ว ธ การใช จากเว บไซต Gmail

Size: px
Start display at page:

Download "ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail"

Transcription

1 ว ธ การใช จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail โดยคล กไปย งข อความ สม ครเข าใช งาน Gmail ด งภาพ 3. จะเข าส ข นตอนสร างบ ญช ให ป อนข อม ลจนครบท กช อง ซ งม เน อหาด งน 3.1 ช อ สก ล ให ใส ช อของเรา และสก ลตามลาด บ ต วอย างเช น John Smith 3.2 ช อการเข าส ระบบท ต องการ ในท น หมายถ งช ออ เมล ท เราจะต งข นใหม โดยใช เคร องหมายพ เศษได เฉพาะจ ด (.) และต งช อท ค ดว าไม ม คนใช ช อน นๆ แล วเช น summer โดยไม ต ด านหล ง หล งจากใส ช อการเข าส ระบบแล ว ให คล กท ป ม ตรวจด ว าม หร อไม เพ อตรวจสอบว าม ผ ใช งานช อท เราต งข นแล วหร อไม ถ า ไม ม ให ป อนข อ 3.3 ต อไป 3.3 รห สผ าน และ กรอกรห สผ านอ กคร ง รห สผ านหมายถ ง รห สท ใช ในการเข าถ งเพ อใช งานอ เมล ของเราได โดยรห สน ควรเป นความล บท ทาการเดาได ยากเช น sfxa12e5 โดยท ต องเป นรห สท ม ไม ต ากว า 8 ต วอ กษร โดยป อนเหม อนก นท ง 2 ช อง 3.4 คาถามด านความปลอดภ ย ค อคาถามท จะทาให เราทราบรห สผ านของเราเองในกรณ ล ม ซ ง gmail จะให เล อกคาถาม 4 คาถามหร อหากต องการต งคาถามเองก ให เล อกท เข ยน คาถามของฉ นเอง ด งภาพ

2 2 และใส คาตอบตามความเป นจร งเพ อป องก นการล มคาตอบของต วเราเอง 3.5 อ เมลรอง หมายถ ง อ เมล ท เราเคยใช มาก อน ท งน หากม ป ญหาเก ยวก บการใช รห สผ าน หร อป อนรห สผ านไม ถ กต องระบบจะทาการส งรห สผ านไปย งเมล รองของเราได ท นท แต หากว าเราย งไม เคยใช เลย แนะนาให ว างเอาไว ไม ต องใส อะไร 3.6 ตาแหน ง หมายถ งท ต งของประเทศท เราอย ในท น ไม ต องเปล ยนเน องจากค าปกต จะต ง ไว ท ประเทศไทย (ในกรณ ใช คอมพ วเตอร ท ต งค าเป นภาษาไทย) 3.7 การตรวจสอบคา เป นระบบป องการความปลอดภ ยในการสม ครหลายๆ คร งเพ อ ป องก นการล มของเว บไซต ตรงน ให เราป อนข อความตามท เรามองเห น หากไม สามารถ มองเห นได หร อไม แน ใจว าม ต วอะไรบ างให คล กไปย งป มร ป ซ งจะช วยให ค ณฟ งเส ยง ของภาพท แสดงได ด งภาพต วอย าง 3.8 ป มยอมร บการใช บร การ ให เราทาการอ านข อตกลง หร อเล อนแถบ scroll bar ท ข าง ข อความการยอมร บใช งานลงจนส ดเส ยก อน แล วจ งกดป ม 4. หล งจากบ ญช สามารถเป ดใช งานได แล ว ระบบข นข อความ ขอแสดงความย นด ก บเรา หล งจากน นให เราคล กไปย งข อความ ฉ นพร อมแล ว-ไหนล ะบ ญช ของฉ น 5. เม อคล กย งข อความ ฉ นพร อมแล ว-ไหนล ะบ ญช ของฉ น ระบบจะเปล ยนหน าเว บไปย ง ต วเล อกเพ อท จะใช งาน gmail ว าเราต องการบ นท กประว ต การแชทของเราด วยหร อไม ให เล อก บ นท กประว ต การแชท หากต องการบ นท กไว อ านเม อม การแชทผ านหน าจออ เมล และ อย างบ นท กประว ต การแชท หากไม ต องการบ นท กไว อ าน แล วคล กไปย งป ม เพ อเข าใช งานอ เมล เราต อไป..

