รายงานผลการบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ 2555

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ 2555"

Transcription

1 รายงานผลการบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

2 สารบ ญ หน า ข อม ลพ นฐานของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 1 การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง 3 การจ ดลาด บความเส ยงเพ อการบร หารความเส ยง 5 การต ดตามและประเม นผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง 6 ภาคผนวก 11 คาส งแต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยง

3 ข อม ลพ นฐานของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ปร ชญา เป นศ นย กลางการเร ยนร ในการพ ฒนาทร พยากรและเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย เพ อการพ ฒนา มหาว ทยาล ย และบร การช มชน ปณ ธาน ม งส ความเป นเล ศในการให บร การระด บมาตรฐานสากล และส งเสร มกระบวนการเร ยนร ด วยตนเอง เพ อการเป นมหาว ทยาล ย e-university ว ส ยท ศน ส งเสร มศ กยภาพของมหาว ทยาล ยให เข มแข ง พ ฒนาทร พยากรให ล าหน าสน บสน นบ คลากรให ล าสม ย นาไอท ให ล าเวลา ม งส ความเป นเล ศในการให บร การแบบเบ ดเสร จ และม งม นส ระบบมาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ ฒนาศ กยภาพด านงานบร การทร พยากรสารสนเทศและเทคโนโลย สารสนเทศแก น กศ กษา บ คลากร และช มชน 2. พ ฒนาระบบสารสนเทศ เพ อดาเน นงานตามภารก จของมหาว ทยาล ยฯ 3. พ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให ครอบคล มท กหน วยงานใน มหาว ทยาล ยฯ 4. ให บร การว ชาการด านทร พยากรสารสนเทศและเทคโนโลย สารสนเทศแก ส งคม 5. ให บร การระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายแก หน วยงานและผ ใช บร การของมหาว ทยาล ยฯ 6. ส งเสร มสน บสน นการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการผล ตส อการเร ยนการสอนออนไลน 7. ส งเสร มสน บสน นการประก นค ณภาพของน กศ กษาด านความร ความสามารถเก ยวก บคอมพ วเตอร ประเด นย ทธศาสตร 1. เป นศ นย กลางในการจ ดหา จ ดเก บ รวบรวม บาร งร กษาและให บร การทร พยากรสารสนเทศท ก ร ปแบบโดยนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หารจ ดการท เป นระบบและช วยในก จกรรม การเร ยนการสอน 2. เป นศ นย กลางการศ กษา ค นคว า ว จ ย และพ ฒนาด วยระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 3. เป นศ นย กลางแห งการเร ยนร บร การว ชาการด านระบบคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ แก น กศ กษา คณาจารย บ คลากร ในมหาว ทยาล ยฯ และประชาชนในท องถ น 4. เป นศ นย กลางในการถ ายทอดว ชาการ ความร และเทคโนโลย ของมหาว ทยาล ยฯ เพ อพ ฒนา ท องถ นและส งคม

