บทท 1 เร มต นการใช งาน

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 1 เร มต นการใช งาน"

Transcription

1 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ หร อม อ กว ธ หน ง ก ค อ เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา พ มพ URL ค าว า แล วกด Enter ก จะได หน าเว บไซต ระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ด งภาพต วอย างข างล างน

2 2 2. ให พ มพ รห สหน วยงานและรห สผ านในช อง ส าหร บสมาช ก LOGIN HERE แล วกดป ม LOGIN ด ง ภาพต วอย างข างล างน รห สหน วยงาน ให พ มพ ค าว า LP5102 รห สผ าน ให พ มพ 5102 เสร จแล ว กดค าว า LOGIN ด งภาพต วอย างข างล างน 3. หล งจากน นจะเข าส หน าจอ ล อกอ น ส าหร บผ ใช งาน ด งภาพต วอย างข างล างน

3 4. ให พ มพ ช อ-นามสก ลและรห สผ านในช อง ล อกอ นผ ใช งานเข าส ระบบ แล วกดป ม LOGIN ด ง ภาพต วอย างข างล าง ช อง ช อผ ใช งาน ให พ มพ ช อของผ ใช ลงไป เช น ทานตะว น **ไม ต องใส ค าน าหน าช อ(นาย / นาง / นางสาว )** ช อง นามสก ล ให พ มพ นามสก ลของผ ใช งานลงไป เช น แปงจ ตต ช อง รห สผ าน ให พ มพ เลข หล งจากน นจะเข าส หน าหล ก ของระบบระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ด งภาพต วอย าง ข างล างน

4 บทท 2 การเปล ยนรห สผ าน 4 รห สหน วยงาน หมายถ ง ช อล อกอ นของหน วยงาน เช น ศ นย กศน.อ าเภอเกาะคา ช อผ ใช งาน หมายถ ง ช อล อกอ นของผ ใช งานภายในหน วยงาน เช น ศ นย กศน.อ าเภอเกาะคา ม คร และ บ คลากร จ านวน 20 ท าน ด งน นผ ด แลระบบจะต องก าหนดช อผ ใช งานของหน วยงาน ศ นย กศน.อ าเภอเกาะ คา จ านวน 20 ท าน เพ อท าให สามารถร ว าช อผ ใช งานใด ท าอะไร ท ไหน อย างไร เม อเข าส ระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ได แล ว ส าหร บการใช งานคร งแรกขอแนะน าให เปล ยนรห สผ านโดยท นท เพ อความปลอดภ ย เน องจากรห สผ านของระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (eoffice)จะก าหนกรห สผ านเร มต นเป น 1234 การเปล ยนรห สผ านของผ ใช งาน 1. ทางด านซ ายม อในช องของ E OFFICE MENU ด งล กศรช หล งจากน นให เอาเมาส คล ก ค าว า เปล ยนรห สผ าน เพ อเข าส เมน การเปล ยนรห สผ าน ด งภาพต วอย างข างล างน Step 1

5 5 Step 2 Step 3 ตรงช อง รห สผ านเด ม ให พ มพ รห สผ านเด มของเรา ก ค อ 1234 ตรงช อง รห สผ านใหม ให พ มพ รห สผ านใหม ท เราต องการ เช น ตรงช อง ย นย นรห สผ านใหม ให พ มพ รห สผ านใหม ท เราต องการอ กคร ง ค อ จากน นใช เมาส คล กค าว า บ นท กการเปล ยนรห สผ าน จากน นจะข นหน าจอว า ได ท าการเปล ยนรห สผ านเร ยบร อย กร ณาล อกอ นใหม อ กคร ง ให กดป ม OK เพ อเข า ส หน าลอ อกอ นใหม อ กคร ง ด งภาพต วอย างข างล างน

