รายงานผล กระทรวงศ กษาธ การ

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผล กระทรวงศ กษาธ การ"

Transcription

1

2 ให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การ

3 ให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ ป ท พ มพ พ.ศ จำนวนพ มพ 2,000 เล ม จ ดทำโดย สำน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ พ มพ ท โรงพ มพ ช มน มสหกรณ การเกษตรแห งประเทศไทย จำก ด 79 ถนนงามวงศ วาน แขวงลาดยาว เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร โทร โทรสาร นายโชคด ออส วรรณ ผ พ มพ ผ โฆษณา

4 คำนำ ในป 2553 การดำเน นโครงการส งเสร มและสน บสน นการม งานทำ ของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ม แนวทาง การดำเน นงานท ม งหว งให ม ความช ดเจน ม การขยายผลในท กร ปแบบท กว างขวางข น ซ งประกอบด วยการกำหนดบทบาทหน วยงานท ดำเน นการของกระทรวงศ กษาธ การ ท งในระด บนโยบาย ระด บปฏ บ ต ในส วนกลางและส วนภ ม ภาค ม ข นตอน การดำเน นงานเป นความร วมม อของภาคส วนต าง ๆ เพ มมากข น โดยม องค กร สมาคมระด บท องถ นร วมเป นคณะกรรมการกำหนดแนวทางการดำเน นงาน โครงการท เก ดประโยชน ต อเด ก เยาวชนในระด บอำเภอ ตำบล และหม บ าน ม ความร วมม อของกรมการจ ดหางาน กระทรวงแรงงาน ซ งเป นส วนราชการ ท ร วมม อก นอย างเหน ยวแน นมาโดยตลอดน บแต ได เร มโครงการน และองค กร ภาคเอกชนท ประกอบด วยสมาคมต าง ๆ บร ษ ท สถานประกอบการ ร วมประช ม กำหนดแนวทางการดำเน นงานโครงการท เป นร ปธรรมช ดเจน รวมท งร วมจ ดก จกรรม ต าง ๆ ท จ ดข นในส วนกลาง ได แก การออกบ ธร บสม ครงาน การจำลองร านค า เสม อนจร ง การจ ดน ทรรศการ การเสวนาให ความร เป นต น และได ร บสม คร น กเร ยน น กศ กษาเข าทำงานในหน วยงานภาคเอกชน ท งในส วนกลาง และส วนภ ม ภาค สำหร บภาคราชการส วนราชการส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ ให ความร วมม อก นอย างเข มแข ง ทำให การจ างงานในภาคราชการเก ดประส ทธ ภาพ เป นอย างด

5 การดำเน นงานโครงการด วยความร วมม อของภาค เคร อข ายด งกล าว เป นการดำเน นงานท สนองนโยบายหล กของกระทรวงศ กษาธ การในด านการม ส วนร วม ของภาคส วนต าง ๆ ท ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาด วยการส งเสร ม ให น กเร ยน น กศ กษาได ทำงานซ งเป นก จกรรมท ส งผลให เก ดความร เพ มข น เก ดท กษะในการทำงาน ได ร บประสบการณ จร งอ นจะนำไปประย กต ใช สำหร บ การประกอบอาช พในอนาคต และนอกจากน ย งทำให น กเร ยน น กศ กษาม รายได ซ งส วนใหญ นำไปเป นค าใช จ ายในการศ กษาเล าเร ยน ทำให ม โอกาสทางการศ กษา ท ต อเน องสอดคล องก บนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การในด านการเพ มโอกาส ทางการศ กษา จากผลการดำเน นงานโครงการป 2553 กระทรวงศ กษาธ การ ประสบความสำเร จอย างด ย งด วยความร วมม อและสน บสน นจากภาคส วน ต าง ๆ ด งกล าวข างต น จ งขอขอบค ณไว ณ โอกาสน และหว งว าจะได ร บ ความร วมม อเป นอย างด เช นเคย กระทรวงศ กษาธ การ

6 สารบ ญ หน า คำนำ บทสร ปสำหร บผ บร หาร 1 บทท 1 บทนำ ความสำค ญและความเป นมา ว ตถ ประสงค ขอบเขตของการศ กษา ผลท คาดว าจะได ร บ 11 บทท 2 เอกสารท เก ยวข องและการดำเน นการจ ดการศ กษา เพ อม รายได ระหว างเร ยน การจ ดการศ กษาเพ อม รายได ระหว างเร ยน นโยบายท เก ยวข อง การดำเน นโครงการส งเสร มและสน บสน น การม งานทำของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยน ของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ สาระสำค ญของโครงการส งเสร มและสน บสน น การม งานทำของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยน ของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ บทท 3 ว ธ ดำเน นการ ข นตอนการดำเน นงาน กล มต วอย างในการศ กษา 42

7 สารบ ญ (ต อ) หน า 3.3 เคร องม อท ใช ในการต ดตามและประเม นผล การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล 46 บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการต ดตามประเม นผลและ การดำเน นโครงการส งเสร มและสน บสน น การม งานทำของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยน ของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ การจ างงานน กเร ยน น กศ กษาในภาพรวม ท งภาคราชการและภาคเอกชน การจ ดงานศ นย บร การ เร ยนร งาน สรรค สร างค ณภาพช ว ต การต ดตามและประเม นการดำเน นงานโครงการ ท งภาคราชการและภาคเอกชน ผลการศ กษาความค ดเห นและความพ งพอใจ ของน กเร ยน น กศ กษา ความค ดเห นและความพ งพอใจ ของน กเร ยน น กศ กษาท เข าร วมงานศ นย บร การ เร ยนร งาน สรรค สร างค ณภาพช ว ต ความค ดเห นและความพ งพอใจ ของน กเร ยน น กศ กษาท ทำงานตามโครงการ 65

8 สารบ ญ (ต อ) หน า การประเม นการปฏ บ ต งาน ของน กเร ยน น กศ กษา โดยผ ด แล น กเร ยน น กศ กษาท เข าร วมโครงการ ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะในการดำเน นงานโครงการ ป ญหา อ ปสรรค ข อเสนอแนะ 85 บทท 5 สร ป อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ สร ป ผลการต ดตามและประเม นผลการดำเน นโครงการ ผลการศ กษาความค ดเห นและความพ งพอใจ ของน กเร ยน น กศ กษา ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะจากการต ดตาม และประเม นผล อภ ปรายผล การร บสม ครงาน การจ างงาน การบร หารจ ดการ การบร หารงบประมาณ การม ส วนร วมในการดำเน นโครงการ ประโยชน ท ได ร บของโครงการ 115

