การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

Size: px
Start display at page:

Download "การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003"

Transcription

1 ภาคผนวก ข

2 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน ค และว ธ การประย กต ใช งานด านต าง ๆ ด งน 1. การก าหนดหน วยว ด (เซนต เมตร หร อ น ว) ว ธ ท า เล อกเมน เคร องม อ / ต วเล อก / เล อกหน า ท วไป / หน วยการว ด (เปล ยนตาม ความต องการ) / ตกลง 2. การก าหนดระยะขอบกระดาษ และ ห ว/ท าย กระดาษ ว ธ ท า เล อกเมน แฟ ม / ต งค าหน ากระดาษ / เล อกหน า ระยะขอบ / เปล ยนระยะขอบ ตามท ต องการ แนะน า บน และ ซ าย ขนาด 1.5 น ว ล าง และ ขวา ขนาด 1 น ว / เล อกหน า เค าโครง เปล ยนระยะห วกระดาษ แนะน าขนาด 1 น ว / กดป ม ค าเร มต น (เพ อให โปรแกรมต งเป นค าเร มต น ท กคร งท เร ยกใช งาน) / ตกลง

3 82 กรณ ท ต องการให เอกสารบางหน าเป นแนวนอน สามารถเล อก การวางแนว ให เป น แนวนอน จากน นให ไปก าหนดแสดงต วอย าง จ ดน เป นต นไป ส วนถ าต องการให หน าถ ดไปเป น แนวต ง ให ท าในล กษณะเด ยวก น 3. การก าหนดร ปแบบ และขนาดต วอ กษร ว ธ ท า เล อกเมน ร ปแบบ / แบบอ กษร / เปล ยนท ง ภาษาไทยและภาษาอ นๆ และ ข อความ ละต น เป น แบบอ กษร Angsana New / ล กษณะแบบอ กษร ธรรมดา / ขนาด 16 / กดป ม ค าเร มต น (เพ อให โปรแกรมต งเป นค าเร มต นท กคร งท เร ยกใช งาน) / ตกลง

4 83 4. การเป ด-ป ด แถบเคร องม อ ว ธ ท า เล อกเมน ม มมอง / แถบเคร องม อ / เล อกแถบเคร องม อท ต องการ แนะน า มาตรฐาน จ ดร ปแบบ และ ร ปวาด (ถ าม เคร องหมาย แสดงว าเล อกแถบด งกล าวเพ อใช งานบน หน าจอภาพ) โดยแนะน าว าควรใช แถบเคร องม อท ช อว า มาตรฐาน จ ดร ปแบบ และ ร ปวาด 5. การท าเลขหน าของเอกสาร ว ธ ท า เล อกเมน ม มมอง / ห วกระดาษและท ายกระดาษ / สามารถพ มพ ข อความใน ช องห วกระดาษ หร อ ก าหนดให แสดงเลขหน า (เพ มเลขหน าอ ตโนม ต ) โดยข อความในห วกระดาษ จะปรากฏท กแผ นท อย ในแฟ มข อม ลเด ยวก น (ยกเว นจะก าหนดไม ให แสดงหน าแรก)

5 กด เพ อแทรกเลขหน า กดเพ อแทรกเลขหน า โดยจะเร มจากหน า 1 เสมอ (สามารถเปล ยนหน าเร มต นได ) 5.2 กด เพ อจ ดร ปแบบหมายเลขหน า โดยสามารถก าหนดเลขหน าเร มต น โดย สามารถพ มพ ต วเลขท ต องการให แสดงเป นหน าแรกของแฟ มข อม ลในช อง นอกจากน เลขหน า สามารถเปล ยนร ปแบบล าด บ จาก เป น ก ข ค หร อรายการท ม ให เล อก 5.3 กด เพ อต งค าหน ากระดาษ กรณ ท ต องการให หน าแรกของแฟ มข อม ล ไม แสดง เลขหน า (แต น บหน า) โดยให เล อก หน าแรกต างก น กดป ม 6. การค นหาข อความ และการค นหาแบบแทนท ว ธ ท า เล อกเมน แก ไข / ค นหา / พ มพ ข อความท ต องการค นหา ในช องส งท ค นหา /

