โครงสร างส าน กบร หารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

Size: px
Start display at page:

Download "โครงสร างส าน กบร หารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ"

Transcription

1 โครงสร างส าน กบร หารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ปร บปร งใหม ) ป ใ

2 แผนภ ม โครงสร างส าน กบร หารโครงการปร บปร งใหม ส าน กบร หารโครงการ ฝ ายบร หารท วไป กล มเศรษฐก จส งคม กล มโครงการเง นก กล มว ศวกรรม กล มวางโครงการ และประเม นผลโครงการ กล มส งแวดล อมโครงการ และก จการต างประเทศ กล มงานว ศวกรรมบร หาร กล มงานวางโครงการ 1 กล มงานบร หารข อม ลและแผน กล มงานวางโครงการ 2 กล มงานเศรษฐก จส งคม และประเม นผล 1 กล มงานเศรษฐก จส งคม และประเม นผล 2 กล มงานส งแวดล อม 1 กล มงานส งแวดล อม 2 กล มงานบร หารโครงการเง นก กล มงานความร วมม อ ก บต างประเทศ กล มงานวางโครงการ 3 กล มงานอ านวยการ กล มงานวางโครงการ 4 และแผนงานต างประเทศ

3 แผนภ ม โครงสร างส าน กบร หารโครงการปร บปร งใหม ระด บ ระดบ สง ส ง เช ยวชาญ ช านาญการพ เศษ จ านวน ช านาญการหร อช านาญ การพ เศษ 6 ปฏ บ ต การหร อช านาญการ หร อช านาญการพ เศษ 2 ปฏ บ ต การหร อช านาญการ ปฏ บ ต งานหร อช านาญงาน รวม ส าน กบร หารโครงการ 138 (นายสมเก ยรต ประจ าวงษ ) ผ อ านวยการเฉพาะด าน(ว ศวกรรมโยธา) ส ง (6501) (นางสาวธ ญญธร เชยช ม) ช างฝ ม อโรงงาน ช 2 (30810) (นางทองค ณ ทว กาล) พน กงานบร การเอกสารท วไป บ 1 (206) น กว ชาการคอมพ วเตอร ปฏ บ ต การ ผ เช ยวชาญด านท ปร กษาผลกระทบส งแวดล อม (นายศ กด พ น ต (นายศกดพนต ผดงก จ) ผด งกจ) น กว ชาการส งแวดล อมเช ยวชาญ (6502) ผ เช ยวชาญด านว เคราะห เศรษฐก จโครงการพ ฒนาแหล งน า 1 (นางสภาพร (นางส ภาพร วงษ ว ระช นธ ) วงษวระชนธ) 1 เศรษฐกรเช ยวชาญ (6503) พน กงานธ รการ ส 1

4 ฝ ายบร หารท วไป น กจ ดการงานท วไปช านาญการ (6504) 13 งานธ รการ 3 งานการเจ าหน าท 3 งานบ ญช การเง น 3 งานพ สด 3 (นางสาวท พอร (นางสาวทพอร ส จนดามย) สจ นดาม ย) (นางร ตนา (นางรตนา กอนด ) กอนด) (นางท พย พวรรณ (นางทพยพวรรณ น ลพล บ) นลพลบ) (นางมาล โชต ประเสร ฐ) โชตประเสรฐ) น กจ ดการงานท วไปช านาญการ (6506) น กจ ดการงานท วไปช านาญการ (6505) น กว ชาการเง นและบ ญช ช านาญการ (6507) เจ าพน กงานพ สด ช านาญงาน (6515) (นางสาวส มน ท วส ภาพ) เจ าพน กงานธ รการช านาญงาน (6509) (นางศ ร ทร พย ใหญ นอก) เจ าพน กงานธ รการช านาญงาน (6511) (นางสาวอ ไร จ นทรเร อง) ช างฝ ม อสนาม ช 3 (30796) (นายสมพงษ ส ต วรานนท ) พน กงานบร การเอกสารท วไป บ 1 (211) (นางสาวจร ญญา ทองกล ด) เจ าพน กงานธ รการช านาญงาน (6508) (นางจ ฑาร ตน ส งหโยธ น) เจ าพน กงานธ รการช านาญงาน (6510) (นายประเสร ฐ พรอโนท ย) ช างฝ ม อสนาม ช 3 (30795) (นายศ ร ศ กด สายกล น) เจ าพน กงานการเง นและบ ญช ช านาญงาน (6512) (นางวรางคณา ผด งทรง) เจ าพน กงานการเง นและบ ญช ช านาญงาน (6513) (นายชานนท วงค อ นทร ) เจ าพน กงานพ สด ปฏ บ ต งาน (6514) (นางวาสนา ทองคล าย เจ าพน กงานธ รการช านาญงาน (6518) (นางฟองจ นทร แสงแห งธรรม) พน กงานธ รการ ส 4 (30786

