ก (PhotoScape) 1. ก ก PhotoScape 5. ก Capture 45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ก (PhotoScape) 1. ก ก PhotoScape 5. ก Capture 45"

Transcription

1 ก ก PhotoScape

2 ก (PhotoScape) 1 ก 2 ก ก PhotoScape 5 ก ก 5 ก ก ก 15 ก ก 18 ก ก 20 ก 23 ก 28 ก 34 ก 39 ก 43 ก Capture 45

3 1 ค ม อ การใช งานโฟโต สเคป ( PHOTOSCAPE ) PhotoScape เป นโปรแกรมตกแต งภาพ ท ม ความสามารถมากมายและใช งานได ง ายมาก เพราะม เมน การใช งานเป นภาษาไทย สะดวกรวดเร วในการใช งาน ต งแต การท าขอบร ปภาพหลายๆ ร ปแบบ การแก ไข ภาพเป นกล มคร งละหลายๆ ร ปภาพ การจ ดหน าของร ปภาพหลายๆ ร ปภาพให เป นร ปภาพเด ยว การรวมภาพ การท าภาพเคล อนไหว การแบ งร ปภาพ การ Capture ภาพหน าจอมาใช งานการเล อกส การแปลงไฟล RAW เป น JPEG การปร บแต งแก ไขร ปภาพ เช นการปร บแสง ส ความคมช ดของร ป และการย อ ขยายขนาดของร ป โปรแกรมม ขนาดเล ก ไม ก นทร พยากรของเคร องเหม อนโปรแกรมแต งภาพอ นๆ และเป นโปรแกรม Freeware เข าไปดาวโหลดได ท เว บไซต ไฟล ดาวน โหลดจะเป นไฟล.exe เล อก Save File ไว ท ใดท หน งก อน และท าการต ดต ง

4 2 การต ดต ง PhotoScape 1. ด บเบ ลคล กโปรแกรมต ดต ง PhotoScape.. 2. คล กป ม Run 3. คล กป ม Next

5 3 4. คล กป ม I Agree 5. คล กป ม Next

6 4 6. คล กป ม Next 7. คล กป ม Finish เสร จส นการต ดต ง

7 5 เม อต ดต งเสร จแล วจะม ไอคอนท หน าจอ Destop การเปล ยนภาษาในโปรแกรม PhotoScape เม อเป ดโปรแกรมในส วนของหน าแรก จะเป นด งภาพ สามารถเปล ยนภาษาไทยหร ออ งกฤษ ท าความร จ กเคร องม อต างๆ ของหน าต างแก ไขภาพ หน าต างแก ไขภาพเป นส วนท ใช ในการแก ไขภาพท ละร ป ซ งส วนแก ไขภาพจะม ต งแต การย อ ขยายขนาดของ ร ปภาพ การใส กรอบให ก บร ปภาพ การปร บความเข ม แสง ความสว าง ความคมช ดของร ปภาพ การเปล ยน ร ปภาพเป นโทนส ต างๆ เช น ภาพซ เป ย การลบม มภาพให เป นม มมน การใส เส นขอบให ก บร ปภาพ การกล บ ภาพ การต ดภาพ การแก ไขตาแดง การท าโมเสกเซ นเซอร บางส วนของภาพ การลบต าหน การเพ มต วอ กษร และค าบรรยายลงในภาพ การเพ มว ตถ ต างๆ เช นต วการ ต นลงไปในภาพ และอ นๆ ท จะสามารถท าได ใน หน าต างแก ไขภาพ

8 6 คล กไปท แก ไขภาพ ท เมน ด านบน หร อเมน วงกลมก ได ด านซ ายม อจะเป นส วนท แสดง Directory และแสดงภาพในโฟลเดอร ท เราก าล งเล อกอย

9 7 การย อขยายขนาดของร ปภาพ คล กท ป มย อ / ขยาย พ มพ ขนาดภาพท ต องการลงไปในช องด านขวา ช องด านซ ายจะแสดงขนาดภาพเด ม หากต องการให คงขนาด เด ม ให คล กเคร องหมายถ กในช อง คงอ ตราส วนเด ม เม อพ มพ ขนาดในช องใดช องหน งของความกว างหร อความ ส ง ขนาดของอ กช องจะเปล ยนตามอ ตราส วนเด ม เม อเสร จแล วแล วคล กตกลง

10 การปร บความสว าง ส คล กท ป ม ความสว าง, ส จะข นมาด งภาพ สามารถปร บได ตามต องการ 8 การลบม มของภาพ คล กท ป มลบม ม สามารถเล อก ส ของม ม ความโค ง และเส นขอบได

