การใช งานระบบโปรแกรม

Size: px
Start display at page:

Download "การใช งานระบบโปรแกรม"

Transcription

1 การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: หร อ จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช อผ ใช งานและรห สผ านตามท ได ร บแจ งจากกรมส งเสร ม การเกษตร โดยใส ข อม ล ช อบ ญช ผ ใช รห สผ าน ป ท ข นทะเบ ยน ชน ดพ ช ให เล อกตามชน ดท ต องการบ นท กข อม ลได แก ข าว ม นส าปะหล ง ข าวโพดเล ยงส ตว 3. เม อท าการ LOGIN เข าส ระบบแล ว ท าการเตร ยมข อม ลพ นธ ข าวท จะน ามาใช งานจร งในการบ นท ก โดย เข าเมน เล อกพ นธ ข าว

2 หล งจากน นจะปรากฏหน าจอด งภาพ ระบบแสดงเง อนไขการค นหาข อม ลพ นธ ข าว ในส วนของเง อนไขการค นหา โดยสามารถค นหาจาก รห ส พ นธ ข าว กล ม เล อกข อม ลแสดงท งหมด หร อเล อกเฉพาะกล มข าวเจ า หร อกล มข าวปท มธาน หร อกล มข าวหอมจ งหว ด หร อกล มข าวเหน ยว สถานะ เล อกข อม ลแสดงท งหมด หร อเล อกสถานะใช งาน หร อเล อกสถานะยกเล ก

3 จากน นเล อกช อพ นธ ข าวท ใช งานในพ นท โดยเล อกท ช องสถานะ แล วเล อกสถานะใช งาน กรณ พ นธ ข าวท ต องการไม ปรากฏในจอภาพ ให เล อกหน า เพ อเล อนหน าไปด ข อม ลในหน าถ ดไป หล งจากท เล อกพ นธ ท ต องการใช งานในพ นท ครบหมดแล ว กดป มบ นท ก

4 4. ท าการบ นท กข อม ลตามแบบ ทพศ. ป 2554/55 โดย 1. เข าส เมน การข นทะเบ ยน เล อกห วข อ บ นท กข อม ลการข นทะเบ ยน หร อ เข าท ป ม บ นท กการข นทะเบ ยน ในหน าจอหน าแรก หร อเข าเมน การข นทะเบ ยน เล อกห วข อ รายช อเกษตรกรท บ นท กข อม ลแล ว

5 หล งจากน นเล อกท ป ม บ นท กแบบข นทะเบ ยนใหม เม อเข าส หน าจอบ นท กการข นทะเบ ยน ให ค ย เลขบ ตรประจ าต วประชาชนของเกษตรกรท ต องการบ นท ก ข อม ล ในช องค นหารายช อเกษตรกร แล วกดป มค นหา กรณ ท 1 เกษตรกรท ย งไม ได ข นทะเบ ยนเกษตรกร (ทบก.) ระบบจะแจ งให ทราบว าเกษตรกรเลขบ ตรประจ าต วประชาชนน ย งไม ได ข นทะเบ ยนเกษตรกร ให ไปข น ทะเบ ยนเกษตรกรและบ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ลทะเบ ยนเกษตรกรก อน แล วกล บมาบ นท กข อม ลในระบบข น ทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จอ กคร ง หล งจากท บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ลทะเบ ยนเกษตรกรแล ว

6 กรณ ท 2 เกษตรกรท เคยข นทะเบ ยนในระบบฐานข อม ลทะเบ ยนเกษตรกร แต ไม เคยข นทะเบ ยน โครงการข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ 3 ชน ด ป 2552/53 หร อป 2553/54 ระบบจะแสดงข อม ลของเกษตรกรตามเลขบ ตรประจ าต วประชาชนน นข นมา โดยด งข อม ลจากระบบ ฐานข อม ลทะเบ ยนเกษตรกรเป นข อม ลต งต นให ก อน แต ย งสามารถแก ไขข อม ลเกษตรกรได ยกเว น เลขประจ าต วประชาชน อย างเด ยวท แก ไม ได จากน นให บ นท กข อม ลตามแบบ ทพศ. เข าส ระบบ กรณ ท 3 เกษตรกรท เคยข นทะเบ ยนในระบบฐานข อม ลทะเบ ยนเกษตรกรและข นทะเบ ยนโครงการข น ทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ 3 ชน ด ป 2552/53 หร อป 2553/54 แล ว ระบบจะแสดงข อม ลของเกษตรกรตามเลขบ ตรประจ าต วประชาชนน นข นมา โดยด งข อม ลจากระบบ ฐานข อม ลทะเบ ยนเกษตรกรเป นข อม ลต งต นให ก อน แต ย งสามารถแก ไขข อม ลเกษตรกรได ยกเว น เลขประจ าต วประชาชน อย างเด ยวท แก ไม ได