6 บทท 3 ระบบบร การ / ประชาส มพ นธ ( E Service ) 1. ข าวประชาส มพ นธ 1.1. การเพ มข าวประชาส มพ นธ ระบบข าวประชาส มพ นธ เป นระบบงานท ใช ในการประชาส มพ นธ ข างสารต างๆ เพ อเผยแพร ข อม ล ข าวสาร ได อย างรวดเร ว ซ งการใช งานระบบน จะอย ในห วข อ ระบบ E Service ด งภาพต วอย าง ด านล าง 6 ให เอาเมาส คล กท E Service ข าวประชาส มพ นธ เพ มข าวประชาส มพ นธ เพ อเข าส เมน การเพ มข าวประชาส มพ นธ ด งภาพต วอย างข างล าง

7 เม อใช เมาส คล กค าว าเพ มข าวประชาส มพ นธ จะได หน าเว บไซต ด งภาพ 7 พ มพ ห วข อข าวประชาส มพ นธ ในช อง ห วข อข าว พ มพ รายละเอ ยดข าวประชาส มพ นธ ในช อง รายละเอ ยด เล อกร ปแบบการเผยแพร ข าวประชาส มพ นธ ตามท ต องการ - เอาเมาส คล กท ภายนอกหน วยงาน ค อ หน วยงานอ นๆ ประชาชน สามารถร บข อม ลข าว ประชาส มพ นธ ได - เอาเมาส คล กท ภายในหน วยงาน ค อ หน วยงานภายในส งก ดเท าน น สามารถร บข อม ลข าว ประชาส มพ นธ ได เม อพ มพ ข อความข าวท ต องการประชาส มพ นธ แล ว ให เอาเมาส คล กท ป ม Update ด งภาพ ต วอย างข างล าง

8 เม อต องการ แก ไข ลบ ข าวประชาส มพ นธ ให แจ งต ดต อผ ด แลระบบ 1.2. ค นหาข าวประชาส มพ นธ 8 ให เอาเมาส คล กท ข าวประชาส มพ นธ ท งหมด เพ อเข าส เมน ข าวประชาส มพ นธ ด งภาพต วอย าง ข างล าง พ มพ ช อเร องท ต องการค นหารในช อง ค นหาข าวประชาส มพ นธ จากน นเอาเมาส คล กท ป ม ค นหา ด งภาพต วอย างข างล าง เอาเมาส คล กช อเร องท ต องการด รายละเอ ยด ถ าต องการกล บไปย งหน าก อนหน าน น ให เอาเมาส มาคล ก ท ป ม ย อนกล บ ด งภาพต วอย างข างล าง

9 9 2. กระดานข าว 2.1. การเพ มกระท ใหม ระบบกระดานข าวเป นระบบงานท ใช ในการต งกระท สอบถามป ญหาเร องราวต างๆ ใช เฉพาะ ภายในหน วยงานในส งก ดเท าน น ให เอาเมาส คล กท ช อง E Service กระดานข าว ต งกระท ใหม ด งภาพต วอย าง ข างล าง

10 10 พ มพ ห วข อกระท กระดานข าวในช อง ห วข อกระท พ มพ รายละเอ ยดกระท กระดานข าว ในช อง รายละเอ ยด เม อพ มพ ข อความของกระท ท ต องการสอบถามแล ว ให เอาเมาส คล กท ป ม Update เม อต องการ แก ไข ลบ กระท ให แจ งต ดต อผ ด แลระบบ 2.2. การค นหากระท ให เอาเมาส คล กท ช อง E Service กระดานข าว กระท ท งหมด เพ อเข าส เมน การค นหากระท ด งภาพต วอย างข างล าง

11 11 พ มพ ช อเร องท ต องการค นหารในช อง ค นหาข าวกระท เอาเมาส คล กท ป ม ค นหา จากน นเอาเมาส คล กท ช อเร องท ต องการด รายละเอ ยด ในกรณ ท ต องการตอบกระท ให พ มพ ข อความลงในช อง แสดงความค ดเห น เม อพ มพ ข อความของกระท ท ต องการตอบเสร จแล ว ให เอาเมาส คล กท ป ม Update ด งภาพต วอย าง ข างล าง เม อต องการ แก ไข ลบ กระท ให แจ งต ดต อผ ด แลระบบ