9 สารบ ญ (ต อ) หน า 5.3 ป ญหา อ ปสรรคในการดำเน นโครงการ ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะเพ อการว จ ย 121 บรรณาน กรม 122 ภาคผนวก รายช อส วนราชการ บร ษ ท สถานประกอบการ ท ออกบ ธงาน เร ยนร งาน สรรค สร างค ณภาพช ว ต รายช อหน วยงานท ดำเน นโครงการร บน กเร ยน น กศ กษา เข าทำงานตามโครงการส งเสร มและสน บสน นการม งานทำ ของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยน ของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ เร อง แต งต งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการ ดำเน นงานโครงการส งเสร มและสน บสน นการม งานทำของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ เร อง แต งต งคณะทำงานจ ดต งศ นย บร การและต ดตามประเม นผล โครงการส งเสร มและสน บสน นการม งานทำของน กเร ยน น กศ กษา ให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ

10 สารบ ญ (ต อ) หน า - เร อง แต งต งคณะทำงานจ ดต งศ นย บร การและต ดตามประเม นผล โครงการส งเสร มและสน บสน นการม งานทำของน กเร ยน น กศ กษา ให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ (เพ มเต ม) แบบสำรวจความค ดเห นของผ บร หารหร อผ ร บผ ดชอบ โครงการส งเสร มและสน บสน นการม งานทำของน กเร ยน น กศ กษา ให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ แบบสำรวจความค ดเห นของน กเร ยน น กศ กษาทำงาน โครงการส งเสร มและสน บสน นการม งานทำของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของน กเร ยน น กศ กษา 167 คณะผ ดำเน นการ 170

11

12 บทสร ปสำหร บผ บร หาร การดำเน นโครงการส งเสร มและสน บสน นการม งานทำของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ เป นการดำเน นงานในป ท 7 ของโครงการน บต งแต ป 2547 โดยท กระทรวงศ กษาธ การเป นหน วยงานหล กในการบ รณาการส งเสร มและสน บสน น ให ความช วยเหล อการม งานทำของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยน จากอาช พท เหมาะสม ร วมก บส วนราชการอ น ๆ สถานประกอบการ ภาคเอกชน และองค กรปกครองส วนท องถ น การดำเน นงานโครงการม ว ตถ ประสงค เพ อให เด กในกล มเป าหมายยากจน ครอบคร วม รายได น อย ประสบว กฤต หร อได ร บ ผลกระทบจากภ ยพ บ ต ต าง ๆ รวมท งกล มท ประสงค จะทำงานเพ อใช เวลาว าง ท เป นประโยชน เพ มท กษะความร ด านอาช พ ก อให เก ดรายได ระหว างเร ยน เป นการแบ งเบาภาระค าใช จ ายของครอบคร ว เปล ยนแปลงค าน ยมในการทำงาน ท พ งประสงค และพฤต กรรมท สร างสรรค นอกจากน นย งทำให เก ดความร วมม อ และเคร อข ายระหว างหน วยงานภาคร ฐ ภาคเอกชน สถานศ กษา และท องถ น ท เข มแข งในการสร างการเร ยนร ด านอาช พให ก บน กเร ยน น กศ กษา และ เก ดประโยชน ค ณค าต อหน วยงาน องค กร ช มชน และท องถ นด วย

13 การดำเน นโครงการส งเสร มและสน บสน นการม งานทำของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ ม คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเน นงานโครงการ ส งเสร มและสน บสน นการม งานทำของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยน ของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ ซ งม ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ (นายช นวรณ บ ณยเก ยรต ) เป นประธานท ปร กษา คณะกรรมการ และผ แทนจากภาคส วนต าง ๆ ท งส วนราชการในและนอกส งก ด กระทรวงศ กษาธ การ บร ษ ท สถานประกอบการ และผ แทนองค กรท องถ น และ ได กำหนดแนวทางการดำเน นงานท งส วนกลางและภ ม ภาค โดยให สำน กงาน กศน. ได แก ศ นย กศน.อำเภอ/เขตท กแห ง และศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษา จ งหว ดท กแห ง เป นหน วยงานหล กข บเคล อนการดำเน นโครงการในการจ างงาน น กเร ยน น กศ กษาทำงานภาคราชการ ด วยงบประมาณประจำป งบประมาณ พ.ศ จำนวน 32,900,000 บาท ร วมก บส วนราชการส งก ดกระทรวง ศ กษาธ การ ได แก สพฐ. สอศ. สกอ. และ สช. และงานภาคเอกชน โดยความ ร วมม อก บกรมการจ ดหางาน บร ษ ท สถานประกอบการ สน บสน นการจ างงาน ท วประเทศ และจ ายค าตอบแทนให น กเร ยน น กศ กษาท ทำงานซ งในส วนกลาง 2

14 ม การจ ดต งศ นย บร การ เร ยนร งาน สรรค สร างค ณภาพช ว ต ข นท อาคาร น ม บ ตร สนามศ ภชลาศ ย เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ระหว างว นท 3-5 ม นาคม 2553 เพ อจ ดก จกรรมการร บสม ครงานควบค ก บก จกรรมเสร มความร ท กษะ ประสบการณ ในการทำงานและการเตร ยมต วเพ อทำงาน ในส วนภ ม ภาค ม การร บสม ครงานท ศ นย กศน.อำเภอ ท กแห ง ท งน ผลการจ างงานน กเร ยน น กศ กษาท วประเทศในป 2553 ปรากฏด งน ม น กเร ยน น กศ กษาสม ครงานท วประเทศ จำนวน 51,795 คน ได ทำงาน จำนวน 25,440 คน เป นการจ างงานในงานภาคราชการ จำนวน 13,578 คน และงานภาคเอกชน จำนวน 11,862 คน น กเร ยน น กศ กษา ท ได งานทำท งงานภาคราชการและงานภาคเอกชนม จำนวนลดลงจากป 2552 เน องจากส วนราชการท บ รณาการการทำงานร วมก น ค อ สพฐ. และ สอศ. ม ข อจำก ดในการบร หารจ ดการงบประมาณเพ อการจ างงานน กเร ยน น กศ กษา โดยเฉพาะในส วนภ ม ภาคไม ได ร บงบประมาณสน บสน นการดำเน นงาน และ สำหร บภาคเอกชนม จำนวนการจ างงานลดลงเน องมาจาก 1) สถานประกอบการ ต องการน กศ กษาระด บปร ญญาตร แต น กเร ยน น กศ กษาท มาสม ครงาน ส วนใหญ เป นน กเร ยนระด บม ธยมศ กษา 2) ช วงการจ ดงานศ นย บร การ 3