11 การใส เส นขอบให ร ป คล กท ป มเส นขอบ สามารถเล อกส และขนาดของเส นขอบได 9 ป มใส กรอบร ป จะเป นการใส กรอบร ปแบบเส น สามารถเล อกส ชน ด ความหนา ความโค งได

12 การเพ มแสงฉากหล งของภาพ หร อคล กท ล กศร จะม การเพ มแสงฉากหล งให เล อกเป นเปอร เซ นต 10 การเพ มแสงว ตถ คล กท ป มเพ มแสงว ตถ จะข นมาด งภาพ ปร บลดได ตามต องการ

13 ป มฟ ลเตอร จะเป นการเต มฟ ลเตอร ให ก บภาพ ในแบบต างๆ ซ งม อย หลายแบบมาก 11 การปร บความคมช ด คล กท ป มความคมช ด จะปรากฏด งภาพ

14 12 ปร บระด บความเข มของร ปภาพ ม ให เล อก ต า ส ง ปานกลาง ส วน บ นท ก ยกเล ก ท าซ า ซ งหากท าเสร จกดบ นท ก หร อกดยกเล กเพ อยกเล กการกระท าคร งหล งส ด หร อ ยกเล กท งหมดเพ อกล บส ค าเร มต นของร ปน น ท าซ าค อการย อนกล บมาค าส งล าส ดท ยกเล กไป

15 13 ปร บส ภาพเป นซ เป ย ปร บส ภาพเป นขาวด า

16 การใส กรอบร ปสวยๆ ให ก บภาพ ม แบบให เล อกมากมาย 14 ได กรอบร ปท เราเล อก

17 15 ป มกล บร ปภาพ ในกรณ ท ต องการกล บร ปภาพซ าย/ขวา 90 องศา การกล บซ ายขวา การกล บบนล าง และการ หม นภาพตามองศาท ต องการ การใส ต วอ กษรให ก บภาพ การเพ มข อความให ก บร ปภาพโดย คล กท แถบ เพ มว ตถ

18 16 จากน นคล กท ต ว T ด งภาพ เพ อเพ มการพ มพ ต วอ กษรลงบนภาพ เม อคล กท ต ว T ตามภาพด านบน จะข น ไดอะล อกบล อก พ มพ ข อความ สามารถเล อกแบบอ กษร ขนาด ความท บ (การโปรงแสง) เส นรอบต วอ กษร ความหนาของเส นรอบ ส ของเส นรอบ เงา ส ของเงา ขนาดและท ศทางของเงา หากไม ต องการใช เส นรอบและ เงา ให คล กเคร องหมายถ ก ท ค าว าใช ออก เม อท าเสร จเร ยบร อยแล วคล กท ตกลง ก จะได ต วอ กษรตามท ต งค า สามารถจ บเล อนไปวาง ในท ท ต องการ หม น หร อย อขยายได การเพ มร ปภาพอ กร ปให คล กท ต วไอคอนร ปภาพ สามารถเล อกภาพถ าย ภาพการ ต น อ นๆ ได

19 17 เม อท าเสร จเร ยบร อยแล ว คล กท บ นท กด านล างขวา สามารถเล อกบ นท ก บ นท กในโฟลเดอร หร อบ นท กเป น ความแตกต างของ 3 ป มค อ บ นท ก จะบ นท กในโฟลเดอร เด ม ช อไฟล เด ม แต ภาพต นฉบ บจะถ กเก บไว ในโฟลเดอร ท ช อว า Originals ซ ง โปรแกรมสร างข นให โดยอ ตโนม ต บ นท กในโฟลเดอร ค อบ นท กในโฟลเดอร ท เราก าหนดข นเอง ช อไฟล เด ม เราสามารถสร างโฟลเดอร ใหม มาเก บ ร ปภาพท ท าข น หากเราไม สร างใหม ร ปน จะถ กบ นท กไว ในโฟลเดอร output ท ไดร ฟ C บ นท กเป น สามารถต งช อไฟล ใหม และเล อกโฟลเดอร ท เก บภาพได จะเล อกแบบไหนก แล วแต ความสะดวกและความต องการ

20 18 การเซ นเซอร ภาพถ าย เฉพาะจ ดท ต องการ ตอนน เรามาด ว ธ การเซ นเซอร ภาพ เฉพาะจ ดท เราต องการจะเซ นเซอร ข นแรกเป ดร ปภาพท เราต องการจะเซ นเซอร ข นมา คล กเล อกท แถบ แก ไขเฉพาะจ ด

