๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล"

Transcription

1 การจ ดการความเส ยง

2 สารบ ญ เน อหา หน า การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล 1 การจ ดการความเส ยงการให บร การเคร อข ายและการสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน 11 การจ ดการความเส ยงด านการเง นและ 23

3 ๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล

4 การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล 1. กาหนดว ตถ ประสงค ของโครงการ / ก จกรรม โครงการ / ก จกรรม ว ตถ ประสงค ข นตอนหล ก ว ตถ ประสงค ของข นตอน 1. บ คลากรม ความซ อส ตย 2. บ คลากรม ความย ต ธรรม 3. บ คลากรม ประส ทธ ภาพ 4. บ คลากรม ความร บผ ดชอบ. บ คลากรม การม งเน นผลงาน การปฏ บ ต งานในภาคร ฐต องม ประส ทธ ภาพ โปร งใส ตรวจสอบได ปราศจากการท กจร ต และประพฤต ม ชอบและประชาชนสามารถ เข าถ งการให บร การของสาน กว ทยบร การ และเทคโนโลย สารสนเทศได อย างท วถ ง และเป นธรรม 1. การส งเสร มให บ คลากรม ความซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 2. การส งเสร มให บ คลากรม ความย ต ธรรม ไม เล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ ให ความเสมอ ภาคเท าเท ยมก น 3. การส งเสร มให บ คลากรม ประส ทธ ภาพใน การทางาน ม ท กษะความร ในการปฏ บ ต งาน 4. การส งเสร มให บ คลากรม ความร บผ ดชอบต อ หน าท ม ว น ยในการปฏ บ ต งาน. การส งเสร มให บ คลากรม การกาหนด เป าหมายในการทางานท สอดคล องก บ เป าหมายของหน วยงาน ม การปฏ บ ต งาน แบบม งเน นผลงาน 1. ผ ร บบร การม ความเช อม นในการให บร การ ไม เก ดการร องเร ยนหน วยงานให ได ร บความ เส ยหาย 2. ผ ร บบร การได ร บความเป นธรรมและเก ด ความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานเป นไปตามแผนท กาหนด และตรงตามเป าหมายท วางไว ไม ก อให เก ด ความส ญเส ยหร อส นเปล องทร พยากร 4. สามารถตอบสนองความต องการของผ มา ร บบร การได อย างม ประส ทธ ภาพ ไม ทาให ส นเปล อง. การปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพ สาเร จตาม เป าหมายท กาหนด

5 2. หาสาเหต ของความเส ยง ข นตอน ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง 1. การส งเสร มให บ คลากรม ความซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 2. การส งเสร มให บ คลากรม ความย ต ธรรม ไม เล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ ให ความเสมอ ภาคเท าเท ยมก น 3. การส งเสร มให บ คลากรม ประส ทธ ภาพใน การทางาน ม ท กษะความร ในการปฏ บ ต งาน 4. การส งเสร มให บ คลากรม ความร บผ ดชอบ ต อหน าท ม ว น ยในการปฏ บ ต งาน. การส งเสร มให บ คลากรม การกาหนด เป าหมายในการทางานท สอดคล องก บ เป าหมายของหน วยงาน ม การปฏ บ ต งาน แบบม งเน นผลงาน 1. ผ ร บบร การม ความเช อม นในการให บร การ ไม เก ดการร องเร ยนหน วยงานให ได ร บความ เส ยหาย 2. ผ ร บบร การได ร บความเป นธรรมและเก ด ความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานเป นไปตามแผนท กาหนด และตรงตามเป าหมายท วางไว ไม ก อให เก ด ความส ญเส ยหร อส นเปล องทร พยากร 4. สามารถตอบสนองความต องการของผ มา ร บบร การได อย างม ประส ทธ ภาพ ไม ทาให ส นเปล อง. การปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพ สาเร จตาม เป าหมายท กาหนด 1. การขาดค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 2. การเล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ 3. การขาดท กษะ ความร ในการปฏ บ ต งาน 4. การขาดความร บผ ดชอบต อหน าท ขาดว น ยใน การปฏ บ ต งาน. การส อสาร การกาหนดเป าหมายขององค กร ไม ช ดเจน 1. ผ ร บบร การไม ม ความเช อม นในบร การ เก ดการร องเร ยน หน วยงานได ร บความ เส ยหาย 2. ผ ร บบร การไม ได ร บความเป นธรรม และขาดความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานไม เป นไปตามแผนท กาหนด ก อให เก ดความส ญเส ย ส นเปล อง ทร พยากร 4. ไม ตอบสนองความต องการของผ มาร บ บร การ ส ญเส ย. งานไม ม ประส ทธ ภาพ ไม สาเร จตาม เป าหมายท กาหนด

6 3. ประเม นโอกาส / และผลกระทบความเส ยง ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส / ผลกระทบ 1. การส งเสร มให บ คลากรม ความ ซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรมใน การปฏ บ ต งาน 2. การส งเสร มให บ คลากรม ความย ต ธรรมไม เล อกปฏ บ ต ต อ ผ ร บบร การ ให ความเสมอภาคเท า เท ยมก น 3. การส งเสร มให บ คลากร ม ประส ทธ ภาพในการทางาน ม ท กษะความร ในการปฏ บ ต งาน 4. การส งเสร มให บ คลากรม ความ ร บผ ดชอบต อหน าท ม ว น ยในการ ปฏ บ ต งาน. การส งเสร มให บ คลากรม การกาหนดเป าหมายในการทางาน ท สอดคล องก บเป าหมายของ หน วยงาน ม การปฏ บ ต งาน แบบม งเน นผลงาน 1. ผ ร บบร การม ความเช อม นในการ ให บร การ ไม เก ดการร องเร ยน หน วยงานให ได ร บความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การได ร บความเป นธรรม และเก ดความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานเป นไปตามแผนท กาหนด และตรงตามเป าหมายท วาง ไว ไม ก อให เก ดความส ญเส ยหร อ ส นเปล องทร พยากร 4. สามารถตอบสนองความต องการ ของผ มาร บบร การได อย างม ประส ทธ ภาพ ไม ทาให ส นเปล อง. การปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพ สาเร จตามเป าหมายท กาหนด 1. การขาดค ณธรรม จร ยธรรมใน การปฏ บ ต งาน 2. การเล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ 3. การขาดท กษะ ความร ในการ ปฏ บ ต งาน 4. การขาดความร บผ ดชอบต อ หน าท ขาดว น ยในการปฏ บ ต งาน. การส อสาร การกาหนดเป าหมาย ขององค กรไม ช ดเจน 1. ผ ร บบร การไม ม ความเช อม นใน บร การ เก ดการร องเร ยน หน วยงาน ได ร บความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การไม ได ร บความเป น ธรรมและขาดความเช อม นต อ องค กร 3. การปฏ บ ต งานไม เป นไปตาม แผนท กาหนด ก อให เก ดความ ส ญเส ย ส นเปล องทร พยากร 4. ไม ตอบสนองความต องการของ ผ มาร บบร การ ส ญเส ย. งานไม ม ประส ทธ ภาพ ไม สาเร จ ตามเป าหมายท กาหนด

