ก (PhotoScape) 1. ก ก PhotoScape 5. ก Capture 45

Size: px
Start display at page:

Download "ก (PhotoScape) 1. ก ก PhotoScape 5. ก Capture 45"

Transcription

1 ก ก PhotoScape

2 ก (PhotoScape) 1 ก 2 ก ก PhotoScape 5 ก ก 5 ก ก ก 15 ก ก 18 ก ก 20 ก 23 ก 28 ก 34 ก 39 ก 43 ก Capture 45

3 1 ค ม อ การใช งานโฟโต สเคป ( PHOTOSCAPE ) PhotoScape เป นโปรแกรมตกแต งภาพ ท ม ความสามารถมากมายและใช งานได ง ายมาก เพราะม เมน การใช งานเป นภาษาไทย สะดวกรวดเร วในการใช งาน ต งแต การท าขอบร ปภาพหลายๆ ร ปแบบ การแก ไข ภาพเป นกล มคร งละหลายๆ ร ปภาพ การจ ดหน าของร ปภาพหลายๆ ร ปภาพให เป นร ปภาพเด ยว การรวมภาพ การท าภาพเคล อนไหว การแบ งร ปภาพ การ Capture ภาพหน าจอมาใช งานการเล อกส การแปลงไฟล RAW เป น JPEG การปร บแต งแก ไขร ปภาพ เช นการปร บแสง ส ความคมช ดของร ป และการย อ ขยายขนาดของร ป โปรแกรมม ขนาดเล ก ไม ก นทร พยากรของเคร องเหม อนโปรแกรมแต งภาพอ นๆ และเป นโปรแกรม Freeware เข าไปดาวโหลดได ท เว บไซต ไฟล ดาวน โหลดจะเป นไฟล.exe เล อก Save File ไว ท ใดท หน งก อน และท าการต ดต ง

4 2 การต ดต ง PhotoScape 1. ด บเบ ลคล กโปรแกรมต ดต ง PhotoScape.. 2. คล กป ม Run 3. คล กป ม Next

5 3 4. คล กป ม I Agree 5. คล กป ม Next

6 4 6. คล กป ม Next 7. คล กป ม Finish เสร จส นการต ดต ง

7 5 เม อต ดต งเสร จแล วจะม ไอคอนท หน าจอ Destop การเปล ยนภาษาในโปรแกรม PhotoScape เม อเป ดโปรแกรมในส วนของหน าแรก จะเป นด งภาพ สามารถเปล ยนภาษาไทยหร ออ งกฤษ ท าความร จ กเคร องม อต างๆ ของหน าต างแก ไขภาพ หน าต างแก ไขภาพเป นส วนท ใช ในการแก ไขภาพท ละร ป ซ งส วนแก ไขภาพจะม ต งแต การย อ ขยายขนาดของ ร ปภาพ การใส กรอบให ก บร ปภาพ การปร บความเข ม แสง ความสว าง ความคมช ดของร ปภาพ การเปล ยน ร ปภาพเป นโทนส ต างๆ เช น ภาพซ เป ย การลบม มภาพให เป นม มมน การใส เส นขอบให ก บร ปภาพ การกล บ ภาพ การต ดภาพ การแก ไขตาแดง การท าโมเสกเซ นเซอร บางส วนของภาพ การลบต าหน การเพ มต วอ กษร และค าบรรยายลงในภาพ การเพ มว ตถ ต างๆ เช นต วการ ต นลงไปในภาพ และอ นๆ ท จะสามารถท าได ใน หน าต างแก ไขภาพ

8 6 คล กไปท แก ไขภาพ ท เมน ด านบน หร อเมน วงกลมก ได ด านซ ายม อจะเป นส วนท แสดง Directory และแสดงภาพในโฟลเดอร ท เราก าล งเล อกอย

9 7 การย อขยายขนาดของร ปภาพ คล กท ป มย อ / ขยาย พ มพ ขนาดภาพท ต องการลงไปในช องด านขวา ช องด านซ ายจะแสดงขนาดภาพเด ม หากต องการให คงขนาด เด ม ให คล กเคร องหมายถ กในช อง คงอ ตราส วนเด ม เม อพ มพ ขนาดในช องใดช องหน งของความกว างหร อความ ส ง ขนาดของอ กช องจะเปล ยนตามอ ตราส วนเด ม เม อเสร จแล วแล วคล กตกลง

10 การปร บความสว าง ส คล กท ป ม ความสว าง, ส จะข นมาด งภาพ สามารถปร บได ตามต องการ 8 การลบม มของภาพ คล กท ป มลบม ม สามารถเล อก ส ของม ม ความโค ง และเส นขอบได