21 19 น าเม าส ไปลากบร เวณท เราต องการจะเซ นเซอร (จะเป นส เหล ยม) จะม โมเสค เซ นเซอร ในบร เวณท เราลากคล ม จากน นใส กรอบให ภาพเพ อเพ มความสวยงาม

22 20 การต ดภาพในส วนท ต องการ ตอนน เป นการครอบต ดภาพเล อกเฉพาะในส วนท ต องการ เล อกภาพท ต องการต ด จากน นคล กท แถบต ดภาพ

23 21 เล อกแบบท ต องการต ดภาพ จะม แบบการต ดภาพแบบอ สระ การก าหนดอ ตราส วน การต ดภาพตามอ ตราส วน ท ก าหนด ซ งม ให เล อกหลายอ ตราส วน ลากเม าส คล มในพ นท ท เราต องการต ด เม อคล มบร เวณท ต องการต ดได แล ว ให คล กท ป มต ดภาพ หากต องการ Save โดยท ไม ต ดภาพ ให คล กท ป ม บ นท กส วนท เล อก จะได ภาพในส วนท เราเล อกไว

24 เม อคล กท ป มต ดภาพแล ว ก จะได ภาพส วนท เราต ดออกมา จากน นแก ไขภาพได ตามต องการ 22 หากต องการต ดภาพเป นวงกลมหร อวงร ให คล กเคร องหมายถ กท ส เหล ยมต ดภาพเป นวงกลมหร อวงร เล อกส พ นหล งของวงกลม จากน นลากเม าส ท บร เวณท ต องการต ด หากต องการให เป นวงกลมขณะลากเม าส ให คล กท ป ม Shift ท ค ย บอร ดค างไว จากน นคล กป มต ดภาพ หากต องการ Save โดยท ไม ต ดภาพ ให คล กท ป ม บ นท ก ส วนท เล อก จะได ภาพในส วนท เราเล อกไว

25 23 การจ ดหน าร ปภาพ เม อต องการจ ดหน าร ปภาพท ม อย หลายๆ ภาพให อย ในภาพท เป นช ดอย ในภาพเด ยวก น ต วอย างภาพท ท าเสร จแล ว ข นตอนแรกเป ดโปรแกรม PhotoScape ข นมาแล วเล อก จ ดหน า

26 24 จากน นจะเข ามาในหน าต างโปรแกรมในส วนของการจ ดหน า ด านขวาม อจะม ร ปแบบของการจ ดหน าให เล อก ว าต องการร ปแบบไหน และภาพช ดน นม ก ร ป เม อเล อกได แบบท ต องการแล วคล ก จะแสดงต วอย างท หน าจอ จากน นก าหนดขนาดของภาพเม อท าเสร จ ว าต องการให ภาพม ขนาดเท าไร โดยการคล กท หน าการ ต นด านข าง บรรท ดเด ยวก บขนาดหร อคล กเล อกขนาดท ต องการโดยจะก าหนดเป นเปอร เซ นต ขนาดของภาพจะแสดงใน ช องขนาด

27 เล อกเส นขอบ ซ งเส นขอบท เล อกน จะเป นเส นระหว างภาพเล กๆ ท ต อก น เล อกความโค ง และส ของพ นหล ง ส วนใหญ ก จะใช ส ขาว 25 จากน นเป ดโฟลเดอร ร ปภาพ ท ม ภาพท ต องการจ ดหน าข นมา ภาพจะปรากฏด านข าง

28 ลากภาพท ม มาใส ในช องท ต องการ หากไม ต องการร ปใดสามารถคล กและกด Delete ได หร อลากร ปใหม มาใส ท บเลยก ได 26 ลากร ปมาวางจนครบท กช องท ม หากร ปน นม ส ดส วนท ไม พอด ก บช องน นๆ โปรแกรมจะจ ดวางให โดยอ ตโนม ต เป นม มมองท ด ท ส ด หร อเราจะเล อนจ ดร ปเองก ได

29 27 เม อเสร จเร ยบร อยเป นท พอใจ คล กป ม บ นท กเพ อบ นท กงาน หร อ หากต องการใส กรอบในหน าต างจ ดหน าน ก สามารถคล กเล อกกรอบได แต การใส กรอบจะเป นการใส กรอบในภาพเล กท กๆ ภาพท ม อย แต ถ าหากต องการใส กรอบของร ปท งหมด ให บ นท กไฟล น ก อน แล วไปเป ดหน าต างแก ไขภาพ และเป ดไฟล ร ป ท บ นท กไว ข นมา

