๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล

Size: px
Start display at page:

Download "๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล"

Transcription

1 การจ ดการความเส ยง

2 สารบ ญ เน อหา หน า การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล 1 การจ ดการความเส ยงการให บร การเคร อข ายและการสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน 11 การจ ดการความเส ยงด านการเง นและ 23

3 ๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล

4 การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล 1. กาหนดว ตถ ประสงค ของโครงการ / ก จกรรม โครงการ / ก จกรรม ว ตถ ประสงค ข นตอนหล ก ว ตถ ประสงค ของข นตอน 1. บ คลากรม ความซ อส ตย 2. บ คลากรม ความย ต ธรรม 3. บ คลากรม ประส ทธ ภาพ 4. บ คลากรม ความร บผ ดชอบ. บ คลากรม การม งเน นผลงาน การปฏ บ ต งานในภาคร ฐต องม ประส ทธ ภาพ โปร งใส ตรวจสอบได ปราศจากการท กจร ต และประพฤต ม ชอบและประชาชนสามารถ เข าถ งการให บร การของสาน กว ทยบร การ และเทคโนโลย สารสนเทศได อย างท วถ ง และเป นธรรม 1. การส งเสร มให บ คลากรม ความซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 2. การส งเสร มให บ คลากรม ความย ต ธรรม ไม เล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ ให ความเสมอ ภาคเท าเท ยมก น 3. การส งเสร มให บ คลากรม ประส ทธ ภาพใน การทางาน ม ท กษะความร ในการปฏ บ ต งาน 4. การส งเสร มให บ คลากรม ความร บผ ดชอบต อ หน าท ม ว น ยในการปฏ บ ต งาน. การส งเสร มให บ คลากรม การกาหนด เป าหมายในการทางานท สอดคล องก บ เป าหมายของหน วยงาน ม การปฏ บ ต งาน แบบม งเน นผลงาน 1. ผ ร บบร การม ความเช อม นในการให บร การ ไม เก ดการร องเร ยนหน วยงานให ได ร บความ เส ยหาย 2. ผ ร บบร การได ร บความเป นธรรมและเก ด ความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานเป นไปตามแผนท กาหนด และตรงตามเป าหมายท วางไว ไม ก อให เก ด ความส ญเส ยหร อส นเปล องทร พยากร 4. สามารถตอบสนองความต องการของผ มา ร บบร การได อย างม ประส ทธ ภาพ ไม ทาให ส นเปล อง. การปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพ สาเร จตาม เป าหมายท กาหนด

5 2. หาสาเหต ของความเส ยง ข นตอน ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง 1. การส งเสร มให บ คลากรม ความซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 2. การส งเสร มให บ คลากรม ความย ต ธรรม ไม เล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ ให ความเสมอ ภาคเท าเท ยมก น 3. การส งเสร มให บ คลากรม ประส ทธ ภาพใน การทางาน ม ท กษะความร ในการปฏ บ ต งาน 4. การส งเสร มให บ คลากรม ความร บผ ดชอบ ต อหน าท ม ว น ยในการปฏ บ ต งาน. การส งเสร มให บ คลากรม การกาหนด เป าหมายในการทางานท สอดคล องก บ เป าหมายของหน วยงาน ม การปฏ บ ต งาน แบบม งเน นผลงาน 1. ผ ร บบร การม ความเช อม นในการให บร การ ไม เก ดการร องเร ยนหน วยงานให ได ร บความ เส ยหาย 2. ผ ร บบร การได ร บความเป นธรรมและเก ด ความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานเป นไปตามแผนท กาหนด และตรงตามเป าหมายท วางไว ไม ก อให เก ด ความส ญเส ยหร อส นเปล องทร พยากร 4. สามารถตอบสนองความต องการของผ มา ร บบร การได อย างม ประส ทธ ภาพ ไม ทาให ส นเปล อง. การปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพ สาเร จตาม เป าหมายท กาหนด 1. การขาดค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 2. การเล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ 3. การขาดท กษะ ความร ในการปฏ บ ต งาน 4. การขาดความร บผ ดชอบต อหน าท ขาดว น ยใน การปฏ บ ต งาน. การส อสาร การกาหนดเป าหมายขององค กร ไม ช ดเจน 1. ผ ร บบร การไม ม ความเช อม นในบร การ เก ดการร องเร ยน หน วยงานได ร บความ เส ยหาย 2. ผ ร บบร การไม ได ร บความเป นธรรม และขาดความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานไม เป นไปตามแผนท กาหนด ก อให เก ดความส ญเส ย ส นเปล อง ทร พยากร 4. ไม ตอบสนองความต องการของผ มาร บ บร การ ส ญเส ย. งานไม ม ประส ทธ ภาพ ไม สาเร จตาม เป าหมายท กาหนด

6 3. ประเม นโอกาส / และผลกระทบความเส ยง ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส / ผลกระทบ 1. การส งเสร มให บ คลากรม ความ ซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรมใน การปฏ บ ต งาน 2. การส งเสร มให บ คลากรม ความย ต ธรรมไม เล อกปฏ บ ต ต อ ผ ร บบร การ ให ความเสมอภาคเท า เท ยมก น 3. การส งเสร มให บ คลากร ม ประส ทธ ภาพในการทางาน ม ท กษะความร ในการปฏ บ ต งาน 4. การส งเสร มให บ คลากรม ความ ร บผ ดชอบต อหน าท ม ว น ยในการ ปฏ บ ต งาน. การส งเสร มให บ คลากรม การกาหนดเป าหมายในการทางาน ท สอดคล องก บเป าหมายของ หน วยงาน ม การปฏ บ ต งาน แบบม งเน นผลงาน 1. ผ ร บบร การม ความเช อม นในการ ให บร การ ไม เก ดการร องเร ยน หน วยงานให ได ร บความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การได ร บความเป นธรรม และเก ดความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานเป นไปตามแผนท กาหนด และตรงตามเป าหมายท วาง ไว ไม ก อให เก ดความส ญเส ยหร อ ส นเปล องทร พยากร 4. สามารถตอบสนองความต องการ ของผ มาร บบร การได อย างม ประส ทธ ภาพ ไม ทาให ส นเปล อง. การปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพ สาเร จตามเป าหมายท กาหนด 1. การขาดค ณธรรม จร ยธรรมใน การปฏ บ ต งาน 2. การเล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ 3. การขาดท กษะ ความร ในการ ปฏ บ ต งาน 4. การขาดความร บผ ดชอบต อ หน าท ขาดว น ยในการปฏ บ ต งาน. การส อสาร การกาหนดเป าหมาย ขององค กรไม ช ดเจน 1. ผ ร บบร การไม ม ความเช อม นใน บร การ เก ดการร องเร ยน หน วยงาน ได ร บความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การไม ได ร บความเป น ธรรมและขาดความเช อม นต อ องค กร 3. การปฏ บ ต งานไม เป นไปตาม แผนท กาหนด ก อให เก ดความ ส ญเส ย ส นเปล องทร พยากร 4. ไม ตอบสนองความต องการของ ผ มาร บบร การ ส ญเส ย. งานไม ม ประส ทธ ภาพ ไม สาเร จ ตามเป าหมายท กาหนด