4 5. ส งเสร ม สน บสน นให ม การนาส อคอมพ วเตอร เข ามาใช ในการบร หารจ ดการข อม ลด าน ศ ลปว ฒนธรรมประเพณ และข อม ลท องถ น เพ อส งเสร มการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมประเพณ ให ส บต อไป 6. การจ ดองค กรแห งการเร ยนร และการพ ฒนาการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป าประสงค เช งย ทธศาสตร 1. เป นศ นย รวมทร พยากรสารสนเทศเพ อการศ กษาค นคว าของน กศ กษา อาจารย บ คลากรใน มหาว ทยาล ยและประชาชนในท องถ น 2. เป นศ นย กลางการศ กษาค นคว าว จ ยและแหล งการเร ยนร ด านสารสนเทศ ระบบคอมพ วเตอร และ เทคโนโลย สารสนเทศของน กศ กษา รวมถ งการให บร การด วยระบบเทคโนโล ย สารสนเทศท ท นสม ยได ครอบคล ม ครบถ วน และม ค ณภาพ 3. พ ฒนาความร ความสามารถด านว ชาการและคอมพ วเตอร ให ม มาตรฐานท ส งข น 4. เพ มศ กยภาพในการถ ายทอดว ชาการความร และพ ฒนาด วยเทคโนโลย ท เหมาะสม ท นสม ย 5. จ ดหา จ ดเก บ รวบรวมฐานข อม ลเก ยวก บศ ลปว ฒนธรรม ป ระเพณ และข อม ลท องถ นของ จ งหว ดนครสวรรค อ ท ยธาน และช ยนาท 6. บ คลากรม ความร และความชานาญมากย งข น และเป นองค กรแห งการเร ยนร ข นตอนการจ ดการความเส ยง 1. การสร างความร ความเข าใจแก บ คลากร ให เก ดการร บร ตระหน ก และเข าใจถ งความเส ยงด านต าง ๆ ท เก ดข นก บองค การ 2. การระบ ความเส ยงท จาเป นต องบร หารจ ดการ 3. การจ ดทาแผนจ ดการความเส ยงให เป นระบบ 4. การหาว ธ จ ดการท เหมาะสมในการลดความเส ยงให อย ในระด บท องค การยอมร บได 5. การประเม นผลการจ ดการความเส ยง

5 การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง 1. หล กการและเหต ผล ในป จจ บ นท กส วนราชการต างให ความสาค ญก บหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด ซ งการ บร หารก จการบ านเม องท ด (Good Governance) ม งเน นการให ประชาชนเป นศ นย กลางในการได ร บการ บร การจากร ฐเป นหล กสาค ญ การบร หารความเส ยง เป นเคร องม อหน งท จะช วยบร หารราชการให บรรล ว ตถ ประสงค และความสาเร จในการดาเน นงานขององค การ การบร หารความเส ยงเป นกระบวนการท สาค ญใน การเน นความสาค ญ หร อช ให เห นความเส ยงท จะส งผลกระทบต อก จกรรมท องค การต องดาเน นการให บรรล ตามเป าประสงค ตามประเด นย ทธศาสตร ท องค การได วางไว ซ งสาน กงาน ก.พ.ร. ได ระบ บทบาทของการ บร หารความเส ยงไว ด งน การบร หารความเส ยงน นเป นเคร องม อสาค ญในการประเม นประเด นย ทธศาสตร และรวมถ งว ตถ ประสงค ค ณภาพการให บร การ การนาระบบการบร หารม งผลส มฤทธ มาประย กต ใช อย าง จร งจ งและแผนการดาเน นงานให สอดคล องและเช อมโยงก บนโยบาย และเป าหมายเช งย ทธศาสตร ของร ฐบาล ม การกาหนดต วช ว ดผลส มฤทธ ท ช ดเจน ให ว ดผลในท กระด บ ต งแต ระด บองค การไปจนถ งระด บบ คคล สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ ดทาแผนการบร หาร จ ดการความเส ยงข น โดย ได ร บความร วมม อจากบ คลากรท กระด บต งแต ฝ ายบร หาร ฯ จนถ งระด บผ ปฏ บ ต และได แต งต งคณะกรรมการ บร หารความเส ยงประจาสาน กฯ ข นเพ อให ม ส วนร วมในการว เคราะห ตรวจสอบ ประเม นความเส ยง และ ผลกระทบท อาจจะเก ดข นก บองค การ รวมท งวางแผนป องก นและควบค ม เพ อลดสภาพป ญหาหร อหล กเล ยง ความเส ยงท อาจสร างความเส ยหายหร อความส ญเส ยให ก บองค การอย างม ประส ทธ ภาพและม ประส ทธ ผล ตาม เกณฑ ช ว ดการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ท ให ส วนราชการต องม การว เคราะห และจ ดทาแผน บร หารความเส ยงตามมาตรฐาน เพ อเตร ยมการรองร บการเปล ยนแปลงท อาจจะเก ดข นจากการดาเน น แผนงาน/โครงการท สาค ญ ซ งต องครอบคล มความเส ยง ในหลาย ๆ ด าน ต งแต ความเส ยงมากไปถ งความเส ยง น อย เพ อเป นการป องก นข อผ ดพลาดหร อลดโอกาสท จะทาให องค การเก ดความเส ยหายหร อล มเหลว โดยให ระด บความเส ยงและผลกระทบท เก ดข นในอนาคตอย ในระด บท สามารถยอมร บได 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให ผลการดาเน นงานขององค การเป นไปตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท วางไว 2.2 เพ อให เก ดการร บร ตระหน ก และเข าใจถ งความเส ยงด านต าง ๆ ท เก ดข นก บองค การ 2.3 เพ อหาว ธ จ ดการท เหมาะสมในการลดความเส ยงให อย ในระด บท องค การยอมร บได 3. การว เคราะห และระบ ความเส ยง สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศได ดาเน นการแต งต งคณะกรรมการบร การความเส ยง ข นมาร วมก นพ จารณาป จจ ยท ก อให เก ดความเส ยงอย างน อย 3 ด าน ตามบร บทของ สาน กฯ และได ดาเน นการ ว เคราะห ระบ ความเส ยง และป จจ ยท ก อให เก ดความเส ยง ไว ในรายงานการประช ม คณะกรรม การบร หาร ความเส ยงสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป 2554 คร งท 1/2554 เม อว นศ กร ท 24 ธ นวาคม พ.ศ.2554 ณ ห องประช มราชพฤกษ ช น 1 อาคารเฉล มพระเก ยรต ฯ (80 พรรษา 5 ธ นวาคม 2550) จากความเส ยงในด านต าง ๆ ด งน

