรหาบ คคลากรจาก กล ม ยธ. กล ม บห. กล ม บห. แผนบร หารความเส ยง ป

18 ความเส ยง สาเหต ( Cause) สาเหต และผลกระทบของความเส ยง การประเม นความเส ยง ผลกระทบ (Impact) โอกาส ผล กระทบ มาตรการรองร บความเส ยง ในป จจ บ นท ม อย มาตรการ/ก จกรรมรองร บ ความเส ยงท ต องการเพ มเต ม ไม เพ ยงพอ ภายนอกท ม ความเช ยวชาญ ส ง 4. ม งสร างเคร อข ายความ ร วมม อก บน กว จ ยท งในและ ต างประเทศ คะแนน ระด บ ผ ร บผ ดชอบ กล ม พย. และ กล ม อช. แผนบร หารความเส ยง ป

19 4. นโยบายบร หารความเส ยงป 2555 สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย (วว. )ได ตระหน กถ งความสาค ญ ของการบร หารความเส ยงซ งถ อเป นกลไกสาค ญและเป นเคร องม อในการบร หารงานท จะทาให องค กรบรรล ว ตถ ป ระสงค และเป าหมายท ได กาหนดไว ช วยลดความส ญเส ยและเพ มศ กยภาพใน การแข งข น อ กท งย งเป นองค ประกอบท สาค ญของการกาก บด แลก จการท ด (Good Governance) ด งน น จ งได จ ดให ม การบร หารความเส ยงอย างเป นระบบข นและพ ฒนาระบบด งกล าวอย างต อเน อง โดยได ม ก ารแต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยง เพ อพ จารณาในระด บนโยบาย จ ดต งฝ าย บร หารความเส ยงเพ อทาหน าท ด แลกระบวนการบร หารความเส ยงองค กรโดยรวมและปฏ บ ต หน าท ประจาว นแทนคณะกรรมการบร หารความเส ยง รวมท งได แต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยง ระด บกล มงานเพ อทาหน าท ต ดตามประเม นผลและจ ดทารายงานความเส ยงในระด บของหน วยงาน ขณะเด ยวก น วว. ย งได ม การกาหนดประเด น ในเร องของการบร หารความเส ยงไว ใน KPI ของท กหน วยงานเพ อให พน กงานท กคนในองค กรตระหน กและให ความสาค ญในเร องด งกล าว โดย ถ อเป นหน าท และคว ามร บผ ดชอบของท กหน วยงานในการจ ดการและควบค มความเส ยงให อย ใน ระด บท ยอมร บได นอกจากน ย งได ม การจ ดทาค ม อการบร หารความเส ยงและแผนการบร หารความ เส ยงเพ อเป นแนวทางในการดาเน นงาน รวมท งม การต ดตามประเม นผลทบทวนความเส ยงให สอดคล องก บสถานการณ แวดล อมท งภายในและภายนอกท เปล ยนแปลงไปอย างสม าเสมอ ด งน น เพ อให วว. ม ระบบการบร หารความเส ยงอ นเป นส วนหน งของการกาก บด แลก จการ ท ด ในการรองร บเหต การณ ท เป นความเส ยงซ งส งผลกระทบต อการดาเน นงานของ วว. อ นจะส งผล ต อการพ ฒนาองค กรอย างย งย น จ งได กาหนดเป าประสงค ของการบร หารความเส ยง วว. ไว ด งน 1. เพ อให วว. ม แผนบร หารจ ดการความเส ยงท จะเก ดข นในอนาคต รวมถ งสภาวการณ ต าง ๆ ท จะส งผลกระทบต อการดาเน นงานของ วว. 2. เพ อป องก นและลดความเส ยงท จะส งผลกระทบต อการดาเน นงานของ วว. และควบค ม ความเส ยงท ม อย ให ได ภายในข ดความสามารถท วว. ยอมร บได 3. เพ อให ผ บร หารและพน กงาน วว. ม ความตระหน กในการบร หารความเส ยงในระด บด 4. เพ อให ระด บคะแนนผลการดาเน นงานของ วว. และระด บคะแนนการบร หารความ เส ยงตามระบบ PA ไม น อยกว าระด บ 4 เพ อให เป นไปตามเป าประสงค ด งกล าว จ งได ม การกาหนดแนวนโยบายการบร หารความ เส ยงของ วว. ไว ด งน 1. วว. นาการบร หารความเส ยงมาใช เป นเคร องม อในการบร หารจ ดการองค กรเพ การบรรล ว ตถ ประสงค หร อเป าหมายขององค กร ให เป นท ยอมร บในระด บมาตรฐานสากล แผนบร หารความเส ยง ป