7 4. การว เคราะห ลาด บความเส ยง ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง 1. การส งเสร มให บ คลากร ม ความซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 2. การส งเสร มให บ คลากร ม ความย ต ธรรมไม เล อก ปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ ให ความเสมอภาคเท าเท ยมก น 3. การส งเสร มให บ คลากร ม ประส ทธ ภาพในการ ทางาน ม ท กษะความร ใน การปฏ บ ต งาน 1. ผ ร บบร การม ความ เช อม นในการให บร การ ไม เก ดการร องเร ยน หน วยงานให ได ร บ ความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การได ร บ ความเป นธรรมและเก ด ความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งาน เป นไปตามแผนท กาหนด และตรงตาม เป าหมายท วางไว ไม ก อให เก ดความส ญเส ย หร อส นเปล อง ทร พยากร 1. การขาดค ณธรรม จร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งาน 2. การเล อกปฏ บ ต ต อ ผ ร บบร การ 3. การขาดท กษะ ความร ในการ ปฏ บ ต งาน 1. ผ ร บบร การไม ม ความเช อม นใน บร การ เก ดการร องเร ยน หน วยงาน ได ร บความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การไม ได ร บความเป นธรรม และขาดความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานไม เป นไปตามแผนท กาหนด ก อให เก ดความส ญเส ย ส นเปล องทร พยากร โอกาส ผลกระทบ ลาด บความเส ยง ต า ต า ปานกลาง 4. การว เคราะห ลาด บความเส ยง (ต อ)

8 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ลาด บความเส ยง 4. การส งเสร มให บ คลากร ม ความร บผ ดชอบต อหน าท ม ว น ยในการปฏ บ ต งาน 4. สามารถตอบสนอง ความต องการของผ มา ร บบร การได อย างม 4. การขาดความ ร บผ ดชอบต อหน าท ขาดว น ยในการ 4. ไม ตอบสนองความต องการของผ มา ร บบร การ ส ญเส ย 2 ปานกลาง ประส ทธ ภาพ ไม ทาให ปฏ บ ต งาน ส นเปล อง. การส งเสร มให บ คลากร. การปฏ บ ต งานม. การส อสาร การ. งานไม ม ประส ทธ ภาพ ไม สาเร จตาม 2 4 ปานกลาง ม การกาหนดเป าหมายใน ประส ทธ ภาพ สาเร จ กาหนดเป าหมายของ เป าหมายท กาหนด การทางานท สอดคล องก บ ตามเป าหมายท กาหนด องค กรไม ช ดเจน เป าหมายของหน วยงาน ม การปฏ บ ต งานแบบ ม งเน นผลงาน. การจ ดลาด บความเส ยง

9 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง 1. การส งเสร มให บ คลากรม ความซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 2. การส งเสร มให บ คลากรม ความย ต ธรรม ไม เล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ ให ความเสมอ ภาคเท าเท ยมก น 3. การส งเสร มให บ คลากรม ประส ทธ ภาพใน การทางาน ม ท กษะความร ใน การปฏ บ ต งาน 4. การส งเสร มให บ คลากรม ความร บผ ดชอบ ต อหน าท ม ว น ยในการปฏ บ ต งาน. การส งเสร มให บ คลากรม การกาหนด เป าหมายในการทางานท สอดคล องก บ เป าหมายของหน วยงาน ม การปฏ บ ต งาน แบบม งเน นผลงาน 1. ผ ร บบร การม ความเช อม นในการให บร การ ไม เก ดการร องเร ยนหน วยงานให ได ร บ ความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การได ร บความเป นธรรมและ เก ดความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานเป นไปตามแผนท กาหนด และตรงตามเป าหมายท วางไว ไม ก อให เก ด ความส ญเส ยหร อส นเปล องทร พยากร 4. สามารถตอบสนองความต องการของผ มา ร บบร การได อย างม ประส ทธ ภาพ ไม ทาให ส นเปล อง. การปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพ สาเร จตาม เป าหมายท กาหนด 1. การขาดค ณธรรม จร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งาน 2. การเล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ 3. การขาดท กษะ ความร ในการปฏ บ ต งาน 4. การขาดความร บผ ดชอบต อหน าท ขาด ว น ยในการปฏ บ ต งาน. การส อสาร การกาหนดเป าหมายของ องค กรไม ช ดเจน 1. ผ ร บบร การไม ม ความเช อม นในบร การ เก ดการร องเร ยน ทาให หน วยงานได ร บ ความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การไม ได ร บความเป นธรรมและ ขาดความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานไม เป นไปตามแผนท กาหนด ก อให เก ดความส ญเส ย ส นเปล อง ทร พยากร 4. ไม ตอบสนองความต องการของผ มาร บ บร การ ส ญเส ย. งานไม ม ประส ทธ ภาพ ไม สาเร จตาม เป าหมายท กาหนด 6. การประเม นมาตรการควบค ม สาเหต ความเส ยง การควบค มท ควรม การควบค มท ม อย แล ว

10 1. ผ ร บบร การไม ม ความเช อม นในบร การ เก ดการร องเร ยน ทาให หน วยงานได ร บความเส ยหาย 1. จ ดทาคาส งมอบหมายหน าท กาช บให ปฏ บ ต หน าท ตาม คาส งโดยเคร งคร ด 1. จ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน /ค ม อดาเน นงานของสาน กฯ 2. ผ ร บบร การไม ได ร บความเป นธรรมและขาดความเช อม น ต อองค กร 2. เผยแพร ประชาส มพ นธ สร างค าน ยมสร างสรรค ภายใน สาน กฯ 2. สร างค าน ยมและให ย ดม นความย ต ธรรมในการให บร การ แก ผ มาขอร บบร การโดยเท าเท ยมก น ไม เล อกปฏ บ ต 3. การปฏ บ ต งานไม เป นไปตามแผนท กาหนด ก อให เก ดความ ส ญเส ย ส นเปล องทร พยากร 3. การอบรม/ช แจงให ความร ความเข าใจเก ยวก บการทางาน และพ ฒนาท กษะความร ท จาเป นในการปฏ บ ต งาน 3. ส งเสร มสน บสน นบ คลากรให พ ฒนาท กษะความร ท จาเป น ในการปฏ บ ต งาน 4. ไม ตอบสนองความต องการของผ มาร บบร การ ส ญเส ย 4. จ ดทาคาส งมอบหมายหน าท กาช บให ร กษาว น ยใน การปฏ บ ต งานโดยเคร งคร ด 4. ส งเสร มให บ คลากรม ความร บผ ดชอบต อหน าท ม ว น ยใน การปฏ บ ต งาน. งานไม ม ประส ทธ ภาพ ไม สาเร จตามเป าหมายท กาหนด. สร างแรงจ งใจเพ อเสร มสร างการบร หารจ ดการท ด และจ ดประช มช แจงให ทราบถ งเป าหมายขององค กรโดย ท วถ งก น. แจ งให บ คลากรได ทราบถ งเป าหมายของสาน กฯ และ ส งเสร มให บ คลากรม การปฏ บ ต งานแบบม งเน นผลงาน 7. การจ ดการความเส ยง ข นตอนหล ก / ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / การจ ดการความเส ยง การลดความเส ยง เวลาหร อผ ร บผ ดชอบ หมายเหต ท ย งคงเหล ออย สาเหต ความเส ยง 1. การส งเสร มให บ คลากร 1. การขาดค ณธรรม 1. ผ ร บบร การไม ม ความเช อม น 1. จ ดทาคาส งมอบหมาย 1. จ ดทาค ม อ ผอ.สาน กว ทยบร การ