6 - ความเส ยงด านทร พยากร (การเง น งบประมาณ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อาคารสถานท ) - ความเส ยงด านย ทธศาสตร หร อกลย ทธ ของสถาบ น - ความเส ยงด านนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ - ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน เช น ความเส ยงของกระบวนการบร หารหล กส ตรการบร หาร งานว จ ย ระบบงาน ระบบประก นค ณภาพ - ความเส ยงด านบ คลากรและความเส ยงด านธรรมาภ บาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ ของ อาจารย และบ คลากร - ความเส ยงจากเหต การณ ภายนอก - อ น ๆ ตามบร บทของสถาบ น คณะกรรมการบร หารความเส ยง ได เสนอเก ยวก บการจ ดทาแผนบร หารการจ ดการความเส ยง โดยค ดเล อกและนาเสนอความเส ย งเพ อนามาจ ดการบร หารความเส ยงร วมก น 3 ด าน ตามลาด บความเส ยง ระด บส งไปหาความเส ยงระด บน อย ด งน 1. การจ ดการความเส ยงการให บร การเคร อข ายคอมพ วเตอร และการสอบประก นค ณภาพ การศ กษาด านคอมพ วเตอร 2. การจ ดการความเส ยงด านการเง นและงบประมาณ 3. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล

7 การจ ดลาด บความเส ยงเพ อการบร หารความเส ยง สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ประเภทความเส ยง 1. ความเส ยงด านอ นๆ ตามบร บทของ สาน กว ทยบร การฯ 2. ความเส ยงด าน ทร พยากร 3. ความเส ยงด าน บ คลากรและ ความเส ยงด าน ธรรมาภ บาล ประเด นความเส ยง ประเด นหล ก และประเด นย อย การจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ 1)การให บร การ คอมพ วเตอร และเคร อข าย สารสนเทศ 2)การสอบประก นค ณภาพ การศ กษาด านความร ความสามารถด าน คอมพ วเตอร การเง นและงบประมาณ 1)ได ร บงบประมาณตาม โครงการท ขออน ม ต ไม เพ ยงพอก บ ความต องการ 2)การจ ดสรรงวดเง น ไม เพ ยงพอต อการบร หาร จ ดการ 3)ความผ ดพลาดใน การเบ กจ ายงบประมาณ บ คลากรและธรรมาภ บาล 1) ความซ อส ตย 2) ความย ต ธรรม 3) ความม ประส ทธ ภาพ 4) ความร บผ ดชอบ 5) การม งเน นผลงาน โอกาส ผลกระทบ ระด บ ความ เส ยง ผ ร บผ ดชอบ 3 3 H ผ อานวยการ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ และการ ส อสาร 3 3 M ผ อานวยการ สาน กงาน ผ อานวยการ 3 3 L ผ อานวยการ สาน กงาน ผ อานวยการ ศ นย ว ทย บร การ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