20 2. เช อมโยงบ รณาการระบบบร หารความเส ยงท วท งองค กร โดยกาหนดให ท กหน วยงานใน วว. จ ดให ม ระบบบร หารความเส ยงของหน วยงานและระบบด งกล าวต องม ความสอดคล อง เช อมโยงไปในท ศทางเด ยวก นก บระบบการบร หารความเส ยงระด บองค กร 3. วว. กาหนดให การบร หารความเส ยงเป นภารก จหน งของหน วยงานและหน วยงานจะต อง ดาเน นการบร หารความเส ยงให เป นงานประจาและดาเน นการอย างต อเน อง โดยกาหนดเป นต วช ว ด ความสาเร จในแผนปฏ บ ต การประจาป ของหน วยงาน 4. พ ฒนาการเช อมโยงระบบการบร หารความเส ยงเข าก บการบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อใช เป นเคร องม อในการต ดตามด แลให ผลการดาเน นงานเป นไปตามว ตถ ประสงค 5. ปล กฝ งให การบร หารจ ดการความเส ยงเป นส วนหน งของว ฒนธรรมของ วว. ตลอดจน เป นการสร างม ลค าเพ มให แก องค กรอย างย งย น 5. กลย ทธ และแผนงานการบร หารความเส ยง วว. จากการระบ ความเส ยงและประเม นความเส ยงของ วว. ด งกล าวข างต น นามาซ งการกาหนด กลย ทธ และแผนงานการบร หารความเส ยงให สอดคล องก บแผนว สาหก จของ วว. ท งน เพ อใช เป น กรอบท ศทางในการจ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป ต อไป ความเช อมโยงระหว างแผนว สาหก จและแผนบร หารความเส ยงของ วว. ม รายละเอ ยดด งน แผนบร หารความเส ยง ป

21 ตารางท 2 ความส มพ นธ เช อมโยงระหว างแผนว สาหก จและแผนบร หารความเส ยง วว. ป 2555 แผนว สาหก จ (ป ) แผนบร หารความเส ยงป 2555 ว ตถ ประสงค หล ก ย ทธศาสตร ป จจ ยเส ยง ย ทธศาสตร บร หารความเส ยง 1. ผลงานว จ ยและพ ฒนาถ กนาไปใช เช ง 1.1 พ ฒนากระบวนการในการสร าง 1.การบ มเพาะเทคโนโลย ร วมก บผ ใช 1. ผล กด นผลงานว จ ยส การใช พาณ ชย อย างแพร หลายเป นท ยอมร บ ระด บสากล ผลงานว จ ยและเทคโนโลย ส เช งพาณ ชย ท ม มาตรฐานระด บสากล 1.2 สร างนว ตกรรมในด านผล ตภ ณฑ ผลงานของ วว. ย งไม สมบ รณ เพ ยงพอ (R 0101 ) 2.ผลงานว จ ยไม ตอบสนองความ ประโยชน อาหาร ผล ตภ ณฑ ส ขภาพ เคร องม อ ต องการของล กค าท เพ ยงพอ และไม แพทย พล งงานทดแทน บรรจ ภ ณฑ และการจ ดการส งแวดล อม โดยม งการ เก ดผลกระทบต อการพ ฒนาประเทศใน วงกว าง (R 0102 ) ทางานเป นท มแบบบ รณาการ 3. ภาคธ รก จนาผลงานและบร การ ว. และ ท. ไปใช ประโยชน ได อย างค มค า และเพ มข ดความสามารถในการแข งข น ท งในประเทศและภ ม ภาคอาเซ ยน 2. ภาคการผล ต และบร การได ร บ บร การด านว ทยาศาสตร และ 3.1 เร งร ดการประชาส มพ นธ ผลงาน และสร างภาพล กษณ องค กรเพ อสร าง การตลาดท เข มแข งในการดาเน น ก จกรรมเช งร กท งในประเทศและ ภ ม ภาคอาเซ ยน 2.1 ขยายงานบร การว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย และระบบประก นค ณภาพท 3. ล กค าบร การลดลง (R 02 ) 2. ขยายงานบร การ ว. และ ท. เพ อเพ ม ข ดความสามารถในการแข งข น แผนบร หารความเส ยง ป

