5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

Size: px
Start display at page:

Download "5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน"

Transcription

1 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ โปรแกรม และแสดงช อแฟ มงานท เป ดข นมาท างาน 2. ช ดป มควบค ม (Control Button) ประกอบด วย 2.1 ป ม Minimize ใช ในการย อหน าต างโปรแกรมให ม ขนาดเล กท ส ด 2.2 ป ม Maximize ใช ในการขยายหน าต างโปรแกรมให ม ขนาดใหญ ท ส ด และจะเปล ยนเป นป ม Restore ซ งใช ในการค นขนาดกล บค นมาด งเด ม 2.3 ป ม Close ใช ในการป ดหน าต างของโปรแกรม 3. แถบรายการค าส ง ( Menu bar) เป นแถบท เก บรวบรวมค าส งใช งานของ โปรแกรมไว เป นหมวดเป นหม แยกตามล กษณะการท างาน ประกอบด วย 3.1 เมน แฟ ม (File) โดยม ค าส งต างๆ ด งแสดงในภาพท เมน แก ไข (Edit) โดยม ค าส งต างๆ ด งแสดงในภาพท เมน ม มมอง (View) โดยม ค าส งต างๆ ด งแสดงในภาพท เมน แทรก (Insert) โดยม ค าส งต างๆ ด งแสดงในภาพท เมน ร ปแบบ (Format) โดยม ค าส งต างๆ ด งแสดงในภาพท เมน เคร องม อ (Tools) โดยม ค าส งต างๆ ด งแสดงในภาพท เมน ข อม ล (Data) โดยม ค าส งต างๆ ด งแสดงในภาพท เมน หน าต าง (Window) โดยม ค าส งต างๆ ด งแสดงในภาพท เมน ว ธ ใช (Help) โดยม ค าส งต างๆ ด งแสดงในภาพท 5.9

2 46 ภาพท 5.1 เมน แฟ ม (File) ภาพท 5.2 เมน แก ไข (Edit) ภาพท 5.3 เมน ม มมอง (View) ภาพท 5.4 เมน แทรก (Insert)

3 47 ภาพท 5.5 เมน ร ปแบบ (Format) ภาพท 5.6 เมน เคร องม อ (Tools) ภาพท 5.7 เมน ข อม ล (Data) ภาพท 5.8 เมน หน าต าง (Window)

4 48 ภาพท 5.9 เมน ว ธ ใช (Help) 4. แถบเคร องม อ ( Tools bar) เป นท รวบรวมค าส งใช ในงานท ใช บ อยๆ จาก แถบรายการค าส งมาวางในร ปแบบส ญล กษณ เพ อความสะดวกในการใช งาน ท ส าค ญ ได แก 4.1 แถบเคร องม อมาตรฐาน (Standard Tools bar) ด งแสดงในภาพท 5.10 ภาพท 5.10 แถบเคร องม อมาตรฐาน (Standard Tools bar) 4.2 แถบเคร องม อจ ดร ปแบบ 5.11 (Formatting Tools bar) ด งแสดงในภาพท ภาพท 5.11 แถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Tools bar)

5 49 5. พ นท ท างาน (Working Area) เป นบร เวณท ใหญ ท ส ดของหน าต าง โปรแกรม ใช ในการพ มพ ข อความต างๆ ตามต องการ 6. แท บสล บช ตงาน เพ อใช ในการคล กเปล ยนหน าช ตงานจากช ตหน งไปย งอ ก ช ตหน ง หร ออาจใช แป นพ มพ โดยการ - กดป ม Ctrl ร วมก บป ม Page Down เพ อเปล ยนไปย งช ตงานท อย ทางด านขวา ของช ตงานเด ม - กดป ม Ctrl ร วมก บป ม Page Up เพ อเปล ยนไปย งช ตงานท อย ทางด านซ าย ของช ตงานเด ม ท งน เน องจากว าในโปรแกรม Microsoft Excel สามารถเพ มและลบช ตงานใน แฟ มงานเด ยวก นได เพ อความสะดวกในการท างาน ด งน น เราจ งม กจะเร ยกแฟ มงาน ในโปรแกรมน ว า สม ดงาน (Work Book) ภาพท 5.12 แท บสล บช ตงาน 7. แถบสถานะ ( Status bar) เป นแถบท ใช บอกสถานะในการท างานของ โปรแกรม 8. ส วนปร บขนาดหน าต าง ( Adjustment Part) เป นส วนท ใช ในการปร บขนาด ของหน าต างโปรแกรมให ม ขนาดตามท เราต องการ 5.2 การจ ดการแฟ มงานในโปรแกรมตารางค านวณ (1) การเป ดโปรแกรม (Open) สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. คล กป Start ม 2. เล อนต วช เมาส ไปท Program 3. คล กเล อก Microsoft Excel