5 กล มว ศวกรรม (นายฉ ตรช ย บ ญล อ) ว ศวกรช านาญการพ เศษ (6629) 23 (นางสาวดารณ ค าอาจ) พน กงานธ รการ ส 4 (30783) กล มงานว ศวกรรมบร หาร กล มงานบร หารข อม ลและแผน (นายว ระช ย ช พ ศาลยโรจน ) (นายชาญณรงค ส ภาพพร อม) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6625) น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ (6575) (นางสาวฉว วงศประส ทธ พร) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6533) (นายณ ฐว ฒ วรรธนาน สาร) ว ศวกรโยธาปฏ บ ต การ (6523) (นางสาวอร ณ ศร ต มงคล) น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ (6580) (นายณรงค ฤทธ หาร) นายช างโยธาช านาญงาน (6543) (นายปร ชญา (นายปรชญา ฉายว ฒนา) ฉายวฒนา) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6569) (นายเอกกร ช างสวรรณ ) ชางส วรรณ) ว ศวกรโยธาปฏ บ ต การ (6560) (นางสาวฐณ ฎฐา (นางสาวฐณฎฐา ยงว กล) ยงวก ล) น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ (6579) (นายอานนท อ นทรประสาท) อนทรประสาท) ว ศวกรโยธาปฏ บ ต การ (6626) (นายโอฬาร เวศอ ไร) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6529) (นายธนกร ส งข เศรษฐ ) ว ศวกรปฏ บ ต การ (6645) (นางสาวส วจ ส หาบ ญ) น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ (6578) (นายประจ กษ ศร จ กร) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6538) (นายช ยว ฒน จ นทว ) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6559) (สงวนท น ก.พ.) ว ศวกรปฏ บ ต การ (6576) (นายสมพล ส น ยร ตนาภรณ ) น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ (6577) (นายจร มเทพ ศร จ าปา) ว ศวกรโยธาปฏ บ ต การ (6555) (นายนพดล ผากา) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6572) (นายพ เชษฐ ช บส วรรณ ) ว ศวกรโยธาปฏ บ ต การ (6522) (นายส น ย ก ณฑลจ นดา) ว ศวกรโยธาปฏ บ ต การ (6553) (นางส ก ญญา อาร กษ ชน) พน กงานธ รการ ส 4 (30813) (นายประท ม เส ยงหวาน) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6570) (นางสาวด ษฎ ธงส วรรณ) ช างฝ ม อสนาม ช 2 (30833) น กว ชาการคอมพ วเตอร ปฏ บ ต การ (นางอ ษณ ย สดใส) พน กงานธ รการ ส 1 (30821) น กจ ดการงานท วไปปฏ บ ต การ เจ าพน กงานธ รการปฏ บ ต งาน เจ าพน กงานธ รการปฏ บ ต งาน