12 3. ข าวประกวดราคา 3.1. การเพ มข าวประกวดราคา ข าวประกวดราคา เป นระบบงานท ใช ในการประชาส มพ นธ ข าวสารด านการประกวดราคา จ ดซ อจ ดจ าง ตลอดจนการประม ลงานต างๆ เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสาร ได อย างท วถ งและโปร งใส เพ อให หน วยงานอ นๆและประชาชน สามารถร บข อม ลข าวสารน ได เอาเมาส คล กท ช อง E Service ข าวประกวดราคา เพ มข าวประกวดราคา เพ อเข าส เมน การ เพ มข าวประกวดราคา ด งต วอย างภาพข างล าง Step 1 12 Step 2 พ มพ ห วข อข าวประกวดราคา ในช อง ห วข อ พ มพ รายละเอ ยดข าวประกวดราคาในช อง รายละเอ ยด เม อพ มพ ข อความข าวประกาศราคาท ต องการประชาส มพ นธ เสร จแล ว ให เอาเมาส คล กท ป ม Update เม อต องการ แก ไข ลบ ข าวประกวดราคา ให แจ งต ดต อผ ด แลระบบ

13 3.2. ค นหาข าวประกวดราคา ให เอาเมาส คล กท ข าวประกวดราคาท งหมด เพ อเข าส ข าวประกวดราคาท งหมด 13 พ มพ ช อเร องท ต องการค นหาในช อง ค นหาข าวประกวดราคา เช น พ มพ ค าว า ศ นย กศน.แม ทะสอบ ราคาจ างพ มพ แบบเร ยน จากน น เอาเมาส คล กท ป ม ค นหา จากน น เอาเมาส คล กท ช อเร องท ต องการด รายละเอ ยด ด งภาพต วอย างข างล างน

14 4. การดาวน โหลดไฟล 4.1. การเพ มไฟล ดาวน โหลด ดาวน โหลดไฟล เป นระบบงานท เก บรวบรวมเอกสาร งานฟอร ม โปรแกรม ข อม ลต างๆ เป น หมวดหม เพ อใช ประโยชน ในการค นหา และสามารถใช งานได ท นท โดยไม ต องเส ยเวลาในการดาวน โหลดไฟล ใหม ผ านช องทางอ นเตอร เน ต เอาเมาส ไปคล กท ช อง E Service ดาวน โหลดไฟล เพ มไฟล ดาวน โหลด เพ อเข าส เมน การเพ มไฟล ดาวน โหลด 14 เล อกประเภทของไฟล ท ต องการเพ มเข าไป ในช อง ประเภทไฟล พ มพ ช อไฟล ตามท ต องการ ในช อง ช อไฟล เอาเมาส คล กท ป ม Browe เพ อต องการแนบไฟล พอเล อกไฟล ตามท ต องการได แล ว ให เอาเมาส คล กท ป ม Open พ มพ รายละเอ ยดหร อค าอธ บายของไฟล ในช อง รายละเอ ยด จากน นให เอาเมาส คล กท ป ม Update เม อต องการ แก ไข ลบ ไฟล ดาวน โหลด ให แจ งต ดต อผ ด แลระบบ ด งภาพต วอย างข างล าง

15 Step 1 15

16 4.2. การค นหาไฟล ดาวน โหลด ให เอาเมาส คล กท ช อง E Service ดาวน โหลดไฟล ไฟล ดาวน โหลดท งหมด เพ อเข าส เมน การค นหาไฟล ดาวน โหลด ด งภาพต วอย างข างล าง 16 พ มพ ช อเร องท ต องการค นหา ในช อง ค นหาโปรแกรม เอาเมาส คล กท ป ม ค นหา ด งภาพต วอย างข างล างน Step 1 เอาเมาส คล กท ช อเร องท ต องการดาวน โหลด ด งภาพต วอย างข างล างน (ล กศรช )

