การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

Size: px
Start display at page:

Download "การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล"

Transcription

1 การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ช อหน วยงาน... ระบ ช อผ ร บผ ดโครงการ... ระบ ช อโครงการ... เล อกการดาเน นโครงการ เป นโครงการใหม เป นโครงการต อเน องหร อขยายผล เล อกประเภทโครงการ โครงการระด บผลผล ต/ผลผล ต โครงการภายใต ผลผล ต โครงการภายใต รายจ าย โครงการใหม ย งไม ม รห ส ล กษณะบ รณาการ ต องบ รณาการก บโครงการอ นด าน Agenda/Function/Area ช อหน วยงานท บ รณการ ไม ต องบ รณาการ

2 เล อกข อม ลจาก 1-3 หร อ 4 ว าใช หร อไม ใช 1. เป นท ม ผลกระทบต อความสาเร จในการบรรล ผลตาม เป าหมายกระทรวง ส วนราชการ/ ร ฐว สาหก จภายใต กระทรวง กล มจ งหว ด หร อ จ งหว ด และ 2. เป นท ม ผลกระทบต อช ว ตความเป นอย ของประชาชน ส งแวดล อมหร อการให บร การข นพ นฐานของประชาชน และ 3. เป นท ใช งบประมาณส งส ด 3 อ นด บแรกของกรม ในกระทรวง เด ยวก น 4. ท ไม เข าข ายต องว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ข างต น แต เป นอ นท ส วนราชการ/ร ฐว สาหก จหร อผ ตรวจ ราชการสาน กนายกร ฐมนตร หร อผ ตรวจราชการกระทรวง หร อสาน ก งบประมาณเห นควรให ม การว เคราะห ความเส ยงเช งย ทธศาสตร ท ส งผลต อ ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ก ถ อว าเป นท ต องว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ใช ใช ไม ใช ไม ใช

3 ส วนการว เคราะห ข อม ลพ นฐานและความเส ยงของโครงการ 1. ความเป นมาของโครงการ 2. ความสาค ญ / เร งด วนของโครงการ 3. ประเด นตามความเส ยงท พบจากโครงการ 4. แนวทางการลดความเส ยงของส วนราชการ 4.1 อธ บายความเส ยง 4.2 อธ บายว ธ การหร อแนวทางการบร หารจ ดการความเส ยง

4 5. ผลการประเม นรวมของโครงการเป นโครงการท อย ในเกณฑ ท ม ความเส ยง ระบ ระด บท ประเม นตนเอง 5.2 โครงการม ความเส ยงต าในด านใด 5.3 ความเพ ยงพอและเช อถ อได ของเอกสารหล กฐาน ค าอธ บาย

5 แบบประเม นความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ช ดคาถาม ข อ คาถาม ดาเน นการ/ ไม ดาเน นการ อธ บายต วช ว ดท เล อกใช คาอธ บาย เอกสารประกอบ (ต องม ท กข อ) โครงการน ได เป ดโอกาสให กล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ยเข ามา ม ส วนร วมในการกาหนดโครงการหร อไม โครงการน ได ม การเป ดเผยข อม ลเก ยวก บท มาในการกาหนดโครงการ อย างช ดเจน และได ให ผ ม ส วนได ส วนเส ยเข าถ งข อม ลด งกล าวได โดยง ายหร อไม โครงการน จ ดทาข นเพ อเป นการตอบสนองความต องการและ/หร อ แก ป ญหาของผ ม ส วนได ส วนเส ย หร อไม โครงการน ได ม การดาเน นการเพ อสะท อนว าการตอบสนองความ ต องการของผ ท ม ส วนได ส วนเส ยม ความเป นธรรมและเสมอภาค หร อไม หล กการม ส วนร วม หล กความโปร งใส หล กสนองตอบร บ หล กความเสมอภาค