11 ม ความซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 2. การส งเสร มให บ คลากร ม ความย ต ธรรมไม เล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ ให ความเสมอภาค เท าเท ยมก น 3. การส งเสร มให บ คลากร ม ประส ทธ ภาพในการทางาน ม ท กษะความร ในการปฏ บ ต งาน 4. การส งเสร มให บ คลากร ม ความร บผ ดชอบต อหน าท ม ว น ยในการปฏ บ ต งาน. การส งเสร มให บ คลากร ม การกาหนดเป าหมายใน การทางานท สอดคล องก บ เป าหมายของหน วยงาน ม การ ปฏ บ ต งานแบบม งเน นผลงาน จร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งาน 2. การเล อกปฏ บ ต ต อผ มา ร บบร การ 3. การขาดท กษะ ความร ในการปฏ บ ต งาน 4. ขาดความร บผ ดชอบ ต อหน าท ขาดว น ยในการ ปฏ บ ต งาน. การส อสาร การกาหนด เป าหมายขององค กรไม ช ดเจน ในบร การเก ดการร องเร ยน หน วยงานได ร บความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การไม ได ร บความ เป นธรรมและขาดความเช อม น ต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานไม เป นไปตาม แผนท กาหนด ก อให เก ดความ ส ญเส ย ส นเปล องทร พยากร 4. ไม ตอบสนองความต องการ ของผ มาร บบร การ ส ญเส ย. งานไม ม ประส ทธ ภาพ ไม สาเร จตามเป าหมายท กาหนด หน าท กาช บให ปฏ บ ต หน าท ตามคาส งโดย เคร งคร ด 2. ประชาส มพ นธ สร าง ค าน ยมสร างสรรค ภายในสาน กฯ 3. การอบรม/ช แจงให ความร ในการทางาน และพ ฒนาท กษะความร ในการปฏ บ ต งาน 4. จ ดทาคาส งมอบหมาย หน าท ให ร กษาว น ยใน การปฏ บ ต งาน. สร างแรงจ งใจเพ อ เสร มสร างการบร หาร จ ดการท ด ดาเน นงานของสาน กฯ 2. ให ย ดความย ต ธรรม ในการให บร การโดย เท าเท ยมก น 3. ส งเสร มสน บสน น บ คลากรให พ ฒนา ท กษะความร ท จาเป น ในการปฏ บ ต งาน 4. ส งเสร มให บ คลากร ม ความร บผ ดชอบต อ หน าท ม ว น ยในการ ปฏ บ ต งาน. ส งเสร มให บ คลากร ม การปฏ บ ต งานแบบ ม งเน นผลงาน สาน กงาน ผอ. 8. การต ดตามการจ ดการความเส ยง โครงการ / ว ตถ ประสงค ข นตอนหล ก / ว ตถ ประสงค ความเส ยงท ย งคง เหล ออย การจ ดการความเส ยง เวลาหร อ ผ ร บผ ดชอบ 1. บ คลากรม ความซ อส ตย 1. การส งเสร มให บ คลากร 1. การขาดค ณธรรม 1. จ ดทาคาส งมอบหมาย ผอ.สาน กฯ ม ความซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรมในการ หน าท กาช บให ปฏ บ ต สาน กงาน ผอ. สถานท ด าเน นงาน ว เคราะห ป ญหาอ ปสรรค สาน กว ทยบร การฯ 1. ผ ร บบร การไม ม ความ เช อม นในบร การ เก ด

12 2. บ คลากรม ความย ต ธรรม 3. บ คลากรม ประส ทธ ภาพ 4. บ คลากรม ความ ร บผ ดชอบ. บ คลากรม การม งเน น ผลงาน จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 2. การส งเสร มให บ คลากร ม ความย ต ธรรมไม เล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ ให ความเสมอ ภาคเท าเท ยมก น 3. การส งเสร มให บ คลากร ม ประส ทธ ภาพในการทางาน ม ท กษะความร ในการ ปฏ บ ต งาน 4. การส งเสร มให บ คลากร ม ความร บผ ดชอบต อหน าท ม ว น ยในการปฏ บ ต งาน. การส งเสร มให บ คลากร ม การกาหนดเป าหมายใน การทางานท สอดคล องก บ เป าหมายของหน วยงาน ม การ ปฏ บ ต งานแบบม งเน นผลงาน ปฏ บ ต งาน 2. การเล อกปฏ บ ต ต อ ผ มาร บบร การ 3. การขาดท กษะ ความร ในการ ปฏ บ ต งาน 4. ขาดความ ร บผ ดชอบต อหน าท ขาดว น ยในการ ปฏ บ ต งาน. การส อสาร การ กาหนดเป าหมายของ องค กรไม ช ดเจน หน าท ตามคาส งโดย เคร งคร ด 2. ประชาส มพ นธ สร าง ค าน ยมสร างสรรค ภายในสาน กฯ 3. การอบรม/ช แจงให ความร ในการทางาน และพ ฒนาท กษะความร ในการปฏ บ ต งาน 4. จ ดทาคาส งมอบหมาย หน าท ให ร กษาว น ยใน การปฏ บ ต งาน. สร างแรงจ งใจเพ อ เสร มสร างการบร หาร จ ดการท ด การร องเร ยน หน วยงาน ได ร บความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การไม ได ร บ ความเป นธรรมและขาด ความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานไม เป นไปตามแผนท กาหนด ก อให เก ดความ ส ญเส ย ส นเปล อง ทร พยากร 4. ไม ตอบสนองความ ต องการของผ มาร บ บร การ ส ญเส ย. งานไม ม ประส ทธ ภาพ ไม สาเร จตามเป าหมายท กาหนด

13 ๒. การจ ดการความเส ยงการให บร การเคร อข าย และ การสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน

14 การจ ดการความเส ยงด านการให บร การเคร อข าย และการสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน 1. กาหนดว ตถ ประสงค ของโครงการ / ก จกรรม โครงการ / ก จกรรม ว ตถ ประสงค ข นตอนหล ก ว ตถ ประสงค ของข นตอน 1. การให บร การและ เคร อข ายสารสนเทศ เพ อให การใช บร การและ เคร อข ายสารสนเทศมหาว ทยาล ยราชภ ฏ นครสวรรค ม ประส ทธ ภาพ และม ความ ปลอดภ ย และสอดคล องตามพระราชบ ญญ ต ว าด วยการกระทาความผ ดเก ยวก บ 1.1 การควบค มการใช งานเคร อข าย 1.2 การร กษาความปลอดภ ยให ก บหน วยงาน เพ อประส ทธ ภาพในการใช งาน เคร อข าย เพ อให การใช งานเคร อข าย เป นไปตามว ตถ ประสงค ของ การใช งานเคร อข ายสารสนเทศ เพ อกาหนดมาตรการหร อนโยบายตาม การร กษาความปลอดภ ยและการบาร งร กษา 2. การสอบประก นค ณภาพการศ กษา ด านความร ความสามารถ ด าน เพ อให การดาเน นงานตามข อบ งค บสภา ประจามหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ว าด วยประก นค ณภาพการศ กษาด านความร ความสามารถด านของน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค เป นไปอย าง ม ประส ทธ ภาพ 2.1 การกาหนดนโยบายการประก นค ณภาพ การศ กษาด านความร ความสามารถด าน ของน กศ กษามหาว ทยาล ย ราชภ ฏนครสวรรค 2.2 การกาหนดว ธ การในการสม ครสอบ ประก นค ณภาพฯ เพ อกาหนดนโยบายการประก น ค ณภาพการศ กษาด านความร ความสามารถ ด านของน กศ กษา มหาว ทยาล ย ราชภ ฏ นครสวรรค เพ อกาหนดระเบ ยบให สอดคล องก บ พ นธก จของสาน กว ทยบร การฯ เพ อเล อกว ธ การท เหมาะสมในการ ปฏ บ ต การสอบประก นค ณภาพฯ

15 2. หาสาเหต ของความเส ยง ข นตอน ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง 1. การให บร การและ เคร อข าย สารสนเทศ 1.1 การควบค มการใช งานเคร อข าย 1.2 การร กษาความปลอดภ ยให ก บ หน วยงาน 2. การสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถ ด าน 2.1 การกาหนดนโยบายการประก น ค ณภาพการศ กษาด านความร ความสามารถ ด านของน กศ กษามหาว ทยาล ย ราชภ ฏนครสวรรค 2.2 การกาหนดว ธ การในการสม ครสอบ ประก นค ณภาพฯ เพ อประส ทธ ภาพในการใช งาน เคร อข าย เพ อให การใช งานเคร อข าย เป นไปตามว ตถ ประสงค ของ การใช งานเคร อข ายสารสนเทศ เพ อกาหนดมาตรการหร อนโยบายตาม การร กษาความปลอดภ ยและการบาร งร กษา เพ อกาหนดนโยบายการประก น ค ณภาพการศ กษาด านความร ความสามารถ ด านของน กศ กษา เพ อกาหนดระเบ ยบให สอดคล องก บ พ นธก จของสาน กว ทยบร การฯ เพ อเล อกว ธ การท เหมาะสมในการ ปฏ บ ต การสอบประก นค ณภาพฯ 1) ม การใช และ เคร อข าย สารสนเทศเพ อประโยชน ส วนตน 2) ม การใช งานและ เคร อข าย สารสนเทศเพ อกระทาการอ นผ ดต อกฎหมาย และข ดต อศ ลธรรม 3) ม การใช บ ญช (Account) ของ ผ ใช คนอ น 4) น กศ กษาไม ให ความสาค ญในการสอบ ประก นค ณภาพการศ กษาด าน ) น กศ กษาไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบข อบ งค บฯ ในการสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน 6) น กศ กษาไม ปฏ บ ต ตามข นตอนการสม คร สอบประก นค ณภาพด าน 1) ม น กศ กษาและบ คลากรใช เคร อข าย เพ อประโยชน ทางธ รก จ ท ไม เก ยวก บการศ กษา/การสอน/การปฏ บ ต งาน เช น การเล นเกมส ฯ 2) ม การใช งานเคร อข ายเพ อข มข ก อกวน ก อความราคาญ ไปรบกวน หร อไป ย งเก ยวก บผ อ น หร อส งข อความ/ภาพท ไม ส ภาพ ลามกอนาจาร 3) ผ ใช บร การเคร อข ายเพ กเฉย ไม ให ความสาค ญก บบ ญช 4) น กศ กษาไม ทราบ หร อไม ให ความสาค ญ การสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน ) น กศ กษาสอบไม ผ านตามเกณฑ มาตรฐาน 6) น กศ กษาไม ยอมปฏ บ ต ตามระเบ ยบฯ ใน การสอบประก นค ณภาพด าน 3. ประเม นโอกาส / และผลกระทบความเส ยง

16 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส / ผลกระทบ 1. การให บร การ และ เคร อข ายสารสนเทศ 1.1 การควบค มการใช งาน เคร อข าย 1.2 การร กษาความปลอดภ ย ให ก บหน วยงาน 2. การสอบประก นค ณภาพ การศ กษาด านความร ความสามารถ ด าน 2.1 การกาหนดนโยบายการ ประก นค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถด าน ของน กศ กษา มหาว ทยาล ย เพ อประส ทธ ภาพในการใช งานเคร อข าย เพ อให การใช งานเคร อข าย เป นไปตาม ว ตถ ประสงค ของการใช งาน เคร อข ายสารสนเทศ เพ อกาหนดมาตรการหร อ นโยบายตามการร กษาความ ปลอดภ ยและการบาร งร กษา เพ อกาหนดนโยบายการ ประก นค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถด าน ของน กศ กษา เพ อกาหนดระเบ ยบให 1) ม การใช และ เคร อข ายสารสนเทศเพ อประโยชน ส วนตน และส วนอ นๆ 2) ม การใช งานและ เคร อข ายสารสนเทศเพ อกระทาการ อ นผ ดต อกฎหมาย ข ดต อศ ลธรรม 3) ม การใช บ ญช (Account) ของผ ใช คนอ น 4) น กศ กษาไม ให ความสาค ญใน การสอบประก นค ณภาพการศ กษา ด าน ) น กศ กษาไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบ ข อบ งค บฯในการสอบประก น ค ณภาพการศ กษาด าน 1) ม การใช เคร อข าย เพ อประโยชน ส วนอ น ท ไม เก ยวก บ การศ กษา/การสอน/การปฏ บ ต งาน 2) ม การใช เคร อข าย เพ อข มข ก อกวน ก อความราคาญ ไปรบกวน ผ อ น หร อส งข อความ/ ภาพท ไม ส ภาพ ลามกอนาจาร 3) ผ ใช บร การฯ เพ กเฉยไม ให ความสาค ญก บบ ญช 4) น กศ กษาไม ทราบและ/ไม ให ความสาค ญการสอบประก น ค ณภาพการศ กษาด าน ) น กศ กษาสอบไม ผ านตามเกณฑ มาตรฐาน ราชภ ฏนครสวรรค สอดคล องก บพ นธก จของสาน กฯ 6) น กศ กษาไม ปฏ บ ต ตามข นตอน 6) น กศ กษาไม ยอมปฏ บ ต ตาม การกาหนดว ธ การในการ สม ครสอบประก นค ณภาพฯ 2.2.1เพ อเล อกว ธ การท เหมาะสมใน การปฏ บ ต การสอบประก นค ณภาพ การสม ครสอบประก นค ณภาพด าน ระเบ ยบฯ ในการสอบประก น ค ณภาพด าน 4. การว เคราะห ลาด บความเส ยง

