แนวทางการดาเน นงานเร ยนฟร 15 ป

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการดาเน นงานเร ยนฟร 15 ป -------------------------------------------------------------------------------------"

Transcription

1 1 แนวทางการดาเน นงานเร ยนฟร 15 ป สรย ทธ วาระก ล/ผ อานวยการโรงเร ยนบ านม ลนาค พอถ งช วงเวลาท ทางโรงเร ยนจะต องบร หารจ ดการเง นอ ดหน นหมวดเร ยนฟร 15 ป อย างม ค ณภาพท เราซ ง รวมถ งผ ท ม ส วนเก ยวข องหลายๆฝ ายก ม กจะปวดเศ ยรเว ยนเกล าก นอย เสมอ เน องจากจาต วเลขร บ-จ ายไม ได ด งน นเว บไซต คร ไชยวาน.คอมจ งได นาข อม ลเก ยวก บเร องน มาลงไว เพ อสะดวกในการค นคว าต อไป ความเป นมาของนโยบาย ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 หมวด 3 มาตรา 49 ได บ ญญ ต ไว ว า บ คคล ย อมม ส ทธ เสมอก นในการร บการศ กษาไม น อยกว าส บสองป ท ร ฐต องจ ดให อย างท วถ งและม ค ณภาพโดยไม เก บ ค าใช จ าย และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2552 (แก ไข ฉ.3 ) พ ทธศ กราช 2553 มาตรา 10 วรรค 1 ย งได บ ญญ ต ไว ว า การจ ดการศ กษาต องจ ดให บ คคลม ส ทธ และโอกาสเสมอก น ในการร บ การศ กษาข นพ นฐานไม น อยกว าส บสองป ท ร ฐจะต องจ ดให อย างท วถ งและม ค ณภาพ โดยไม เก บค าใช จ าย สาระสาค ญ เร ยนฟร 15 ป เป นนโยบาย เพ อให ผ เร ยนได ร บการศ กษา 15 ป ต งแต ช นอน บาล-ช นม ธยมศ กษาตอน ปลาย(อ.1-ม.6)ท งประเภทสาม ญศ กษาและอาช วศ กษา อย างท วถ ง โดยม ประเภทด งน -ค าเล าเร ยน(รายห ว) ป จจ ยพ นฐานน กเร ยนยากจน-ค าหน งส อเร ยน-อ ปกรณ การเร ยน-เคร องแบบ น กเร ยน-และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน คราวน เรามาด รายละเอ ยดของงบแต ละประเภทก นบ าง 1.ค าจ ดการเร ยนการสอน (เง นอ ดหน นรายห ว/ป จจ ยพ นฐานน กเร ยนยากจน/อาหารน กเร ยนพ กนอน 1.)ระด บก อนประถมศ กษา สาหร บน กเร ยนโรงเร ยนปกต ม เกณฑ การจ ดสรรด งน - รายห วโรงเร ยนปกต 850 บาท/คน/ภาคเร ยน (1,700 บาท/คน/ป ) - รายห วครอบคร ว/สถานประกอบการ 3,491บาท/คน/ภาคเร ยน (6,982 บาท/คน/ป ) 2.)ระด บประถมศ กษา -รายห วโรงเร ยนปกต 950 บาท/คน/ภาคเร ยน (1,900 บาท/คน/ป )