7 และระบบย งด งข อม ลประว ต การข นทะเบ ยนโครงการข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ 3 ชน ด ป 2553/54 มาเป นข อม ลต งต นให ก อน โดยระบบจะแสดงข อม ลเป นรายแปลงมาให และหากตรวจสอบข อม ลแล ว เป นข อม ลท ตรงก บของแบบข นทะเบ ยน ทพศ. ป จจ บ น สามารถน าข อม ลมาแก ไขเป นรายแปลงได โดยคล กท ป ม แก ไข (การแก ไขจะแก ไขได เฉพาะแปลงท ม ท ต งแปลงภายใต อ าเภอท Login เท าน น) ระบบจะแสดงข อม ลการข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ 3 ชน ด ป 2553/54 เป นราย แปลงมาให สามารถท าการแก ไขข อม ลได หากไม ต องการเอาข อม ลแปลงเด มมาแก ไขสามารถบ นท กข อม ลใหม ได ตามหน าจอโปรแกรมด งน

8 โดยม ว ธ การบ นท กข อม ล ด งน 1. เล อกข อม ลประเภทของแปลงก อน ว าเป นของตนเองหร อเช า กรณ เป นของตนเอง ประเภทเอกสารส ทธ ของแปลง ระบบจะม ให เล อกม เอกสารส ทธ หร อ พ นท นอกเหน อจากพ นท เอกสารส ทธ สามารถเล อกได เพ ยงอย างใดอย างหน งเท าน น กรณ เป นเช า ประเภทเอกสารส ทธ ของแปลง ระบบจะม ให เล อกม เอกสารส ทธ หร อ เช าม ส ญญาเช า แต ไม ทราบเลขท เอกสารส ทธ หร อ เช าแต ไม ม ส ญญาเช า สามารถเล อกได เพ ยงอย างใดอย างหน ง เท าน น 2. กรอกข อม ลท ต งแปลงปล ก (ระบ หม ท และต าบล) กรณ ของ ข าว ต องกรอกข อม ล เขตการใช น า ชลประทาน ด วย 3. เน อท ปล ก (ระบ จ านวน) หมายถ งเน อท ท ใช ปล กจร ง

9 4. เล อกประเภทเอกสารส ทธ ของแปลง กรณ พ นท ม เอกสารส ทธ (ท งกรณ เป นของตนเองหร อเช าแล วทราบเลขท เอกสารส ทธ ต องกรอกข อน ) ระบบจะม เอกสารส ทธ 12 ประเภทให เล อก ต องกรอกเลขท เอกสารส ทธ และต องระบ พ นท ท งหมดตามเอกสารส ทธ

10 กรณ เช าม ส ญญาเช าแต ไม ทราบเลขท เอกสารส ทธ และกรณ เช าแต ไม ม ส ญญาเช า (เล อกได อย าง ใดอย างหน งเท าน น) ต องคล กท ป มวงกลมด านหน าเพ อเล อกเป นเช าแต ไม ทราบเลขท เอกสารส ทธ หร อเช าแต ไม ม ส ญญาเช า อย างใดอย างหน งเท าน น จากน นท าการกรอกข อม ลผ ให เช า โดยคล กท ร ป เพ อท าการเพ มข อม ลผ ให เช า

11 จากน นระบบจะแสดงหน าจอเพ อให บ นท กข อม ลผ ให เช า แล วคล กท ป ม คล กเพ มข อม ลผ ให เช า จากน นระบบจะแสดงหน าจอเพ อให บ นท กข อม ลผ ให เช าข นมา ให กรอกข อม ลผ ให เช าโดยต อง กรอกข อม ลท กข อท ม * ต อท ายข อ เม อบ นท กข อม ลเสร จแล ว กดบ มบ นท กข อม ล

12 จากน นระบบจะแสดงข อม ลข อม ลผ ให เช าทางหน าจอ จากน นท าการเล อกข อม ลผ เช าโดย เล อกท เพ อเล อกข อม ลผ ให เช ารายน น จากน นหน าจอบ นท กข อม ลแปลงจะแสดงผ ให เช าข นมา

