การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate

Size: px
Start display at page:

Download "การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate"

Transcription

1 การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate สว สด ป ใหม 2555 ค ะ เม อป ท แล ว เราได พ ดถ ง ถ งเวลาของ e-learning แล วหร อย ง บางหน วยงานหร อบางท านอาจม ข อสร ปหร อม ค าตอบแล ว ส าหร บฉบ บน จะกล าวถ งการสร างบทเร ยน e-learning ด วยโปรแกรม Adobe Captivate โปรแกรมน จ ดว าเป นโปรแกรมท ค อนข างสมบ รณ แบบส าหร บการจ ดท า e-learning ก นเลยท เด ยว ท านสามารถด รายละเอ ยดเพ มเต มหร อทดลองใช โปรแกรมน ได ท โปรแกรมน ม ข อด หลายประการซ งท าให การท างานหร อม การใช งานท ไม ย งยากหลายประการ โดยสามารถสร างบทเร ยนหร อส อเร ยนร ประเภทม ลต ม เด ยได อย างง ายดาย สร างบทเร ยนโดยการจ บ หน าจอภาพ (Screen Capture Movie) และอ ดเส ยงบรรยายประกอบได เหมาะส าหร บการน าไปใช เป นส อการเร ยนการสอน ท งน สามารถสร าง แบบทดสอบได ง าย และม แบบทดสอบให เล อกได หลายร ปแบบ เม อสร าง บทเร ยนเร ยบร อยแล ว โปรแกรมสามารถส งออกไฟล ได หลายร ปแบบ อาท เช น ไฟล Flash Movie File (.swf), ไฟล HTML File (.html) หร อ ไฟล EXE File (.exe) ไฟล น สามารถน าไปใช แบบ Stand alone ค อ การแสดงผลท เคร องผ เร ยนโดยไม ต องต ดต งโปรแกรม Adobe Captivate และ zip file

2 มาลองสร างบทเร ยนง ายๆ ก นเถอะ ส าหร บคร งน เราจะสร างบทเร ยนเก ยวก บการแปลงไฟล Microsoft Word เป นไฟล PDF โดยม ข นตอนด งน 1. เป ดโปรแกรม Adobe Captivate 2. ระบบแสดงหน าบร หารด งภาพด านล าง ภาพท 1 ภาพหน าบร หาร 3. คล กป ม Record or create a new project 4. ระบบแสดงหน า New project options ภาพท 2 ภาพหน า New project options

3 5. คล กเล อกร ปแบบ Full screen และคล กป ม OK 6. ระบบแสดงหน าต าง Record ด งภาพ ภาพท 3 ภาพหน า Record 7. คล กป ม Record 8. ระบบจะเร มท างานท นท ท เร มการจ บหน าจอไปตามการคล กเมาส ตามต วอย างท เราจะ สร างบทเร ยนเก ยวก บการแปลงไฟล น น เช น ไฟล Microsoft word ท เราจะสร าง บทเร ยนข นมา (ด งภาพ) ภาพท 4 แสดงไฟล ท ต องการสร างบทเร ยน

4 9. ด าเน นการแปลงไฟล โดยคล กเมาส ไปท ป ม Office Button และเล อนเมาส มาท Save as และเล อกประเภทเป น PDF or XPS ด งภาพ ภาพท 5 แสดงการแปลงไฟล

5 10. ระบบแสดงหน าจอ Publish as PDF or XPS ด งภาพ ภาพท 6 แสดงหน าจอ Publish as PDF or XPS 11. เล อกสถานท เก บไฟล PDF ตามต องการ เช น เล อกท Desktop และคล กป ม Publish 12. จากน นระบบจะด าเน นการแปลงไฟล ด งภาพ ภาพท 7 แสดงไฟล PDF

6 13. หากบทเร ยนท ต องการจบลงแล วให คล กท icon ของโปรแกรมท Taskbar (ด านล างของ หน าจอ) ภาพท 8 แสดง Taskbar 14. ระบบจะหย ดหร อจบการจ บหน าจอ (ด งภาพ) 15. คล กป ม OK 16. ระบบจะแสดงหน าจอให ต งช อไฟล ภาพท 9 แสดงการจบของการจ บหน าจอ ภาพท 10 แสดงหน าจอ Save Project Files