7 4. การว เคราะห ลาด บความเส ยง ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง 1. การส งเสร มให บ คลากร ม ความซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 2. การส งเสร มให บ คลากร ม ความย ต ธรรมไม เล อก ปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ ให ความเสมอภาคเท าเท ยมก น 3. การส งเสร มให บ คลากร ม ประส ทธ ภาพในการ ทางาน ม ท กษะความร ใน การปฏ บ ต งาน 1. ผ ร บบร การม ความ เช อม นในการให บร การ ไม เก ดการร องเร ยน หน วยงานให ได ร บ ความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การได ร บ ความเป นธรรมและเก ด ความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งาน เป นไปตามแผนท กาหนด และตรงตาม เป าหมายท วางไว ไม ก อให เก ดความส ญเส ย หร อส นเปล อง ทร พยากร 1. การขาดค ณธรรม จร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งาน 2. การเล อกปฏ บ ต ต อ ผ ร บบร การ 3. การขาดท กษะ ความร ในการ ปฏ บ ต งาน 1. ผ ร บบร การไม ม ความเช อม นใน บร การ เก ดการร องเร ยน หน วยงาน ได ร บความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การไม ได ร บความเป นธรรม และขาดความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานไม เป นไปตามแผนท กาหนด ก อให เก ดความส ญเส ย ส นเปล องทร พยากร โอกาส ผลกระทบ ลาด บความเส ยง ต า ต า ปานกลาง 4. การว เคราะห ลาด บความเส ยง (ต อ)

8 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ลาด บความเส ยง 4. การส งเสร มให บ คลากร ม ความร บผ ดชอบต อหน าท ม ว น ยในการปฏ บ ต งาน 4. สามารถตอบสนอง ความต องการของผ มา ร บบร การได อย างม 4. การขาดความ ร บผ ดชอบต อหน าท ขาดว น ยในการ 4. ไม ตอบสนองความต องการของผ มา ร บบร การ ส ญเส ย 2 ปานกลาง ประส ทธ ภาพ ไม ทาให ปฏ บ ต งาน ส นเปล อง. การส งเสร มให บ คลากร. การปฏ บ ต งานม. การส อสาร การ. งานไม ม ประส ทธ ภาพ ไม สาเร จตาม 2 4 ปานกลาง ม การกาหนดเป าหมายใน ประส ทธ ภาพ สาเร จ กาหนดเป าหมายของ เป าหมายท กาหนด การทางานท สอดคล องก บ ตามเป าหมายท กาหนด องค กรไม ช ดเจน เป าหมายของหน วยงาน ม การปฏ บ ต งานแบบ ม งเน นผลงาน. การจ ดลาด บความเส ยง

9 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง 1. การส งเสร มให บ คลากรม ความซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 2. การส งเสร มให บ คลากรม ความย ต ธรรม ไม เล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ ให ความเสมอ ภาคเท าเท ยมก น 3. การส งเสร มให บ คลากรม ประส ทธ ภาพใน การทางาน ม ท กษะความร ใน การปฏ บ ต งาน 4. การส งเสร มให บ คลากรม ความร บผ ดชอบ ต อหน าท ม ว น ยในการปฏ บ ต งาน. การส งเสร มให บ คลากรม การกาหนด เป าหมายในการทางานท สอดคล องก บ เป าหมายของหน วยงาน ม การปฏ บ ต งาน แบบม งเน นผลงาน 1. ผ ร บบร การม ความเช อม นในการให บร การ ไม เก ดการร องเร ยนหน วยงานให ได ร บ ความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การได ร บความเป นธรรมและ เก ดความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานเป นไปตามแผนท กาหนด และตรงตามเป าหมายท วางไว ไม ก อให เก ด ความส ญเส ยหร อส นเปล องทร พยากร 4. สามารถตอบสนองความต องการของผ มา ร บบร การได อย างม ประส ทธ ภาพ ไม ทาให ส นเปล อง. การปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพ สาเร จตาม เป าหมายท กาหนด 1. การขาดค ณธรรม จร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งาน 2. การเล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ 3. การขาดท กษะ ความร ในการปฏ บ ต งาน 4. การขาดความร บผ ดชอบต อหน าท ขาด ว น ยในการปฏ บ ต งาน. การส อสาร การกาหนดเป าหมายของ องค กรไม ช ดเจน 1. ผ ร บบร การไม ม ความเช อม นในบร การ เก ดการร องเร ยน ทาให หน วยงานได ร บ ความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การไม ได ร บความเป นธรรมและ ขาดความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานไม เป นไปตามแผนท กาหนด ก อให เก ดความส ญเส ย ส นเปล อง ทร พยากร 4. ไม ตอบสนองความต องการของผ มาร บ บร การ ส ญเส ย. งานไม ม ประส ทธ ภาพ ไม สาเร จตาม เป าหมายท กาหนด 6. การประเม นมาตรการควบค ม สาเหต ความเส ยง การควบค มท ควรม การควบค มท ม อย แล ว

10 1. ผ ร บบร การไม ม ความเช อม นในบร การ เก ดการร องเร ยน ทาให หน วยงานได ร บความเส ยหาย 1. จ ดทาคาส งมอบหมายหน าท กาช บให ปฏ บ ต หน าท ตาม คาส งโดยเคร งคร ด 1. จ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน /ค ม อดาเน นงานของสาน กฯ 2. ผ ร บบร การไม ได ร บความเป นธรรมและขาดความเช อม น ต อองค กร 2. เผยแพร ประชาส มพ นธ สร างค าน ยมสร างสรรค ภายใน สาน กฯ 2. สร างค าน ยมและให ย ดม นความย ต ธรรมในการให บร การ แก ผ มาขอร บบร การโดยเท าเท ยมก น ไม เล อกปฏ บ ต 3. การปฏ บ ต งานไม เป นไปตามแผนท กาหนด ก อให เก ดความ ส ญเส ย ส นเปล องทร พยากร 3. การอบรม/ช แจงให ความร ความเข าใจเก ยวก บการทางาน และพ ฒนาท กษะความร ท จาเป นในการปฏ บ ต งาน 3. ส งเสร มสน บสน นบ คลากรให พ ฒนาท กษะความร ท จาเป น ในการปฏ บ ต งาน 4. ไม ตอบสนองความต องการของผ มาร บบร การ ส ญเส ย 4. จ ดทาคาส งมอบหมายหน าท กาช บให ร กษาว น ยใน การปฏ บ ต งานโดยเคร งคร ด 4. ส งเสร มให บ คลากรม ความร บผ ดชอบต อหน าท ม ว น ยใน การปฏ บ ต งาน. งานไม ม ประส ทธ ภาพ ไม สาเร จตามเป าหมายท กาหนด. สร างแรงจ งใจเพ อเสร มสร างการบร หารจ ดการท ด และจ ดประช มช แจงให ทราบถ งเป าหมายขององค กรโดย ท วถ งก น. แจ งให บ คลากรได ทราบถ งเป าหมายของสาน กฯ และ ส งเสร มให บ คลากรม การปฏ บ ต งานแบบม งเน นผลงาน 7. การจ ดการความเส ยง ข นตอนหล ก / ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / การจ ดการความเส ยง การลดความเส ยง เวลาหร อผ ร บผ ดชอบ หมายเหต ท ย งคงเหล ออย สาเหต ความเส ยง 1. การส งเสร มให บ คลากร 1. การขาดค ณธรรม 1. ผ ร บบร การไม ม ความเช อม น 1. จ ดทาคาส งมอบหมาย 1. จ ดทาค ม อ ผอ.สาน กว ทยบร การ