6 กล มวางโครงการ 40 (นายธนา ส ว ฑฒน) ว ศวกรโยธาช านาญการพ เศษ (6519) นางจ านงค นางจานงค ค มหร ง) ค มหรง) (ลกจ างช วคราว) (ล กจางชวคราว) พน กงานพ มพ ส 1 (190) ว ศวกรโยธาปฏ บ ต การ กล มงานวางโครงการ 1 10 กล มงานวางโครงการ 2 10 กล มงานวางโครงการ 3 9 กล มงานวางโครงการ 4 10 (นางภ ทราภรณ เมฆพฤกษาวงศ ) (นายชล ม น ลพ นธ ) (นายทรงช ย อ มพงษ (นายศ ภณ ฐ ปร ยชาต ) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6520) ว ศวกรโยธาช านาญการพ เศษ (6531) ว ศวกรโยธาช านาญการพ เศษ (6544) ว ศวกรโยธาช านาญการพ เศษ (6565) (นายพนมศ กด ใช สมบ ญ) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6527) (นายพรช ย ก นส ทธ ) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6556) (นายช มลาภ เตชะเสน) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6524) (นายศ กด ช ย ก ลส วรรณ ) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6526) (นายป ต หน เม อง) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6528) (นายยทธศ ลป วรรณกล) ) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6552) (นายปรเมศวร จ ราพงศ ) ว ศวกรโยธาปฏ บ ต การ (6568) (นายว โรจน (นายวโรจน คชเลศ) คชเล ศ) ว ศวกรโยธาปฏ บ ต การ (6525) สงวนท นด งด ดใจ ว ศวกรโยธาปฏ บ ต การ (6546) (นางก ลปพฤกษ ฤ เสร ญวงศ ส ตย ) พน กงานธ รการ ส 4 หน. (972) เจ าพน กงานเคร องคอมพ วเตอร ปฏ บ ต งาน (นายสว สด หาญก ดต ม) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6521) (นายฉ ตรด ารงค หงษ บ ญม ) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6536) (นายธเนศ ก ลกร น ธรรม) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6549) (นายอ คราว ฒ อ นทรพาณ ชย ) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6545) (นายเช ดช ย มาล ย) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6537) (นายสถาพร ร กช พ) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6548) (นายเก ยรต กว น เพ มทว ส น) (นายส ประว ต ชยาท ก ล) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6532) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6550) (นายวรว ทย ไชยเนตร) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6557) (นายณ ฐ ฐ ก านทอง) ว ศวกรโยธาปฏ บ ต การ (6535) (นายพ ทธ พงษ ปร ญญาพ ฒ พงษ ) นายช างโยธาช านาญงาน (6542) (นายอ านาจ จ นหอม) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6554) (นายไชยกาญจน สภะเกษ) ส ภะเกษ) ว ศวกรชลประทานปฏ บ ต การ (6608) ว ศวกรชลประทานปฏ บ ต การ (6648) (นายศ ร พงษ ล งกา) ว ศวกรโยธาปฏ บ ต การ (6539) (นางสาวอรพ นธ (นางสาวอรพนธ วงษเตชะ) วงษ เตชะ) พน กงานธ รการ ส 3 (30701) พน กงานธ รการ ส 1 (นายอาทร ส ทธ กาญจน ) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6547) (นายจ กรพ นธ ช อยห ร ญ) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6566) (นายว ว ฒน ฉ ตรช ยส ร ยา) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6574) (นายว ท ต ศ นสน ยพ นธ ) ว ศวกรโยธาปฏ บ ต การ (6567) (นายว ฒ น นท ภ เด นผา) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6573) (นายไพโรจน เตชะเจร ญส ขจ ระ) (นายศ ร ช ย ป กกะทาน ง ว ศวกรโยธาช านาญการ (6558) ว ศวกรโยธาปฏ บ ต การ (6540) (นายอ ตตพ นธ ด ลกโศภณ) ว ศวกรโยธาช านาญการ (6561) (นายบรรยง โต ะเง น) ช างเข ยน ช 3 (30807) (นายส ช น ย สมบ ญ) พน กงานบร การเอกสารท วไป บ 1 (170) พน กงานธ รการ ส 1 (นายศ กดา พ มพบ ตร) ว ศวกรโยธาปฏ บ ต การ (6571) (นายปกรณ ศ กด ศร ช ยสก ล) นายช างโยธาช านาญงาน (6541) ว ศวกรโยธาปฏ บ ต การ (6534) (นางสาวเคร อว ลย เร องเกษม) ช างฝ ม อสนาม ช 3 (42) น กจ ดการงานท วไปปฏ บ ต การ