13 หากต องการเพ มข อม ลผ ให เช า มากกว า 1 คน ให กดป ม เพ อเพ มข อม ลผ ให เช า เม อกดป มเพ มแล วระบบจะแสดงข อม ลเพ มให

14 หากต องการลบข อม ลผ ให เช าให กดป ม เพ อท าการลบข อม ล ผ ให เช าออกจากระบบ กรณ พ นท นอกเหน อจากพ นท เอกสารส ทธ ต องคล กท ป มวงกลมด านหน าด วย 5. กล มพ นธ ข าวท ม ส ทธ ข นทะเบ ยนข าว (ในข อน จะม เฉพาะข าวและต องเล อกพ นธ ข าว ท ปล กด วย) 6. ว นท เพาะปล ก ต องอย ในกรอบระยะเวลาการข นทะเบ ยนตามโครงการ 7. ว นท คาดว าจะเก บเก ยวผลผล ต ต องหล งว นท เพาะปล ก กรณ ของข าวต องม อาย ข าวมากกว า 100 ว น

15 เม อท าการบ นท กข อม ลแปลงเสร จแล ว ต องการบ นท กแปลงให กดป ม บ นท กข อม ลแปลง เพ อท าการ บ นท กข อม ลแปลงน หากท าการบ นท กข อม ลเกษตรกรรายน เสร จแล ว ต องการบ นท กข อม ลเกษตรกรรายใหม ให กดป ม บ นท กข อม ลเกษตรกรและข อม ลแปลง เพ อท าการบ นท กข อม ลท งหมดเข าส ระบบ 5. การแก ไขข อม ล เป นการแก ไขข อม ลตามแบบ ทพศ. ท บ นท กเข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ช เศรษฐก จเร ยบร อยแล ว แต ม ข อผ ดพลาด สามารถท าได ด งน 1. เข าเมน การข นทะเบ ยน เล อกห วข อ รายช อเกษตรกรท บ นท กข อม ลแล ว

16 2. เข าเมน การข นทะเบ ยน เล อกห วข อ บ นท กข อม ลการข นทะเบ ยน หล งจากน นเล อกท ป ม รายช อเกษตรกรท บ นท กแล ว ระบบจะแสดงข อม ลเกษตรกรท เคยข นทะเบ ยนไปแล วทางหน าจอ โดยเร ยงล าด บจากคนท บ นท กล าส ดอย ล าด บท 1

17 กรณ ค นหาข อม ลเกษตรกรตามเง อนไข ระบบแสดงเง อนไขการค นหาข อม ลเกษตรกร โดยสามารถค นหาจาก เลขท ว นท ร บข นทะเบ ยน ช อ-นามสก ล เลขประจ าต วประชาชน ต าบลท ข นทะเบ ยน หล งจากค นหาตามเง อนไขแล วระบบจะแสดงข อม ลตามเง อนไขการค นหาทางหน าจอ

18 5.1 หากต องการแก ไขข อม ลเกษตรกร ให เล อกข อม ลของเกษตรกรท ต องการแก ไข แล วให คล กท ป ม (แก ไข) ในช องจ ดการข อม ล ระบบจะแสดงข อม ลของเกษตรกรท ต องการแก ไขทางหน าจอ ให สามารถแก ไขข อม ลได

19 การแก ไขข อม ลแบ งออกเป นสองส วน ส วนท 1 ข อม ลเกษตรกรและข อม ลการข นทะเบ ยน ให สามารถแก ไขข อม ลได เลย ยกเว น เลขประจ าต วประชาชน อย างเด ยวท แก ไม ได ส วนท 2 ข อม ลแปลง ให เล อกแปลงท ต องการแก ไข โดยระบบจะแสดงข อม ลแปลงของเกษตรกรท กแปลงท ม การบ นท กเข าส ระบบ การแสดงข อม ลแปลงของเกษตรกร กรณ ท 1. อ าเภอไม ได เป นผ บ นท กข อม ลแปลงน น ส ทธ การใช งาน อ าเภอสามารถด ข อม ล แปลงน นได แต ไม สามารถแก ไขได กรณ ท 2. อ าเภอเป นผ บ นท กข อม ล ส ทธ การใช งาน อ าเภอสามารถจ ดการแก ไขข อม ล และลบข อม ล แปลงน นได