11 ม ความซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 2. การส งเสร มให บ คลากร ม ความย ต ธรรมไม เล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ ให ความเสมอภาค เท าเท ยมก น 3. การส งเสร มให บ คลากร ม ประส ทธ ภาพในการทางาน ม ท กษะความร ในการปฏ บ ต งาน 4. การส งเสร มให บ คลากร ม ความร บผ ดชอบต อหน าท ม ว น ยในการปฏ บ ต งาน. การส งเสร มให บ คลากร ม การกาหนดเป าหมายใน การทางานท สอดคล องก บ เป าหมายของหน วยงาน ม การ ปฏ บ ต งานแบบม งเน นผลงาน จร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งาน 2. การเล อกปฏ บ ต ต อผ มา ร บบร การ 3. การขาดท กษะ ความร ในการปฏ บ ต งาน 4. ขาดความร บผ ดชอบ ต อหน าท ขาดว น ยในการ ปฏ บ ต งาน. การส อสาร การกาหนด เป าหมายขององค กรไม ช ดเจน ในบร การเก ดการร องเร ยน หน วยงานได ร บความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การไม ได ร บความ เป นธรรมและขาดความเช อม น ต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานไม เป นไปตาม แผนท กาหนด ก อให เก ดความ ส ญเส ย ส นเปล องทร พยากร 4. ไม ตอบสนองความต องการ ของผ มาร บบร การ ส ญเส ย. งานไม ม ประส ทธ ภาพ ไม สาเร จตามเป าหมายท กาหนด หน าท กาช บให ปฏ บ ต หน าท ตามคาส งโดย เคร งคร ด 2. ประชาส มพ นธ สร าง ค าน ยมสร างสรรค ภายในสาน กฯ 3. การอบรม/ช แจงให ความร ในการทางาน และพ ฒนาท กษะความร ในการปฏ บ ต งาน 4. จ ดทาคาส งมอบหมาย หน าท ให ร กษาว น ยใน การปฏ บ ต งาน. สร างแรงจ งใจเพ อ เสร มสร างการบร หาร จ ดการท ด ดาเน นงานของสาน กฯ 2. ให ย ดความย ต ธรรม ในการให บร การโดย เท าเท ยมก น 3. ส งเสร มสน บสน น บ คลากรให พ ฒนา ท กษะความร ท จาเป น ในการปฏ บ ต งาน 4. ส งเสร มให บ คลากร ม ความร บผ ดชอบต อ หน าท ม ว น ยในการ ปฏ บ ต งาน. ส งเสร มให บ คลากร ม การปฏ บ ต งานแบบ ม งเน นผลงาน สาน กงาน ผอ. 8. การต ดตามการจ ดการความเส ยง โครงการ / ว ตถ ประสงค ข นตอนหล ก / ว ตถ ประสงค ความเส ยงท ย งคง เหล ออย การจ ดการความเส ยง เวลาหร อ ผ ร บผ ดชอบ 1. บ คลากรม ความซ อส ตย 1. การส งเสร มให บ คลากร 1. การขาดค ณธรรม 1. จ ดทาคาส งมอบหมาย ผอ.สาน กฯ ม ความซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรมในการ หน าท กาช บให ปฏ บ ต สาน กงาน ผอ. สถานท ด าเน นงาน ว เคราะห ป ญหาอ ปสรรค สาน กว ทยบร การฯ 1. ผ ร บบร การไม ม ความ เช อม นในบร การ เก ด

12 2. บ คลากรม ความย ต ธรรม 3. บ คลากรม ประส ทธ ภาพ 4. บ คลากรม ความ ร บผ ดชอบ. บ คลากรม การม งเน น ผลงาน จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 2. การส งเสร มให บ คลากร ม ความย ต ธรรมไม เล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ ให ความเสมอ ภาคเท าเท ยมก น 3. การส งเสร มให บ คลากร ม ประส ทธ ภาพในการทางาน ม ท กษะความร ในการ ปฏ บ ต งาน 4. การส งเสร มให บ คลากร ม ความร บผ ดชอบต อหน าท ม ว น ยในการปฏ บ ต งาน. การส งเสร มให บ คลากร ม การกาหนดเป าหมายใน การทางานท สอดคล องก บ เป าหมายของหน วยงาน ม การ ปฏ บ ต งานแบบม งเน นผลงาน ปฏ บ ต งาน 2. การเล อกปฏ บ ต ต อ ผ มาร บบร การ 3. การขาดท กษะ ความร ในการ ปฏ บ ต งาน 4. ขาดความ ร บผ ดชอบต อหน าท ขาดว น ยในการ ปฏ บ ต งาน. การส อสาร การ กาหนดเป าหมายของ องค กรไม ช ดเจน หน าท ตามคาส งโดย เคร งคร ด 2. ประชาส มพ นธ สร าง ค าน ยมสร างสรรค ภายในสาน กฯ 3. การอบรม/ช แจงให ความร ในการทางาน และพ ฒนาท กษะความร ในการปฏ บ ต งาน 4. จ ดทาคาส งมอบหมาย หน าท ให ร กษาว น ยใน การปฏ บ ต งาน. สร างแรงจ งใจเพ อ เสร มสร างการบร หาร จ ดการท ด การร องเร ยน หน วยงาน ได ร บความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การไม ได ร บ ความเป นธรรมและขาด ความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานไม เป นไปตามแผนท กาหนด ก อให เก ดความ ส ญเส ย ส นเปล อง ทร พยากร 4. ไม ตอบสนองความ ต องการของผ มาร บ บร การ ส ญเส ย. งานไม ม ประส ทธ ภาพ ไม สาเร จตามเป าหมายท กาหนด

