เป าหมาย ต วช ว ด แนวทางการด าเน นงาน คบส. และงบประมาณท สน บสน นให ส วนภ ม ภาค ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

Size: px
Start display at page:

Download "เป าหมาย ต วช ว ด แนวทางการด าเน นงาน คบส. และงบประมาณท สน บสน นให ส วนภ ม ภาค ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557"

Transcription

1 เป าหมาย ต วช ว ด แนวทางการด าเน นงาน คบส. และงบประมาณท สน บสน นให ส วนภ ม ภาค ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดย นายแพทย ไพศาล ด นค ม รองเลขาธ การคณะกรรมการอาหารและยา

2 โครงการท สน บสน นงบประมาณให ส วนภ ม ภาค ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 10 โครงการ วงเง นรวม 25,751,440 บาท 1. โครงการ Primary GMP 3,976,000 บาท 2. โครงการ อย. น อย 7,238,000 บาท 3. โครงการพ ฒนา เคร อข ายเข มแข ง ผน กก าล งพ ฒนาผ บร โภค 1,788,000 บาท 4. โครงการพ ฒนาสม นไพรในแต ละภาคท ใช เป นส วนผสม 2,280,000 บาท ในเคร องส าอาง 5. โครงการตรวจสอบเฝ าระว งผล ตภ ณฑ ส ขภาพน าเข า 3,439,440 บาท ณ ด านฯ ส วนภ ม ภาค

3 โครงการท สน บสน นงบประมาณให ส วนภ ม ภาค ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ต อ) จ านวน 10 โครงการ วงเง นรวม 25,751,440 บาท 6. โครงการส มมนาเคร อข ายค มครองผ บร โภคด าน 1,872,000 บาท ผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค 7. โครงการพ ฒนาสน บสน นส งเสร ม แก ไขป ญหาผล ตภ ณฑ 1,900,000 บาท ส ขภาพในส วนภ ม ภาค 8. โครงการยกระด บค ณภาพสถานท ผล ตและผล ตภ ณฑ 880,000 บาท ส ขภาพช มชนให ได มาตรฐาน 9. โครงการเฝ าระว งการโฆษณาในส อว ทย ช มชนกล มเส ยง 878,000 บาท 1 อ าเภอ 1 คล น 10. โครงการพ ฒนาและเฝ าระว งต ดตามอาการไม พ งประสงค 1,500,000 บาท จากการใช ผล ตภ ณฑ ส ขภาพ

4 โครงการท สน บสน นงบประมาณให ส วนภ ม ภาค ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ต อ) จ านวน 10 โครงการ วงเง นรวม 25,751,440 บาท มต คณะร ฐมนตร ผลการเบ กจ ายภาพรวมรายไตรมาส ร อยละ 22/46/70/95 ส าน กงบประมาณ ยอดเบ กจ าย ณ ว นท 14 กพ.57 น าไปพ จารณาจ ดสรรค าของบ ป 2558 ขอความร วมม อ สสจ. รายงานผลการเบ กจ ายงบฯ ผ านระบบ คบส. Online ของ กอง คบ. ท กเด อน เบ กจ ายงบประมาณ ณ ว นท 14 กพ.57 ในระบบ GFMIS ให ได ร อยละ 50 เบ กจ ายงบประมาณให แล วเสร จภายในเด อนกรกฎาคม 2557

5 แบบรายงานการเบ กจ ายงบประมาณ ป งบประมาณ พ.ศ โครงการ รห สงบ ประมาณ ได ร บ จ ดสรร (บาท) เบ กจ าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค.... ผ กพ น (บาท) เบ กจ ายใน GFMIS (บาท) คงเหล อ (จ ดสรร - GFMIS) (บาท) รวม

6 งบประมาณ งาน คบส. ประจ าป พ.ศ ท ต งไว ท ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข แผนงาน : พ ฒนาด านสาธารณส ข ผลผล ต : ประชาชนได ร บการด แลส ขภาพและม พฤต กรรม ส ขภาพท ถ กต อง ก จกรรม : 1. สน บสน นและด าเน นงานเฝ าระว ง ป องก น ควบค มโรค ภ ยส ขภาพ ฟ นฟ สภาพและการค มครองผ บร โภคด านส ขภาพ 2. พ ฒนาอาหารปลอดภ ยและอาหารฮาลาล

