รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55

Size: px
Start display at page:

Download "รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55"

Transcription

1 ป ท 8 ฉบ บท 2 ประจาเด อน ก มภาพ นธ 2556 รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55 น กเร ยนโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย สต ล ได ร บรางว ลจาก การแข งข นท กษะทางว ชาการและ ความสามารถของน กเร ยน งาน จ.ภ.ว ชาการ มกราคม 2556 ณ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย สต ล ระด บ ม.ต น และ ม.ปลาย จากโรงเร ยนใน 8 จ งหว ดภาคใต (สต ล ยะลา ป ตตาน นราธ วาส สงขลา พ ทล ง ตร ง นครศร ธรรมราช) และประเทศมาเลเซ ย กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร การทดสอบความร ทางว ทยาศาสตร ระด บ ม.ต น เด กชายอ มมาร มานะกล า ม.3/3 เด กชายจ ฟร ย แสม ม.3/1 เด กชายจ ฟน ย แสม ม.3/3 เด กชายชนาธ ป ช วยด ม.3/3 เด กหญ งจ ยดา ส นพงศธร ม.3/3 เด กหญ งอ สร นา ตาเดอ น ม.3/3 การทดสอบความร ทางฟ ส กส ระด บ ม.ปลาย เด กชายพ ชญ ฌา ห ร ญช ฬหะ ม.4/6 นายอะลาว ย หมาดท ง ม.5/1 นางสาวนภ สสร ต นสก ล เด กหญ งพ ชชาภา ตร ยงค นายบ ญญว ต จางอ สระก ล ม.5/3 ม.4/1 ม.5/4 การทดสอบความร ทางเคม ระด บ ม.ปลาย นายพ รว ฒน แซ จง ม.5/3 นางสาวณ ฐนร เน องนา ม.5/3 การทดสอบความร ทางช วว ทยา ระด บ ม.ปลาย นายศ รส ทธ เหล าเพชรสก ลช ย ม.5/4 นายศ ภกร วงศ ว ฒนาก ล ม.4/4 เด กหญ งนร ศา เหมาะทอง ม.4/2 อ จฉร ยภาพทางช วว ทยา ระด บ ม.ปลาย นางสาวป ญชณ ตต เอ ยวสก ล ม.5/3 เร อพล งงานทางเล อก ระด บม ธยมศ กษา (ท ม 3 คน) รองชนะเล ศอ นด บ 2 เด กชายภ ม รพ อาร ร กษ ม.3/1 เด กชายธ ญเดช ล อก จนา ม.3/1 เด กชายร ฐกร แดงน ย ม.3/1 1