7 กล มเศรษฐก จส งคมและประเม นผลโครงการ กล มเศรษฐกจสงคมและประเมนผลโครงการ (นายส นต ถ นนคร) 19 เศรษฐกรช านาญการพ เศษ (6582) (นางทองหล อ อ วมเป ยม) ป ) พน กงานบร การเอกสารท วไป บ 1 (30823) กล มงานเศรษฐก จส งคมและประเม นผล กล มงานเศรษฐกจสงคมและประเมนผล 1 กล มงานเศรษฐก จส งคมและประเม นผล กล มงานเศรษฐกจสงคมและประเมนผล 2 (นางเก อก ล กาญจนลาภ) 9 (นางสาวธนกร จาตะวงษ ) 9 เศรษฐกรช านาญการพ เศษ (6591) เศรษฐกรช านาญการพ เศษ (6583) (นายมาโนชญ ต นตยาภ ร กษ ) เศรษฐกรช านาญการพ เศษ (6592) (นางสาวส ภาวด ย มน อย) เศรษฐกรปฏ บ ต การ (6588) เศรษฐกรช านาญการพ เศษ (4810) (นางสาวกรณ ฎฐ เมฆช ย) เศรษฐกรปฏ บ ต การ เศรษฐกรปฏบตการ (6587) เศรษฐกรช านาญการพ เศษ (4811) (นายพงศกร ต งสยามวณ ชย ) เศรษฐกรปฏ บ ต การ (6593) (นางวล ยภรณ ปร ชาส นทรร ตน ) เศรษฐกรช านาญการ (6585) (นางสาวจ ร พร ดวงกลาง) เศรษฐกรปฏ บ ต การ (6589) (นายส รพงษ พวงคต) เศรษฐกรช านาญการ (6584) (นางสาววร ญญา ร กษาส ตย ) เศรษฐกรปฏ บ ต การ (6595) (นางสาวถมยา ส วรรณประท ม) เศรษฐกรช านาญการ (6594) (นายธ ระ ปาละจเร) เศรษฐกรปฏ บ ต การ (6586) (นางว มลภ ทร บ าบ ดสรรพโรค ค าก นยา) เศรษฐกรช านาญการ (6597) (นางสาวศ ภรดา หาญว ทยสก ล) เศรษฐกรช านาญการ (6627) (นางสาวส คนธ ร ตน ค าจ น) ช างฝ ม อสนาม ช 3 (30825) (นางสาวศร ส ก ลยา ปาโล) เศรษฐกรช านาญการ (6628) (นายทรงศ กด ไชยวงศ ทอง) พน กงานส ารวจ ส 3 (30820) (ล กจ างช วคราว) (นางอ ญชร พร (นางอญช รพร ก อเก ด) กอเกด) (ลกจ างช วคราว) (ล กจางชวคราว) (น กจ ดการงานท วไปปฏ บ ต การ) (เศรษฐกรปฏ บ ต การ (4812) (น กจ ดการงานท วไปปฏ บ ต การ)