6 1.2.1 ได ม การเป ดโอกาสให ผ ม ส วนได ส วนเส ยร บฟ งและม ส วนร วมในการให ข อค ดเห นต อกรอบแนวค ด เหต ผลและความจาเป นของโครงการหร อไม กรอบแนวค ดของโครงการสอดคล องก บป ญหาและ/หร อความต องการ ท เก ดข นจร ง หร อไม ม การสารวจ/ศ กษาเบ องต นด านศ กยภาพและความพร อมของโครงการ หร อไม ผ ร บผ ดโครงการได ย ดหล กการในการกาหนดว ธ การและร ปแบบใน การดาเน นงาน โดยคาน งถ งผลกระทบท จะเก ดแก ผ ม ส วนได ส วนเส ยให น อยท ส ดหร อไม ได ม การสารวจเบ องต นเพ อให ทราบถ งผลกระทบท จะเก ดแก ผ ม ส วนได ส วนเส ยท กฝ ายอ นเก ดจากว ธ การและร ปแบบในการดาเน นโครงการ หร อไม หล กการม ส วนร วม ต อสาธารณะ หล กความค มค า ต อสาธารณะ หล กสนองตอบร บ

7 2.2.3 ได ม การสารวจถ งกฎหมาย ระเบ ยบข อบ งค บ ท เก ยวข องก บโครงการ ท งทางด านท สน บสน นและด านท เป นอ ปสรรคต อการดาเน นโครงการ หร อไม หล กน ต ธรรม ผ ร บผ ดโครงการ ได ใช หล กค ณธรรมในการกาหนดแผนงาน โครงการ กาหนดว ธ การและร ปแบบในการดาเน นงาน หร อไม อย างไร โครงการม การระบ ผ ม ส วนได ส วนเส ย (ท งผ ใช ประโยชน โดยตรงจาก ผลผล ตของผ ได ร บผลกระทบจากโครงการ) หร อไม ม การเป ดเผยข อม ลด านป ญหา ความเส ยง ผลกระทบท งเช งบวกและ เช งลบของโครงการ เพ อให ผ ม ส วนได ส วนเส ยสามารถเห นถ งผลกระทบ ต อตนเองได อย างช ดเจน หร อไม โครงการน ม ความสอดคล องก บย ทธศาสตร ตามแผนพ ฒนาฯ (ฉบ บท 10) นโยบายและย ทธศาสตร ระด บกระทรวง/หน วยงาน หร อไม หล กค ณธรรม หล กการม ส วนร วม หล กความโปร งใส หล กสนองตอบร บ

8 3.1.2 ผ บร หารหน วยงาน ได ย ดหล กเกณฑ การจ ดลาด บโครงการท สะท อน การนาไปส ความสาเร จตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐ/ย ทธศาสตร ใน การพ ฒนาต าง ๆ เป นหล กสาค ญ หร อไม ในการสารวจเบ องต น ได ม การคาน งถ งผลตอบแทนด านต าง ๆ เช น เศรษฐก จ ส งคม ส งแวดล อม ส ขภาพ ความม นคง ฯลฯ หร อไม ในการสารวจเบ องต น ได ม การคาน งถ งผลกระทบท ก อให เก ดภาระ ค าใช จ ายของผ ม ส วนได เส ย หร อไม ผ ร บผ ดโครงการได ม การเปร ยบเท ยบทางเล อกในการดาเน นงาน โครงการ หร อไม หล กความค มค า หล กความเสมอภาค ในการเปร ยบเท ยบก บทางเล อกอ น ได พ จารณาประเด นความค มค า ด วยหร อไม หล กความค มค า

