แนวทางการบร หารความเส ยง หน วยงานสภามหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการบร หารความเส ยง หน วยงานสภามหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ"

Transcription

1 หน า 27

2 หน า 29 ค าน า การจ ดท ารายงานการบร หารความเส ยงของ กองกลาง ส าน กงาน อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ เป นส วนหน งของกระบวนการบร หารงานควบค มภายใน เพ อรายงานการบร หารความเส ยง ป ญหาอ ปสรรค และก จกรรม/โครงการ ในการแก ไขป ญหาท เก ดข น ของแต ละงานของ โดยสามารถน ารายงานฉบ บน น าไปใช เป นแนวทางในการป องก นไม ให เก ดความผ ดพลาด หร อความเส ยหายท อาจเก ดข นได มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ เมษายน 2556

3 หน า 28 สารบ ญ หน า ค าน า แนวทางการบร หารความเส ยง 1 - การระบ ความเส ยงและป จจ ยเส ยง 2 - การประเม นความเส ยง - การจ ดการความเส ยง 1 - การต ดตามและทบทวนความเส ยง 17 ภาคผนวก - การว เคราะห สภาพแวดล อมและศ กยภาพ 2

4 หน า 1 แนวทางการบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ การะบ ความเส ยงและป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง การจ ดการความเส ยง การต ดตามและทบทวน

5 หน า 2 การระบ ความเส ยงและป จจ ยเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ 1. ความเส ยงด านกลย ทธ (Strategic Risk) 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน (peration Risk). ความเส ยงด านการเง น (Financial Risk). ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ (ompliance Risk)

6 หน า 1. ความเส ยงด านกลย ทธ (Strategic Risk) ป จจ ยเส ยง S1 : การพ ฒนาระบบบร หารความเส ยงไม ต อเน อง S2 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจในระบบบร หารความเส ยง S : บ คลากรขาดความร ความเข าใจในการวางแผนด าเน นงาน โครงการ หร อก จกรรม 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน (peration Risk) ป จจ ยเส ยง 1 : บ คลากรไม เพ ยงพอ ลาออกบ อย / ไม ตรงก บงานท ปฏ บ ต 2 : ขาดการท างานแบบม ส วนร วมและแลกเปล ยนเร ยนร : ว สด อ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ เฉพาะทางไม เพ ยงพอ : ขาดการพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง. ความเส ยงด านการเง น (Financial Risk) ป จจ ยเส ยง F1 : ได ร บเง นงบประมาณไม เพ ยงพอ F2 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจเก ยวก บระเบ ยบการเบ กจ ายงบประมาณ F : บ คลากรขาดความร ความสามารถในระบบสารสนเทศด านการเง น งบประมาณ ด านพ สด. ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ (ompliance Risk) ป จจ ยเส ยง 1 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจ 2 : บ คลากรบางส วนไม ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ

7 หน า การประเม นความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

8 หน า 5 ตารางท 1 ตารางสร ปการประเม นความเส ยง การประเม นความเส ยง ความเส ยง / ป จจ ยเส ยง ระด บ โอกาส ผลกระทบ ความเส ยง 1 ความเส ยงด านกลย ทธ (Strategic Risk) ป จจ ยเส ยง S1 : การพ ฒนาระบบบร หารความเส ยงไม ต อเน อง 5 S2 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจในระบบบร หารความเส ยง มาก 1 ล าด บ ท ล าด บ ความเส ยง S : บ คลากรขาดความร ความเข าใจในการวางแผน มาก 2 ด าเน นงาน โครงการ หร อก จกรรม 2 ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน (peration Risk) ป จจ ยเส ยง 1 : บ คลากรไม เพ ยงพอ ลาออกบ อย / ไม ตรงก บงานท 2 ปฏ บ ต 2 : ขาดการท างานแบบม ส วนร วมและแลกเปล ยนเร ยนร 2 น อย - : ว สด อ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ เฉพาะทางไม เพ ยงพอ มาก 1 : ขาดการพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง ความเส ยงด านการเง น (Financial Risk) ป จจ ยเส ยง F1 : ได ร บเง นงบประมาณไม เพ ยงพอ 2 น อย - F2 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจเก ยวก บระเบ ยบ มาก 1 การเบ กจ ายงบประมาณ F : บ คลากรขาดความร ความสามารถในระบบสารสนเทศ 2 น อย - ด านการเง น งบประมาณ ด านพ สด ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ (ompliance Risk) ป จจ ยเส ยง 1 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจ 1 2 : บ คลากรบางส วนไม ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ 2

