ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

Size: px
Start display at page:

Download "ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว"

Transcription

1 โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน กส ท อย ในช ด โปรแกรม Microsoft Office เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บการบ นท ก การค านวณ และการว เคราะห ข อม ลท เก ยวก บต วเลขอย างม ประส ทธ ภาพ เช น การบวก ลบ ค ณ หาร นอกจากน ย งสามารถน าเสนอข อม ลด วยตาราง กราฟ และแผนภ ม การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Office Excel 1. คล กท ป ม start เล อกค าส ง Programs 2. คล กท Microsoft Office 3. คล กท Microsoft Office Excel ภาพท 1 การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Office Excel ส วนประกอบของ Microsoft Office Excel เม อเป ดโปรแกรม Microsoft Office Excell จะปรากฏ สม ดงาน (Workbook) (ด งภาพท 2) โดยสม ดงาน ประกอบด วย แผ นงาน (Worksheet) จ านวน 255 แผ นงาน เช น Sheet1 Sheet 2 Sheet3 ซ งแต ละแผ นงานประกอบด วยส วนส าค ญต างๆ ด งน 1. แถบช อเร อง (Title Bar) เป นส วนบนส ดของหน าต าง แสดงให ทราบว าก าล งเป ด โปรแกรม Excel และใช เอกสารช ออะไรอย 2. แถบค าส ง (Menu Bar) เป นส วนท รวบรวมค าส งการท างานของโปรแกรม Excel 3. แถบเคร องม อ (Tool Bar) เป นส วนท รวบรวมค าส งพ นฐานท ใช บ อย มาสร างเป น ป ม เพ อให สะดวกต อการเร ยกใช งาน ซ งม ค าส งพ นฐานท จ าเป นส าหร บการใช งานเหม อนก บ โปรแกรม Microsoft Office Word เช น เป ด บ นท ก สร างเอกสาร พ มพ ต ด ค ดลอก หร อวาง

2 โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ 2 4. ฟอร ม ล าบาร (Formula Bar) ม 2 ส วน ได แก 4.1 กล องช อ เป นส วนท แสดงต าแหน งเซลล ท ก าล งใช งาน 4.2 แถบส ตร เป นส วนท ใช ส าหร บสร างส ตรค านวณ 5. คอล มน (Colume) เป นช องข อม ลท เร ยงก นในแนวต ง ส าหร บ Excel 2003 ม 256 คอล มน ป จจ บ น Excel 2007 ม ถ ง 16,000 คอล มน ต อแผ นงาน 6. แถว (Row) เป นช องข อม ลท เร ยงก นในแนวนอน ส าหร บ Excel 2003 ม 65,536 แถว ป จจ บ น Excel 2007 ม ถ ง 1 ล านแถวต อแผ นงาน 7. เซลล (Cell) เป นช องส าหร บกรอกข อม ล ต วอ กษร ต วเลข หร อส ตรการค านวณ การเร ยกช อเซลล จะปร บเปล ยนไปตามต าแหน งการใช งานของคอล มน และแถว โดยช อเซลล ท ก าล ง ใช งานจะปรากฏข นท กล องช อ เช น A1 8. ป ายช อ (Sheet Tab) เป นส วนท แสดงช อของแผ นงานท ก าล งใช งาน 9. แถบสถานะ (Status Bar) เป นส วนท แสดงสถานะการท างาน 10. แถบเล อน (Scroll Bar) เป นส วนท ใช เล อนพ นท การท างานในแผ นงาน เล อนได ท ง แนวต งและแนวนอน 1.แถบช อเร อง 2.แถบค าส ง 3.แถบเคร องม อ 4.1 กล องช อ 7.เซลล 4.2 แถบส ตร 5.คอล มน 6.แถว 9.แถบ สถานะ 8.ป ายช อ 10.แถบเล อน ภาพท 2 ส วนประกอบของแผ นงาน

3 โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ 3 การกรอกข อม ลรายว ชา ข อม ลและคะแนนของแต ละรายว ชาท น ามากรอกในแผ นงาน ข นอย ก บความต องการ เช น รห ส ช อ นามสก ลของน กศ กษา คะแนนแบบฝ กห ด คะแนนการเข าช นเร ยน คะแนนสอบ กลางภาค คะแนนสอบปลายภาค การกรอกข อม ลท าได โดยน าเมาส ไปวางย งเซลล ท ต องการแล วพ มพ ข อม ลต างๆ ลงไป ซ งสามารถเพ มเต มแก ไข หร อลบเซลล ต างๆ ได ตลอดเวลา ด งต วอย าง ภาพท 3 การกรอกข อม ล ส าหร บรห สน กศ กษาซ งเป นต วเลขท เร ยงล าด บก นอย แล ว สามารถใช ว ธ ล ดด งน (ภาพท 4) 1. กรอกรห สน กศ กษาคนท 1 และคนท 2 เช น เซลล A2 กรอกรห ส เซลล A3 กรอกรห ส คล กเมาส ครอบท รห สน กศ กษาคนท 1 และคนท 2 (เซลล A2 และA3) 3. คล กท ม มล างขวาของเซลล A3 ให เป นร ป + ค างไว จากน นลากลงมาตามจ านวน น กศ กษาท ต องการ ปล อยเมาส แล วจะปรากฏรห สน กศ กษาเร ยงตามล าด บ + ภาพท 4 พ มพ ส ตรท แถบส ตร