8 กล มส งแวดล อมโครงการ 16 (นายเก อศ กด ทาทอง) น กว ชาการส งแวดล อมช านาญการพ เศษ (6598) (นางสาววาร บ ญกล น) พน กงานธ รการ ส 3 (30784) (เจ าพน กงานธ รการปฏ บ ต งาน) กล มงานส งแวดล อม 1 (นายเดชาพล ร กขมธ ร ) น กว ชาการส งแวดล อมช านาญการพ เศษ (6600) 7 กล มงานส งแวดล อม 2 8 น กว ชาการส งแวดล อมช านาญการพ เศษ (6617) (นางดรรชณ เฉยเพ ชร) เฉยเพชร) (นายพงศธร โลหะมาศ) (นางพ รญาณ (นางพรญาณ ศร สว สด ) ศรสวสด) (วาง) น กว ชาการส งแวดล อมช านาญการ (6620) ว ศวกรชลประทานปฏ บ ต การ (6644) น กว ชาการส งแวดล อมช านาญการ (6621) นายช างโยธาปฏ บ ต การ (6624) (นางสาวพรศ ร คณะใหญ ) น กว ชาการส งแวดล อมช านาญการ (6622) (นายมห ทธ วงศ ษา) น กว ชาการส งแวดล อมปฏ บ ต การ (6596) (น กว ชาการส งแวดล อมปฏ บ ต การ) (น กว ชาการส งแวดล อมปฏ บ ต การ) (นางส ดธ ดา เปล ยนคารมย ธนทร พย ส น) น กว ชาการส งแวดล อมช านาญการ (6618) (นางสาวน นทว น ส วรรณสถ ตย ) น กว ชาการส งแวดล อมปฏ บ ต การ (6619) (นายวศ ณ ผ ดผาด) ว ศวกรชลประทานปฏ บ ต การ (6646) (นางสาวณ ต น สมช ย) พน กงานพ มพ ส 3 (131) ว ศวกรชลประทานปฏ บ ต การ (6631) (นายศศ พงษ ย มแย ม) ว ศวกรชลประทานปฏ บ ต การ (6632) (นางสาววช ราภรณ ก าเน ดเพ ชร) น กว ชาการส งแวดล อมช านาญการ (6623) ว ศวกรชลประทานปฏ บ ต การ (6643) (น กว ชาการส งแวดล อมปฏ บ ต การ) (น กว ชาการส งแวดล อมปฏ บ ต การ)

9 กล มโครงการเง นก และก จการต างประเทศ (นางสาวส นทราณ ช ส ขว ต) น กว เทศส มพ นธ ช านาญการพ เศษ (6655) 24 (นางส พ มพ ร ตน โชคคณาพ ท กษ ) พน กงานธ รการ ส 4 หน. (30841) (นางสาวพรศ ร ศร เพชร) เจ าหน าท ธ รการ (( ) (พน กงานราชการ) (นายไพฑ รย ร งรอด) เจ าหน าท บ นท กข อม ล ( ) (พน กงานราชการ) กล มงานบร หารโครงการเง นก (นายกาญจด นทร สระประท ม) ว ศวกรชลประทานช านาญการ (6630) กล มงานความร วมม อก บต างประเทศ กล มงานอ านวยการและแผนงานต างประเทศ 9 (นางสก นตลา ผาต ธรรมร กษ ) 8 (นางสาวทย ดา ส ร ธ รธ ารง) 6 น กว เทศส มพ นธ ช านาญการ (6657) น กว เทศส มพ นธ ช านาญการ (6634) (นายว ระ หว งวรวงศ ) (นางสาวอรณ (นางสาวอร ณ ชท พย ) ช ทพย) (นางจ ตรา บ ญรอด) ว ศวกรชลประทานช านาญการ (6633) ว ศวกรชลประทานช านาญการ (6647) น กว เทศส มพ นธ ช านาญการ (6659) น กว เทศส มพ นธ ช านาญการ (6640) (นายเจร ญ อมรมรกต) (นางปว ณา บ ญกล น) (นางสาวล กษม ก าภ ม ประเสร ฐ) (นางสาวพ ชรา อ มพวานนท ) ว ศวกรช านาญการ (6649) ช างฝ ม อสนาม ช 3 (30791) น กว เทศส มพ นธ ช านาญการ (6660) น กว เทศว เทศส มพ นธ ปฏ บ ต การ (6637) (นายบ ญชา เท ยนเง น) ว ศวกรชลประทานช านาญการ (6650) (นางจ นทร จ รา พ ทธวงษ ) น กว เทศส มพ นธ ช านาญการ (6635) (นายเฉล มพล ต ณฑะส วรรณะ) น กว เทศส มพ นธ ช านาญการ (6636) (นายบ ญญา ต นฑส นต สก ล) นายช างโยธาช านาญงาน (6651) นายช างโยธาปฏ บ ต งาน (6654) (เจ าพน กงานธ รการปฏ บ ต งาน) (นางสาวสกาวเดอน ส ส ขยนยง) ) น กว เทศส มพ นธ ช านาญการ (6663) (นางบ ญเร อน ศร สอาด) น กว เทศส มพ นธ ช านาญการ (6664) (นางสาวป ยะชนก อ สโร) น กว เทศว เทศส มพ นธ ปฏ บ ต การ (6656) (นายวนาณ ฏฐ ล น น) น กว เทศส มพ นธ ปฏ บ ต การ (6661) (นางสาวกศ น ม วงกลม) น กว เทศส มพ นธ ปฏ บ ต การ (6662) (นางนภ สสร ภ ศร ) พน กงานธ รการ ส 3 (30782) (นายพ ร ยะ ธรรมยะโก) น กว เทศส มพ นธ ปฏ บ ต การ (6639) (นางอารยา มาล ย) น กว เทศส มพ นธ ปฏ บ ต การ (6641) (ว าง น กว เทศว เทศส มพ นธ ปฏ บ ต การ (6642) (นางพนอพรรณ เพ งปาน) พน กงานพ มพ ส 4 (30840) (นางจ นตนา แสนจ นทร ) พน กงานบร การเอกสารท วไป (166) (นางสาวส พ ตรา บ ญสา) ช างฝ ม อสนาม ( ) (พน กงานราชการ)

