การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

Size: px
Start display at page:

Download "การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ"

Transcription

1 การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

2 Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข ามาใช งานด วยก นโดยสามารถเข าถ ง แฟ มข อม ลต างๆ ได เพ ยงแค ม อ นเทอร เน ตในการส งผ านข อม ล ช วยอ านวยความสะดวกในการเร ยกใช ไฟล ต างๆ ได ท กท ท กเวลา

3 ค ณสมบ ต ของ Dropbox สามารถรองร บระบบปฏ บ ต การได หลากหลาย เม อน าไฟล ไว ใน Dropbox แล ว ระบบจะท าการน าข อม ล ข น Server โดยอ ตโนม ต สามารถแบ งป นข อม ลท เราต องการให ก บผ อ น ได เข ามาใช งานข อม ลต างๆ ท เราแบ งป นไว ได ส ารองข อม ลแบบออนไลน สามารถก ค นข อม ลได

4 ข อด ของ Dropbox เป นการบร การท ท าให ข อม ลท ใช ร วมก นม ข อม ลตรงก น และม การส ารองข อม ล สะดวกในการใช งาน เน องจากไม ต องพกพา ส อบ นท กข อม ลและไม ต องอ พโหลด หร อดาวน โหลด เวอร ช นล าส ดของข อม ลเพราะข อม ลจะม การอ พเดท อ ตโนม ต

5 ข อด ของ Dropbox (ต อ) สามารถก ค นข อม ลได สามารถเก บและเล อกเวอร ช นท เคยแก ไขไว ก อนหน าน ได สามารถเก บร ปและแสดงร ปเหล าน นไว ในล กษณะ สไลด โชว สามารถแบ งป นข อม ลให คนอ นสามารถสร าง ลบ และแก ไขข อม ลได สามารถให ผ อ นโดยท วไปด ข อม ลได

6 ช องทางการใช งาน Dropbox ผ านคอมพ วเตอร ส วนบ คคล (PC), โน ตบ ค ซ งรองร บได หลายระบบปฏ บ ต การ โทรศ พท เคล อนท แบบ Smartphone เช น iphone, ipad BlackBerry เป นต น ผ านเว บไซต โดยสม ครเป นสมาช ก Dropbox เส ยก อน

7 การอ พโหลดข อม ล ว ธ การใช งาน Dropbox เม อเข าส ระบบ Dropbox แล ว จะปรากฏหน าต าง ด งภาพ คล กท ร ป

8 การอ พโหลดข อม ล (ต อ) ระบบจะแสดงกล องข อความข นมาด งภาพ คล ก Choose files เพ อเล อก ไฟล ท ต องการอ พโหลด (ภาพท 1) ระบบก าล งอ พโหลดไฟล ท เล อกไว ก อนหน าน (ภาพท 2) เม ออ พโหลดไฟล เสร จ ระบบจะ แสดงผลออกมาด งภาพ (ภาพท 3) คล กท Add more files เพ อเล อก ไฟล อ นท ต องการอ พโหลด หร อ คล กท Done เม ออ พโหลดไฟล เสร จเร ยบร อยแล ว

9 การอ พโหลดข อม ล (ต อ) ว ธ การใช งาน Dropbox (ต อ) ระบบจะแสดงผลข อม ลท อ พโหลดเสร จแล ว โดยระบบจะแสดงผลการอ พโหลดข อม ลเข าส Dropbox ด งภาพ

10 การดาวน โหลดข อม ล ว ธ การใช งาน Dropbox (ต อ) การดาวน โหลดข อม ล คล กท เอกสารท ต องการ ดาวน โหลดข อม ลให เป นแถบส ฟ า คล กขวาท เอกสารท ได เล อกไว แล วคล ก Download คล ก Save เพ อจ ดเก บข อม ล

11 การแบ งป นข อม ล (ต อ) ข อม ลท ได ท าการอ พโหลดเข าส Dropbox แล ว สามารถแบ งป นข อม ลไปย งจดหมายอ เล กทรอน กส ( ) และส อส งคมออนไลน อย าง Facebook และ Twitter ได การแบ งป นโฟลเดอร ไปย งจดหมาย อ เล กทรอน กส ( ) คล ก Sharing เม อเข าส หน าจอ Sharing แล ว คล ก New shared folder เพ อท าการแบ งป นข อม ล เม อข นกล องข อความ Share a Folder