9 หน า 6 ตารางท 2 การจ ดระด บความเส ยง ผลกระทบ (ความร นแรง) 5 (มาก) () (ปานกลาง) 2 (ต า) 1 (ต ามาก) ระด บโอกาส / (ความเป นไปได ) 1 / (ยาก) 2 / (เป นไปได น อย) / (อาจเป นไปได ) / (เป นไปได มาก) 5 / (แน นอน) E E E E E M H H 1, E S2, E 2 S,,F2 L M M H 1, H S1 L L L 2, M H F1,F L L L L M ระด บความเส ยง E มาก : ระด บน ไม สามารถยอมร บได จ าเป นต องด าเน นการแก ไขท นท H : ระด บน ไม สามารถยอมร บได ต องด าเน นการแก ไขให อย ในระด บท ยอมร บได M ปานกลาง : ระด บน สามารถยอมร บได แต ต องม การควบค มความเส ยงไม ให เคล อนไปอย ในระด บท ไม สามารถยอมร บได L น อย : ระด บน สามารถยอมร บได โดยไม ต องควบค มความเส ยง

10 ตารางท การประเม นความเส ยง ประเภท การประเม นความเส ยง งานท ร บผ ดชอบ ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยงและป จจ ยเส ยง ของความ โครงการ/ก จกรรม ผล ระด บ จ ด เส ยง โอกาส กระทบ ความเส ยง ล าด บ ( 1 ) ( 2 ) ( ) ( ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 1.งานธ รการ 1.1 งานร บหน งส อ ด าเน นการร บหน งส อจากภายใน 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน และภายนอก เพ อเป นหล กฐานทางราชการ : ขาดการพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง ย นย นการร บหน งส อเข า เพ อให งานสารบรรณ เป นระบบและป องก นหน งส อเอกสารราชการ ส ญหาย เพ อความสะดวกและง ายต อการส บค น เม อต องการต นเร องของหน งส อราชการ. ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ 1 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจ 1.2 งานส งหน งส อ ด าเน นการจ ดส งหน งส อให ภายใน และภาย นอกด วยความเร ยบร อยของหน งส อ รวมท งส งท จะส งไปด วย อย างครบถ วน 1. งานพ มพ และร างโต ตอบ ด าเน นการร างโต ตอบหน งส อราชการและ จ ดพ มพ หน งส อราชการประเภทต างๆของ อย างถ กต องตามกฎหมาย/ระเบ ยบ/ ข อบ งค บ/แนวปฏ บ ต ท ก าหนดแล ว 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน : ขาดการพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง. ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ 1 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจ 2 : บ คลากรบางส วนไม ปฏ บ ต ตาม กฎระเบ ยบ 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน : ขาดการพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง. ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ 1 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจ 2 : บ คลากรบางส วนไม ปฏ บ ต ตาม กฎระเบ ยบ หน า 7

11 ตารางท (ต อ) ประเภท การประเม นความเส ยง งานท ร บผ ดชอบ ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยงและป จจ ยเส ยง ของความ โครงการ/ก จกรรม ผล ระด บ จ ด เส ยง โอกาส กระทบ ความเส ยง ล าด บ ( 1 ) ( 2 ) ( ) ( ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 1. งานจ ดเก บและค นหา เอกสาร ด าเน นการจ ดเก บเอกสารให เป นหมวดหม และ ม ระเบ ยบเพ อความสะดวกในการค นหาได ง าย สะดวกรวดเร ว และให เอกสารอย ในสภาพ เร ยบร อยไม ช าร ดเส ยหาย 1.5 งานการเง น ด าเน นงานการเง นของ และจ ดท า เอกสารด านการเง นของ 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน : ขาดการพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง. ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ 1 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจ 2 : บ คลากรบางส วนไม ปฏ บ ต ตาม กฎระเบ ยบ 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน : ขาดการพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง. ความเส ยงด านการเง น. F1 : ได ร บเง นงบประมาณไม เพ ยงพอ F2 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจ เก ยวก บระเบ ยบการเบ กจ ายงบประมาณ F : บ คลากรขาดความร ความสามารถ ในระบบสารสนเทศ ด านการเง น งบประมาณ ด านพ สด. ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ 1 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจ 2 : บ คลากรบางส วนไม ปฏ บ ต ตาม กฎระเบ ยบ F F F 2 2 น อย มาก น อย หน า 8