13 ๒. การจ ดการความเส ยงการให บร การเคร อข าย และ การสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน

14 การจ ดการความเส ยงด านการให บร การเคร อข าย และการสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน 1. กาหนดว ตถ ประสงค ของโครงการ / ก จกรรม โครงการ / ก จกรรม ว ตถ ประสงค ข นตอนหล ก ว ตถ ประสงค ของข นตอน 1. การให บร การและ เคร อข ายสารสนเทศ เพ อให การใช บร การและ เคร อข ายสารสนเทศมหาว ทยาล ยราชภ ฏ นครสวรรค ม ประส ทธ ภาพ และม ความ ปลอดภ ย และสอดคล องตามพระราชบ ญญ ต ว าด วยการกระทาความผ ดเก ยวก บ 1.1 การควบค มการใช งานเคร อข าย 1.2 การร กษาความปลอดภ ยให ก บหน วยงาน เพ อประส ทธ ภาพในการใช งาน เคร อข าย เพ อให การใช งานเคร อข าย เป นไปตามว ตถ ประสงค ของ การใช งานเคร อข ายสารสนเทศ เพ อกาหนดมาตรการหร อนโยบายตาม การร กษาความปลอดภ ยและการบาร งร กษา 2. การสอบประก นค ณภาพการศ กษา ด านความร ความสามารถ ด าน เพ อให การดาเน นงานตามข อบ งค บสภา ประจามหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ว าด วยประก นค ณภาพการศ กษาด านความร ความสามารถด านของน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค เป นไปอย าง ม ประส ทธ ภาพ 2.1 การกาหนดนโยบายการประก นค ณภาพ การศ กษาด านความร ความสามารถด าน ของน กศ กษามหาว ทยาล ย ราชภ ฏนครสวรรค 2.2 การกาหนดว ธ การในการสม ครสอบ ประก นค ณภาพฯ เพ อกาหนดนโยบายการประก น ค ณภาพการศ กษาด านความร ความสามารถ ด านของน กศ กษา มหาว ทยาล ย ราชภ ฏ นครสวรรค เพ อกาหนดระเบ ยบให สอดคล องก บ พ นธก จของสาน กว ทยบร การฯ เพ อเล อกว ธ การท เหมาะสมในการ ปฏ บ ต การสอบประก นค ณภาพฯ

15 2. หาสาเหต ของความเส ยง ข นตอน ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง 1. การให บร การและ เคร อข าย สารสนเทศ 1.1 การควบค มการใช งานเคร อข าย 1.2 การร กษาความปลอดภ ยให ก บ หน วยงาน 2. การสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถ ด าน 2.1 การกาหนดนโยบายการประก น ค ณภาพการศ กษาด านความร ความสามารถ ด านของน กศ กษามหาว ทยาล ย ราชภ ฏนครสวรรค 2.2 การกาหนดว ธ การในการสม ครสอบ ประก นค ณภาพฯ เพ อประส ทธ ภาพในการใช งาน เคร อข าย เพ อให การใช งานเคร อข าย เป นไปตามว ตถ ประสงค ของ การใช งานเคร อข ายสารสนเทศ เพ อกาหนดมาตรการหร อนโยบายตาม การร กษาความปลอดภ ยและการบาร งร กษา เพ อกาหนดนโยบายการประก น ค ณภาพการศ กษาด านความร ความสามารถ ด านของน กศ กษา เพ อกาหนดระเบ ยบให สอดคล องก บ พ นธก จของสาน กว ทยบร การฯ เพ อเล อกว ธ การท เหมาะสมในการ ปฏ บ ต การสอบประก นค ณภาพฯ 1) ม การใช และ เคร อข าย สารสนเทศเพ อประโยชน ส วนตน 2) ม การใช งานและ เคร อข าย สารสนเทศเพ อกระทาการอ นผ ดต อกฎหมาย และข ดต อศ ลธรรม 3) ม การใช บ ญช (Account) ของ ผ ใช คนอ น 4) น กศ กษาไม ให ความสาค ญในการสอบ ประก นค ณภาพการศ กษาด าน ) น กศ กษาไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบข อบ งค บฯ ในการสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน 6) น กศ กษาไม ปฏ บ ต ตามข นตอนการสม คร สอบประก นค ณภาพด าน 1) ม น กศ กษาและบ คลากรใช เคร อข าย เพ อประโยชน ทางธ รก จ ท ไม เก ยวก บการศ กษา/การสอน/การปฏ บ ต งาน เช น การเล นเกมส ฯ 2) ม การใช งานเคร อข ายเพ อข มข ก อกวน ก อความราคาญ ไปรบกวน หร อไป ย งเก ยวก บผ อ น หร อส งข อความ/ภาพท ไม ส ภาพ ลามกอนาจาร 3) ผ ใช บร การเคร อข ายเพ กเฉย ไม ให ความสาค ญก บบ ญช 4) น กศ กษาไม ทราบ หร อไม ให ความสาค ญ การสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน ) น กศ กษาสอบไม ผ านตามเกณฑ มาตรฐาน 6) น กศ กษาไม ยอมปฏ บ ต ตามระเบ ยบฯ ใน การสอบประก นค ณภาพด าน 3. ประเม นโอกาส / และผลกระทบความเส ยง

