การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

Size: px
Start display at page:

Download "การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )"

Transcription

1 หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส วนประกอบต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร และการบ าร งร กษา. พ มพ แบบส มผ ส 3. กาค านวณส ทธ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บองค ประกอบของเคร องไมโครคอมพ วเตอร และ การบ าร งร กษา ล กษณะและร ปแบบ ของแป นพ มพ คอมพ วเตอร ภาไทย ท าน ง การวางม อ การเคาะแป นอ กษร การพ มพ แบบส มผ ส การค านวณค า จ ดประสงค รายว ชา. เข าใจองค ประกอบของเคร องไมโครคอมพ วเตอร และการบ าร งร กษา. ร เข าใจล กษณะและร ปแบบของแป นพ มพ คอมพ วเตอร ภาษาไทย 3. ม ท กษะในการบ งค บแป นพ มพ คอมพ วเตอร แบบส มผ ส 4. ม ก จน ส ย และส งเสร มค ณธรรามจร ยธรรม ค าน ยมท ด ในการใช คอมพ วเตอร () งาน (Job). องค ประกอบของเคร องไมโครคอมพ วเตอร และการบ าร งร กษา. ล กษณะและร ปแบบของแป นพ มพ คอมพ วเตอร ภาษาไทย 3. ท าน ง การวางม อ การเคาะแป นอ กษร 4. ความร พ นฐานก อนการเร ยนพ มพ ไทยด วยคอมพ วเตอร 5. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 6. การเร ยนร แป นเหย า 7. แป นด ชน 8. การเร ยนร แห นอ กษรล าง 9. การค านวณค าส ทธ และการพ มพ ทบทวนแป นอ กษรล าง 0. การเร ยนร แป นอ กษรบน(อ กษรยกแคร ). การเร ยนร แป นต วเลข. ฝ กท กษะทบทวนแป นอ กษรล างและบน

2 ตารางงาน (Job Analysis); ท สอน แต ละส ปดาห (Topic) ( ) ( ) งาน (Job) องค ประกอบของเคร อง ไมโครคอมพ วเตอร และการบ าร งร กษา ล กษณะและร ปแบบของ แป นพ มพ คอมพ วเตอร ภาษาไทย ( ) Job Analysis ; ได งานย อย ๆ ก าหนดให เป น Topic ท สอนแต ละ ส ปดาห (เป นทฤษฎ หร อปฏ บ ต ได ) ส วนประกอบของเคร องไมโครคอมพ วเตอร การบ าร งร กษา 3 ล กษณะของแป นพ มพ คอมพ วเตอร ภาษาไทย 4 ร ปแบบของแป นพ มพ คอมพ วเตอร ภาษาไทย 3 ท าน ง การวางม อ การเคาะต วอ กษร 5 ท าน ง การวางม อ 6 การเคาะแป นอ กษร การเว นวรรคต วอ กษร การข นบรรท ดใหม ความร พ นฐานก อนการเร ยน พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร ความร เบ องต นเก ยวก บ ไมโครซอฟต เว ร ด การเร ยนร แป นเหย า 7 ความร พ นฐานก อนการเร ยนพ มพ ไทยด วยคอมพ วเตอร 8 การแก ป ญหา บ าร งร กษา และก ระบบ Windows XP 9 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 007 การเร ยนร แป นเหย า

3 ( ) ( ) งาน (Job) แป นด ชน ( ) Job Analysis ; ได งานย อย ๆ ก าหนดให เป น Topic ท สอนแต ละ ส ปดาห (เป นทฤษฎ หร อปฏ บ ต ได ) การเร ยนร แป นด ชน 3 การเร ยนร แป นอ กษรล าง 9 การค านวณค าส ทธ และการพ มพ ทบทวน แป นอ กษรล าง ๆ การเร ยนร แป นอ กษรบน การเร ยนร แป นต วเลข การฝ กท กษะทบทวนแป น อ กษรล างและบน การเร ยนร แป นอ กษรล าง การค านวณค าส ทธ และการพ มพ ทบทวนแป นอ กษรล าง การเร ยนร แป นอ กษรบน 5 การเร ยนร แป นต วเลย การฝ กท กษะทบทวนแป นอ กษรล างและบน 7 สอบกลางภาค ส. 8 สอบปลายภาค