12 การแบ งป นข อม ล (ต อ) การแบ งป นโฟลเดอร ไปย งจดหมาย อ เล กทรอน กส ( ) (ต อ) พ มพ ท อย จดหมายอ เล กทรอน กส ( ) หร อน าเข าท อย จดหมายอ เล กทรอน กส จากแหล งอ น พ มพ ข อความลงในกล องข อความ คล ก Allow members to invite other people ในกรณ ท ประสงค ให เพ อนเช ญผ อ น เข ามาด ข อม ลของเราได คล ก Share folder เพ อแบ งป นโฟลเดอร ท ต องการ

13 การแบ งป นข อม ล (ต อ) การแบ งป นข อม ลไปย งจดหมายอ เล กทรอน กส ( ) (ต อ) หล งจากแบ งป นโฟลเดอร เร ยบร อยแล ว ระบบจะสร างโฟลเดอร ให อ ตโนม ต และแจ งให ผ ใช ทราบว าได ม การแบ งป น โฟลเดอร เร ยบร อยแล ว

14 การแบ งป นข อม ล (ต อ) การแบ งป นร ปภาพบน Dropbox สามารถแบ งป นได หลายร ปแบบ เช น จดหมาย อ เล กทรอน กส ( ), Facebook, Twitter เป นต น การแบ งป นร ปภาพไปย งจดหมาย อ เล กทรอน กส ( ) คล กร ปภาพท ต องการจะแบ งป นไปย งจดหมาย อ เล กทรอน กส คล ก Get Link ระบบจะข นกล องข อความ ข นมา คล ก เพ อส งจดหมายอ เล กทรอน กส พ มพ ช อผ ร บและข อความ คล ก Send เพ อแบ งป นร ปภาพทางจดหมาย อ เล กทรอน กส หร อ Copy link to this page เพ อท า ส าเนาการเช อมโยงร ปภาพ

15 การแบ งป นข อม ล (ต อ) การแบ งป นร ปภาพไปย งจดหมาย อ เล กทรอน กส ( ) (ต อ) ระบบจะข นข อความ Link copied to clipboard เพ อบอกให ผ ใช ทราบว าระบบได ท าส าเนา เช อมโยงเร ยบร อยแล ว กดป ม CTRL + V เพ อท าการวางการเช อมโยง

16 การแบ งป นข อม ล (ต อ) การแบ งป นโฟลเดอร ไป Facebook ข นมา คล กร ปภาพท ต องการแบ งป นไปย ง Facebook คล ก Get Link ระบบจะข นกล องข อความ คล ก เพ อแบ งป นร ปภาพไปย ง Facebook พ มพ ข อความ แล วคล ก Share on Facebook

17 การแบ งป นข อม ล (ต อ) การแบ งป นโฟลเดอร ไป Facebook (ต อ) เม อแบ งป นร ปภาพเร ยบร อยแล ว ระบบจะแสดงผลการแบ งป นร ปภาพ บนหน า Timeline ของ Facebook

18 การแบ งป นข อม ล (ต อ) การแบ งป นโฟลเดอร ไป Twitter ข นมา คล กร ปภาพท ต องการแบ งป นไปย ง Twitter คล ก Get Link ระบบจะข นกล องข อความ คล ก เพ อแบ งป นร ปภาพไปย ง Twitter พ มพ ข อความ แล วคล ก Tweet

19 การแบ งป นข อม ล (ต อ) การแบ งป นโฟลเดอร ไป Twitter (ต อ) เม อแบ งป นร ปภาพเร ยบร อยแล ว ระบบจะข นข อความว า Successfully posted to Twitter เพ อบอกให ผ ใช ทราบว า ระบบได ท าการน าร ปภาพท เล อกไว ก อนหน าน แสดงผลทาง Twitter เร ยบร อยแล ว

20 การแบ งป นข อม ล (ต อ) การแบ งป นโฟลเดอร ไป Twitter (ต อ) เม อเข า Twitter ระบบจะแสดงข อความข นมาด งภาพ