2 2 -ป จจ ยพ นฐานน กเร ยนยากจน(40 ) 500 บาท/คน/ภาคเร ยน (1,000 บาท/คน/ป ) 3.)ระด บม ธยมศ กษาตอนต น - รายห วโรงเร ยนปกต 1,750 บาท/คน/ภาคเร ยน (3,500 บาท/คน/ป ) 4.)ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย(ม.4-6) - รายห วโรงเร ยนปกต 1,900 บาท/คน/ภาคเร ยน (3,800 บาท/คน/ป ) - รายห วครอบคร ว/สถานประกอบการ 5,171 บาท/คน/ภาคเร ยน (10,342บาท/คน/ป ) 5.)ปวช.1-3 (สถานประกอบการ) - รายห วโรงเร ยนปกต 5,868 บาท/คน/ภาคเร ยน (11,736 บาท/คน/ป ) มต คณะร ฐมนตร เม อว นท 27 ต ลาคม 2552 เห นชอบให เพ มเง นอ ดหน นรายห ว ให น กเร ยนใน โรงเร ยนขนาดเล กต งแต ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2553 เป นต นไป ด งน 1.โรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล กท ม น กเร ยน 120 คนลงให เพ มรายห วจากท ได ร บปกต (ก อน ประถม1,700บาท/ประถมศ กษา 1,900 บาท) เพ มอ ก 500 บาท/คน/ป สาหร บภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2553 จะได ร บ 250 บาท/คน/ภาคเร ยน 2.โรงเร ยนม ธยมศ กษาขนาดเล กท ม น กเร ยน 300 คนลงมาให เพ มจากรายห วท ได ร บปกต (ม.ต น 3,500 บาท/ม.ปลาย 3,800 บาท) เพ มอ ก 1,000 บาท/คน/ป สาหร บภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2553 จะได ร บ 500 บาท/คน/ภาคเร ยน มต คณะร ฐมนตร เม อว นท 2 ม ถ นายน 2553 เห นชอบให เพ มเง นอ ดหน นให โรงเร ยนขยาย โอกาสท ม 300 คนลงมา ให เพ มจากรายห วท ได ร บปกต โดยจ ดให เฉพาะน กเร ยน ม.ต น เพ มให อ ก 500 บาท/ คน/ภาคเร ยน(1,000บาท/คน/ป 2. เคร องแบบน กเร ยน เคร องแบบน กเร ยน ประกอบด วย เส อ/กางเกง/กระโปรง คนละ 2 ช ด/ในป ในอ ตรา... ก อนประถมศ กษา 300 บาท/คน/ป ประถมศ กษา 360 บาท/คน/ป ม ธยมศ กษาตอนต น 450 บาท/คน/ป ม ธยมศ กษาตอนปลาย 500 บาท/คน/ป

3 3 ปวช.1-3 (สถานประกอบการ) 900 บาท/คน/ป กรณ น กเร ยนม ช ดน กเร ยนเพ ยงพอแล ว สามารถซ อเข มข ด รองเท า ถ งเท า ช ดล กเส อ/เนตรนาร /ย ว กาชาด/ช ดก ฬาได กรณ การจ ดซ อช ดน กเร ยนท ต างไปจากช ดน กเร ยนปกต และราคาส งกว าท กาหนดวงเง น ด งกล าวอาจซ อได เพ ยง 1 ช ด 3.อ ปกรณ การเร ยน อ ปกรณ การเร ยนท จาเป นสาหร บน กเร ยนเช น สม ด ปากกา ด นสอ ยางลบ ไม บรรท ด เคร องม อเรขาคณ ต ว สด ฝ ก ICT กระดาษ A4 ส เท ยนด นน าม นไร สารพ ษ กระเป าน กเร ยน อ ปกรณ จาเป นและส งผลต อการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ในอ ตราด งน ก อนประถมศ กษา ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย ปวช.1-3(สถานประกอบการ) 100 บาท/ภาคเร ยน(200 บาท/คน/ป ) 195 บาท/ภาคเร ยน(390บาท/คน/ป ) 210 บาท/ภาคเร ยน(420 บาท/คน/ป ) 230 บาท/ภาคเร ยน(460 บาท/คน/ป ) 230 บาท/ภาคเร ยน(460 บาท/คน/ป ) 4.หน งส อเร ยน 4.1 ล กษณะหน งส อ หน งส อท กระทรวงศ กษาธ การสน บสน นงบประมาณให สถานศ กษาจ ดซ อตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ได แก ระด บก อนประถมศ กษาใช หน งส อเสร มประสบการณ สาหร บเด กประถมว ย ระด บประถมศ กษา (ป.1-ป.6) ใช หน งส อสาระการเร ยนร พ นฐาน/รายว ชาพ นฐาน 8 กล มสาระการ เร ยนร ค อ 1. ภาษาไทย 2. คณ ตศาสตร 3. ว ทยาศาสตร 4. ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 5.ส ขศ กษาและพลศ กษา

