ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5

Size: px
Start display at page:

Download "ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5"

Transcription

1 ใบความร หน วยการเร ยนร ท 2 การเร มใช งาน Dreamweaver CS5

2 การเร ยกใช โปรแกรม 1. คล ก ป ม Start > All Programs > Adobe Dreamweaver CS5 2. จากน นเข าส หน าจอโปรแกรม

3 ส วนประกอบของ Welcome Screen จะแบ งเป น 3 กล ม หล กๆ ด งน 1. เป ดไฟล งานเก าท เคยเร ยกใช งาน ใช ส าหร บเป ดงานเก าท เคยเร ยกใช งาน โดยโปรแกรมจะแสดง รายช อไฟล ท เคยใช ท งหมด (เร ยงล าด บจากท เป ดล าส ดเป นต นไป) แต ถ าเป นการเป ดโปรแกรมข นมา คร งแรกและย งไม เคยเร ยนใช งานใดๆ จะไม แสดงช อไฟล ข นมาในส วนน โดยการเร ยกงานเก าสามารถ ทาได โดยคล กเล อจากรายช อไฟล ท แสดงอย หร อคล กป ม Open เพ อเป ดไฟล อ นท ต องการข นมาได 2. สร างงานใหม ในส วนน ใช ส าหร บสร างไฟล งานใหม ซ งสามารถเล อกสร างไฟล ได หลายชน ด ไม ว าจะ เป นไฟล HTML, PHP, ASP, และ JavaScript เป นต น 3. สร างานส าเร จร ป เป นการสร างเว บเพจใหม โดยใช ไฟล ต วอย างท โปรแกรมจ ดเตร ยมเอาไว ให หร อท เร ยกก นว า เท มเพลต (Template) ซ งม ให เล อกใช มากมาย

4 ส วนประกอบหน าจอโปรแกรม แถบเมน หล ก เป นแถบรวบรวมค าส งท งหมดของโปรแกรม Dreamweaver CS5 เอาไว โดยจะแบ ง ค าส งท งหมดออกเป นหมวดหม ตามล กษณะการใช งาน เพ อให สะดวกต อการท างาน ซ งภายในแต ละหมวดหม ของคาส ง จะประกอบไปด วยคาส งย อยท เก ยวข องก น แถบเคร องม อ Insert Bar เป นแถบรวมเคร องม อซ งใช ในการวางออบเจ กต ต างๆ ลงบนเว บเพจ เช น ข อความ ร ปภาพ ล งก และ ภาพเคล อนไหว โดยแบ งเป นกล มค าส งเพ อให ใช งานได สะดวก ซ งบางกล ม ส งจะม เมน ย อยอย ภายใน โดยม ล กศรเล กๆ อย ด านข างป มน น

5 พ นท สร างงาน 1. ม มมองออกแบบ ม มมองน สามารถแก ไขและจ ดการเน อหาต างๆ ลงบนเว บเพจได ซ งจะแสดงผล บนเว บเพจคล ายก บเป ดบนเบราเซอร 2. ม มมองโค ด ม มมองน ใช ส าหร บเป ดด สร ปต ค าส งภาษาต างๆ ของเว บเพจ เช น HTML, PHP, ASP, และ JSP ซ งสามารถตรวจสอบและแก ไขค าส งต างๆ ได ตามต องการ โดยการแก ไขจะส งผล กล บไปย งม มมองออกแบบ โดยอ ตโนม ต

6 3. ม มมองโค ดและออกแบบ ม มมองน จะแสดงท งแบบม มมองออกแบบ และม มมองโค ดพร อมก น เม อคล กม มมอง Split จะแบ งพ นท สร างงานออกเป น 2 ส วน ค อ ส วนหน าต างโค ด และส วน ม มมองออกแบบ นอกจากน นย งสามารถปร บขนาด พ นท ของแต ละส วนได โดยการคล กลากท เส น แบ งระหว างท ง 2 ส วนน แถบท ลบาร แถบเคร องม อท รวบรวมป มคาส งท จาเป นหร อใช งานบ อยเอาไว สามารถเป ด/ป ดการใช งานได หน าต าง Properties Inspector เป นหน าต างเล กๆ ท อย ด านล างส ดของหน าจอโปรแกรม เป นส วนท ใช งานมากท ส ด เน องจากใช กาหนด เน องจากใช ก าหนดค ณสมบ ต สาค ญๆ ของออบเจ กต ท วางในหน าเว บเพจ เช น ขนาด ต าแหน ง และส เป นต น ท งน รายละเอ ยดและค ณสมบ ต ของออบเจ กต แต ละต วจะเปล ยนแปลงตลอดเวลา ข นอย ก บว าขณะน น กาล งเล อกออบเจ กต ใด