9 3.4.1 ได ม การดาเน นการให ผ ม ส วนได ส วนเส ยได เข ามาม ส วนร วมในการ กาหนดพ นท ท เก ยวข องก บกรอบของโครงการ หร อไม ได กาหนดพ นท ของโครงการโดยคาน งถ งต นท นและผลตอบแทนจาก พ นท น นโดยเปร ยบเท ยบก บทางเล อกอ นท เป นไปได หร อไม ม การสารวจเบ องต นด านความค มค าของโครงการ โดยคาน งถ งความ พร อมและความเพ ยงพอของป จจ ยท เก ยวข องก บการดาเน นงานหร อไม ม การร บฟ งความค ดเห นของผ ท เก ยว ข อง เพ อศ กษาเบ องต นถ งผลกระทบของกระบวนการ ระยะเวลา และ ว ธ การดาเน นงานในการดาเน นโครงการต อการดาเน นงานประจา หร อไม หล กการม ส วนร วม หล กความค มค า หล กความค มค า หล กการม ส วนร วม ในการสารวจเบ องต นได ม การพ จารณาค ณสมบ ต ประสบการณ และ ความสาเร จของการบร หารโครงการในอด ตของผ บร หาร ท มงาน หร อไม

10 1.1.1 ม การเป ดโอกาสให กล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ยได เข ามาม ส วนร วมในการพ จารณาหร อร บทราบขอบเขตการดาเน นงานของ โครงการหร อไม หล กการม ส วนร วม ขอบเขตและว ตถ ประสงค ของโครงการตอบสนองความต องการท แท จร งของผ ใช ประโยชน โครงการหร อไม ขอบเขตและว ตถ ประสงค ของโครงการสอดคล องก บหล กค ณธรรมใน เช งผลประโยชน ต อส งคมส วนรวมหร อไม ม การนาข อม ลจากกล มเป าหมายและกล มผ ม ส วนได ส วนเส ย เข ามา ประกอบกระบวนการว โครงการ หร อไม ได ม การนาผลการศ กษาด านป ญหาและความเส ยงท เก ยวข องก บ ผลผล ต ผลล พธ และผลกระทบของโครงการ เป ดเผยต อสาธารณะและ ผ เก ยวข อง ได อย างช ดเจน หร อไม หล กสนองตอบร บ หล กค ณธรรม หล กการม ส วนร วม หล กความโปร งใส

11 3.1.1 ม แผนปฏ บ ต การท ม การกาหนดก จกรรมดาเน นการเพ อให บรรล ผลผล ต ตามว ตถ ประสงค โครงการหร อไม ได ม ประมาณการไว ในโครงการอย างช ดเจนหร อไม ว า ม ทร พยากรเพ อ ใช ในการดาเน นโครงการอย างเพ ยงพอ และม แนวทางในการใช ทร พยากรเหล าน นอย างม ประส ทธ ภาพ โครงการม การกาหนดเง นช วยเหล อ/ชดเชย สาหร บผ ได ร บผลกระทบ หร อไม ม แผนบร หารความเส ยงในภาวะฉ กเฉ น กรณ ท เก ดป ญหาอ ปสรรคใน การดาเน นการท จะส งผลต อความสาเร จของโครงการโดยรวม หร อไม หล กความค มค า หล กสนองตอบร บ ม การกาหนดองค กร/หน วยงานท จะดาเน นการบร หารงานประจาอย าง ต อเน องเม อโครงการส นส ดแล ว หร อไม

12 3.2.2 ได ม การว เคราะห ป ญหาและอ ปสรรค โดยผ ท ต องร บผ ดบร หารงาน ประจาเม อโครงการส นส ดแล วได เข ามาแสดงความค ดเห นและให ข อม ล หร อไม หล กการม ส วนร วม ผลการว เคราะห ความเป นไปได ของโครงการ ได แสดงว าโครงการน ม ความค มค าหร อไม ในภาพรวม ในการว เคราะห ความค มค าของโครงการ ได พ จารณาความต องการ ของผ ม ส วนได ส วนเส ยอย างเป นธรรมและเสมอภาคหร อไม ในการว เคราะห ความค มค าของโครงการ ได ม การพ จารณาถ งข อ จาก ดด านกฎหมาย/ระเบ ยบ/ข อ บ งค บท เก ยวข องอย างครบถ วนหร อไม ผลการศ กษาของโครงการน ได ม การระบ ถ งช องว างของกฎหมายใน การหาประโยชน จากกระบวนการดาเน นการโครงการ หร อไม หล กความโปร งใส หล กความค มค า หล กสนองตอบร บ

