การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก

Size: px
Start display at page:

Download "การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก"

Transcription

1 การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก ส ดส วนเวลาเร ยน (ช วโมง) / ป ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา ช วงช นท 1 (ป. 1-3) ช วงช นท 2 (ป. 4-6) ช วงช นท 3 (ม. 1-3) กล มสาระการเร ยนร ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 1. ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษาศาสนา และว ฒนธรรม ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลป การงาน อาช พ และเทคโนโลย ภาษาต างประเทศ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน สาระการเร ยนร เพ มเต ม ช มน ม รวม

2 รห สว ชาเร ยนตามหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาชลบ ร เขต 1 ช วงช นท 1(ช นประถมศ กษาป ท 1-3) ว ชาพ นฐาน ป.1 น.น. ป.2 น.น. ป.3 น.น. ภาษาไทย ท ท ท คณ ตศาสตร ค ค ค ว ทยาศาสตร ว ว ว ส งคมศ กษา ส ส ส ส ข&พละ พ พ พ ศ ลปะ ศ ศ ศ การงานฯ ง ง ง อ งกฤษ อ อ อ รวม ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน แนะแนว ก ก ก ล กเส อ เนตรนาร ก ก ก ช มน ม ก ก รวม สร ปผลการเร ยนตลอดหล กส ตร 1. จ านวนน าหน กสาระการเร ยนร รวมท เร ยน เท าก บ จ านวนน าหน กก จกรรมรวมท ปฏ บ ต 9

3 รห สว ชาเร ยนตามหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาชลบ ร เขต 1 ช วงช นท 2 (ช นประถมศ กษาป ท 4 6) ว ชาพ นฐาน ป.4 น.น. ป.5 น.น. ป.6 น.น. ภาษาไทย ท ท ท คณ ตศาสตร ค ค ค ว ทยาศาสตร ว ว ว ส งคมศ กษา ส ส ส ส ข&พละ พ พ พ ศ ลปะ ศ ศ ศ การงานฯ ง ง ง อ งกฤษ อ อ อ รวม ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน แนะแนว ก ก ก ล กเส อ เนตรนาร ก ก ก ช มน ม ก ก รวม สร ปผลการเร ยนตลอดหล กส ตร 1. จ านวนน าหน กสาระการเร ยนร รวมท เร ยน เท าก บ จ านวนน าหน กก จกรรมรวมท ปฏ บ ต 9

4 รห สว ชาเร ยนตามหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาชลบ ร เขต 1 ช วงช นท 3 (ช นม ธยมศ กษาป ท 1 3) ว ชาพ นฐาน ม.1 น.น. ม.2 น.น. ม.3 น.น. ภาษาไทย ท ท ท คณ ตศาสตร ค ค ค ว ทยาศาสตร ว ว ว ส งคมศ กษา ส ส ส ส ข&พละ พ พ พ ศ ลปะ ศ ศ ศ การงานฯ ง ง ง อ งกฤษ อ อ อ รวม ว ชาเพ มเต ม เสร มท กษะการงานฯ ง ง ง รวม ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน แนะ แนว ก ก ก ล กเส อ เนตรนาร ก ก ก ช มน ม ก ก รวม สร ปผลการเร ยนตลอดหล กส ตร 1. จ านวนน าหน กสาระการเร ยนร รวมท เร ยน เท าก บ จ านวนน าหน กสาระการเร ยนร เพ มเต ม 6 3 จ านวนน าหน กก จกรรมรวมท ปฏ บ ต 9

5 เกณฑ การจบช วงช นของโรงเร ยนบ านเขาซก ข นไป 1. น กเร ยนเร ยนร ตามกล มสาระการเร ยนร ท ง 8 กล ม และได ร บการต ดส นผลการเร ยนปลายป ต งแต ระด บ 1 2. น กเร ยนต องผ านการประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามเกณฑ ต งแต ด ข นไป 3. น กเร ยนต องผ านการประเม น การอ าน ค ดว เคราะห และเข ยนให ได ตามเกณฑ ผ าน 4. น กเร ยนต องเข าร วมก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนและผ านการประเม นตามท โรงเร ยนก าหนด 1. การต ดส นผลการเร ยนกล มสาระการเร ยนร 8 กล มสาระ ค าอธ บายความหมายของระด บผลการเร ยนและต วอ กษรในการรายงานผลการเร ยน เกณฑ การต ดส นผลการเร ยน ช วงคะแนน ค าระด บช น ความหมาย ผลการเร ยนด เย ยม ผลการเร ยนด มาก ผลการเร ยนด ผลการเร ยนค อนข างด ผลการเร ยนน าพอใจ ผลการเร ยนพอใช ผ านเกณฑ ข นต า ผลการเร ยนต ากว าเกณฑ ร หมายถ ง รอการต ดส น หร อ ย งต ดส นไม ได เน องจากขาดสอบปลายภาค ผ หมายถ ง ผ านเกณฑ การประเม น มผ หมายถ ง ไม ผ านเกณฑ การประเม น