30 28 การท าภาพหลายๆ ภาพในคร งเด ยว การท าภาพหลายๆ ภาพในคร งเด ยว เช น ย อขนาดเด ยวก น ใส กรอบและข อความเหม อนก น โดยท ไม ต องเส ยเวลามาน งท าภาพท ละภาพ ใช การแก ไขภาพเป นกล ม ว ธ การค อ ในหน าแรกของโปรแกรม เล อกการแก ไขภาพเป นกล ม หน าตาของหน า การแก ไขภาพเป นกล ม

31 เล อกคล กโฟลเดอร ท ต องการจะจ ดท าภาพ จะแสดงภาพท งหมดท ม อย ในโฟลเดอร ด านล าง 29 คล กลากร ปท ต องการท าไปท ช องว างด านบน จะเห นว าภาพจะม ท งแนวต งและแนวนอน ควรจะเล อกท าท ละอย าง เน องจากหากใส ข อความ ภาพแนวต งและแนวนอนจะม พ ก ดท ต างก น ในท น จะเล อกลากไป เฉพาะภาพท เป นแนวนอนก อน ด านล างจะแสดงต วอย างภาพ (หากต องการแสดงต วอย างภาพใด ให คล กท ช อภาพด านบนท ลากมา คล กท ภาพใดจะแสดงต วอย างภาพน น)

32 ในแถบหน าหล กด านขวาม อ จะเป นการเล อกกรอบ การย อ-ขยายขนาดภาพ ก าหนดขอบและความโค ง เล อกต งค าตามความต องการ 30 ในท น จะเล อกลดขนาดด านยาวเป น 500 และใส ขอบเป นแบบ Stamp 02 แถบส ดท ายค อแถบเพ มว ตถ จะม ให เล อกเพ มภาพถ ายหร อต วอ กษรเข ามาในภาพ หากต องการเพ มอะไรก คล กเคร องหมายถ กหน าส เหล ยม

33 31 ในท น จะเพ มการพ มพ ข อความเข ามาในภาพ เม อคล กจะปรากฏด งภาพ สามารถพ มพ ข อความและต งค าต างๆ ท เก ยวก บข อความเช น เปล ยนแบบอ กษร ขนาด ส การจ ดร ปแบบ ความท บ เงา เส นรอบ ในส วนของการตร ง ต าแหน งไม ต องก าหนดก ได เพราะเราสามารถเล อนต วอ กษรไปวางในท ต องการได เม อต งค าต างๆ เป นท พอใจแล ว เราจะแปลงร ปภาพท งหมด ซ งภาพท ได จะม ล กษณะต างๆ ท เราได ต งค าไว เหม อนก นท กประการ คล กท แปลงท งหมด จะปรากฏแถบบ นท กภาพ 1.เล อกโฟลเดอร ปลายทางท จะบ นท กภาพ 2.การก าหนดช อ ในท น ใช ช อเด ม 3.เสร จแล วคล กบ นท ก

34 จากน นโปรแกรมจะท าการแปลงภาพท งหมด( 3 ภาพ) 32

35 33 เม อเสร จแล วจะแจ งสถานะว าการแปลงเสร จแล ว คล ก OK ในกรณ ท ต องการจะย ายต วอ กษรในภาพ ไปไว ในต าแหน งอ นเป นบางภาพ เม อย ายแล วหากต องการแปลง เฉพาะภาพท ท าค อภาพป จจ บ น ให คล กท แปลงภาพป จจ บ น โปรแกรมจะแปลงเฉพาะภาพน นภาพเด ยว หร อในกรณ ท ภาพบางภาพต องการท าฟ ลเตอร ท แตกต างออกไป ก สามารถแปลงเฉพาะภาพน นได โดยคล กท แปลงภาพป จจ บ นเช นก น เม อท าเสร จเร ยบร อยแล ว ภาพท แปลงแล วจะถ ก Save ไว ในโฟลเดอร output ในโฟลเดอร ภาพน น

36 คล กเข าไปด ในโฟลเดอร ก จะได ภาพตามท เราต งค าและแปลงจากโปรแกรม 34 การเปล ยนช อภาพหลายๆ ภาพในคร งเด ยว การเปล ยนช อไฟล หลายๆ ไฟล พร อม โดยช อไฟล จะอย ในร ปแบบเด ยวก น หากม ไฟล ร ปภาพท ต องการจะ เปล ยนช อให ส อความหมายถ งภาพน น แต ไม ต องการมาน งเปล ยน ท ละร ป ซ ง photoscape จะช วยให เรา เปล ยนช อได ในคร งเด ยวอย างรวดเร ว

