ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

Size: px
Start display at page:

Download "ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล"

Transcription

1 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel

2 ไปท แล ว login ด วย username และ password ของแต ละจ งหว ด 1.3 คล กท เมน รายงานประจ าว น -> รายช อผ สม ครและพรรค จากน น คล กท ป ม เพ อ ดาว นโหลดข อม ลผ สม คร จะได ไฟล ช อ RptCandlist.xls

3 3 2. คลาย zip ไฟล ช อ Excel54 จะได โฟลเดอร โปรแกรมประมวลผล สส.54 แล วเข าไปท โฟลเดอร ด งกล าว

4 3. เป ดไฟล รายช ออ าเภอ แล วกรอกข อม ลรายละเอ ยดลงไป 4

5 ไปท แผ นงานรายช ออ าเภอ พ มพ ช อจ งหว ดในเซลล C พ มพ เขตการเล อกต งท ในเซลล C2 กรณ ท ม เขตเล อกต งเด ยวท งจ งหว ด ให ใส เร มต นพ มพ ช ออ าเภอแรกในเซลล B5 และพ มพ ช ออ าเภออ นต อจากเซลล B5 กรณ ท อ าเภอถ กแยกเป นหลายเขตเล อกต ง ให พ มพ ช ออ าเภอในร ปแบบ <ช ออ าเภอ>-<เขต เล อกต งท > พ มพ นอกเขตและนอกราช และล วงหน าในเขต ต อจากอ าเภอส ดท าย ตรวจสอบช ออ าเภอ นอกเขตและนอกราช และล วงหน าในเขตว าถ กต องหร อไม ถ าไม ถ กต องให แก ไขให ถ กต อง

6 ไปท แผ นงานข อม ลผ สม คร ** ว ธ การค ดลอกข อม ลผ สม คร เป ดไฟล ท ช อ RptCandlist.xls (ไฟล ท บ นท กไว ในข อ 1.3)

7 ค ดลอกเฉพาะข อม ลหมายเลขประจ าต วผ สม คร ช อ-นามสก ล และส งก ดพรรค การเม อง (ต วอย าง ค ดลอกเฉพาะผ สม ครเขต 1) ท งน ให เร ยงล าด บเขตและหมายเลขประจ าต ว ผ สม ครก อน กล บไปท หน าต างไฟล รายช ออ าเภอ แผ นงานข อม ลผ สม คร แล ววางท เซลล B ตรวจสอบความถ กต อง บ นท กการเปล ยนแปลง ป ดหน าต าง

8 4. ต งค าความปลอดภ ย เพ อร นช ดค าส ง หร อ macro 4.1. office 2003 ไปท เมน เคร องม อ -> แมโคร -> ความปลอดภ ย... เล อก ปานกลาง 8

9 9 5. เป ดไฟล โปรแกรมสร างอ าเภอ เพ อร นช ดค าส งก าหนดไดร ฟในการท างาน สร างโฟลเดอร อ าเภอ ค ดลอกข อม ลผ สม คร และค ดลอกข อม ลพรรคการเม อง 5.1. พ มพ Drive ท ต องการบ นท กไฟล สร างโปรแกรมประมวลผล เช น c หร อ d ท งน จะต อง เป น drive ท ม อย และไม ใช Drive ท เป น CD-ROM

10 10 6. เป ด My Computer แล วไปท Drive ท ก าหนดตามข อ 5.1 จะเห นว าม โฟลเดอร <ช อจ งหว ด>เขต <เขตเล อกต งท >

11 11 7. เป ดโฟลเดอร ด งกล าว จะแสดงแต โฟลเดอร อ าเภอเท าน น ส วนไฟล นอกเขตและนอกราช และไฟล ล วงหน าในเขตย งไม ถ กสร างในข นตอนน

12 12 8. สร างไฟล บ นท กข อม ลระด บหน วยและยอดรวมอ าเภอ 8.1. เป ดโฟลเดอร ช ออ าเภอ 8.2. เป ดไฟล ข อม ลหน วย แล วไปท แผ นงานข อม ลหน วย

13 เร มต นพ มพ ช อต าบลหร อเทศบาลแรกในเซลล B5 ตามด วยหน วยเร มต น และหน วยส ดท าย แล วพ มพ ช อต าบลหร อเทศบาลอ นต อจากเซลล B5 กรณ ต าบลหร อเทศบาลม จ านวนหน วยเก น 60 หน วย ให ให พ มพ ช อต าบลหร อเทศบาลในร ปแบบ <ช อต าบลหร อเทศบาล><จ านวน> ท งน จ านวนให เร มต นท 1

14 ตรวจสอบความถ กต อง 8.5. บ นท กการเปล ยนแปลง 8.6. ป ดหน าต าง

15 เป ดไฟล โปรแกรมสร างหน วย เพ อร นช ดค าส งสร างไฟล ต าบลหร อเทศบาลตามจ านวน หน วย และไฟล ยอดรวมอ าเภอ