7 งบ Mobile Unit และอาหารปลอดภ ย โดย ส าน กส งเสร มและสน บสน นอาหารปลอดภ ย 1. สน บสน นงบประมาณให จ งหว ดท เป นศ นย Mobile เขต จ งหว ดละ 1,000,000 บาท เพ อด าเน นการตามต วช ว ดอาหารปลอดภ ย 2. โอนงบประมาณให ท กจ งหว ด ๆ ละ 100,000 บาท เพ อเป นค าใช จ ายในการเด นทางมาประช มเร องอาหารปลอดภ ย

8 เป าหมาย ต วช ว ด และแนวทางการด าเน นงาน คบส. ในก าก บด แล (ส าน กอาหาร และกอง คบ.) ส าน กอาหาร 1. เกล อบร โภคเสร มไอโอด น 2. นมโรงเร ยน 3. เส นก วยเต ยว 4. Primary GMP กอง คบ. 1. OTOP 2. งาน คบส.ใน รพ.สต. 3. ถ ายโอนภารก จให อปท. 4. มาตรฐานระบบการก าก บด แล

9 แนวทางการควบค มค ณภาพเกล อบร โภค ผลการด าเน นงาน ป จ านวนต วอย างเกล อบร โภค (ร อยละ) สถานท ผล ต สถานท จ าหน าย 0 ป 2554 ป 2555 ป 2556 เปร ยบเท ยบผลการเฝ าระว งค ณภาพเกล อบร โภค ป

10 พ ฒนา ระบบ QA&QC การด าเน นงานท ผ านมา สาเหตเกล อไม ได มาตรฐาน 1. เทคโนโลย การผล ตไม เหมาะสม 2. ไม ม ระบบควบค มค ณภาพ 3. จงใจไม ผสมสารไอโอด น ขนาดใหญ (5 แห ง) แนวทางการควบค มค ณภาพเกล อบร โภค ม เลข อย. (276 แห ง) สน บสน นเคร องผสม (100 แห ง) ขนาดกลาง และเล ก (271 แห ง) สน บสน นเคร องผสม 100 เคร อง (ก าล งการผล ต 48.26% ของผ ประกอบการขนาดกลางและเล ก) ประเม นผ ประกอบการก อน-หล งต ดต งเคร องผสม เกล อบร โภค ณ สถานท ผล ต และสถานท จ าหน าย ผ านมาตรฐาน ร อยละ และ ตามล าด บ (หมายเหต : ข อม ลจากส าน กอาหารและ Mobile Unit ท วประเทศ) สถานท ผล ตเกล อบร โภค (325 แห ง) ขนาดใหญ (0 แห ง) ไม ได สน บสน นเคร องผสม (171 แห ง) ไม ม เลข อย. (49แห ง) ขนาดกลาง และเล ก (49 แห ง) เกล อไม ได มาตรฐาน ด าเน นการตาม กฎหมาย 1. ต กเต อน/แนะน า 2. ด าเน นการตาม กฎหมาย ส งท สน บสน น 1. น ายา I-Reagent และค าสอบเท ยบ เคร อง I-Reader 2. เอกสารค ม อ QA & QC การผล ต เกล อบร โภค หมายเหต: การตรวจสอบค ณภาพเกล อบร โภค-> สสจ. ตรวจ ฯ ณ สถานท ผล ต, Mobile Unit ตรวจสอบฯ ณ สถานท จ าหน าย (2,400 ตย.)กรมอนาม ย ตรวจฯ ในคร วเร อน

11 แนวทางการควบค มค ณภาพเกล อบร โภค ต วช ว ด การด าเน นงานป 57 เป าหมาย ร อยละของเกล อบร โภคเสร ม ไอโอด น ณ สถานท ผล ต ผ าน มาตรฐานตามประกาศฯ ก าหนด (20-40 ppm) ร อยละ ตรวจสอบค ณภาพเกล อบร โภค ณ สถานท ผล ต ท กแห ง (1) Finish product 5 ตย./สถานท ผล ต ณ สถานท ผล ต (2) ตรวจด วย I-Reader รายงานผลลง ฐานข อม ล และ 2. อบรมการประก นค ณภาพและการควบค ม ค ณภาพเกล อบร โภค (QA & QC)