3 3 การเข าระบบ การส งอ เมล และการแนบไฟล ข อม ลเพ อส งไปย งผ ร บ 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ ท Address Bar ของ โปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการป อนช อผ ใช และรห สผ าน ซ งในท น หมายถ งช ออ เมล ของเราน นเอง โดยไม ต อง ลงไปด วย เช น summer รห สผ าน เป นต น แล วทา การกดป ม จากน นรอส กคร จะเข าส หน าหล กขอเมล gmail ด งภาพ 3. หากต องการเข ยนเมล และส ง ไปย งผ ใช เมล คนอ นๆ สามารถทาได โดยคล กไป ย งเมน เข ยนจดหมาย ด านซ ายของหน าจอ ด งภาพ แล วป อนท อย (อ เมล ) ของผ ร บท ช อง ถ ง จากน นป อน ห วเร อง ท เราจะส งไปย งผ ร บเพ อท ผ ร บจะสามารถทราบว าเป นเร อง

4 4 เก ยวก บอะไร จากน นพ มพ ข อความลงในช องด านล าง ซ งหน าตาจะคล ายก บ MS-Word ท ใช พ มพ งานท วไปน นเอง 4. หากต องการแนบเอกสารต างๆ เช น ภาพ เอกสาร Word Excel หร ออ นๆ เพ อส งไปย ง ผ ร บ ให คล กป ม แนบไฟล Gmail จะข น dialog brows เพ อให เราเล อกข อม ลท จะแนบ ด งภาพ ซ งเหม อนก บการเป ดข อม ลใน MS-Word หร อ Excel น นเอง เม อเล อกข อม ลท จะส งเสร จให กดป ม Open เพ อเล อกแนบไฟล ไปย งเมล ท เรากาล ง สร างอย ขณะน น และจะม ช อของข อม ลน นๆ ปรากฏอย บนอ เมล ท เรากาล งสร างอย น นเอง 5. เม อเราใส ข อม ลต างๆ จนครบสมบ รณ แล วต องการท จะส งเมล น ให เราคล กท ป ม เพ อทาการส งเมล ฉบ บน หล งจากส งเสร จส นจะม ข อความสถานะของ การส งบอกว าทาการส งแล ว ด งภาพ

5 5 การเป ดอ านจดหมาย ตอบจดหมาย พ มพ เน อหาจดหมายทางเคร องพ มพ และการส งต อไปย งเพ อนคนอ นๆ 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ ท Address Bar ของ โปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) และทาการเข าระบบจดหมาย 2. เม อม จดหมายส งเข ามาย งอ เมล ของเรา จะม ช อของผ ส ง ห วข อท ส งมาถ งเรา รวมท ง เน อหาต วอย างอ กเล กน อย ด งภาพ ซ งเราจะส งเกตได ว า จดหมายใหม จะม แถบส ขาวคาดอย น นเอง 3. เราสามารถอ านจดหมายด งกล าวโดยการคล กไปย งช อของผ ส ง หร อห วข อท ผ ส งส งมา ด งภาพ จะส งเกตได ว า หากม เอกสารท แนบมาด วย gmail จะแสดงช อของเอกสารน นๆ ให ทราบ รวมท งขนาดของเอกสาร ด วย หากต องการเป ดด โดยอ านเป นระบบ HTML (แสดงผ านเว บไซท ) ให คล กไปย งข อความ ด เป น HTML และหากต องการดาวโหลด มาเก บไว ในเคร องบ นท ก ก ทาได โดยการคล กไปย งข อความ ดาวน โหลด น นเอง 4. ในกรณ ท เราต องการอยากพ มพ จดหมายน ออกทางเคร องพ มพ ของเรา สามารถทาได โดยคล กไปย งม มด านขวาของหน าอ เมล ด งภาพ

6 6 และท น คล กท น จากน นเล อกข อความ พ มพ จากเมน ท ปรากฏข นมา gmail จะทาการเป ดหน าต างใหม เพ อทาการพ มพ เน อหาในอ เมล ฉบ บน นๆ ด งภาพ จากน นคล กป ม Print เพ อทาการพ มพ ออกทางเคร องพ มพ หากต องการส งเมล ฉบ บน ไปย งเพ อนๆ คนอ นๆ สามารถทาได โดยคล กท ม มขวาบนของเมล (จาก ข อ 4) และคล กท ส งต อ เพ อส งต อเพ อนคนอ นๆ หล งจากคล กแล วจะได ด งภาพ ซ งเราสามารถพ มพ ช อเมล เพ อนๆ ลงในช อง ถ ง แล วใช อ กขระ comma (,) ค นหากต องการส งไปย ง เพ อนหลายๆ คน เช น เป นต น แล วคล กท ป ม ส ง ก สามารถส งไปย ง เพ อนคนอ นๆ ได 5.

7 เว บไซต อ างอ ง 7

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา MICROSOFT (THJAILAND) LTD. 02-257-4938 A-JAROEK@MICROSOFT.COM สารบ ญ การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 2 1. เข าเว บไซด https://login.microsoftonline.com...

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010 1 Microsoft Publisher 2010 Publisher ค ออะไร Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส งพ มพ ท ม ล กษณะการใช งานได ง ายและรวดเร วในการสร างส อส งพ มพ อย างม ออาช พ ด วย Publisher ม ความสามารถในการสร าง การออกแบบ

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information