2 โครงงานว ทยาศาสตร สาขาว ทยาศาสตร ประย กต ระด บ ม.ต น (ท ม 3 คน) เด กชายก ต พ ฒน ก ญจาจ โรจน ม.3/4 เด กชายพรรษชล ช มชาต ม.3/4 เด กชายส รชาต อ กษรช น ม.3/4 รางว ลด เด น เด กหญ งปณ ตา ตาวาโต ม.3/3 เด กหญ งชร นทร ร ตน ช ร ตน ม.3/3 เด กหญ งปณ ฏฐา ดาทองเสน ม.3/3 โครงงานว ทยาศาสตร สาขาช วภาพ ระด บ ม.ต น (ท ม 3 คน) รางว ลชมเชย เด กชายน ต ธร ส กใส เด กหญ งนวพร ศร เอ ยด เด กหญ งตร ล กษณ ธรรมด ม.3/4 ม.3/4 ม.3/4 โครงงานว ทยาศาสตร สาขากายภาพ ระด บ ม.ต น (ท ม 3 คน) เด กชายพย งศ กด สมมาตร ม.3/4 เด กชายช ยว ฒ นาคสง า ม.3/4 เด กหญ งณ ชกานต ท พช ยย ทธ ม.3/4 รางว ลด เด น เด กหญ งน จญ ยวา โต ะหล ง ม.3/3 เด กหญ งธนภรณ ชยโสภ ฏฐ ม.3/3 เด กหญ งณ ฐวด เจะจาโรจน ม.3/1 โครงงานว ทยาศาสตร สาขาช วภาพ ระด บ ม.ปลาย (ท ม 3 คน) นางสาวชน ตน นท น นหน ม.6/3 นางสาวศ ภมาศ ร ตนพย ต ม.6/3 นางสาวดวงฤท ย ล อมเม อง ม.6/2 โครงงานว ทยาศาสตร สาขากายภาพ ระด บ ม.ปลาย (ท ม 3 คน) นายวงศธร ตระการก จน ก ล ม.6/3 นายว รภ ทร ร ตนช ดเจน ม.6/3 นายพ ทธเทว ญ หย งย นยง ม.6/3 รางว ลด เด น นางสาวก ญญ วรา ย วเบญจพล ม.6/2 นางสาวพ ทธชาต ศร ประไพ ม.6/2 นางสาวส พ ตรา เกล ยงจ ย ม.6/2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร การทดสอบความร ทางคณ ตศาสตร ระด บ ม.ต น เด กชายปพน บาร งเม อง ม.3/3 เด กชายส ทธ ภาคย จ ลาน พ นธ ม.3/3 เด กหญ งนดา ย ม สซา ม.3/3 เด กหญ งปณ ตา ตาวาโต ม.3/3 เด กหญ งธนภรณ ชยโสภ ฏฐ ม.3/3 เด กหญ งช ดชนก ช นไชยชนะ ม.3/4 ค ดเลขเร ว ระด บ ม.ต น เด กหญ งภาณ นน ช ร ตนะ ม.3/6 เด กชายกานต มากทร พย ส น ม.2/3 เด กชายพ ชรกฤษฏ ก ณฑล ม.1/1 เด กชายณ ฐวร เก ยรต ขจรเดช ม.3/3 เด กชายเมธาว ก อไวทยเจตน ม.3/3 การใช งานโปรแกรม GSP ระด บ ม.ต น (ท ม 2 คน) เด กชายสมาธ ผ วเหล อง ม.2/3 เด กชายอธ ว ฒน แดงเอ ยด ม.2/5 2

