แผนบร หารความเส ยง สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ประจาป งบประมาณ 2554

Size: px
Start display at page:

Download "แผนบร หารความเส ยง สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ประจาป งบประมาณ 2554"

Transcription

1 แผนบร หาร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ประจาป งบประมาณ 2554

2 ค าน า สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ ดทาแผนบร หาร ( Risk Management) เพ อการบร หารจ ดการให สอดคล องก บระบบการประก นค ณภาพและตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการก บคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (กพร.) ท จะทาให กลย ทธ แผนงาน โครงการและก จกรรม ตามพ นธก จหล กขององค กรบรรล ว ตถ ประสงค และเพ อลด/ป จจ ยเส ยง เพ อลดโอกาสของการ หล กเล ยง เน องจากสถานการณ หร อสภาพแวดล อมเปล ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยได จ ดทา แผนบร หารครบในท กพ นธก จ/ย ทธศาสตร ของสาน กว ทยบร การฯ เพ อให องค กรสามารถ ดาเน นการบรรล ว ตถ ประสงค /เป าหมายตามประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการเล มน ประกอบไปด วยความหมายของระบบการบร หาร แผนการดาเน นงานบร หาร โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ ร บผ ดชอบ/หน วยงาน/ ผ ปฏ บ ต งาน และผ เก ยวข องได เข าใจกระบวนการและข นตอนในการจ ดการบร หาร รวมถ งใช เป น ค ม อในการส อสารและสร างความตระหน กให ก บบ คลากรท กระด บ ในการดาเน นงาน ต ดตามประเม นผล ทบทวนปร บปร งมาตรการจ ดการ เพ อทาให ม นใจว าหน วยงานได ม การดาเน นการตามระยะเวลา เพ อสามารถป องก นหร อลดความส ญเส ยในโอกาสผ ดพลาดต างๆ อ นอาจจะเก ดข นได สาน กว ทยาบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ม นาคม 2554

3 สารบ ญ เร อง หน า คานา ก สารบ ญ ข การระบ และป จจ ยเส ยง 1 ตารางว เคราะห และประเม นโอกาสและผลกระทบ 2 แผนบร หาร 4 รายงานความก าวหน าผลการดาเน นงานตามแผนบร หาร 10 ภาคผนวก ก. โครงการบร หาร ข. คาส งแต งต งคณะกรรมการทางานบร หาร ค. กาหนดการอบรม ง. ผ เข าร วมอบรมการจ ดทาแผนบร หาร จ. คาส งแต งต งคณะกรรมการดาเน นการอบรมเช งปฏ บ ต การโครงการบร หาร

4 การระบ และป จจ ยเส ยง ป จจ ยเส ยง 1. ด านกลย ทธ S1 จานวนผ เข าร วมโครงการฯ S2 โครงการไม บรรล ตามเป าหมาย 2. ด านการปฏ บ ต งาน O1 การปฏ บ ต งานในพ นท เส ยงภ ย O2 ภาระงานม จานวนมาก O3 ประส ทธ ภาพการเช อมโยงระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต O4 แรงจ งใจในการปฏ บ ต งาน O5 ความชานาญเฉพาะด านของบ คลากร O6 อ นตรายจาการปฏ บ ต งาน O7 การทางานเป นท มของบ คลากร O8 การปฏ บ ต งานตามแผนงาน O9 ประส ทธ ภาพของระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ใช ในการ ปฏ บ ต งาน O10 การจ ดการทร พยากรสารสนเทศต อความต องการของ ผ ใช บร การ O11 ความท นสม ยและเพ ยงพอของอ ปกรณ ในการปฏ บ ต งาน O12 ข อม ลส ญหาย 3. ด านการเง น F1 การจ ดสรรงบประมาณ F2 ราคาว สด ส งกว างบประมาณท กาหนดไว ในโครงการหร อ งบประมาณ F3 การเบ กจ ายงบประมาณไม ตรงตามแผนท กาหนด F4 การดาเน นการเบ กจ าย การใช งบประมาณ 4. ด านการปฏ บ ต ตาม กฎระเบ ยบ 5. ด านบ คลากรและ ด านธรรมาภ บาล 6. จากเหต การณ ภายนอก C1 การร องเร ยนเร องการจ ดซ อจ ดจ าง C2 ปฏ บ ต ผ ดกฎระเบ ยบ ข อบ งค บ C3 การกระทาท ผ ดต อระเบ ยบการคล งและพ สด C4 การฟ องร องทางการปกครอง G1 บ คลากรม จานวนไม เพ ยงพอต อภาระงานท ขยายต วข น G2 ขาดความร เฉพาะทางในระด บส ง G3 ท มงานเคร อข ายม ไม เพ ยงพอ G4 การพ ฒนาท กษะด านภาวะผ นา G5 เจ าหน าท ร กษาความปลอดภ ยของอาคารสถานท E1 ฝนตกหน ก ฟ าผ า E2 เหต การณ ความไม สงบในสามจ งหว ดชายแดนภาคใต E3 ฝาผน งอาคารเก ดรอยร าว [1]