6 2. การประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของผ เร ยน ด งน 1. ซ อส ตย ส จร ต 2. ม ว น ย ม ความร บผ ดชอบ 3. ม ความประหย ดท งของส วนต วและส วนรวม 4. ม ความเมตตา กร ณา เอ อเฟ อเผ อแผ และเส ยสละเพ อส วนรวม 5. ม ความประพฤต ก ร ยามารยาทเร ยบร อย ตระหน กและเห นความส าค ญในการร กษาเอกล กษณ ว ฒนธรรมและประเพณ เกณฑ การประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของผ เร ยน หล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยนบ านเขาซก ม งพ ฒนาผ เร ยนให เป นมน ษย ท สมบ รณ เป นคนด ม ป ญญา ม ความส ขและม ความเป นไทย ม ศ กยภาพในการศ กษาต อ และประกอบอาช พ จ งก าหนดให ผ เร ยนม ค ณล กษณะอ น พ งประสงค ด งต อไปน 1. ซ อส ตย ส จร ต (100 คะแนน) ต วบ งช ค อ - ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการสอบ และไม ลอกการบ าน - ตรงต อเวลา - เก บของตกหายและน าแจ งเพ อหาเจ าของ - น าช อเส ยงมาส โรงเร ยน พ จารณาตามระด บความส าค ญของประเภทเก ยรต บ ตรหร อโล ท ได ร บ 2. ม ว น ย ม ความร บผ ดชอบ (100 คะแนน) ต วบ งช ด งน - มาโรงเร ยนท นเวลา - ปฏ บ ต ตามระเบ ยบของโรงเร ยน โดยเฉพาะการเข าแถวเคารพธงชาต และปฏ บ ต ก จกรรมต าง ๆ เช น ช วยร กษาความสะอาดของโรงเร ยนนอกเหน อจากการท าเวรประจ าว น ด แลต นไม ร กษาส งแวดล อม ท ด ของโรงเร ยน การแต งกาย การต ดผม เป นต น - เข าร วมก จกรรมการเร ยนและร บผ ดชอบงานท คร มอบหมาย 3. ม ความประหย ดท งของส วนต วและส วนรวม (100 คะแนน) ต วบ งช ค อ - ใช ทร พย ส นของโรงเร ยนแอย างประหย ด - ใช อ ปกรณ การเร ยนอย างประหย ดและร ค ณค า - ร วมก จกรรมการประหย ด เช นการออมทร พย 4. ม ความเมตตา กร ณา เอ อเฟ อเผ อแผ และเส ยสละเพ อส วนรวม (100 คะแนน) ต วบ งช ค อ - ร วมบร จาคทร พย เพ อส วนรวมและผ อ น - เข าร วมก จกรรมการพ ฒนาสถานศ กษาและท องถ น - ช วยเหล อก จการงานของคร อาจารย ของโรงเร ยนเพ อให งานน นส าเร จก าวหน าด วยความต งใจ

7 - ปฏ บ ต ตนเป นประโยชน ต อส วนรวม และม ส วนในการอน ร กษ ส งแวดล อม - เป นสมาช กท ด ของครอบคร ว ช มชน และส งคม 5. ม ความประพฤต ก ร ยามารยาทเร ยบร อย ตระหน กและเห นความส าค ญในการร กษาเอกล กษณ ว ฒนธรรมและประเพณ (100 คะแนน) ต วบ งช ค อ - แจ งหร อช ช องทางให คร อาจารย ทราบเก ยวก บคนท ประพฤต ผ ด หร อฝ าฝ นระเบ ยบข อบ งค บของ โรงเร ยนเพ อการควบค มแก ไข - พ ดจาก บคร และผ ใหญ อย างส ภาพเร ยบร อย ม ส มมาคาระ - ม มารยาทในการร บประทานอาหาร - เข าร วมก จกรรมทางศาสนา เกณฑ การประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของผ เร ยน ประเม นตามค ณล กษณะ 5 ข อ ข อละ 100 คะแนน แต ละข อประเม น 4 ระด บ ด งน 0-49 ได ผลการประเม น 0 หมายถ ง ควรปร บปร ง ได ผลการประเม น 1 หมายถ ง ผ านเกณฑ การประเม น ได ผลการประเม น 2 หมายถ ง ด ได ผลการประเม น 3 หมายถ ง ด เย ยม 3. การประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยน การประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยน ส อความเป นเง อนไขส าค ญประการหน งท ผ เร ยนท กคนจะต อง ได ร บการประเม นตามเกณฑ ท สถานศ กษาก าหนด ด งน การอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยน (100 คะแนน) ประกอบด วย 6 ต วบ งช ค อ 1. สามารถอ านหน งส อ เอกสารและส อต าง ๆ ได อย างถ กต องคล องแคล ว 2. สามารถสร ปส งท ได เร ยนร เป นความค ดรวบยอด หร อองค ความร หร อน าไปใช แก ป ญหาได 3. สามารถจ าแนกองค ประกอบของส งใดส งหน งหร อเร องใดเร องหน งได อย างถ กต อง 4. สามารถจ ดล าด บข อม ลได อย างถ กต องและเหมาะสม 5. สามารถเข ยนส อความเร องท อ านได อย างถ กต องและเหมาะสม 6. สามารถเข ยนส อความและเช อมโยงความส มพ นธ ระหว างข อม ลและความค ดต าง ๆได อย างถ กต องม เหต ผล การประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยน คะแนนย อยการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยน รวมก นเป น 100 คะแนน แบ งเป น 4 ระด บ ด งน 0-49 ได ผลการประเม น 0 หมายถ ง ควรปร บปร ง ได ผลการประเม น 1 หมายถ ง ผ านเกณฑ การประเม น