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล องค การอ ตสาหกรรมป าไม ได พ ฒนาและต ดต งระบบบร การข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร ผ าน เคร อข าย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (Individual Development Plan) ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส วนพ ฒนาบ คลากร กองนโยบายและย ทธศาสตร ค าน า ส บเน องจากส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง

More information

แบบรายงานผลการแข งข น ท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนป 2555

แบบรายงานผลการแข งข น ท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนป 2555 1 AM1 การแข งข นเด ยวดนตร ไทย (ระนาดเอก) ระด บช น 1 เด กชายวรรณกร เจร ญศร นางอรสา เวชกร บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ 2 AM1 ป.1-6 ประเภท เด ยว 1 เด กชายเม องแมน บรรเทา นายวรเชษฐ แก วสถ ตย 081-0717095 มหาไถ

More information

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ. (ต างจ งหว ด) จ านวน 232 คน ท ได ร บการตอบร บเข าร วมงานส มมนา สร างว น ยในโรงเร ยน ส การจ ดการขยะอย างย งย น ระหว างว นท 14-15 ม ถ นายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร

More information

ประกาศรายช อ รอบสอบ ห องสอบ โครงการ Mini MOS ว นท 20 มกราคม 2557

ประกาศรายช อ รอบสอบ ห องสอบ โครงการ Mini MOS ว นท 20 มกราคม 2557 Mini MOS หน า 1 1 เด กชาย กฤตภาส ฉายายน โรงเร ยนลาซาลกร งเทพ 9.00-10.30 Word 10.30-12.00 Excel 410 2 เด กชาย กฤตะว ฒน อร ยส จส สก ล โรงเร ยนสารสาสน ว เทศสายไหม 9.00-10.30 Word 10.30-12.00 Excel 410 3 เด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

More information

- 30 - สารบ ญ - ก - บ นท ก ...

- 30 - สารบ ญ - ก - บ นท ก ... บ นท ก - 30 - สารบ ญ - ก - หน วยงาน หน า ผ บร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 สาน กงานอธ การบด 1 กองกลาง 2 งานบร หารงานท วไป 2 งานบร หารงานบ คคล 2 งานการเง นและบ ญช 2 งานอาคารสถานท และภ ม สถาป ตย

More information

กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 1011 ก จกรรม: การแข งข นเล าน ทานประกอบส อ ประเภท: เด ยว

กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 1011 ก จกรรม: การแข งข นเล าน ทานประกอบส อ ประเภท: เด ยว ระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 1 ป การศ กษา 554 กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 1011 ก จกรรม: การแข งข นเล าน ทานประกอบส อ ประเภท: เด ยว ระด บ: ปฐมว ย อน บาลส ราษฎร ธาน 1 เด