21 ของฝากก อนจาก ค ย ล ดจ าง าย (ไว ใช งาน) CTRL + C = Copy CTRL + X = Cut ให น กถ ง CTRL + V = วาง

แนะน าโปรแกรม Drop box

แนะน าโปรแกรม Drop box Dropbox ค ออะไร? แนะน าโปรแกรม Drop box Dropbox เป นเคร องม อท ท าให ค ณสามารถ เร ยกใช ไฟล งานต างๆ ของค ณ ได ท กท ท กเวลา ไม ว าค ณจะอย ท แห งไหน ใช คอมพ วเตอร Notebook, PC หร อ ม อถ อ ค ณก สามารถเข าถ

More information

Dropbox ค ออะไร? ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

Dropbox ค ออะไร? ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Dropbox ค ออะไร? Dropbox ค อ เคร องม อท ทาให เราสามารถ เร ยกใช ไฟล งานต างๆ ของเรา ได ท กท ท กเวลา ไม ว าเรา จะอย ท แห งไหน ใช คอมพ วเตอร Notebook, PC หร อ ม อถ อ เราก สามารถเข าถ งไฟล งานของเราได อย าง

More information

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ศ วดล ผลว ชนะ ค าน า ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ งเป นช ดการท างานท ประกอบด วยส วนประกอบหล ก 3 ส วนท ท างานร วมก น

More information

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย การใช งาน SkyDrive การใช งาน SkyDrive เป นการใช งานเก ยวก บเอกสารและการเก บข อม ลต างๆ ย ง สามารถเผยแพร เอกสาร ไฟล ต างๆให สมาช กสามารถเข ามาดาวโหลดและศ กษาเพ มเต มได ในหน า My Documents (A) ค อหน าสาหร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การใช ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การเข าส ระบบ ระบบสารสนเทศงานว

More information

การใช Office 365 บนไอโฟนหร อไอแพดของค ณ

การใช Office 365 บนไอโฟนหร อไอแพดของค ณ Technet การใช Office 365 บนไอโฟนหร อไอแพดของค ณ ค ม อเร มต นใช งาน ตรวจสอบอ เมล ต งค าไอโฟนหร อไอแพดของค ณเพ อส งและร บอ เมลจากบ ญช Office 365 ของค ณ ตรวจสอบปฏ ท นของค ณได ท กท ทราบเสมอว าค ณต องอย ท ใดด

More information

ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail

ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail เคร อข ายไฮเทคเพ อการศ กษา ส การเร ยนร ท ท นสม ย จ ดทาโดย สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ขอต อนร บส MSU Live Mail MSU Live Mail ค อกล มของบร การออนไลน ท ไมโครซอฟท

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น

ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น จ ดท าโดย ศ นย ภาษาและคอมพ วเตอร สารบ ญ เน อหา หน า เร มต นการใช งาน Office365... เข าส หน าเร มต น Office365... การเป ดใช อ เมลด วย Outlook

More information

การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 4 เข าส หน าเร มต น office 365... 6 การเป ดใช อ เมล ด วย Outlook WebApp... 7 ก Outlook...

การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 4 เข าส หน าเร มต น office 365... 6 การเป ดใช อ เมล ด วย Outlook WebApp... 7 ก Outlook... การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 4 เข าส หน าเร มต น office 365... 6 การเป ดใช อ เมล ด วย Outlook Webpp... 7 ก Outlook... 8... 9 ก... 11 ก... 15 ก... 18 ก... 18... 19... 20 แ ป... 20 การใช

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

1. Lync 2013 2. ท ำไมต อง Lync 2013

1. Lync 2013 2. ท ำไมต อง Lync 2013 1 1. Lync 2013 Lync 2013 ค อ โปรแกรมของค าย Microsoft ซ งม ความสามารถท หลากหลายอาท เช น การ ร บส งข อความโต ตอบแบบท นท (IM), การโทรด วยเส ยงและว ด โอ, การประช มออนไลน, ข อม ล เวลาว าง (สถานะ) และการแบ

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 สารบ ญ เทคน คการจ ดท าเอกสารอย างม ออาช พ ด วย Microsoft