37 35 ในต วอย างเป นไฟล ภาพท ม ช อเร ยงตามไฟล จากกล องด จ ตอล ซ งต องการจะเปล ยนช อร ปภาพเป น barcamp ซ งม เลขต งแต 01 เป นต นไป ว ธ การเร มจากเป ดโปรแกรม photoscape เล อกการเปล ยนช อไฟล เข ามาท หน าต างเปล ยนช อไฟล จะม การต งช อไฟล ให เล อก ซ งต วอย างไฟล จะแสดงอย ด านล าง ในภาพเล อกเป นแบบช อไฟล เด มตามด วยว นท ในร ปแบบ YYYYMMDD ป เด อนว น ช อไฟล เด มค อ test.jpg ช อไฟล ใหม จะเปล ยนเป น test.jpg

38 ซ งร ปแบบของการต งช อจะม ให เล อกหลายแบบ คล กเล อกตามต องการ 36 เราต องการเปล ยนช อไฟล เป น new และตามด วยหมายเลข ก เล อกเป นแบบหมายเลข ส งเกตว าด านหน าและ ด านหล งจะม ช อว างให พ มพ สามารถพ มพ ข อความท ต องการเป นช อได ในท น พ มพ ว า new ด านหน าและตาม ด วยหมายเลข ส วนด านหล งไม ใส อะไร จากน นเล อกต งค าต วเลข ด านบนค อหมายเลขท จะเร ม ด านล างค อ จ านวนหล กของต วเลข ถ าเล อก 3 ค อจะเป นเลข 3 หล กต งแต เลขท เราเร มค อ 001 ถ าเป น 4 หล กจะเป น 0001 ต วอย างช อจะแสดงอย ด านล าง

39 37 จากน นคล กท เพ มภาพเพ อเป ดภาพท เราต องการจะเปล ยนช อ เม อคล กเพ มภาพแล ว จะได ด งภาพ เล อกภาพท ต องการเปล ยนท งหมดแล วคล กตกลง การเล อกภาพกด Ctrl หร อ Shift ค างไว แล วคล กเล อกภาพ หร อหาก เล อกท งหมดก ลากเม าส คล ม จากน นคล กตกลง ** ในกรณ ท ไม ได กดป มเพ มภาพ สามารถเป ดหน าต างโฟลเดอร ท ม ภาพท ต องการเปล ยนช อ แล วคล กเล อกร ปภาพแล วลากมาวางท หน าต างเปล ยนช อได เลย

40 หล กจากท เพ มภาพ หร อ ลากภาพมาวางแล ว หากต องการเพ มภาพอ กคล กท เพ มภาพ หากต องการลบไฟล ใดให คล กแล วกดลบ หร อหากต องการลบท งหมดเล อกลบท งหมด หากต องการแก ไขช อสามารถแก ไขท ด านล าง เม อเสร จเร ยบร อยคล กท แปลง 38 โปรแกรมจะถามว าต องการจะเปล ยนช อหร อไม คล ก Yes โปรแกรมจะท าการเปล ยนช อ กด OK เม อเสร จสมบ รณ

41 39 ช อไฟล ท งหมดจะถ กเปล ยนและเร ยงตามล าด บเด ม ท าให เราเปล ยนช อไฟล ได อย างรวดเร วท ละหลายๆ ไฟล การท าภาพเคล อนไหว การท าภาพเคล อนไหว จะเป นภาพเคล อนไหวออกแนวสไลด โชว ท น าภาพท ต องการมาใส Effect แล ว Save ไฟล เป นร ปภาพท ม นามสก ลเป น gif เพ อน าไปต ดใน Blog หร ออ นๆ ว ธ การท าก ไม ยาก เร มจากเป ดโปรแกรม Photoscape คล กเล อกเมน ภาพเคล อนไหว

42 จากน นเป ดโฟลเดอร ภาพท ต องการ และลากภาพท ต องการท าภาพเคล อนไหวมาใส ในพ นท งาน 40 ภาพท เล อกมาจะปรากฏอย ด านบน สามารถคล กลากร ปเพ อสล บต าแหน งได ด านขวาจะเป นค าส งการต งค า ต างๆ ส วนด านล างจะเป นภาพ Preview ของ Animation ท จะได