11 การใส เส นขอบให ร ป คล กท ป มเส นขอบ สามารถเล อกส และขนาดของเส นขอบได 9 ป มใส กรอบร ป จะเป นการใส กรอบร ปแบบเส น สามารถเล อกส ชน ด ความหนา ความโค งได

12 การเพ มแสงฉากหล งของภาพ หร อคล กท ล กศร จะม การเพ มแสงฉากหล งให เล อกเป นเปอร เซ นต 10 การเพ มแสงว ตถ คล กท ป มเพ มแสงว ตถ จะข นมาด งภาพ ปร บลดได ตามต องการ

13 ป มฟ ลเตอร จะเป นการเต มฟ ลเตอร ให ก บภาพ ในแบบต างๆ ซ งม อย หลายแบบมาก 11 การปร บความคมช ด คล กท ป มความคมช ด จะปรากฏด งภาพ

14 12 ปร บระด บความเข มของร ปภาพ ม ให เล อก ต า ส ง ปานกลาง ส วน บ นท ก ยกเล ก ท าซ า ซ งหากท าเสร จกดบ นท ก หร อกดยกเล กเพ อยกเล กการกระท าคร งหล งส ด หร อ ยกเล กท งหมดเพ อกล บส ค าเร มต นของร ปน น ท าซ าค อการย อนกล บมาค าส งล าส ดท ยกเล กไป

15 13 ปร บส ภาพเป นซ เป ย ปร บส ภาพเป นขาวด า

16 การใส กรอบร ปสวยๆ ให ก บภาพ ม แบบให เล อกมากมาย 14 ได กรอบร ปท เราเล อก

17 15 ป มกล บร ปภาพ ในกรณ ท ต องการกล บร ปภาพซ าย/ขวา 90 องศา การกล บซ ายขวา การกล บบนล าง และการ หม นภาพตามองศาท ต องการ การใส ต วอ กษรให ก บภาพ การเพ มข อความให ก บร ปภาพโดย คล กท แถบ เพ มว ตถ

18 16 จากน นคล กท ต ว T ด งภาพ เพ อเพ มการพ มพ ต วอ กษรลงบนภาพ เม อคล กท ต ว T ตามภาพด านบน จะข น ไดอะล อกบล อก พ มพ ข อความ สามารถเล อกแบบอ กษร ขนาด ความท บ (การโปรงแสง) เส นรอบต วอ กษร ความหนาของเส นรอบ ส ของเส นรอบ เงา ส ของเงา ขนาดและท ศทางของเงา หากไม ต องการใช เส นรอบและ เงา ให คล กเคร องหมายถ ก ท ค าว าใช ออก เม อท าเสร จเร ยบร อยแล วคล กท ตกลง ก จะได ต วอ กษรตามท ต งค า สามารถจ บเล อนไปวาง ในท ท ต องการ หม น หร อย อขยายได การเพ มร ปภาพอ กร ปให คล กท ต วไอคอนร ปภาพ สามารถเล อกภาพถ าย ภาพการ ต น อ นๆ ได

19 17 เม อท าเสร จเร ยบร อยแล ว คล กท บ นท กด านล างขวา สามารถเล อกบ นท ก บ นท กในโฟลเดอร หร อบ นท กเป น ความแตกต างของ 3 ป มค อ บ นท ก จะบ นท กในโฟลเดอร เด ม ช อไฟล เด ม แต ภาพต นฉบ บจะถ กเก บไว ในโฟลเดอร ท ช อว า Originals ซ ง โปรแกรมสร างข นให โดยอ ตโนม ต บ นท กในโฟลเดอร ค อบ นท กในโฟลเดอร ท เราก าหนดข นเอง ช อไฟล เด ม เราสามารถสร างโฟลเดอร ใหม มาเก บ ร ปภาพท ท าข น หากเราไม สร างใหม ร ปน จะถ กบ นท กไว ในโฟลเดอร output ท ไดร ฟ C บ นท กเป น สามารถต งช อไฟล ใหม และเล อกโฟลเดอร ท เก บภาพได จะเล อกแบบไหนก แล วแต ความสะดวกและความต องการ

20 18 การเซ นเซอร ภาพถ าย เฉพาะจ ดท ต องการ ตอนน เรามาด ว ธ การเซ นเซอร ภาพ เฉพาะจ ดท เราต องการจะเซ นเซอร ข นแรกเป ดร ปภาพท เราต องการจะเซ นเซอร ข นมา คล กเล อกท แถบ แก ไขเฉพาะจ ด