6 85 ส วนการค นหาและแทนท ท าในล กษณะเด ยวก น โดยพ มพ ข อความท ต องการค นหา ในช องส งท ค นหา และ พ มพ ข อความท ต องการแทนท ในช องแทนท ด วย จากน นสามารถเล อกกด ป มได ท ง หร อ หร อ 7. การพ มพ ส ญล กษณ พ เศษ เช น Ω π χ เป นต น ว ธ ท า เล อกเมน แทรก / ส ญล กษณ / เล อกแบบอ กษรเป น Symbol / เล อกส ญล กษณ ท ต องการ แล วกดป ม เม อใช งานเสร จแล วให กดป ม

7 86 8. การพ มพ ส ญล กษณ พ เศษ เช น เป นต น ว ธ ท า เล อกเมน แทรก / ส ญล กษณ / เล อกแบบอ กษรเป น Wingdings / เล อก ส ญล กษณ ท ต องการ แล วกดป ม เม อใช งานเสร จแล วให กดป ม

8 87 9. การพ มพ ต วยกก าล ง และ ต วห อย แบบรวดเร ว ว ธ ท า ต วยกก าล ง กดป ม Ctrl และ Shift ค างไว จากน นให กดป ม = ต วห อย กดป ม Ctrl ค างไว จากน นให กดป ม = หมายเหต เม อเล กใช ต วยกก าล ง หร อ ต วห อย ให กดเหม อนเด มเพ อค นสภาวะปกต 10. การเปล ยนท ต งแฟ ม ว ธ ท า เล อกเมน เคร องม อ / ต วเล อก / เล อกหน า ต าแหน งท ต งแฟ ม / เล อกชน ด ของแฟ มท ต องการเปล ยนท ต ง เช น เอกสาร / กดป ม / หาท ต งแฟ มตามท ต องการ / / 11. การแทรกร ปภาพ ว ธ ท า เล อกเมน แทรก / ร ปภาพ / เล อกความต องการท จะแทรก เช น ภาพต ดปะ (อย ในโปรแกรม Microsoft Office อย แล ว) หร อ จากแฟ ม (ภาพท อย ในแหล งเก บข อม ลอ น เช น CD-ROM Thumb Drive เป นต น) ในกรณ น ขอยกต วอย าง ภาพต ดปะ

9 88 สามารถก าหนดรายละเอ ยดต างๆ ในการค นหาและแสดงร ปภาพ จากน นให กดป ม จากน นเล อกร ปภาพท ต องการใช งานแล วกดคล ก หร อสามารถเล อกร ปภาพท ต องการโดยกดท แล วเล อก รายการคอลเลกช นท ต องการ จากน นเล อกร ปภาพท ต องการใช งาน

10 12. การพ มพ สมการคณ ตศาสตร ว ธ ท า เล อกเมน แทรก / ว ตถ / Microsoft Equation 3.0 / ตกลง 89

11 90 เล อกร ปแบบ Equation ท ต องการพ มพ พ มพ ข อความ หร อส ตร ภายในกรอบ เม อพ มพ ข อความ หร อส ตร เสร จแล ว ให คล กนอกกรอบข อความท พ มพ ส กคร จะกล บส หน าต าง Microsoft Word ปกต และถ าต องการแก ไขข อความ หร อส ตรท อย ในว ตถ (Object) สามารถกดด บเบ ลคล ก ตรงต าแหน งข อความ หร อส ตร ด งกล าว ส กคร จะเปล ยนไปส หน าต างว ตถ เพ อให แก ไข 13. การเปล ยนร ปแบบเส น และขนาดเส น ว ธ ท า เป ดใช แถบเคร องม อท ช อว า ร ปวาด (Drawing) จากเมน ม มมอง / แถบ เคร องม อ / ร ปวาด จากน นสามารถคล กเพ อเล อก เส น หร อ ล กศร จากแถบเคร องม อ จากน นให ท าการลากเส น โดยคล กเมาส ท จ ดเร มตน และกดค างไว โดยลากไปย งจ ดปลายทาง แล ว จ งปล อยม อ - ถ าต องการขนาดเส น (เล ก กลาง ใหญ ) สามารถเปล ยนได ท ล กษณะเส น - ถ าต องการเปล ยนเป นเส นประ สามารถเปล ยนได ท ล กษณะเส นประ - ถ าต องการเปล ยนท ศทาง หร อร ปแบบของล กศร สามารถเปล ยนได ท ล กษณะ ล กศร 14. การสร างกรอบค าบรรยาย ว ธ ท า เป ดใช แถบเคร องม อท ช อว า ร ปวาด จากน นให คล ก แล วเล อก โดยจะม ล กษณะของกรอบค าบรรยายแบบต างๆ ให เล อกใช งาน