43 41 มาด ส วนบนก อน เป นส วนท เราเล อกร ปและลากมาใส จะเห นว าด านล าง ต วเลขในวงเล บด านหน าแสดงล าด บ ภาพ และตามมาด วยเวลาในการเปล ยนภาพ เม อคล กท ป ม > ท ด านล างแต ละภาพ จะสามารถแก ไขเวลาและเล อกค าส งอ นๆ ได มาด แถบการต งค าด านข างบ าง จะม ในส วนบนค อ ป มเพ ม = เพ มร ปภาพลงในสไลด บ นท ก = บ นท กงานเม อเสร จข นตอนการท า พร ว วในเว บเบราซ เซอร = ด ต วอย างงานในหน าเว บเบราซ เซอร ป ม Play ด านล างถ ากดไว จะแสดงภาพต วอย างเป นแบบเคล อนไหวตลอด ส วนต อมาค อการแก ไขเวลา นอกจากจะคล กท ภาพด านบนแล ว ย งสามารถคล กเปล ยนเวลาได ท ป มน ได เม อคล กป มแก ไขเวลาจะปรากฏด งภาพ พ มพ ต วเลขเวลาท ต องการลงไป ในต วอย าง 125 ค อ 1.25 ว นาท สามารถเล อกได ว า จะเปล ยนเฉพาะเฟรม(ภาพ)ท เล อก หร อเปล ยนเวลาให ก บท กเฟรม(ภาพ)

44 42 ป มแก ไขเอฟเฟค ม ให เล อก 8 แบบ เม อก าหนดท กอย างเร ยบร อยแล ว ก คล กท บ นท ก เล อกท เก บไฟล และต งช อ ภาพท ได จะได เป นนามสก ล.gif เม อคล กแล วรอส กคร โปรแกรมก าล งท างาน

45 43 จากน นเม อเสร จเร ยบร อยจะแจ งผลและบอกขนาดไฟล ขนาดไฟล ท ได จากการท าจะค อนข างใหญ ถ าต องการ ให ได ขนาดไฟล gif ท เล กร ปท น ามาท า ต องม ขนาดไม ใหญ มาก มาลบต าหน และท าหน าเน ยนก นด กว า ส วนใหญ เวลาถ ายภาพบ คคล ส งท ต องการแก ไขในภาพถ ายคงหน ไม พ นการลบรอยด า รอยส วต างๆ บนใบหน า การปร บผ วให เน ยนและขาวข น ซ งส วนใหญ จะใช โปรแกรม Photoshop เข ามาช วยในการปร บซ งต องอาศ ย ท กษะและความช านาญในการปร บแต ง ใน Photoscape การปร บแต งภาพ ได แก การลบรอยต าหน และการ ปร บความเน ยนสามารถท าได ผลอาจจะได ไม ด เท า Photoshop แต ว ธ การท าไม ยาก เป นการลบรอยต าหน และการปร บแสงให ด สว างข น การเล อกปร บก ข นอย ก บแต ละคนชอบแบบไหน

46 ต าหน ท ต องการลบ เป นรอยด าต างๆ บนใบหน ารวมถ งจ ดและไฝต างๆ ภาพย อแล วเลยเห นไม ช ด 44 เป ดโปรแกรม Photoscape ข นมา เล อกแก ไขภาพเป ดร ปท ต องการแก ไขข นมา เล อก แก ไขเฉพาะจ ด > ลบต าหน จากน นคล กเม าส คล มพ นท ท เป นต าหน ท ต องการลบ แล วปล อยเม าส ต าหน น นจะเล อนไป ถ าไม ได ในท เด ยวให ท าซ า ข อควรระว งค อไม ควรเล อกคล มพ นท กว างไป ไม เช นน นจะเป น รอยไม เน ยน

47 หล งจากลบรอยด าหมดแล ว จะเล อกลบรอยต าหน ผ วอ ตโนม ต อ กรอบเพ อเพ มความเน ยน โดยไปคล กท ฟ ลเตอร > ลบรอยต าหน ผ วอ ตโนม ต 45 จากน นเล อนปร บ radius ตามต องการ จะม ค าต งแต เสร จแล วคล กตกลง การ Capture หน าจอง ายๆ ด วย PhotoScape การถ ายภาพหน าจอ หร อการ Capture หน าจอแบบง ายๆ ด วย Photoscape ซ งโดยปกต เม อเรา จะ Capture หน าจอเรา Print Screen ด วยการกดป ม PrtSc หร อใช โปรแกรมอ นๆ ส าหร บ Capture หน าจอไปใช งาน ก อนอ นก เป ดโปรแกรม Photoscape ข นมาและคล กเข าไปท การถ ายภาพหน าจอ