4 4 6.ศ ลปะ 7.การงานอาช พและเทคโนโลย 8. ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) และใช แบบฝ กห ดใน 3 กล มสาระการเร ยนร ท กระทรวงศ กษาธ การกาหนดให ม เพ อเสร มท กษะท จาเป นแก น กเร ยนเฉพาะระด บประถมศ กษาได แก 1. ภาษาไทย 2. คณ ตศาสตร 3. ภาษาอ งกฤษ ระด บม ธยมศ กษา (ม.1-ม.6)ใช หน งส อสาระการเร ยนร พ นฐาน/รายว ชาพ นฐาน 8 กล มสาระการเร ยนร 4.2 งบประมาณค าหน งส อท ได ร บป 2554 สาน กงานคณะกรรมการข นพ นฐานได ร บงบประมาณป 2554 เป นค าหน งส อเร ยนและแบบฝ กห ดด งน ม ลค าหน งส อต อช ด ก อนประถมศ กษา บาท/คน/ป ประถมศ กษาป ท บาท/คน/ป ประถมศ กษาป ท บาท/คน/ป ประถมศ กษาป ท บาท/คน/ป ประถมศ กษาป ท บาท/คน/ป ประถมศ กษาป ท บาท/คน/ป ประถมศ กษาป ท บาท/คน/ป ม ธยมศ กษาป ท บาท/คน/ป ม ธยมศ กษาป ท บาท/คน/ป ม ธยมศ กษาป ท บาท/คน/ป ม ธยมศ กษาป ท 4 1, บาท/คน/ป ม ธยมศ กษาป ท 5 1, บาท/คน/ป ม ธยมศ กษาป ท บาท/คน/ป ปวช. 1-3 (สถานประกอบการ) 2, บาท/คน/ป

5 5 ซ งม เกณฑ การจ ดสรรค าหน งส อสาหร บภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 ด งน 1.หน งส อท ม ใช อย เด ม ป การศ กษา 2553 จ ดสรรหน งส อทดแทนหน งส อชาร ดเส ยหายจร งตามท โรงเร ยนสารวจแต ไม เก น หน งส อใหม ท ม อย เด ม ป การศ กษา 2554 จ ดสรร แบบฝ กห ด 3 กล มสาระการเร ยนร (ภาษาไทย คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ) ประถมศ กษาป ท 1- ประถมศ กษาป ท 6 จ ดสรร 100 ของจานวนน กเร ยน 4. งบประมาณท ได ร บสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานนาไปจ ดสรร ให สถานศ กษาจ ดซ อ หน งส อเร ยนแลแบบฝ กห ดเพ อให น กเร ยนม หน งส อเร ยนครบท กคนซ งโรงเร ยนสามารถถ วจ ายระหว างกล ม สาระการเร ยนร และระด บช นเร ยนได 5.ก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ประกอบไปด วย ก จกรรมว ชาการ 1. ก จกรรมว ชาการ 2. ก จกรรมค ณธรรม/ล กเส อ/เนตรนาร /ย วกาชาด 3. ท ศนศ กษา 4. การบร การสารสนเทศ/ICT ท งน ในการวางแผนกาหนดก จกรรมท ง 4 ก จกรรมต องให ภาค 4 ฝ าย (ผ แทนนคร ผ แทนผ ปกครอง ผ แทน ช มชน และผ แทนคณะกรรมการน กเร ยน) และคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม ส วนร วมและพ จารณาโดย ท ผลการพ จารณาต องไม รอนส ทธ ของเด กยากจน เด กท ม ความต องการพ เศษ และเด กด อยโอกาสท พ งจะได ร บ ก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนม สาระสาค ญด งต อไปน 1. ก จกรรมว ชาการเป นก จกรรมท สถานศ กษาจ ดเพ มเต มจากการเร ยนปกต ในช นเร ยนเพ อให น กเร ยนท กคนได ร บการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพส งเสร มเด กเก งให ม ความเป นเล ศและแก ไข ข อบกพร องของน กเร ยนเร ยนอ อนให ม ศ กยภาพส งข น เช น ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ด าน ประชาธ ปไตย ก จกรรมพ ฒนาตามอ ตล กษณ ของสถานศ กษา ก จกรรมปล กฝ งความร ร กสาม คค ก จกรรมแก ป ญหาความข ดแย ง เช น ค ายส นต ว ธ ค ายว ทย -คณ ตค ดสน ก ค ายท กษะช ว ต ค าย ภาษาพาเพล น (แก ป ญหาอ านไม ออก เข ยนไม ได ) เป นต นโดยกาหนดให ดาเน นการก จกรรม ด งกล าวอย างน อยป ละ 1 คร ง 2. ก จกรรมค ณธรรม/ล กเส อ/เนตรนาร /ย วกาชาด เป นก จกรรมท ช วยส งเสร มให น กเร ยนม ค ณธรรม

