ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

Size: px
Start display at page:

Download "ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑"

Transcription

1 ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๓ บร หารจ ดการเก ยวก บการเป ดเผยข อม ลเป นระบบ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๔ เผยแพร ความร เก ยวก บส ทธ การร บร ข อม ลข าวสารฯ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๕ เผยแพร ข อม ลเก ยวก บการประกวดราคา ฯ ลงบนเว บไซต - ได ระด บคะแนน ๕

2 ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท เก ยวก บ พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารฯ จ ดสถานท /จ ดต งศ นย ข อม ลข าวสารของส วนราชการ จ ดต งศ นย ข อม ลข าวสารของส วนราชการ ฯ จ ดเจ าหน าท ร บผ ดชอบประจ าศ นย ฯ ม ป ายบอกสถานท หร อศ นย ข อม ลข าวสาร ฯ

3 จ ดสถานท ศ นย ข อม ลข าวสารฯ

4 จ ดสถานท ศ นย ข อม ลข าวสารฯ

5 การจ ดก าล งพลปฏ บ ต งานในศ นย ข อม ลข าวสาร

6 ท ต งและป ายแสดงเส นทางเข าศ นย ข อม ลข าวสาร กองท พเร อ พ นท พ งงา กองบ ญชาการ ฐท.พง.ทรภ.๓ ( ศ นย ข อม ลข าวสาร ทร. ) X รร.พระราชทานท บละม 4 กม. ป ม ปตท. ถ. เพชรเกษม สามแยกท บละม น.

7 ป ายแสดงเส นทางเข าศ นย ข อม ลข าวสารกองท พเร อ พ นท พ งงา

8 เส นทางเข าศ นย ข อม ลข าวสาร

9 ระด บคะแนน ๒ จ ดข อม ลข าวสารตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารฯ ม ข อม ลข าวสารตามมาตรา ๙ จ ดท าด ชน ข อม ลข าวสารไว บร การและส บค น

10 ว ธ ปฏ บ ต ในการขอเข าด ข อม ลข าวสาร ศ นย ข อม ลข าวสารกองท พเร อ พ นท พ งงา ย นค าขอ เจ าหน าท ร บค าขอ เข าด ข อม ลข าวสาร (เจ าหน าท ค นหาให / ค นหาเองตามด ชน ) กรณ ต องการส าเนา เจ าหน าท จ ดท าส าเนา จ ายค าธรรมเน ยม ร บเอกสาร

11 ปร บปร งต เก บข อม ลข าวสาร ก อนด าเน นการ หล งด าเน นการ

12 ปร บปร งด ชน การเก บข อม ลข าวสาร ก อนด าเน นการ ๑. รห ส ด ชน การเก บเอกสาร ศ นย ข อม ลข าวสารกองท พเร อ(ฐท ฐท.พง) X ต X ล นช ก xx แฟ ม xxx เร อง ๒. ค าอธ บาย รห สการเก บเอกสารใช เลข ๗ หล ก รห สต วท ๑ หมายถ ง ต เก บเอกสาร รห สต วท ๒ หมายถ ง ล นช กเก บเอกสาร ๑-๔ รห สต วท ๓ ๔ หมายถ ง แฟ มเก บเอกสาร รห สต วท ๕-๗ หมายถ ง ล าด บเร องในแฟ มเอกสาร ๓. ต วอย าง เอกสารต ท ๑ ล นช กท ๑ แฟ ม ๑ เร องท ๑