16 เม อร นช ดค าส งเสร จแล ว จะม ไฟล ต าบลตามจ านวนท พ มพ ในข อ 8.3 และไฟล ยอดรวมอ าเภอ 8.9. ท าตามข อ 8.1 ถ งข อ 8.8 ก บโฟลเดอร อ าเภออ นจนหมด

17 17 9. สร างไฟล รวมผลคะแนนระด บเขตเล อกต ง (ส.ส.33) ไฟล บ นท กข อม ลนอกเขตและนอกราช และ ไฟล บ นท กข อม ลล วงหน าในเขต 9.1. เป ดไฟล โปรแกรมสร าง สส33 เพ อร นช ดค าส งสร างไฟล สส33-<จ งหว ด>เขต<เขตเล อกต งท > ไฟล นอกเขตและนอกราช และไฟล ล วงหน าในเขต

18 18

19 เม อร นช ดค าส งเสร จแล ว จะม ไฟล สส33-<จ งหว ด>เขต<เขตเล อกต งท > ไฟล นอกเขต และนอกราช และไฟล ล วงหน าในเขต

20 20 แนวทางการแก ไขป ญหาส าหร บเคร องคอมพ วเตอร ท ต ดต งโปรแกรม Office 2007 แล ว save ไฟล เป น file temp 1. ส าหร บ Windows 7 ให คล กขวาท Computer แล วเล อก Manage 2. ไป local user แล วคล ก user

21 21 3. คล กขวาท administrator เล อก properties 4. เอาเคร องหมายถ กหน าห วข อ account is disabled ออก แล วคล กป ม OK

22 22 5. หล งจากน น ป ดหน าต างท เป ดอย แล ว Restart เคร อง 6. login ด วย administrator การแก ไขป ญหา กรณ 1. สร างอ าเภอไม ครบ แต ไม ได บ นท กข อม ล 1.1. ลบโฟลเดอร <ช อจ งหว ด>เขต<เขตเล อกต งท >เด ม

23 1.2. เป ดโฟลเดอร โปรแกรมประมวลผล สส เป ดไฟล รายช ออ าเภอ 1.4. พ มพ ช ออ าเภอใหม ต อท ายนอกเขตและนอกราช หร อล วงหน าในเขต -> บ นท ก -> ป ดหน าต าง 1.5. เป ดไฟล โปรแกรมสร างอ าเภอ

24 ท าตามข อ 8 และ 9 2. สร างต าบลหร อหน วยไม ครบ 2.1. เป ดโฟลเดอร อ าเภอท ต องการแก ไข

25 2.2. ลบไฟล ต าบล... และไฟล ยอดรวมอ าเภอ... ให เหล อแต ไฟล ข อม ลหน วย ลบไฟล อ นๆ ให เหล อแต ไฟล ข อม ลหน วย 2.3. เป ดโฟลเดอร โปรแกรมประมวลผล สส เป ดโฟลเดอร อ าเภอต นแบบ ค ดลอกไฟล ต าบลต นแบบ โปรแกรมสร างหน วย และยอดรวม อ าเภอต นแบบ 2.4 ค ดลอกไฟล

26 แล วน าไปว างท โฟลเดอร อ าเภอเด ม (ข อ 2.1) 2.6. เป ดไฟล ข อม ลหน วยข นมาแก ไข แล วบ นท ก และป ดหน าต าง 2.7. เป ดไฟล โปรแกรมสร างหน วย

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล 1. ความต องการของระบบ ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ปร บปร งข อม ล 1.1 Internet Explorer เวอร ช น 6.0 ข นไป (Windows XP จะเป นเวอร ช น 6 อย แล ว) 1.2 โปรแกรม Flash Player เวอร ช น 7 หร อมากกว าน 1.3

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการใช งาน ThaiBulkSMS.com

ค ม อการใช งาน ThaiBulkSMS.com ค ม อการใช งาน ThaiBulkSMS.com ThaiBulkSMS.com powered by 1Moby Co., Ltd. สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน 2 ว ธ การเข าส ระบบ. 3 เมน หล ก... 4 การส งข อความ การส งท วไปผ านทางหน าเวปไซต การส งข อความจากไฟล...

More information

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น...

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 1 สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 6 ว ธ การส งข อความ... 7 - การส งท วไปผ านทางหน าเว ปไซต...