More information

ผลการแข งข นท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29

ผลการแข งข นท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29 กล มว ชา / ฝ าย การบ ญช การตลาด การ โรงแรม และการ ท องเท ยว คอมฯ + เลขาฯ พ นฐาน ภาษาฯ ผลการท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส นต ราษฎร ในพระอ ปถ มภ ฯ จ ดโดยสมาคมว ทยาล ยเทคโนโลย และอาช

More information

กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย

กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ (เคร อข ายท 1) งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ท ย อย 1 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส

More information

รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55

รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55 ป ท 8 ฉบ บท 2 ประจาเด อน ก มภาพ นธ 2556 รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55 น กเร ยนโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย สต ล ได ร บรางว ลจาก การแข งข นท กษะทางว ชาการและ ความสามารถของน กเร ยน งาน

More information

รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง

รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง สร ปถอดบทเร ยนการดาเน นงานโครงการการสร างความร วมม อด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในระด บพ นท เพ อรองร บการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๘ ๑๐

More information

ระด บช น ป.4-6 เด กชายอภ ส ทธ ส งห ศ ลป นางเบญจา จ ตรสายธาร 0867204694 3 โรงเร ยนเทศบาล 1 ส ขว ทยากร ต งตรง ระด บช น ม.1-3

ระด บช น ป.4-6 เด กชายอภ ส ทธ ส งห ศ ลป นางเบญจา จ ตรสายธาร 0867204694 3 โรงเร ยนเทศบาล 1 ส ขว ทยากร ต งตรง ระด บช น ม.1-3 แบบรายงานการประกวดแข งข นทางว ชาการงานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น 2556 การประกวดแข งข น การกล าวส นทรพจน ภาษาไทย ภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ ระด บช น ป.4-6 1 โรงเร ยนเทศบาล 1 โพศร ส งก ดเทศบาลนครอ ดรธาน เด

More information

- ร บเด กเคารพธงชาต สวดมนต - ตรวจส ขภาพไปห องน า - กจกรรมเคล อนไหวจ งหวะ

- ร บเด กเคารพธงชาต สวดมนต - ตรวจส ขภาพไปห องน า - กจกรรมเคล อนไหวจ งหวะ ตารางก าหนดการสอนของครสายผ สอน โรงเร ยนตากส นราชานสรณ สพท.ตาก เขต ภาคเร ยนท ป การศ กษา 2552 ตารางการจ ดก จกรรมประจ าว น ระด บปฐมว ย ช น เวลา ก จกรรมประจ าว น อนบาล เตร ยม ความพร อม อนบาล, 2 08.00-08.30

More information

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม คานา ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานในภาพรวมของสถานศ กษาเป นประจ าท กป น น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร

More information

ช างยนต รายงานการว จ ยของคร ประจาป การศ กษา 2556 ท ช อ-นามสก ล ช องานว จ ย

ช างยนต รายงานการว จ ยของคร ประจาป การศ กษา 2556 ท ช อ-นามสก ล ช องานว จ ย รายงานการว จ ยของคร ประจาป การศ กษา 2556 ช างยนต 1. นายพ ร ฬห ว ร ยะประกอบ ศ กษาพฤต กรรมการไม ส งงานของน กเร ยนในระด บช น ปวช.2 โดยใช แบบสอบถาม 2. นายอ กฤษฎ ว รวาน ช 1. การพ ฒนาร แบบการทดลองว ดอ ตราการไหลของการ

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

ผลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรม คร งท 61 ระด บเขตพ นท การศ กษา โรงเร ยนอน บาลภ เว ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 5 ท ช

ผลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรม คร งท 61 ระด บเขตพ นท การศ กษา โรงเร ยนอน บาลภ เว ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 5 ท ช 1 โครงงานว ทยาศาสตร ป.4-6 1. ด.ช.น นทว ฒน จาเร ญพ ฒน นายว โรจน แสนคาภา เหร ยญทอง ต วแทนเขต ส งประด ษฐ 2. ด.ญ.อ สรา นาถาดทอง นายคาบ อ ลาก ล อ บด บท 1 3. ด.ญ.ชนากานต ม มอ อน 2 เร ยงความและค ดลายม อ ป.4-6