3 การทดสอบความร ทางคณ ตศาสตร ระด บ ม.ปลาย นายว รภ ทร ร ตนช ดเจน ม.6/3 นางสาวณ ฐกานต น อยสร าง ม.6/3 นายว ฒ ชน อ กโขส วรรณ ม.4/1 นางสาวพ ทธชาต ศร ประไพ ม.6/2 นายซ ยน ดด น น ยผอม ม.6/2 ค ดเลขเร ว ระด บ ม.ปลาย เด กชายสรว ชญ พรหมนวล ม.4/1 เด กหญ งภ ทราวด ช มด ม.4/5 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ การทดสอบความร ทางภาษาอ งกฤษ ระด บ ม.ต น เด กหญ งมนต นภา เศรษฐส ข ม.2/4 เด กหญ งธ ญรดา น ลโกส ย ม.2/1 เด กหญ งป ญชาน ร กษกาฬ ม.2/3 Reading ระด บ ม.ต น เด กหญ งภ ทรวรรณ ปาละส น ม.2/3 เด กชายธนโชต ช มวงษ ม.3/5 เด กชายภาณ แวมะช ย ม.2/3 เด กหญ งร ชดา ม าเหร ม ม.2/3 เด กหญ งเค ยงชนก ยะโกบ ม.2/3 เด กหญ งก นทรา เพชรต บ ม.3/5 เด กหญ งอร สา จ รส ทธ บ ณฑ ตย ม.2/4 เด กหญ งจ วราภรณ หมานเส ง ม.3/5 เด กหญ งกรรณ กา หมวกทอง ม.2/3 เด กหญ งว นอ สล น า ขว ญหล ม.3/1 เด กหญ งไอร ณ แววศ กด ม.3/1 เด กหญ งนพล กษณ ร ตนอ บล ม.3/5 เด กหญ งศ รภ สสร เล ยมแก ว ม.2/3 เด กหญ งพ ชร นทร เพ ชรส ร ยา ม.3/5 Speech ระด บ ม.ต น เด กหญ งฮ ซนาห สะหม ดหานาย ม.2/4 การทดสอบความร ทางภาษาอ งกฤษ ระด บ ม.ปลาย นางสาวโจเฟ ย ล ม ม.5/3 เด กหญ งกว นท พย ฟ งธรรมสาร ม.4/3 เด กหญ งพ ธ ตา โสภณว ร ยานนท ม.4/4 เด กหญ งหท ยร ตน ร ตนพ ท กษ พงศ ม.4/4 เด กหญ งภ ทรภร น ศวอน ตรพ นธ ม.4/4 Speech ระด บ ม.ปลาย นางสาวศ วนาถ โปษยาอน ว ตร กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ม.6/3 การเป ดพจนาน กรม ระด บ ม.ต น เด กหญ งน สร น ห สมา ม.2/5 เด กหญ งม ญชร เส นบ ตร ม.2/5 เด กหญ งส ภ สสรา พ กาพล ม.2/5 เด กหญ งต วนซ ไรยา ต แวมะ ม.2/5 เด กหญ งอาลดา ชาตร วงศ ม.2/5 เด กชายจ รส ทธ บ รณถาวรสม ม.2/5 เด กชายอภ ส ทธ วงศ ชวล ต ม.2/5 เด กหญ งจ นจ รา ตาภ ม.3/3 เด กชายน ต ธร เวชส ทธ ม.2/5 เด กหญ งอร ชพร มาส นธ ม.3/4 เด กชายม บ น เล งฮะ ม.2/5 เด กหญ งจ ร ฐ ต กาล พ ลทว ม.3/2 เด กชายศ กด พ ฒน ว ฒนไทย ม.3/3 3

4 การทดสอบความร ทางภาษาไทย ระด บ ม.ต น เด กหญ งน ไรดา บ สน ม ม.2/5 เด กหญ งณ ฐธ ดา เทพสง ม.3/4 เด กหญ งอ จฉรา ศร มะห นโต ม.3/4 เด กหญ งศรสวรรค บ ตรแสง ม.3/4 เด กหญ งน ทธมน ค มภะสาโน ม.3/3 เด กหญ งอ สมา หว นต หม น ม.3/4 เด กชายเมธาส ทธ บ ญย ง ม.3/4 เด กชายดาน ส หะย สาและ ม.3/3 เด กหญ งน ศร น ม นะ ม.3/5 การทดสอบความร ทางภาษาไทย ระด บ ม.ปลาย นางสาวพ รยา เก ดไชยศร ม.5/2 นางสาวพ ชรพร ยอดร ตน ม.5/2 นางสาวชน ตกานต จะระแอ ม.6/2 เด กหญ งภาว น นฤนาทม ง ม.4/5 นางสาวณ ฏฐธ ดา น มนวล ม.5/1 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม การทดสอบความร ทางส งคมศ กษา ระด บ ม.ต น เด กหญ งเพ ญพ ชชา จ นทร มณ ม.2/2 เด กหญ งอ มาพร อ นอก ม.2/1 เด กหญ งณ ชยา แก นส วรรณ ม.2/1 เด กหญ งส ณหวด เจร ญฤทธ ม.2/1 เด กหญ งณ ฐกานต อ นทร นวล ม.2/1 เด กหญ งปว ณ น ช ศ ร อน นต เจร ญ ม.2/1 เด กหญ งอามาล น า วาหะ ม.2/4 เด กหญ งศรณร ชฎ เกอากะ ม.2/1 การทดสอบความร ทางประว ต ศาสตร ไทย ระด บ ม.ต น เด กชายส ภนต ธ ลาพรหมแก ว ม.2/4 เด กชายเฉล มช ย จ นทร ดอน ม.2/4 เด กหญ งพ มชนก อน สาร ม.2/4 เด กหญ งชนาธ นาถ ชอบงาม ม.2/4 เด กชายภาน ภ ทร ช ยแก ว ม.2/4 เด กหญ งธ ต น นท ฟ าสว างวงค ม.2/4 การทดสอบความร ทางพระพ ทธศาสนา ระด บ ม.ต น เด กหญ งภารด จ นทร เพชร ม.2/1 เด กหญ งอว สดา บ วเน ยม ม.2/3 เด กชายณ ชว ฒ เทพพรหม ม.2/4 เด กชายวรากร เก าเอ ยน ม.2/1 เด กหญ งวช รญาณ แบ สก ล ม.2/1 เด กหญ งภรณ เพชรร ตน เพชรภาน ม.2/3 เด กหญ งพ มพ ชญา เพชรร ตน ม.2/1 การทดสอบความร ทางอ สลามศ กษา ระด บ ม.ต น เด กหญ งณ ฐส น ชอบงาม ม.2/2 เด กหญ งรอฮาน า กะเส น ม.2/2 เด กหญ งน ร ณ เหร นเส บ ม.2/3 เด กชายฟาร ต ตอแลมา ม.2/3 การทดสอบความร ทางส งคมศ กษา ระด บ ม.ปลาย เด กหญ งน สร น สาน ง ม.4/6 การทดสอบความร ทางประว ต ศาสตร ไทย ระด บม.ปลาย เด กหญ งชน ตา ช จ ต ม.4/6 การทดสอบความร ทางพระพ ทธศาสนา ระด บ ม.ปลาย นางสาวว นว สาข คงเพ ชร ม.6/1 4