17 Step 2 เอาเมาส คล กท ค าว า คล กท น เพ อท าการดาวน โหลดไฟล เพ อท าการดาวน โหลดไฟล 17

18 บทท 4 ระบบสน บสน นงานประจ า(Back Office) ค าส งอ เล กทรอน กส 1.1. การเพ มค าส งอ เล กทรอน กส ค าส งอ เล กทรอน กส เป นระบบงานท ใช ในการเก บข อม ลค าส ง ให อย ในร ปแบบอ เล กทรอน กส โดยสามารถส บค น ได อย างรวดเร ว ซ งการใช งานระบบน จะอย ในห วข อ ระบบ Back Office ให เอาเมาส คล กท ช อง Back Office ค าส งอ เล กทรอน กส เพ อเข าส เมน การค นหาค าส ง อ เล กทรอน กส ด งภาพต วอย าง Step 1 Step 2 เม อท าตาม Step 1 แล ว ก จะได หน าจอด งภาพต วอย าง จากน น ให เอาเมาส คล กท เพ มข อม ลค าส ง อ เล กทรอน กส (ล กศรช ) ด านซ ายม อของจอภาพ เพ อเข าส เมน การเพ มค าส งอ เล กทรอน กส

19 Step 3 19 พ มพ เลขท ของค าส งลงในช อง ค าส งเลขท คล กร ป เพ อเล อกว นท ของค าส งในช อง ค าส งลงว นท พ มพ ช อเร องของค าส งในช อง เร อง พ มพ ข อความหมายเหต (ถ าม ) ในช อง หมายเหต น าเมาส ไปคล กท ป ม Brows เพ อต องการแนบไฟล เล อกไฟล ตามท ต องการแล วเอาเมาส คล กท ป ม Open ให เอาเมาส คล กท ป ม บ นท กข อม ล เพ อท าการน าเข าข อม ล เม อต องการ แก ไข ลบ ค าส งอ เล กทรอน กส ให แจ งต ดต อผ ด แลระบบ

20 การค นหาค าส งอ เล กทรอน กส ค าส งอ เล กทรอน กส เป นระบบงานท ใช ในการเก บข อม ลค าส ง ให อย ในร ปแบบอ เล กทรอน กส โดยสามารถส บค น ได อย างรวดเร ว ให น าเมาส ไปคล กท ช อง Back Office ค าส งอ เล กทรอน กส เพ อเข าส เมน การค นหาค าส ง อ เล กทรอน กส สามารถเล อกเง อนไขตามท ต องการได (คล กร ป เพ อเล อกว นท ) เอาเมาส คล กท ป ม ค นหา เพ อท าการค นหาค าส ง เอาเมาส คล กท ช อเร องท ต องการด ค าส ง ในกรณ ท ต องการน าค าส งเก บท เคร อง ให คล กเมาส ด วยป มขวา แล วคล กท ช อเร องท ต องการ

21 2. การเก บเอกสารอ เล กทรอน กส 2.1. การจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส การเก บเอกสารอ เล กทรอน กส เป นระบบงานท ใช ในการเก บข อม ลไฟล ต างๆ ให อย ในร ปแบบ อ เล กทรอน กส โดยสามารถส บค น ได อย างรวดเร ว Step 1 เอาเมาส คล กท ช อง Back Office เก บเอกสารอ เล กทรอน กส เพ อเข าส เมน การค นหาค าส ง อ เล กทรอน กส ด งภาพต วอย างข างล าง 21 Step 2 ให เอาเมาส คล กท เก บเอกสารอ เล กทรอน กส ท อย ทางด านซ ายม อของจอภาพ (ล กศรช ) เพ อเข าส เมน การ ค นหาค าส งอ เล กทรอน กส ด งภาพต วอย างข างล าง

ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส มา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา

ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส มา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา 1 ค ม อการใช งานบทเร ยนออนไลน แบบเว บเควสท เร องโรคท ท าให คนไทยเส ยช ว ต รายว ชาส ขศ กษา(เพ มเต ม) ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-office (พ นฐาน)

