าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา

Size: px
Start display at page:

Download "าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา"

Transcription

1 ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

2 ๒ ค าน า งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ได จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป ข น เพ อให หน วยงานต าง ๆ ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานด านการจ ดท า แผนการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป ได ใช เป นแนวทางในการวางแผน ก าหนดขอบเขตการด าเน นงาน ทราบข นตอนการปฏ บ ต งานเพ อให บรรล เป าหมายตามท ก าหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อให เก ดผลส าเร จของงาน สามารถปฏ บ ต งานได อย างถ กต อง และสอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร และแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยบ รพา โดยแผนการด าเน นงานน จะเป นแนวทางในการปฏ บ ต งาน ต ดตาม และประเม นผลการด าเน นงานของคณะโดยรายละเอ ยดของแผนการด าเน นงาน จะประกอบด วย โครงการ/ก จกรรม ว ตถ ประสงค ต วช ว ด ค าเป าหมาย งบประมาณ และระยะเวลาการด าเน นงาน หากข อความของค ม อการปฏ บ ต งานฉบ บน ม ความผ ดพลาดประการใด หร อหากม ข อเสนอแนะท จะเป นประโยชน ต อการปร บปร งค ม อการปฎ บ ต งาน งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ขอน อมร บไว ด วยความย นด และพร อมท จะปร บปร งแก ไข เพ อความถ กต องสมบ รณ ต อไป นางกรทอง จ นตนา เจ าหน าท บร หารงานท วไป งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พฤษภาคม ๒๕๕๘

3 ๓ สารบ ญ หน า องค ประกอบของแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ๔ ข นตอนการจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ๖ แผนภ ม สายงาน (Flowchart) ๗ รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน ๘ ระยะเวลาการปฏ บ ต งาน ๙ ข นตอนการรายงานผลการด าเน นงาน (Action Plan) ๑๐ แผนภ ม สายงาน (Flowchart) ๑๑ รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน ๑๒ ระยะเวลาการปฏ บ ต งาน ๑๓ ภาคผนวก ๑๔ ต วอย าง : การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ๑๕ ต วอย าง : การรายงานผลการด าเน นงาน (Action Plan) ๑๖ ต วอย าง : การสร ปรายงานผล ๑๗

4 ๔ องค ประกอบของแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ๑. โครงการ/ก จกรรม ค อ การวางแผนล วงหน าท จ ดท าข นอย างม ระบบ ประกอบด วยก จกรรมย อยหลายก จกรรมท ต องใช ทร พยากรในการ ด าเน นงานและคาดหว งท จะได ผลตอบแทนอย างค มค า แต ละโครงการม เป าหมายเพ อการผล ตหร อการให บร การเพ อเพ มพ นสมรรถภาพของแผนงาน ด งน นโครงการจ งเป นส วนส าค ญส วนหน งของการวางแผนท จะท าให องค กรบรรล ว ตถ ประสงค เช น งานส งเสร มการว จ ย จ ดโครงการอบรมด านการว จ ย เพ อสร าง กลไกสน บสน นบ คลากรให ผล ตผลงานว จ ยและเผยแพร ผลงานว จ ยได อย างม ค ณภาพ ๒. ว ตถ ประสงค ค อ เคร องช แนวทางในการด าเน นงานของ โครงการ โดยว ตถ ประสงค จะเป นข อความท แสดงถ งความต องการท จะกระท า ส งต าง ๆ ภายในโครงการให ปรากฏผลเป นร ปธรรม ซ งข อความท ใช เข ยนเป น ว ตถ ประสงค จะต องช ดเจนไม คล มเคร อ สามารถว ดและประเม นผลได โครงการ แต ละโครงการสามารถม ว ตถ ประสงค ได มากกว า ๑ ข อ เช น ภาคว ชาภาษา ตะว นตก จ ดโครงการถ ายทอดความร ด านภาษาต างประเทศเพ อสร างความ เข มแข งของช มชน ม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพในการถ ายทอดความร ด าน ภาษาต างประเทศ ๓. ต วช ว ด ค อ ข อม ลท แสดงหร อบอกให ร ว าผลการด าเน นงานส าเร จ ตามเป าหมายท ก าหนดไว ต วช ว ดม ๒ ประเภท ด งน ๓.๑ ต วช ว ดเช งปร มาณ ค อ ต วช ว ดท ก าหนดข นเพ อว ดส งท น บได เป น ต วเลข โดยม หน วยว ด เช น จ านวนผ เข าร วมโครงการ ๓.๒ ต วช ว ดเช งค ณภาพ ค อ ต วช ว ดท ก าหนดข นเพ อว ดส งท ไม สามารถ ว ดได ในเช งปร มาณ ซ งเป นค าอธ บายหร อเกณฑ ในการประเม น เช น หล กส ตร การพ ฒนาช มชนและการจ ดการบร การส งคมม ค ณภาพตามเกณฑ ท สกอ. ก าหนด