15 เร ยนร งาน สรรค สร างค ณภาพช ว ต อย ในระหว างท น กศ กษาระด บอ ดมศ กษากำล งสอบปลายภาค 3) บร ษ ท สถานประกอบการส วนใหญ ม ตำแหน งงานช วง ป ดภาคเร ยนน อยกว าการทำงานล วงเวลาหร อ ว นหย ดราชการ 4) บร ษ ท สถานประกอบการบางแห งม การประสานตำแหน งการร บสม ครงานก บสถานศ กษา โดยตรง 5) น กเร ยน น กศ กษาท สม ครงานส วนใหญ ม ท พ กอย ห างไกลก บท ทำงาน การบร หารจ ดการโครงการได ร บความร วมม อจากส วนราชการ ภาคเอกชนและสมาคมท องถ นเข าร วมเป นคณะกรรมการอำนวยการโครงการ เพ มมากข นร วมกำหนดแนวทางการดำเน นงานโครงการและการจ างน กเร ยน น กศ กษาท เป นความร วมม อก นท งในระด บส วนกลาง ภ ม ภาค และท องถ น ม การบ รณาการความร วมม อดำเน นโครงการให บรรล ว ตถ ประสงค โดยกำหนด แนวทางการดำเน นโครงการท ช ดเจนก บส วนราชการ ท งส วนกลางและส วนภ ม ภาค ม การบร หารงบประมาณโดยสำน กนโยบายและย ทธศาสตร สำน กงานปล ด กระทรวงศ กษาธ การ ดำเน นการบร หารจ ดการโครงการ การต ดตาม ประเม นผล และ และการจ างงานน กเร ยน น กศ กษาในบางส วน รวมท งจ ดสรร งบประมาณให สำน กงาน กศน. สช. ดำเน นการจ างงานน กเร ยน น กศ กษา ในส วนกลางและส วนภ ม ภาค สพฐ. และ สอศ. ดำเน นการจ างงานน กเร ยน น กศ กษา ตามความพร อมด านงบประมาณของหน วยงานและการได ร บการ จ ดสรรจากสำน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การในบางส วน ซ งการส งเสร ม ให น กเร ยน น กศ กษาได ทำงานตามโครงการฯ ถ อเป นการเพ มโอกาสทาง การศ กษา รวมท งเป นการส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ตให ก บเด กและเยาวชน ท สนองนโยบายปฏ ร ปการศ กษารอบท 2 ของกระทรวงศ กษาธ การ นอกจากน น ย งพบว าประโยชน ของโครงการนอกจากเก ดข นก บน กเร ยน น กศ กษาท ทำงาน

16 โดยตรงแล ว ย งเป นประโยชน ต อหน วยงานและช มชนในหลายประการ เช น บ คลากรเก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ร วมก นก บช มชน และ คนในช มชนได ร บความร ความค ดสร างสรรค ม ท กษะในการค ดคำนวณเบ องต น และม ส วนร วมในการกำหนดหล กส ตรและร ปแบบการเร ยนร ได ตามความ ต องการของตนเอง และการใช บร การห องสม ดประชาชนได ร บความสะดวก จากการดำเน นงานโครงการฯ ท ง 7 ป ท ผ านมา รวมท งการต ดตาม และประเม นผลโครงการพบป ญหา อ ปสรรค เช น ส วนราชการท ม สถานศ กษา ไม ได ร บงบประมาณโดยตรงเพ อดำเน นโครงการ ตำแหน งงานไม เพ ยงพอต อ ความต องการทำงานของน กเร ยน น กศ กษา ช วงเวลาในการจ างงานระหว าง ภาคราชการและภาคเอกชนไม สอดคล องก น เป นต น เพ อลดป ญหา อ ปสรรค ในการดำเน นงานและทำให โครงการม ประส ทธ ภาพมากข น ควรม การปร บปร ง ตามข อเสนอแนะ ด งน 1. ด านการดำเน นโครงการ ควรให ส วนราชการท ม สถานศ กษาจ ดต งงบประมาณโดยตรง เพ อดำเน นโครงการ การดำเน นโครงการควรม การประชาส มพ นธ อย างต อเน อง 5

17 และม ระยะเวลาในการประชาส มพ นธ ให มากข น เป ดโอกาสให หน วยงานในระด บ พ นท ได กำหนดแนวทางปฏ บ ต ด วยตนเอง ควรม การจ ดประช มช แจงเจ าหน าท เพ อสร างความร ความเข าใจในการปฏ บ ต งาน ควรปร บร ปแบบและกำหนด หล กเกณฑ ค ณสมบ ต ของการร บน กเร ยน น กศ กษาเข าทำงานให สอดคล องก บ ความต องการของผ จ างท งงานภาคราชการและงานภาคเอกชน ควรม การ ร บสม ครงานใน 2 ส วน ค อ การทำงานช วงป ดภาคเร ยนฤด ร อน และการทำงาน ในช วงเวลาว างหล งเล กเร ยนหร อว นหย ดราชการ และควรเพ มจำนวนคน และจำนวนว นทำงานให มากข น ควรม ก จกรรมให น กเร ยน น กศ กษาได แลกเปล ยน ประสบการณ การทำงานในโครงการซ งก นและก น ควรกำหนดให การทำงาน เป นก จกรรมหน งในกระบวนการเร ยนการสอนเพ อน กเร ยน น กศ กษา ได ร บการพ ฒนาการเร ยนร การฝ กท กษะและประสบการณ ในการทำงาน ซ งจะเป นข อม ลทางเล อกในการประกอบอาช พและการเตร ยมความพร อม ก อนเข าส ตลาดแรงงาน 2. ด านการศ กษาว จ ย ควรม การศ กษาร ปแบบการดำเน นโครงการท ม การดำเน นงาน ไว แล ว โดยเล อกร ปแบบท เหมาะสมของแต ละกล มเป าหมายมาดำเน นการนำร อง เพ อศ กษาประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของร ปแบบน น และควรศ กษาเจาะล ก ร ปแบบการดำเน นโครงการท เป นความร วมม อของภาค เคร อข าย เพ อให ได ร ปแบบท ช ดเจนและขยายผลให กว างขวางย งข น ท งน ในความสำเร จของการดำเน นงานโครงการฯ ป 2553 สอดคล องก บป ท ผ านมาค อการได ขยายเคร อข ายความร วมม อจากภาคส วน ต าง ๆ ท ม เพ มมากข นท กป ซ งกระทรวงศ กษาธ การม ความม งม นท จะขยายให กว างขวางมากย งข นเพ อประโยชน ท จะเก ดข นก บเด กและเยาวชนของประเทศ ต อไป