6 6 จร ยธรรม ค าน ยมท ด งามและค ณล กษณะท พ งประสงค โดยม สาระสาค ญ ด งต อไปน ก จกรรมค ณธรรม จ ตอาสา เช น ค ายเด กด ของช มชน ค ายร กษ โลก ค ายร กษ ส ตว ค ายย วชนคนด ก จกรรมอาสาพ ฒนา ก จกรรมอน ร กษ ธรรมชาต และส งแวดล อม เป นต น ล กเส อ/เนตรนาร /ย วกาชาด เป นก จกรรมภาคปฏ บ ต ในการเร ยนล กเส อ/เนตรนาร /ย ว กาชาด โดยให น กเร ยนได เร ยนร โดยประสบการณ จร งฝ กท กษะการจ ดการ การเผช ญ สถานการณ การใช ช ว ตร วมก นเป นหม คณะ เช น การเด นทางไกล การอย ค ายพ กแรม การผจญภ ย (ไต เขาป นต นไม ฯลฯ) โดยกาหนดให ดาเน นก จกรรมด งกล าวอย างน อยป ละ 1 คร ง 3. ท ศนศ กษา โดยเน นภ ม ศาสตร และประว ต ศาสตร ของชาต และท องถ น และ/หร อ ท ศนศ กษาตามแหล งเร ยนร ต างๆ เพ อสร างเสร มประสบการณ ตรงให ก บน กเร ยนท เพ มเต มจากการเร ยนภายในห องเร ยน เพ อให น กเร ยนม ความร และประสบการณ อย าง กว างขวางโดยกาหนดให ดาเน นการก จกรรมด งกล าวอย างน อยป ละ 1 คร ง 4. การบร การสารสนเทศ/ICT เป นก จการให บร การ ICT /คอมพ วเตอร แก น กเร ยน เพ มเต มจากการเร ยนคอมพ วเตอร พ นฐานตามหล กส ตรปกต เช น การให บร การส บค น ความร ผ านระบบอ นเตอร เน ตการให บร การคอมพ วเตอร ในการจ ดทาส อ รายงาน การ นาเสนอข อม ลการออกแบบสร างสรรค ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร โดยกาหนดให ดาเน นการก จกรรมด งกล าวอย างน อย 40 ช วโมง/ป /คน งบประมาณก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 1 คนม ด งต อไปน ก อนประถมศ กษา 215 บาท/ภาคเร ยน( 430บาท/ป ) ประถมศ กษา 240 บาท/ภาคเร ยน( 480บาท/ป ) ม ธยมศ กษาตอนต น 440 บาท/ภาคเร ยน( 880บาท/ป ) ม ธยมศ กษาตอนปลาย 475 บาท/ภาคเร ยน( 950บาท/ป ) ปวช.1-3 (สถานประกอบการ) 475 บาท/ภาคเร ยน( 950บาท/ป ) แนวทางการจ ดสรรงบประมาณ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานจ ดสรรงบประมาณค าจ ดการเร ยนการ สอน หน งส อเร ยน อ ปกรณ การเร ยน เคร องแบบน กเร ยน และก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ซ งม