6 ภาพท 5.13 การเป ดโปรแกรม Microsoft Excel เม อใช ค าส งข างต นแล ว หน าต างโปรแกรม Microsoft Excelจะถ กเป ดข นโดยจะ ม ฉลาก (Label) ของโปรแกรม ด งแสดงในภาพท 5.14 เป ดข นมา ก อนจะเป ดหน าต าง โปรแกรม ภาพท 5.14 ฉลากของโปรแกรม Microsoft Excel

7 51 (2) การเปล ยนช อช ตงาน (Work Sheet Rename) เราสามารถเปล ยนช อช ตงาน เพ อความสะดวกในการท างาน เพราะหากเราจะใช ช อสมมต ตามท โปรแกรมต งมาให ซ งได แก Sheet1, Sheet2, Sheet3 ด งภาพท 5.15 น น บางคร งอาจเก ดความส บสนในการท างาน และยากจะจดจ าได ด งน น จ งควรต งช อ ช ตงานให สอดคล องก บเน อหาการท างาน โดยสามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. คล กขวาท ช อช ตงานบนแท บสล บช ตงานท ต องการเปล ยนช อ 2. คล กเล อกค าส งเปล ยนช อ จะม แถบส ด าคาดท บช อช ตงานเด ม 3. พ มพ ช อท ต องการ โดยต องไม ซ าก บช อช ตงานอ นในสม ดงานเด ยวก น 4. กดป ม Enter บนแป นพ มพ เพ อจบการท างาน 1 2 ภาพท 5.15 การเปล ยนช อช ตงาน (3) การแทรกช ตงาน (Work Sheet Insert) เราสามารถ แทรกช ตงาน เพ อเพ มจ านวนช ตงานให เพ ยงพอก บความต องการ ของเรา สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. คล กท เมน แทรก 2. คล กเล อกค าส งแผ นงาน จะปรากฏช ตงานใหม ท แท บสล บช ตงานท นท

8 ปรากฏช ตงานใหม ท แท บสล บช ตงานท นท ภาพท 5.16 การแทรกช ตงาน

9 53 (4) การจ ดต าแหน งช ตงาน (Work Sheet Arrange) เราสามารถจ ดต าแหน งของช ตงานบนแท บสล บ เพ อให เก ดความเหมาะสมและ สะดวกในการท างานตามความต องการของเรา สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. เล อนเมาส ไปท ช ตงานท ต องการย ายต าแหน ง 2. แดรกเมาส ลากเอาช ตงานไปย งต าแหน งท ต องการ โดยส งเกตท ปลายเมาส จะม เคร องหมายสามเหล ยม ซ งจะอย ตรงรอยต อของช ตงานแต ละช ต เม อถ ง ต าแหน งท ต องการแล วจ งปล อยเมาส ก. ต าแหน งช ตงานเด ม ข. ต าแหน งช ตงานใหม ภาพท 5.17 การจ ดต าแหน งช ตงาน

10 54 (5) การลบช ตงาน (Work Sheet Insert) เราสามารถ ลบช ตงาน เพ อลดจ านวนช ตงานท เก นความต องการของเรา ออก จากสม ดงาน สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. คล กท ช อของช ตงานท ต องการลบบนแท บสล บช ตงาน 2. คล กท เมน แก ไข 3. คล กเล อกค าส งลบแผ นงาน หากในช ตงานไม ม ข อม ลใดใด ช ตงานน นจะถ ก ลบท นท แต หากในช ตงานม ข อม ลอย จะปรากฏกล องเต อนในการลบช ตงาน ว าเป นการลบอย างถาวร ไม สามารถน ากล บมาได 4. คล กป มลบหากต องการลบช ตงานน จร ง แต ถ าไม แน ใจว าในช ตน ม ข อม ลท ส าค ญหรอไม ให คล กท ป มยกเล ก ภาพท 5.18 การลบช ตงาน