4 โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ 4 การค านวณคะแนน 1. กรอกคะแนนลงในคอล มน E2 ถ ง คอล มน I2 ซ งเป นคะแนนระหว างภาค 70 คะแนน 2. รวมคะแนนระหว างภาค โดยคล กท เซลล E2 แล วกดค างไว จากน นลากไปจนถ ง เซลล J2 3. คล กท เคร องหมาย (ผลรวมอ ตโนม ต ) ซ งอย บนแถบเคร องม อ จากน น เซลล J2 จะปรากฏผลรวมของคะแนนระหว างภาค (ภาพท 5) ภาพท 5 การรวมคะแนนระหว างภาค 4. กรอกคะแนนลงในคอล มน K ซ งเป นคะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 5. รวมคะแนนระหว างภาค ก บ คะแนนสอบปลายภาค โดยคล กท เซลล J2 แล ว กดค างไว จากน นลากไปจนถ งเซลล L2 6. คล กท เคร องหมาย (ผลรวมอ ตโนม ต ) ซ งอย บนแถบเคร องม อ จากน น เซลล L2 จะปรากฏผลรวมของคะแนนท งหมด 100 คะแนน (ภาพท 6) ภาพท 6 การรวมคะแนนท งหมด

5 โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ 5 การต ดเกรด (ภาพท 7) 1. คล กท เซลล M2 2. คล กท แถบส ตรเพ อพ มพ ส ตรการต ดเกรดด งน =IF(L2>=80,"A",IF(L2>=75,"B+",IF(L2>=70,"B",IF(L2>=65,"C+",IF(L2>=60,"C",IF(L2>= 55,"D+",IF(L2>=50,"D","E"))))))) ภาพท 7 การพ มพ ส ตรต ดเกรดท แถบส ตร หมายเหต - เซลล L2 ท ปรากฏในส ตร ต องปร บเปล ยนไปตามเซลล ท เป นคะแนนรวมท งหมด - ช วงคะแนน และเกรดท ปรากฏในส ตร เป นไปตามท มหาว ทยาล ยก าหนด การค ดลอกส ตร การค านวณคะแนน และการต ดเกรดข างต น จะเร มท าให ก บน กศ กษาคนแรกก อน ส าหร บน กศ กษาท เหล อท งหมดสามารถค ดลอกส ตรเพ อค านวณคะแนน และต ดเกรดได อย างรวดเร ว โดยม ว ธ ด งน 1. คล กท ม มล างขวาของเซลล A3 ให เป นร ป + ค างไว จากน นลากลงมาตามจ านวน แถวท ต องการ ปล อยเมาส จะปรากฏผลคะแนนระหว างภาคของน กศ กษาแต ละคน (ภาพท 8) + ภาพท 8 การค ดลอกส ตร

6 โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ 6 2. คล กท ม มล างขวาของเซลล L3 ให เป นร ป + ค างไว จากน นลากลงมาตามจ านวน แถวท ต องการ ปล อยเมาส จะปรากฏผลคะแนนท งหมดของน กศ กษาแต ละคน 3. คล กท ม มล างขวาของเซลล M3 ให เป นร ป + ค างไว จากน นลากลงมาตามจ านวน แถวท ต องการ ปล อยเมาส จะปรากฏเกรดของน กศ กษาแต ละคน การน บจ านวนน กศ กษาก บจ านวนเกรด การส งเกรดให ก บคณะฯ ต องระบ จ านวนน กศ กษาท ได ร บเกรดในระด บต างๆ Excel สามารถน บจ านวนน กศ กษาก บเกรดท ได ร บ ม ว ธ ด งน 1. คล กท แถบค าส ง แก ไข เล อก ค นหา (ภาพท 9) ภาพท 9 ใช ค าส งค นหา 2. คล ก ต วเล อก เปล ยน มองหาใน ให เป น ค า (ภาพท 10) 3. คล กในช อง ส งท ค นหา แล วพ มพ เกรดท ต องการให น บ เช น A 4. คล ก ค นหาท งหมด ภาพท 10 ส งให ค นหาเกรดท ต องการ

7 โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ 7 5. จะปรากฏเกรด A ท งหมดท น กศ กษาได ร บ พร อมน บจ านวนของเกรด A จากต วอย างได เกรด A จ านวน 2 คน โดยด จากค าว า 2 เซลล ท ถ กพบ (ภาพท 11) 6. สามารถตรวจสอบรายละเอ ยดย อนกล บได โดยการคล กไปท รายการท ต องการ ภาพท 11 การน บเกรด หมายเหต ค ดลอกไฟล ต วอย างการใช Eecel ส าหร บเก บคะแนนและต ดเกรดได ท คณะมน ษยศาสตร ฯ Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

การใช Microsoft Excel 2003

การใช Microsoft Excel 2003 จ ดท าโดย... กร ณฑ ร ตน ศร กาหลง เอกสารประกอบการอบรม ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ Copyright 2004: Srinakharinwirot University การใช Microsoft Excel 2003 โดย กร ณฑ ร ตน ศร กาหลง ค าอธ บายหล

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม 1 1. ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 1 2. ส งใหม ใน 2 3. ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม 8 บทท 2 หล กการพ นฐานในการใช โปรแกรม Excel 2007 10 1. การเร ยกใช

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การเข าส โปรแกรม Excel 3 4 2 1 โปรแกรม Excel การเปล ยนเมน ต าง ๆ เป นภาษาไทย 3 4 5 2 1 การเปล ยนเมน

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

27 29 เมษายน 2554 โดย สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

27 29 เมษายน 2554 โดย สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 27 29 เมษายน 2554 โดย สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภท ตารางคานวน หร อ Spreadsheet ม กใช ในการคานวนทางธ รก จ ซ งจะช วยลดข นตอนความย งยากและลดเวลาการคานวน และย ง สามารถสร

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information