5 ตารางการว เคราะห และประเม นโอกาสและผลกระทบ ประเภท โอกาส ผลกระทบ ระด บ ระด บ ท คาดหว ง การ ตอบสนอง ด านกลย ทธ S1 จานวนผ เข าร วมโครงการฯ ส งมาก Treat S2 โครงการไม บรรล ตามเป าหมาย ปานกลาง Treat ด านการปฏ บ ต งาน O1 การปฏ บ ต งานในพ นท เส ยงภ ย ส งมาก Take O2 ภาระงานม จานวนมาก ส ง Take O3 ประส ทธ ภาพการเช อมโยง ส งมาก Transfer ระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต O4 แรงจ งใจในการปฏ บ ต งาน ส ง Transfer O5 ความชานาญเฉพาะด านของ ปานกลาง Take บ คลากร O6 อ นตรายจาการปฏ บ ต งาน ส ง Treat O7 การทางานเป นท มของ ปานกลาง Take บ คลากร O8 การปฏ บ ต งานตามแผนงาน ปานกลาง Take O9 ประส ทธ ภาพของระบบ เทคโนโลย สารสนเทศท ใช ใน การปฏ บ ต งาน ส งมาก Treat O10 การจ ดการทร พยากร สารสนเทศต อความต องการ ของผ ใช บร การ ปานกลาง Take O11 ความท นสม ยและเพ ยงพอของ ส งมาก Take อ ปกรณ ในการปฏ บ ต งาน O12 ข อม ลส ญหาย ปานกลาง Take ด านการเง น F1 การจ ดสรรงบประมาณ ส ง Transfer F2 ราคาว สด ส งกว างบประมาณท กาหนดไว ในโครงการหร อ งบประมาณ F3 การเบ กจ ายงบประมาณไม ตรง ตามแผนท กาหนด F4 การดาเน นการเบ กจ าย การใช งบประมาณ ปานกลาง Take ต า Take ต า Take [2]

6 ประเภท โอกาส ผลกระทบ ด านการปฏ บ ต ตาม กฎระเบ ยบ C1 การร องเร ยนเร องการจ ดซ อจ ด จ าง ระด บ ระด บ ท คาดหว ง การ ตอบสนอง ต า Treat C2 ปฏ บ ต ผ ดกฎระเบ ยบ ข อบ งค บ ต า Take C3 การกระทาท ผ ดต อระเบ ยบการ ปานกลาง Take คล งและพ สด C4 การฟ องร องทางการปกครอง ต า Take ด านบ คลากรและความ เส ยงด านธรรมาภ บาล G1 บ คลากรม จานวนไม เพ ยงพอต อ ภาระงานท ขยายต วข น ส งมาก Transfer G2 ขาดความร เฉพาะทางใน ส ง Take ระด บส ง G3 ท มงานเคร อข ายม ไม เพ ยงพอ ส งมาก Take G4 การพ ฒนาท กษะด านภาวะผ นา ปานกลาง Take G5 เจ าหน าท ร กษาความปลอดภ ย ส งมาก Transfer ของอาคารสถานท จากเหต การณ ภายนอก E1 ฝนตกหน ก ฟ าผ า ส งมาก Treat E2 เหต การณ ความไม สงบในสาม ส งมาก Take จ งหว ดชายแดนภาคใต E3 ฝาผน งอาคารเก ดรอยร าว ปานกลาง Transfer จากการทบทวนตารางว เคราะห และประเม นโอกาสและผลกระทบสามารถสร ปการ จ ดลาด บเพ อนาไปจ ดการบร หาร / โครงการ / ก จกรรม เพ อลดผลกระทบ ด งน 1. ประส ทธ ภาพของระบบเทคโนโลย สารสนเทศในการปฏ บ ต งาน 2. ละเม ดล ขส ทธ ของการใช ซอฟแวร 3. ความร ความเข าใจในเร องนโยบาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ 4. ระเบ ยบการใช ห องสม ด 5. การจ ดการแผนอ ตรากาล ง [3]