ค ม อการใช งานระบบ E-office (พ นฐาน) เอกสารประกอบการจ ดการเร ยนร (KM) (Knowledge Management) ค ม อการใช งานระบบ E-office (พ นฐาน) (STEP BY STEP) นายพ ลลภ ส วรรณฤกษ น กว ชาการโสตท ศนศ กษา กองบร การการศ กษา (ก าแพงแสน) มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม. e-office ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าน กงาน กศน.จ งหว ดส ราษฎร ธาน. e-office@nfesurat

ค ม อการใช งานโปรแกรม. e-office ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าน กงาน กศน.จ งหว ดส ราษฎร ธาน. e-office@nfesurat e-office@nfesurat ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส e-office โทรศ พท 077-284998 โทรสาร 077-273112 e-mail : Rhce2005@hotmail.com tel : 0831765583 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดส ราษฎร ธาน http://surat.nfe.go.th/emis

More information

าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต

าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต P a g e 1 ระบบ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ได พ ฒนาระบบงานสารบรรณ การร บ ส งเอกสาร ภายใต เคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศการส อสารและการเร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบร บ-ส งหน งส ออ เล กทรอน กส คานา

ค ม อการใช งาน ระบบร บ-ส งหน งส ออ เล กทรอน กส คานา ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 1 / 17 ค ม อการใช งาน ระบบร บ-ส งหน งส ออ เล กทรอน กส คานา เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส ออ

More information

ค ม ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม ม อการใช งานโปรแกรม ค ม ม อการใช งานโปรแกรม สารบ ญ หน า เก ยวก บ Moodle 1 การเข าระบบ-ออกจากระบบ 1-2 แก ไขข อม ลส วนต ว 2-3 การเปล ยนรห สผ าน 4 การจ ดการรายว ชา 5 กระดานข าว/กระดานเสวนา 5-6 ข นตอนการเพ มก จกรรมกระดานเสวนา

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค 1. การเข าใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง เข าได 2 ระบบ ค อ ระบบ Intranet รพ. โดย Log on เข าโปรแกรม MIS, และระบบ อ นเตอร เน ต ใช งานโปรแกรม MIS ผ าน

More information

บ นท กข อความ จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณาลงนามอน ม ต โครงการฯ จ านวน 1 ฉบ บ

บ นท กข อความ จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณาลงนามอน ม ต โครงการฯ จ านวน 1 ฉบ บ บ นท กข อความ ส วนราชกส วนราชการ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอเกาะคา ท ศธ. 0210.6702(01)/818 ว นท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ. 2552 เร อง ขออน ม ต โครงการอบรมพ ฒนาระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ คร ท กคนท เป นเจ าของเร องโดยตรงเป นผ เสนอผ านระบบ เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ

าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ ค ม อการใช งานระบบ E-Learning ส าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ E-Learning การเข าส ระบบ E-Learning ผ านระบบ LMS ของศ นย การศ กษาท วไปและการเร ยนร ทาง อ เล กทรอน กส ม ข นตอนด งน 1. เป ดโปรแกรม Web browser

More information

ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS2007

ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS2007 ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS2007 (ส าหร บ ผ ด แลระบบ ห วหน างาน และเจ าหน าท ) เม อล อกอ นเข าส ระบบถ กต องแล ว จะต องท าอย างไรต อ? ส าหร บเมน ของผ ด แลระบบ จะเป นไอค อน เข าส ระบบการจ

More information

ค ม อการใช งาน Back Office

ค ม อการใช งาน Back Office ค ม อการใช งาน Back Office สารบ ญ ว ธ การเข าใช งาน Back office admin รายการ Menu ของโปรแกรม Back office Admin ว ธ การใช งานแถบเคร องม อ Text Editor ใน Back office ว ธ การใช งานแถบ Menu Back office แต

More information

ค ม อการใช งาน DocSYS

ค ม อการใช งาน DocSYS ค ม อการใช งาน DocSYS โปรแกรมจ ดเก บเอกสารออนไลน Powered by GoodlyThink.com สารบ ญ 1. การใช งานคร งแรก 1 1.1 ล อกอ นเข าส ระบบ 2 1.2 บ นท กข อม ลแผนก 3 1.3 ก ำหนดกล มผ ใช งาน/ก ำหนดส ทธ การใช งาน 4 1.4