5 กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา การทดสอบความร ทางส ขศ กษา ระด บ ม.ต น เด กหญ งปาล ตา ศร ร ภาพ ม.3/2 เด กหญ งฟาต นอาก ละห สาเหาะ ม.3/4 เด กหญ งณ ชชา ส ทธ ป ญญา ม.3/5 เด กหญ งฌาม ญช ช ว ร ทธ พล ม.3/2 เด กหญ งธนพร ซ นบ ญ ม.3/2 เด กหญ งว ดาร กษ พรหมจ นทร ม.3/2 เด กหญ งนลพรรณ หน อน ล ม.3/2 เด กหญ งญาณ ศา ส งแสง ม.3/4 เด กหญ งพ ชญา สก ลประด ษฐ ม.3/4 เด กหญ งณ ฏฐาภรณ ช ยแก ว ม.3/2 การทดสอบความร ทางส ขศ กษา ระด บ ม.ปลาย นางสาวเบญญา อน นตประเสร ฐ ม.4/2 นางสาวชนาน นท ข นจ นทร ม.4/3 เด กหญ งจ นดามณ แป นดวง ม.4/2 เด กหญ งศ รดา ช นทอง ม.4/1 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ วาดภาพด วยส โปสเตอร ระด บ ม.ต น เด กหญ งศล ดา ช พงศ เด กชายศ วกร แสงคงทอง เด กชายอ ฟนาน จ ลยานนท ม.1/3 ม.2/3 ม.3/5 วาดภาพแสง - เงาห นน งด วยด นสอ ระด บ ม.ต น เด กหญ งท พรดา ว ช ยด ษฐ ม.2/1 เด กหญ งปร ยวาท พรหมน าดา ม.2/1 เด กชายพงศกร แก วมณ ม.2/2 เด กหญ งนภ สวรรณ คงเกล ยง ม.3/3 ข บร องเพลงไทยล กท ง ระด บ ม.ต น เด กหญ งปาร ฉ ตร ช นวล ม.2/1 วาดภาพด วยส โปสเตอร ระด บ ม.ปลาย เด กชายอน ส ษฐ ชนะสงคราม ม.4/3 วาดภาพแสง - เงาห นน งด วยด นสอ ระด บ ม.ปลาย นางสาวว ส ชนา ท พย สมบ ต ม.5/3 นางสาวธ ชา เจ ะสา ม.6/2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย การสร าง Web Page ด วย Web Editor ระด บ ม.ต น (ท ม 2 คน) เด กชายช ยปว ณ อ อนเร อง ม.3/1 เด กชายศ ภพล เสนพงษ ม.3/2 เด กชายศ ภกร ชวนว ฒนา ม.3/4 เด กชายร ตภ ม นพพ ตร ม.3/3 เด กชายณ ฐกรณ หน มโน ม.2/1 เด กหญ งเปม กา ชายแก ว ม.2/2 เด กหญ งว ภาว มาล ว ด ม.2/4 เด กหญ งเพ ญนภา สงข น ม.2/4 เด กชายธนภ ทร ส มพ นธร ตน ม.1/1 เด กชายจ รภ ทร จ นธาดา ม.1/2 การเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร ระด บม ธยมศ กษา นายวงศธร ตระการก จน ก ล ม.6/3 นายพ ทธพงศ หย งย นยง ม.5/3 เด กหญ งปร ชญา บาร งเสนา ม.4/4 เด กชายเปศล ปฏ ม นทร ม.4/6 นายจ ราว ฒน น ยกองศ ร ม.4/6 5

