การใช งาน Microsoft Word 2013

Size: px
Start display at page:

Download "การใช งาน Microsoft Word 2013"

Transcription

1 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

2 สารบ ญ 1) การต งค าหน ากระดาษ (Page Setup) ด วยว ธ ล ด ) การเปล ยนหน วยว ดสาหร บการต งค าหน ากระดาษ ) การต งก นหน าและก นหล ง ) การต งแท บแบบต างๆ ) การจ ดการข อความในเอกสาร ) การกาหนดห วข อ ) การแทรกร ปภาพและจ ดการร ปภาพ ) การแทรกและจ ดการร ปทรงอ สระ ) การแทรกตารางและจ ดการข อม ลในตาราง ) การแทรกแผนภ ม และแก ไขข อม ลในแผนภ ม (1)

3 (1) การใช งาน Microsoft Word ) การต งค าหน ากระดาษ (Page Setup) ด วยว ธ ล ด 1.1) เล อนต วช เมาส ไปท บร เวณแถบบรรท ดของเอกสาร แล วให ทาการ แดรกเมาส (Double Click) แดรกเมาส (Double click) 1.2) ปรากฏหน าต างการต งค าหน ากระดาษ ปรากฏหน าต าง ต งค า หน ากระดาษ Double click เมาส บร เวณแถบบรรท ด

4 (2) 2) การเปล ยนหน วยว ดสาหร บการต งค าหน ากระดาษ 2.1) คล กเล อกเมน ไฟล (File) คล กเล อกเมน ไฟล (File) 2.2) ในหน าต างข อม ล ให คล กท ต วเล อก (Option) คล กเล อกคาส ง ต วเล อก (Option) 2.3) เม อปรากฏหน าต าง ต วเล อกของ Word (Word Option) แล วคล กเล อกท เมน ข นส ง (Advance) 2.4) เล อกหน วยว ดเป น เซนต เมตร (Centimeter) จากน นคล กป ม ตกลง (OK) เพ อป ดหน าต าง เล อกเมน ข นส ง (Advance) เล อกหน วยว ดเป น เซนต เมตร (Centimeter)

5 (3) 3) การต งก นหน าและก นหล ง 3.1) การต งก นหน า ในส วนของก นหน าจะประกอบด วย เย องบรรท ดแรก และ เย องซ าย ด งน 3.1.1) คล กให เคอร เซอร (Cursor) อย หน าข อความบรรท ดแรกของย อหน า (Paragraph) เคอร เซอร หน าข อความ 3.1.2) แดรกเมาส ท ป ม เย องบรรท ดแรก แล วลากไปไว ระยะท ต องการ แดรกเมาส (คล กเมาส ค าง) ท ป ม เย องบรรท ดแรก 3.1.3) จะพบว าม เฉพาะข อความในบรรท ดแรกของย อหน า (Paragraph) ท ถ กจ ดให ม การย อหน า หร อเย องไปทางด านขวา และถ าหากม การ Enter ข นบรรท ดใหม เคอร เซอร (Cursor) จะอย ในตาแหน งย อหน าท กาหนดไว เช นก น เคอร เซอร (Cursor) ในบรรท ด ใหม หล งจากท ม การ Enter

6 (4) 3.1.4) คล กให เคอร เซอร (Cursor) อย ในบร เวณข อความ จากน นแดรกเมาส ท ป ม เย องซ าย จะพบว าข อความทางด านซ ายม อของบรรท ดอ นๆ ในย อหน า (Paragraph) จะเล อนตาม ตาแหน งของ เย องซ าย ด วยเช นก น แดรกเมาส (คล กเมาส ค าง) ท ป ม เย องซ าย 3.2) การต งก นหล ง 3.2.1) คล กให เคอร เซอร (Cursor) อย ในบร เวณข อความ จากน นแดรกเมาส ท ป ม เย องขวา จะพบว าข อความทางด านขวาม อในย อหน า (Paragraph) จะเล อนตามต าแหน งของ เย อง ขวา ด วยเช นก น แดรกเมาส (คล กเมาส ค าง) ท ป ม เย องขวา 3.2.2) หากม การ Enter และพ มพ ข อความในบรรท ดใหม ก จะพบว า ก นหน าและก นหล งจะถ ก กาหนดไว ในระยะเด ยวก บย อหน า (Paragraph) ก อนหน าน น

7 (5) 4) การต งแท บแบบต างๆ 4.1) คล กท ป มกาหนดแท บ ท อย ทางด านซ ายของหน าเอกสาร คล กป มกาหนดแท บ 4.2) คล กกาหนดต าแหน งของแท บบนแถบบรรท ดด านบนของหน าเอกสาร จากน นก กดป ม Tab บน ค ย บอร ด เพ อไปย งตาแหน งของแท บและท าการพ มพ ข อความลงไป โดยการแสดงผลของแท บแต ละ แบบจะม ด งน 4.1.1) แท บซ าย (Left Tab) ข อความทางด ายซ ายจะถ กจ ดให ตรงก น 4.1.2) แท บขวา (Right Tab) ข อความทางด ายขวาจะถ กจ ดให ตรงก น