8 การต ดตามและประเม นผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ดาเน นก จกรรมตามท ได จ ดทาใว ในแผนบร หาร ความเส ยง และได ม การต ดตามผลการดาเน นงานโดยคณะกรรมการบร หารความเส ยงของสาน กฯ และรายงาน ผลการดาเน นงานต อคณะกรรมการฯ ได ร บทราบด งน 1. ความเส ยงด านการจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ ระด บความเส ยง ส ง ประเด นความเส ยง เป นความเส ยงด านอ นๆ ตามบร บทของสาน กว ทยบร การฯ จาแนกป จจ ยท ก อให เก ดความ เส ยง ตามประเด นความเส ยงออกเป น 2 ด านได แก การให บร การคอมพ วเตอร และเคร อข ายสารสนเทศ และ การสอบประก นค ณภาพการศ กษาด านความร ความสามารถด านคอมพ วเตอร การต ดตามผลการดาเน นงาน ตามแผนบร หารความเส ยง ม ด งน 1.1 การให บร การคอมพ วเตอร และเคร อข ายสารสนเทศ การประเม นสาเหต ของความเส ยง ลาด บ ความเส ยง สาเหต ผลกระทบ 1 ความเส ยงด าน Hardware 1.1 อ ปกรณ คอมพ วเตอร เส ยหาย - หมดอาย การใช งาน - ม การใช งานหน ก - สภาวะแวดล อม(ไฟฟ า, อากาศ, ภ ยพ บ ต อ ทกภ ย) 1.2 ระบบเคร อข ายม ป ญหา - อ ปกรณ เคร อข ายเส ยหาย - ผ ให บร การเคร อข ายข ดข อง ไม สามารถทางาน ต อไปได ไม สามารถใช บร การ ผ านเคร อข ายได 2 ความเส ยงด าน Software 2.1Software ไม สามารถทางานได - ระบบปฏ บ ต การเส ยหาย - Software ม การทางาน ผ ดพลาด - Virus /Hacker /Spyware ไม สามารถให บร การได 3 ความเส ยงด านบ คลากร 3.1 ขาดท กษะในการทางาน -ไม เข าใจระบบงานน นๆ อย างถ ถ วน -ปร บเปล ยนตาแหน ง งานท ได ไม ม ประส ทธ ภาพ เท าท ควร 3.2 ไม ใช หน าท หล กท ร บผ ดชอบ -ทางานท ไม ใช หน าท ของตน งานอาจผ ดพลาด