6 International Competition Mathematics Competition Grade 7-9 เด กหญ งร จ รดา จ นทร ละออง ม.2/6 เด กหญ งณ ฎฐณ ชา ปร ธ ญ ม.3/6 เด กชายร สล น ขว ญหล ม.1/5 เด กชายส พศ น พฤกษเศรษฐ ม.2/6 เด กหญ งกมลชนก ส ขอน นต ม.2/6 เด กหญ งชว ลน ช ลาโป ม.3/6 Science Competition Grade 7-9 เด กหญ งอ จฉราวด ร ชตเศรษฐ ม.3/6 เด กชายณ ฐปค ลภ จ นทร พงษ ม.2/6 เด กหญ งว นเพ ญ ว พ ฑฆ ก ลวาทย ม.1/5 เด กหญ งชน กานต เพชรโชต ม.3/3 เด กหญ งว ศ ลยา ว ไลร ตน ม.2/5 Competition Testing English Knowledge Grade 7-9 เด กชายชนาว ร เหล มหมาด ม.3/6 เด กหญ งยศวจ อย างด ม.3/6 เด กหญ งณ ฐชยา ว งช วย ม.1/5 เด กชายประว ทย ส ทธ โกศล ม.3/6 เด กหญ งธน ชญา ต งก อสก ล ม.2/6 เด กหญ งเบญญาภา จ ตรานนท ม.1/5 เด กหญ งน ฐชา แหล ทองคา ม.1/5 เด กหญ งซาร น า หม ดส ข ม.3/6 เด กหญ งปรรณ ส งข แก ว ม.2/6 เด กหญ งศษณา มน สศ ภมงคล ม.1/5 Reading Competition Grade 7-9 เด กหญ งมนพร เพชรศร ม.3/6 เด กหญ งน ทซ ส ขมาศ ม.1/5 เด กหญ งว ร ญญา สาย นต ม.2/6 เด กหญ งแพรวา ฤทธ ศ กด ม.3/6 เด กหญ งก ลชยา ท พย เพ ง ม.3/6 เด กชายฮาซาน หละส น ม.3/6 เด กหญ งมน ญญา เย ยมสาร ม.3/6 Speech Competition Grade 7-9 เด กหญ งบ วบ ชา เต มแก ว เด กหญ งณ ฐชาญ ส ภาพ เด กหญ งณ ฐธ ดา ทองในเม อง เด กชายอ บด ลฮาก ม อ โดะ เด กหญ งน จมา ก โน เด กหญ งจ รภ ญญา มณ จ นทร เด กหญ งม ศน ยา คมเด น ม.2/6 ม.3/6 ม.3/6 ม.1/5 ม.1/5 ม.2/6 ม.2/6 Poster Color Drawing Competition Grade 7-9 เด กหญ งร กษณาล ส ขประเสร ฐ ม.3/6 เด กหญ งร ยม ยากะจ ม.1/5 เด กหญ งอร ญา เร องแก ว ม.2/6 เด กหญ งอ ญช สา คงแก ว ม.3/6 Biology Competition Grade นางสาวอ งมาดา วงษ สว สด ม.5/2 นางสาวก ญญ วรา เจร ญทร พย ม.5/3 นางสาวนภ สพร บ รพาว ลย ม.5/2 นางสาวกนกวรรณ พงศ สว สด ม.5/2 Spelling Bee Competition Grade นายวศ น ร งน ธ ไพบ ลย ม.6/3 6