48 จะได เป นแถบหน าต างๆ เล กๆ ข นมา เราย อต วหน าต างโปรแกรมหล กไว ก อน 46 มาด แถบหน าต างท ข นมาบ าง จะม ป มให เล อกร ปแบบการ Capture อย 4 แถบ ค อ ถ ายภาพหน าจอป จจ บ นท งหมด เป นการ Capeture หน าจอท งหมดรวมถ ง Task Bar ด วย ถ ายภาพเฉพาะหน าต าง เล อก Capture เฉพาะหน าต างหร อส วนต างๆ ของโปรแกรม ถ ายภาพขอบเขตท เล อก เล อก Capture ในส วนท เราต องการ โดยการคล กเม าส ลากคล ม เพ อเล อก พ นท ท ต องการ ท าซ าคร งส ดท าย การท าซ าการ Capture ค าส งส ดท ายท เพ งท าไป กระบวนการถ ายภาพม ให เล อกท ง ส าเนาไปย งคล ปบอร ด เพ อน าร ปไปวางในโปรแกรมอ นๆ เป ดหน าต างแก ไขภาพ ภาพท ถ ก Capture จะเป ดมาในหน าต างแก ไขภาพ สามารถแก ไข เพ มเต ม ย อขนาด ฯลฯ ก อนท จะบ นท กเก บไว ใช งาน ด านล างหากไม ต องการให ม เส ยงในขณะคล กเพ อ Capture ให เอาเคร องหมายถ กท เส ยงออก

49 ถ ายภาพหน าจอป จจ บ นท งหมด ข นแรกเป ดหน าท เราต องการ Capture ข นมา (ในต วอย างจะเป นการ ถ ายภาพหน าจอเดสก ทอป) คล กท ป ม ถ ายภาพหน าจอป จจ บ นท งหมด 1 คร ง จะได ภาพหน าจอท งหมด อย ในหน าต างแก ไขภาพ สามารถท จะแก ไขภาพก อนการบ นท กได 47 ภาพท ได จาก การถ ายภาพหน าจอท งหมด จะเห นว าจะม Task Bar ต ดมาด วย พ ดง ายๆ ว าถ าเล อกการ Capture แบบน อะไรท อย ท หน าจอจะถ ายมาท งหมด

50 48 ต อมามาด ถ ายภาพ เฉพาะหน าต างก นบ าง ในต วอย างเราลองเป ดโปรแกรมเคร องค ดเลขมา 1 โปรแกรม เราต องการ Capture เฉพาะส วนของโปรแกรมด หน ง VLC เราจ งเล อกแบบ การถ ายภาพเฉพาะหน าต าง คล กท แถบห วเร องของโปรแกรมด หน ง VLC จะได เฉพาะส วนท เป นหน าต างของเคร องค ดเลขเท าน น

51 49 การถ ายภาพเฉพาะขอบเขตท เล อก คล กเล อกท เมน ถ ายภาพขอบเขตท เล อก จากน นเอาเม าส ลากคล มพ นท ท เราต องการ จากน นปล อยเม าส จะได ภาพท ส วนท เราเล อกมาอย ในหน าต างแก ไขภาพ

52 50 เมน ท าซ าคร งส ดท าย เม อคล กไปก จะเป นการท าซ าค าส งส ดท ายท เพ งท าไป ภาพท ได ก เหม อนด านบน เพราะเป นการท าซ าค าส ง ส ดท ายน น ต อมาเรามาด การ Capture แบบท าส าเนาไปย งคล ปบอร ดบ าง เป นการค ดลอกในส วนท เรา Capture แล วไป ใช ท นท ในโปรแกรมต างๆ โดยไม บ นท กเป นภาพเก บไว ใช งาน ว ธ การค อ เล อก ในส วนของกระบวนการ ถ ายภาพ เป นส าเนาไปย งคล ปบอร ด จากน นก คล กเล อกร ปแบบการถ ายภาพหน าจอจากด านบน

53 เม อท าเสร จ โปรแกรมจะแจ งว าได ส าเนาไปย งคล ปบอร ดแล ว ให คล ก OK 51 เป ดโปรแกรมท เราจะน าร ปท เรา Capture แล วไปวาง ในต วอย างเป นการ Capture หน าจอเดสก ทอป ไปวาง ใน MS Word เม อเข ามาในโปรแกรมแล ว ใช ค าส ง Paste หร อ วาง ก จะได ภาพท เรา Capture มาอย ใน โปรแกรม