4 6. ด านพ ทธ พ ส ย 6. ด านท กษะพ ส ย 4 ส วนประกอบของ เคร องไมโคร คอมพ วเตอร. อธ บายความหมายของคอมพ วเตอร ได. อธ บาย องค ปร ะกอบพ นฐานของระ บบ คอมพ วเตอร ได 3. อ ธ บ า ย ค ว ามห ม า ย ข อ ง ฮ า ร ด แ ว ร แ ล ะ ซอฟต แวร ได 4. บอกประเภทของคอมพ วเตอร ได การบ าร งร กษา 3 ล กษณะของแป น พ มพ คอมพ วเตอร ภาไทย. อธ บายความหมายและหน าท ของพอร ตเช อมต อ อ ปกรณ ภายนอกได. ต อสายส ญญาณของอ ปกรณ ต างๆ เข าก บเคร อง คอมพ วเตอร ได 3. บ าร งร กษาคอมพ วเตอร ได. อธ บายความหมายของแป นพ มพ ได. อธ บายว ว ฒนาการของแป นพ มพ ได 3. บอกข อแตกต างขอแป นพ มพ แบบ 0 ค ย และ 04 ค ย 4. อธ บายการจ ดวางต าแหน งของแป นพ มพ คอมพ วเตอร ภาษาไทยได

5 6. ด านพ ทธ พ ส ย 6. ด านท กษะพ ส ย 5 4 ร ปแบบแป นพ มพ คอมพ วเตอร ภาษาไทย. บอกประเภทของแป นพ มพ แบบต างๆ ได. บอกส วนประกอบของแป นพ มพ มาตรฐาน 04 ค ย 3. อธ บายหน าท การท างานของแห นพ มพ ต าง ๆ ได 5 ท าน ง การวางม อ 6 การเคาะแห นอ กษร. อธ บายความส าค ญของท าน งพ มพ และการวางม อ ได. อธ บายท าน งพ มพ ท ถ กว ธ ได ถ กต อง 3. อธ บายการวางน วได ถ กต อง 4. อธ บายการก าวน วได ถ กต อง. อธ บายว ธ การเคาะแป นอ กษรได ถ กต อ. อธ บายว ธ การข นบรรท ดให ได การเว นวรรคต วอ กษร 3. บอกป ญหาท พบบ อยในผ ฝ กพ มพ ใหม ได การข นบรรท ดใหม 4. อธ บายหล กสร รส มพ นธ ได ถ กต อง 5. บอกอาการบาดเจ บท เก ดจากการใช แป นพ มพ คอมพ วเตอร ได 7 ความร พ นฐาน ก อนการเร ยน. เป ด ป ดเคร องคอมพ วเตอร ได อย างถ กต อง. ท าการจ ดการไฟล โฟลเดอร ได อย างถ กต อง 3 3

6 6. ด านพ ทธ พ ส ย 6. ด านท กษะพ ส ย 6 พ มพ ไทยด วย คอมพ วเตอร การแก ป ญหา บ าร งร กษา และ ก ระบบ Windows XP ความร เบ องต น เก ยวก บไมโคร ซอร ฟเว ร ด 007 การเร ยนร แป น เหย า 3. แก ป ญหา บ าร งร กษา ได อย างถ กต อง 4. บอกสาเหต ของการเก ดไวร สคอมพ วเตอร ได 5. บอกว ธ การใช เมาส ได. เร ยกใช โปรแกรม Microsoft Word 007 ได. เร ยกใช เคร องม อได 3. เร มกรอกข อความได 4. ก าหนดขอบกระดาษ บ นท ก ป ด เป ดเอกสารได 5. ท าการย ายหร อค ดลอกข อความได 6. ยกเล กค าส งท ท าไปแล ว เต มเลขล าด บ และ บล เลตได 7. สร างข อความในห ว ท ายกระดาษได 8. ออกจากโปรแกรมได อย างถ กต อง. บอกความหมายของแป นเหย าได. วางน วบนแป นเหย าได อย างถ กต อง 3. ใช แป น Space Bar เพ อเว นวรรคต วอ กษรได 3