ผลการแข งข นท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29

ผลการแข งข นท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29 กล มว ชา / ฝ าย การบ ญช การตลาด การ โรงแรม และการ ท องเท ยว คอมฯ + เลขาฯ พ นฐาน ภาษาฯ ผลการท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส นต ราษฎร ในพระอ ปถ มภ ฯ จ ดโดยสมาคมว ทยาล ยเทคโนโลย และอาช

More information

- 30 - สารบ ญ - ก - บ นท ก ...

- 30 - สารบ ญ - ก - บ นท ก ... บ นท ก - 30 - สารบ ญ - ก - หน วยงาน หน า ผ บร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 สาน กงานอธ การบด 1 กองกลาง 2 งานบร หารงานท วไป 2 งานบร หารงานบ คคล 2 งานการเง นและบ ญช 2 งานอาคารสถานท และภ ม สถาป ตย

More information

ประกาศรายช อ รอบสอบ ห องสอบ โครงการ Mini MOS ว นท 20 มกราคม 2557

ประกาศรายช อ รอบสอบ ห องสอบ โครงการ Mini MOS ว นท 20 มกราคม 2557 Mini MOS หน า 1 1 เด กชาย กฤตภาส ฉายายน โรงเร ยนลาซาลกร งเทพ 9.00-10.30 Word 10.30-12.00 Excel 410 2 เด กชาย กฤตะว ฒน อร ยส จส สก ล โรงเร ยนสารสาสน ว เทศสายไหม 9.00-10.30 Word 10.30-12.00 Excel 410 3 เด

More information

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ. (ต างจ งหว ด) จ านวน 232 คน ท ได ร บการตอบร บเข าร วมงานส มมนา สร างว น ยในโรงเร ยน ส การจ ดการขยะอย างย งย น ระหว างว นท 14-15 ม ถ นายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (Individual Development Plan) ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส วนพ ฒนาบ คลากร กองนโยบายและย ทธศาสตร ค าน า ส บเน องจากส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง

More information

รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง

รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง สร ปถอดบทเร ยนการดาเน นงานโครงการการสร างความร วมม อด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในระด บพ นท เพ อรองร บการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๘ ๑๐

More information

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม คานา ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานในภาพรวมของสถานศ กษาเป นประจ าท กป น น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร

More information

1 รายช อห างห นส วนบร ษ ทท ถ กข ดช อออกจากทะเบ ยน ตามค าส งส าน กงานทะเบ ยนห นส วนบร ษ ทกร งเทพมหานคร ท (ถ) 160/2556 ลงว นท 30 ก นยายน 2556

1 รายช อห างห นส วนบร ษ ทท ถ กข ดช อออกจากทะเบ ยน ตามค าส งส าน กงานทะเบ ยนห นส วนบร ษ ทกร งเทพมหานคร ท (ถ) 160/2556 ลงว นท 30 ก นยายน 2556 1 รายช อห างห นส วนบร ษ ทท ถ กข ดช อออกจากทะเบ ยน ตามค าส งส าน กงานทะเบ ยนห นส วนบร ษ ทกร งเทพมหานคร ท (ถ) 160/2556 ลงว นท 30 ก นยายน 2556 1 ห างห นส วนสาม ญน ต บ คคล สหะศร ทะเบ ยนเลขท 0102494002477 2

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

More information

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก 1. ข อม ลพ นฐาน/ความเป นมาของโครงการ โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก เด มช อ โรงเร ยนสอนคนห