9 ลาด บ ความเส ยง สาเหต ผลกระทบ 4 ความเส ยงด านข อม ล 4.1 ข อม ลถ กทาลาย / ส ญหาย -Hardware เส ย - การปฏ บ ต งานผ ดพลาด - ผ ไม หว งด ไม ม ข อม ลเพ อนาไป ใช งาน 4.2 ข อม ลผ ดพลาด -เน องจากการปฏ บ ต งาน ผ ดพลาด -โปรแกรมทางานผ ดพลาด 4.3 ข อม ลไม ครบ -ผ ม หน าท ไม ทาตามข นตอน อย างครบถ วน 4.4 ความปลอดภ ยของข อม ล -ขาดอ ปกรณ ป องก นข อม ล ท ด -ขาดการตรวจสอบ -ขาดบ คลากรท ม ความร อย างแท จร ง ไม สามารถนาข อม ลไปใช เพ อการต ดส นใจได ข อม ลไม เพ ยงพอต อ การต ดส นใจบางอย าง - อาจทาให ข อม ลเส ยหาย - ข อม ลร วไหล 5 ความเส ยงด านหน าท การปฏ บ ต 5.1ปฏ บ ต หน าท ไม ถ กต อง ไม เข าใจในข นตอนปฏ บ ต ไม สามารถทางานได หร อ งานม ความผ ดพลาด 5.2 ละเลยการปฏ บ ต ไม เอาใจใส ในงาน งานไม ม ประส ทธ ภาพ ข นตอนในการบร หารความเส ยง 1) กาหนดการควบค มการใช งานเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อควบค มการใช เคร อข ายคอมพ วเตอร ท ไม เก ยวก บการศ กษา การสอน และการปฏ บ ต งาน 2) กาหนดการร กษาความปลอดภ ยให ก บหน วยงานคอมพ วเตอร ให ผ ใช บร การเคร อข ายคอมพ วเตอร ใช บ ญช คอมพ วเตอร ส วนบ คคล (User Account) การจ ดการความเส ยง - ม การจ ดทาค ม อดาเน นงาน เพ อกาหนดภารก จของบ คลากร และขอบเขตของงานไว อย าง ช ดเจน เพ อให บ คลากรสามารถปฏ บ ต ตามข นตอนได อย างถ กต อง เป นระบบ - ม การป ดพอร ท (Port) เคร อข ายอ นเทอร เน ตในเวลากลางว น เพ อให แบนว ต ของเคร อข าย อ นเทอร เน ตใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ - การกาหนดให ผ ใช เคร อข ายคอมพ วเตอร ต องทาการขอ บ ญช คอมพ วเตอร (User Account) รายบ คคลในการเข าใช - ผ ใช บร การท ไม ม บ ญช คอมพ วเตอร จะไม สามารถเข าใช งานเคร อข ายคอมพ วเตอร ได

10 คอมพ วเตอร ความเส ยงท ย งคงอย น กศ กษา อาจารย และบ คลากรบางคนไม เข าใจ และไม ให ความสาค ญเร องการใช งานเคร อข าย 1.2 การสอบประก นค ณภาพการศ กษาด านความร ความสามารถด านคอมพ วเตอร การประเม นสาเหต ของความเส ยง 1) น กศ กษาไม ทราบและ/ไม ให ความสาค ญการสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน คอมพ วเตอร 2) น กศ กษาสอบไม ผ านตามเกณฑ มาตรฐาน 3) น กศ กษาไม ยอมปฏ บ ต ตามระเบ ยบฯ ในการสอบประก นค ณภาพด านคอมพ วเตอร ข นตอนในการบร หารความเส ยง 1) การกาหนดนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาด านความร ความสามารถด าน คอมพ วเตอร ของน กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 2) การกาหนดว ธ การในการสม ครสอบประก นค ณภาพฯ การจ ดการความเส ยง 1) ประชาส มพ นธ และแจ งให น กศ กษาทราบเก ยวก บการสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน คอมพ วเตอร บนเว บไซต ของมหาว ทยาล บ และในค ม อน กศ กษา 2) ม การจ ดอบรมให น กศ กษาท ไม ผ านการสอบประก นค ณภาพการศ กษาด านคอมพ วเตอร ถ ง 3 คร ง สามารถเข าร บการอบรมเพ อเตร ยมความพร อมในการสอบได 3) ม การประชาส มพ นธ เผยแพร และเป ดสอบเป นระยะ เพ อเป ดโอกาสให น กศ กษาสม คร สอบได ตามความเหมาะสม ความเส ยงท ย งคงอย น กศ กษาบางคนย งเพ กเฉย และไม ให ความสาค ญเก ยวก บการสอบประก นค ณภาพการศ กษา ด านคอมพ วเตอร และน กศ กษาท ย งสอบไม ผ าน ไม ยอมเข าร บการอบรมเพ อเตร ยมความพร อมในการสอบ 2. ความเส ยงด านทร พยากร (การเง นและงบประมาณ) ระด บความเส ยง ปานกลาง ประเด นความเส ยง เป นความเส ยงด านทร พยากร ม ป จจ ยท ก อให เก ดความเส ยงได แก การได ร บงบประมาณตาม โครงการท ขออน ม ต ไม เพ ยงพอก บความต องการ การจ ดสรรงวดเง นไม เพ ยงพอต อการบร หารจ ดการ และความ ผ ดพลาดในการเบ กจ ายงบประมาณ การประเม นสาเหต ของความเส ยง 1) การจ ดสรรงวดเง นตามแผนงานไม สอดคล องก บความเป นจร งในการเบ กจ ายงบประมาณ และไม ตรงตามความต องการ 2) การปฏ บ ต งานในระบบการเง นอ เล กทรอน กส ไม เป นไปตามข นตอนตามระเบ ยบของ การเง นและพ สด