13 ช ด ค: การว เคราะห และจ ด สรรงบประมาณ ช ด ค: การว เคราะห และจ ด สรรงบประมาณ ในการว เคราะห โครงการได กาหนดค ณสมบ ต ของบ คลากรของโครงการ ท ม ท กษะและความสามารถในการใช เทคโนโลย ให เก ดประโยชน ได อย างค มค าท ส ดหร อไม ในข นตอนการว เคราะห ต นท นของโครงการ ได ม การกาหนดให สอด คล องก บ "ต นท นมาตรฐาน" หร อไม ในข นตอนของจ ดลาด บโครงการเพ อของบประมาณ ได ใช ผลของการ ว เคราะห ในเร อง สภาพป ญหา ความเส ยง ผลกระทบท งเช งบวก และ เช งลบของโครงการน มาใช ในการต ดส นใจ หร อไม หล กความค มค า หล กความโปร งใส ช ด ค: การ ว เคราะห และ จ ดสรรงบประมาณ ช ด ค: การ ว เคราะห และ จ ดสรรงบประมาณ ในข นตอนของจ ดลาด บโครงการเพ อของบประมาณ ม การนาผลการ ว เคราะห กฏหมาย ข อบ งค บ หร อมต ท สน บสน นหร อเป นอ ปสรรคต อ โครงการมาใช ในการต ดส นใจ หร อไม ในข นตอนของจ ดลาด บโครงการเพ อของบประมาณ กรณ ท ม ผ ได ร บ ผลกระทบด านลบจากโครงการ ม การพ จารณาให ผ ท ได ร บผลกระทบ จากโครงการได ร บการชดเชย หร อไม หล กน ต ธรรม หล กค ณธรรม

14 ช ด ค: การ ว เคราะห และ จ ดสรรงบประมาณ ม การเป ดเผยข อม ลคาของบประ-มาณให ผ ท เก ยวข องในองค กรได ร บ ทราบ และแสดงความค ดเห นเพ อให เก ดการยอมร บแก ท กฝ ายหร อไม หล กการม ส วนร วม ช ด ง: การเตร ยม การเพ อต ดตาม ความก าวหน าของ การดาเน น ช ด ง: การเตร ยม การเพ อต ดตาม ความก าวหน าของ การดาเน น ช ด ง: การเตร ยม การเพ อต ดตาม ความก าวหน าของ การดาเน น แผนปฏ บ ต การ และ แผนงบประ-มาณ โครงการม ความสอดคล องก น หร อไม ในแผนปฏ บ ต การได ม การพ จารณามาตรการป องก นการท จร ตและ ตรวจสอบด านการเง นด วยหร อไม โครงการม การกาหนดต วช ว ด จ ดเก บข อม ล และจ ดทารายงานเพ อ เป ดเผยให ผ ท เก ยวข องท กฝ ายเข าถ งและต ดตามความก าวหน าของ โครงการได อย างต อเน อง หร อไม หล กความโปร งใส