20 หากต องการแก ไขข อม ลแปลง คล กท ป ม ระบบจะแสดงข อม ลแปลงท ต องการแก ไข ทางจอภาพ เม อท าการแก ไขข อม ลแปลงเสร จแล ว ต องการบ นท กแปลงให กดป ม บ นท กข อม ลแปลง เพ อท าการบ นท ก ข อม ลแปลงน

21 หากท าการแก ไขข อม ลเกษตรกรรายน เสร จแล ว ต องการบ นท กข อม ลเกษตรกรรายน ให กดป ม บ นท ก ข อม ลเกษตรกรและข อม ลแปลง เพ อท าการบ นท กข อม ลท งหมดเข าส ระบบ หากต องการลบข อม ลแปลง คล กท ป ม ระบบจะแสดงข อม ล แจ งเต อนก อนท าการลบข อม ลแปลง หากต องการลบข อม ลให กดป ม OK หากไม ต องการลบข อม ลกดป ม Cancel เม อท าการลบข อม ลแล วข อม ลแปลงของเกษตรกรแปลงน นจะถ กลบออกจากฐานข อม ล

22 5.2 หากต องการลบข อม ลเกษตรกร ให เล อกข อม ลของเกษตรกรท ต องการแก ไข แล วให คล กท ป ม (ลบ) ในช องจ ดการข อม ล ระบบจะแสดงข อม ล แจ งเต อนก อนท าการลบข อม ล หากต องการลบข อม ลให กดป ม OK หากไม ต องการ ลบข อม ลกดป ม Cancel เม อท าการลบข อม ลแล วข อม ลเกษตรกรรายน นจะถ กลบออกจากฐานข อม ล

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ศ วดล ผลว ชนะ ค าน า ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ งเป นช ดการท างานท ประกอบด วยส วนประกอบหล ก 3 ส วนท ท างานร วมก น

More information

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง CDG Systems Ltd. CDG House, 202 Nanglinchi Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, THAILAND. Tel 0-2678-0978, Fax 0-02678-0321-2

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการใช งาน DocSYS

ค ม อการใช งาน DocSYS ค ม อการใช งาน DocSYS โปรแกรมจ ดเก บเอกสารออนไลน Powered by GoodlyThink.com สารบ ญ 1. การใช งานคร งแรก 1 1.1 ล อกอ นเข าส ระบบ 2 1.2 บ นท กข อม ลแผนก 3 1.3 ก ำหนดกล มผ ใช งาน/ก ำหนดส ทธ การใช งาน 4 1.4

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการว สด ท ไม ใช แล วทางอ เล กทรอน กส สำหร บ ผ ร บบำบ ด/กำจ ด ส งหาคม ๒๕๕๖

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการว สด ท ไม ใช แล วทางอ เล กทรอน กส สำหร บ ผ ร บบำบ ด/กำจ ด ส งหาคม ๒๕๕๖ ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการว สด ท ไม ใช แล วทางอ เล กทรอน กส สำหร บ ผ ร บบำบ ด/กำจ ด ส งหาคม ๒๕๕๖ ค ม อระบบการจ ดการว สด ท ไม ใช แล วทางอ เล กทรอน กส ส าหร บผ ร บบ าบ ด/ก าจ ด ค ม อการใช งาน ระบบการจ ดการว

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS2007

ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS2007 ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS2007 (ส าหร บ ผ ด แลระบบ ห วหน างาน และเจ าหน าท ) เม อล อกอ นเข าส ระบบถ กต องแล ว จะต องท าอย างไรต อ? ส าหร บเมน ของผ ด แลระบบ จะเป นไอค อน เข าส ระบบการจ

More information

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp 1.บทน า ผ ค าท จะต ดต อท าธ รกรรมก บหน วยงานภาคร ฐ ต องลงทะเบ ยนในระบบ เพ อช วยให หน วยงานของร ฐ ท ต องการจ ดซ อจ ดจ างทราบข อม ลเก ยวก บผ ค า และลดความซ าซ อนในการป

More information

ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox ***

ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox *** ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox *** การจ ดทำาข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ผ านระบบ Data Center

More information

ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox ***

ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox *** ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox *** การจ ดทำาข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ผ านระบบ Data Center

More information

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-1 7.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การการพ มพ ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการขอใช บร การการพ

More information

ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox ***

ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox *** ค ม อจ ดทำำข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ ภำคเร ยนท 2 ป กำรศ กษำ 2554 Data Center 2011 Term 2 ***ใช Browser Mozilla Firefox *** การจ ดทำาข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ผ านระบบ Data Center