16 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส / ผลกระทบ 1. การให บร การ และ เคร อข ายสารสนเทศ 1.1 การควบค มการใช งาน เคร อข าย 1.2 การร กษาความปลอดภ ย ให ก บหน วยงาน 2. การสอบประก นค ณภาพ การศ กษาด านความร ความสามารถ ด าน 2.1 การกาหนดนโยบายการ ประก นค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถด าน ของน กศ กษา มหาว ทยาล ย เพ อประส ทธ ภาพในการใช งานเคร อข าย เพ อให การใช งานเคร อข าย เป นไปตาม ว ตถ ประสงค ของการใช งาน เคร อข ายสารสนเทศ เพ อกาหนดมาตรการหร อ นโยบายตามการร กษาความ ปลอดภ ยและการบาร งร กษา เพ อกาหนดนโยบายการ ประก นค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถด าน ของน กศ กษา เพ อกาหนดระเบ ยบให 1) ม การใช และ เคร อข ายสารสนเทศเพ อประโยชน ส วนตน และส วนอ นๆ 2) ม การใช งานและ เคร อข ายสารสนเทศเพ อกระทาการ อ นผ ดต อกฎหมาย ข ดต อศ ลธรรม 3) ม การใช บ ญช (Account) ของผ ใช คนอ น 4) น กศ กษาไม ให ความสาค ญใน การสอบประก นค ณภาพการศ กษา ด าน ) น กศ กษาไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบ ข อบ งค บฯในการสอบประก น ค ณภาพการศ กษาด าน 1) ม การใช เคร อข าย เพ อประโยชน ส วนอ น ท ไม เก ยวก บ การศ กษา/การสอน/การปฏ บ ต งาน 2) ม การใช เคร อข าย เพ อข มข ก อกวน ก อความราคาญ ไปรบกวน ผ อ น หร อส งข อความ/ ภาพท ไม ส ภาพ ลามกอนาจาร 3) ผ ใช บร การฯ เพ กเฉยไม ให ความสาค ญก บบ ญช 4) น กศ กษาไม ทราบและ/ไม ให ความสาค ญการสอบประก น ค ณภาพการศ กษาด าน ) น กศ กษาสอบไม ผ านตามเกณฑ มาตรฐาน ราชภ ฏนครสวรรค สอดคล องก บพ นธก จของสาน กฯ 6) น กศ กษาไม ปฏ บ ต ตามข นตอน 6) น กศ กษาไม ยอมปฏ บ ต ตาม การกาหนดว ธ การในการ สม ครสอบประก นค ณภาพฯ 2.2.1เพ อเล อกว ธ การท เหมาะสมใน การปฏ บ ต การสอบประก นค ณภาพ การสม ครสอบประก นค ณภาพด าน ระเบ ยบฯ ในการสอบประก น ค ณภาพด าน 4. การว เคราะห ลาด บความเส ยง

17 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง 1. การให บร การ และ เคร อข าย สารสนเทศ 1.1 การควบค มการ ใช งานเคร อข าย 1.2 การร กษาความ ปลอดภ ยให ก บ หน วยงาน เพ อประส ทธ ภาพ ในการใช งานเคร อข าย เพ อให การใช งาน เคร อข าย เป นไปตามว ตถ ประสงค ของการใช งานเคร อข าย สารสนเทศ เพ อกาหนด มาตรการหร อนโยบาย ตามการร กษาความ ปลอดภ ยและการ บาร งร กษา 1) ม การใช และเคร อข ายสารสนเทศ เพ อประโยชน ส วนตน และส วนอ นๆ 2) ม การใช งาน และ เคร อข ายสารสนเทศเพ อ กระทาการอ นผ ดต อ กฎหมาย ข ดต อศ ลธรรม 3) ม การใช บ ญช (Account) ของผ ใช คนอ น 1) ม การใช เคร อข ายเพ อ ประโยชน ส วนอ น ท ไม เก ยวก บ การศ กษา/การสอน/การปฏ บ ต งาน 2) ม การใช เคร อข ายเพ อ ข มข ก อกวน ก อความราคาญ ไปรบกวน ผ อ น หร อส งข อความ/ภาพท ไม ส ภาพ ลามกอนาจาร 3) ผ ใช บร การฯ เพ กเฉยไม ให ความสาค ญก บบ ญช การประเม นความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ลาด บความเส ยง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 4. การว เคราะห ลาด บความเส ยง (ต อ) ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง

18 2. การสอบประก น ค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถ ด าน 2.1 การกาหนด นโยบายการประก น ค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถ ด านของ น กศ กษามหาว ทยาล ย ราชภ ฏนครสวรรค 2.2 การกาหนด ว ธ การในการสม ครสอบ ประก นค ณภาพฯ เพ อกาหนด นโยบายการประก น ค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถ ด านของ น กศ กษา เพ อกาหนด ระเบ ยบให สอดคล อง ก บพ นธก จของสาน กฯ 2.2.1เพ อเล อกว ธ การท เหมาะสมในการปฏ บ ต การสอบประก นค ณภาพ 4) น กศ กษาไม ให ความ สาค ญในการสอบประก น ค ณภาพการศ กษาด าน ) น กศ กษาไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบข อบ งค บฯ ในการสอบประก น ค ณภาพการศ กษาด าน 6) น กศ กษาไม ปฏ บ ต ตามข นตอนการสม คร สอบประก นค ณภาพฯ 4) น กศ กษาไม ทราบและ/ไม ให ความสาค ญการสอบประก นค ณภาพ การศ กษาด าน ) น กศ กษาสอบไม ผ านตามเกณฑ มาตรฐาน 6) น กศ กษาไม ยอมปฏ บ ต ตามระเบ ยบฯ ในการสอบประก นค ณภาพด าน โอกาส ผลกระทบ ลาด บความเส ยง ปานกลาง 4 ส ง 4 4 น อย. การจ ดลาด บความเส ยง ข นตอน ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง ลาด บความเส ยง

19 ข นตอน ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง 1. การให บร การ และ เคร อข ายสารสนเทศ 1.1 การควบค ม การใช งานเคร อข าย 1.2 การร กษาความ ปลอดภ ยให ก บ หน วยงาน เพ อประส ทธ ภาพในการ ใช งานเคร อข าย เพ อให การใช งาน เคร อข ายเป นไป ตามว ตถ ประสงค ของการใช งานเคร อข ายสารสนเทศ เพ อกาหนดมาตรการ หร อนโยบายตามการร กษา ความปลอดภ ยและการ บาร งร กษา 1) ม การใช และเคร อข าย สารสนเทศเพ อประโยชน ส วนตน และส วนอ นๆ 2) ม การใช งานและ เคร อข ายสารสนเทศเพ อกระทาการ อ นผ ดต อกฎหมาย และข ดต อ ศ ลธรรม 3) ม การใช บ ญช (Account) ของผ ใช คนอ น 1) ม การใช เคร อข ายเพ อ ประโยชน ส วนอ น ท ไม เก ยวก บการศ กษา/ การสอน/การปฏ บ ต งาน 2) ม การใช เคร อข ายเพ อข มข ก อกวน ก อความราคาญ ไปรบกวน ผ อ น หร อ ส งข อความ/ภาพท ไม ส ภาพ ลามกอนาจาร 3) ผ ใช บร การฯ เพ กเฉยไม ให ความสาค ญก บ บ ญช การประเม นความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง ลาด บความเส ยง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง การจ ดล าด บความเส ยง (ต อ) ข นตอน ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง

20 2. การสอบประก น ค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถ ด าน 2.1 การกาหนด นโยบายการประก น ค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถ ด านของ น กศ กษามหาว ทยาล ย ราชภ ฏนครสวรรค 2.2 การกาหนด ว ธ การในการสม คร สอบประก นค ณภาพฯ เพ อกาหนดนโยบายการ ประก นค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถด าน ของน กศ กษา เพ อกาหนดระเบ ยบให สอดคล องก บพ นธก จของ สาน กฯ เพ อเล อกว ธ การท เหมาะสมในการปฏ บ ต การ สอบประก นค ณภาพ 4) น กศ กษาไม ทราบและ/ไม ให ความสาค ญการสอบประก นค ณภาพ การศ กษาด าน ) น กศ กษาสอบไม ผ านตามเกณฑ มาตรฐาน 6) น กศ กษาไม ยอมปฏ บ ต ตาม ระเบ ยบฯ ในการสอบประก นค ณภาพ ด าน 4) น กศ กษาไม ทราบและ/ไม ให ความสาค ญ การสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน ) น กศ กษาสอบไม ผ านตามเกณฑ มาตรฐาน 6) น กศ กษาไม ยอมปฏ บ ต ตามระเบ ยบฯ ใน การสอบประก นค ณภาพด าน โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง ลาด บความเส ยง ปานกลาง ส ง น อย การประเม นมาตรการควบค ม สาเหต ความเส ยง การควบค มท ควรม การควบค มท ม อย แล ว

21 1) ม การใช เคร อข ายเพ อประโยชน ส วนอ น ท ไม เก ยวก บการศ กษา/การสอน/การปฏ บ ต งาน 2) ม การใช เคร อข ายเพ อข มข ก อกวน ก อความ ราคาญ ไปรบกวน ผ อ น หร อส งข อความ/ภาพท ไม ส ภาพ ลามกอนาจาร 3) ผ ใช บร การฯ เพ กเฉยไม ให ความสาค ญก บบ ญช 4) น กศ กษาไม ทราบและ/ไม ให ความสาค ญการสอบประก น ค ณภาพการศ กษาด าน ) น กศ กษาสอบไม ผ านตามเกณฑ มาตรฐาน 6) น กศ กษาไม ยอมปฏ บ ต ตามระเบ ยบฯ ในการสอบประก น ค ณภาพด าน 1. ม การป ดพอร ท (Port) เคร อข ายอ นเทอร เน ตระหว างเวลา น น. เพ อให แบนว ต (Banwit) ของเคร อข าย อ นเทอร เน ตใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. การกาหนดให ผ ใช เคร อข ายต องทาการขอ บ ญช (User Account) รายบ คคลในการเข าใช 3. ผ ใช บร การท ไม ม บ ญช จะไม สามารถเข าใช งานเคร อข ายได 4. ประชาส มพ นธ และแจ งให น กศ กษาทราบเก ยวก บการสอบ ประก นค ณภาพการศ กษาด าน บนเว บไซต ของ มหาว ทยาล บ และในค ม อน กศ กษา. ม การจ ดอบรมให น กศ กษาท ไม ผ านการสอบประก น ค ณภาพการศ กษาด าน ถ ง 3 คร ง สามารถเข าร บ การอบรมเพ อเตร ยมความพร อมในการสอบได 6. ม การประชาส มพ นธ เผยแพร และเป ดสอบเป นระยะ เพ อ เป ดโอกาสให น กศ กษาสม ครสอบได ตามความเหมาะสม ม ม ม ม ม ม 7. การจ ดการความเส ยง ข นตอนหล ก / ว ตถ ประสงค ความเส ยงท ย งคงเหล ออย ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การจ ดการความเส ยง การลดความเส ยง เวลาหร อผ ร บผ ดชอบ หมายเหต

22 1. การให บร การ และ เคร อข ายสารสนเทศ 1.1 การควบค มการใช งาน เคร อข าย เพ อประส ทธ ภาพใน การใช งานเคร อข าย เพ อให การใช งาน เคร อข ายเป นไปตาม ว ตถ ประสงค ของการใช งาน เคร อข ายสารสนเทศ 1.2 การร กษาความปลอดภ ย ให ก บหน วยงาน เพ อกาหนดมาตรการ หร อนโยบายตามการร กษาความ ปลอดภ ยและการบาร งร กษา - ม การใช เคร อข าย ท ไม เก ยวก บการศ กษา การสอน และการปฏ บ ต งาน - ผ ใช บร การฯ เพ กเฉยไม ให ความสาค ญก บบ ญช น กศ กษา อาจารย และ บ คลากรบางคนไม เข าใจ และไม ให ความสาค ญ เร องการใช งานเคร อข าย - ม การป ดพอร ท (Port) เคร อข ายอ นเทอร เน ตใน เวลากลางว น เพ อให แบนว ต ของเคร อข าย อ นเทอร เน ตใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ - การกาหนดให ผ ใช เคร อข าย ต องทาการขอ บ ญช (User Account) รายบ คคลใน การเข าใช. ผ ใช บร การท ไม ม บ ญช จะไม สามารถเข าใช งาน เคร อข ายได -สามารถลดความเส ยง ในการดาวน โหลด ซอฟแวร ท อาจส งผล ต อความปลอดภ ยของ เคร อข ายได -สามารถร กษาความ ปลอดภ ยให ระบบงาน ได ใน ระด บหน ง -ป องก นการกระทา ความผ ดต อกฎหมาย ตาม พรบ.การกระทา ความผ ดเก ยวก บ ได ผอ. สาน กว ทย บร การฯ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร 7. การจ ดการความเส ยง (ต อ) ข นตอนหล ก / ว ตถ ประสงค ความเส ยงท ย งคงเหล ออย ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง 2. การสอบประก นค ณภาพ การจ ดการความเส ยง การลดความเส ยง เวลาหร อผ ร บผ ดชอบ หมายเหต

23 การศ กษาด านความร ความสามารถ ด าน 2.1 การกาหนดนโยบายการ ประก นค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถด าน ของน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค และเพ อกาหนดระเบ ยบให สอดคล องก บพ นธก จของสาน กฯ 2.2 การกาหนดว ธ การในการ สม ครสอบประก นค ณภาพฯ ท เหมาะสมในการปฏ บ ต การสอบ ประก นค ณภาพ - น กศ กษาไม ทราบและไม ให ความสาค ญการสอบประก น ค ณภาพการศ กษาด าน - น กศ กษาสอบไม ผ านตาม เกณฑ มาตรฐาน - น กศ กษาไม ยอมปฏ บ ต ตาม ระเบ ยบฯ ในการสอบประก น ค ณภาพด าน น กศ กษา อาจารย บางคน ไม เข าใจ และไม ให ความสาค ญเร อง ประก นค ณภาพ การศ กษาด านความร ความสามารถด าน -เพ มช องทางการส อสาร ประชาส มพ นธ เพ อแจ ง ให น กศ กษาได ร บทราบ เก ยวก บการสอบประก น ค ณภาพการศ กษาฯ ผ าน ทางเว บไซต และส อ ประชาส มพ นธ อ น ๆ -จ ดทาไฟล แนะนา การใช โปรแกรมต าง ๆ ก อนการสอบ -จ ดอบรมเตร ยมความ พร อมให น กศ กษาท ไม ผ านการสอบประก น ค ณภาพการศ กษาฯ -น กศ กษาสามารถ ต ดตามข าวสารข อม ล เก ยวก บการสอบ ประก นค ณภาพฯ ได สะดวกรวดเร ว -น กศ กษาได เตร ยม ความพร อมก อนเข าร บ การสอบประก น ค ณภาพฯ -น กศ กษาท เข าร บการ อบรมก อนสอบ สามารถสอบผ านถ ง ร อยละ 70%-80% ผอ. สาน กว ทย บร การฯ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร 8. การต ดตามการจ ดการความเส ยง โครงการ / ว ตถ ประสงค ข นตอนหล ก / ว ตถ ประสงค 1. การให บร การ 1. เพ อกาหนดนโยบาย และเคร อข ายสารสนเทศ การประก นค ณภาพ ความเส ยงท ย งคงเหล ออย การจ ดการ ความเส ยง - ม การใช เคร อข าย - ม การป ดพอร ท (Port) ท ไม เก ยวก บ เคร อข ายอ นเทอร เน ต เวลาหร อ ผ ร บผ ดชอบ ผอ. สาน กว ทย บร การฯ สถานท ด าเน นงาน ว เคราะห ป ญหาอ ปสรรค ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและ น กศ กษา อาจารย และ บ คลากรบางคนไม เข าใจ

