บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง"

Transcription

1 ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท อย ใน เซลอ น ๆ ได เช นก น ใน Word จะม แถบเคร องม อ Tables and Borders (ตารางและเส นขอบ) ซ งใช ท างาน ตกแต งส งต าง ๆ ในตาราง โดยต องส งแสดงแถบเคร องม อน เองด วยการคล กท ป ม Draw Table บน แถบเคร องม อ Standard (มาตรฐาน) หร อคล กขวาท แถบเคร องม อใด ๆ แล วคล กท Tables and Borders (ตารางและเส นขอบ) Insert Table (แทรกตาราง) Draw Table (ตารางและเส นขอบ) การสร างตารางใน Word ท าได 3 ว ธ 1) สามารถสร างตารางโดยการวาด ซ งเหม อนก บการวาดร ป ค อใช เมาส ข ดลากเพ อให ได ขนาดและจ านวนเซลในตาราง เวลาวาดให เร มจากการวาดเส นขอบนอกของตาราง เส ยก อน แล วจ งลากเส นในตารางเพ อแบ งเป นแถวหร อคอล มภ 2) สร างตารางจากป ม Insert Table (แทรกตาราง) ซ งอย บนแถบเคร องม อมาตรฐาน เพ อใช เป นทางล ดส าหร บสร างตารางท ม ขนาดเท า ๆ ก นท กเซลได อย างรวดเร ว 3) สร างตารางด วยค าส ง ว ธ น เหมาะก บตารางท ม ขนาดใหญ มาก ๆ ซ งสามารถระบ จ านวน แถวหร อคอล มน ตามท ต องการได ต งแต แรก และก าหนดความกว างได พร อมก น 18

2 การสร างตารางด วยค าส ง 1) คล กในต าแหน งท จะสร างตาราง 2) เล อกเมน Table (ตาราง) Insert (แทรก) Table (ตาราง) ระบ จ านวนคอล มน ระบ จ านวนแถว Table (ตาราง) Insert (แทรก) Table (ตาราง) ก าหนดความ กว างของคอล มน 3) ระบ จ านวนคอล มน ในช อง Number of Columns (จ านวนคอล มน ) 4) ระบ จ านวนแถวในช อง Number of rows (จ านวนแถว) 5) ก าหนดความกว างของคอล มน โดย Fix column width (ความกว างคอล มน คงท ) ระบ ความกว างท แน นอนในช อง ด านหล ง ถ าเป น Auto (อ ตโนม ต ) ก จะแบ งความกว างเท าก นท กคอล มน AutoFit to contents (ปร บพอด อ ตโนม ต ก บเน อหา) กว างเท าก บเน อหาในเซล AutoFit to window (ปร บพอด อ ตโนม ต ก บหน าต าง) กว างเท าก บว นโดว ของเว บ บราวเซอร ถ าขนาดว นโดว ของบราวเซอร เล กลง ขนาดของตารางก จะเล กลงโดย อ ตโนม ต 6) คล ก OK (ตกลง) นอกจากน ย งสามารถปร บความกว างของคอล มน และความส งของแถวได อ กด วย โดยเล อน เมาส ไปย งจ ดท ต องการปร บขนาด แล วคล กลากเมาส ข นหร อลงเพ อปร บความกว างของคอล มน และความ ส งของแถวตามท ต องการ เพ มแถวหร อคอล มน การเพ มเซล แถว หร อคอล มน อาจใช ป ม Draw Table (วาดตาราง) วาดแบ งแถวหร อ คอล มน ท ม อย เด มออกเป น 2 แถวหร อคอล มน 19