7 6. ด านพ ทธ พ ส ย 6. ด านท กษะพ ส ย 7 การเร ยนร แป นด ชน การเร ยนร แป น อ กษรล าง การค านวณค าส ทธ และการพ มพ ทบ ทวนแป นอ กษรล าง 4 การเร ยนร แป น อ กษรบน 4. ใช แป น Enter เพ อข นบรรท ดใหม. อธ บายความหมายของแป นด ชน ได. บอกหน าท ของแป นด ชน ได 3. วางน วแป นด ชน 4. ฝ กท กษะการก าวน วจากแป นด ชน 5. พ มพ ประสมค าได ใช ว ธ พ มพ ส มผ สได อย าง ถ กต อง. วางน วแป นล างได ถ กต อง. ก าวน วไปเคาะ/ด ดท แป นอ กษรล างได 3. พ มพ ข อความประโยคส น ๆ ได ถ กต องแม นย า 4. พ มพ ประสมค าและประโยคได มากข น. ค านวณค าระคนและค าส ทธ ได. พ มพ แป นอ กษรได ครบท กแป น 3. เก ดท กษะในการพ มพ พ ฒนาความเร วและความ แม นย า. วางน วบนแป นอ กษรบนได อย างถ กต อง. ก าวน วไปเคาะด ดแป นอ กษรบนได อย างถ กต อง

8 6. ด านพ ทธ พ ส ย 6. ด านท กษะพ ส ย 8 5 การเร ยนร แป น ต วเลย 6 การฝ กท กษะทบทวนแป น อ กษรล างและบน 3. พ มพ ข อความประโยคจากแป นอ กษรท เร ยนผ าน มากได ถ กต อง 4. พ มพ ประสมค าและประโยคได มากข น. อธ บายการวางน วและส บน วบนแป น ๐ ๓ ๓ ๔ ๕ ๖ ได. อธ บายการวางน วและส บน วบนแป น ๑ ๒ ๗ ๘ ๙ ได 3. วางน วแป นบนแป น ๐ ๓ ๓ ๔ ๕ ๖ ได 4. วางน วบนแป น ๑ ๒ ๗ ๘ ๙ ได 5. พ มพ ประสมค าและประโยคได มากข น. พ มพ ข อความท ม อ กษรล างและบนได อย างถ กต อง. พ มพ ข อความเพ อพ ฒนาความเร วและ ความแม นย าได บ นท กผลการตรวจ ลงช อผ สอน... (นางจ ราย บ ญมาปล ก)

9 9 ลงช อผ ตรวจ ( )... ห วหน าสาขา ( นายร กษ เจ ยศ ร พงษ ก ล ) ลงช อผ ตรวจ ( )... ห วหน าหล กส ตร ( นายเสน ห ป ญญาพ )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 00-000 ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา.

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 1)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 1) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา โปรแกรมสาเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 000-00 ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา /555 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว

More information

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โดย นางสาวอนงค แสงวงศ โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห ส 2001 0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ประเภทว ชา พณ ชยกรรม จ ดทาโดย นายส

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา ช างอ ตสาหกรรม

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา ช างอ ตสาหกรรม โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 254 ประเภทว ชา ช างอ ตสาหกรรม ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 โดย นางสาวพจณ ย คาไธสง โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang School

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาล ยเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ช อว ชาภาษาไทย เทคโนโลย สารสนเทศเพ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ห องเร ยน จ านวนหน วยก ต 3 หน วยก ต 5. จ ดประสงค รายว ชา (ตามหล กส ตร)

ห องเร ยน จ านวนหน วยก ต 3 หน วยก ต 5. จ ดประสงค รายว ชา (ตามหล กส ตร) โครงว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา รห สว ชา 2201-2001 สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ประเภทว ชา บร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 ระหว างว นท 21 ต ลาคม 2556 ถ ง 28 ก มภาพ นธ 2557 สถาบ นการอาช วศ กษาภาคตะว