12 การก าก บด แลมาตรฐานการผล ตและมาตรฐานความปลอดภ ย ของนมโรงเร ยน ผลการด าเน นงาน ป ร อยละสถานท ผล ตท ผ านมาตรฐาน (140/130) สถานท ผล ต (72/72) (74/74) (129/103) ป 2554 ป 2555 ป 2556 ร อยละผล ตภ ณฑ ท ผ านมาตรฐาน 100 ผล ตภ ณฑ (160/135) (126/107) ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ผล ตภ ณฑ ไม ผ านเกณฑ มาตรฐาน จ านวน 19 ต วอย าง เน องจากม ค าว เคราะห ทางเคม ในผล ตภ ณฑ นมไม ผ านมาตรฐานท ก าหนด เปร ยบเท ยบผลการด าเน นงานก าก บด แลนมโรงเร ยน ป งบประมาณ

13 การก าก บด แลมาตรฐานการผล ตและมาตรฐานความปลอดภ ย ของนมโรงเร ยน ต วช ว ด เป าหมาย แนวทางการด าเน นงาน 1. ร อยละของนมโรงเร ยน ณ สถานท ผล ตม ค ณภาพผ าน เกณฑ มาตรฐานตามประกาศ 2.ร อยละของสถานท ผล ตนม โรงเร ยนได ร บการตรวจสอบ ตามเกณฑ GMP ท กแห ง ร อยละ 100 ร อยละ ตรวจประเม นสถานท ผล ตนมโรงเร ยนท กแห งในจ งหว ด ตามเกณฑ GMP ป ละ 2 คร ง (1 คร ง/เทอม) 2. เก บต วอย างผล ตภ ณฑ นมโรงเร ยน ณ สถานท ผล ตและ ส งตรวจว เคราะห ค ณภาพมาตรฐาน ณ กรมว ทย ฯ หร อ ศ นย ว ทย ฯ ป ละ 2 คร ง (1 คร ง/เทอม) - ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556: ตรวจประเม น ภายในเด อนธ นวาคม 2556 มกราคม ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557: ตรวจประเม น ภายในเด อนม ถ นายน กรกฎาคม ส งรายงานการตรวจผล ตภ ณฑ และสถานท ผล ต นมโรงเร ยนมาย ง อย. 4. แนะน าให ความร การเก บร กษานมโรงเร ยนท ถ กต อง แก โรงเร ยน/ผ ขนส ง 5. ด าเน นการตาม Compliance Policy

14 การตรวจสอบเฝ าระว งผล ตภ ณฑ เส นก วยเต ยว ผลการด าเน นงาน ป ร อยละสถานท ผล ตท ผ านมาตรฐาน (- / -) สถานท ผล ต (182/75) (133/61) ป 2554 ป 2555 ป 2556 ร อยละผล ตภ ณฑ ท ผ านมาตรฐาน ผล ตภ ณฑ 100 (43/43) (290/186) (225/146) ป 2554 ป 2555 ป ป 2554 ไม ม ผลการตรวจสถานท เน องจากไม ได ก าหนดต วช ว ด - ผลการเฝ าระว งสถานท ผล ตเส นก วยเต ยวท ไม ผ านมาตรฐาน เน องจากสถานท ผล ตไม สามารถปฏ บ ต ตามมาตรฐานในเร องของการควบค ม กระบวนการผล ตท เหมาะสม ร อยละ และ ตามล าด บ เปร ยบเท ยบผลการด าเน นงานตรวจสอบเฝ าระว งสถานท และผล ตภ ณฑ ก วยเต ยว ป