7 กล มหน าต างพาเนล เป นหน าต างท รวบรวมเคร องม อต างๆ ไว เป น กล มตามหน าท ท เก ยวข อง เพ อช วยให ท างานสะดวกข น เช น พาเนล File ก จะม คาส งใช ส าหร บจ ดการไฟล และโฟลเดอร ภายในเว บไซต ท งหมด เป นต น ซ งท กพาเนลจะแสดงอย บร เวณด านขวาของโปรแกรม สามารเป ดหร อป ด พาเนลได โดยเล อกคาส ง Windows แล วเล อกช อพาเนลน น แถบสถานะ เป นแถบท อย ด านล างของว นโดว Document ซ งประกอบด วย 2 ส วน ค อ ด ายซ ายเป น Tag Selector ส วนด านขวาเป นเคร องม อต างๆ โดย Tag Selector ประกอบด วย Select ใช ส าหร บเล อกออบเจ กต บนเว บเพจ เช น ข อคสาม ร ปภาพ เป นต น เม อคล ก เล อกออบเจ กต จะแสดงกรอบส ดาล อมรอบออบเจ กต ท เล อก Hand ใช สาหร บเล อนเว บเพจ Zoom ใช สาหร บคล กเล อกหร อลากเพ อขยาย หร อ Alt+ คล กเพ อย อม มมอง

8 เตร ยมโฟลเดอร สาหร บเว บไซต ควรเตร ยมส วนประกอบของเว บไซต ให พร อมเส ยก อน โดยส วนประกอบหล กในเว บไซต ม ด งน - ไฟล เน อหา - ไฟล ร ปภาพ - ไฟล ม ลต ม เด ย - ไฟล สคร ปต หล งจากน นจ งสร างโฟลเดอร ข นมาใหม เพ อจ ดการส วนประกอบของเว บไซต ให เป นหมวดหม ไม ปะปน ก น ด งน นจ งควรวางแผนล วงหน าว าจะจ ดเก บไฟล ไว ในโฟลเดอร อย างไรบ าง ต วอย างโครงสร างภายใน โฟลเดอร ม ด งน

9 สร าง Define Site เพ อจ ดระบบให ข อม ล เม อเตร ยมโฟลเดอร เพ อจ ดเก บข อม ลท งหมดท จะใช ในการสร างเว บไซต เร ยบร อยแล ว ข นตอนต อไป ค อ การท าให โปรแกรม Dreamweaver ร จ กและเข าใจโฟลเดอร ท สร างว าเป นเว บไซต ของเรา ซ งสามารถท า ได โดยการสร าง Define Site ตามข นตอนต อไปน 1. คล กล งก Manage Sites ท พาเนล Files (หร อคล กค าส ง Site > New Site) 2. คล กป ม New ท หน าต าง Manage Site 3. คล กแท บ Site 4. ต งช อเว บไซต ท ช อง Site Name 5. คล กป ม เพ อเล อกโฟลเดอร ท เก บไฟล งาน

10 6. เล อกโฟลเดอร ท ต องการ แล วคล กป ม Open 7. คล กป ม Select

11 8. คล กป ม Save ท หน าต าง Site Setup for My_Site 9. คล กป ม Done ท หน าต าง Manage Sites

12 การแก ไขไซต ท สร างไว แล ว 1. คล กเมน Site > Manage Sites 2. เล อกช อไซต ท ต องการ 3. คล กป ม Edit จากน นหน าต าง Site Setup for จะปรากฏข นมา เราสามารถแก ไขการก าหนดค าต างๆ ได โดยม ว ธ คล ายก บการกานหดค าไซต ใหม 4. เม อแก ไขเสร จแล ว คล กป ม Done

13 ทาความร จ กก บพาเนล นอกจากจะสร างไซต ไว ในพาเนล Files เราย งสามารถจ ดการก บไฟล ต างๆ โดยผ านพาเนล Files ได ไม ว าจะเป นการสร างโฟล เดอร สร างเว บเพจใหม เป ดเว บเพจ ก อบป ไฟล หร อแม แต เปล ยนช อไฟล ซ งการเป ด/ ป ดพาเนล Files ทาได โดยคล กเมน Windows > Files (หร อกด F8) สร างโฟลเดอร ย อยไว เก บไฟล เราสามารถสร างโฟลเดอร ย อยส าหร บจ ดเก บไฟล ต างๆ ให เป น หมวดหม ได เช น ไฟล ร ปภาพ ไฟล เส ยง ไฟล สคร ปต เป นต น โดยม ข นตอน ด งน 1. คล กขวาบนโฟลเดอร หล ก แล วเล อกคาส ง New Folder 2. พ มพ ช อโฟลเดอร ย อยแล วกด Enter

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

ใบความร เร อง สม ดงาน

ใบความร เร อง สม ดงาน ใบความร 6 เร อง สม ดงาน (Workbook) Microsoft Office Excel 2007 ----------------------------------------------- Microsoft Office Excel 2007 เป นโปรแกรมประเภทตารางทางาน หร อ สเปรดช ด (Spread Sheet) ม ล กษณะเป

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

บทท 1 หล กการและเหต ผล 1. เพ อเป นประโยชน ต อผ ท จะน าไปประกอบอาช พและในช ว ตประจ าว น