5 ๔. ค าเป าหมาย ค อ เป าหมายในเช งปร มาณหร อค ณภาพ หร อท งสอง ส วน ท ท าให แยกแยะได ว า การปฏ บ ต งานประสบความส าเร จตามต วช ว ดท ก าหนดไว หร อไม มากน อยเพ ยงใด ภายในระยะเวลาท ระบ ไว อย างช ดเจน เช น จ านวนผ เข าร วมโครงการต องไม น อยกว าร อยละ ๘๐ ค าเฉล ยผลประเม น โครงการต องไม น อยกว า ๓.๕๑ จากคะแนนเต ม ๕.๐๐ ๕. งบประมาณ ค อ การวางแผนการท คาดว าจะต องจ าย โดยการค ด ล วงหน าและแสดงข อม ลออกมาเป นต วเลข และอาจแสดงออกมาในร ปของต ว เง น ถ อเป นเคร องม อส าค ญในการควบค มต นท นโครงการตลอดจนแผนงานต งแต ในระด บโครงการจนถ งการบร หารจ ดการหน วยงาน งบประมาณจ งเป นเคร องม อ ท ช วยในการวางแผน ก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมายในการด าเน นงาน นอกจากน ย งสามารถน างบประมาณไปใช ในการควบค มแผนงานจะช วยให ฝ าย บร หารสามารถต ดตามผลการปฏ บ ต งานของแต ละหน วยงานได อย างด เช น ภาคว ชาศาสนาและปร ชญา จ ดโครงการบร การว ชาการต งงบประมาณท ต องการใช เป นจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดป งบประมาณ ๖. ระยะเวลาด าเน นการ ค อ การระบ ระยะเวลาต งแต เร มต นโครงการ จนกระท งถ งเวลาส นส ดโครงการว าใช เวลาท งหมดเท าใด โดยแสดงให เห นจ ด เร มต นและส นส ด ของโครงการโดยระบ ว น เด อน ป ท เร มท าและส นส ด ถ าหาก เป นโครงการระยะยาวและม หลายระยะต องแสดงช วงเวลาในแต ละระยะของ โครงการน นด วย เช น ภาคว ชาจ ตว ทยา จ ดโครงการไหว คร ระยะเวลาการจ ดท า โครงการว นท ๑-๓๑ ส งหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ภาคว ชาส งคมว ทยา จ ดโครงการ สร างเคร อข าย ว ถ ชลฯคนร กษ ส ขภาพ ระยะเวลาการจ ดท าโครงการ ว นท ๑ ต ลาคม พ.ศ.๒๕๕๗-๓๐ ก นยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป นต น ๕

6 ข นตอนการจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ๖ แผนภ ม สายงาน (Flowchart) รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน ระยะเวลาการปฏ บ ต งาน