18 บทท 1 บทนำ 1.1 ความสำค ญและความเป นมา ส บเน องจากกระทรวงศ กษาธ การได ดำเน นโครงการส งเสร มและ สน บสน นการม งานทำของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยน ต งแต ป 2547 จนถ งป จจ บ น รวมเป นเวลา 7 ป ในฐานะท กระทรวงศ กษาธ การ เป นหน วยงานในการจ ดการศ กษาและพ ฒนาประชาชนด านการศ กษา พร อมท ง ให การด แลน กเร ยน น กศ กษาในสถานศ กษาและนอกสถานศ กษา เป น หน วยงานหล กในการบ รณาการส งเสร มและสน บสน นให ความช วยเหล อการม งานทำของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยนจากอาช พท เหมาะสมร วมก บ ส วนราชการกระทรวงต าง ๆ โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สถานประกอบการ/ภาคเอกชน/องค กรปกครองส วนท องถ น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให เด กในกล มเป าหมายยากจน ครอบคร วม รายได น อย ประสบว กฤต ในช ว ต ครอบคร ว หร อได ร บผลกระทบจากภ ยพ บ ต ต าง ๆ รวมท งเด กท ประสงค จะทำงานเพ อใช เวลาว างท เป นประโยชน และเหมาะสมในส งคม เพ มท กษะความร ด านอาช พ ก อให เก ดรายได ระหว างเร ยน เป นการช วยเหล อ แบ งเบาภาระค าใช จ ายของครอบคร ว เปล ยนแปลงค าน ยมในการทำงานท พ งประสงค และพฤต กรรมท สร างสรรค โดยเฉพาะในช วงป ดภาคเร ยนหร อเวลาว าง

19 จากการดำเน นโครงการท ผ านมา กระทรวงศ กษาธ การดำเน นการ จ างงานน กเร ยน น กศ กษาทำงานในงานภาคราชการและบ รณาการความร วมม อ การจ างงานน กเร ยน น กศ กษาทำงานในงานภาคเอกชน ต งแต ป ด วยแนวนโยบายของร ฐบาลและกระทรวงศ กษาธ การให ความสำค ญก บ โครงการฯ และการช วยเหล อน กเร ยน น กศ กษาท ม ฐานะยากจนและครอบคร ว ม รายได น อยให ม รายได เสร มระหว างเร ยนแตกต างก น จ งสามารถจ างงาน น กเร ยน น กศ กษาได รวมท งส น 769,140 คน ซ งแบ งเป นด งน 1) การทำงาน ในงานภาคราชการ จำนวน 419,926 คน 2) การบ รณาการความร วมม อการจ างงาน ในงานภาคเอกชนร วมก บกระทรวงแรงงาน บร ษ ท สถานประกอบการ โดยภาคเอกชนเป นผ จ ายค าตอบแทน รวมจำนวนท งส น 349,214 คน สำหร บการดำเน นงานในป 2553 กระทรวงศ กษาธ การ โดย สำน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การได ร บงบประมาณแผ นด นเพ อดำเน นการ โครงการฯ ในป งบประมาณ พ.ศ จำนวน 32,900,000 บาท จ งได กำหนด กรอบแนวทางการบร หารจ ดการระด บกระทรวงและระด บภ ม ภาค ม การข บเคล อน ในระด บภ ม ภาค การบ รณาการความร วมม อการจ างงาน และการประสานงาน ส วนราชการระหว างกระทรวง โดยเป าหมายการจ างงาน เป นน กเร ยน น กศ กษาท ม ความประสงค จะทำงาน และกำล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษา (อาย 15 ป บร บ รณ ข นไป) ถ งระด บ ปร ญญาตร โดยงบ ประมาณแผ นด น จำนวน 20,000 คน และการบ รณาการ

20 ความร วมม อการจ างงานจากภาคส วนต าง ๆ รวมท งภาคเอกชน จำนวน 30,000 คน ซ งพ นท ดำเน นงานในงานภาคราชการ ได แก ส วนราชการ สถานศ กษา ช มชน ท องถ น ในงานภาคเอกชน ได แก บร ษ ท สถานประกอบการ และร านค า ด งน น จ งจ ดทำการดำเน นโครงการส งเสร มและสน บสน น การม งานทำของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวง ศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ เพ อนำมาส กระบวนการว เคราะห ผลการดำเน นงานโครงการ สภาพของน กเร ยน น กศ กษาท เข าร วมโครงการ รวมท งรวบรวมข อม ลสารสนเทศจากการปฏ บ ต งานต าง ๆ ตลอดจนป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะในการดำเน นโครงการ เพ อใช เป นแนวทางในการ ต ดส นใจระด บนโยบายหร อใช อ างอ งก บหน วยงานท เก ยวข อง และ เพ มโอกาสให เด กได ม การพ ฒนาตนเองต อไป

21 1.2 ว ตถ ประสงค เพ อการดำเน นโครงการส งเสร มและสน บสน น การม งานทำของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวง ศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ เพ อศ กษาความค ดเห น ความพ งพอใจ และการปฏ บ ต งาน ของน กเร ยน น กศ กษาท ปฏ บ ต งานตามโครงการส งเสร มและสน บสน นการม งานทำของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ เพ อศ กษาป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะในการ ดำเน นโครงการส งเสร มและสน บสน นการม งานทำของน กเร ยน น กศ กษา ให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ ขอบเขตของการศ กษา ดำเน นการศ กษาเพ อต ดตามประเม นผลการดำเน นโครงการ ส งเสร มและสน บสน นการม งานทำของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยน ของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ ในเร องต าง ๆ ด งน การจ ดงานศ นย บร การ เร ยนร งาน สรรค สร างค ณภาพ ช ว ต ในส วนกลางเม อว นท 3-5 ม นาคม 2553 ณ อาคารน ม บ ตร สนาม ศ ภชลาศ ย เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ประกอบด วย ด านการดำเน นงาน ได แก การบร หารจ ดการ การร บสม ครงาน การจ ดก จกรรม และด าน ความพ งพอใจของน กเร ยน น กศ กษา ได แก ร ปแบบการจ ดงาน ก จกรรม ประโยชน ท ได จากการเข าร วมงาน 10