22 แผนว สาหก จ (ป ) แผนบร หารความเส ยงป 2555 ว ตถ ประสงค หล ก ย ทธศาสตร ป จจ ยเส ยง ย ทธศาสตร บร หารความเส ยง เทคโนโลย ด วยระบบค ณภาพ ม มาตรฐานระด บสากล มาตรฐานสากลอย างม ประส ทธ ภาพ 2.2 พ ฒนาโครงสร างพ นฐานพ นฐาน ด าน ว.และท. ท เพ มความสามารถของ ภาคการผล ตและบร การ 4. ส งคมและช มชนได ร บการถ ายทอด ความร ไปใช ในการยกระด บค ณภาพ ช ว ตและส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม 4.1 บ รณาการการถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ส ส งคม และช มชนอย างเป นระบบ 4. ส ญเส ยองค ความร ท สาค ญของ องค กร (R 12 ) 3. เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ ด านองค ความร ขององค กร 5. องค กรร กษาระบบท ได ร บการ ร บรองในระด บมาตรฐานสากลอย าง ต อเน อง และม ระบบบร หารจ ดการแบบ ธรรมาภ บาล 5.1 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อ ร กษาระด บการร บรองตาม มาตรฐานสากล 5.2 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการแบบ ธรรมาภ บาล 5. ไม สามารถสรรหาบ คคลากรท ม ความร ความสามารถส งมาทางาน (R 04 ) 4. เพ มประส ทธ ภาพ การบร หารจ ดการ ด านบ คลากร แผนบร หารความเส ยง ป

23 6. ประมาณการต นท นและผลได ของทางเล อกในการบร หารความเส ยงขององค กร (CostBenefit Analysis ) ตารางท 3 ประมาณการต นท นและผลได ของทางเล อกในการบร หารความเส ยงขององค กร (CostBenefit Analysis) ความเส ยง ทางเล อกในการบร หารความเส ยง 1. ล กค าลดลง (R 02 ) 1. ศ กษาความต องการงานบร การ 2. พ ฒนาบ คคลากรเพ อตอบสนอง ความต องการของล กค า 3. ปร บปร ง / ทบทวนแผนจ ดหา เคร องม อ/อ ปกรณ 4. ปร บปร ง / ทบทวนแผนการ ให บร การและแผนเพ มประส ทธ ภาพ 5. นาเสนองานต อกล มล กค าเป าหมาย 6. ปร บปร ง /ทบทวนอ ตราค าบร การ ต างๆ 7. ดาเน นการประชาส มพ นธ ท สอดคล องก บแผนว สาหก จ 2. ไม สามารถสรรหา บ คคลากรท ม ความร ความสามารถส ง (R 04 ) 1.ปร บปร งเกณฑ ในการสรรหาบ คลากร มาทางานและค ดเล อกบ คลากรเช งร ก 2.ทบทวนอ ตราเง นเด อนแรกบรรจ 3.จ ดสว สด การช วยเหล อการเด นทางและ สว สด การอ นๆ เพ อจ งใจ ประมาณการต นท น (Cost) งบประมาณค าใช จ ายในก จกรรม ทางเล อกด งกล าว ส วนใหญ เป นการ ปร บปร งงานประจา ซ งคาดว าม ค าใช จ าย เพ ยงประมาณ 350,000 บาท ยกเว น ก จกรรมทางเล อกท 1 ท ต องดาเน นงาน ภายนอกองค กรซ งต องใช งบประมาณใน การสารวจและศ กษาป ญหาและความ ต องการของล กค าเพ อนามาปร บปร ง การ ให บร การประมาณ ป ละ 500,000 บาท รวมค าใช จ ายท งส น ประมาณ 850,000 บาท งบประมาณค าใช จ ายในก จกรรม ทางเล อกด งกล าว ส วนใหญ เป นการ ปร บปร งงานประจา ยกเว นก จกรรมท 3 และ 4 ซ งเป นก จกรรม ใหม เสร มท ม อย ประมาณการผลประโยชน ท เก ดข น (Benefit) จานวนล กค าท เพ มข นร อยละ 2 ทาให รายได วว. เพ มข น เฉล ย ป ละ 2.89 ล าน บาท (ฐานข อม ลป 2553) คาดว าสามารถจ งใจให บ คลากรผ ม ความสามารถส ง มาทางานใน วว. ได BC Ratio 3.4 ไม สามารถประเม นค า ได แต คาดว าน าจะ มากกว า 1 เพราะอย าง น อยป องก นพน กงานท ม แผนบร หารความเส ยง ป