12 ตารางท (ต อ) ประเภท การประเม นความเส ยง งานท ร บผ ดชอบ ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยงและป จจ ยเส ยง ของความ โครงการ/ก จกรรม ผล ระด บ จ ด เส ยง โอกาส กระทบ ความเส ยง ล าด บ ( 1 ) ( 2 ) ( ) ( ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 1.6 งานงบประมาณ ด าเน นการจ ดสรรและควบค มการใช จ าย 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน งบประมาณของ และจ ดท าเอกสาร : ขาดการพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง ด านงบประมาณของ. ความเส ยงด านการเง น F1 : ได ร บเง นงบประมาณไม เพ ยงพอ F 2 น อย. ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ 1 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจ 2 : บ คลากรบางส วนไม ปฏ บ ต ตาม 1.7 งานพ สด ด าเน นการงานพ สด และควบค มด แลบ าร งร กษา ว สด คร ภ ณฑ ของ และจ ดท าเอกสาร ด านงานพ สด ของ 1.8 งานควบค มการใช โทรศ พท ด าเน นงานควบค มด แลการต ดต อประมานงาน ราชการทางโทรศ พท /โทรสารของ หมายเลข ๐ ๓๙๔๗ ๑๖๖๑ กฎระเบ ยบ 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน : ขาดการพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง. ความเส ยงด านการเง น F1 : ได ร บเง นงบประมาณไม เพ ยงพอ. ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ 1 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจ 2 : บ คลากรบางส วนไม ปฏ บ ต ตาม กฎระเบ ยบ 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน : ขาดการพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง. ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ 1 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจ หน า 9 F 2 น อย

13 ตารางท (ต อ) ประเภท การประเม นความเส ยง งานท ร บผ ดชอบ ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยงและป จจ ยเส ยง ของความ โครงการ/ก จกรรม ผล ระด บ จ ด เส ยง โอกาส กระทบ ความเส ยง ล าด บ ( 1 ) ( 2 ) ( ) ( ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 1.9 งานเผยแพร ข อม ล ด าเน นงานเผยแพร ข อม ลตามภารก จของ 2 น อย 2.งานการประช ม 2.1 งานเอกสารการประช ม ด าเน นงานเอกสารการประช ม พร อมส งให คณะกรรมการล วงหน าก อนว นประช มอย าง น อย 7 ว นน บจากว นท ประช ม 2.2 งานจ ดการประช ม ด าเน นงานจ ดการประช มให เป นไปตาม ก าหนดการและว ตถ ประสงค การประช มด วย ความเร ยบร อย 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน 2 : ขาดการท างานแบบม ส วนร วมและ แลกเปล ยนเร ยนร 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน 1 : บ คลากรไม เพ ยงพอ ลาออกบ อย / ไม ตรงก บงานท ปฏ บ ต : ขาดการพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง. ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ. 1 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจ 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน 1 : บ คลากรไม เพ ยงพอ ลาออกบ อย / ไม ตรงก บงานท ปฏ บ ต 2 : ขาดการท างานอย างม ส วนร วมและ แลกเปล ยนเร ยนร : ว สด อ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ เฉพาะ ทางไม เพ ยงพอ. ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ 1 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจ 2 : บ คลากรบางส วนไม ปฏ บ ต ตาม กฎระเบ ยบ หน า 10 2 น อย มาก

14 ตารางท (ต อ) ประเภท การประเม นความเส ยง งานท ร บผ ดชอบ ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยงและป จจ ยเส ยง ของความ โครงการ/ก จกรรม ผล ระด บ จ ด เส ยง โอกาส กระทบ ความเส ยง ล าด บ ( 1 ) ( 2 ) ( ) ( ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 2. งานบ นท กการประช ม ด าเน นงานบ นท กรายละเอ ยดความค ดเห นของ ผ มาประช ม ผ เข าร วมประช มและมต ท ประช ม ไว เป นหล กฐาน.งานเลขาน การ.1 งานเสนอแฟ ม ด าเน นงานน าเสนอแฟ มรองอธ การบด (เลขาน การ) เพ อด าเน นการ ตามค าส งการ/เกษ ยนหน งส อ.2 งานต ดตามเร อง ด าเน นการประสานงานต ดตามเร องท งาน ธ รการของได ร บเร องเข า และเร องท ส งออกจาก 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน 1 : บ คลากรไม เพ ยงพอ ลาออกบ อย / ไม ตรงก บงานท ปฏ บ ต : ว สด อ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ เฉพาะ ทางไม เพ ยงพอ : ขาดการพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง. ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ 1 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจ 2 : บ คลากรบางส วนไม ปฏ บ ต ตาม กฎระเบ ยบ 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน 1 : บ คลากรไม เพ ยงพอ ลาออกบ อย / ไม ตรงก บงานท ปฏ บ ต : ขาดการพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง. ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ 1 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจ 2 : บ คลากรบางส วนไม ปฏ บ ต ตาม กฎระเบ ยบ 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน 1 : บ คลากรไม เพ ยงพอ ลาออกบ อย / ไม ตรงก บงานท ปฏ บ ต หน า 11 2 น อย