22 1.3.2 การดำเน นโครงการ ของหน วยงานภาคราชการและเอกชน ท วประเทศ ความค ดเห นและความ พ งพอใจของน กเร ยน น กศ กษาต อโครงการ ท วประเทศ การประเม นผลการปฏ บ ต งานของ น กเร ยน น กศ กษาท ทำงานตามโครงการ ประชากร ได แก (1) ผ บร หารหร อผ ร บผ ดชอบโครงการของหน วยงาน ภาคราชการและภาคเอกชนท วประเทศ (2) น กเร ยน น กศ กษาท สม ครงานและทำงานตามโครงการ ท วประเทศ (3) ผ ด แลการปฏ บ ต งานของน กเร ยน น กศ กษาใน ส วนราชการ สถานศ กษา บร ษ ท และสถานประกอบการ 1.4 ผลท คาดว าจะได ร บ ได การดำเน นโครงการส งเสร มและสน บสน น การม งานทำของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวง ศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ เพ อใช เป นข อม ลสารสนเทศในการ พ จารณาปร บปร งและพ ฒนาการดำเน นงานโครงการฯ ให ม ประส ทธ ภาพย งข น และกำหนดเป นนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การต อไป 11

23 1.4.2 ทราบความค ดเห น ความพ งพอใจ และผลการปฏ บ ต งาน ของน กเร ยน น กศ กษาท ปฏ บ ต งานตามโครงการส งเสร มและสน บสน นการม งานทำของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ เพ อใช เป นข อม ลในการปร บปร งและพ ฒนา การดำเน นงานโครงการฯ ให ม ประส ทธ ภาพย งข น ทราบป ญหา อ ปสรรค ข อค ดเห นของการดำเน นโครงการ ส งเสร มและสน บสน นการม งานทำของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยน ของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ เพ อเป นข อม ล สำหร บการปร บปร งโครงการให เก ดประโยชน ต อการพ ฒนาเด กและการอ างอ ง ของหน วยงานท เก ยวข องต อไป 12

24 บทท 2 เอกสารท เก ยวข องและการดำเน นการจ ดการศ กษา เพ อม รายได ระหว างเร ยน การศ กษาเป นกระบวนการท สำค ญย งในการพ ฒนาคนให ม ค ณภาพ ม ความสามารถท จะปร บต วได อย างร เท าท นการเปล ยนแปลงในแนวทางท เหมาะสมก บสภาพความต องการทางเศรษฐก จ ส งคม การเม อง และว ฒนธรรม ของประเทศ ซ งจะสามารถสร างสรรค ความเจร ญก าวหน าให แก ส งคมไทย การพ ฒนาค ณภาพช ว ตท ด ของน กเร ยน ท กภาคส วนของส งคมควรม ส วนร วม ในการพ ฒนา ท งการดำรงช ว ตในสภาพแวดล อมท ด ม ความส ข ม ความสมบ รณ ท งร างกาย จ ตใจ และสต ป ญญา สามารถแก ป ญหาต าง ๆ ได ทำประโยชน ให ก บตนเอง ส งคม และประเทศชาต ได อย างย งย น 13

25 กระทรวงศ กษาธ การได เห นถ งความสำค ญในการพ ฒนาศ กยภาพ ของเด กและเยาวชนให พ งตนเองได โดยการสร างโอกาสทางการศ กษาเพ อเป น เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพช ว ต และสามารถสร างต วเองให พ นจากภาวะ ความยากจนด วยการสน บสน นให น กเร ยน น กศ กษาได ทำงานและม รายได ระหว างเร ยนจากการประกอบอาช พท เหมาะสม เพ อเพ มรายได ให ตนเอง และแบ งเบาภาระค าใช จ ายของผ ปกครอง รวมท งส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษา ปร บเปล ยนพฤต กรรมให ร จ กพ งพาตนเอง พ ฒนาท กษะด านอาช พ ได ร บความร และประสบการณ ตลอดจนใช เวลาว างให เป นประโยชน ซ งเป นจ ดม งหมาย อย างแท จร งของการเร ยนร นอกห องเร ยน 2.1 การจ ดการศ กษาเพ อม รายได ระหว างเร ยน กระทรวงศ กษาธ การได จ ดการศ กษา เพ อม รายได ระหว างเร ยน โดยสำน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ดำเน นโครงการส งเสร มอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยน ม งพ ฒนา ก จกรรมการประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนในโรงเร ยน เป นการร เร มงานจากนโยบายเม อคร งเป น กรมสาม ญศ กษา โดยเร มจ ดเป นก จกรรมอ สระ ตามความสนใจ ร กการเร ยนร และเห นประโยชน จาก การทำงาน การประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนม งเน นให น กเร ยนร จ กทำงานเพ อเล ยงช พ ประกอบอาช พส จร ต โดยเฉพาะอาช พอ สระ ให ร จ กค ดสร างงานมากกว าใฝ ใจอาช พร บจ าง การทำงานร วมก นของน กเร ยนทำให 14

26 เก ดค ณล กษณะความเป นผ ร บผ ดชอบ ความม ว น ย ความขย น ความประหย ด ความซ อส ตย ข นในตนเอง นอกจากน ย งเป นก จกรรมการเร ยนการสอนเสร ม หล กส ตรตามแนวทางแก ป ญหาด านเศรษฐก จและส งคม เป นว ธ การหน งของ การป องก นและแก ป ญหาการว างงาน ตามประกาศของกรมสาม ญศ กษา เร องหล กเกณฑ ตามโครงการส งเสร มอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยน ของโรงเร ยนส งก ดกรมสาม ญศ กษา เม อว นท 6 ม นาคม พ.ศ ได ประกาศ ไว ด งน 1. โรงเร ยนแต งต งคณะกรรมการข นประมาณ 7 คน ม ห วหน า สถานศ กษาเป นประธานกรรมการทำหน าท ควบค มการใช จ ายและด แลร กษาเง น รวมท งส งเสร มและพ จารณาอน ม ต โครงการ กรรมการเป นข าราชการคร ในโรงเร ยน จำนวน 3 คน และเป นบ คลากรภายนอกโรงเร ยน จำนวน 3 คน ค อ น กการธนาคาร น กธ รก จ และผ นำช มชน 2. ให น กเร ยนแต ละโรงเร ยนรวมกล มก นต งแต 3 คนข นไป เสนอ โครงการอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนเพ อให คณะกรรมการพ จารณา อน ม ต และจ ดสรรเง นตามความเหมาะสม และความเป นไปได ของโครงการ ท งน น กเร ยนต องใช เง นท น กเร ยนม แต ละคนร วมก นลงท นตามความสามารถ ของแต ละคนก อน ถ าขาดอย างไรให น กเร ยนเสนอต อคณะกรรมการพ จารณา ให ย มเง นท นจากโรงเร ยนท ม อย ท งน จะย มได ไม เก นคนละ 500 บาท หากน กเร ยนไม รวมกล มก นต งแต 3 คนข นไป จะไม ม ส ทธ ได ร บการพ จารณา ให ย มเง นท น 3. ในการย มเง นท นให ม ข อตกลงกำหนดเวลาชำระเง นหร อทยอย ส งค นให โรงเร ยน เพ อใช เป นท นส งเสร มการประกอบอาช พเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยนกล มอ นต อไป 15