7 ๗ ผ ร บ ผ ดชอบ งาน แผนงาน หน วยงาน ต างๆ งาน แผนงาน แผนภ ม สายงาน (Flowchart) โดย งานแผนงาน ว นท ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนภ ม การท างาน ว ธ ด าเน นการ เอกสารท เก ยวข อง เร มต น แจ งหน วยงานต างๆ จ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ก าหนดโครงการ/ก จกรรม ว ตถ ประสงค ต วช ว ด ค าเป าหมาย งบประมาณ และระยะเวลาด าเน นการ รวบรวม แผนการด าเน นงาน - งานแผนงานส งบ นท กข อความ แจ งหน วยงานต างๆ พร อมท งแนบ แบบฟอร มการจ ดท าแผนการ ด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป - หน วยงานต างๆ จ ดท าโครงการ/ ก จกรรมให สอดคล องก บ แผนย ทธศาสตร ของคณะ/ มหาว ทยาล ยโดยระบ ว ตถ ประสงค ต วช ว ด ค าเป าหมาย งบประมาณ และระยะเวลาการด าเน นงาน อย างถ กต องและครบถ วน - งานแผนงานด าเน นการรวบรวม แผนการด าเน นงานท ได จาก หน วยงานต างๆ - บ นท ก ข อความ - แบบฟอร ม ระยะเวลา ด าเน นการ ๑ ว น - แบบฟอร ม ๓๐ ว น ๑๕ ว น รองคณบด ฝ าย วางแผน และพ ฒนา รองคณบด ฝ ายวางแผนและพ ฒนา ตรวจสอบ ไม เห นชอบ - รองคณบด ฝ ายวางแผน และพ ฒนา ตรวจสอบความ สอดคล องของโครงการ/ก จกรรม ก บแผนย ทธศาสตร ของคณะ/ มหาว ทยาล ย ๒ ว น คณบด เห นชอบ คณบด พ จารณา ไม เห นชอบ - คณบด พ จารณาให ความ เห นชอบ ๑ ว น งาน แผนงาน เห นชอบ จ ดท าร ปเล ม แผนการด าเน นงาน (Action Plan) - งานแผนงานจ ดท าร ปเล ม แผนการด าเน นงาน (Action Plan) - จ ดส งให หน วยงานต างๆ ๒ ว น ส นส ด

8 ๘ รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ข นตอนท ๑ : งานแผนงานท าบ นท กข อความแจ งหน วยงานต างๆ เร องการ จ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป โดยให หน วยงานต างๆ ก าหนดโครงการ/ก จกรรม ซ งสามารถ ดาวน โหลดแบบฟอร มแผนการด าเน นงานได ท ข นตอนท ๒ : หน วยงานต างๆ จ ดท าโครงการ/ก จกรรมให สอดคล องก บแผน ย ทธศาสตร ของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร และ แผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยบ รพา โดยระบ ว ตถ ประสงค ต วช ว ด ค าเป าหมาย งบประมาณและระยะเวลาการด าเน นงาน อย างถ กต องและครบถ วน ข นตอนท ๓ : งานแผนงานด าเน นการรวบรวม แผนการด าเน นงานและสร ป จ านวนโครงการ/ก จกรรมท ได จากหน วยงานต างๆ ข นตอนท ๔ : รองคณบด ฝ ายวางแผนและพ ฒนาตรวจสอบความถ กต อง โครงการ/ก จกรรมตรงตามเป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ด และสอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของคณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร และแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยบ รพา ข นตอนท ๕ : คณบด พ จารณาให ความเห นชอบ ข นตอนท ๖ : กรณ คณบด เห นชอบ งานแผนงานจ ดท าร ปเล มแผนการ ด าเน นงาน (Action Plan) และจ ดส งให หน วยงานต างๆ เพ อใช เป นหล กในการรายงานผลการด าเน นงานของแต ละไตรมาสให ตรงตามแผนท ก าหนดไว

9 ๙ ระยะเวลาการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) รายละเอ ยดการด าเน นงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค.เม.ย.พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๑. งานแผนงานแจ งหน วยงานต างๆ จ ดท า แผนการด าเน นงาน (Action Plan) ๒. หน วยงานต างๆ ก าหนด โครงการ/ก จรรม ท ต องการจ ด ๓. งานแผนงานรวบรวมแผนการด าเน นงาน ๔. รองคณบด ฝ ายวางแผนและพ ฒนา ตรวจสอบ ๕. คณบด พ จารณาให ความเห นชอบ ๖. งานแผนงานจ ดท าร ปเล มและจ ดส งให หน วยงานต าง ๆ