8 (6) 4.1.3) แท บก งกลาง (Center Tab) ข อความจะถ กจ ดให อย ก งกลางของแท บ 4.1.4) แท บจ ดทศน ยม (Decimal Tab) 4.1.5) แท บแถบ (Bar Tab) 4.1.6) การยกเล กแท บ (1) Double click ตาแหน งท กาหนดแท บ บนแถบบรรท ด (2) เม อปรากฏหน าต าง แท บ คล กป ม ล าง หร อ ล างท งหมด (3) จากน นคล กป ม ตกลง เพ อป ดหน าต าง

9 (7) 5) การจ ดการข อความในเอกสาร 5.1) การจ ดวางข อความ 5.1.1) แดรกเมาส เล อกข อความท ต องการจ ด โดยการทาไฮไลท (ทาแถบส คล มข อความ) 5.1.2) คล กป มการจ ดข อความบนแถบร บบอน ย อหน า ป มเคร องม อการจ ดวาง ข อความ ป มเคร องม อการจ ด ระยะห างบรรท ดและย อหน า จ ดข อความช ดซ าย จ ดข อความให อย ก งกลางหน ากระดาษ จ ดข อความช ดขวา จ ดแนวข อความให เต มบรรท ด (เหมาะสาหร บภาษาอ งกฤษ) จ ดแนวข อความให เต มบรรท ด (เหมาะสาหร บภาษาไทย) คล กป มคาส ง ไฮไลท ข อความ

10 (8) 5.2) การกาหนดระยะห างระหว างบรรท ดและย อหน า 5.2.1) แดรกเมาส เล อกข อความท ต องการจ ด โดยการทาไฮไลท (ทาแถบส คล มข อความ) 5.2.2) คล กป ม การจ ดระยะห างบรรท ดและย อหน า บนแถบร บบอน ย อหน า 5.2.3) เล อกคาส ง ต วเล อกระยะห างบรรท ด 5.2.4) ปรากฏหน าต าง การย อหน า ให ทาการก าหนดระยะห างบรรท ด 5.2.5) เม อก าหนดเสร จแล วคล กป ม ตกลง (OK) ป มคาส ง การจ ดระยะห างบรรท ดและย อหน า.. คล กเล อกคาส ง ต วเล อกระยะห างบรรท ด.. กาหนดระยะห าง

11 (9) 5.3) การตกแต งข อความ 5.3.1) แดรกเมาส เล อกข อความท ต องการตกแต ง โดยการทาไฮไลท (ทาแถบส คล มข อความ) 5.3.2) เล อนต วช เมาส ไปท แถบร บบอน ฟอนต 5.3.3) เล อกป มคาส งบนแถบร บบอน กาหนด ฟอนต และ ขนาดฟอนต กาหนด ร ปแบบฟอนต เช น ต วหนา ต วเอ ยง และ ข ดเส นใต กาหนด ส ฟอนต 5.4) การใช Format Painter 5.4.1) คล กเมาส บร เวณข อความต นแบบเพ อให เคอร เซอร ปรากฏ 5.4.2) เล อนต วช เมาส ไปท แถบร บบอน คล ปบอร ด 5.4.3) เล อกป มคาส ง ต วค ดวางร ปแบบ 5.4.4) แดรกเมาส เล อกข อความท ต องการเปล ยนร ปแบบ โดยการทาไฮไลท (ท าแถบส คล มข อความ) เล อกคาส ง ต วค ดวางร ปแบบ ดฟอนต คล กให เคอร เซอร ปรากฏ บร เวณข อความต นแบบ ไฮไลท ข อความท ต องการเปล ยนร ปแบบ ร ปแบบข อความถ กเปล ยนตาม แบบของข อความต นฉบ บ

12 (10) 5.5) การกาหนดคอล มน (Column) 5.5.1) แดรกเมาส เล อกข อความท ต องการแบ งคอล มน โดยการทาไฮไลท (ทาแถบส คล มข อความ) 5.5.2) เล อกเมน เค าโครงหน ากระดาษ 5.5.3) เล อนต วช เมาส ไปท แถบร บบอน ต งค าหน ากระดาษ 5.5.4) เล อกป มคาส ง คอล มน จากน นคล กท คาส ง คอล มน เพ มเต ม.. ป มคาส ง คอล มน เล อกคาส ง คอล มน เพ มเต ม.. ไฮไลท ข อความท ต องการแบ งคอล มน 5.5.5) ในหน าต าง คอล มน ให ทาการกาหนด จานวนคอล มน, ความกว างของคอล มน 5.5.6) ในกรณ ท ต องการให ปรากฏเส นค นระหว างคอล มน ให คล กท ช อง เส นค นระหว างคอล มน 5.5.7) เม อก าหนดค าต างๆ เสร จเร ยบร อยแล ว คล กป ม ตกลง (OK) เพ อป ดหน าต าง เล อกจานวนคอล มน กาหนดเส นค นระหว างคอล มน กาหนดความกว าง และระยะห างคอล มน