8 70-79 ได ผลการประเม น 2 หมายถ ง ด ได ผลการประเม น 3 หมายถ ง ด เย ยม 4. การประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนเป นก จกรรมท สถานศ กษาต องจ ดให ผ เร ยนท กช วงช น เพ อให ผ เร ยนพ ฒนา ความสามารถของตนเองตามความถน ด และความสนใจอย างเต มตามศ กยภาพ ผ เร ยนต องผ านเกณฑ การประเม น ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนตามท สถานศ กษาก าหนด ด งน การประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ประกอบด วย 2 ต วบ งช 1. คร ผ สอนประเม นการปฏ บ ต ก จกรรมของผ เร ยนตามจ ดประสงค การปฏ บ ต แต ละก จกรรม โดย ประเม นจากพฤต กรรมการปฏ บ ต ด วยว ธ การท หลากหลายตามสภาพจร ง 2. ผ เร ยนเข าร วมและม ส วนร วมในก จกรรม โดยม เวลาไม ต ากว า ร อยละ 80 ของเวลาท งหมด การประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ต ดส นผลเป น ผ าน (ผ) หมายถ ง ผ านเกณฑ การประเม น ไม ผ าน (มผ) หมายถ ง ไม ผ านเกณฑ การประเม น

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม 1 โครงการ เร อง โครงการต วเข มความถน ดทางว ชาการ ณ โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ หล กการและเหต ผล ด วยโรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ ก าหนดจ ดก จกรรมโครงการค ายว ชาการ ต ว เข มความถน ดทางว

More information

การจ ดการเร ยนการสอน ประว ต ศาสตร และหน าท พลเม อง ค าน ยม ๑๒ ประการ ส ขศ กษาและพลศ กษา ประเด นคล คลาย การมอบหมายการบ าน กระเป าน กเร ยนหน ก

การจ ดการเร ยนการสอน ประว ต ศาสตร และหน าท พลเม อง ค าน ยม ๑๒ ประการ ส ขศ กษาและพลศ กษา ประเด นคล คลาย การมอบหมายการบ าน กระเป าน กเร ยนหน ก การจ ดการเร ยนการสอน ประว ต ศาสตร และหน าท พลเม อง ค าน ยม ๑๒ ประการ ส ขศ กษาและพลศ กษา ประเด นคล คลาย การมอบหมายการบ าน กระเป าน กเร ยนหน ก การจ ดการเร ยนการสอน ประว ต ศาสตร และหน าท พลเม อง การสร างส

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 29 กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เน องจาก การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน)

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (TABLET)... คาช แจง 1. เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ม ว ตถ ประสงค

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน)

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) การเข ยนเค าโครงการว จ ย (เพ อพ ฒนา การเร ยนร ) ค อ การวางแผนการว จ ยว าจะว จ ยเร องอะไร จะด าเน นการในการว จ ยอย างไร

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ 1 โรงเร ยนเป นสถาบ นการศ กษาท ม บทบาทต อการพ ฒนาคนให เป นผ ม ความร ความค ด ม บ คล ก ล กษณะและพฤต กรรมท ด งาม โดยเฉพาะโรงเร ยนประถมศ กษาซ งถ อว าเป นโรงเร ยนของช

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 95 แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 3 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สน กก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๑. รห สและช อรายว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป EIT๑๒o๑ โปรแกรมและการเข ยนแบบ (Drawing

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

LOGO การจ ดการ เร ยนร แบบคละช น

LOGO การจ ดการ เร ยนร แบบคละช น LOGO การจ ดการ เร ยนร แบบคละช น ท านร ส กอย างไรต อ การจ ดการเร ยนร แบบคละช น ร ก O.K เหง อตก อยากร องไห ไม เอาแล ว โกรธ การจ ดการเร ยนร แบบคละช น หมายถ ง การจ ดการเร ยนร ส าหร บน กเร ยนต างช น ต างกล

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information