11 ข นตอนในการบร หารความเส ยง 1) ควรม การควบค มการเบ กจ ายให เป นไปตามงวดเง นท ได จ ดสรรและตามแผนงบประมาณท ได กาหนดไว 2) ควรม การทบทวนการใช ระบบการเง นอ เล กทรอน กส ให เป นไปตามข นตอนของระเบ ยบ การเง นและพ สด การจ ดการความเส ยง 1) มอบหมายให ม ผ ร บผ ดชอบในการสอบทานระบบและจ ดทารายงานงบประมาณให เป น ป จจ บ น 2) จ ดทาแนวปฏ บ ต หร อค ม อการปฏ บ ต งานเพ อควบค มการบร หารงบประมาณ ความเส ยงท ย งคงอย 1) เก ดความผ ดพลาดในการทางานของระบบการเง นอ เล กทรอน กส 2) บ คลากรไม ปฏ บ ต ตามข นตอนท กาหนดไว 3) ขาดการควบค มด แล 4) ป ญหา/อ ปสรรคในการประสานต ดต อก บบ คลากรท เก ยวข องภายในหน วยงาน 3. ความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล ระด บความเส ยง น อย ประเด นความเส ยง เป นความเส ยงด านบ คลากร และด านธรรมาภ บาล ซ งม ป จจ ยท ก อให เก ดความเส ยงได แก ความซ อส ตย ความย ต ธรรม ความม ประส ทธ ภาพ ความร บผ ดชอบ และการม งเน นผลงานของบ คลากร การประเม นสาเหต ของความเส ยง 1) บ คลากรขาดค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน ขาดความร บผ ดชอบต อหน าท และ ขาดว น ยในการปฏ บ ต งาน ทาให งานไม ม ประส ทธ ภาพ 2) ผ ร บบร การไม ได ร บความเป นธรรม ม การเล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ ข นตอนในการบร หารความเส ยง 1) ส งเสร มให บ คลากรม ความซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 2) ส งเสร มให บ คลากรม ความย ต ธรรม ไม เล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ ให ความเสมอภาคเท า เท ยมก น 3) การส งเสร มให บ คลากรม ประส ทธ ภาพในการทางาน ม ท กษะความร ในการปฏ บ ต งาน 4) การส งเสร มให บ คลากรม ความร บผ ดชอบต อหน าท ม ว น ยในการปฏ บ ต งาน 5) การส งเสร มให บ คลากรม การกาหนดเป าหมายในการทางานท สอดคล องก บเป าหมายของ หน วยงาน ม การปฏ บ ต งานแบบม งเน นผลงาน การจ ดการความเส ยง 1) จ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน /ค ม อดาเน นงานของสาน กฯ 2) สร างค าน ยม และให ย ดม นความย ต ธรรมในการให บร การแก ผ มาขอร บบร การโดยเท า เท ยมก น ไม เล อกปฏ บ ต 3) ส งเสร มสน บสน นบ คลากรให พ ฒนาท กษะความร ท จาเป นในการปฏ บ ต งาน