24 การศ กษาด านความร ความสามารถด าน ของน กศ กษา 2. เพ อกาหนดระเบ ยบให สอดคล องก บพ นธก จของ สาน กฯ 3. เพ อเล อกว ธ การท เหมาะสมในการ ปฏ บ ต การสอบประก น ค ณภาพ การศ กษา การสอน และ การปฏ บ ต งาน - ผ ใช บร การฯ เพ กเฉย ไม ให ความสาค ญก บบ ญช ในเวลากลางว น เพ อให แบนว ต ของเคร อข าย อ นเทอร เน ตใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ - การกาหนดให ผ ใช เคร อข าย ต องทาการขอ บ ญช (User Account) รายบ คคลใน การเข าใช. ผ ใช บร การท ไม ม บ ญช จะไม สามารถเข าใช งาน เคร อข าย ได ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร การส อสาร และไม ให ความสาค ญ เร องการใช งานเคร อข าย 8. การต ดตามการจ ดการความเส ยง (ต อ) โครงการ / ว ตถ ประสงค ข นตอนหล ก / ว ตถ ประสงค 2. การสอบประก นค ณภาพ 1. เพ อกาหนดนโยบาย การศ กษาด านความร การประก นค ณภาพ ความสามารถ ด าน การศ กษาด านความร ความเส ยงท ย งคงเหล ออย การจ ดการความเส ยง เวลาหร อ ผ ร บผ ดชอบ - น กศ กษาไม ทราบและ -เพ มช องทางการ ผอ. สาน กว ทย ไม ให ความสาค ญการสอบ ส อสารประชาส มพ นธ บร การฯ ประก นค ณภาพการศ กษา เพ อแจ งให น กศ กษา ศ นย เทคโนโลย สถานท ด าเน นงาน ว เคราะห ป ญหาอ ปสรรค ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร น กศ กษา อาจารย บางคน ไม เข าใจ และไม ให ความสาค ญเร อง ประก น

25 ความสามารถด าน ของน กศ กษา 2. เพ อกาหนดระเบ ยบให สอดคล องก บพ นธก จของ สาน กฯ 3. เพ อเล อกว ธ การท เหมาะสมในการ ปฏ บ ต การสอบประก น ค ณภาพ ด าน - น กศ กษาสอบไม ผ าน ตามเกณฑ มาตรฐาน - น กศ กษาไม ยอมปฏ บ ต ตามระเบ ยบฯ ในการสอบ ประก นค ณภาพด าน ได ร บทราบเก ยวก บการ สอบประก นค ณภาพ การศ กษาฯ ผ านทาง เว บไซต และส อ ประชาส มพ นธ อ น ๆ -จ ดทาไฟล แนะนา การใช โปรแกรมต าง ๆ ก อนการสอบ -จ ดอบรมเตร ยมความ พร อมให น กศ กษาท ไม ผ านการสอบประก น ค ณภาพการศ กษาฯ สารสนเทศและ การส อสาร ค ณภาพการศ กษาด าน ความร ความสามารถ ด าน

26 ๓. การจ ดการความเส ยงด านการเง นและ

27 การจ ดการความเส ยงด านการเง นและ 1. กาหนดว ตถ ประสงค ของโครงการ / ก จกรรม โครงการ / ก จกรรม ว ตถ ประสงค ข นตอนหล ก ว ตถ ประสงค ของข นตอน 1. ด านการเง นและ เพ อให การจ ดการภายในหน วยงาน ด านการเง นประม ประส ทธ ภาพ 1. จ ดทาคาขอต ง 1.1 เพ อให ได ตามโครงการ 1.2 เพ อให สอดคล องก บความต องการ ในการดาเน นงานเพ อให เป นไปตามแผนงาน และสอดคล องก บความต องการ 2. การจ ดสรรงวดเง น 2.1 เพ อความพร อมในการบร หารจ ดการ 2.2 เพ อให ตรงตามแผนงาน 3. การจ ดซ อจ ดจ าง 3.1 เพ อให เป นระบบ GFMIS 3.1 เพ อให สอดคล องก บนโยบายของ มหาว ทยาล ยฯ 4. การเบ กจ าย 4.1 เพ อให การบร หารงานภายใน หน วยงานม ประส ทธ ภาพและ เก ดประส ทธ ผล

28 2. หาสาเหต ของความเส ยง ข นตอน ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง 1. จ ดทาคาขอต ง 1. 1 เพ อให ได ตามโครงการ 1.1 ไม ได ร บตามโครงการท ขออน ม ต 1.1 มหาว ทยาล ยไม อน ม ต โครงการตามท เสนอไป 1.2. เพ อให สอดคล องก บความต องการ 1.2 ไม สอดคล องก บความต องการ 1.2 ไม ปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต การ 2. การจ ดสรรงวดเง น 2.1 เพ อความพร อมในการบร หารจ ดการ 2.1 การจ ดสรรงวดเง นไม เพ ยงพอต อการบร หาร จ ดการ 2.1 ไม เพ ยงพอก บการดาเน น ก จกรรมในโครงการ 2.2 เพ อให ตรงตามแผนงาน 2.2 การดาเน นงานไม เป นไปตามแผนงาน 2.2 ไม ปฏ บ ต ตามแผนท วางไว 2.3 เง นงวดไม ตรงก บความต องการ 3. การจ ดซ อจ ดจ าง 3.1 เพ อให เป นระบบ GFMIS 3.1 ไม เป นไปตามระบบ GFMIS 3.1 เก ดความผ ดพลาดในการทางานของ ระบบ GFMIS 3.2 ไม ปฏ บ ต ตามข นตอนท กาหนดไว 3.2 เพ อให สอดคล องก บนโยบายของ มหาว ทยาล ยฯ 3.2 ไม สอดคล องก บนโยบายของมหาว ทยาล ยฯ 3.3 ขาดการควบค มด แล 3.4 ขาดความร วมม อจากบ คลากรภายใน หน วยงาน 4. การเบ กจ าย 4.1 เพ อให การบร หารงานภายในหน วยงาน ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล 4.1 ความผ ดพลาดในการเบ กจ าย 4.1 บ คลากรภายในหน วยงานขาดความเข าใจ ในเร องระเบ ยบการเบ กค าใช จ ายต างๆ เช น ค าใช จ ายเด นทางไปราชการ 4.2 ไม ม แผนควบค มการเบ กจ าย ทาให การเบ กจ ายล าช า 3. ประเม นโอกาส / และผลกระทบความเส ยง