21 19 น าเม าส ไปลากบร เวณท เราต องการจะเซ นเซอร (จะเป นส เหล ยม) จะม โมเสค เซ นเซอร ในบร เวณท เราลากคล ม จากน นใส กรอบให ภาพเพ อเพ มความสวยงาม

22 20 การต ดภาพในส วนท ต องการ ตอนน เป นการครอบต ดภาพเล อกเฉพาะในส วนท ต องการ เล อกภาพท ต องการต ด จากน นคล กท แถบต ดภาพ

23 21 เล อกแบบท ต องการต ดภาพ จะม แบบการต ดภาพแบบอ สระ การก าหนดอ ตราส วน การต ดภาพตามอ ตราส วน ท ก าหนด ซ งม ให เล อกหลายอ ตราส วน ลากเม าส คล มในพ นท ท เราต องการต ด เม อคล มบร เวณท ต องการต ดได แล ว ให คล กท ป มต ดภาพ หากต องการ Save โดยท ไม ต ดภาพ ให คล กท ป ม บ นท กส วนท เล อก จะได ภาพในส วนท เราเล อกไว

24 เม อคล กท ป มต ดภาพแล ว ก จะได ภาพส วนท เราต ดออกมา จากน นแก ไขภาพได ตามต องการ 22 หากต องการต ดภาพเป นวงกลมหร อวงร ให คล กเคร องหมายถ กท ส เหล ยมต ดภาพเป นวงกลมหร อวงร เล อกส พ นหล งของวงกลม จากน นลากเม าส ท บร เวณท ต องการต ด หากต องการให เป นวงกลมขณะลากเม าส ให คล กท ป ม Shift ท ค ย บอร ดค างไว จากน นคล กป มต ดภาพ หากต องการ Save โดยท ไม ต ดภาพ ให คล กท ป ม บ นท ก ส วนท เล อก จะได ภาพในส วนท เราเล อกไว

25 23 การจ ดหน าร ปภาพ เม อต องการจ ดหน าร ปภาพท ม อย หลายๆ ภาพให อย ในภาพท เป นช ดอย ในภาพเด ยวก น ต วอย างภาพท ท าเสร จแล ว ข นตอนแรกเป ดโปรแกรม PhotoScape ข นมาแล วเล อก จ ดหน า

26 24 จากน นจะเข ามาในหน าต างโปรแกรมในส วนของการจ ดหน า ด านขวาม อจะม ร ปแบบของการจ ดหน าให เล อก ว าต องการร ปแบบไหน และภาพช ดน นม ก ร ป เม อเล อกได แบบท ต องการแล วคล ก จะแสดงต วอย างท หน าจอ จากน นก าหนดขนาดของภาพเม อท าเสร จ ว าต องการให ภาพม ขนาดเท าไร โดยการคล กท หน าการ ต นด านข าง บรรท ดเด ยวก บขนาดหร อคล กเล อกขนาดท ต องการโดยจะก าหนดเป นเปอร เซ นต ขนาดของภาพจะแสดงใน ช องขนาด

27 เล อกเส นขอบ ซ งเส นขอบท เล อกน จะเป นเส นระหว างภาพเล กๆ ท ต อก น เล อกความโค ง และส ของพ นหล ง ส วนใหญ ก จะใช ส ขาว 25 จากน นเป ดโฟลเดอร ร ปภาพ ท ม ภาพท ต องการจ ดหน าข นมา ภาพจะปรากฏด านข าง

28 ลากภาพท ม มาใส ในช องท ต องการ หากไม ต องการร ปใดสามารถคล กและกด Delete ได หร อลากร ปใหม มาใส ท บเลยก ได 26 ลากร ปมาวางจนครบท กช องท ม หากร ปน นม ส ดส วนท ไม พอด ก บช องน นๆ โปรแกรมจะจ ดวางให โดยอ ตโนม ต เป นม มมองท ด ท ส ด หร อเราจะเล อนจ ดร ปเองก ได

29 27 เม อเสร จเร ยบร อยเป นท พอใจ คล กป ม บ นท กเพ อบ นท กงาน หร อ หากต องการใส กรอบในหน าต างจ ดหน าน ก สามารถคล กเล อกกรอบได แต การใส กรอบจะเป นการใส กรอบในภาพเล กท กๆ ภาพท ม อย แต ถ าหากต องการใส กรอบของร ปท งหมด ให บ นท กไฟล น ก อน แล วไปเป ดหน าต างแก ไขภาพ และเป ดไฟล ร ป ท บ นท กไว ข นมา