3 เพ มแถวท ละแถว เพ มท ละหลายแถว 1) คล กเล อกท งแถวให เท าก บจ านวนแถวท จะเพ ม 2) คล กขวาแล วเล อก Insert Row (แทรกแถว) คล กเมาส ท ท ายแถวนอกตาราง จากน นกด Enter เพ อเพ มแถว กด Enter หร อ Tab ท ท ายแถว ส ดท ายเพ อเพ มแถวต อจากแถว ส ดท าย หร อเล อก Table (ตาราง) Insert (แทรก) Rows Above (แถวข างบน) เพ อ เพ มแถวเหน อแถวท เล อก แทรกแถวบน หร อล าง เพ มท ละหลายคอล มน หร อเล อก Table (ตาราง) Insert (แทรก) Rows Below (แถวข างล าง) เพ อ เพ มแถวใต แถวท เล อก 1) คล กเล อกท งคอล มน ให เท าก บจ านวนคอล มน ท จะเพ ม 2) คล กขวาแล วเล อก Insert Columns (แทรกคอล มน ) หร อเล อก Table (ตาราง) Insert (แทรก) Column to the Left (คอล มน ทางซ าย) เพ อเพ มคอล มน ด านซ ายของคอล มน ท เล อกไว หร อเล อก Table (ตาราง) Insert (แทรก) Column to the Right (คอล มน ทางขวา) เพ อเพ มคอล มน ด านขวาของคอล มน ท เล อกไว แทรกคอล มน ซ าย หร อขวา 20

4 ลบแถวหร อคอล มน การลบแถวจะเป นการลบแถวหร อคอล มน ของตาราง พร อมท งข อม ลท ม อย ออกไป 1) คล กลากเมาส ท ห วแถวหร อห วคอล มน เพ อเล อกแถวหร อคอล มน ท จะลบ 2) คล กขวา แล วเล อก Delete Rows (ลบแถว) เพ อลบแถว หร อ Delete Columns (ลบ คอล มน ) เพ อลบคอล มน แล วแต ว าในข นตอนท 1 เล อกลบแถวหร อคอล มน ส วนการลบข อม ลภายในตาราง ให เล อกข อความ เซล หร อเล อกท งแถวหร อคอล มน ไว ก อน แล วกดป ม Delete ข อความในเซล แถว หร อคอล มน ท เล อกไว จะถ กลบไป แต ตารางย งคงอย รวมเซล และแยกเซล ตาราง ม เคร องม อส าหร บการสร างตารางโดยเฉพาะ ค อ ตารางและเส นขอบ เคร องม อท กชน ดท แสดงบนหน าจอ เม อน า ต วช เมาส ช ท เคร องม อต วใด จะม ช อเคร องม อต วน น ๆ ปรากฏ Eraser (ยางลบ) รวมเซลด วยป ม ใช ป ม Eraser (ยางลบ) บนแถบเคร องม อ Tables and Borders (ตารางและเส นขอบ) เพ อ ลบเส นก นระหว างเซล แถว หร อท งคอล มน ซ งม ผลให เซล แถว หร อคอล มน ท อย ต ดก น ถ กรวมเข ามาไว เป น เซล แถว หร อคอมล มน เด ยวก น 1) คล กป ม Eraser (ยางลบ) บนแถบเคร องม อ Tables and Borders (ตารางและเส น ขอบ) 2) เมาส เปล ยนเป นร ปยางลบ ให คล กลากเมาส ไปตามเส นแนวตาราง แล วปล อยเมาส ข อม ลในเซลท ถ กลบเส นแนวตารางไป จะถ กน าไปรวมก บเซลท อย ต ดก นโดยอ ตโนม ต รวมเซลด วยค าส ง Merge Cells 1) เล อกกล มเซลท จะรวม 2) คล กขวาบนเซลท เล อกไว แล วเล อก Merge Cells (ผสานเซล)

5 แยกเซลด วยป ม Draw Table (วาดตาราง) 1) คล กป ม Draw Table (วาดตาราง) บนแถบเคร องม อ Table and Borders (ตารางและเส นขอบ) 2) เล อนเมาส ไปท ช องตารางท ต องการแบ ง แล วคล กลากวาดแบ งตารางออกมา แยกเซลด วยค าส ง Split Cells 1) คล กเมาส ในเซลท ต องการแยก Draw Table (วาดตาราง) 2) คล กขวาในเซลน น แล วเล อก Split Cells (แยกเซล) หร อคล กป ม Split Cells (แยกเซล) 3) ระบ จ านวนคอล มน ท จะแบ ง ถ าเป น 1 หมายถ งไม แบ ง 4) ระบ จ านวนแถวท จะแบ ง ถ าเป น 1 หมายถ งไม แบ ง 5) คล ก OK (ตกลง) 1 คล กเมาส ป มขวา เล อก Split Cells(แยกเซล) ระบ จ านวนคอล มน 4 ระบ จ านวนแถว ผลท ได ตกแต งตารางให สวยงาม ตารางส วนใหญ จะม แต ข อความและต วเลข ท าให ด แล วไม น าสนใจ การตกแต งด วยการต เส นแนวตาราง หร อใส ส พ นให ก บแต ละแถว จะช วยให อ านง ายและด สวยงามข น 22