15 ตารางท (ต อ) ประเภท การประเม นความเส ยง งานท ร บผ ดชอบ ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยงและป จจ ยเส ยง ของความ โครงการ/ก จกรรม ผล ระด บ จ ด เส ยง โอกาส กระทบ ความเส ยง ล าด บ ( 1 ) ( 2 ) ( ) ( ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) : ขาดการพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง. ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ 1 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจ 2 : บ คลากรบางส วนไม ปฏ บ ต ตาม กฎระเบ ยบ. งานประสานงาน ด าเน นการประสานงานและอ านวยความ 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน สะดวกการเด นทางไปราชการของนายกสภา 1 : บ คลากรไม เพ ยงพอ ลาออกบ อย / มหาว ทยาล ย กรรมการ ไม ตรงก บงานท ปฏ บ ต ผ ทรงค ณว ฒ ผ บร หาร เลขาน การสภา มหาว ทยาล ย และผ ร วมเด นทางไปราชการ ใน งานราชการตามภารก จของ. งานตรวจสอบเอกสาร ด าเน นงานตรวจสอบเอกสารค าส ง ประกาศ ระเบ ยบ ข อบ งค บท น าเสนอนายกสภา มหาว ทยาล ยลงนาม.5 งานรวบรวมผลงาน ด าเน นการรวบรวมเอกสารผลการด าเน นงาน ประจ าป 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน 1 : บ คลากรไม เพ ยงพอ ลาออกบ อย / ไม ตรงก บงานท ปฏ บ ต : ขาดการพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง. ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ 1 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจ 2 : บ คลากรบางส วนไม ปฏ บ ต ตาม กฎระเบ ยบ 2 ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน 1 : บ คลากรไม เพ ยงพอ ลาออกบ อย / ไม ตรงก บงานท ปฏ บ ต : ขาดการพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง หน า 12

16 ตารางท (ต อ) ประเภท การประเม นความเส ยง งานท ร บผ ดชอบ ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยงและป จจ ยเส ยง ของความ โครงการ/ก จกรรม ผล ระด บ จ ด เส ยง โอกาส กระทบ ความเส ยง ล าด บ ( 1 ) ( 2 ) ( ) ( ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ).6 งานประก นค ณภาพ ด าเน นงานประก นค ณภาพตามท ได ร บ 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน มอบหมาย 1 : บ คลากรไม เพ ยงพอ ลาออกบ อย / ไม ตรงก บงานท ปฏ บ ต 2 : ขาดการท างานแบบม ส วนร วมและ 2 น อย แลกเปล ยนเร ยนร : ขาดการพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง. ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ 1 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจ 2 : บ คลากรบางส วนไม ปฏ บ ต ตาม.7 งานควบค มภายใน ด าเน นงานกระบวนการปฏ บ ต งานท จ ดให ม ข น เพ อสร างความม นใจว าการ ด าเน นงานจะบรรล ว ตถ ประสงค ของการ ควบค มภายในด านประส ทธ ผลและ ประส ทธ ภาพของการด าเน นงาน กฎระเบ ยบ 1. ความเส ยงด านกลย ทธ S1 : การพ ฒนาระบบบร หารความเส ยง ไม ต อเน อง S2 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจ ในระบบบร หารความเส ยง S : บ คลากรขาดความร ความเข าใจในการ วางแผนด าเน นงาน โครงการ หร อก จกรรม. ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ 1 : บ คลากรขาดความร ความเข าใจ 2 : บ คลากรบางส วนไม ปฏ บ ต ตาม กฎระเบ ยบ หน า 1 S S S 5 มาก มาก

17 หน า 1 การจ ดการความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ 1. ว ธ จ ดการความเส ยง 1.1 ยอมร บความเส ยง (Risk Acceptance) 1.2 ลด/ควบค มความเส ยง (Risk Reduction) 1. กระจาย/โอนความเส ยง (Risk Sharing) 1. หล กเล ยงความเส ยง (Risk Avoidance) 2. การจ ดท าแผนความเส ยง