30 28 การท าภาพหลายๆ ภาพในคร งเด ยว การท าภาพหลายๆ ภาพในคร งเด ยว เช น ย อขนาดเด ยวก น ใส กรอบและข อความเหม อนก น โดยท ไม ต องเส ยเวลามาน งท าภาพท ละภาพ ใช การแก ไขภาพเป นกล ม ว ธ การค อ ในหน าแรกของโปรแกรม เล อกการแก ไขภาพเป นกล ม หน าตาของหน า การแก ไขภาพเป นกล ม

31 เล อกคล กโฟลเดอร ท ต องการจะจ ดท าภาพ จะแสดงภาพท งหมดท ม อย ในโฟลเดอร ด านล าง 29 คล กลากร ปท ต องการท าไปท ช องว างด านบน จะเห นว าภาพจะม ท งแนวต งและแนวนอน ควรจะเล อกท าท ละอย าง เน องจากหากใส ข อความ ภาพแนวต งและแนวนอนจะม พ ก ดท ต างก น ในท น จะเล อกลากไป เฉพาะภาพท เป นแนวนอนก อน ด านล างจะแสดงต วอย างภาพ (หากต องการแสดงต วอย างภาพใด ให คล กท ช อภาพด านบนท ลากมา คล กท ภาพใดจะแสดงต วอย างภาพน น)

32 ในแถบหน าหล กด านขวาม อ จะเป นการเล อกกรอบ การย อ-ขยายขนาดภาพ ก าหนดขอบและความโค ง เล อกต งค าตามความต องการ 30 ในท น จะเล อกลดขนาดด านยาวเป น 500 และใส ขอบเป นแบบ Stamp 02 แถบส ดท ายค อแถบเพ มว ตถ จะม ให เล อกเพ มภาพถ ายหร อต วอ กษรเข ามาในภาพ หากต องการเพ มอะไรก คล กเคร องหมายถ กหน าส เหล ยม

33 31 ในท น จะเพ มการพ มพ ข อความเข ามาในภาพ เม อคล กจะปรากฏด งภาพ สามารถพ มพ ข อความและต งค าต างๆ ท เก ยวก บข อความเช น เปล ยนแบบอ กษร ขนาด ส การจ ดร ปแบบ ความท บ เงา เส นรอบ ในส วนของการตร ง ต าแหน งไม ต องก าหนดก ได เพราะเราสามารถเล อนต วอ กษรไปวางในท ต องการได เม อต งค าต างๆ เป นท พอใจแล ว เราจะแปลงร ปภาพท งหมด ซ งภาพท ได จะม ล กษณะต างๆ ท เราได ต งค าไว เหม อนก นท กประการ คล กท แปลงท งหมด จะปรากฏแถบบ นท กภาพ 1.เล อกโฟลเดอร ปลายทางท จะบ นท กภาพ 2.การก าหนดช อ ในท น ใช ช อเด ม 3.เสร จแล วคล กบ นท ก

34 จากน นโปรแกรมจะท าการแปลงภาพท งหมด( 3 ภาพ) 32

35 33 เม อเสร จแล วจะแจ งสถานะว าการแปลงเสร จแล ว คล ก OK ในกรณ ท ต องการจะย ายต วอ กษรในภาพ ไปไว ในต าแหน งอ นเป นบางภาพ เม อย ายแล วหากต องการแปลง เฉพาะภาพท ท าค อภาพป จจ บ น ให คล กท แปลงภาพป จจ บ น โปรแกรมจะแปลงเฉพาะภาพน นภาพเด ยว หร อในกรณ ท ภาพบางภาพต องการท าฟ ลเตอร ท แตกต างออกไป ก สามารถแปลงเฉพาะภาพน นได โดยคล กท แปลงภาพป จจ บ นเช นก น เม อท าเสร จเร ยบร อยแล ว ภาพท แปลงแล วจะถ ก Save ไว ในโฟลเดอร output ในโฟลเดอร ภาพน น

36 คล กเข าไปด ในโฟลเดอร ก จะได ภาพตามท เราต งค าและแปลงจากโปรแกรม 34 การเปล ยนช อภาพหลายๆ ภาพในคร งเด ยว การเปล ยนช อไฟล หลายๆ ไฟล พร อม โดยช อไฟล จะอย ในร ปแบบเด ยวก น หากม ไฟล ร ปภาพท ต องการจะ เปล ยนช อให ส อความหมายถ งภาพน น แต ไม ต องการมาน งเปล ยน ท ละร ป ซ ง photoscape จะช วยให เรา เปล ยนช อได ในคร งเด ยวอย างรวดเร ว