17 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง 1. การให บร การ และ เคร อข าย สารสนเทศ 1.1 การควบค มการ ใช งานเคร อข าย 1.2 การร กษาความ ปลอดภ ยให ก บ หน วยงาน เพ อประส ทธ ภาพ ในการใช งานเคร อข าย เพ อให การใช งาน เคร อข าย เป นไปตามว ตถ ประสงค ของการใช งานเคร อข าย สารสนเทศ เพ อกาหนด มาตรการหร อนโยบาย ตามการร กษาความ ปลอดภ ยและการ บาร งร กษา 1) ม การใช และเคร อข ายสารสนเทศ เพ อประโยชน ส วนตน และส วนอ นๆ 2) ม การใช งาน และ เคร อข ายสารสนเทศเพ อ กระทาการอ นผ ดต อ กฎหมาย ข ดต อศ ลธรรม 3) ม การใช บ ญช (Account) ของผ ใช คนอ น 1) ม การใช เคร อข ายเพ อ ประโยชน ส วนอ น ท ไม เก ยวก บ การศ กษา/การสอน/การปฏ บ ต งาน 2) ม การใช เคร อข ายเพ อ ข มข ก อกวน ก อความราคาญ ไปรบกวน ผ อ น หร อส งข อความ/ภาพท ไม ส ภาพ ลามกอนาจาร 3) ผ ใช บร การฯ เพ กเฉยไม ให ความสาค ญก บบ ญช การประเม นความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ลาด บความเส ยง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 4. การว เคราะห ลาด บความเส ยง (ต อ) ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง

18 2. การสอบประก น ค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถ ด าน 2.1 การกาหนด นโยบายการประก น ค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถ ด านของ น กศ กษามหาว ทยาล ย ราชภ ฏนครสวรรค 2.2 การกาหนด ว ธ การในการสม ครสอบ ประก นค ณภาพฯ เพ อกาหนด นโยบายการประก น ค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถ ด านของ น กศ กษา เพ อกาหนด ระเบ ยบให สอดคล อง ก บพ นธก จของสาน กฯ 2.2.1เพ อเล อกว ธ การท เหมาะสมในการปฏ บ ต การสอบประก นค ณภาพ 4) น กศ กษาไม ให ความ สาค ญในการสอบประก น ค ณภาพการศ กษาด าน ) น กศ กษาไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบข อบ งค บฯ ในการสอบประก น ค ณภาพการศ กษาด าน 6) น กศ กษาไม ปฏ บ ต ตามข นตอนการสม คร สอบประก นค ณภาพฯ 4) น กศ กษาไม ทราบและ/ไม ให ความสาค ญการสอบประก นค ณภาพ การศ กษาด าน ) น กศ กษาสอบไม ผ านตามเกณฑ มาตรฐาน 6) น กศ กษาไม ยอมปฏ บ ต ตามระเบ ยบฯ ในการสอบประก นค ณภาพด าน โอกาส ผลกระทบ ลาด บความเส ยง ปานกลาง 4 ส ง 4 4 น อย. การจ ดลาด บความเส ยง ข นตอน ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง ลาด บความเส ยง

19 ข นตอน ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง 1. การให บร การ และ เคร อข ายสารสนเทศ 1.1 การควบค ม การใช งานเคร อข าย 1.2 การร กษาความ ปลอดภ ยให ก บ หน วยงาน เพ อประส ทธ ภาพในการ ใช งานเคร อข าย เพ อให การใช งาน เคร อข ายเป นไป ตามว ตถ ประสงค ของการใช งานเคร อข ายสารสนเทศ เพ อกาหนดมาตรการ หร อนโยบายตามการร กษา ความปลอดภ ยและการ บาร งร กษา 1) ม การใช และเคร อข าย สารสนเทศเพ อประโยชน ส วนตน และส วนอ นๆ 2) ม การใช งานและ เคร อข ายสารสนเทศเพ อกระทาการ อ นผ ดต อกฎหมาย และข ดต อ ศ ลธรรม 3) ม การใช บ ญช (Account) ของผ ใช คนอ น 1) ม การใช เคร อข ายเพ อ ประโยชน ส วนอ น ท ไม เก ยวก บการศ กษา/ การสอน/การปฏ บ ต งาน 2) ม การใช เคร อข ายเพ อข มข ก อกวน ก อความราคาญ ไปรบกวน ผ อ น หร อ ส งข อความ/ภาพท ไม ส ภาพ ลามกอนาจาร 3) ผ ใช บร การฯ เพ กเฉยไม ให ความสาค ญก บ บ ญช การประเม นความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง ลาด บความเส ยง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง การจ ดล าด บความเส ยง (ต อ) ข นตอน ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง

20 2. การสอบประก น ค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถ ด าน 2.1 การกาหนด นโยบายการประก น ค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถ ด านของ น กศ กษามหาว ทยาล ย ราชภ ฏนครสวรรค 2.2 การกาหนด ว ธ การในการสม คร สอบประก นค ณภาพฯ เพ อกาหนดนโยบายการ ประก นค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถด าน ของน กศ กษา เพ อกาหนดระเบ ยบให สอดคล องก บพ นธก จของ สาน กฯ เพ อเล อกว ธ การท เหมาะสมในการปฏ บ ต การ สอบประก นค ณภาพ 4) น กศ กษาไม ทราบและ/ไม ให ความสาค ญการสอบประก นค ณภาพ การศ กษาด าน ) น กศ กษาสอบไม ผ านตามเกณฑ มาตรฐาน 6) น กศ กษาไม ยอมปฏ บ ต ตาม ระเบ ยบฯ ในการสอบประก นค ณภาพ ด าน 4) น กศ กษาไม ทราบและ/ไม ให ความสาค ญ การสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน ) น กศ กษาสอบไม ผ านตามเกณฑ มาตรฐาน 6) น กศ กษาไม ยอมปฏ บ ต ตามระเบ ยบฯ ใน การสอบประก นค ณภาพด าน โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง ลาด บความเส ยง ปานกลาง ส ง น อย การประเม นมาตรการควบค ม สาเหต ความเส ยง การควบค มท ควรม การควบค มท ม อย แล ว