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย - 53 - การใช งานส วนของน กว จ ย ในระบบ NRPM น เจ าหน าท หน วยงาน จะม ส ทธ ในการใช งานต างๆด งน กรอกข อเสนอโครงการว

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th

การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th การเข าใช งานโปรแกรม การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th เมน ระบบรายงานข อม ลภายใน ห วข อ บร หารงบประมาณและก จกรรมฯ (BPM) หร อ http://110.164.192.180/n_bpm55-1

More information

ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail

ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail เคร อข ายไฮเทคเพ อการศ กษา ส การเร ยนร ท ท นสม ย จ ดทาโดย สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ขอต อนร บส MSU Live Mail MSU Live Mail ค อกล มของบร การออนไลน ท ไมโครซอฟท

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ค ม อการต ดต งและการใช โปรแกรม EIS_56

ค ม อการต ดต งและการใช โปรแกรม EIS_56 ค ม อการต ดต งและการใช โปรแกรม EIS_56 จ ดทาโดย: กล มพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ โทร. 026285643-4 ต อ 41-43 แฟ มข อม ล โปรแกรมประกอบด วย 4 Files ด

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ

าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ ค ม อการใช งานระบบ E-Learning ส าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ E-Learning การเข าส ระบบ E-Learning ผ านระบบ LMS ของศ นย การศ กษาท วไปและการเร ยนร ทาง อ เล กทรอน กส ม ข นตอนด งน 1. เป ดโปรแกรม Web browser

More information

สร ปข นตอนการร บ statement และท าเอกสารค าขอเบ ก

สร ปข นตอนการร บ statement และท าเอกสารค าขอเบ ก สร ปข นตอนการร บ statement และท าเอกสารค าขอเบ ก สกส.รวบรวมข อม ลการเบ กท ตรวจผ านท ก 15 ว น (เด อนละ 2 งวด ตามแนวทางการจ ดท า statementและการส งเอกสารค าขอเบ ก)และจ ดท าเป น statement ส งให ร.พ. ทาง mail

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งาน imeeting 2013

ค ม อการใช งาน imeeting 2013 ค ม อ imeeting 03 : ค ม อการใช งาน imeeting 03 โปรแกรมจองห องประช มและรถออนไลน สารบ ญ. การใช งานคร งแรก. ล อกอ นเข าส ระบบ. ก ำหนดข อม ลหน วยงาน 3.3 ก ำหนดข อม ลแผยก 4.4 ก ำหนดผ ใช งาน 5. ต งค าระบบการส

More information

ป ญหาด านการต ดต งโปรแกรม

ป ญหาด านการต ดต งโปรแกรม สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป 2552 1 ป ญหาด านการต ดต งโปรแกรม ป ญหาและอ ปสรรคท 1 การต ดต งข อม ลเร มต นล มเหลว Cannot create file 'C:\BMN\BMN_Data.MDF' because it already exists. CREATE DATABASE failed.

More information

1. คาอธ บายสาหร บโปรแกรม 2. ม ไฟล อะไรบ างท ต องกรอก? ค ม อการกรอกข อม ล 2

1. คาอธ บายสาหร บโปรแกรม 2. ม ไฟล อะไรบ างท ต องกรอก? ค ม อการกรอกข อม ล 2 ค ม อการกรอกข อม ลรายช อผ เข าแข งข นงานศ ลปห ตถกรรม น กเร ยนภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ อ บลราชธาน Esaan Excellence Fair 2009 ค ม อการกรอกข อม ล 2 1. คาอธ บายสาหร บโปรแกรม เน องจากการกรอกข อม ลรายช อผ เข าแข

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

การใช โปรแกรมจ ดท าเอกสารและหล กฐานทางการศ กษา (ปพ.1-9)

การใช โปรแกรมจ ดท าเอกสารและหล กฐานทางการศ กษา (ปพ.1-9) 1 การใช โปรแกรมจ ดท าเอกสารและหล กฐานทางการศ กษา (ปพ.1-9) โปรแกรมจ ดท าเอกสารและหล กฐานทางการศ กษา (ปพ.1-9) เป นระบบท พ ฒนาข นมาเพ อช วย ให สถานศ กษาแต ละแห ง สามารถออกใบร บรองหล กฐานทางการศ กษาตามหล กส

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ข นตอนการใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษา 1. เป ดโปรแกรม Browser และพ มพ www.pkru.ac.th เพ อไปท หน าเว บมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก

More information

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ ค ม อโปรแกรม โปรแกรมค าใช จ าย ค าใช จ ายผลผล ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ 2551 ส าน กมาตรฐานต นท นงบประมาณ ส าน กงบประมาณ ว ตถ ประสงค ของการจ ดท าโปรแกรม 1. เพ ออ านวยความสะดวกในการจ ดท าค าใช จ ายผลผล

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อ การใช งานโปรแกรมข อม ลภ ม สารสนเทศพล งงานทดแทน โรงไฟฟ าพล งงานทดแทนในประเทศไทย ก มภาพ นธ 2556

ค ม อ การใช งานโปรแกรมข อม ลภ ม สารสนเทศพล งงานทดแทน โรงไฟฟ าพล งงานทดแทนในประเทศไทย ก มภาพ นธ 2556 ค ม อ การใช งานโปรแกรมข อม ลภ ม สารสนเทศพล งงานทดแทน โรงไฟฟ าพล งงานทดแทนในประเทศไทย ก มภาพ นธ 556 c 0 Ministry of Energy สารบ ญ หน า. ภาพรวมของโปรแกรม.. การดาวน โหลดแผนท และข อม ลพล งงานทดแทน.. 7. การค

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information