37 35 ในต วอย างเป นไฟล ภาพท ม ช อเร ยงตามไฟล จากกล องด จ ตอล ซ งต องการจะเปล ยนช อร ปภาพเป น barcamp ซ งม เลขต งแต 01 เป นต นไป ว ธ การเร มจากเป ดโปรแกรม photoscape เล อกการเปล ยนช อไฟล เข ามาท หน าต างเปล ยนช อไฟล จะม การต งช อไฟล ให เล อก ซ งต วอย างไฟล จะแสดงอย ด านล าง ในภาพเล อกเป นแบบช อไฟล เด มตามด วยว นท ในร ปแบบ YYYYMMDD ป เด อนว น ช อไฟล เด มค อ test.jpg ช อไฟล ใหม จะเปล ยนเป น test.jpg

38 ซ งร ปแบบของการต งช อจะม ให เล อกหลายแบบ คล กเล อกตามต องการ 36 เราต องการเปล ยนช อไฟล เป น new และตามด วยหมายเลข ก เล อกเป นแบบหมายเลข ส งเกตว าด านหน าและ ด านหล งจะม ช อว างให พ มพ สามารถพ มพ ข อความท ต องการเป นช อได ในท น พ มพ ว า new ด านหน าและตาม ด วยหมายเลข ส วนด านหล งไม ใส อะไร จากน นเล อกต งค าต วเลข ด านบนค อหมายเลขท จะเร ม ด านล างค อ จ านวนหล กของต วเลข ถ าเล อก 3 ค อจะเป นเลข 3 หล กต งแต เลขท เราเร มค อ 001 ถ าเป น 4 หล กจะเป น 0001 ต วอย างช อจะแสดงอย ด านล าง

39 37 จากน นคล กท เพ มภาพเพ อเป ดภาพท เราต องการจะเปล ยนช อ เม อคล กเพ มภาพแล ว จะได ด งภาพ เล อกภาพท ต องการเปล ยนท งหมดแล วคล กตกลง การเล อกภาพกด Ctrl หร อ Shift ค างไว แล วคล กเล อกภาพ หร อหาก เล อกท งหมดก ลากเม าส คล ม จากน นคล กตกลง ** ในกรณ ท ไม ได กดป มเพ มภาพ สามารถเป ดหน าต างโฟลเดอร ท ม ภาพท ต องการเปล ยนช อ แล วคล กเล อกร ปภาพแล วลากมาวางท หน าต างเปล ยนช อได เลย

40 หล กจากท เพ มภาพ หร อ ลากภาพมาวางแล ว หากต องการเพ มภาพอ กคล กท เพ มภาพ หากต องการลบไฟล ใดให คล กแล วกดลบ หร อหากต องการลบท งหมดเล อกลบท งหมด หากต องการแก ไขช อสามารถแก ไขท ด านล าง เม อเสร จเร ยบร อยคล กท แปลง 38 โปรแกรมจะถามว าต องการจะเปล ยนช อหร อไม คล ก Yes โปรแกรมจะท าการเปล ยนช อ กด OK เม อเสร จสมบ รณ

41 39 ช อไฟล ท งหมดจะถ กเปล ยนและเร ยงตามล าด บเด ม ท าให เราเปล ยนช อไฟล ได อย างรวดเร วท ละหลายๆ ไฟล การท าภาพเคล อนไหว การท าภาพเคล อนไหว จะเป นภาพเคล อนไหวออกแนวสไลด โชว ท น าภาพท ต องการมาใส Effect แล ว Save ไฟล เป นร ปภาพท ม นามสก ลเป น gif เพ อน าไปต ดใน Blog หร ออ นๆ ว ธ การท าก ไม ยาก เร มจากเป ดโปรแกรม Photoscape คล กเล อกเมน ภาพเคล อนไหว

42 จากน นเป ดโฟลเดอร ภาพท ต องการ และลากภาพท ต องการท าภาพเคล อนไหวมาใส ในพ นท งาน 40 ภาพท เล อกมาจะปรากฏอย ด านบน สามารถคล กลากร ปเพ อสล บต าแหน งได ด านขวาจะเป นค าส งการต งค า ต างๆ ส วนด านล างจะเป นภาพ Preview ของ Animation ท จะได