13 ด ชน ข อม ลข าวสาร ศ นย ข อม ลข าวสารกองท พเร อพ นท พ งงา การเก บข อม ลข าวสารของศ นย ข อม ลข าวสารกองท พเร อพ นท พ งงา ได จ ดเก บข อม ลข าวสารมาตรา 9 แยก เป นเร อง และแยกเป น หน วยงานในแฟ มเก บข อม ลข าวสาร โดยม ด ชน การจ ดเก บด งน 1. บ ตรด ชน 1.1 เร อง ลงเร องของแฟ มข อม ลท จ ดเก บในแฟ มข อม ลข าวสาร 1.2 ท ลงรห สหน วย งานท ม ข อม ลข าวสารจ ดเก บใ นแฟ มข อม ลข าวสาร 1.3 รห สแฟ มข อม ล ประกอบด วยรห สหน วยงาน จ านวน 2 หล ก และรห สเร องอย ภายใน วงเล บ XX (X) XX หมายถ งรห สหน วยงาน (X) หมายถ ง รห สเร อง 1.4 แฟ มท ลงจ านวนแฟ มข อม ลของหน วย งานท จ ดเก บเร องน น ๆ 1.5 สถานท จ ดเก บ ลงต และช นวางแฟ มข อม ล 1.6 รายละเอ ยดเอกสาร ลงหน าของสารบ ญแฟ ม 1.7 หมายเหต ใช บ นท กกรณ น าแฟ มข อม ลออกไปจากสถานท จ ดเก บ เร อง... หล งด าเน นการ ท รห สแฟ มข อม ล แฟ มท สถานท จ ดเก บบ รายละเอ ยดเอกสาร หมายเหต

14 ปร บปร งแฟ มข อม ลข าวสาร ก อนด าเน นการ หล งด าเน นการ

15 ระด บคะแนน ๓ บร หารจ ดการเก ยวก บการเป ดเผยข อม ล ฯ มอบหมายให ผ บร หารระด บรองห วหน าส วนฯ ร บผ ดชอบตาม พ.ร.บ.ฯ ผ บร หารส วนราชการให ความส าค ญ ควบค มการปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ.ฯ จ ดเก บสถ ต และสร ปผลการใช บร การฯ ม การปฏ บ ต ตามมต ครม.ฯ ในการให ข อม ลข าวสารแก ประชาชน

16 สถ ต ผ มาใช บร การ ก.ค. ๕๑ ก.ย. ๕๑ จ านวน ๒๐๘ ราย ต.ค.๕๑ ก.พ.๕๒ ไม ม ผ มาใช บร การ การเข าด ทางเว ปไซต ก.ค. ก.ย. ๕๑ จ านวน ๑๑๙ ราย ต.ค.๕๑ ก.พ.๕๒ จ านวน ๗๖๕ ราย

17 เด ม น บท หน าเพ จหล ก ฐท.พง.ฯ ป จจ บ น - น บหน าเพ จศ นย ข อม ลข าวสารฯ

18 ระด บคะแนน ๔ เผยแพร ความร เก ยวก บส ทธ การร บร ข อม ลข าวสาร ฯ จ ดอบรม ให ความร และก จกรรมเพ อส งเสร มความร เก ยวก บ พ.ร.บ.ฯ ประชาส มพ นธ เผยแพร ความร ฯ ผ านช องทางส อสาร ร บฟ งความค ดเห นของประชาชนผ านช องทางต างๆ

19 การอบรมเก ยวก บการสร างจ ตส าน กและท ศนคต ท ด ต อการเป นผ ให ข อม ลข าวสาร เม อ ๔ ก.ค.๕๑

20 การอบรมความร ความเข าใจเก ยวก บส ทธ การร บร ข อม ลข าวสารแก ข าราชการ เม อ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๑

21 ก ารอบรมความร ความเข าใ จเก ย วก บส ทธ ก ารร บร ข อม ลข าวสารแก ประช าช น เม อ ๑๘ ก.ค.๕๑

22 โปสเตอร ประชาส มพ นธ การจ ดต งศ นย ข อม ลข าวสาร เป นศ นย ข อม ลข าวสารท กองท พเร อจ ดต งตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ท ต ง อาคารกองบ ญชาการฐานท พเร อพ งงา 92 หม 5 ต าบลล าแก น อ าเภอท ายเหม อง จ งหว ดพ งงา โทร ข อม ลข าวสารท ม ไว ให บร การ... ข อม ลข าวสารมาตรา 7 และ มาตรา 9 ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (เฉพาะท เก ยวข องก บหน วยงานของกองท พเร อ) เส นทางเข าศ นย ข อม ลข าวสารกองท พเร อ น. กองบ ญชาการ ฐท.พง. 4 กม. ป ม ปตท. สามแยกท บละม รร.พระราชทานท บละม ถ.เพชรเกษม