More information

โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สร ปโครงการ การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชดาร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย 2555 ระหว างว นท 1 ถ ง 2 ธ นวาคม พ.ศ. 2555 โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย

More information

ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557

ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557 ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557 เร อง เช ญเป นว ทยากรอบรมคอมพ วเตอร ช วงป ดภาคเร ยน เร ยน ผ อานวยการโรงเร ยน... ส งท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล องค การอ ตสาหกรรมป าไม ได พ ฒนาและต ดต งระบบบร การข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร ผ าน เคร อข าย

More information

แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน ต ดตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 ของ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตลาปาง

แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน ต ดตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 ของ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตลาปาง แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน ต ดตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 ของ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตลาปาง 2 การปฏ บ ต งานตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2553

More information

แผนการจ ดการเร ยนร 1. มาตรฐานการเร ยนร

แผนการจ ดการเร ยนร 1. มาตรฐานการเร ยนร 1. มาตรฐานการเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนฝางว ทยายน (ฝ.ย.) กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 25 สาระการเร ยนร เพ มเต ม สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส

More information

เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย งานว จ ยช นเร ยน เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2557 งานว จ

More information

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร Suphanburi vocational college แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบ นการอาช วศ กษาภาคกลาง 4 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน (Vision) ผล

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร

บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร ม มต เห นชอบ แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๕ ส งก ดคณะกรรมการการศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

จ ดกระบวนการเร ยนการสอน และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 37

จ ดกระบวนการเร ยนการสอน และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 37 จ ดกระบวนการเร ยนการสอน และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 37 ข อม ลโรงเร ยน โรงเร ยนพระธาต พ ทยาคมเป นโรงเร ยนท เป ดทาการสอน เม อป พ.ศ. 2536 เด มเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

ช อหน งส อ ผ แต ง ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร.

ช อหน งส อ ผ แต ง ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. 1. ทฤษฏ ใหม หล กการพ งพาตนเองท ย งย น 2. เศรษฐก จพอเพ ยง แนวค ดส การประย กต๑ใช ท ย งย น 3. ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ในศ นย๑ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจาก พระราชด าร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงานการจ ดท าวารสานมหาว ทยาล ยนราธ วาสราชนคร นทร

รายงานสร ปผลการด าเน นงานการจ ดท าวารสานมหาว ทยาล ยนราธ วาสราชนคร นทร รายงานสร ปผลการด าเน นงานการจ ดท าวารสาร หน วยงาน ประเภท เร อง ผ แต ง คณะว ศวกรรมศาสตร 1. การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษาเพ อพ ฒนาสามจ งหว ด 1. ดร.จงร ก พลาศ ย ชายแดนภาคใต ผ านกลไกการพ ฒนา คณะศ

More information

(8) บร จาคให โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก สำหร บเง นท บร จาคให แก โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก

(8) บร จาคให โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก สำหร บเง นท บร จาคให แก โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก การห กลดหย อนและยกเว นหล งจากห กค าใช จ ายเก ยวก บ เง นบร จาคและรายช อสถานพยาบาล สถานศ กษา สถานสาธารณก ศล กองท นสว สด การภายในส วนราชการ และกองท นฯลฯ การห กลดหย อนเง นบร จาค ผ ม เง นได ม ส ทธ ห กลดหย อนเง

More information

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555 แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะะ 5 ป (2555-2559) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 2559) คณะมน ษยศสตร และส งคมศาตร มหาว ทยาล ยราช ภ ฏล

More information

(๑) รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการประเม นสมรรถนะ

(๑) รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการประเม นสมรรถนะ ประกาศกรมการแพทย เร อง รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการ ก าหนดว น เวลา ในการ เพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการ ----------------------------- ตามท ได ม ประกาศโรงพยาบาลเล ดส น ลงว นท ๒๑ ม นาคม ๒๕๕๕ เร องร บสม ครบ คคลเพ

More information