43 41 มาด ส วนบนก อน เป นส วนท เราเล อกร ปและลากมาใส จะเห นว าด านล าง ต วเลขในวงเล บด านหน าแสดงล าด บ ภาพ และตามมาด วยเวลาในการเปล ยนภาพ เม อคล กท ป ม > ท ด านล างแต ละภาพ จะสามารถแก ไขเวลาและเล อกค าส งอ นๆ ได มาด แถบการต งค าด านข างบ าง จะม ในส วนบนค อ ป มเพ ม = เพ มร ปภาพลงในสไลด บ นท ก = บ นท กงานเม อเสร จข นตอนการท า พร ว วในเว บเบราซ เซอร = ด ต วอย างงานในหน าเว บเบราซ เซอร ป ม Play ด านล างถ ากดไว จะแสดงภาพต วอย างเป นแบบเคล อนไหวตลอด ส วนต อมาค อการแก ไขเวลา นอกจากจะคล กท ภาพด านบนแล ว ย งสามารถคล กเปล ยนเวลาได ท ป มน ได เม อคล กป มแก ไขเวลาจะปรากฏด งภาพ พ มพ ต วเลขเวลาท ต องการลงไป ในต วอย าง 125 ค อ 1.25 ว นาท สามารถเล อกได ว า จะเปล ยนเฉพาะเฟรม(ภาพ)ท เล อก หร อเปล ยนเวลาให ก บท กเฟรม(ภาพ)

44 42 ป มแก ไขเอฟเฟค ม ให เล อก 8 แบบ เม อก าหนดท กอย างเร ยบร อยแล ว ก คล กท บ นท ก เล อกท เก บไฟล และต งช อ ภาพท ได จะได เป นนามสก ล.gif เม อคล กแล วรอส กคร โปรแกรมก าล งท างาน

45 43 จากน นเม อเสร จเร ยบร อยจะแจ งผลและบอกขนาดไฟล ขนาดไฟล ท ได จากการท าจะค อนข างใหญ ถ าต องการ ให ได ขนาดไฟล gif ท เล กร ปท น ามาท า ต องม ขนาดไม ใหญ มาก มาลบต าหน และท าหน าเน ยนก นด กว า ส วนใหญ เวลาถ ายภาพบ คคล ส งท ต องการแก ไขในภาพถ ายคงหน ไม พ นการลบรอยด า รอยส วต างๆ บนใบหน า การปร บผ วให เน ยนและขาวข น ซ งส วนใหญ จะใช โปรแกรม Photoshop เข ามาช วยในการปร บซ งต องอาศ ย ท กษะและความช านาญในการปร บแต ง ใน Photoscape การปร บแต งภาพ ได แก การลบรอยต าหน และการ ปร บความเน ยนสามารถท าได ผลอาจจะได ไม ด เท า Photoshop แต ว ธ การท าไม ยาก เป นการลบรอยต าหน และการปร บแสงให ด สว างข น การเล อกปร บก ข นอย ก บแต ละคนชอบแบบไหน

46 ต าหน ท ต องการลบ เป นรอยด าต างๆ บนใบหน ารวมถ งจ ดและไฝต างๆ ภาพย อแล วเลยเห นไม ช ด 44 เป ดโปรแกรม Photoscape ข นมา เล อกแก ไขภาพเป ดร ปท ต องการแก ไขข นมา เล อก แก ไขเฉพาะจ ด > ลบต าหน จากน นคล กเม าส คล มพ นท ท เป นต าหน ท ต องการลบ แล วปล อยเม าส ต าหน น นจะเล อนไป ถ าไม ได ในท เด ยวให ท าซ า ข อควรระว งค อไม ควรเล อกคล มพ นท กว างไป ไม เช นน นจะเป น รอยไม เน ยน

47 หล งจากลบรอยด าหมดแล ว จะเล อกลบรอยต าหน ผ วอ ตโนม ต อ กรอบเพ อเพ มความเน ยน โดยไปคล กท ฟ ลเตอร > ลบรอยต าหน ผ วอ ตโนม ต 45 จากน นเล อนปร บ radius ตามต องการ จะม ค าต งแต เสร จแล วคล กตกลง การ Capture หน าจอง ายๆ ด วย PhotoScape การถ ายภาพหน าจอ หร อการ Capture หน าจอแบบง ายๆ ด วย Photoscape ซ งโดยปกต เม อเรา จะ Capture หน าจอเรา Print Screen ด วยการกดป ม PrtSc หร อใช โปรแกรมอ นๆ ส าหร บ Capture หน าจอไปใช งาน ก อนอ นก เป ดโปรแกรม Photoscape ข นมาและคล กเข าไปท การถ ายภาพหน าจอ