18 ตารางท การจ ดท าแผนบร หารความเส ยง ประเภท ล าด บ ความเส ยง 1 ความเส ยงด านกลย ทธ (Strategic Risk) 2 ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน (peration Risk) ป จจ ยเส ยง 1.การพ ฒนาระบบบร หาร ความเส ยงไม ต อเน อง (S1) 2.บ คลากรขาดความร ความเข าใจในระบบบร หาร ความเส ยง (S2).บ คลากรขาดความร ความเข าใจในการวางแผน ด าเน นงาน โครงการ หร อ ก จกรรม (S) 1.ว สด อ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ เฉพาะทาง ไม เพ ยงพอ () 2.บ คลากรไม เพ ยงพอ ลาออกบ อย / ไม ตรงก บ งานท ปฏ บ ต (1).ขาดการพ ฒนาบ คลากร อย างต อเน อง () การจ ดการ ความเส ยง แผนงาน/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ การลด/ควบค มความเส ยง 1.จ ดหาบ คลากรเพ อด าเน นงานพ ฒนา ระบบบร หารความเส ยง 2.สน บสน นบ คลากรเข าร วมโครงการ/ อบรม การลด/ควบค มความเส ยง 1.สน บสน นบ คลากรเข าร วมโครงการ/ อบรม การลด/ควบค มความเส ยง 1.สน บสน นบ คลากรเข าร วมโครงการ/ อบรม โอนความเส ยง 1.เสนอมหาว ทยาล ยด าเน นการ ปร บปร ง/อน ม ต การลด/ควบค มความเส ยง 1.ปร บ/เพ ม กรอบอ ตราก าล งของ การลด/ควบค มความเส ยง 1.สน บสน นบ คลากรเข าร วมอบรมให ตรงก บสายงานท ปฏ บ ต ระยะเวลา ด าเน นการ หน า 15

19 ตารางท (ต อ) ประเภท ล าด บ ความเส ยง ความเส ยงด านการเง น (Financial Risk) ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตาม กฎระเบ ยบ (ompliance Risk) ป จจ ยเส ยง 1.บ คลากรขาดความร ความเข าใจเก ยวก บ ระเบ ยบการเบ กจ าย งบประมาณ (F2) 1.บ คลากรขาดความร ความเข าใจเก ยวก บ กฎระเบ ยบ (1) 2.บ คลากรบางส วนไม ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ (2) การจ ดการ ความเส ยง แผนงาน/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ การลด/ควบค มความเส ยง 1.รวบรวมและประชาส มพ นธ ให บ คลากรทราบถ งระเบ ยบการเบ กจ าย 2.จ ดท าแฟ มระเบ ยบการเบ กจ าย งบประมาณให บ คลากรถ อปฏ บ ต การลด/ควบค มความเส ยง 1.รวบรวมและประชาส มพ นธ กฎระเบ ยบต างๆให บ คลากรใน ทราบ 2.จ ดท าแฟ มระเบ ยบการเบ กจ าย งบประมาณให บ คลากรถ อปฏ บ ต การลด/ควบค มความเส ยง 1.จ ดท าระบบการประเม นผลการ ปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ ระยะเวลา ด าเน นการ หน า 16

20 หน า 17 การต ดตามและทบทวนความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

21 ตารางท 5 (ต อ) ตารางท 5 การต ดตามและทบทวนความเส ยง ล าด บท โครงการ/ก จกรรม แผนงาน/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ ก าหนดเวลาแล วเสร จ 1 งานธ รการ 1.1 งานร บหน งส อ 1. สน บสน นบ คลากรเข าร วมอบรมให ตรงก บสายงาน ท ปฏ บ ต 2. รวบรวมและประชาส มพ นธ กฎระเบ ยบต าง ๆ ให บ คลากรในทราบ 1.2 งานส งหน งส อ 1. สน บสน นบ คลากรเข าร วมอบรมให ตรงก บสายงาน ท ปฏ บ ต 2. รวบรวมและประชาส มพ นธ กฎระเบ ยบต าง ๆ ให บ คลากรในทราบ. จ ดท าระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน อย างม ประส ทธ ภาพ 1. งานพ มพ และร าง 1. สน บสน นบ คลากรเข าร วมอบรมให ตรงก บสายงาน โต ตอบ ท ปฏ บ ต 2. รวบรวมและประชาส มพ นธ กฎระเบ ยบต าง ๆ ให บ คลากรในทราบ. จ ดท าระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน อย างม ประส ทธ ภาพ 1. งานจ ดเก บและค นหา 1. สน บสน นบ คลากรเข าร วมอบรมให ตรงก บสายงาน เอกสาร ท ปฏ บ ต 2. รวบรวมและประชาส มพ นธ กฎระเบ ยบต าง ๆ ให บ คลากรในทราบ. จ ดท าระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน อย างม ประส ทธ ภาพ หน า 18 สถานการณ การด าเน นงาน หมายเหต