7 แผนบร หาร การบร หารระด บส งมาก ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : สน บสน นการสร างองค กรแห งการเร ยนร ท ม ความพร อมด านเทคโนโลย และทร พยากรสารสนเทศและระบบการบร หารจ ดการ การบร การเพ อสน บสน นภารก จของมหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา พ นธก จ : เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ เป าประสงค /ว ตถ ประสงค : ยกระด บค ณภาพการให บร การ ท 1 ประส ทธ ภาพ ของระบบ เทคโนโลย สารสนเทศท ใช ในการ ปฏ บ ต งาน ประเม นระด บก อนการควบค ม มาตรการการ ป จจ ยเส ยง ผลกระทบ จ ดการ หร อก จกรรม การควบค ม ผลกระทบ โอกาสเก ด ผลกระทบ โอกาสเก ด 1. อ ปกรณ ท ม อย ม อาย การใช งานนาน ไม รองร บเทคโนโลย สม ยใหม 2. ระบบไฟฟ าไม เสถ ยร 3. ระบบการ ให บร การจากผ ให บร การภายนอกไม ม ประส ทธ ภาพ เท าท ควร 1. ทาให ความ น าเช อถ อการ ให บร การข อม ลแก ผ ร บบร การลดลง ซ งส งผลต อ ภาพล กษณ ของ องค กรเส ยหาย และระบบเด มไม สามารถรองร บ เทคโนโลย สม ยใหม ได เท าท ควร 1. จ ดหาอ ปกรณ และupgrade เคร องม อในการ เช อมโยงเคร อข าย 2. จ ดหาระบบ สารองไฟฟ าและ ควบค มระบบไฟฟ า 3. ประสานงาน/ ปร บปร ง แก ไข เคร องม อท ใช ใน การเช อมต อก บผ ให บร การภายนอก และม การประก น ค ณภาพการ เช อมต อ ระด บท เหล ออย ระด บท ยอมร บได มาตรการ ทางเล อกก จกรรม สาหร บการ จ ดการ เพ มเต ม (4 T strategy) ผ ร บผ ดชอบ Treat ศ นย อมพ วเตอร / ศ นย บรรณ สารสนเทศ [4]

8 การบร หารระด บส งมาก ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : สน บสน นการสร างองค กรแห งการเร ยนร ท ม ความพร อมด านเทคโนโลย และทร พยากรสารสนเทศและระบบการบร หารจ ดการ การบร การเพ อสน บสน นภารก จของมหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา พ นธก จ : เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ เป าประสงค /ว ตถ ประสงค : ยกระด บค ณภาพการให บร การ ท 2 ละเม ดล ขส ทธ ของการใช ซอฟแวร ประเม นระด บก อนการควบค ม มาตรการการ ป จจ ยเส ยง ผลกระทบ จ ดการ หร อก จกรรมการ ควบค ม ผลกระทบ โอกาสเก ด ผลกระทบ โอกาสเก ด 1. เส ยงต อการ ฟ องร องตาม กฎหมาย พรบ. คอมพ วเตอร และ พรบ. ล ขส ทธ 1. องค กรขา ความน าเช อถ อ 2. ความปลอดภ ย ข อม ลในเคร อง อาจถ กเป ดเผย เพราะโปรแกรมม ช องโหว อาจเป น ช องทางในการ โจมต จากผ ไม ประ สงด 1. กาหนดให การ จ ดหาคอมพ วเตอร ให ม โปรแกรมล ข ส ทธ 2. ส งเสร ม แนะนา ให ความร เก ยวก บการใช งาน โปรแกรม open Sorece ระด บท เหล ออย ระด บท ยอมร บได มาตรการ ทางเล อกก จกรรม สาหร บการ จ ดการ เพ มเต ม (4 T strategy) ผ ร บผ ดชอบ Treat ศ นย อมพ วเตอร / ศ นย บรรณ สารสนเทศ [5]