13 (11) ข อความท ถ กแบ งคอล มน 6) การกาหนดห วข อ 6.1) คล กเมาส ให เคอร เซอร ปรากฏในตาแหน งท ต องการกาหนดห วข อ 6.2) เล อนต วช เมาส ไปท แถบร บบอน ย อหน า 6.3) คล กเล อกป มค าส งกาหนดห วข อ ป มคาส งกาหนดห วข อ แบบ ส ญล กษณ ป มคาส งกาหนดห วข อ แบบ ลาด บเลข 6.3.1) กาหนดห วข อแบบลาด บเลข

14 (12) 6.3.2) กาหนดห วข อแบบส ญล กษณ 7) การแทรกร ปภาพและจ ดการร ปภาพ 7.1) คล กเมาส ให เคอร เซอร ปรากฏในตาแหน งท ต องการวางร ปภาพ 7.2) เล อกเมน แทรก (Insert) 7.3) เล อนต วช เมาส ไปท แถบร บบอน ภาพประกอบ 7.4) คล กเล อกป มค าส ง ร ปภาพ ป มคาส ง ร ปภาพ 7.5) เม อปรากฏหน าต าง แทรกร ปภาพ คล กเล อกร ปภาพท ต องการ จากน นคล กป ม แทรก

15 (13) 7.6) ทาการปร บขนาดของร ปภาพ และคล กป มคาส ง ต ดข อความ เล อกคาส งจ ดวางให เหมาะสมก บ ข อความ ป มคาส ง ต ดข อความ เล อกคาส งสาหร บวาง ข อความ 8) การแทรกและจ ดการร ปทรงอ สระ 8.1) เล อกเมน แทรก (Insert) 8.2) เล อนต วช เมาส ไปท แถบร บบอน ภาพประกอบ 8.3) คล กเล อกป มค าส ง ร ปร าง ป มคาส ง ร ปร าง 8.4) เม อปรากฏหน าต าง แทรกร ปร าง คล กเล อกร ปร างท ต องการ คล กเล อก ร ปร าง ท ต องการ

16 (14) 8.5) ทาการปร บขนาดของร ปร าง และกาหนดการจ ดวางร ปร าง ด งข นตอนในข อ 7.6 9) การแทรกตารางและจ ดการข อม ลในตาราง 9.1) คล กเมาส ให เคอร เซอร ปรากฏในตาแหน งท ต องการแทรกตาราง 9.2) เล อกเมน แทรก (Insert) 9.3) คล กเล อกป มค าส ง ตาราง (Table) 9.4) จากน นคล กเล อกช องตาราง เพ อกาหนดจานวน คอล มน และ แถว ในตาราง กาหนด คอล มน และ แถว ในตาราง 9.5) เม อปรากฏภาพตารางในเอกสารให ทาการพ มพ ห วคอล มน ในตาราง และปร บขนาด คอล มน ใน ตารางให ม ขนาดเหมาะสมก บข อความ โดยไปท เมน เค าโครง เมน เค าโครง

17 (15) 9.6) หากต องการเพ มแถวในตาราง ให พ มพ ข อความไปจนถ งช องส ดท ายของตาราง แล วกดป ม Tab บน ค ย บอร ด 9.7) หากต องการ แทรกแถว ให คล กท เส นระหว างแถวท จะแทรก ด งร ป 9.8) หากต องการไฮไลท หร อเล อกพ นท ตารางท งตาราง ให คล กท ป ม ท อย ม มซ ายบนของตาราง 10)การแทรกแผนภ ม และแก ไขข อม ลในแผนภ ม 10.1) คล กเมาส ให เคอร เซอร ปรากฏในตาแหน งท ต องการแทรกแผนภ ม (Graph) 10.2) เล อกเมน แทรก (Insert) 10.3) เล อนต วช เมาส ไปท แถบร บบอน ภาพประกอบ 10.4) คล กเล อกป มค าส ง แผนภ ม (Graph) ป มคาส ง แผนภ ม 10.5) เล อกชน ดของแผนภ ม จากหน าต าง แทรกแผนภ ม

18 (16) 10.6) จากน นจะปรากฏร ปแผนภ ม และตารางสาหร บกรอกข อม ล 10.7) หล งจากท ทาการแก ไขข อม ลในตารางสาหร บแผนภ ม เสร จเร ยบร อยแล ว ให ทาการคล กป ม ท อย ม มขวาบนของตาราง เพ อป ดตาราง 10.8) คล กท บร เวณร ปแผนภ ม แล วไปท เมน ออกแบบ เพ อกาหนดส วนต างๆ ให ก บแผนภ ม 10.9) ในกรณ ท ต องการกล บไปแก ไขข อม ลของแผนภ ม ให คล กเล อกท ป มคาส ง แก ไขข อม ล 10.10) หากต องการเปล ยนชน ดของแผนภ ม ให คล กเล อกป มคาส ง เปล ยนชน ดแผนภ ม เมน ร ปแบบ คาส ง เปล ยนชน ด แผนภ ม คาส ง แก ไขข อม ล