27 4. โรงเร ยนจ ดให ม ท ปร กษา ผ ตรวจสอบบ ญช ผ ร ในว ชาช พ สาขาต าง ๆ ด แลค ณธรรมในการทำงาน การปฏ บ ต งานตามโครงการ การทำงาน อย างม ระบบ การจ ดทำบ ญช การประช มหาร อ การบ นท กข อตกลง และม การ ปฏ บ ต ตามข อตกลงน น ๆ ของน กเร ยน อาจต งคร -อาจารย หร อผ ท เห นสมควร คนใดคนหน งหร อหลายคนก ได 5. ให โรงเร ยนส งโครงการท คณะกรรมการอน ม ต และ ตามโครงการให จ งหว ด เขตการศ กษา และกรมสาม ญศ กษาทราบ เพ อพ จารณา หาแนวทางสน บสน นและเผยแพร ต อไป ในกรณ ท น กเร ยนนำเง นไปดำเน นการ ตามโครงการแล วขาดท นหร อไม สามารถนำเง นท ย มไปส งค น เม อส นส ดโครงการ แล วให เสนอขออน ม ต ต อคณะกรรมการแล วรายงานให กรมสาม ญศ กษาทราบ 6. ให กรมสาม ญศ กษา เขตการศ กษา และจ งหว ด น เทศ ต ดตามผล ให การสน บสน นการดำเน นงานตามโครงการ แล วการดำเน นงานเสนอต อ หน วยงานท เก ยวข อง ต อมาคณะ ร ฐมนตร ม มต เม อว นท 7 เมษายน 2547 เห นชอบให กระทรวง ศ กษาธ การดำเน นโครงการ ส งเสร มและสน บสน นการม งานทำ ของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยน เพ อแก ไขป ญหาเด กยากจน และเด กด อยโอกาส โดยกระทรวงศ กษาธ การม การดำเน นการจ ดการศ กษา เพ อม รายได ระหว างเร ยนด วยการส งเสร มให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการ สร างโอกาสทางการศ กษาสำหร บน กเร ยน น กศ กษาเพ อการพ ฒนาค ณภาพช ว ต 16

28 ท ด ข น โดยเฉพาะในกล มเป าหมายท เป นกล มด อยโอกาส กล มท ครอบคร ว ม รายได น อย กล มท ได ร บผลกระทบจากภ ยพ บ ต และกล มท ม ความประสงค จะใช เวลาว างให เป นประโยชน ท ต องการเพ มพ นความร ท กษะ ประสบการณ และม รายได มากข น ด วยการทำงานระหว างเร ยนท งในงานภาคร ฐ ร ฐว สาหก จ ภาคเอกชน บร ษ ท สถานประกอบการ รวมท งการประกอบอาช พอ สระเสร ม ระหว างเร ยน ท งน ท ผ านมาหน วยงานในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การได ดำเน น โครงการและก จกรรมเพ อม รายได ระหว างเร ยน ซ งสอดคล องก บแนวนโยบาย ด งกล าว ค อ สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาได ดำเน นโครงการ สน บสน นให น กศ กษาทำงานระหว างเร ยนในล กษณะอ ดหน นน กศ กษาท ยากจน เป นค าครองช พด วยการทำงานระหว างเร ยน ได แก 1. โครงการสน บสน นให ท นน กศ กษาเป นค าตอบแทนการทำงาน ระหว างเร ยน ป งบประมาณ พ.ศ ซ งคณะร ฐมนตร ได ประช มปร กษา เม อว นท 7 ม นาคม 2549 ม มต เห นชอบให กระทรวงศ กษาธ การโดยสำน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา ดำเน นโครงการสน บสน นให น กศ กษาทำงาน 17

29 ระหว างเร ยนในล กษณะอ ดหน นน กศ กษาท ยากจนเป นค าครองช พด วยการ ทำงานระหว างเร ยนเพ อร บท นและสน บสน นให สถาบ นอ ดมศ กษาพ ฒนา กระบวนการสร างงานในสถาบ นและจ ดหางานหร อท นจากภายนอกซ งจะนำไปส การสร างว ฒนธรรมและค าน ยมในการทำงานให น กศ กษาเก ดการเร ยนร ได ร บ ประสบการณ จร งจากการทำงาน สามารถช วยเหล อตนเองได โดยได ร บการ สน บสน นงบประมาณค าใช จ ายจากเง นรายได ของสำน กงานสลากก นแบ งร ฐบาล จำนวน 300 ล านบาท และได ดำเน นการพ จารณาจ ดสรรเง นให ก บสถาบ น อ ดมศ กษา ในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ เพ อให น กศ กษาท ม ค ณสมบ ต ตามท โครงการกำหนดค อ เป นน กศ กษาช นป ท 1 ฐานะทางบ านข ดสน (รายได ครอบคร วไม เก น 140,000 บาท/ป ) และประสงค จะทำงานเพ อม รายได เป นค าครองช พและได ร บประสบการณ ระหว างเร ยน ได ทำงานตามท สถาบ น การศ กษาได ประสานและกำหนดล กษณะงานไว เช น งานธ รการของสำน ก/ คณะ/ภาคว ชา งานผ ช วยน กว จ ย งานผ ช วยอาจารย และงานเฉพาะด าน เช น ผ ช วยบรรณาร กษ ผ ช วยอาจารย ประจำห องคอมพ วเตอร ผ ช วยอาจารย ประจำ ห องว ทยาศาสตร งานประจำร านค า/สหกรณ ของสถาบ น ฯลฯ โดยม น กศ กษา ร วมโครงการประมาณ 36,000 คน โดยน ส ตน กศ กษาจะได ร บค าตอบแทน 18