7 7 ข นตอนด งน สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานจ ดสรรงบประมาณภาคเร ยนท 2/2553 โดยใช ข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2553 ในการจ ดสรรงบประมาณด งกล าวโดยไม จ ดสรร รายการด งกล าวให ตามจานวนผ ขอสละส ทธ ค าเคร องแบบน กเร ยน และอ ปกรณ การเร ยน และจ ดสรร งบประมาณภาคเร ยนท 1/2554 โดยใช ข อม ลน กเร ยนรายบ คคล ณ ว นท 10 ม ถ นายน ในการจ ดสรรงบประมาณด งกล าวท งน น กเร ยนเข าใหม ช น อน บาล 1,ป.1,ม.1,ม.4 จ ดสรร เบ องต นร อยละ 80 ของน กเร ยน เน องจากย งไม ทราบจานวนน กเร ยนท แน นอนสาหร บช นอ นๆจ ดสรร ให ร อยละ 100 โดยค ดน กเร ยนป การศ กษา 2553 เล อนข นไปอ กระด บช นหน ง(ในกรณ ท ม ข อม ลผ ขอ สละส ทธ ไม ร บเคร องแบบน กเร ยนและอ ปกรณ การเร ยนสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จะไม จ ดสรรรายการด งกล าวให ตามจานวน ผ ขอสละส ทธ ) และจะจ ดสรรงบประมาณเพ มเต มให อ ก ตามข อม ลน กเร ยน ณ ว นท 10 ม ถ นายน... ห กลบด วยน กเร ยนสละส ทธ โดยให โรงเร ยนดาเน นการ บ นท ก/แก ไข/ปร บปร งและย นย นข อม ลให ครบถ วนเป นป จจ บ น ณ ว นท 10 ม ถ นายน... ส งภายใน 30 ม ถ นายน...

8 8 (ภาคผนวก) คาส งโรงเร ยน... ท /... เร อง แต งต งคณะกรรมการภาค 4 ฝ าย ************************** ตามท โรงเร ยน... ได ร บการจ ดสรรงบประมาณ พ.ศ ตามโครงการสน บสน น ค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน งบเง นอ ดหน น ภาคเร ยนท... ป การศ กษา (คร งท...) รายการจ ดซ อหน งส อเร ยน ซ งการค ดเล อกหน งส อต องผ านความเห นชอบของ คณะกรรมการภาค 4 ฝ าย ประกอบด วย ผ แทนคร ผ แทนผ ปกครอง ผ แทนช มชน และผ แทนน กเร ยน เพ อให การ ดาเน นงานเป นไปตามระเบ ยบ และม ประส ทธ ภาพจ งขอแต งต ง คณะกรรมการพ จารณาให ความเห นชอบการ เล อกหน งส อเร ยนภาค 4 ฝ าย ด งต อไปน รอง/รก. ผ อานวยการโรงเร ยน ประธานกรรมการ ต วแทนช มชน กรรมการ ต วแทนช มชน กรรมการ ต วแทนผ ปกครอง กรรมการ ต วแทนน กเร ยนม ธยมฯ กรรมการ ต วแทนน กเร ยนม ธยมฯ กรรมการ ต วแทนน กเร ยนประถมฯ กรรมการ ต วแทนน กเร ยนประถมฯ กรรมการ ต วแทนคร ม ธยมฯ กรรมการ

9 ต วแทนคร ประถมฯ กรรมการ ต วแทนคร ม ธยม กรรมการ ต วแทนคร ประถมฯ กรรมการ ต วแทนคร ม ธยม กรรมการ ต วแทนคร ปฐมว ย กรรมการ ต วแทนคร กรรมการและเลขาน การ ให ผ ท ได ร บการแต งต ง ปฏ บ ต หน าท ในการตรวจสอบรายการหน งส อ พ จารณาให ความเห นชอบใน การค ดเล อกหน งส อเพ อดาเน นการจ ดซ อต อไป ท งน ต งแต ว นท... เด อน ม นาคม พ.ศ เป นต นไป ส ง ณ ว นท... เด อน ม นาคม พ.ศ ลงช อ (...) ผ อานวยการโรงเร ยน...

10 10 บ นท กการประช มว ชาการคร งท ๒/๒๕... ว นท... ม นาคม ๒๕... เร อง เสนอเพ อให ความเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานและคณะกรรมการภาค ๔ ฝ าย ในการพ จารณาการค ดเล อกหน งส อเร ยน ป ๒๕... ณ ห องประช มเล กอาคารสาน กงานคร ผ เข าร วมประช ม ท ช อ สก ล เวลาประช ม ลายม อช อ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. เร มประช มเวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานท ประช ม... ระเบ ยบวาระท ๑ ประธานแจ งให ทราบ ประธารได แจ งให ท ประช มทราบ เก ยวก บงบประมาณและการดาเน นการจ ดซ อหน งส อเร ยน ป ๒๕๕๕ ว าต องซ อให น กเร ยนท กคน โดยต องผ านความเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน และคณะกรรมการภาค ๔ ฝ าย ซ งประกอบด วย (ต วแทนช มชน ต วแทนผ ปกครอง ต วแทนคร และ ต วแทนน กเร ยน) และประธานได มอบหมายให... ห วหน างานว ชาการ ได ดาเน นการต อไป ระเบ ยบวาระท ๒ ร บรองการประช มคร งท แล ว ไม ม