23 แผ นพ บประชาส มพ นธ ส ทธ ตามกฏหมายของผ ขอ 1.ขอตรวจด ข อม ลข าวสาร 2.ขอส าเนาข อม ลข าวสาร 3.ขอส าเนาข อม ลข าวสารท ม ค าร บรองถ กต อง ว ธ การแก ไขเย ยวยา ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสาร 1.ร องเร ยนคณะกรรมการข อม ลข าวสาร ของราชการ 2.อ ทธรณ ต อคณะกรรมการว น จฉ ยเป ดเผยข อม ล ข าวสาร การอ ทธรณ ต อคณะกรรมการว น จฉ ยฯ 1.ค าส งไม เป ดเผยข อม ลข าวสารตาม ม.14 และ ม.15 2.ค าส งไม ฟ งค าค ดค านการเป ดเผยข อม ลข าวสาร ตาม ม.17 3.ค าส งไม แก ไขปล ยนแปลงหร อลบข อม ลข าวสาร ส วนบ คคลตาม ม.25 ความร บผ ดทางกฏหมาย 1.ความร บผ ดทางว น ย 2.ความร บผ ดทางอาญา 3.ความร บผ ดทางแพ ง การค มครองข อม ลข าวสารส วนบ คคล 1. หน วยงานจ ดให ม ระบบข อม ล ได เท าท เก ยวข อง และจ าเป นและต องยกเล กเม อหมดความจ าเป น 2. ส ทธ เจ าของข อม ลท จะร ข อม ลข าวสารเก ยวก บตน และแก ไขถ าไม ถ กต อง 3. ส ทธ เจ าของข อม ลในการควบค มก าก บการใช การร กษาและการเป ดเผย คณะกรรมการว น จฉ ย การเป ดเผยข อม ลข าวสาร 1.กรรมการต งตามสาขาความเช ยวชาญเฉพาะด าน 2.คณะกรรมการแบ งเป นคณะ 3.คณะหน งไม น อยกว า 3 คน 4.ค าว น จฉ ยเป นท ส ด 5.อ านาจหน าท ในการพ จารณาอ ทธรณ ตาม ม. 35 ศ นย ข อม ลข าวสารกองท พเร อ พ นท พ งงา 92 หม 5 ต าบลล าแก น อ าเภอท ายเหม อง จ งหว ดพ งงา โทร

24 การประชาส มพ นธ จ ดท าข อความประชาส มพ นธ ทาง ส.ทร.3 และ ส.ทร.14 การประชาส มพ นธ การเข าด ทางเว บไซต การประชาส มพ นธ ร บฟ งความค ดเห นของประชาชน ฯ

25 ระด บคะแนน ๕ เผยแพร ข อม ลเก ยวก บการประกวดราคา ฯ การเข าด ทางเว บไซต

ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม

ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม ค าน า จากการปร บปร งกระบวนการจ ดการความร ในป จจ บ น ท าให หน วยงานต องจ ดการ ความร ให เป นระบบ ม มาตรฐานเพ

More information

บทท 2 การต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ

บทท 2 การต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ บทท 2 การต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ 2.1 ว ธ การต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ การต ดตามและประเม นผล ด าเน นการใน 4 ล กษณะ ค อ 1) การศ กษาข อม ล เอกสาร หล กฐาน ต างๆ เช น รายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน. (Work Manual) งานบร การข อม ลของศ นย พ.ร.บ.ข อม ลข าวสาร การไฟฟ าส วนภ ม ภาค เขต 2 (ภาคใต ) จ งหว ดนครศร ธรรมราช