More information

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 อ พเดตอย เสมออ กด วย เช นเด ยวก บการอ พเดตฟ เจอร ต างๆ โดยอ ตโนม ต ไม ว าท ใด Office ก พร อมให ค ณใช เม อต องการ Office 365 ค อ Office แบบเด ยวก นก บท เราค นเคยและใช งานอย ท กว น และเน

More information

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ 1 ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ ห วข อท 1 โปรแกรมของเคร องคอมพ วเตอร ต องใช microsoft office ภาษาไทย เวอร ช น 2003 ข นไป (word2003 / excel2003) ห วข อท 2 การเตร ยมโปรแกรม

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer Manual For User 2010 I Love Library Network Edition Manual Library Viewer 1 Manual I Love Library Network Viewer www.ilovelibrary.com ห องสม ดอ เล กทรอน กส I Love Library Network I Love Library Network

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ คร ท กคนท เป นเจ าของเร องโดยตรงเป นผ เสนอผ านระบบ เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

Drive ค ม อการใช งานเบ องต น เร ยบเร ยงข อม ลโดย นายฮานาฟ มาหะม เจ าหน าท ระบบงานคอมพ วเตอร 3 ฝ ายน ต การฯ ส าน กปล ดองค กรบร หารส วนจ งหว ด

Drive ค ม อการใช งานเบ องต น เร ยบเร ยงข อม ลโดย นายฮานาฟ มาหะม เจ าหน าท ระบบงานคอมพ วเตอร 3 ฝ ายน ต การฯ ส าน กปล ดองค กรบร หารส วนจ งหว ด Drive ค ม อการใช งานเบ องต น เร ยบเร ยงข อม ลโดย นายฮานาฟ มาหะม เจ าหน าท ระบบงานคอมพ วเตอร 3 ฝ ายน ต การฯ ส าน กปล ดองค กรบร หารส วนจ งหว ด Google Drive ค ออะไร??? Google Drive เป นบร การจาก Google ท

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล 1. ความต องการของระบบ ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ปร บปร งข อม ล 1.1 Internet Explorer เวอร ช น 6.0 ข นไป (Windows XP จะเป นเวอร ช น 6 อย แล ว) 1.2 โปรแกรม Flash Player เวอร ช น 7 หร อมากกว าน 1.3

More information

สารบ ญ. ว ตถ ประสงค... 1 บทน า... 1 การใช งานระบบ... 1 1. การเข าใช งานระบบ... 1 2. น าเข าข อม ลโดยไฟล MS Excel... 6

สารบ ญ. ว ตถ ประสงค... 1 บทน า... 1 การใช งานระบบ... 1 1. การเข าใช งานระบบ... 1 2. น าเข าข อม ลโดยไฟล MS Excel... 6 สารบ ญ ว ตถ ประสงค... 1 บทน า... 1 การใช งานระบบ... 1 1. การเข าใช งานระบบ... 1 2. น าเข าข อม ลโดยไฟล MS Excel... 6 2.1 การน าเข าข อม ลรายช อคร ท สอนในแต ละว ชา... 7 2.1.1 การดาวน โหลดไฟล เทมเพลตข อม

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-office (พ นฐาน)

ค ม อการใช งานระบบ E-office (พ นฐาน) เอกสารประกอบการจ ดการเร ยนร (KM) (Knowledge Management) ค ม อการใช งานระบบ E-office (พ นฐาน) (STEP BY STEP) นายพ ลลภ ส วรรณฤกษ น กว ชาการโสตท ศนศ กษา กองบร การการศ กษา (ก าแพงแสน) มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

More information

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง หน า 1 จาก 15 การทางานของโปรแกรม โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง 1. ควบค มบ ญช เจ าหน ระบบสามารถรายงานให ทราบว าท านค างช าระเจ าหน รายใดบ าง จ านวนก บ ล และม เจ าหน รายใดท ย ง ไม ครบก าหนดช าระ

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

ค ม อ The Office Mix add-in for PowerPoint

ค ม อ The Office Mix add-in for PowerPoint Download : bit.ly/officemixnu ค ม อ The Office Mix add-in for PowerPoint โดย นายธงช ย ว ไลว ทย ค ม อ THE OFFICE MIX ADD-IN FOR POWERPOINT 1 ค ม อ The Office Mix add-in for PowerPoint Office Mix ค อปล กอ

More information