11 11 ระเบ ยบวาระท ๓ เร องเสนอเพ อทราบ นาย/น.ส... ได กล าวถ งรายละเอ ยดในการพ จารณาค ดเล อกหน งส อเร ยนว าโรงเร ยนได มอบหมายให คร ผ สอนได พ จารณาค ดเล อกหน งส อเร ยน ป ๒๕... เร ยบร อยแล ว โดยคณะคร ม มต เล อก หน งส อของบร ษ ทต าง ๆด งต อไปน ระด บปฐมว ย เล อกช ดเสร มประสบการณ ของบร ษ ท... ระด บประถมศ กษา แบ งเป น ๑. ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร เล อกใช หน งส อขององค การค าของค ร สภา ๒. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ส ขศ กษา ศ ลปะ การงาน ประว ต ศาสตร พระพ ทธศาสนา และภาษาอ งกฤษ ใช หน งส อของ... (...) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ๑. คณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร เล อกใช หน งส อขององค การค าค ร สภา ๒. ภาษาไทย ส งคมศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม ประว ต ศาสตร พระพ ทธศาสนา ส ขศ กษา ศ ลปะ การงานฯ เล อกใช หน งส อของ... ๓. ภาษาอ งกฤษเล อกใช Team up ของ... ระเบ ยบวาระท ๔ เร องเสนอเพ อพ จารณา ประธานให ฝ ายว ชาการนาต วอย าง หน งส อและรายการหน งส อท คร ผ สอนเล อกใช เสนอต อ คณะกรรมการภาค ๔ ฝ าย เพ อพ จารณาให ความเห นชอบ ท ประช มม มต ให ความเห นชอบการค ดเล อกหน งส อและให ดาเน นการซ อได ระเบ ยบวาระท ๕ เร องอ นๆ ๑. ท ประช มได เสนอแนะให ทางโรงเร ยนให ปล กฝ งให น กเร ยนได ร กษาหน งส อและใช ให ค มค า ๒. ประธานท ประช มได มอบหมายให กล มบร หารงานว ชาการจ ดทาบ นท กการประช ม ผ านเสนอกล มงานพ สด เพ อให ท านผ อานวยการอน ม ต ดาเน นการจ ดซ อให ถ กต องตามระเบ ยบ และให ได ร บหน งส อ ท นตามกาหนดการเป ดภาคเร ยน ป ดเวลาประช ม ๑๑.๓๐ น. ลงช อ ผ บ นท กรายงานการประช ม (...) ลงช อ ผ ตรวจบ นท กการประช ม (...) (สพฐ.) คร บ...หว งว าข อม ลเหล าน คงเป นประโยชน ต อผ อ านไม มากก น อย...

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน การบร หารงบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป เง นอ ดหน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน รายการค าจ ดการสอน (ค าอาหารน กเร ยนประจาพ กนอน) 51 น ยาม งบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ โรงเร ยนว ดบางล าภ ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ ร เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า การจ ดท

More information

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ 1 โรงเร ยนเป นสถาบ นการศ กษาท ม บทบาทต อการพ ฒนาคนให เป นผ ม ความร ความค ด ม บ คล ก ล กษณะและพฤต กรรมท ด งาม โดยเฉพาะโรงเร ยนประถมศ กษาซ งถ อว าเป นโรงเร ยนของช

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ม ภารก จหล กในการจ ดการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 1 ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 2 ค าแถลงแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

เอกสารการประช ม คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย คร งท 3 / 2554 ว นอ งคารท 8 ก มภาพ นธ พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น

เอกสารการประช ม คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย คร งท 3 / 2554 ว นอ งคารท 8 ก มภาพ นธ พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น เอกสารการประช ม คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย คร งท 3 / 2554 ว นอ งคารท 8 ก มภาพ นธ พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห องประช ม 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา [ก] รายช อคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย 1. ดร.บ รพาท

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ 2 คาน า แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต จ ดทา ข นเพ อใช เป นแนวทางการปฏ บ ต งาน และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information