29 ข นตอน ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส ผลกระทบ 1. จ ดทาคาขอต ง 1.1 เพ อให ได ตามโครงการ 1.1 ไม ได ร บตามโครงการ 1.1 มหาว ทยาล ยไม อน ม ต โครงการตามท 2 3 ท ขออน ม ต เสนอไป 1.2 เพ อให สองคล องก บความต องการ 1.2 ไม สอดคล องก บความต องการ 1.2 ไม ปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต การ การจ ดสรรงวดเง น 2.1 เพ อความพร อมในการบร หาร 2.1 การจ ดสรรงวดเง นไม เพ ยงพอต อ 2.1 ไม เพ ยงพอก บการ 3 1 จ ดการ การบร หารจ ดการ ดาเน นก จกรรมในโครงการ 2.2 เพ อให ตรงตามแผนงาน 2.2 การดาเน นงานไม เป นไปตาม 2.2 ไม ปฏ บ ต ตามแผนท วางไว 2 4 แผนงาน 2.3 เง นงวดไม ตรงก บความ ต องการ การจ ดซ อจ ดจ าง 3.1 เพ อให เป นระบบ GFMIS 3.1 ไม เป นไปตามระบบ GFMIS 3.1 เก ดความผ ดพลาดในการทางานของ 1 1 ระบบ 3.2 ไม ปฏ บ ต ตามข นตอนท กาหนดไว เพ อให สอดคล องก บนโยบายของ 3.2 ไม สอดคล องก บนโยบายของ 3.3 ขาดการควบค มด แล 2 3 มหาว ทยาล ยฯ มหาว ทยาล ยฯ 3.4 ขาดความร วมม อจากบ คลากร ภายในหน วยงาน การเบ กจ าย 4.1 เพ อให การบร หารงานภายในหน วย งานม ประส ทธ ภาพ และเก ด ประส ทธ พล 4.1 ความผ ดพลาดในการเบ กจ าย 4.1 บ คลากรภายในหน วยงานขาดความ เข าใจในเร องระเบ ยบการเบ กค าใช จ าย ต างๆ เช น ค าใช จ ายเด นทางไปราชการ 4.2 ไม ม แผนควบค มการเบ กจ าย ทาให การเบ กจ ายล าช า

30 ประเม นโอกาสและผลกระทบความเส ยง ผลกระทบ , ,3.2, , โอกาส 4. การว เคราะห ระด บความเส ยง

31 ข นตอน ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ระด บความเส ยง 1. จ ดทาคาขอต ง 1.1 เพ อให ได ตาม 1.1 ไม ได ร บตาม 1.1 มหาว ทยาล ยไม อน ม ต โครงการตามท 2 3 ปานกลาง โครงการ โครงการท ขออน ม ต เสนอไป 1.2 เพ อให สอดคล องก บความ 2.1 ไม สอดคล องก บความต องการ 1.2 ไม ปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต การ 4 2 น อย ต องการ 2. การจ ดสรร 2.1 เพ อความพร อมในการ 2.1 การจ ดสรรงวดเง นไม เพ ยงพอ 2.1 ไม เพ ยงพอก บการดาเน น 3 1 น อยมาก งวดเง น บร หารจ ดการ ต อการบร หารจ ดการ ก จกรรมในโครงการ 2.2 เพ อให ตรงตามแผนงาน 2.2 การดาเน นงานไม เป นไปตาม 2.2 ไม ปฏ บ ต ตามแผนท วางไว 2 4 ส ง แผนงาน 2.3 เง นงวดไม ตรงก บความต องการ 2 2 น อย 3. การจ ดซ อจ ดจ าง 3.1 เพ อให เป นระบบ GFMIS 3.1 ไม เป นไปตามระบบ GFMIS 3.1 เก ดความผ ดพลาดในการทางานของ 1 1 น อยมาก ระบบ 3.2 ไม ปฏ บ ต ตามข นตอนท กาหนดไว 2 2 น อย 3.2 เพ อให สอดคล องก บ 3.2 ไม สอดคล องก บนโยบายของ 3.3 ขาดความควบค มด แล 2 3 ปานกลาง นโยบายของมหาว ทยาล ยฯ มหาว ทยาล ยฯ 3.4 ขาดความร วมม อจากบ คลากรภายใน หน วยงาน 3 2 น อย 4. การเบ กจ าย 4.1 เพ อให การบร หารงาน ภายในหน วยงานม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล 4.1 ความผ ดพลาดในการเบ กจ าย 4.1 บ คลากรภายในหน วยงานขาดความ เข าใจในเร องระเบ ยบการเบ กค าใช จ าย ต างๆ เช น ค าใช จ ายเด นทางไปราชการ 4.2 ไม ม แผนควบค มการเบ กจ าย ทาให การเบ กจ ายล าช า 2 2 น อย 3 2 น อย

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน รายงานการต ดตามประเม นผลการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ประจ าป งบประมาณ 2554 งานจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร กล มอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา กลย ทธ ท 1 การจ ดหาทร พยากร หมายเหต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม คานา ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเช ยงใหม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สารบ ญ เร อง หน า รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ป การศ กษา ๒๕๕๒ บทน า ๑ ข นตอนการด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย เทศบาลต าบลมะค า อ าเภอโนนส ง จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระหน าท ของผ

More information

แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด ก ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 24 ส วนแผนงานงบประมาณและต ดตามประเม นผล 1 เมษายน 24 แผนย ทธศาสตร กรมพ น จและค มครองเด ก แผนปฏ บ ต

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนตาบลคลองไทร อาเภอท าฉาง จ งหว ดส ราษฎร ธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนตาบล คลองไทรฉบ บน จ ดทาข

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information