ค ม อการปฏ บ ต งาน. (Work Manual) งานบร การข อม ลของศ นย พ.ร.บ.ข อม ลข าวสาร การไฟฟ าส วนภ ม ภาค เขต 2 (ภาคใต ) จ งหว ดนครศร ธรรมราช ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) งานบร การข อม ลของศ นย พ.ร.บ.ข อม ลข าวสาร การไฟฟ าส วนภ ม ภาค เขต 2 (ภาคใต ) จ งหว ดนครศร ธรรมราช กา การไฟฟ าส วนภ ม ภาค เขต 2 (ภาคใต ) จ งหว ดนครศร ธรรมราช ศ นย พ.ร.บ.ข

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด (Organizational Governance) กรมการบ นพลเร อน กระทรวงคมนาคม ประจ าป พ.ศ. 2555

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด (Organizational Governance) กรมการบ นพลเร อน กระทรวงคมนาคม ประจ าป พ.ศ. 2555 นโยบายการก าก บด แลองค การท ด (Organizational Governance) กรมการบ นพลเร อน กระทรวงคมนาคม ประจ าป พ.ศ. 2555 กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมการบ นพลเร อน ก นยายน 2555 ใบลงนามร บทราบของผ ปฏ บ ต งาน กรมการบ นพลเร

More information

แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร.

แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร. แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร... ๑. แนวทางปฏ บ ต น ใช ประกอบการปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และประเม นผลการปฏ บ

More information

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ า พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได ก าหนดไว ในค าร บรองปฏ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ท มาของเร องร องเร ยน/กล าวหา 1.จากบ คคลท ร องเร ยน/กล าวหา

ท มาของเร องร องเร ยน/กล าวหา 1.จากบ คคลท ร องเร ยน/กล าวหา ท มาของเร องร องเร ยน/กล าวหา 1.จากบ คคลท ร องเร ยน/กล าวหา 1.1 บ ตรสนเท ห 1.2 หน งส อร องเร ยน 1.3 ส อสารมวลชน เช น นสพ./ว ทย /โทรท ศน 2. จากหน วยงานอ น เช น 1.1 สตง./ปปช./ปปท./ร ฐสภา/ส าน กงาน ก.พ. 1.2

More information

ระบ รายละเอ ยด ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร

ระบ รายละเอ ยด ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร แผนการด าเน นงาน ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ดผลงาน ผลการ ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร ๑. จ ดประช มเพ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

by Mr. Supot Singhasaneh

by Mr. Supot Singhasaneh by Mr. Supot Singhasaneh สาน กงานต องวางนโยบายและข นตอนการปฏ บ ต งานโดย กาหนดให ม การจ ดทาเอกสารหล กฐานท เหมาะสมเพ อประกอบการดาเน นการท ก ข นตอนในระบบการควบค มค ณภาพ การเก บร กษาเอกสารหล กฐานข างต นในช

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ ร บจ ำง

2. ค ณสมบ ต ของผ ร บจ ำง ข อกำหนด(TOR) กำรจ ำงเหมำพน กงำนประจำฝ ำยสำรบรรณ ด ำนลงระบบงำนสำรบรรณร บ-ส งเร องภำยใน ภำยนอก-ออกเลขท หน งส อ สำน กงำนเลขำน กำรกรม กรมโรงงำนอ ตสำหกรรม จำนวน 1 คน 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อให การปฏ บ ต งานด

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

ค ม อการจ ดซ อจ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม

ค ม อการจ ดซ อจ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม ค ม อการจ ดซ อจ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม โดยท วไปการด าเน นงานเก ยวก บการพ สด จะม หน วยงานท เก ยวข องภายใต ร ปแบบการจ ดองค กร การบร หารซ งเป นหน วยงานท

More information

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม อการปฏ บ ต งาน ส าน กอธ การบด หน าท 1/32

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม อการปฏ บ ต งาน ส าน กอธ การบด หน าท 1/32 หน าท 1/32 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานธ รการน จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งาน สารบรรณ และการจ ดเก บเอกสาร การด าเน นงานของหน วยงานให เป นระบบ เพ อเอ ออ านวยในการ ปฏ บ ต งานเป นไปด วยความสะดวก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย กรมการจ ดหางาน มกราคม 2556