30 เป นรายช วโมง ๆ ละ 40 บาท และทำงานไม เก นเด อนละ 60 ช วโมง ท งน น กศ กษาจะม รายได ประมาณ 2,400 บาท/เด อน 2. โครงการสน บสน นค าครองช พน กศ กษาจากการทำงาน ป งบประมาณ พ.ศ เน องจากน กศ กษาใหม จำนวนมากประสบป ญหา เร องค าใช จ ายในการศ กษาและม ความประสงค จะก ย มเง นจาก กยศ. หร อ กรอ. ซ งต องใช ระยะเวลาดำเน นการในการอน ม ต ให ก และโอนเง น ทำให น กศ กษาประสบป ญหาเร องค าครองช พช วงก อนได ร บเง นก ย ม เช น ค าใช สอย ส วนต ว ค าหอพ ก เคร องแต งกาย อ ปกรณ การเร ยน ฯลฯ ด งน น สำน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษาจ งได สน บสน นงบประมาณให แก สถาบ น อ ดมศ กษาในการจ างน กศ กษาท ข ดสนและม ความจำเป นทำงานเป นเวลา 4 เด อน เพ อสน บสน นค าครองช พและบรรเทาความเด อดร อนในเบ องต น ให แก น กศ กษาได จำนวนประมาณ 10,000 คน จำแนกเป น ส งก ดมหาว ทยาล ย ของร ฐ จำนวน 7,200 คน ส งก ดมหาว ทยาล ยเอกชน จำนวน 2,800 คน ล กษณะงานท จ ดให แก น กศ กษาทำ ได แก งานธ รการ งานเอกสาร งานห องสม ด งานห องคอมพ วเตอร และผ ช วยอาจารย ฯลฯ ซ งน กศ กษาแต ละคนจะได ร บ ค าตอบแทนจากการทำงานเป นรายช วโมง ๆ ละ 40 บาท และทำงานไม เก น 19

31 เด อนละ 60 ช วโมง ท งน น กศ กษาจะม รายได ประมาณ 2,400 บาท/เด อน เป นเวลา 4 เด อน 2.2 นโยบายท เก ยวข อง นโยบายปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) กระทรวงศ กษาธ การได กำหนดนโยบายปฏ ร ปการศ กษาใน ทศวรรษท สอง (พ.ศ ) เพ อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา และการเร ยนร ของคนไทย เพ มโอกาสทางการศ กษาและเร ยนร อย างท วถ ง และม ค ณภาพ ส งเสร มการม ส วนร วมของท กภาคส วนของส งคมในการบร หาร และจ ดการศ กษา (จากข อเสนอการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง พ.ศ , สำน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา 2552) โดยกระทรวงศ กษาธ การ ได ดำเน นโครงการท สนองนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาและแนวค ดข างต น กำหนดให ม โครงการส งเสร มและสน บสน นการม งานทำของน กเร ยน น กศ กษา ให ม รายได ระหว างเร ยนข น เพ อส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษาใช เวลาว าง ให เป นประโยชน เก ดการเร ยนร เพ มท กษะอาช พและประสบการณ ท ส งผลต อ ความย งย นในการพ ฒนาค ณภาพช ว ตท ด 20

32 2.2.2 แผนบร หารราชการแผ นด น (พ.ศ ) โครงการส งเสร มและสน บสน นการม งานทำของน กเร ยน น กศ กษา ให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ ได บรรจ ไว ในแผนบร หารราชการแผ นด น (พ.ศ ) นโยบาย ส งคมและค ณภาพช ว ต แผนงานสร างโอกาสและความร วมม อทางการศ กษา กล มโครงการความร วมม อและเคร อข ายการจ ดการศ กษา (จากสำเนาเอกสาร ข อเสนอแผนบร หารราชการแผ นด น พ.ศ ของกระทรวงศ กษาธ การ : สำน กนโยบายและย ทธศาสตร สำน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ) ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจำ ป งบประมาณ พ.ศ ภายใต นโยบายส งคมและค ณภาพช ว ต ด านการศ กษา ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนาส งคม และค ณภาพช ว ต แผนงาน : ขยายโอกาสและพ ฒนาการศ กษา จำนวน 21

33 32,900,000 บาท (จากเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 3 งบประมาณรายจ าย ประจำป งบประมาณ พ.ศ เล มท 8 (1) กระทรวงศ กษาธ การ (1) : สำน ก งบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ) เพ อดำเน นโครงการส งเสร มและสน บสน น การม งานทำของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวง ศ กษาธ การ นอกจากน การดำเน นโครงการย งได ร บความร วมม อจากภาคเอกชน บร ษ ท ห างร าน และสถานประกอบการ รวมท งองค กรปกครองส วนท องถ น และหน วยงานในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ ในการสน บสน นการจ างงาน ระหว างเร ยน 2.3 การดำเน นโครงการส งเสร มและสน บสน น การม งานทำของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ การดำเน นงานในป 2552 ม แนวนโยบายดำเน นโครงการโดยการ บ รณาการก บท กภาคส วนและกระจายการจ างงานภาคราชการลงส ระด บภ ม ภาค ให ท วถ งท กส งก ดและท กพ นท หน วยงานสำน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ 22

34 เป นหน วยงานหล กท ได ร บงบประมาณประจำป พ.ศ ดำเน นโครงการฯ ภายใต แผนงานขยายโอกาสและพ ฒนาการศ กษา ผลผล ต นโยบาย และแผน ด านการศ กษา งบเง นอ ดหน นโครงการส งเสร มและสน บสน นการม งานทำ ของน กเร ยน น กศ กษาให ม รายได ระหว างเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ วงเง น 32,900,000 บาท ซ งส วนราชการอ นของกระทรวงศ กษาธ การม ได ร บงบประมาณ เพ อดำเน นโครงการน ด งน น จ งม แนวทางการดำเน นงานเพ อให เก ด ประส ทธ ภาพมากท ส ด ค อการบ รณาการความร วมม อจากภาค เคร อข ายและ ภาคส วนต าง ๆ ส วนราชการท งในและนอกส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ ภาคเอกชน บร ษ ท สถานประกอบการ ท งในส วนกลางและส วนภ ม ภาค เช น สำน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) ดำเน นโครงการฯ โดยเจ ยดจ าย งบประมาณประจำป พ.ศ จำนวน 16,000,000 บาท เพ อจ างน กเร ยน น กศ กษาทำงานในหน วยงานส วนกลาง สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา (สอศ.) ม การดำเน นก จกรรมท สอดคล องและส งผลให น กเร ยน น กศ กษา ม รายได ระหว างเร ยน เช น งานบร การศ นย ซ อมสร างเพ อช มชนและอาช วศ กษา ร วมด วยช วยประชาชน การดำเน นงานโครงการฯ เน นก จกรรมการจ างงาน น กเร ยน น กศ กษา เพ อส งเสร มการเร ยนร และการร กการอ านในสถานศ กษา และห องสม ดประชาชน ซ งน กเร ยน น กศ กษาสามารถเป นแกนนำในก จกรรม ท ม ประส ทธ ภาพ 23