15 การตรวจสอบเฝ าระว งผล ตภ ณฑ เส นก วยเต ยว ป ญหา พบปร มาณกรดเบนโซอ กหร อเกล อเบนโซอ กเก นมาตรฐาน ท ก าหนดไว (ไม เก น 1,000 mg/kg) การด าเน นงานของ อย. ส ารวจสถานการณ สถานท ผล ตก วยเต ยวท วประเทศ พ ฒนาศ นย เร ยนร ต นแบบ อบรมและพ ฒนาเจ าหน าท ออกประกาศ ฯ ก าหนดให สถานท ผล ตเส นก วยเต ยวต องปฏ บ ต ตามเกณฑ GMP และม ผลบ งค บใช 16 ม นาคม 2556 เฝ าระว งสถานท ผล ตและผล ตภ ณฑ เส นก วยเต ยว

16 การตรวจสอบเฝ าระว งผล ตภ ณฑ เส นก วยเต ยว ต วช ว ด เป าหมาย แนวทางการด าเน นงาน 1. ร อยละสถานท ผล ต เส นก วยเต ยวได ร บการ ตรวจตามเกณฑ GMP 2. ร อยละผล ตภ ณฑ เส น ก วยเต ยว ณ สถานท ผล ต ม ปร มาณว ตถ ก นเส ย เป นไปตามประกาศฯ ร อยละ ตรวจประเม นสถานท ผล ตเส นก วยเต ยว ตามเกณฑ GMP ป ละ 1 คร ง 2. เก บต วอย างผล ตภ ณฑ เส นก วยเต ยว ท กประเภท ณ สถานท ผล ต โดยส มเก บ ร อยละ 85 สถานท ผล ตละ 1 ต วอย าง ส งตรวจว ตถ ก นเส ย ณ กรมว ทย ฯ หร อศ นย ว ทย ฯ โดยต องม ปร มาณกรดเบนโซอ ก ไม เก น 1,000 ppm 3. ด าเน นการเปร ยบเท ยบปร บสถานท ผล ต ท ม ผลว เคราะห ไม ได มาตรฐาน

17 นโยบายคร วไทยส คร วโลก ป 2556 ร อยละของผ ประกอบการอาหารแปรร ปท บรรจ ในภาชนะพร อมจ าหน ายได ร บอน ญาตสถานท ผล ตตามเกณฑ Primary GMP ไม น อยกว า ร อยละ 70 ของผ มาย นขออน ญาต ผลการด าเน นงาน ร อยละ ผ มาย นขออน ญาต 775 ราย ผ านเกณฑ 630 ราย จากท งหมด 76 จ งหว ด 5,141 ราย

18 นโยบายคร วไทยส คร วโลก การยกระด บมาตรฐานผล ตภ ณฑ อาหารไทยเข าส มาตรฐาน Primary GMP นโยบายร ฐ ยกระด บมาตรฐานส นค า OTOP มาตรการเพ อการก าก บด แลอาหารน าเข า/ส งออกส าหร บรองร บการเข าส ประชาคม อาเซ ยน การด าเน นงาน ของอย. จ ดอบรมเจ าหน าท ผ ตรวจ ประเม นตามเกณฑ Primary GMP 4 ภาค อบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การบ รณาการท ม Primary GMP ภายใต โครงการ 1 ท ม 1 อ าเภอ จ ดอบรมผ ประกอบการ น าเข าอาหารแปรร ปฯ การด าเน นงาน ของจ งหว ด ร อยละของผ ประกอบการอาหารแปรร ปฯ ได ร บอน ญาตตามเกณฑ Primary GMP ไม น อยกว า 75% ของผ มาย นขออน ญาต ร อยละ 100 ของการเก ดท ม primary GMP ระด บอ าเภอ ในอ าเภอท ม สถาน ประกอบการแปรร ปท บรรจ ในภาชนะ พร อมจ าหน ายของจ งหว ด เก ดศ นย เร ยนร Primary GMP ต นแบบ จ านวน 24 แห ง ข อม ลจ านวนสถานท ผล ต และผล ตภ ณฑ ตามเกณฑ Primary GMP การสน บสน น ของ อย. สน บสน นส อประชาส มพ นธ แผ นพ บ หน งส อค ม อการ ตรวจสถานท และหน งส อ การขออน ญาตสถานท ผล ต อาหาร สน บสน นอ ปกรณ จ ดต ง คล น ก Primary GMP ระด บ อ าเภอท กอ าเภอ