12 91 เม อคล กเล อกร ปแบบของค าบรรยายแล ว ให คล กเมาส จ ดเร มต น โดยกดเมาส ค างไว แล ว ลากจนได ขนาดท ต องการ จากน นจ งปล อยม อ เม อได กรอบค าบรรยายแล ว สามารถปร บเปล ยนขนาดใหญ เล ก ได ตามความต องการ หร อ สามารถเปล ยนจ ดแหลม โดยต องคล กไปท เส นรอบกรอบค าบรรยาย ส งเกตจ ดส เหล อง สามารถ คล กเมาส ท จ ดส เหล อง กดค างไว แล วเล อนไปย งจ ดท ต องการ จากน นจ งปล อยม อ 15. การจ ดระยะห างระหว างบรรท ด ท มากกว าปกต ว ธ ท า กรณ ท ต องการให ม การเว นระยะบรรท ดมากกว าการกดป ม Enter 1 คร ง และไม กว างมากถ งกด Enter 2 คร ง ท หลาย ๆ คนเร ยกว า ป ดหน ง บ ดสอง เม อเท ยบก บเคร อง พ มพ ด ด สามารถท าได โดยเล อกเมน ร ปแบบ / ย อหน า

13 92 โดยสามารถปร บระยะห างได ท 16. การเร ยงล าด บต วอ กษร ตามต วอ กษรน า ว ธ ท า การจ ดท าบรรณาน กรม ปกต จะให เร ยงตามล าด บอ กษรจาก ก ไปถ ง ฮ และ จาก A ไปถ ง Z โดยจะเล อกจากต วอ กษรต วแรกของบรรท ด การเร ยงล าด บสามารถกระท าโดย การลากเมาส ให คล มบรรท ดท ต องการเร ยงล าด บอ กษร จากน นให เล อกเมน ตาราง / เร ยงล าด บ จากน นให กดป ม

14 17. การเปล ยนส ญล กษณ ห วข อย อย ว ธ ท า การเปล ยนส ญล กษณ ห วข อย อย สามารถท าได 2 กรณ ค อ 1. พ มพ งานพร อมส ญล กษณ ห วข อย อย แล วเปล ยนภายหล ง 2. เปล ยน หร อเล อก ส ญล กษณ ห วข อย อย แล วจ งพ มพ งาน การเปล ยนส ญล กษณ ห วข อย อย สามารถท าได โดยการเล อกเมน ร ปแบบ / ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและเลขล าด บ 93

15 94 จากร ปจะม ส ญล กษณ ห วข อย อยให เล อก 8 แบบ (รวมไม ม ) แต ถ าต องการร ปอ นให เล อกท / / เล อกแบบอ กษร / / / 18. ว ธ การท าเลขล าด บห วข อย อย ว ธ ท า เล อกเมน ร ปแบบ / ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและเลขล าด บ... / เล อกหน า เค าร างล าด บเลข จากน นให เล อกร ปแบบล าด บเลขท ต องการ /

16 95 นอกจากน ย งสามารถ เพ มการเย อง (จาก 1 เป น 1.1 เป น 1.1.1) โดยกดป ม หร อ ลดการเย อง (1.1.1 เป น 1.1 เป น 1.) โดยกดป ม ถ าม ล าด บเลขอย แล ว แต ต องการให เร มล าด บใหม ให ท าการลากเมาส ให คล ม พ นท ท ม เลขล าด บของเก าอย จากน นให เล อกท าตามข นตอนเหม อนเด ม จากน นให คล กเล อกท แล วจ งกด 19. ว ธ การจ ดร ปแบบข อความท มากกว า 1 บรรท ด ท ใช งานร วมก บเลขล าด บห วข อย อย ต วอย างท ได จากเลขล าด บห วข อย อย ผลท ได จากการแก ไข ว ธ ท า สามารถปร บรายละเอ ยดต าง ๆ ได ท ค อ การก าหนดให เย องบรรท ดแรก แยก 2 ส วน โดยท (บน) ค อ ก นหน าลอย และ (ล าง) ค อ เย องซ าย (แนะน าให วางเม าส บน แล วจ งลากไปย งต าแหน งท ต องการ) ค อ แท บซ าย