35 แนวทางการดำเน นงาน ประกอบด วย (1) ก จกรรมการจ างงานกำหนดเป น 2 ร ปแบบ ค อ 1) การจ างงาน ภาคราชการ โดยจ างทำงานในหน วยงานภาคร ฐท เน นการบ รณาการจากท กภาคส วน เพ อให สถานศ กษาและห องสม ดประชาชน โดยเฉพาะในส วนภ ม ภาค ม ความพร อมในการใช งานร บการเป ดภาคเร ยน และ 2) การจ างงานภาคเอกชน โดยส งเสร มการจ างงานในหน วยงานภาคเอกชนและภาคเอกชนจ ายค าตอบแทน (2) ล กษณะงานท จ างแบ งเป น 2 ล กษณะ ค อ 1) การจ างงาน ภาคราชการท ล กษณะงานเน นการพ ฒนาปร บปร งภ ม ท ศน โครงสร างพ นฐาน ของโรงเร ยนขนาดเล ก พ ฒนาห องสม ดโรงเร ยน ห องสม ดประชาชน ก จกรรม ส งเสร มการเร ยนร และการร กการอ านในห องสม ดประชาชนและสถานศ กษา การบร การส งคมช มชนและหน วยงาน 2) การจ างงานในหน วยงานภาคเอกชน ท ล กษณะงานเน นงานบร การต าง ๆ งานจ ดเร ยงส นค า ตรวจส นค า งานการเง น และบ ญช เป นต น 24

36 (3) การจ างงานภาคราชการ (3.1) กำหนดกรอบก จกรรมเพ อการบ รณาการจ างงานร วมก น ของท กส วนราชการส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ (3.2) ส วนราชการส งก ดกระทรวงศ กษาธ การท ม งบประมาณ ดำเน นโครงการฯ กำหนดกรอบการจ ดสรรงบประมาณและเป าหมายการจ างงาน ท วประเทศ และประสานแจ งส วนราชการในส งก ด เพ อดำเน นงาน ตามกรอบก จกรรมและระยะเวลา โดยในส วนของหน วยงานสำน กงาน ปล ดกระทรวงศ กษาธ การได จ ดสรรงบประมาณให สำน กงานส งเสร มการศ กษา นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (สำน กงาน กศน.) และสำน กบร หารงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน (สช.) ดำเน นโครงการ และม การบร หาร โครงการในก จกรรมระด บกระทรวง โดยสำน กนโยบายและย ทธศาสตร สำน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ (สนย.) (3.3) การดำเน นงานจ างงานในส วนกลาง โดยสำน กงานปล ด กระทรวงศ กษาธ การและส วนราชการท เก ยวข อง ม การร บสม ครงานน กเร ยน น กศ กษาร วมก น โดยการจ ดต งศ นย บร การร บสม ครงาน เร ยนร งาน สานฝ น เด กไทย : CATCH YOUR DREAMS ในส วนกลาง กร งเทพมหานคร ซ งแต ละหน วยงานจ ดจ างน กเร ยน น กศ กษาในส งก ด ยกเว น หน วยงานและสถานศ กษาส งก ดสำน กงาน กศน. ท ร บสม ครและจ ดจ างน กเร ยน น กศ กษาจากท กส งก ด (3.4) การดำเน นงานในส วนภ ม ภาคม การบร หารจ ดการและ ข บเคล อนการจ างงาน โดยสถานศ กษาส งก ดสำน กงาน กศน. ระด บจ งหว ด และอำเภอ ซ งศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอำเภอ (ศ นย กศน.อำเภอ) ท วประเทศรวม 877 แห ง ทำหน าท เป นหน วยงานหล กดำเน นการ ร บสม ครน กเร ยน น กศ กษาจากท กส งก ด และจ ดจ างทำงานตามก จกรรม 25

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน แนวทางการดำเน นงานร บน กเร ยน ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ มพ คร งท ๑ ก นยายน ๒๕๕๖ จำนวนพ มพ ๔๐,๐๐๐ เล ม จ ดพ มพ เผยแพร กล มว จ ยและพ ฒนานโยบาย สำน กนโยบายและแผนการศ กษาข นพ นฐาน สำน กงานคณะกรรมการการศ

More information

(นายประเสร ฐ หอมด ) ผ อำนวยการสถาบ น กศน.ภาคเหน อ

(นายประเสร ฐ หอมด ) ผ อำนวยการสถาบ น กศน.ภาคเหน อ คำนำ การปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได กำหนดเป าหมายไว ค อ คนไทย ได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ และร ฐบาลได ม งหว งให กศน.ตำบล เป นกลไกในการสร างโอกาส ทางการเร ยนร ตลอดช ว ตแก ประชาชน

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร

ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร ค ม อ การปฏ บ ต งานข าราชการคร สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได จ ดทำค ม อการปฏ บ ต งานข าราชการคร ท งจากการบรรจ และแต งต งในตำแหน งคร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป ท พ มพ : พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ : ๔๐,๐๐๐ เล ม ล ขส ทธ เป นของ : สำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ

More information

ค ม อ การดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน

ค ม อ การดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน ค ม อ การดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน ค ม อการดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน พ มพ คร งท ๑ พฤศจ กายน ๒๕๕๒ จำนวนพ มพ ผ จ ดพ มพ ข อม ล ๒๐,๐๐๐ เล ม สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน (องค

More information

แนวทางสน บสน นจ งหว ด ตามแผนปฏ ร ปประเทศไทย ด านการศ กษา ป 2554

แนวทางสน บสน นจ งหว ด ตามแผนปฏ ร ปประเทศไทย ด านการศ กษา ป 2554 แนวทางสน บสน นจ งหว ด ตามแผนปฏ ร ปประเทศไทย ด านการศ กษา ป 2554 โครงการป องก นและแก ไขป ญหา เด กด อยโอกาสนอกระบบการศ กษา และเด กกล มเส ยงในระบบการศ กษา ในระด บท องถ น ดาวน โหลดเอกสารโครงการ www.qlf.or.th

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง

โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง คำ นำ โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง สำาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก บสำาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ท ดำาเน นการส งเสร มให โรงเร ยนม ความร และนำาว ชาการและเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน.

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐาน การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ช อหน งส อ : มาตรฐานการปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ISBN : 978-616-202-036-0

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information