22 ตารางท 5 (ต อ) ล าด บท โครงการ/ก จกรรม แผนงาน/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ ก าหนดเวลาแล วเสร จ 1.5 งานการเง น 1. สน บสน นบ คลากรเข าร วมอบรมให ตรงก บสายงาน ท ปฏ บ ต 2. รวบรวมและประชาส มพ นธ ให บ คลากรทราบ ถ งระเบ ยบการเบ กจ าย. รวบรวมและประชาส มพ นธ กฎระเบ ยบต าง ๆ ให บ คลากรในทราบ. จ ดท าระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน อย างม ประส ทธ ภาพ 1.6 งานงบประมาณ 1. สน บสน นบ คลากรเข าร วมอบรมให ตรงก บสายงาน ท ปฏ บ ต 2. รวบรวมและประชาส มพ นธ กฎระเบ ยบต างๆให บ คลากรในทราบ. จ ดท าแฟ มระเบ ยบการเบ กจ ายงบประมาณให บ คลากรถ อปฏ บ ต. จ ดท าระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ 1.7 งานพ สด 1. สน บสน นบ คลากรเข าร วมอบรมให ตรงก บสายงาน ท ปฏ บ ต 2. รวบรวมและประชาส มพ นธ กฎระเบ ยบต างๆให บ คลากรในทราบ. จ ดท าแฟ มระเบ ยบการเบ กจ ายงบประมาณให บ คลากรถ อปฏ บ ต. จ ดท าระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ หน า 19 สถานการณ การด าเน นงาน หมายเหต

23 ตารางท 5 (ต อ) ล าด บท โครงการ/ก จกรรม แผนงาน/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ ก าหนดเวลาแล วเสร จ 1.8 งานควบค มการใช โทรศ พท 1. สน บสน นบ คลากรเข าร วมอบรมให ตรงก บสายงาน ท ปฏ บ ต 2. รวบรวมและประชาส มพ นธ กฎระเบ ยบต างๆให บ คลากรในทราบ 2 งานประช ม 1. ปร บ/เพ ม กรอบอ ตราก าล งของ 2.1 งานเอกสาร การประช ม 1. สน บสน นบ คลากรเข าร วมอบรมให ตรงก บสายงาน ท ปฏ บ ต 2. รวบรวมและประชาส มพ นธ กฎระเบ ยบต าง ๆ ให บ คลากรในทราบ 2.2 งานจ ดการประช ม 1. ปร บ/เพ ม กรอบอ ตราก าล งของ 2. เสนอมหาว ทยาล ยด าเน นการปร บปร ง/อน ม ต ว สด อ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ. รวบรวมและประชาส มพ นธ กฎระเบ ยบต าง ๆ ให บ คลากรในทราบ. จ ดท าระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน อย างม ประส ทธ ภาพ 2. งานบ นท กการประช ม 1. ปร บ/เพ ม กรอบอ ตราก าล งของ 2. เสนอมหาว ทยาล ยด าเน นการปร บปร ง/อน ม ต ว สด อ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ สถานการณ การด าเน นงาน หมายเหต หน า 20

24 ตารางท 5 (ต อ) ล าด บท โครงการ/ก จกรรม แผนงาน/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ ก าหนดเวลาแล วเสร จ 2. งานบ นท กการประช ม (ต อ). สน บสน นบ คลากรเข าร วมอบรมให ตรงก บสายงาน ท ปฏ บ ต. รวบรวมและประชาส มพ นธ กฎระเบ ยบต าง ๆ ให บ คลากรในทราบ 5. จ ดท าระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน อย างม ประส ทธ ภาพ งานเลขาน การ 1. ปร บ/เพ ม กรอบอ ตราก าล งของ.1 งานเสนอแฟ ม 2. สน บสน นบ คลากรเข าร วมอบรมให ตรงก บสายงาน ท ปฏ บ ต. รวบรวมและประชาส มพ นธ กฎระเบ ยบต าง ๆ ให บ คลากรในทราบ. จ ดท าระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน อย างม ประส ทธ ภาพ.2 งานต ดตามเร อง 1. ปร บ/เพ ม กรอบอ ตราก าล งของ 2. สน บสน นบ คลากรเข าร วมอบรมให ตรงก บสายงาน ท ปฏ บ ต. รวบรวมและประชาส มพ นธ กฎระเบ ยบต าง ๆ ให บ คลากรในทราบ. จ ดท าระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน อย างม ประส ทธ ภาพ. งานประสานงาน 1. ปร บ/เพ ม กรอบอ ตราก าล งของ หน า 21 สถานการณ การด าเน นงาน หมายเหต