11 55 (6) การบ นท กแฟ มงาน (Save) การบ นท กสม ดงาน เป นการเก บบ นท กส งท เราได สร างในช ตงาน ท งท เป นตาราง ส ตรค านวณ และการแทรกว ตถ ต างๆ ไปในแหล งเก บท ต องการ สามารถท าได ตาม ข นตอน ด งต อไปน 1. คล กท เมน แฟ ม (File) 2. คล กเล อกค าส งบ นท ก ถ าเป นการบ นท กแฟ มงานคร งแรก โปรแกรมจะเป ด กล องโต ตอบ (Dialog Box) ของการบ นท กเป น (Save as) ข นมาโดย อ ตโนม ต 3. คล กหาแหล งเก บแฟ มข อม ลจากช องบ นท กใน (Save in) 4. พ มพ ช อแฟ มงานตามท ต องการ 5. คล กป มบ นท ก ภาพท 5.19 การบ นท กสม ดงาน

12 56 (7) การเป ดแฟ มงาน (Open) การเป ดสม ดงาน เป นการแฟ มงานท ได ท าการเก บบ นท กไว เพ อน ามาใช งาน หร อปร บปร งเปล ยนแปลงข อม ลต างๆ สามารถท าได ตามข นตอน ด งต อไปน 1. คล กท เมน แฟ ม (File) 2. คล กเล อกค าส งเป ด... โปรแกรมจะเป ดกล องโต ตอบ (Dialog Box) ของการ เป ดข นมาโดยอ ตโนม ต 3. คล กหาแหล งเก บแฟ มงานจากช องมองหาใน (Look in) 4. คล กเล อกช อแฟ มงานตามท ต องการ 5. คล กป มเป ด ภาพท 5.20 การเป ดแฟ มงาน

13 57 (8) การป ดแฟ มงาน (Close) การป ดแฟ มงาน เป นการป ดแฟ มงานหล งใช งานเสร จส นแล ว เพ อจบการท างาน ในแฟ มงานน น สามารถท าได ง ายๆ ด วยการคล กท เมน แฟ ม แล วคล กเล อกป ด การป ดแฟ มงานด วยการคล กท น ภาพท 5.21 การป ดแฟ มงาน

14 58 (9) การออกจากโปรแกรม (Exit) การออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล สามารถท าได ง ายๆ ด วยการคล กท เมน แฟ ม แล วคล กเล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมด วยการคล กท น ภาพท 5.22 การออกจากโปรแกรม

ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา ประโยชน ของโปรแกรมประมวลคา

ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา ประโยชน ของโปรแกรมประมวลคา ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา (Word Processing Software) ซอฟต แวร ประมวลคา (Word Processing Software) เป นซอฟต แวร ประย กต ใช สาหร บสร างและ จ ดการก บเอกสารในร ปแบบต างๆ เช น จดหมาย บ นท

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel 1 ใบความร ท 1 ประกอบโปรแกรมบทเร ยน เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel (คร งท 1) ว ชา คอมพ วเตอร รห สว ชา ง 22206 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2... 1. มาร จ กก บ Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft

More information

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft Access เป นโปรแกรมในตระก ล DBMS ต วหน ง ซ งโปรแกรม เหล าน จะม ความสามารถค อ กาหนดน

More information

1.จ ดประสงค ท วไป เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS)

1.จ ดประสงค ท วไป เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS) หน วยท 2 เร องการใช โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS) ส ปดาห ท 3-4 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. Windows XP ก บการใช งานเบ องต น 2. การจ ดการไฟล (File) โฟลเดอร (Folder) และด สก ด วย Windows