21 1) ม การใช เคร อข ายเพ อประโยชน ส วนอ น ท ไม เก ยวก บการศ กษา/การสอน/การปฏ บ ต งาน 2) ม การใช เคร อข ายเพ อข มข ก อกวน ก อความ ราคาญ ไปรบกวน ผ อ น หร อส งข อความ/ภาพท ไม ส ภาพ ลามกอนาจาร 3) ผ ใช บร การฯ เพ กเฉยไม ให ความสาค ญก บบ ญช 4) น กศ กษาไม ทราบและ/ไม ให ความสาค ญการสอบประก น ค ณภาพการศ กษาด าน ) น กศ กษาสอบไม ผ านตามเกณฑ มาตรฐาน 6) น กศ กษาไม ยอมปฏ บ ต ตามระเบ ยบฯ ในการสอบประก น ค ณภาพด าน 1. ม การป ดพอร ท (Port) เคร อข ายอ นเทอร เน ตระหว างเวลา น น. เพ อให แบนว ต (Banwit) ของเคร อข าย อ นเทอร เน ตใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. การกาหนดให ผ ใช เคร อข ายต องทาการขอ บ ญช (User Account) รายบ คคลในการเข าใช 3. ผ ใช บร การท ไม ม บ ญช จะไม สามารถเข าใช งานเคร อข ายได 4. ประชาส มพ นธ และแจ งให น กศ กษาทราบเก ยวก บการสอบ ประก นค ณภาพการศ กษาด าน บนเว บไซต ของ มหาว ทยาล บ และในค ม อน กศ กษา. ม การจ ดอบรมให น กศ กษาท ไม ผ านการสอบประก น ค ณภาพการศ กษาด าน ถ ง 3 คร ง สามารถเข าร บ การอบรมเพ อเตร ยมความพร อมในการสอบได 6. ม การประชาส มพ นธ เผยแพร และเป ดสอบเป นระยะ เพ อ เป ดโอกาสให น กศ กษาสม ครสอบได ตามความเหมาะสม ม ม ม ม ม ม 7. การจ ดการความเส ยง ข นตอนหล ก / ว ตถ ประสงค ความเส ยงท ย งคงเหล ออย ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การจ ดการความเส ยง การลดความเส ยง เวลาหร อผ ร บผ ดชอบ หมายเหต

22 1. การให บร การ และ เคร อข ายสารสนเทศ 1.1 การควบค มการใช งาน เคร อข าย เพ อประส ทธ ภาพใน การใช งานเคร อข าย เพ อให การใช งาน เคร อข ายเป นไปตาม ว ตถ ประสงค ของการใช งาน เคร อข ายสารสนเทศ 1.2 การร กษาความปลอดภ ย ให ก บหน วยงาน เพ อกาหนดมาตรการ หร อนโยบายตามการร กษาความ ปลอดภ ยและการบาร งร กษา - ม การใช เคร อข าย ท ไม เก ยวก บการศ กษา การสอน และการปฏ บ ต งาน - ผ ใช บร การฯ เพ กเฉยไม ให ความสาค ญก บบ ญช น กศ กษา อาจารย และ บ คลากรบางคนไม เข าใจ และไม ให ความสาค ญ เร องการใช งานเคร อข าย - ม การป ดพอร ท (Port) เคร อข ายอ นเทอร เน ตใน เวลากลางว น เพ อให แบนว ต ของเคร อข าย อ นเทอร เน ตใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ - การกาหนดให ผ ใช เคร อข าย ต องทาการขอ บ ญช (User Account) รายบ คคลใน การเข าใช. ผ ใช บร การท ไม ม บ ญช จะไม สามารถเข าใช งาน เคร อข ายได -สามารถลดความเส ยง ในการดาวน โหลด ซอฟแวร ท อาจส งผล ต อความปลอดภ ยของ เคร อข ายได -สามารถร กษาความ ปลอดภ ยให ระบบงาน ได ใน ระด บหน ง -ป องก นการกระทา ความผ ดต อกฎหมาย ตาม พรบ.การกระทา ความผ ดเก ยวก บ ได ผอ. สาน กว ทย บร การฯ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร 7. การจ ดการความเส ยง (ต อ) ข นตอนหล ก / ว ตถ ประสงค ความเส ยงท ย งคงเหล ออย ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง 2. การสอบประก นค ณภาพ การจ ดการความเส ยง การลดความเส ยง เวลาหร อผ ร บผ ดชอบ หมายเหต

23 การศ กษาด านความร ความสามารถ ด าน 2.1 การกาหนดนโยบายการ ประก นค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถด าน ของน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค และเพ อกาหนดระเบ ยบให สอดคล องก บพ นธก จของสาน กฯ 2.2 การกาหนดว ธ การในการ สม ครสอบประก นค ณภาพฯ ท เหมาะสมในการปฏ บ ต การสอบ ประก นค ณภาพ - น กศ กษาไม ทราบและไม ให ความสาค ญการสอบประก น ค ณภาพการศ กษาด าน - น กศ กษาสอบไม ผ านตาม เกณฑ มาตรฐาน - น กศ กษาไม ยอมปฏ บ ต ตาม ระเบ ยบฯ ในการสอบประก น ค ณภาพด าน น กศ กษา อาจารย บางคน ไม เข าใจ และไม ให ความสาค ญเร อง ประก นค ณภาพ การศ กษาด านความร ความสามารถด าน -เพ มช องทางการส อสาร ประชาส มพ นธ เพ อแจ ง ให น กศ กษาได ร บทราบ เก ยวก บการสอบประก น ค ณภาพการศ กษาฯ ผ าน ทางเว บไซต และส อ ประชาส มพ นธ อ น ๆ -จ ดทาไฟล แนะนา การใช โปรแกรมต าง ๆ ก อนการสอบ -จ ดอบรมเตร ยมความ พร อมให น กศ กษาท ไม ผ านการสอบประก น ค ณภาพการศ กษาฯ -น กศ กษาสามารถ ต ดตามข าวสารข อม ล เก ยวก บการสอบ ประก นค ณภาพฯ ได สะดวกรวดเร ว -น กศ กษาได เตร ยม ความพร อมก อนเข าร บ การสอบประก น ค ณภาพฯ -น กศ กษาท เข าร บการ อบรมก อนสอบ สามารถสอบผ านถ ง ร อยละ 70%-80% ผอ. สาน กว ทย บร การฯ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร 8. การต ดตามการจ ดการความเส ยง โครงการ / ว ตถ ประสงค ข นตอนหล ก / ว ตถ ประสงค 1. การให บร การ 1. เพ อกาหนดนโยบาย และเคร อข ายสารสนเทศ การประก นค ณภาพ ความเส ยงท ย งคงเหล ออย การจ ดการ ความเส ยง - ม การใช เคร อข าย - ม การป ดพอร ท (Port) ท ไม เก ยวก บ เคร อข ายอ นเทอร เน ต เวลาหร อ ผ ร บผ ดชอบ ผอ. สาน กว ทย บร การฯ สถานท ด าเน นงาน ว เคราะห ป ญหาอ ปสรรค ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและ น กศ กษา อาจารย และ บ คลากรบางคนไม เข าใจ