6 แต งตารางอย างเร วด วย AutoFormat เล อกว าจะน าส วนใดไปใช ในตารางบ าง 1) คล กเมาส ท เซลใด ๆ ในตาราง 2) เล อกค าส ง Table (ตาราง) Table AutoFormat (ร ปแบบตารางอ ตโนม ต ) หร อคล ก ป ม Table AutoFormat (ร ปแบบตารางอ ตโนม ต ) บนแถบเคร องม อ Tables and Border (ตารางและเส นขอบ) 3) คล กร ปแบบของตารางจากช อง Format (ล กษณะตาราง) ซ งต วอย างของร ปแบบน น จะแสดงไว ด านล าง 4) คล กป มค าส ง Apply (น าไปใช ) เม อเล อกร ปแบบท ต องการได แล ว 4 เคร องม อตารางและเส นขอบ สามารถตกแต งตารางในส วนอ น ๆ ได อ ก เช น การใส ส พ น ตาราง, การใส ส เส นตาราง, การจ ดต าแหน งข อความในเซล, การปร บข อความเป นแนวต ง, การเร ยงล าด บ ข อม ลในตาราง, การค านวณค าในตาราง ซ งสามารถส งได จากแถบเคร องม อ 23

7 วาดตาราง ยางลบ ส เส นขอบ ล กษณะเส น น าหน กเส น เส นขอบนอก ผลรวมอ ตโนม ต ส แรเงา วาดตาราง แยกเซล ร ปแบบอ ตโนม ต เร ยงล าด บจากน อยไปหามาก เปล ยนท ศทางของข อความ จ ดต าแหน ง กระจายคอล มน ผสานเซล กระจายแถว เร ยงล าด บจากมากไปหาน อย สร างตารางซ อนในตาราง Word ต งแต ร น 2000 ข นมาจนถ ง 2003 ได เพ มความสามารถในการสร างตารางซ อนอย ภายในตารางอ กท ท งน เพ อสะดวกส าหร บผ ต องการจ ดหน าเอกสารท ซ บซ อน โดยตารางท ซ อนอย ใน ตารางจะม ค ณสมบ ต เหม อนก บตารางภายนอกท กอย าง โดยว ธ การสร างก เหม อนก บการสร างตารางท วไป ด งน 1) คล กเมาส ในเซลท ต องการสร างตารางไว ภายใน 2) คล กป ม Insert Table (แทรกตาราง) แล ว เล อกจ านวนตารางภายในตามต องการ ก จะได ตารางท ซ อนอย ภายในตาราง และ สามารถตกแต งได เหม อนตารางปกต สร างตารางเว ร กช ตจาก Excel นอกจากตารางของ Word เองแล ว ย งสามารถน าเข าตารางจาก Excel มาใช ในเอกสาร และย งใส ส ตรหร อฟ งก ช นค านวณต วเลขในแต ละเซลเหม อนก บการท างานก บ Excel โดยตรง อาจจะใช ใน กรณ ท ต องการสร างตารางต วเลขท ม การค านวณค าของต วเลขท ซ บซ อน ซ ง Word ไม สามารถท าได 1) คล กในต าแหน งท จะแทรกเว ร กช ต 2) คล กป ม Insert Microsoft Excel Worksheet (แทรก แผ นงาน Microsoft Excel) 3) คล กลากเล อกจ านวนแถวและคอล มน ของตารางท ต องการ 24

8 4) เว ร กช ตของ Excel ประกอบด วยคอล มน แถว และเซล คล ายก บตารางของ Word แต จะม ช อคอล มน และหมายเลขแถวก าก บอย กรอกข อม ล หร อสร างส ตรค านวณในเว ร ก ช ตท เห นได เหม อนท ส งใน Excel สร างส ตร 5) คล กนอกตารางเว ร กช ต เพ อกล บมาท เอกสารของ Word 6) ด บเบ ลคล กบนตาราง เพ อเข าไปร บแต งหร อแก ไขเว ร กช ต 25