7 17. เม อต งช อไฟล เร ยบร อยแล ว คล กป ม OK 18. จากน น ระบบจะแสดงไฟล ในร ปแบบของไฟล Captivate โดยแสดงเป น Slide ตามท ได จ บหน าจอด งภาพ ท านสามารถแก ไขหร อปร บระยะเวลาได ตามท ต องการ ภาพท 11 แสดงไฟล Captivate

8 19. การแก ไข Caption ให ด บเบ ลคล กท Slide ท ต องการ เช น ด บเบ ลคล กท Slide ท 1 และด บเบ ลคล กท Caption (ท ล กศรช ) ภาพท 12 การแก ไข Slide

9 20. ระบบแสดงหน าต าง Caption ด งภาพ ภาพท 13 การแก ไข Caption 21. เม อแก ไขข อความตามต องการแล ว คล กป ม OK ภาพท 14 หล งจากการแก ไข Caption แล ว

10 22. การบ นท กเส ยงประกอบ ภาพท 15 หน าจอโปรแกรม 23. คล กป ม Audio (และเล อกเมน ย อย Record this Slide) เพ อบ นท กเส ยง บ นท กเส ยงจบ แล วคล กป มน ภาพท 16 แสดงหน า Record Audio

11 24. หากพร อมท จะบ นท กเส ยง ให คล กป ม Record ระบบจะแสดงหน าจอให ทดสอบเส ยง ก อน (ด งภาพ) ภาพท 17 แสดงหน าจอทดสอบเส ยง Calibrate audio input 25. คล กป ม OK เม อบ นท กเส ยงจบแล ว 26. การบ นท กไฟล เม อท างานเสร จเร ยบร อยแล ว คล กป ม File >> Save ระบบจะบ นท ก และจ ดเก บไฟล ในร ปแบบ.cp ข นตอนส ดท ายก ค อการ publish หร อการจ ดเก บไฟล ใน ร ปแบบอ น เช น ไฟล Flash, ไฟล html, ไฟล exe เป นต น 27. คล กป ม Publish ภาพท 18 หน าจอโปรแกรม

12 28. ระบบแสดงหน าจอภาพด านล าง หากเล อกตามท ระบบต งค าไว (ไม ต องเล อกอะไร เพ มเต ม) คล กป ม Publish ภาพท 19 หน าจอ Publish 29. เม อระบบท าการจ ดเก บไฟล เร ยบร อยแล ว ระบบจะแสดงหน าจอ (ด งภาพ) ให คล กป ม Close ภาพท 20 หน าจอ Publish progress 30. เท าน ระบบจะสร างไฟล เพ มเต ม เช น.htm,.swf เป นต น ซ งเป นไฟล ท สามารถน าไปวาง ได ท ระบบ e-learning หร อเว บไซต การเร ยนร ของท านได ต อไป สร ป การสร างบทเร ยน e-learning ด วยโปรแกม Captivate น นไม ใช เร องยากเลย ด วยเพราะ โปรแกรมน จ ดเป นโปรแกรมช นน าของอ ตสาหกรรม e-learning ม การใช งานท ง าย ไม ซ บซ อน การ ท างานอย างรวดเร ว สามารถการสร างบทเร ยนและการทดสอบได อย างง ายดาย ท านพร อมท จะลองใช โปรแกรมน หร อย ง...สว สด ป ใหม 2555 ขอให ท กท านม ความส ขและโชคด ตลอดป ค ะ...

ค ม อการใช Adobe Captivate 3

ค ม อการใช Adobe Captivate 3 17 ค ม อการใช Adobe Captivate 3 อ.เสกสรรค ส วรรณส ข โรงเร ยนบ านศ ภช ย www.b-spc.ac.th 18 Adobe Captivate 3.0 ป จจ บ นส อเร ยนร หร อส อการนาเสนอม ร ปแบบท หลากหลาย ท งส อแบบข อความ ร ปภาพ เส ยง ภาพเคล อนไหว

More information

ค ม อการใช Adobe Captivate 4

ค ม อการใช Adobe Captivate 4 ก ค ม อการใช Adobe Captivate 4 สมยงค จ นทร งาม ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม ข ค าน า ในป จจ บ นเทคโนโลย คอมพ วเตอร และอ นเทอร เน ตได พ ฒนาเต บโตอย างรวดเร ว และได ก าวมา เป นเคร องม อช นส าค ญท เปล