24 การศ กษาด านความร ความสามารถด าน ของน กศ กษา 2. เพ อกาหนดระเบ ยบให สอดคล องก บพ นธก จของ สาน กฯ 3. เพ อเล อกว ธ การท เหมาะสมในการ ปฏ บ ต การสอบประก น ค ณภาพ การศ กษา การสอน และ การปฏ บ ต งาน - ผ ใช บร การฯ เพ กเฉย ไม ให ความสาค ญก บบ ญช ในเวลากลางว น เพ อให แบนว ต ของเคร อข าย อ นเทอร เน ตใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ - การกาหนดให ผ ใช เคร อข าย ต องทาการขอ บ ญช (User Account) รายบ คคลใน การเข าใช. ผ ใช บร การท ไม ม บ ญช จะไม สามารถเข าใช งาน เคร อข าย ได ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร การส อสาร และไม ให ความสาค ญ เร องการใช งานเคร อข าย 8. การต ดตามการจ ดการความเส ยง (ต อ) โครงการ / ว ตถ ประสงค ข นตอนหล ก / ว ตถ ประสงค 2. การสอบประก นค ณภาพ 1. เพ อกาหนดนโยบาย การศ กษาด านความร การประก นค ณภาพ ความสามารถ ด าน การศ กษาด านความร ความเส ยงท ย งคงเหล ออย การจ ดการความเส ยง เวลาหร อ ผ ร บผ ดชอบ - น กศ กษาไม ทราบและ -เพ มช องทางการ ผอ. สาน กว ทย ไม ให ความสาค ญการสอบ ส อสารประชาส มพ นธ บร การฯ ประก นค ณภาพการศ กษา เพ อแจ งให น กศ กษา ศ นย เทคโนโลย สถานท ด าเน นงาน ว เคราะห ป ญหาอ ปสรรค ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร น กศ กษา อาจารย บางคน ไม เข าใจ และไม ให ความสาค ญเร อง ประก น

25 ความสามารถด าน ของน กศ กษา 2. เพ อกาหนดระเบ ยบให สอดคล องก บพ นธก จของ สาน กฯ 3. เพ อเล อกว ธ การท เหมาะสมในการ ปฏ บ ต การสอบประก น ค ณภาพ ด าน - น กศ กษาสอบไม ผ าน ตามเกณฑ มาตรฐาน - น กศ กษาไม ยอมปฏ บ ต ตามระเบ ยบฯ ในการสอบ ประก นค ณภาพด าน ได ร บทราบเก ยวก บการ สอบประก นค ณภาพ การศ กษาฯ ผ านทาง เว บไซต และส อ ประชาส มพ นธ อ น ๆ -จ ดทาไฟล แนะนา การใช โปรแกรมต าง ๆ ก อนการสอบ -จ ดอบรมเตร ยมความ พร อมให น กศ กษาท ไม ผ านการสอบประก น ค ณภาพการศ กษาฯ สารสนเทศและ การส อสาร ค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถ ด าน

26 ๓. การจ ดการความเส ยงด านการเง นและ

27 การจ ดการความเส ยงด านการเง นและ 1. กาหนดว ตถ ประสงค ของโครงการ / ก จกรรม โครงการ / ก จกรรม ว ตถ ประสงค ข นตอนหล ก ว ตถ ประสงค ของข นตอน 1. ด านการเง นและ เพ อให การจ ดการภายในหน วยงาน ด านการเง นประม ประส ทธ ภาพ 1. จ ดทาคาขอต ง 1.1 เพ อให ได ตามโครงการ 1.2 เพ อให สอดคล องก บความต องการ ในการดาเน นงานเพ อให เป นไปตามแผนงาน และสอดคล องก บความต องการ 2. การจ ดสรรงวดเง น 2.1 เพ อความพร อมในการบร หารจ ดการ 2.2 เพ อให ตรงตามแผนงาน 3. การจ ดซ อจ ดจ าง 3.1 เพ อให เป นระบบ GFMIS 3.1 เพ อให สอดคล องก บนโยบายของ มหาว ทยาล ยฯ 4. การเบ กจ าย 4.1 เพ อให การบร หารงานภายใน หน วยงานม ประส ทธ ภาพและ เก ดประส ทธ ผล

28 2. หาสาเหต ของความเส ยง ข นตอน ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง 1. จ ดทาคาขอต ง 1. 1 เพ อให ได ตามโครงการ 1.1 ไม ได ร บตามโครงการท ขออน ม ต 1.1 มหาว ทยาล ยไม อน ม ต โครงการตามท เสนอไป 1.2. เพ อให สอดคล องก บความต องการ 1.2 ไม สอดคล องก บความต องการ 1.2 ไม ปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต การ 2. การจ ดสรรงวดเง น 2.1 เพ อความพร อมในการบร หารจ ดการ 2.1 การจ ดสรรงวดเง นไม เพ ยงพอต อการบร หาร จ ดการ 2.1 ไม เพ ยงพอก บการดาเน น ก จกรรมในโครงการ 2.2 เพ อให ตรงตามแผนงาน 2.2 การดาเน นงานไม เป นไปตามแผนงาน 2.2 ไม ปฏ บ ต ตามแผนท วางไว 2.3 เง นงวดไม ตรงก บความต องการ 3. การจ ดซ อจ ดจ าง 3.1 เพ อให เป นระบบ GFMIS 3.1 ไม เป นไปตามระบบ GFMIS 3.1 เก ดความผ ดพลาดในการทางานของ ระบบ GFMIS 3.2 ไม ปฏ บ ต ตามข นตอนท กาหนดไว 3.2 เพ อให สอดคล องก บนโยบายของ มหาว ทยาล ยฯ 3.2 ไม สอดคล องก บนโยบายของมหาว ทยาล ยฯ 3.3 ขาดการควบค มด แล 3.4 ขาดความร วมม อจากบ คลากรภายใน หน วยงาน 4. การเบ กจ าย 4.1 เพ อให การบร หารงานภายในหน วยงาน ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล 4.1 ความผ ดพลาดในการเบ กจ าย 4.1 บ คลากรภายในหน วยงานขาดความเข าใจ ในเร องระเบ ยบการเบ กค าใช จ ายต างๆ เช น ค าใช จ ายเด นทางไปราชการ 4.2 ไม ม แผนควบค มการเบ กจ าย ทาให การเบ กจ ายล าช า 3. ประเม นโอกาส / และผลกระทบความเส ยง