19 การยกระด บค ณภาพสถานท ผล ตและผล ตภ ณฑ ส ขภาพช มชน ให ได มาตรฐาน ป 2557 ความส าค ญ นโยบายร ฐบาล ข อท บร หารจ ดการโครงการ หน งต าบลหน งผล ตภ ณฑ (OTOP) ให ม ศ กยภาพ ด วยการสน บสน นให ช มชน ว สาหก จช มชนใช ทร พยากรและภ ม ป ญญาท องถ นผนวกก บองค ความร สม ยใหม เพ อยกระด บมาตรฐานค ณภาพ ส นค าและบร การ นโยบายกระทรวงฯ ข อท 9 สน บสน นการเสร มสร าง รายได ส ขภาพของประเทศ ท งด านยาสม นไพรไทย อาหาร ส นค าพ นเม อง รวมถ งการเป นศ นย กลาง ส ขภาพ ภารก จ อย. ด านการค มครองผ บร โภคด าน ผล ตภ ณฑ ส ขภาพ เป าหมาย 1. ร อยละผล ตภ ณฑ ส ขภาพ ช มชนม ค ณภาพตามเกณฑ ท ก าหนด เป าหมาย ร อยละ ร อยละสถานท ผล ตผล ตภ ณฑ ส ขภาพช มชนด าเน นการถ กต อง ตามเกณฑ ท ก าหนด เป าหมาย ร อยละ 80

20 ผลการด าเน นงานป ร อยละของ สถานท ผล ตผล ตภ ณฑ ส ขภาพช มชนได มาตรฐาน ตรวจ 2,061 ผ าน 1,640 ตรวจ 2,067 ผ าน 1,890 ตรวจ 1,933 ผ าน 1, ป 2556 ข อม ลจาก กอง คบ. Primary GMP 1,434 ราย ร อยละของสถานท ผล ตได มาตรฐาน

21 ผลการด าเน นงานป ร อยละของ ผล ตภ ณฑ ส ขภาพช มชนม ค ณภาพ อาหาร ยา เคร องส าอาง ว ตถ อ นตราย รวม

22 ร อยละของผล ตภ ณฑ ส ขภาพช มชนม ค ณภาพ

23 เป าหมายและต วช ว ดด านการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ส ขภาพช มชน ป 2557 สถานท ผล ตผล ตภ ณฑ ส ขภาพช มชน 2,200 แห ง ผ านการประเม น ร อยละ 80 ยาสม นไพร อาหาร เคร องส าอาง ว ตถ อ นตราย รวม 43 2, ,200 ผล ตภ ณฑ ส ขภาพช มชนม ค ณภาพ 2,000 ต วอย าง ร อยละ 91 ยาสม นไพร อาหาร เคร องส าอาง ว ตถ อ นตราย รวม 70 1, ,000

24 การข บเคล อนงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพ ลงส รพ.สต. ป ร อยละของ รพ.สต.ท ด าเน นงาน คบส.ตามเกณฑ ท ก าหนด เป าหมาย ร อยละ 60 รพ.สต.ท ด าเน นงาน คบส. ตามเกณฑ ท ก าหนด หมายถ ง รพ.สต.ท ม การด าเน นงานค มครองผ บร โภค ด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพตามเกณฑ อย างน อย 2 ใน 4 เกณฑ ตามท ก าหนด

25 เกณฑ การด าเน นงาน คบส.ใน รพ.สต. 1. รวบรวม และจ ดท าฐานข อม ลท ส าค ญในพ นท ช มชน 2. ตรวจสอบฉลาก การแสดงสรรพค ณบนฉลาก ล กษณะ ทางกายภาพ ของผล ตภ ณฑ ตลอดจนความเหมาะสมของบรรจ ภ ณฑ และ การเก บร กษา 3. เฝ าระว งการโฆษณาผล ตภ ณฑ ส ขภาพ 4. เพ มองค ความร ความเข าใจเก ยวก บผล ตภ ณฑ ต างท ม ผลต อส ขภาพ