More information

โดย มาสเตอร ผด งศ กด แสงสวงค ม สท พวรรณ วงศ เว ยน หน วยงานศ นย คอมพ วเตอร ฝ ายส าน กผ อ านวยการ

โดย มาสเตอร ผด งศ กด แสงสวงค ม สท พวรรณ วงศ เว ยน หน วยงานศ นย คอมพ วเตอร ฝ ายส าน กผ อ านวยการ โรงเร ยนอ สส มช ญธนบ ร ค ม อ การใช งานโปรแกรม Adobe Captivate 5.0 โดย มาสเตอร ผด งศ กด แสงสวงค ม สท พวรรณ วงศ เว ยน หน วยงานศ นย คอมพ วเตอร ฝ ายส าน กผ อ านวยการ 1 Adobe Captivate 5.0 ป จจ บ นส อเร ยนร

More information

การผล ตส อ E-learning แบบ Interactive ด วย Adobe Captivate

การผล ตส อ E-learning แบบ Interactive ด วย Adobe Captivate ด วย Adobe Captivate * ป จจ บ นส อเร ยนร หร อส อการนำเสนอม ร ปแบบท หลากหลาย ท งส อแบบข อความ ร ปภาพ เส ยง ภาพเคล อนไหว ส อม ลต ม เด ย ท บรรจ อย ในแผ นซ ด หร อเผยแพร ผ านทางอ นเทอร เน ต ซ ง โปรแกรม ท นำมาสร

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

CHAPTER 02 :: การใช งานโปรแกรมเบ องต น

CHAPTER 02 :: การใช งานโปรแกรมเบ องต น CHAPTER 02 :: การใช งานโปรแกรมเบ องต น การใช งานโปรแกรมเบ องต น หล งจากร จ กก บส วนประกอบต างๆ ท ส าค ญบนหน าจอของโปรแกรม Flash CS3 ไปแล วอย างคร าวๆ เร ม จากการสร างภาพเคล อนไหวแบบง ายๆ เพ อให ค ณมองเห

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ

าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ ค ม อการใช งานระบบ E-Learning ส าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ E-Learning การเข าส ระบบ E-Learning ผ านระบบ LMS ของศ นย การศ กษาท วไปและการเร ยนร ทาง อ เล กทรอน กส ม ข นตอนด งน 1. เป ดโปรแกรม Web browser

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

หน า การต ดต งโปรแกรม

หน า การต ดต งโปรแกรม สารบ ญ การต ดต งโปรแกรม Adobe Presenter 1-4 การใส ไฟล ภาพเคล อนไหวจากกล องว ด โอ การ convert ไฟล จากกล องว ด โอเพ อน ามาต ดต อ 5-8 การต ดต อไฟล ว ด โอเพ อน าเข า Microsoft PowerPoint 9-16 การ convert ไฟล.avi

More information

ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส มา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา

ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส มา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา 1 ค ม อการใช งานบทเร ยนออนไลน แบบเว บเควสท เร องโรคท ท าให คนไทยเส ยช ว ต รายว ชาส ขศ กษา(เพ มเต ม) ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส

More information

ค ม อการใช Adobe Captivate 4

ค ม อการใช Adobe Captivate 4 ค ม อการใช Adobe Captivate 4 โดยคร ดรณ จ ร ณ ประว งญาณว ฒน โรงเร ยนส นกาแพง จ งหว ดเช ยงใหม 2 ค ม อการใช Adobe Captivate 4 ความเป นมาของ Captivate Robo Demo ค อช อของซอฟต แวร สร างบทเร ยนเช งโต ตอบ สร

More information

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 ใบความร หน วยการเร ยนร ท 2 การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 การเร ยกใช โปรแกรม 1. คล ก ป ม Start > All Programs > Adobe Dreamweaver CS5 2. จากน นเข าส หน าจอโปรแกรม ส วนประกอบของ Welcome Screen จะแบ งเป น

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail

ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail เคร อข ายไฮเทคเพ อการศ กษา ส การเร ยนร ท ท นสม ย จ ดทาโดย สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ขอต อนร บส MSU Live Mail MSU Live Mail ค อกล มของบร การออนไลน ท ไมโครซอฟท

More information

เอกสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาศ กยภาพด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ARC IT MAN)

เอกสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาศ กยภาพด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ARC IT MAN) เอกสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาศ กยภาพด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ARC IT MAN) 11 1 เร ยบเร ยงโดย นายธ รย ทธ บาลชน ภารก จด านเทคโนโลย สารสนเทศและส อโสตท ศน กล มภารก จส งเสร มการเร ยนร สาน กว ทยบร

More information

ร จ กก บเว บเพจ ใช ข อความเป นล งค ใช ร ปภาพเป นล งค

ร จ กก บเว บเพจ ใช ข อความเป นล งค ใช ร ปภาพเป นล งค 9 เว บเพจบน Excel นอกเหน อการสร างจดหมาย รายงานท วไปแล ว Excel ย งม ความสามารถในการสร างเอกสารแบบเว บเพจ (Web Page) ท ใช แสดงบนอ นเทอร เน ตได อย างง ายและสวยงาม ไม แพ โปรแกรมจ ดหน าเว บเพจใดๆไม ว าจะเป

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 สารบ ญ เทคน คการจ ดท าเอกสารอย างม ออาช พ ด วย Microsoft

More information

ค ม อการใช เว บการจ ดการความร

ค ม อการใช เว บการจ ดการความร ค ม อการใช เว บการจ ดการความร โดย คณะกรรมการจ ดการความร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ฯ มหาว ทยาล ยอ สลามยะลา ประจาป 2554 คานา ค ม อการการใช งานเว บการจ ดการความร ฉบ บน จ ดท าข นเพ อสร างความร ความเข าใจและให

More information

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน (อ.แต ก) การเป ดโปรแกรม BFM 3604 ก อนใช งานโปรแกรมต องเป ดโปรแกรม Microsoft Project 2010/2007 ข นมาก อน โดย

More information

Adobe Captivate 3 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม. ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม

Adobe Captivate 3 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม. ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 0 ค ม อการใช Adobe Captivate 3 สมยงค จ นทร งาม ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 1 Adobe Captivate 3.0 ป จจ บ นส อเร ยนร หร อส อการน าเสนอม ร ปแบบท หลากหลาย

More information

การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส. e-book

การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส. e-book การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส e-book การสร างเว บเพจและหน งส ออ เล กทรอน กส 2 "Ncesoft Flip Book Maker" เป นซอฟต แวร ท ใช ในการสร างหน งส ออ เล กทรอน กส โดยสามารถน า ไฟล เอกสารแบบ PDF ท ม อย มาแปลงเป นหน

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office PowerPoint 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office PowerPoint 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา สารบ ญ การสร างและตกแต งร ปภาพให เป นอ ลบ ม 2 การแก ไขอ ลบ มภาพท สร างไว 3 การสร างสไลด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Adobe Presenter 7 Page 1 สารบ ญ

ค ม อการใช งานโปรแกรม Adobe Presenter 7 Page 1 สารบ ญ ค ม อการใช งานโปรแกรม Adobe Presenter 7 Page 1 สารบ ญ 1. แนะน าโปรแกรม Adobe Presenter... 3 2. การต งค าข อม ลผ น าเสนอด วยเมน Preferences... 4 3. การต งค าการน าเสนอด วยเมน Setting... 7 3.1 Appearance

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บเมน ค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร สารบ ญ เน อหา หน า 1. ว ธ สร างบทเร ยน 1-3 2. ลงทะเบ ยนให น กเร ยน 4-7 3. ว ธ เพ มข อสอบเข าคล ง 8-28

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

STUDENT LOAN FUND ส าหร บสถานศ กษา

STUDENT LOAN FUND ส าหร บสถานศ กษา กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา (กยศ.) STUDENT LOAN FUND ส าหร บสถานศ กษา กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา เลขท 63 ซ.ทว ม ตร ถนนพระราม9 เขตห วยขวาง กร งเทพมหานคร 10310 โทร 02-610-4888 http://www.studentloan.or.th

More information

กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา (กยศ.) STUDENT LOAN FUND

กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา (กยศ.) STUDENT LOAN FUND กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา (กยศ.) STUDENT LOAN FUND ส าหร บสถานศ กษา กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา เลขท 63 ซ.ทว ม ตร ถนนพระราม9 เขตห วยขวาง กร งเทพมหานคร 10310 โทร 02-610-4888 http://www.studentloan.or.th

More information