บทท 1 หล กการและเหต ผล 1. เพ อเป นประโยชน ต อผ ท จะน าไปประกอบอาช พและในช ว ตประจ าว น 1 บทท 1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นงานด านการออกแบบและตกแต งภาพโดยใช คอมพ วเตอร ได เข ามาม บทบาทอย างมากก บ การสร างสรรค ผลงาน ซ งไม จ าก ดแต เฉพาะก บบ คคลในวงแคบเช นในอด ตเท าน น แต ย งสามารถน ามา ประย

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 ใบความร ท 3 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล เร มต นใช งาน Microsoft Office Enterprise 2007 หล งจากทาการต

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บน าเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา ประโยชน ของโปรแกรมประมวลคา

ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา ประโยชน ของโปรแกรมประมวลคา ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา (Word Processing Software) ซอฟต แวร ประมวลคา (Word Processing Software) เป นซอฟต แวร ประย กต ใช สาหร บสร างและ จ ดการก บเอกสารในร ปแบบต างๆ เช น จดหมาย บ นท

More information

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access

ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access 1. ท าความร จ กก บโปรแกรม Microsoft Access 2007 โปรแกรม Microsoft Access 2007 เป นโปรแกรมหน งท อย ในช ดโปรแกรม Microsoft Office ท ท าหน าท

More information

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft Access เป นโปรแกรมในตระก ล DBMS ต วหน ง ซ งโปรแกรม เหล าน จะม ความสามารถค อ กาหนดน

More information

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ โปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต (Microsoft PowerPoint) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมน าเสนอข อม ล (Presentation)

More information

บทท 4 ใส และตกแต งข อความบนเว บเพจ

บทท 4 ใส และตกแต งข อความบนเว บเพจ บทท 4 ใส และตกแต งข อความบนเว บเพจ เว บเพจสามารถนาเสนอข อม ลหลากหลายร ปแบบ ไม ว าจะเป นข อความ ตาราง ร ปภาพ เส ยง ภาพเคล อนไหว และม ลต ม เด ยต าง ๆ แต ข อม ลพ นฐานท สาค ญท ส ดก ค อข อความ ด งน น ในบทน

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 สารบ ญ เทคน คการจ ดท าเอกสารอย างม ออาช พ ด วย Microsoft

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

บทท 9 จ ดหน าเว บเพจด วยตาราง (Table)

บทท 9 จ ดหน าเว บเพจด วยตาราง (Table) บทท 9 จ ดหน าเว บเพจด วยตาราง (Table) ตาราง (Table)เป นส งท ท กคนร จ กก นด ซ งส วนใหญ จะใช เพ อนาเสนอข อม ลท เป นรายช อ หร อรายการของส งต างๆแต บนเว บเพจตารางย งม ประโยชน สาค ญอ กอย าง ค อใช สาหร บจ ดวางเลย

More information

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค ในบทน ค ณจะได ศ กษาถ ง หน าท และความสามารถของโปรแกรม ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม การเร มต นการใช งานโปรแกรม การท างานก บไฟล ข อม ล Introduction to

More information

บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร

บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร แนะน าระบบปฏ บ ต การ Windows XP Windows XP เป นระบบปฏ บ ต การของบร ษ ทไมโครซอฟต หน าจอ Windows XP เม อเราเข าส Windows XP เร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าจอด งร ป

More information

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน (อ.แต ก) การเป ดโปรแกรม BFM 3604 ก อนใช งานโปรแกรมต องเป ดโปรแกรม Microsoft Project 2010/2007 ข นมาก อน โดย

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

ห ามจ ดจ าหน าย. ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ประกอบไปด วยส วนต างๆ ด งร ปท 1

ห ามจ ดจ าหน าย. ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ประกอบไปด วยส วนต างๆ ด งร ปท 1 1. การเร มต นใช งานโปรแกรม เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 1. คล กป ม Start บนแถบ Task bar 2. เล อก All Programs -> Microsoft Office 3. เล อก Microsoft Office Word 2010 จะเป ดให ใช งานได ท นท ส

More information

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม 1 การสร างเอกสารด วย Word 2007 Microsoft Word 2007 Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลคาท ม ประส ทธ ภาพส ง ด วยค ณสมบ ต รวมถ งเคร องม อใหม ๆ ท ถ ก ออกแบบมาสาหร บ Word 2007 ทาให เราสามารถสร างและจ

More information

เร มต นการใช Visio. การเข าส โปรแกรม 1. คล ก Start บน โปรแกรม Microsoft Windows 2. เล อก Program 3. เล อก Visio จะได กรอบต วเล อกด งร ปล าง

เร มต นการใช Visio. การเข าส โปรแกรม 1. คล ก Start บน โปรแกรม Microsoft Windows 2. เล อก Program 3. เล อก Visio จะได กรอบต วเล อกด งร ปล าง 1 เร มต นการใช Visio ค ณสมบ ต โปรแกรม เป นโปรแกรมท ท างานอย บนโปรแกรม Microsoft Windows โดยม ค ณสมบ ต ส าหร บการวาด แผนภาพต าง ๆ ไม ว าจะเป นภาพวงจรทางไฟฟ าและอ เล กทรอน กส, Flow Chart, ภาพองค กร, แผนผ

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information