29 ข นตอน ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส ผลกระทบ 1. จ ดทาคาขอต ง 1.1 เพ อให ได ตามโครงการ 1.1 ไม ได ร บตามโครงการ 1.1 มหาว ทยาล ยไม อน ม ต โครงการตามท 2 3 ท ขออน ม ต เสนอไป 1.2 เพ อให สองคล องก บความต องการ 1.2 ไม สอดคล องก บความต องการ 1.2 ไม ปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต การ การจ ดสรรงวดเง น 2.1 เพ อความพร อมในการบร หาร 2.1 การจ ดสรรงวดเง นไม เพ ยงพอต อ 2.1 ไม เพ ยงพอก บการ 3 1 จ ดการ การบร หารจ ดการ ดาเน นก จกรรมในโครงการ 2.2 เพ อให ตรงตามแผนงาน 2.2 การดาเน นงานไม เป นไปตาม 2.2 ไม ปฏ บ ต ตามแผนท วางไว 2 4 แผนงาน 2.3 เง นงวดไม ตรงก บความ ต องการ การจ ดซ อจ ดจ าง 3.1 เพ อให เป นระบบ GFMIS 3.1 ไม เป นไปตามระบบ GFMIS 3.1 เก ดความผ ดพลาดในการทางานของ 1 1 ระบบ 3.2 ไม ปฏ บ ต ตามข นตอนท กาหนดไว เพ อให สอดคล องก บนโยบายของ 3.2 ไม สอดคล องก บนโยบายของ 3.3 ขาดการควบค มด แล 2 3 มหาว ทยาล ยฯ มหาว ทยาล ยฯ 3.4 ขาดความร วมม อจากบ คลากร ภายในหน วยงาน การเบ กจ าย 4.1 เพ อให การบร หารงานภายในหน วย งานม ประส ทธ ภาพ และเก ด ประส ทธ พล 4.1 ความผ ดพลาดในการเบ กจ าย 4.1 บ คลากรภายในหน วยงานขาดความ เข าใจในเร องระเบ ยบการเบ กค าใช จ าย ต างๆ เช น ค าใช จ ายเด นทางไปราชการ 4.2 ไม ม แผนควบค มการเบ กจ าย ทาให การเบ กจ ายล าช า

30 ประเม นโอกาสและผลกระทบความเส ยง ผลกระทบ , ,3.2, , โอกาส 4. การว เคราะห ระด บความเส ยง

31 ข นตอน ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง 1. จ ดทาคาขอต ง 1.1 เพ อให ได ตาม 1.1 ไม ได ร บตาม 1.1 มหาว ทยาล ยไม อน ม ต โครงการตามท 2 3 ปานกลาง โครงการ โครงการท ขออน ม ต เสนอไป 1.2 เพ อให สอดคล องก บความ 2.1 ไม สอดคล องก บความต องการ 1.2 ไม ปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต การ 4 2 น อย ต องการ 2. การจ ดสรร 2.1 เพ อความพร อมในการ 2.1 การจ ดสรรงวดเง นไม เพ ยงพอ 2.1 ไม เพ ยงพอก บการดาเน น 3 1 น อยมาก งวดเง น บร หารจ ดการ ต อการบร หารจ ดการ ก จกรรมในโครงการ 2.2 เพ อให ตรงตามแผนงาน 2.2 การดาเน นงานไม เป นไปตาม 2.2 ไม ปฏ บ ต ตามแผนท วางไว 2 4 ส ง แผนงาน 2.3 เง นงวดไม ตรงก บความต องการ 2 2 น อย 3. การจ ดซ อจ ดจ าง 3.1 เพ อให เป นระบบ GFMIS 3.1 ไม เป นไปตามระบบ GFMIS 3.1 เก ดความผ ดพลาดในการทางานของ 1 1 น อยมาก ระบบ 3.2 ไม ปฏ บ ต ตามข นตอนท กาหนดไว 2 2 น อย 3.2 เพ อให สอดคล องก บ 3.2 ไม สอดคล องก บนโยบายของ 3.3 ขาดความควบค มด แล 2 3 ปานกลาง นโยบายของมหาว ทยาล ยฯ มหาว ทยาล ยฯ 3.4 ขาดความร วมม อจากบ คลากรภายใน หน วยงาน 3 2 น อย 4. การเบ กจ าย 4.1 เพ อให การบร หารงาน ภายในหน วยงานม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล 4.1 ความผ ดพลาดในการเบ กจ าย 4.1 บ คลากรภายในหน วยงานขาดความ เข าใจในเร องระเบ ยบการเบ กค าใช จ าย ต างๆ เช น ค าใช จ ายเด นทางไปราชการ 4.2 ไม ม แผนควบค มการเบ กจ าย ทาให การเบ กจ ายล าช า 2 2 น อย 3 2 น อย

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑)

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑) แผนบร หารความของ... ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx การว เคราะห ประเม น และจ ดล าด บความ ณ ว นท... เด อน... พ.ศ. ๒๕xx NPRU-RM1 ย ทธศาสตร ท... ตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยท หน วยงานร บผ ดชอบ 1.ด านทร พยากร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต

โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต แบบ RMUTP-ERM 1-2 1. ศ กษาความต องการ ของระบบงาน/ป ญหา/ อ ปสรรค เพ อให ทราบถ งป ญหาและอ ปสรรคของการต ดตาม ภาวะการม

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนบร หารความเส ยง สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ประจาป งบประมาณ 2554

แผนบร หารความเส ยง สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ประจาป งบประมาณ 2554 แผนบร หาร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ประจาป งบประมาณ 2554 ค าน า สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ ดทาแผนบร หาร ( Risk Management) เพ อการบร หารจ ดการให สอดคล องก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ช อหน วยงาน... ระบ ช อผ ร บผ ดโครงการ... ระบ ช อโครงการ... เล อกการดาเน นโครงการ เป นโครงการใหม เป นโครงการต อเน องหร อขยายผล เล อกประเภทโครงการ โครงการระด บผลผล

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานผลการบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ 2555

รายงานผลการบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ 2555 รายงานผลการบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สารบ ญ หน า ข อม ลพ นฐานของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 1

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

แผนการกาก บด แลก จการท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558

แผนการกาก บด แลก จการท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558 แผนการกาก บท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558 1. หล กการและเหต ผล การกาก บท ด หมายถ ง การจ ดโครงสร าง และกลไกการบร หารจ ดการภายในองค กร เพ อเช อมโยงความส มพ นธ ระหว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information