12 4) ส งเสร มให บ คลากรม ความร บผ ดชอบต อหน าท ม ว น ยในการปฏ บ ต งาน 5) ช แจงให บ คลากรได ทราบถ งเป าหมายของสาน กฯ และส งเสร มให บ คลากรม การปฏ บ ต งาน แบบม งเน นผลงาน ความเส ยงท ย งคงอย บ คลากรขาดความร บผ ดชอบต อหน าท ขาดว น ยในการปฏ บ ต งาน

13 ภาคผนวก คาส งแต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยง

14 ค าส งส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ท ๖๑/๒๕๕๔ เร อง แต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การบร หารความเส ยง ด าเน นงานไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ส าน กว ทย บร การและเทคโนโลย สารสนเทศจ งแต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยงด งต อไปน ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ๑.๑ นายประย ทธ ส ระเสนา ประธานคณะกรรมการ ๑.๒ นายพงษ ศ กด ศ ร โสม กรรมการ ๑.๓ นางกาญจนา ยลส ร ธ ม กรรมการ ๑.๔ ผศ.จรรยา เหล ยวตระก ล กรรมการ ๑.๕ นายสมพร พ ลพงษ กรรมการ ๑.๖ นายวรว ทย พ ฒนาอ ทธ ก ล กรรมการ ๑.๗ นายธนพ ฒน ว ฒนช ยธรรม กรรมการ ๑.๘ นางสาวจร ยา ท พย หท ย กรรมการ ๑.๙ นางภ คจ รา ศ ร โสม กรรมการและเลขาน การ หน าท ๑. ด าเน นนโยบายและแนวปฏ บ ต ในการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒. ช แจงท าความเข าใจ สร างความตระหน กถ งความจ าเป นของการจ ดท าแผนบร หารความ เส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓. ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต ของการจ ดท าแผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔. จ ดหางบประมาณให เพ ยงพอก บการด าเน นงาน ๒. คณะกรรมการด าเน นงาน ๒.๑ นางกาญจนา ยลส ร ธ ม ประธานกรรมการ ๒.๒ นายพงษ ศ กด ศ ร โสม กรรมการ ๒.๓ ผศ.จรรยา เหล ยวตระก ล กรรมการ ๒.๔ นายวรว ทย พ ฒนาอ ทธ ก ล กรรมการ ๒.๕ นายธนพ ฒน ว ฒนช ยธรรม กรรมการ ๒.๖ นางภ คจ รา ศ ร โสม กรรมการ ๒.๗ นางสาวณ ชชาร ย ธ ญร ฐว ฒ นนท กรรมการ ๒.๘ นางสาวว ภาร ตน อ อนละออ กรรมการ ๒.๙ นางสาวร งนภา สาจ ตร กรรมการ ๒.๑๐ นางอรวรรณ แท งทอง กรรมการ

15 - ๒-๒.๑๑ นางสาวก ลดา สวนสลา กรรมการ ๒.๑๒ นางสาววรยา แสงสร อย กรรมการ ๒.๑๓ นายภ ทร ปานพรหม กรรมการ ๒.๑๔ นายส มนฒ จ รพ ฒนพร กรรมการ ๒.๑๕ นางสาวณฐธนพร พ ฒนะส ธาดล กรรมการ ๒.๑๖ นางสาวปรางท พย พ งไชย กรรมการ ๒.๑๗ นางสาวเก จกาญจน ค มพวง กรรมการ ๒.๑๘ นายส ภร ตน กร ดฉ า กรรมการ ๒.๑๙ นายส ว ศาล ท บแสง กรรมการ ๒.๒๐ นางสาวส ณ สา อ อนฉ า กรรมการ ๒.๒๑ นางสาวจร ยา ท พย หท ย กรรมการและเลขาน การ หน าท ๑. ศ กษาและท าความเข าใจเก ยวก บการจ ดท าแผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒. ด าเน นงานตามแผนงานท ได ร บมอบหมาย ๓. ประสานคณะกรรมการให ความร วมม อเม อจ าเป น ๔. เก บรวบรวมเอกสาร ข อม ล และจ ดท าแผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ขอให คณะกรรมการท ได ร บการแต งต ง ต งใจปฏ บ ต หน าท ตามท ได ร บมอบหมายเพ อให เก ด ประโยชน ส งส ดต อส าน กฯ และของมหาว ทยาล ยโดยภาพรวม ท งน ต งแต บ ดน เป นต นไป ส ง ณ ว นท ๒๐ ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (นายประย ทธ ส ระเสนา) ผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล

๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล การจ ดการความเส ยง สารบ ญ เน อหา หน า การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล 1 การจ ดการความเส ยงการให บร การเคร อข ายและการสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน 11 การจ ดการความเส ยงด านการเง นและ 23 ๑. การจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ หล กการและเหต ผล สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ให ความสาค ญต อการพ ฒนาบ คคลค อนข างส ง ซ งในแต ละป การศ กษาจะจ ดสรรงบประมาณสาหร

More information

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๑ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการประก

More information

แผนการบร การทางว ชาการแก ส งคม ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖

แผนการบร การทางว ชาการแก ส งคม ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ แผนการบร การทางว ชาการ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ๑ แผนการบร การทางว ชาการแก ส งคม ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ บร บทองค กร ประว ต ความเป นมา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ร บการจ ดต งข น เม อว

More information

แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑ แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ เป นไปด

More information

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สารบ ญ เร อง หน า รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ป การศ กษา ๒๕๕๒ บทน า ๑ ข นตอนการด

More information

แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น

แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น คานา แผนบร หารความเส ยงฉบ บน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อให เจ าหน าท ของสาน กงานป องก นและ ปราบปรามการฟอกเง น (สาน กงาน

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า แผนบร หารความเส ยงของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก

More information

รายงานโครงการศ กษาด งานและการจ ดการความร ในองค กร ช อโครงการ พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร

รายงานโครงการศ กษาด งานและการจ ดการความร ในองค กร ช อโครงการ พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร รายงานโครงการศ กษาด งานและการจ ดการความร ในองค กร ช อโครงการ พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร ว ตถ ประสงค 1. เพ อศ กษาด งานทางด านคอมพ วเตอร และระบบเคร อข ายจากสถาบ นการศ

More information

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม รายงานควบค มภายใน กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๑ กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม http://www.plan.cmru.ac.th/ ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค

More information

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา หล กการและเหต ผล โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาต องปฏ บ ต ตามพระรากฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ค าน า ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา รายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นเพ อรายงานผลการด าเน นงานของส

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หาร ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สาน กงาน กศน. สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร บทท 1 บทนา ความเป นมา 1 ว ส ยท ศน 2 พ นธก จ 2 ประเด นนโยบาย 2 ว ตถ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บหน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช

More information

แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา

แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน ป การศ กษา 2556 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน คานา แผนดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน

More information

รายงานการว เคราะห ความเส ยง ป การศ กษา ๒๕๕๕ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย

รายงานการว เคราะห ความเส ยง ป การศ กษา ๒๕๕๕ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย รายงานการว เคราะห ความ ป การศ กษา ๒๕๕๕ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย สารบ ญ หน า ส วนท 1 บทน า หล กการและเหต ผล... 2 ว ตถ ประสงค ของการบร หารความ...

More information

ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ค าน า มหาว ทยาล ยมหาสารคามได ด าเน นนโยบายด านการบร

More information

แผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผนบร หารความเส ยง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ม ถ นายน ๒๕๕๗ ค าน า ในการด าเน นการจ ดท าแผนบร หารความเส

More information

แผนบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา (http://www.gen-ed.ssru.ac.th) [1] คานา ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คำนำ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ระบบการควบค มภายใน เป นเคร องม อด านการจ ดการประเภทหน งท ถ กน ามาช วยในการ บร หารงาน และเป นกลไกพ นฐานส าค

More information