25 ตารางท 5 (ต อ) ล าด บท โครงการ/ก จกรรม แผนงาน/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ ก าหนดเวลาแล วเสร จ. งานตรวจสอบเอกสาร 1. ปร บ/เพ ม กรอบอ ตราก าล งของ 2. สน บสน นบ คลากรเข าร วมอบรมให ตรงก บสายงาน ท ปฏ บ ต สถานการณ การด าเน นงาน หมายเหต. รวบรวมและประชาส มพ นธ กฎระเบ ยบต าง ๆ ให บ คลากรในทราบ. จ ดท าระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน อย างม ประส ทธ ภาพ.5 งานรวบรวมผลงาน 1. ปร บ/เพ ม กรอบอ ตราก าล งของ 2. สน บสน นบ คลากรเข าร วมอบรมให ตรงก บสายงาน ท ปฏ บ ต.6 งานประก นค ณภาพ 1. ปร บ/เพ ม กรอบอ ตราก าล งของ 2. สน บสน นบ คลากรเข าร วมอบรมให ตรงก บสายงาน ท ปฏ บ ต. รวบรวมและประชาส มพ นธ กฎระเบ ยบต าง ๆ ให บ คลากรในทราบ. จ ดท าระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน อย างม ประส ทธ ภาพ หน า 22

26 ตารางท 5 (ต อ) ล าด บท โครงการ/ก จกรรม แผนงาน/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ ก าหนดเวลาแล วเสร จ.7 งานควบค มภายใน 1. จ ดหาบ คลากรเพ อด าเน นงานพ ฒนาระบบบร หาร ความเส ยง 2. สน บสน นบ คลากรเข าร วมโครงการ/อบรม. รวบรวมและประชาส มพ นธ กฎระเบ ยบต าง ๆ ให บ คลากรในทราบ. จ ดท าระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน อย างม ประส ทธ ภาพ สถานการณ การด าเน นงาน : สถานการณ การด าเน นงาน หมายเหต = ด าเน นการแล วเสร จตามก าหนด ผ รายงาน นางสาวศศ ร กร อ ศรางก ร ณ อย ธยา = ด าเน นการแล วเสร จช ากว าก าหนด ต าแหน ง ห วหน า = ย งไม ได เร มการด าเน นการ ว นท เมษายน พ.ศ o = อย ระหว างการด าเน นการ หน า 2

27 หน า 0 ภาคผนวก

28 หน า 2 การว เคราะห สภาพแวดล อมและศ กยภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ จ ดแข ง (Strength) 1. บ คลากรม ความร กและความสาม คค ในการปฏ บ ต งานร วมก นด วยด 2. บ คลากรม ความร บผ ดชอบต อหน าท ท ได ร บมอบหมายได ด. ม สายงานการบ งค บบ ญชาท ช ดเจน ท าให การด าเน นงานเป นไปอย างรวดเร ว. บ คลากรท ปฏ บ ต มาระยะเวลาหน งเร มม ความช านาญม ความเข าใจในระบบ เทคน คการท างานโดย ภาระงานประจ า เช น งานประช ม ท าให สามารถปฏ บ ต งานได เร วข นและม ความ พร อมในการพ ฒนาระบบการท างานให ด ข น จ ดอ อน (Weakness) 1. เป นจ ดต งข นใหม บทบาทหน าท และภารก จบางส วนย งขาดความช ดเจน จ าเป นต องใช เวลา ในการศ กษาเร ยนร วางแผนงานอย างเป นระบบ 2. บ คลากรม จ านวนน อย ก อให เก ดผลกระทบ - ม ภาระงานประจ ามากโดยเฉพาะการประช ม ซ งม การประช มเด อนละ 1 คร ง และในการประช มแต ละคร งม รายละเอ ยดข นตอนในการท างานมาก ท าให ไม ม เวลาในการท างาน เช งร กด านการพ ฒนา - ไม ม เวลา หร อ โอกาสในการพ ฒนาตนเอง การฝ กอบรมหร อการส มมนาจ งม น อย - ไม สามารถท างานตามโครงสร างการแบ งส วนราชการ โดยเฉพาะงานบร หารความเส ยง งาน ควบค มภายใน งานประก นค ณภาพ รวมถ งงานประช มคณะกรรมการต ดตามตรวจสอบและ ประเม นผลงานมหาว ทยาล ย ซ งส าค ญมาก และม ส วนส าค ญในการพ ฒนาการท างานของ มหาว ทยาล ยให เข มแข ง - บ คลากรไม สามารถท างานตามภาระงานท มอบหมายท งหมดได เพราะท กคนต องช วยก นท างานท ก ด าน หร องานเฉพาะก จท เข ามา. งบประมาณได ร บม จ านวนจ าก ดไม เพ ยงพอส งผลกระทบต อการด าเน นงานของและ การพ ฒนบ คลากร. ฐานข อม ลย งไม ได ร บการพ ฒนา ต องการขอความร วมม อจาก ท าให การด าเน นงานเป นไป อย างล าช า