26 ร อยละของ รพ.สต.ท ม การด าเน นงาน คบส. ตามเกณฑ ท ก าหนด ป 2556 (จ าแนกรายภาค) ภาคเหน อ ภาคอ สาน ภาคกลาง ภาคใต * ข อม ลจากระบบ คบส. Online

27 การถ ายโอนภารก จงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพ ให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ป ร อยละของเทศบาลท ม การด าเน นงานค มครองผ บร โภคด าน ผล ตภ ณฑ ส ขภาพตามเกณฑ ท ก าหนด เป าหมาย ร อยละ 40 เทศบาลท ด าเน นงาน คบส. หมายถ ง เทศบาลท ม การจ ดท า แผนการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม หร อด าเน นงาน คบส. ตามภารก จท ระบ ไว ในแผนปฏ บ ต การก าหนดข นตอนการกระจาย อ านาจอย างน อย 1 ใน 4 ภารก จ

28 ภารก จการค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพ (คบส.) ท กระจายอ านาจให อปท. ด าเน นการ 4 ภารก จ 1. การผล ตส อและ/หร อเผยแพร ประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสาร ด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพ 2. การเสร มสร างศ กยภาพผ บร โภคและเร ยกร องส ทธ อ นชอบธรรม 3. การสร างและขยายเคร อข ายการม ส วนร วมในงานค มครอง ผ บร โภคในท องถ น 4. การตรวจสอบ ต ดตาม ค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ อาหาร ยา เคร องม อแพทย และว ตถ อ นตรายในสถานท จ าหน ายตามท ระบ ใน พรบ. แต ละประเภท

29 ร อยละของเทศบาล ท ม การด าเน นงาน คบส. ตามเกณฑ ท ก าหนด ป 2556 (จ าแนกรายภาค) ภาคเหน อ ภาคอ สาน ภาคกลาง ภาคใต * ข อม ลจากระบบ คบส. Online

30 การส งเสร มและพ ฒนากลไกการท างานร วมก นระหว าง หน วยงานภาค เคร อข ายในส วนกลางและส วนภ ม ภาค ด านระบบการควบค ม ก าก บ ด แล ผล ตภ ณฑ ส ขภาพ ป จ านวนจ งหว ดต นแบบ (น าร อง) ท ม การด าเน นงานตามมาตรฐาน ระบบการควบค ม ก าก บ ด แล ผล ตภ ณฑ ส ขภาพ เป าหมาย: จ านวน 12 จ งหว ด ( 1 จ งหว ดต อ 1 เคร อข ายบร การ) ความส าค ญและเป าหมายการพ ฒนา ระบบการควบค ม ก าก บ ด แล ม มาตรฐานการปฏ บ ต งาน ในแนวทางเด ยวก นท งประเทศ เคร อข ายประสานงานและความร วมม อระหว าง หน วยงานท ม ภารก จควบค ม ก าก บ ด แล ผล ตภ ณฑ ส ขภาพท งในส วนกลาง และ ส วนภ ม ภาค ม ความเข มแข ง

31 ต วช ว ดและเป าหมาย จ านวนค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน (SOP) ด านการตรวจต ดตาม เฝ าระว ง ผล ตภ ณฑ และสถานประกอบการ ด านอาหาร ยา เคร องส าอาง สถานพยาบาล (ว ตถ ท ออกฤทธ ฯ และยาเสพต ด ให โทษฯ) และการด าเน นการเร องร องเร ยน จ านวน 5 ฉบ บ จ านวนจ งหว ดต นแบบ (น าร อง) ท ม การด าเน นงานตามมาตรฐาน ระบบการควบค ม ก าก บ ด แล ผล ตภ ณฑ ส ขภาพ จ านวน 12 จ งหว ด ( 1 จ งหว ดต อ 1 เคร อข ายบร การ)

32 แนวทางการพ ฒนา แต งต งคณะท างานพ ฒนาระบบฯ โดยม องค ประกอบจากส วนกลางและ ส วนภ ม ภาค จ ดประช มคณะท างานเพ อจ ดท า (ร าง) ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน (SOP) จ ดประช มผ ร บผ ดชอบงาน Post Marketing ในส วนภ ม ภาค เพ อประชา พ จารณ (ร าง) ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน (SOP) และจ ดหาจ งหว ดน าร อง ในการด าเน นงานตาม SOP จ ดพ มพ ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน (SOP) ด านการตรวจต ดตาม คณะท างานร วมตรวจประเม น การด าเน นการตามค ม อข นตอนการ ปฏ บ ต งาน (SOP) ของจ งหว ดน าร อง

33 ขอขอบค ณ

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ.ศ.