48 จะได เป นแถบหน าต างๆ เล กๆ ข นมา เราย อต วหน าต างโปรแกรมหล กไว ก อน 46 มาด แถบหน าต างท ข นมาบ าง จะม ป มให เล อกร ปแบบการ Capture อย 4 แถบ ค อ ถ ายภาพหน าจอป จจ บ นท งหมด เป นการ Capeture หน าจอท งหมดรวมถ ง Task Bar ด วย ถ ายภาพเฉพาะหน าต าง เล อก Capture เฉพาะหน าต างหร อส วนต างๆ ของโปรแกรม ถ ายภาพขอบเขตท เล อก เล อก Capture ในส วนท เราต องการ โดยการคล กเม าส ลากคล ม เพ อเล อก พ นท ท ต องการ ท าซ าคร งส ดท าย การท าซ าการ Capture ค าส งส ดท ายท เพ งท าไป กระบวนการถ ายภาพม ให เล อกท ง ส าเนาไปย งคล ปบอร ด เพ อน าร ปไปวางในโปรแกรมอ นๆ เป ดหน าต างแก ไขภาพ ภาพท ถ ก Capture จะเป ดมาในหน าต างแก ไขภาพ สามารถแก ไข เพ มเต ม ย อขนาด ฯลฯ ก อนท จะบ นท กเก บไว ใช งาน ด านล างหากไม ต องการให ม เส ยงในขณะคล กเพ อ Capture ให เอาเคร องหมายถ กท เส ยงออก

49 ถ ายภาพหน าจอป จจ บ นท งหมด ข นแรกเป ดหน าท เราต องการ Capture ข นมา (ในต วอย างจะเป นการ ถ ายภาพหน าจอเดสก ทอป) คล กท ป ม ถ ายภาพหน าจอป จจ บ นท งหมด 1 คร ง จะได ภาพหน าจอท งหมด อย ในหน าต างแก ไขภาพ สามารถท จะแก ไขภาพก อนการบ นท กได 47 ภาพท ได จาก การถ ายภาพหน าจอท งหมด จะเห นว าจะม Task Bar ต ดมาด วย พ ดง ายๆ ว าถ าเล อกการ Capture แบบน อะไรท อย ท หน าจอจะถ ายมาท งหมด

50 48 ต อมามาด ถ ายภาพ เฉพาะหน าต างก นบ าง ในต วอย างเราลองเป ดโปรแกรมเคร องค ดเลขมา 1 โปรแกรม เราต องการ Capture เฉพาะส วนของโปรแกรมด หน ง VLC เราจ งเล อกแบบ การถ ายภาพเฉพาะหน าต าง คล กท แถบห วเร องของโปรแกรมด หน ง VLC จะได เฉพาะส วนท เป นหน าต างของเคร องค ดเลขเท าน น

51 49 การถ ายภาพเฉพาะขอบเขตท เล อก คล กเล อกท เมน ถ ายภาพขอบเขตท เล อก จากน นเอาเม าส ลากคล มพ นท ท เราต องการ จากน นปล อยเม าส จะได ภาพท ส วนท เราเล อกมาอย ในหน าต างแก ไขภาพ

52 50 เมน ท าซ าคร งส ดท าย เม อคล กไปก จะเป นการท าซ าค าส งส ดท ายท เพ งท าไป ภาพท ได ก เหม อนด านบน เพราะเป นการท าซ าค าส ง ส ดท ายน น ต อมาเรามาด การ Capture แบบท าส าเนาไปย งคล ปบอร ดบ าง เป นการค ดลอกในส วนท เรา Capture แล วไป ใช ท นท ในโปรแกรมต างๆ โดยไม บ นท กเป นภาพเก บไว ใช งาน ว ธ การค อ เล อก ในส วนของกระบวนการ ถ ายภาพ เป นส าเนาไปย งคล ปบอร ด จากน นก คล กเล อกร ปแบบการถ ายภาพหน าจอจากด านบน

53 เม อท าเสร จ โปรแกรมจะแจ งว าได ส าเนาไปย งคล ปบอร ดแล ว ให คล ก OK 51 เป ดโปรแกรมท เราจะน าร ปท เรา Capture แล วไปวาง ในต วอย างเป นการ Capture หน าจอเดสก ทอป ไปวาง ใน MS Word เม อเข ามาในโปรแกรมแล ว ใช ค าส ง Paste หร อ วาง ก จะได ภาพท เรา Capture มาอย ใน โปรแกรม

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

1. เร มต นการสร างสไลด การสร างงานน าเสนอด วยการน าเข าเค าร าง

1. เร มต นการสร างสไลด การสร างงานน าเสนอด วยการน าเข าเค าร าง Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมท ช วยในการจ ดท าสไลด เพ อน าไปเสนอหร อฉายในท ประช ม โดยสามารถใส ภาพ เส ยง ตลอดจนภาพเคล อนไหวในล กษณะว ด โอลงในสไลด และย งอาจบ นท กค าบรรยาย ประกอบส าหร บสไลด แต ละแผ น