29 หน า 25 โอกาส (pportunity) 1. เป นองค กรส ดของมหาว ทยาล ย ซ งป จจ บ นม กฎหมายและแผนพ ฒนาอ ดมศ กษา ระยะยาวของ สกอ. ท ต องปฏ บ ต ตาม จ งจ าเป นต องม ท าหน าท รองร บ และสน บสน นภารก จของเพ อให ม การบร หารงานอย างเหมาะสม ก บสภาวการณ ให เก ดประโยชน ส ด 2. กรรมการให ความส าค ญและสน บสน นในการด าเน นงานของ อ ปสรรค (Treat) 1. เว บไซต พ ฒนาไปได ช ามากเพราะต องขอความร วมม อจากอ นในการจ ดท าข อม ลเป น อ ปสรรคท ส าค ญในการเผยแพร ข อม ล 2. กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ม ภาระงานมาก การประสานงานต องใช เวลานาน บางคร งม ผลกระทบท าให ไม สามารถด าเน นการประช มได ตามก าหนดการประช มประจ าป. การปฏ บ ต งานไม เป นไปตามแผนปฏ บ ต งานประจ าป ท ก าหนดไว เน องจากป ดร บวาระไม เป นไปตาม แผนปฏ บ ต งานประจ าป ต างๆ จะม วาระเพ มเต ม/เร งด วน ท าให วาระล าช าหร อต องท างาน ซ าซ อนในระยะเวลากระช นช ดท าให ม ข อผ ดพลาดได ง ายและส นเปล องว สด. นโยบายของมหาว ทยาล ยในการมอบหมายภารก จให ก บย งไม ช ดเจน และม การเปล ยนแปลงตลอดเวลา

30 หน า 26 คณะผ จ ดท า ผ ให ข อม ล : นางสาวศศ ร กร อ ศรางก ร ณ อย ธยา ห วหน า ผ เร ยบเร ยง : 1. นางสาวเบญจวรรณ หวานเสนาะ 2. นางสาวช ชน นท ร อนจ นดา ป ท พ มพ : เมษายน 2556 พ มพ ท : ช น 2 อาคารส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ อ.เม อง จ.จ นทบ ร โทรศ พท /โทรสาร

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ โดย นางธ ญชนก เสาวร จ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ ร ปแบบรายงานระด บส วนงานย อย ปย. ม ๒ แบบ ๑.

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง ด านอาคารสถานท มหาว ทยาล ยกร งเทพ

ค ม อการบร หารความเส ยง ด านอาคารสถานท มหาว ทยาล ยกร งเทพ ค ม อการบร หารความเส ยง ด านอาคารสถานท มหาว ทยาล ยกร งเทพ จ ดท าโดย ฝ ายอาคารสถานท 29 ก มภาพ นธ 2551 2 ค าน า ค ม อบร หารความเส ยงด านอาคารสถานท ฉบ บน จ ดท าข นเป นแนวทางในการด าเน นงานการบร หาร ความเส

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ขอบเขต : ส าหร บใช ปฏ บ ต งานภายในกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ว นท เร

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า 3 บทน า นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในการจ ดก าหนดนโยบายในการบร หารจ ดการ กองบร การการศ กษาได น าผลการด าเน นงานของกอง บร การการศ กษาจากแผนการด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information