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 5 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 6-8 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมประมวลผลคาMicrosoft Word 2010 รวม 9 ช วโมง ช อเร

More information

ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP)

ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP) ส าน กงาน ก.พ. นบส. ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP) * ท านสามารถดาวน โหลดไฟล เอกสารช ดน ได ท - คอมพ วเตอร หน า Desktop ห

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมตารางงาน รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / ผ สอน นางศ ร นทรา ค าฟ ล กษณะว ชา ท + ป มาตรฐานรายว ชา. อธ บายความหมาย

More information

ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร

ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ทำไมต องเร ยนกำรงำนอำช พและเทคโนโลย

More information

จ านวนหน วยก ต 2 หน วยก ต 5. จ ดประสงค รายว ชา (ตามหล กส ตร)

จ านวนหน วยก ต 2 หน วยก ต 5. จ ดประสงค รายว ชา (ตามหล กส ตร) โครง ว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-2001 สาขาว ชา อาหารและโภชนาการ ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม ภาคเร ยน 2 ป การศ กษา 2557 ระหว างว น 13 ต ลาคม 2557 ถ ง 13 ก มภาพ นธ 2558 ว ทยาล ยอาช วศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ รห ส 2201-2110 ว ชา การบ ญช ก บคอมพ วเตอร สาขาว ชา พณ ชยการ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ ทธศ กราช 2546) ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม จ ดทาโดย

More information

หล กการแก ป ญหาและการโปรแกรม คร ว รว ฒ ฉกะน นท โดย. awe412@gmail.com

หล กการแก ป ญหาและการโปรแกรม คร ว รว ฒ ฉกะน นท โดย. awe412@gmail.com 30201 หล กการแก ป ญหาและการโปรแกรม คร ว รว ฒ ฉกะน นท โดย awe412@gmail.com 25 June 2006 12.00 AM Week 02a - Introduction to Data Structure II 2 ปกในสม ด น กเร ยนน บบรรท ดท 7 ของ สม ดแผ นท 2 หน าขวา แล วเข

More information

จ ดประสงค รายว ชา เพ อให

จ ดประสงค รายว ชา เพ อให แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา โปรแกรมสำาเร จร ปในงานอาช พ (Computer Package at Work ) รห ส 3000-0201 ระด บช น ปวส.1 สาขาว ชาเทคน คยานยนต จำานวน 3 หน วยก ต 4 ช วโมง/ส ปดาห ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 จ ดประสงค

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม คณะ / สาขาว ชา คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร สาขาว ชา สถาป ตยกรรม

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม คณะ / สาขาว ชา คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร สาขาว ชา สถาป ตยกรรม รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม คณะ / สาขาว ชา คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร สาขาว ชา สถาป ตยกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห ส 506-21-06

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร Microsoft โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล อ ทยานว ทยาศาสตร พระจอมเกล า ณ หว ากอ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส าน กบร การงานการศ กษานอกโรงเร ยน ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ

More information

แผนจ ดการเร ยนร รายว ชา ประมวลผลค า ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 พ ฒนาและจ ดการเร ยนร โดย คร ภ ร ว ฒน เก อทาน

แผนจ ดการเร ยนร รายว ชา ประมวลผลค า ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 พ ฒนาและจ ดการเร ยนร โดย คร ภ ร ว ฒน เก อทาน แผนจ ดการเร ยนร รายว ชา ประมวลผลค า ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 พ ฒนาและจ ดการเร ยนร โดย คร ภ ร ว ฒน เก อทาน ประจ าภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 โรงเร ยนดอนเม องจาต รจ นดา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา

More information

หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Create Academic Papers With Microsoft Word Program) รห สหล กส ตร 0920014210101 กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน 1. ว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องาน จานวน 1.0 หน วยก ต ช น ม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางสาวจ นภา บ บผา... 1.คาอธ บายรายว ชา

More information