9 การบร หารระด บส งมาก ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : สน บสน นการสร างองค กรแห งการเร ยนร ท ม ความพร อมด านเทคโนโลย และทร พยากรสารสนเทศและระบบการบร หารจ ดการ การบร การเพ อสน บสน นภารก จของมหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา พ นธก จ : เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ เป าประสงค /ว ตถ ประสงค : ยกระด บค ณภาพการให บร การ ท 3 ความร ความ เข าใจในเร อง นโยบาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ ประเม นระด บก อนการควบค ม มาตรการการ ป จจ ยเส ยง ผลกระทบ จ ดการ หร อก จกรรมการ ควบค ม ผลกระทบ โอกาสเก ด ผลกระทบ โอกาสเก ด 1. การปฏ บ ต งานไม ถ กต อง 2. ความร ความเข าใจ คลาดเคล อน 1.1 เก ดผล เส ยหายต อองค กร 1.2 องค กรขาด ความน าเช อถ อ 2.1 ผลการ ปฏ บ ต งาน ผ ดพลาด 2.2 เส ยเวลาใน การปร บแก 1. แจกค ม อ/และ เอกสาร/นโยบาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ ฯลฯ/ 2. การแจ งนโยบาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บต อ บ คลากรในท ประช ม ระด บท เหล ออย ระด บท ยอมร บได มาตรการ ทางเล อกก จกรรม สาหร บการ จ ดการ เพ มเต ม (4 T strategy) ผ ร บผ ดชอบ Treat สาน กงาน ผ อานวยการ [6]

10 การบร หารระด บส งมาก ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : สน บสน นการสร างองค กรแห งการเร ยนร ท ม ความพร อมด านเทคโนโลย และทร พยากรสารสนเทศและระบบการบร หารจ ดการ การบร การเพ อสน บสน นภารก จของมหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา พ นธก จ : เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ เป าประสงค /ว ตถ ประสงค : ยกระด บค ณภาพการให บร การ ท 4 ระเบ ยบการ ใช ห องสม ด ประเม นระด บก อนการควบค ม มาตรการการ ป จจ ยเส ยง ผลกระทบ จ ดการ หร อก จกรรมการ ควบค ม ผลกระทบ โอกาสเก ด ผลกระทบ โอกาสเก ด 1. ทร พย ส นส ญ หาย 2.ขาดความเป น ระเบ ยบท งผ ให บร การและผ ร บ บร การ 1. ความไม เป น ระบบและ ระเบ ยบของ องค กร เช น การย มค น การ ปฏ บ ต งาน การ บร การฝากของ การเข าใช ของ บ คคลภายนอก 1. แต งต ง คณะกรรมการ การใช ข อปฏ บ ต หร อระเบ ยบการ เข าใช ห องสม ด 2. กาหนดข อ ปฏ บ ต หร อ ระเบ ยบการใช ห องสม ด 3. ประกาศข อ ปฏ บ ต การใช ห องสม ด 4. จ ดทาค ม อการ ใช ห องสม ด ระด บท เหล ออย ระด บท ยอมร บได มาตรการ ทางเล อกก จกรรม สาหร บการจ ดการ เพ มเต ม (4 T strategy) Treat ลด / ควบค ม ผ ร บผ ดชอบ ศ นย บรรณ สารสนเทศ [7]

11 ท ประเม นระด บก อนการควบค ม มาตรการการ ป จจ ยเส ยง ผลกระทบ จ ดการ หร อก จกรรมการ ควบค ม ผลกระทบ โอกาสเก ด ผลกระทบ โอกาสเก ด 5.เผยแพร ข อ ปฏ บ ต การเข าใช ห องสม ดผ าน เว บไซต 6. ผ ให บร การแจ ง ข อปฏ บ ต โดยตรง ก บผ ใช บร การ ระด บท เหล ออย ระด บท ยอมร บได มาตรการ ทางเล อกก จกรรม สาหร บการจ ดการ เพ มเต ม (4 T strategy) ผ ร บผ ดชอบ [8]