More information

โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สร ปโครงการ การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชดาร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย 2555 ระหว างว นท 1 ถ ง 2 ธ นวาคม พ.ศ. 2555 โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ระด บความสาเร จของการจ ดการความร เพ อสน บสน น ประเด นย ทธศาสตร จ ดท าโดย องค การบร หารส วนตาบลบ านเหล า มกราคม 2558 สารบ ญ หน า องค ความร ท จาเป นในการปฏ บ ต

More information

สร ปผลการแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ประจาป 2554 แข งข น ณ โรงเร ยนอน บาลลานารายณ กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) ท รายการ ระด บช น ช อ- สก

สร ปผลการแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ประจาป 2554 แข งข น ณ โรงเร ยนอน บาลลานารายณ กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) ท รายการ ระด บช น ช อ- สก 1 กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) 1 การสร างหน งส อ ป.4-6 ด.ญ.ณ ฎฐณ ชา ควบพ มาย บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 1 อ เล กทรอน กส (E-book) ด.ญ.ธ นยพร กรวยสว สด บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 1 ด.ญ.ศ ภดา

More information

ลาด บ หมวดหม รายการ คะแนน เหร ยญ อ นด บ น กเร ยน คร 1 ภาษาไทย การแข งข นการอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ ป.1-ป.3 88.33 ทอง รองชนะเล ศ อ นด บท ๑

ลาด บ หมวดหม รายการ คะแนน เหร ยญ อ นด บ น กเร ยน คร 1 ภาษาไทย การแข งข นการอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ ป.1-ป.3 88.33 ทอง รองชนะเล ศ อ นด บท ๑ สร ปผลก จกรรมแข งข น โรงเร ยนพญาไท สพป. กร งเทพมหานคร งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ประจาป การศ กษา 2557 ระหว าง ว นท 12-14 เด อน พฤศจ กายน พ.ศ. 2557 ลาด บ หมวดหม รายการ คะแนน เหร ยญ อ นด บ น กเร ยน

More information

ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ค าส งส าน กงานเขตพ นท ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด วย ส าน กงานเขตพ นท ด าเน นการโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส

More information

(นางสาวช ศร อ ดมก ศลศร ) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1

(นางสาวช ศร อ ดมก ศลศร ) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ท ศธ 04127/ 3700 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต1 ถนนไกรเพชร อ าเภอเม องราชบ ร จ งหว ดราชบ ร 70000 17 พฤศจ กายน 2557 เร อง การจ ดงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคกลางและภาคตะว นออก คร งท 64 ประจ

More information

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก 1. ข อม ลพ นฐาน/ความเป นมาของโครงการ โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก เด มช อ โรงเร ยนสอนคนห

More information

รายช อหน งส อใหม ประจ าเด อนธ นวาคม 2555 ---------------------------------------------

รายช อหน งส อใหม ประจ าเด อนธ นวาคม 2555 --------------------------------------------- รายช อหน งส อใหม ประจ าเด อนธ นวาคม 2555 --------------------------------------------- กฎหมาย 1. ค ม อการบร หารทร พยากรบ คคลในราชการพลเร อน : การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการและการเล อน เง นเด อน. กร งเทพฯ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000

ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000 ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000 341 ถนนร ฐผด ง เช งดอย ดอยสะเก ด เช ยงใหม 2 0502458000016

More information

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร Suphanburi vocational college แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบ นการอาช วศ กษาภาคกลาง 4 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน (Vision) ผล

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม เร อง รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการสอบแข งข นพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น คร งท ๑/๒๕๕๘

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม เร อง รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการสอบแข งข นพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น คร งท ๑/๒๕๕๘ -๑- ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม เร อง รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการสอบแข งข นพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น คร งท ๑/๒๕๕๘ ตามท มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ได ประกาศร บสม ครบ คคลเพ อสรรหาและ

More information