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ.ศ. ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ ร ฐบาลได แถลงนโยบายด านเศรษฐก จและส งคมต

More information

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 งานแผนและงบประมาณ ส าน กปล ด เทศบาลต าบลเขาน อย ค าน า เทศบาลต าบลเขาน อย ได จ ดท าข อตกลงการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ระหว

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ ป งบประมาณ 2552 ค าน า นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และพระราชกฤษฎ กาว าด

More information

รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4

รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4 รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4 ระด บความส าเร จของการด าเน นงานตามแผนการต ดตามและประเม นผล ด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ด านการขนส งและจราจร (แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ. 2555-2558)

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม เพ อให เป นไปตามค าส งคณะร กษาความสงบแห งชาต ท ๖๙/๒๕๕๗ เร อง มาตรการป องก นและแก ไขป ญหาการท จร ตประพฤต ม ชอบ เพ อให การบร

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แบบท 1 แบบช วยก าก บการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของท องถ นโดยตนเอง เทศบาลต าบลเช ยงคาน ประเด นการประเม น

แบบท 1 แบบช วยก าก บการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของท องถ นโดยตนเอง เทศบาลต าบลเช ยงคาน ประเด นการประเม น แบบท 1 แบบช วยก าก บการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของท องถ นโดยตนเอง ค าช แจง : แบบท 1 เป นแบบประเม นตนเองในการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ขององค กรปกครองส วนท องถ น โดยจะท าการประเม น และรายงานท กๆคร ง หล งจากท องค กรปกครองส

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เพ อให เป นไปตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

ค ม อ การด าเน นโครงการ

ค ม อ การด าเน นโครงการ ค ม อ การด าเน นโครงการ ส งเสร มการระง บข อพ พาทเพ ออ านวยความเป นธรรมแก ประชาชน คนไทยให ได อภ ยเป น กองส งเสร มการระง บข อพ พาท กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ บร หารโครงการส งเสร มการระง

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 รายงานสร ป การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 ภายใต แผนความร วมม อป 2550-2554 ระหว าง กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ก บ องค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) 0 สารบ ญ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ค ำน ำ งบประมาณโดยส งเขปฉบ บน ม ความม งหมายท จะแสดงรายละเอ ยดสาระสำาค ญ โดยสร ปของงบประมาณรายจ ายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ งเป นท งแผนการ ใช

More information

๑. ภาพรวมของการด าเน นงานโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ของจ งหว ดในเขตตรวจราชการท

๑. ภาพรวมของการด าเน นงานโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ของจ งหว ดในเขตตรวจราชการท รายงานผลการด าเน นงานโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ๒๕๕๕ ของ ผ ตรวจราชการส าน กนายกร ฐมนตร เขต ๑๘ (นายว ส ทธ น ร ตต วงศกรณ ) ระหว างว นท ๒๒-๒๕ ม ถ นายน ๒๕๕๓ ณ จ งหว ดนครสวรรค พ จ ตร ก าแพงเพชร และอ

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร

สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท 16-18 ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร คณะทางานจ ดส มมนาฯ/กองแผนงาน ราชท ณฑ พ.ศ.2557 1.กล มภารก จด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 อส.301 อส.302 อส.302/เง นก น อส.303 ส วนต ดตามประเม นผล ส าน กแผนงานและสารสนเทศ ก มภาพ นธ 2555 ค าน

More information

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. องค การบร หารส วนต าบลจ ดท า ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบล เร อง งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2555 หมวดเง นอ ดหน น

More information