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค ในบทน ค ณจะได ศ กษาถ ง หน าท และความสามารถของโปรแกรม ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม การเร มต นการใช งานโปรแกรม การท างานก บไฟล ข อม ล Introduction to

More information

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา 3 สารบ ญ หน า ค าน า บทน า 1 เบ องต นก บ Microsoft Excel 2003 2 ความหมาย 2 การเข าส โปรแกรม Microsoft

More information

ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access

ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access 1. ท าความร จ กก บโปรแกรม Microsoft Access 2007 โปรแกรม Microsoft Access 2007 เป นโปรแกรมหน งท อย ในช ดโปรแกรม Microsoft Office ท ท าหน าท

More information

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย หน วยท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel -การบ นท กสม ดงาน (มาร จ กก บ Microsoft

More information

ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร 202103 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 : ส ปดาห ท 1

ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร 202103 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 : ส ปดาห ท 1 ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร ล กษณะของโปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมส าเร จร ป ท ช วยใน การค านวณในล

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

เร มต นก บ Microsoft Word

เร มต นก บ Microsoft Word เร มต นก บ Microsoft Word ในป จจ บ นการใช งานโปรแกรมช ด Microsoft Office เ ป นท น ยมแพร หลาย อย างมากใน ส าน กงานเพาระว าโปรกรม Microsoft Office สามารถใช งานง ายและม ประส ทธ ภาพส ง โปรแกรม ท ก ๆ โปรแกรมใน

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร Microsoft 2 ค าน า เอกสารประกอบการเร ยนการสอนเล มน เป นค ม อให ก บผ การเร ยนได ม ท กษะมากข น ในเร อง ของฮาร ดแวร ซอฟต แวร ฐานข อม ล และอ น เช น เคร องม อ ส ญล กษณ

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร Microsoft โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล อ ทยานว ทยาศาสตร พระจอมเกล า ณ หว ากอ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส าน กบร การงานการศ กษานอกโรงเร ยน ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ

More information

Microsoft PowerPoint 97

Microsoft PowerPoint 97 MS-PowerPoint97 หน า 1 Microsoft PowerPoint 97 Microsoft PowerPoint 97 ค ออะไร MS-PowerPoint 97 เป นซอฟต แวร ท น ยมใช ในด านการน าเสนองาน การแสดงงานในด าน ต าง ๆ โดยล กษณะการน าเสนอเร องราวของ PowerPoint

More information

หน วยท 9. เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 9. เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 9 เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2. แนวทางการท าสไลด และน าเสนองานพร เซนเตช น 3. การสร

More information

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร เน อหาสาระ 1. ความหมายของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 3. ประโยชน ของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 4. ค ณสมบ ต ของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 5. ส วนประกอบของโปรแกรมเพ

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

หน วยย อยท 1 ความร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word 2007 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5

หน วยย อยท 1 ความร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word 2007 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 หน วยย อยท 1 ความร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word 2007 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 แบบทดสอบม จานวน 10 ข อ 10 คะแนน เวลา 10 นาท คาช แจง ให น กเร ยนเล อกคาตอบท

More information

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน การเป ด-ป ดเอ กเซล 1. เป ดคอมพ วเตอร และเข าส โปรแกรม Windows 2. คล กป ม Start แล วเล อนเมาส ไปท ค าส ง Program เล อกโปรแกรม Microsoft Excel 3. เม อเป ดโปรแกรม Excel แล ว จะพบหน าต างของ Excel ซ งม ส วนประกอบต

More information

เร มต นการใช โปรแกรม

เร มต นการใช โปรแกรม เร มต นการใช โปรแกรม ก อนเร มต นการใช โปรแกรม เราควรท าความร จ กก บหน าตาของหน าต างโปรแกรม เส ยก อนเพ อจะได ท างานสะดวกย งข น เร ยกโปรแกรม Microsoft Word โดยการ Click เมาส ท ป ม แล วเล อกแถบ Program>

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน

การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 1 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การเข าส โปรแกรม Microsoft Word การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน โดย นาวาอากาศเอก อน ตตร จ ตต น นทน ผ อ านวยการ กองว ทยาการ กรมแพทย ทหารอากาศ

More information