More information

ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS. v.2.0

ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS. v.2.0 ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS v.2.0 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 หน าเข าส ระบบ, เข าส ระบบ และ หน าเมน หล ก 1 หน าเข าส ระบบ 1 หน าป อนรห สผ ใช 2 หน าเมน หล ก 2 บทท 2 ระบบบร หารรายการส งส นค า 3 เหต ผลการยกเล

More information

อการเฝ าระว งโรคพ ษส น ขบ า

อการเฝ าระว งโรคพ ษส น ขบ า ค ม อการใช งานระบบงาน (User Manual) ระบบสารสนเทศเพ อการเฝ าระว งโรคพ ษส น ขบ า www.thairabies.net (Thai Rabies Net) ของ สาน กควบค ม ป องก นและบาบ ดโรคส ตว กรมปศ ส ตว โดย ศ นย สารสนเทศเพ อการเฝ าระว งและควบค

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2. ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.2) จ ดท าโดย บร ษ ท แฟลชเว ร ค ท ม คอนซ ลต ง จ าก ด ว

More information

ค ม อการใช งาน imeeting 2013

ค ม อการใช งาน imeeting 2013 ค ม อ imeeting 03 : ค ม อการใช งาน imeeting 03 โปรแกรมจองห องประช มและรถออนไลน สารบ ญ. การใช งานคร งแรก. ล อกอ นเข าส ระบบ. ก ำหนดข อม ลหน วยงาน 3.3 ก ำหนดข อม ลแผยก 4.4 ก ำหนดผ ใช งาน 5. ต งค าระบบการส

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 1.1 ร จ กระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการจ ดการเอกสาร ข อม ล ทร พยากร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย - 53 - การใช งานส วนของน กว จ ย ในระบบ NRPM น เจ าหน าท หน วยงาน จะม ส ทธ ในการใช งานต างๆด งน กรอกข อเสนอโครงการว

More information

แนวทางการตรวจสอบข อม ล จปฐ. ให ม ค ณภาพและน าเช อถ อ อย างม ออาช พ

แนวทางการตรวจสอบข อม ล จปฐ. ให ม ค ณภาพและน าเช อถ อ อย างม ออาช พ แนวทางการตรวจสอบข อม ล จปฐ. ให ม ค ณภาพและน าเช อถ อ อย างม ออาช พ กล มงานข อม ลพ นฐานการพ ฒนาชนบท ศ นย สารสนเทศเพ อการพ ฒนา ค าน า กรมการพ ฒนาช มชน ได ร บมอบหมายจาก กระทรวงมหาดไทย ในการบร หารการจ ดเก

More information

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 โปรแกรมน ม หน าท หล กอย 2 ประการ ค อ - จ ดท ารายงานแสดงค าความร นแรงของป ญหาแต ละด าน ในพ นท ๆ ท าการเล อกศ กษา - จ ดเก บข อม ลต

More information

เอกสารค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลบ คลากรแพทย สาย ข

เอกสารค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลบ คลากรแพทย สาย ข เอกสารค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลบ คลากรแพทย สาย ข คณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร สารบ ญ หน า สารบ ญ.... 2 สารบ ญร ป... 4 1 บทนา... 8 1.1 ว ตถ ประสงค และขอบเขต... 8 2 มาตรฐานการใช งานโปรแกรม.........

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0 สารบ ญ

ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0 สารบ ญ ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0 สารบ ญ ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0... 2 การเข าส ระบบ... 2 1. ข อม ลสว สด การช มชน... 2 ค นหาข อม ลสว สด การ... 2 เพ มข อม ลสว สด การ... 3 ด /แก ไขข อม ลสว สด การ... 7 1.

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา (กยศ.) STUDENT LOAN FUND

กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา (กยศ.) STUDENT LOAN FUND กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา (กยศ.) STUDENT LOAN FUND ส าหร บสถานศ กษา กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา เลขท 63 ซ.ทว ม ตร ถนนพระราม9 เขตห วยขวาง กร งเทพมหานคร 10310 โทร 02-610-4888 http://www.studentloan.or.th

More information

Car Insurance system

Car Insurance system ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารงานประก นภ ยรถยนต Car Insurance system User manual Vol. 15.0.1 Pf-Software.Net (info@pf-software.net) lineid : pittaya.chumrus หน า 1 สารบ ญ หน าท 1. ข นตอนการท างาน 4 2. เร

More information