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 ใบความร หน วยการเร ยนร ท 2 การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 การเร ยกใช โปรแกรม 1. คล ก ป ม Start > All Programs > Adobe Dreamweaver CS5 2. จากน นเข าส หน าจอโปรแกรม ส วนประกอบของ Welcome Screen จะแบ งเป น

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater

ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater ความต องการของระบบ (System Requirement) - Operation System : Windows XP, Windows 7 - CPU : Intel i3 3.0 GHz หร อส งกว า - Memory : RAM 4 GB หร อส งกว า - Free Disk Space

More information

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate สว สด ป ใหม 2555 ค ะ เม อป ท แล ว เราได พ ดถ ง ถ งเวลาของ e-learning แล วหร อย ง บางหน วยงานหร อบางท านอาจม ข อสร ปหร อม ค าตอบแล ว ส าหร บฉบ บน จะกล าวถ งการสร

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

การใช งานเคร องม อ JCE Editor

การใช งานเคร องม อ JCE Editor การใช งานเคร องม อ JCE Editor การท างานของป มเคร องม อต างๆ จะเหม อนก บการใช งานเคร องม อใน Microsoft word เวลาใช งาน สามารถเอาเมาส ไปช ท Icon เคร องม อน นๆ ด ได ว า Icon แต ละต วม ความหมายและใช ท าอะไร

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ เร มต นการใช ระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส OBEC e-office ได ท เว บไซต portal.obec.go.th โดยเข ามาใช งานในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1.1. คล กท เมน LOGIN เข าส ระบบ portal.obec.go.th

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ Joomla ค ออะไร? Joomla ค อระบบท ช วยในการจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) บนเว บไซต เพ อ ช วยในการอานวยความสะดวก ลดข นตอน และความย งยากในการบร หารจ

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท http://ectnet.ect.go.th เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel 2 1.2. ไปท http://ectnet2.ect.go.th/applyelectorate54/login.asp

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง

เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง 34 ม มมองของงานนาเสนอ ส าหร บโปรแกรม PowerPoint 2007 น นผ เร ยนสามารถเล อกด งานนาเสนอในม มมอง ต าง ๆ ได หลากหลายเพ อให เหมาะก บการทางานในแต ละด าน ซ งม มมองสาหร

More information

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น สารบ ญ การลงทะเบ ยนเข าใช งาน... 2 การลงช อเข าใช งาน... 8 การใช งาน Gmail... 10 การอ าน E-mail... 12 การลบ E-mail... 12 การเข ยนส ง E-mail... 13 การลงช อออกจากระบบ Gmail...

More information

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE October 4, 2556 BE ระบบส งข อความส น (sms) เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพ การแจ ง ผลการด าเน นการ จ ดการข อร องเร ยนและ ช องทางการส อสารของ ศ นย ค มครองผ โดยสาร และร บเร องร องเร ยน 584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site)

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) คำส งหน วยงาน คำส งเลขท : 95 ว นท : 25 ม.ค. 56 เวลา : 11:55 น. ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) ว ชาการสร างเว บเพจเบ อ$ งต น รห สว ชา ง&'('& ช $นม ธยมศ กษาป ท & การก าหนดโครงสร างเว บไซต การเตร

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 ค ม อ Microsoft PowerPoint 2010 โดย ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13 ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการใช งาน Back Office

ค ม อการใช งาน Back Office ค ม อการใช งาน Back Office สารบ ญ ว ธ การเข าใช งาน Back office admin รายการ Menu ของโปรแกรม Back office Admin ว ธ การใช งานแถบเคร องม อ Text Editor ใน Back office ว ธ การใช งานแถบ Menu Back office แต

More information

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment (ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ ยน) ฝ ายส งเสร มบรรษ ทภ บาล ส าน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก มภาพ นธ 2551 ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment หน า 1 จาก 8 ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

การสร างเว บไซต ด วย Google Sites

การสร างเว บไซต ด วย Google Sites การสร างเว บไซต ด วย Google Sites Google Sites ค อโปรแกรมของ Google ท ให บร การสร างเว บไซต ฟร สามารถสร างเว บไซต ได ง าย ปร บแต งร ปล กษณ ได อย างอ สระ และสามารถรวบรวมความหลากหลายของข อม ลไว ในท เด ยว

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ศ วดล ผลว ชนะ ค าน า ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ งเป นช ดการท างานท ประกอบด วยส วนประกอบหล ก 3 ส วนท ท างานร วมก น

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information