รวมเซล และแยกเซล รวมเซลด วยป ม. รวมเซลด วยค าส ง Merge Cells. 1) คล กป ม Draw Table (วาดตาราง) บนแถบเคร องม อ

รวมเซล และแยกเซล รวมเซลด วยป ม. รวมเซลด วยค าส ง Merge Cells. 1) คล กป ม Draw Table (วาดตาราง) บนแถบเคร องม อ รวมเซล และแยกเซล ตาราง ม เคร องม อส าหร บการสร างตารางโดยเฉพาะ ค อ ตารางและเส นขอบ เคร องม อท กชน ดท แสดงบนหน าจอ เม อน า ต วช เมาส ช ท เคร องม อต วใด จะม ช อเคร องม อต วน น ๆ ปรากฏ Eraser (ยางลบ) รวมเซลด

More information

บทท 9 จ ดหน าเว บเพจด วยตาราง (Table)

บทท 9 จ ดหน าเว บเพจด วยตาราง (Table) บทท 9 จ ดหน าเว บเพจด วยตาราง (Table) ตาราง (Table)เป นส งท ท กคนร จ กก นด ซ งส วนใหญ จะใช เพ อนาเสนอข อม ลท เป นรายช อ หร อรายการของส งต างๆแต บนเว บเพจตารางย งม ประโยชน สาค ญอ กอย าง ค อใช สาหร บจ ดวางเลย

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม 1 การสร างเอกสารด วย Word 2007 Microsoft Word 2007 Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลคาท ม ประส ทธ ภาพส ง ด วยค ณสมบ ต รวมถ งเคร องม อใหม ๆ ท ถ ก ออกแบบมาสาหร บ Word 2007 ทาให เราสามารถสร างและจ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

Microsoft Excel 2007

Microsoft Excel 2007 1 Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel 2007 เป นโปรแกรมประเภทสเปรตช ต (spreadsheet) ม ล กษณะเป นตาราง เหมาะสาหร บเก บบ นท กข อม ลท เป นต วเลขลงในแต ละช องของตาราง หร อ เซล (Cell) เพ อนาข อม ลเหล าน นมาว

More information

ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1

ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 กระดาษค านวณ - Spreadsheet กระดาษ ค านวณ โปรแกรมกระดาษค านวณ หร อ Spreadsheet เป นโปรแกรมช

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

ใบความร เร อง สม ดงาน

ใบความร เร อง สม ดงาน ใบความร 6 เร อง สม ดงาน (Workbook) Microsoft Office Excel 2007 ----------------------------------------------- Microsoft Office Excel 2007 เป นโปรแกรมประเภทตารางทางาน หร อ สเปรดช ด (Spread Sheet) ม ล กษณะเป

More information

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ. [Type text] Page 1

การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ. [Type text] Page 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ ว ตถ ประสงค... 1 Microsoft Excel ค ออะไร... 1 ส งใหม ใน Microsoft Excel 2007... 2 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น

หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น เอกสารประกอบการอบรม ก จกรรมอบรมความร ด าน ICT เพ อส งเสร มความเท าเท ยม หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น โดย กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร www.equitable-society.com

More information

บทท 9 โปรแกรมการพ มพ เอกสาร

บทท 9 โปรแกรมการพ มพ เอกสาร บทท 9 โปรแกรมการพ มพ เอกสาร ไมโครซอฟเว ร ด เป นโปรแกรมท น ยมแพร หลายอย างมากในส าน กงาน เพราะเป น โปรแกรมท สามารถใช งานง าย และม ประส ทธ ภาพส ง และสามารถเร ยนร ได ง าย ทางบร ษ ท ไมโครซอฟต ได พ ฒนาโปรแกรมช

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level เอกสารประกอบการอบรม ความร เบ อต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007... 1 1. องค ประกอบของหน าต างโปรแกรม... 1 2. การเร ยกใช โปรแกรม

More information

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000)

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) ไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 (Microsoft Excel 2000) เป นโปรแกรมประย กต ท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณอ เล กทรอน กส (Spreadsheet หร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel 1 ใบความร ท 1 ประกอบโปรแกรมบทเร ยน เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel (คร งท 1) ว ชา คอมพ วเตอร รห สว ชา ง 22206 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2... 1. มาร จ กก บ Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information