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

PowerPoint 2007 สารบ ญ

PowerPoint 2007 สารบ ญ คณะว ทยาศาสตร POWERPOINT 2007 ii สารบ ญ ท าความร จ ก PowerPoint 2007... 1 Microsoft PowerPoint ค ออะไร... 1 หล กการท างานของ PowerPoint... 1 สร ปความสามารถพ นฐานของ PowerPoint 2007... 2 เร องท ต องร ของม

More information

My Photo Creations Software

My Photo Creations Software My Photo Creations Software Manual ทำ โฟโต บ คง ายๆ..ด วยต วค ณเอง www.iphotobooks.co.th เก บบ นท ก..ท กเร องราว..ลงโฟโต บ ค(ของเรา).. 2 My Photo Creations ค ออะไร? My Photo Creations เป น โปรแกรมสำ หร

More information

Microsoft PowerPoint 97

Microsoft PowerPoint 97 MS-PowerPoint97 หน า 1 Microsoft PowerPoint 97 Microsoft PowerPoint 97 ค ออะไร MS-PowerPoint 97 เป นซอฟต แวร ท น ยมใช ในด านการน าเสนองาน การแสดงงานในด าน ต าง ๆ โดยล กษณะการน าเสนอเร องราวของ PowerPoint

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

Microsoft PowerPoint 2003. เอกสารประกอบ PowerPoint เบ องต น

Microsoft PowerPoint 2003. เอกสารประกอบ PowerPoint เบ องต น เอกสารประกอบ PowerPoint เบ องต น 1 บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช โปรแกรม PowerPoint 1. คล กป ม Start จากน นเล อก Program แล วเล อกต วเล อก Microsoft PowerPoint หร อเล อกจาก Short Cut ท สร างไว ด งร ป

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

จ ดประสงค เช งพฤต กรรม สาระสาค ญ Microsoft PowerPoint 2010 เป นโปรแกรมหน งในตระก ล Microsoft Office 2010 เหมาะส าหร บสร างงานน าเสนอข อม ล ซ งถ กน าไปใช อย างกว างขวางท งทางด านธ รก จ การประช ม ส มมนาหร อทางด านการศ กษา เพราะม

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer Manual For User 2010 I Love Library Network Edition Manual Library Viewer 1 Manual I Love Library Network Viewer www.ilovelibrary.com ห องสม ดอ เล กทรอน กส I Love Library Network I Love Library Network

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

Google Documents ค ออะไร

Google Documents ค ออะไร เอกสารประกอบการอบรมปฏ บ ต การโปรแกรมจ ดการเอกสารออนไลน ด วย Google Docs - หน า 1 Google Documents ค ออะไร Google Documents หร อท เร ยกก นส นๆ ว า Google Docs เป นบร การ ออนไลน ท ให ค ณสามารถจ ดการเอกสารได

More information

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 การเข ามาทางานโดยไม ได กาหนดช อบ ญช อ เมล (E-Mail Account) ค ณจะพบพ นท การทางานของ Outlook แบบว างๆ เร มจากหน าจอ Outlook Today (Outlook ว นน ) แสดงกาหนดการน

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม BP Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม BP Stock

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม My Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม My Stock

More information

โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร. Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร. Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ สารบ ญ หน า 1. การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 1 2. ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

More information

การใช งาน MS-Excel *********

การใช งาน MS-Excel ********* การใช งาน MS-Excel ********* ส วนประกอบของโปรแกรม ส ญล กษณ ของโปรแกรม ส าหร บบางคนเวลาท จ ะเร ยกโปรแกรมข น มาใช บางคนจะเคยช นท จ ะเร ยกจาก Programs --> Microsoft Excel จร งๆ แล วถ าเราเห นส ญล กษณ นท ไ

More information

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า คงจะไม ปฏ เสธก นว าป จจ บ น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เข ามาม บทบาทในช ว ตประจ าว นของเรามากข น และม การพ ฒนาอย างต อเน องรวดเร วมาก ซอฟท แวร คอมพ วเตอร ก เช นก น ม การปร บปร งเปล

More information

บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร

บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร แนะน าระบบปฏ บ ต การ Windows XP Windows XP เป นระบบปฏ บ ต การของบร ษ ทไมโครซอฟต หน าจอ Windows XP เม อเราเข าส Windows XP เร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าจอด งร ป

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information