24 ความเส ยง ทางเล อกในการบร หารความเส ยง 4. จ ดทาแผนและปร บปร งสถานท ทางาน คลองห าให ม บรรยากาศท เหมาะสมเป น องค กรว จ ยและพ ฒนาระด บสากล ประมาณการต นท น (Cost) เด มต องม การลงท น รวมค าใช จ ายในก จ กรมท งหมด ประมาณ ป ละ 1, 000,000 บาท ประมาณการผลประโยชน ท เก ดข น (Benefit) BC Ratio ความสามารถส ง ไม ให ลาออก โดย ย ง คง ปฏ บ ต งาน อย ก บองค กร ต อไป 3. คว ามเส ยงจากการ ส ญเส ยองค ความร ท สาค ญขององค กร (R 12 ) 4. ความเส ยงจากการบ ม เพาะเทคโนโลย ร วมก บ ผ ใช ผลงานของ วว. ย ง ไม สมบ รณ เพ ยงพอ (R 0101 ) 1.ปร บปร งและพ ฒนาการทา KM 2.จ ดให ม ระบบถ ายทอดองค ความร ประสบการณ และท กษะในล กษณะพ เล ยง (Coaching and Mentoring) 1.ร วมวางแผนงานก บผ ท ม แนวโน มว าจะ ใช ผลงานเทคโนโลย ของ วว. ก อนดาเน น โครงการบ มเพาะเทคโนโลย ของ วว. ท ม ศ กยภาพ 2. จ ดต งท มงานด านการบ มเพาะ เทคโนโลย รวมระหว างน กว จ ย ว ศวกร และน กการตลาด ประมาณค าใช จ า ยด านการจ ดการ ความร ประมาณ 150,000 บาท ก จกรรมท 1 และ 2 เป นก จกรรมท ม ค าใช จ ายน อย ส วนก จกรรมท 3 เป น ก จกรรมท ต องลงท นส ง ทาให วว. ม การบ นท กและ จ ดเก บองค ความร เด มและองค ความร ใหม เป นระบบจานวน 5 เร อง จะทาให วว. สามารถ ร กษาและต อยอดองค ความร เด มได ส งข น ซ งไม สามารถ ประเม นค าผลประโยชน ท เก ดข นได ในขณะน ไม สามารถประเม นค าได ไม สามารถคานวณค าได ในขณะน แต คาดว า น าจะมากกว า 1 ไม สามารถคานวณค าได ในขณะน แต คาดว า น าจะมากกว า 1 เพราะ ก จกรรมด งกล าว สามารถเพ มจานวน โครงการท วว. สามารถ บ มเพาะได ในเบ องต น แผนบร หารความเส ยง ป

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑ คานา คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผ บร หารและพน กงานต างตระหน กถ งความ ส าค ญของการก าก บ ด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ซ งเป นท ยอมร บโดยท วไปว าเป นป จจ ยหล กท แสดง ให เห นถ งการม ระบบบร หารจ ดการท

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนการสร างค ณค าและกระบวนการสน บสน น ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร จ ดท าโดย คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ส าน กบร หารกลาง กองจ ดระบบการจราจรทางบก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๒) บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด

1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๒) บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด 1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๒) บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด 2 คานา ตามท บร ษ ท อ กร งเทพ จ าก ด ได ย ายสถานท ประกอบก จการมาด าเน นการ ณ พ นท เช าราชพ สด กรมธนาร กษ ภายในอ ราชนาว มห ดลอด

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information