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย กรมการจ ดหางาน มกราคม 2556 แผน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย กรมการจ ดหางาน มกราคม 2556 สารบ ญ องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนแผนท 1 (แบบฟอร มท 2) 9 แผนแผนท 2 (แบบฟอร มท 2) 19 แผนแผนท 3 (แบบฟอร มท

More information

ความส าค ญของการร บ - ส งหน งส อราชการ (ภายนอก)

ความส าค ญของการร บ - ส งหน งส อราชการ (ภายนอก) ความส าค ญของการร บ - ส งหน งส อราชการ (ภายนอก) งานสารบรรณ ค อ งานท เก ยวก บการบร หารงานเอกสาร เร มต งแต การจ ดท า การร บ การส ง การเก บร กษา การย ม และการท าลายเอกสาร จากความหมายของ งานสารบรรณ สามารถเห

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1 ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1. ว ตถ ประสงค ของค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน าท 1 ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยม ให หน วยงานภาคร ฐบร หารงาน

More information

ค าน า ส าน กทะเบ ยนและใบอน ญาตประกอบว ชาช พ ส าน กงานเลขาธ การค ร สภา ธ นวาคม ๒๕๕๖

ค าน า ส าน กทะเบ ยนและใบอน ญาตประกอบว ชาช พ ส าน กงานเลขาธ การค ร สภา ธ นวาคม ๒๕๕๖ ค าน า ด วยข อบ งค บค ร สภา ว าด วยใบอน ญาตประกอบว ชาช พ พ.ศ.๒๕๔๗ ก าหนดให ใบอน ญาต ม อาย ใช ได เป นเวลาห าป น บแต ว นออกใบอน ญาต และผ ได ร บใบอน ญาตท ประสงค ขอต ออาย ใบอน ญาต ประกอบว ชาช พต องม ค ณสมบ

More information

การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา

การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา เป นมาตรการหน งของ การค มครองผ บร โภค ตาม พระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค พ.ศ. 2522 ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2541

More information

รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559

รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559 รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559 สวนส ตว อ บลราชธาน เป นสถานท ท องเท ยว ม ส วนแสดงส ตว ท หลากหลาย ข บเคล อนการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน UNDO (ฉบ บปร บปร ง)

ค ม อการปฏ บ ต งาน UNDO (ฉบ บปร บปร ง) ค ม อการปฏ บ ต งาน UNDO (ฉบ บปร บปร ง) ตามหล กเกณฑ และว ธ การแสดงความประสงค กล บไปใช ส ทธ ในบาเหน จ บานาญตามพระราชบ ญญ ต บาเหน จบานาญข าราชการ พ.ศ. 2494 สาน กการเง นการคล ง สาน กบร หารการร บ-จ ายเง นภาคร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.)

รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.) รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.) ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร...3 รายงานผลการดาเน นงานการจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

แนวทางการด าเน นงานโครงการโรงงานส ขาว กล มเป าหมาย สถานประกอบก จการท ม ล กจ างต งแต 1 คนข นไป เกณฑ การเข าร วมโครงการ 8 ข อ 1) ม นโยบาย 2) ม ป

แนวทางการด าเน นงานโครงการโรงงานส ขาว กล มเป าหมาย สถานประกอบก จการท ม ล กจ างต งแต 1 คนข นไป เกณฑ การเข าร วมโครงการ 8 ข อ 1) ม นโยบาย 2) ม ป แนวทางการด าเน นงานโครงการโรงงานส ขาว กล มเป าหมาย สถานประกอบก จการท ม ล กจ างต งแต 1 คนข นไป เกณฑ การเข าร วมโครงการ 8 ข อ 1) ม นโยบาย 2) ม ป ายประกาศ 3) ม คณะท างานร บผ ดชอบ 4) ม การให ความร พน กงาน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย ก นยายน พ.ศ. 2554 - ก - ค าน า ค ม อการปฏ บ ต งาน

More information