More information

ค ม อการประย กต ใช ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ก บงานบร หารท วไป... การจ ดการความร ของส าน กเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

ค ม อการประย กต ใช ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ก บงานบร หารท วไป... การจ ดการความร ของส าน กเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ค ม อการประย กต ใช ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ก บงานบร หารท วไป... การจ ดการความร ของส าน กเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร จ ดท าโดย ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๒ ค ม อการประย กต ใช ระบบสารบรรณอ

More information

ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail

ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail เคร อข ายไฮเทคเพ อการศ กษา ส การเร ยนร ท ท นสม ย จ ดทาโดย สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ขอต อนร บส MSU Live Mail MSU Live Mail ค อกล มของบร การออนไลน ท ไมโครซอฟท

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ข นตอนการใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษา 1. เป ดโปรแกรม Browser และพ มพ www.pkru.ac.th เพ อไปท หน าเว บมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก

More information

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp 1.บทน า ผ ค าท จะต ดต อท าธ รกรรมก บหน วยงานภาคร ฐ ต องลงทะเบ ยนในระบบ เพ อช วยให หน วยงานของร ฐ ท ต องการจ ดซ อจ ดจ างทราบข อม ลเก ยวก บผ ค า และลดความซ าซ อนในการป

More information

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ว ธ การเข าใช งาน Back Office 1.พ มพ ช อเว บไซต ของหน วยงาน ของเรา ท Address bar แล วตามด วย / public/backend

ว ธ การเข าใช งาน Back Office 1.พ มพ ช อเว บไซต ของหน วยงาน ของเรา ท Address bar แล วตามด วย / public/backend สารบ ญ 1.เมน ข อม ลพ นฐาน... 5 2.เมน บ คลากร...12 3.เมน ผลการด าเน นงาน...20 4. เมน ข อม ลส าหร บประชาชน...23 5.เมน แผนพ ฒนาท องถ นและค าส งเทศบาล...25 6.เมน โหวต...27 7.เมน กระดานกระท...29 8.เมน ข าวประชาส

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา ค ม อส าหร บ ระด บ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ว ธ เข าใช งานโปรแกรม : ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา สามารถเข าใช งานผ านระบบ Intranet โรงพยาบาลศร ธ ญญา โดยคล กท หร อ พ มพ URL :

More information

ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS)

ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) หน า 1 ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) การเข าใช งานระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ สามารถเข าใช งานโดยพ มพ URL ท ช อง Address ด งน http://www.mis.ru.ac.th

More information

ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ ตโนม ต E-Office สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4

ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ ตโนม ต E-Office สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 1 ความเป นมาของระบบ ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ ตโนม ต E-Office สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 ในป จจ บ นน สาน กงานจานวนมากได นาเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาประย กต ใช อย างแพร หลาย เพ อให

More information

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 การจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบร การข อม ลทะเบ

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น

ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษาและบ คลากร สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น จ ดท าโดย ศ นย ภาษาและคอมพ วเตอร สารบ ญ เน อหา หน า เร มต นการใช งาน Office365... เข าส หน าเร มต น Office365... การเป ดใช อ เมลด วย Outlook

More information

การใช งานระบบ E- OFFICE

การใช งานระบบ E- OFFICE เอกสารท แนบมาด วย ๒ การใช งานระบบ E- OFFICE ภายในสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปราจ นบ ร เขต ๒ แนวทางการใช งานระบบสารบรรณในระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส (E-Office) การใช งานระบบ E- Office ภ า ย ใ น สา

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. กล าวนา (Introduction)... 5 1.1 ฟ งก ช นการท างานของระบบ... 5 1.2 แผนผ งเวปไซต (Site Map)... 6 2. เร มต นการใช งานระบบ... 7 2.1 ส วนประกอบของหน าเว บเพจ...

More information