15 ช ด ง: การเตร ยม การเพ อต ดตาม ความก าวหน าของ การดาเน น ช ด ง: การเตร ยม การเพ อต ดตาม ความก าวหน าของ การดาเน น ช ด ง: การเตร ยม การเพ อต ดตาม ความก าวหน าของ การดาเน น ช ด ง: การเตร ยม การเพ อต ดตาม ความก าวหน าของ การดาเน น ในการดาเน นการตอบสนองข อร อง เร ยนเก ยวก บการท จร ต ได ม การวาง แผนเพ อตรวจสอบข อเท จจร งจากข อร องเร ยนภายในกรอบเวลาท เหมาะสม หร อไม โครงการม การเตร ยมการโดยกาหนดทางเล อกท เป นไปได ในกรณ ท ม สถานการณ เปล ยนแปลง หร อไม ผ ร บผ ดโครงการ ม ความพร อมในการปร บเปล ยนแผนฏ บ ต งาน และแผนงบประมาณตามสถานการณ ท เปล ยนแปลงหร อไม ในการปร บเปล ยนแผนปฏ บ ต การ / แผนงบประมาณตามสถานการณ ท เปล ยนแปลงได ม ข นตอนของการปร บงบประมาณแก ผ ท ได ร บ ผลกระทบจากโครงการหร อไม หล กสนองตอบร บ หล กสนองตอบร บ

16 ช ด ง: การเตร ยม การเพ อต ดตาม ความก าวหน าของ การดาเน น ช ด ง: การเตร ยม การเพ อต ดตาม ความก าวหน าของ การดาเน น ช ด ง: การเตร ยม การเพ อต ดตาม ความก าวหน าของ การดาเน น คาถาม จ: การ ประเม นโครงการ ต อเน อง หร อโครง การท ต องการขยาย ผล โครงการได ระบ ว ธ การ เพ อให ได ร บความเห นจากผ ท เก ยวข องท ก ฝ าย กรณ ท ม การปร บเปล ยนแผนปฏ บ ต งานตามสถานการณ ท เปล ยนแปลงหร อไม ได ม การกาหนดกลไกการบ นท กข อม ลตามต วช ว ดความสาเร จของ โครงการตามข นตอนการดาเน นโครงการหร อไม ได ม การเตร ยมการในการจ ดเก บรวบรวม ป ญหา อ ปสรรค ท เก ดข นจาก โครงการน เพ อเป นข อม ลสาหร บการจ ดทาโครงการในอนาคตหร อไม การดาเน นโครงการท ผ านมาม การเบ ยงเบนจากแผนปฏ บ ต การ และแผนงบประมาณท กาหนดไว หร อไม หล กการม ส วนร วม หล กการร บผ ดร บ หล กการร บผ ดร บ

17 คาถาม จ: การ ประเม นโครงการ ต อเน อง หร อโครง การท ต องการขยาย ผล คาถาม จ: การ ประเม นโครงการ ต อเน อง หร อโครง การท ต องการขยาย ผล คาถาม จ: การ ประเม นโครงการ ต อเน อง หร อโครง การท ต องการขยาย ผล ได ม การดาเน นการให กล มผ ได ร บการชดเชยครบถ วนตามแผน หร อไม ม ข อร องเร ยนจากผ ท ได ร บผลกระทบหร อไม และได ม การ ดาเน นการแก ไขป ญหาด งกล าวหร อไม ม การดาเน นการพ จารณา/แก ไข/ปร บปร งกฎระเบ ยบท ม ผลกระทบหร อท เป นอ ปสรรคต อการบร หารงานโครงการหร อไม หล กความเสมอภาค หล กน ต ธรรม

18 กรอกข อม ลประเม นความเส ยงด านสภาพแวดล อมภายในและภายนอก ข อท 1. ความเส ยงด านการเม องและส งคม ลาด บ ล กษณะของความเส ยงท พบ โอกาสเก ดความเส ยง ส ง/ต า ผลกระทบจากความเส ยง ยอมร บได /ยอมร บไม ได ความสามารถจ ดการความเส ยง จ ดการได /จ ดการไม ได คาอธ บาย : ข อท 2. ความเส ยงด านการเง นและเศรษฐก จ ลาด บ ล กษณะของความเส ยงท พบ โอกาสเก ดความเส ยง ส ง/ต า ผลกระทบจากความเส ยง ยอมร บได /ยอมร บไม ได ความสามารถจ ดการความเส ยง จ ดการได /จ ดการไม ได คาอธ บาย :