12 การบร หารระด บส งมาก ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : สน บสน นการสร างองค กรแห งการเร ยนร ท ม ความพร อมด านเทคโนโลย และทร พยากรสารสนเทศและระบบการบร หารจ ดการ การบร การเพ อสน บสน นภารก จของมหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา พ นธก จ : เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ เป าประสงค /ว ตถ ประสงค : ยกระด บค ณภาพการให บร การ ท ประเม นระด บก อนการควบค ม มาตรการการ จ ดการ ป จจ ยเส ยง ผลกระทบ หร อก จกรรมการ ควบค ม ผลกระทบ โอกาสเก ด ผลกระทบ โอกาสเก ด 5 การจ ดการ แผน อ ตรากาล ง 1. มหาว ทยาล ย ไม ให ความสาค ญ ต อแผนอ ตรากาล ง ของหน วยงาน 2. การมอบหมาย งานไม ตรงก บ ตาแหน ง 3. การสรรหา บ คลากรตาม ตาแหน งท ว างม ความล าช ามาก 1.1 ภาระงานมากกว า บ คลากรท ม อย 1.2 ขาดประส ทธ ภาพ ในการปฏ บ ต งาน 1.3 ขาดแรงจ งใจใน การปฏ บ ต งาน 2.1 การทางานไม เป น ระบบ 2.2 ขาดประส ทธ ภาพ ในการปฏ บ ต งาน 3.1 งานขาดความ ต อเน อง 3.2 ขาดบ คลากรใน การปฏ บ ต งาน 1. แต งต ง คณะกรรมการ จ ดทาแผน อ ตรากาล ง 2. จ ดทาแผน อ ตรากาล ง 3.โอนย าย บ คลากร ระด บท เหล ออย ระด บท ยอมร บได มาตรการ ทางเล อกก จกรรม สาหร บการจ ดการ เพ มเต ม (4 T strategy) ผ ร บผ ดชอบ Treat สาน กงานฯ [9]

13 รายงานความก าวหน าผลการดาเน นงานตามแผนบร หาร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา มาตรการควบค ม ระด บค ณภาพ / ความ เหมาะสม ระยะเวลา ตามแผน ปฏ บ ต จร ง บรรล ว ตถ ประสงค ผ าน ไม ผ าน การปร บเปล ยน (กรณ ไม บรรล ว ตถ ประสงค ) 1.การจ ดการแผน อ ตรากาล ง 2.ความร ความ เข าใจในเร อง นโยบาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ 1. แต งต งคณะกรรมการจ ดทาแผนอ ตรากาล ง ม.ย.53- พ.ค จ ดทาแผนกรอบอ ตรากาล ง 3.โอนย ายบ คลากร 4. โครงการส งเสร มให น กศ กษาม รายได ระหว างเร ยน 1. แจกค ม อ/เอกสาร นโยบาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ ฯลฯ 2. การแจ งนโยบาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บต อบ คลากร ในท ประช ม [10]

14 รายงานความก าวหน าผลการดาเน นงานตามแผนบร หาร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา มาตรการควบค ม ระด บค ณภาพ / ความ เหมาะสม ระยะเวลา ตามแผน ปฏ บ ต จร ง บรรล ว ตถ ประสงค ผ าน ไม ผ าน การปร บเปล ยน (กรณ ไม บรรล ว ตถ ประสงค ) 3.ระเบ ยบการใช ห องสม ด 1. แต งต งคณะกรรมการ การใช ข อปฏ บ ต หร อระเบ ยบการใช ห องสม ด 2. กาหนดข อปฏ บ ต หร อระเบ ยบการใช ห องสม ด 3. ป ดประกาศข อปฏ บ ต การใช ห องสม ด 4. จ ดทำแผ นพ บกำรใช ห องสม ด 5.เผยแพร ข อปฏ บ ต กำรใช ห องสม ดผ ำนเว บไซต 6. ผ ให บร การแจ งเต อนข อปฏ บ ต โดยตรงก บ ผ ใช บร การ 7.เผยแพร ข อปฏ บ ต การใช ห องสม ดในค ม อ น กศ กษา [11]