17 การแสดงข อความเต มจอภาพ ว ธ ท า การแสดงข อความเต มจอภาพ อาจม ความจ าเป นเพ อน าข อม ลท สร างจาก Microsoft Word น าเสนอผลงาน แต ไม ต องการให ม แถบเคร องม อต าง ๆ มาแสดงบนจอภาพ สามารถกระท าได โดยการเล อกเมน ม มมอง / เต มจอ (แนะน าให ขยาย 150%) ส งแสดงข อความเต มจอภาพ จ งเหมาะสมกว า เม อเล กใช งาน ให กด ป ดภาพเต มจอ ส กคร จะกล บส สภาวะเด ม แล วจ ง 21. การสร างป ม หร อเพ มค าส งให แถบเคร องม อ ว ธ ท า เล อกเมน เคร องม อ / ก าหนดเอง / เล อก ประเภท / เล อก ค าส ง ท ต องการ เช น ต องการสร างป ม เร ยงล าด บจากน อยไปมาก ให ท าการเล อกประเภท ตาราง และ กดเมาส ค างท เร ยงล าด บจากน อยไปมาก ค างไว พร อมลากไปวางบนแถบเคร องม อตามต าแหน งท ต องการแล วจ ง ปล อยม อ / กดป ม 22. ว ธ การเปล ยนภาษา (ไทย / อ งกฤษ) ของแถบรายการเล อก (Menu Bar) ว ธ ท า การเปล ยนภาษาของแถบรายการเล อก จะเปล ยนได ก ต อเม อ เคร องคอมพ วเตอร น นลงโปรแกรม Microsoft Office ท งร นท เป นภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ

18 97 หมายเหต ขณะท ท าการเปล ยนภาษาของแถบรายการเล อก ต องป ดโปรแกรมต าง ๆ ท อย ในช ดโปรแกรมของ Microsoft Office 2003 ก อน สามารถเปล ยนภาษาโดยเข าไปท เมน เร ม (Start Menu) / Program / Microsoft Office / Microsoft Office Tools / การต งค าภาษา Microsoft Office 2003

19 98 โดยท าการเล อก ภาษาไทย หร อ ภาษาอ งกฤษ ให เหม อนก นท ง 2 ต วเล อก จากน นคล ก การก าหนดค าต างๆ ส าหร บ Microsoft Office 2007 (เมน ภาษาไทย) 1. การก าหนดหน วยการว ด 1.1 เล อนเมาส ไปท แถบเคร องม อ 1.2 คล กเมาส ซ ายท จากน นให คล กเล อกท เมน ค าส งเพ มเต ม ส กคร จะปรากฏกล องโต ตอบของค าส งเพ มเต ม ท ช อว า ต วเล อของ Word โดย ก าหนดให เล อกแถบด านท ท ข นส ง ส วนด านขวาท เป นต วเล อกข นส งให เล อน Scroll Bar (เล อนลงล าง) โดยเล อนไปท แสดง จากน นบร เวณแสดงการว ดในหน วย ให เปล ยนเป น น ว

20 จากน นตอบ 2. การต งค าขอบกระดาษ และ ห วกระดาษ 2.1 เล อกเมน เค าโครงหน ากระดาษ / ระยะขอบ / ระยะขอบก าหนดเอง

21 เล อกหน า ระยะขอบ จากน นให ต งค าตามท ค ม อก าหนด 2.3 การต งค าห วกระดาษ ส าหร บใส เลขหน า ให เล อกหน า เค าโครง

22 จากน นให กด และ 3. การก าหนดแบบอ กษร 3.1 เล อกเมน หน าแรก จากน นให กด ในกล มแบบอ กษร 3.2 จากน นให เล อกหน า แบบอ กษร เพ อก าหนดร ปแบบ และขนาด ตามท ต องการ 3.3 จากน นให กด และ

23 การจ ดระยะห างระหว างบรรท ด 4.1 เล อกเมน หน าแรก จากน นให กด ในกล มย อหน า 4.2 จากน นให เล อกหน า การเย องและระยะห าง พร อมก าหนดต วเลขระยะห างตาม ต องการ 4.3 จากน นให กด และ

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 1 ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 2 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information