19 ข อท 3. ความเส ยงด านกฎหมาย ลาด บ ล กษณะของความเส ยงท พบ โอกาสเก ดความเส ยง ส ง/ต า ผลกระทบจากความเส ยง ยอมร บได /ยอมร บไม ได ความสามารถจ ดการความเส ยง จ ดการได /จ ดการไม ได คาอธ บาย : ข อท 4. ความเส ยงด านเทคโนโลย ลาด บ ล กษณะของความเส ยงท พบ โอกาสเก ดความเส ยง ส ง/ต า ผลกระทบจากความเส ยง ยอมร บได /ยอมร บไม ได ความสามารถจ ดการความเส ยง จ ดการได /จ ดการไม ได คาอธ บาย :

20 ข อท 5. ความเส ยงด านการดาเน นการ ลาด บ ล กษณะของความเส ยงท พบ โอกาสเก ดความเส ยง ส ง/ต า ผลกระทบจากความเส ยง ยอมร บได /ยอมร บไม ได ความสามารถจ ดการความเส ยง จ ดการได /จ ดการไม ได คาอธ บาย : ข อท 6. ความเส ยงด านส งแวดล อม/ภ ยธรรมชาต ลาด บ ล กษณะของความเส ยงท พบ โอกาสเก ดความเส ยง ส ง/ต า ผลกระทบจากความเส ยง ยอมร บได /ยอมร บไม ได ความสามารถจ ดการความเส ยง จ ดการได /จ ดการไม ได คาอธ บาย :

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า ค าน า ค ม อฉบ บผ น าเสนอค าของบประมาณฉบ บน เป นผลผล ตหน งของโครงการศ กษาเร อง โครงการศ กษาเพ อพ ฒนาการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาลของแผนงาน/โครงการส าค ญตาม นโยบายร ฐบาล ซ งศ นย บร การว ชาการ สถาบ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553. ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553. ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553 ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด ข อม ลองค การ ว ส ยท ศน น าหล กธรรม เสร มสร างภ ม ค มก น สานส มพ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ขอบเขต : ส าหร บใช ปฏ บ ต งานภายในกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ว นท เร

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ ป งบประมาณ 2552 ค าน า นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และพระราชกฤษฎ กาว าด

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน ค าน า เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยพ ทธศ กราช 2550 และพระราช กฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด

More information

ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง...

ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง... ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง... เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กล มพ ฒนาระบบบร หาร กล มพ ฒนาระบบบร หาร สารบ ญ คานา 2 ประกาศเจตนารมณ 3 หมวดท 1 ข อม ลท วไป 4 1.1 ข อม ลองค การ 4 ว ส ยท ศน 4

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

ข นตอนปฏ บ ต ตามกระบวนการ การบร หารความเส ยงขององค กร

ข นตอนปฏ บ ต ตามกระบวนการ การบร หารความเส ยงขององค กร ข นตอนปฏ บ ต ตามกระบวนการ การบร หารความเส ยงขององค กร ข นตอนกว างๆ ท สามารถใช เป นแนวทางปฏ บ ต ในการบร หารความเส ยงขององค กรม 3 ข นตอน ซ งในการน าไปปฏ บ ต น นแต ละองค กรควรต องม การปร บเปล ยนให เหมาะสมก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

1. ว ตถ ประสงค 2. ขอบเขต

1. ว ตถ ประสงค 2. ขอบเขต หมายเลขเอกสาร : หน าท : 1/17 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการปฏ บ ต งานการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของกรมโรงงาน อ ตสาหกรรม โดยม งเน นให เก ดการวางแผนอย างเป นระบบอย างต อเน องและม ประส ทธ ภาพ และ เพ อสร างมาตรฐานในการปฏ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ห วข อบรรยาย 1 ความสาค ญของการว เคราะห โครงการ 2 แนวทางและว ธ การในการว เคราะห โครงการ 3 การบร หารโครงการ 1 ความหมายของการว เคราะห

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information