15 รายงานความก าวหน าผลการดาเน นงานตามแผนบร หาร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา มาตรการควบค ม ระด บค ณภาพ / ความ เหมาะสม ระยะเวลา ตามแผน ปฏ บ ต จร ง บรรล ว ตถ ประสงค ผ าน ไม ผ าน การปร บเปล ยน(กรณ ไม บรรล ว ตถ ประสงค ) 4.ประส ทธ ภาพของ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ใช ใน การปฏ บ ต งาน 5.ละเม ดล ขส ทธ ของ การใช ซอฟแวร 1. จ ดหาอ ปกรณ และupgrade เคร องม อ ในการเช อมโยงเคร อข าย 2. จ ดหาระบบสารองไฟฟ าและควบค ม ระบบไฟฟ า 3. ประสานงาน/ปร บปร ง แก ไข เคร องม อท ใช ในการเช อมต อก บผ ให บร การ ภายนอกและม การประก นค ณภาพการ เช อมต อ 1. กาหนดให การจ ดหาคอมพ วเตอร ใหม ม โปรแกรมล ขส ทธ 2. ส งเสร ม แนะนา ให ความร เก ยวก บ การใช งานโปรแกรม open Sorece [12]

๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล

๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล การจ ดการความเส ยง สารบ ญ เน อหา หน า การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล 1 การจ ดการความเส ยงการให บร การเคร อข ายและการสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน 11 การจ ดการความเส ยงด านการเง นและ 23 ๑. การจ

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ร ย นปร ป หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ คำนำ สร ปผลการดาเน นงาน หน วยตรวจสอบภายใน ป งบประมาณ พ.ศ.2556 เล มน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน มหาว

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ โดย นางธ ญชนก เสาวร จ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ ร ปแบบรายงานระด บส วนงานย อย ปย. ม ๒ แบบ ๑.

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม กระทรวงย ต ธรรม คานา แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. 2558 กระทรวงย ต ธรรม ได จ ดท าข นโดยการส งเคราะห ข อม ลท เก ยวข องจาก นโยบายร

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร ผ บร หารให ความเห นชอบ : เม อว นท 16 ธ นวาคม 2555 ป งบประมาณ 2555 ค าน

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ สารบ ญ หน า ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานการเจ าหน าท ๒ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานคล ง ๕ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานสารบรรณ ๗ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ ๘ ต

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เร อง การตรวจสอบภายใน ให อะไรมากกว าท ท านค ด กรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า 1. ความเป นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ 2 2. ผ ตรวจสอบภายในทาอะไรบ างอย างไร 4

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

คานา สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก นยายน ๒๕๕๔

คานา สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก นยายน ๒๕๕๔ คานา การประก นค ณภาพการศ กษาภายในเป นภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษาท ก าหนดไว ใน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ ง สถาบ นอ ดมศ กษาต องสร างระบบและกลไกในการควบค ม ตรวจสอบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน 1 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ขอบเขต : ส าหร บใช ปฏ บ ต งานภายในกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ว นท เร

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แบบฟอร มแนวปฏ บ ต ท ด เร อง การต ดตามผลการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศด วยระบบออนไลน ด าน การพ ฒนางาน

แบบฟอร มแนวปฏ บ ต ท ด เร อง การต ดตามผลการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศด วยระบบออนไลน ด าน การพ ฒนางาน 1 แบบฟอร มแนวปฏ บ ต ท ด 1. แนวปฏ บ ต ท ด (ช อโครงการ/ก จกรรม) 2. หน วยงาน เร อง การต ดตามผลการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศด วยระบบออนไลน ด าน การพ ฒนางาน งานว ทยบร การ (ฝ ายงานจ ดการทร พยากรสารสนเทศ) สาน กว ทยบร

More information

1. ว ตถ ประสงค 2. ขอบเขต

1. ว ตถ ประสงค 2. ขอบเขต หมายเลขเอกสาร : หน าท : 1/17 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการปฏ บ ต งานการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของกรมโรงงาน อ ตสาหกรรม โดยม งเน นให เก ดการวางแผนอย างเป นระบบอย างต อเน องและม ประส ทธ ภาพ และ เพ อสร างมาตรฐานในการปฏ

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information