10 ข นตอนการรายงานผลการด าเน นงาน (Action Plan) ๑๐ แผนภ ม สายงาน (Flowchart) รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน ระยะเวลาการปฏ บ ต งาน

11 ๑๑ ผ ร บ ผ ดชอบ แผนภ ม สายงาน (Flowchart) โดย งานแผนงาน ว นท ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนภ ม การท างาน ว ธ ด าเน นการ เอกสารท เก ยวข อง ระยะเวลา ด าเน นการ งาน แผนงาน หน วยงาน ต างๆ เร มต น แจ งหน วยงานต างๆ ให รายงานผลการด าเน นงาน (Action Plan) แต ละไตรมาส ด าเน นการจ ดท ารายงานผลการ ด าเน นงาน (Action Plan) แต ละไตรมาส ไม เห นชอบ - งานแผนงานส งบ นท ก ข อความแจ งหน วยงานต างๆ พร อมท งแนบแบบฟอร ม รายงานผลการด าเน นงาน (Action Plan) - หน วยงานต างๆ ด าเน นการ จ ดท ารายงานผลการด าเน นงาน โดยกรอกข อม ลผลค าเป าหมาย และงบประมาณท ใช จร งของแต ละไตรมาส - บ นท ก ข อความ - แบบฟอร ม ๑ ว น - แบบฟอร ม ๑๐ ว น รองคณบด ฝ าย วางแผน และพ ฒนา รองคณบด ฝ ายวางแผน และพ ฒนาตรวจสอบ เห นชอบ - รองคณบด ฝ ายวางแผน และพ ฒนา ตรวจสอบความ ถ กต อง ๑ ว น งาน แผนงาน รวบรวมผลการด าเน นงาน และสร ปผลแต ละไตรมาส - งานแผนงานด าเน นการ รวบรวมผลการด าเน นงานและ สร ปผลของแต ละไตรมาส เข าท ประช มคณะกรรมการ ประจ าคณะเพ อพ จารณา ๕ ว น งาน แผนงาน จ ดท าร ปเล มรายงานผล การด าเน นงาน(Action Plan) ส นส ด - งานแผนงานจ ดท าร ปเล ม รายงานผลการด าเน นงาน (Action Plan) - จ ดส งให หน วยงานต าง ๆ ๕ ว น

12 ๑๒ รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการด าเน นงาน (Action Plan) ข นตอนท ๑ : งานแผนงานท าบ นท กข อความแจ งหน วยงานต างๆ เร องการ รายงานผลการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป โดยให หน วยงานต างๆ กรอกข อม ลลงในแบบฟอร มซ งสามารถดาวน โหลดแบบฟอร มรายงานผลได ท ข นตอนท ๒ : หน วยงานต างๆ ด าเน นการจ ดท ารายงานผลการด าเน นงาน โดยกรอกข อม ลผลค าเป าหมายและงบประมาณท ใช จร งของ แต ละไตรมาส ข นตอนท ๓ : งานแผนงานด าเน นการรวบรวม ผลการด าเน นงานและสร ป ผลแต ละไตรมาสเพ อน าเข าท ประช มคณะกรรมการประจ าคณะ เพ อพ จารณา ข นตอนท ๔ : รองคณบด ฝ ายวางแผนและพ ฒนาตรวจสอบความถ กต องของผล การด าเน นงานและการรายงานสร ปผลของแต ละไตรมาส ข นตอนท ๕ : กรณ รองคณบด ฝ ายวางแผนและพ ฒนาเห นชอบ งานแผนงาน ด าเน นการจ ดท าร ปเล ม รายงานผลการด าเน นงาน (Action Plan) และจ ดส งให หน วยงานต าง ๆ

13 ๑๓

14 ภาคผนวก ๑๔

15 ๑๕ ต วอย าง : การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ เป าประสงค ท ๙ : คณะเป นศ นย กลางข อม ลและว ชาการด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ท เป นเล ศในส งคมภาคตะว นออกและเป ฯท ยอมร บในระด บประเทศ กลย ทธ ท ๙ : สร างคล งข อม ลด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ต วช ว ดท ๑๕ : จ านวนศาสตร ท ได ร บการพ ฒนาให เป นศ นย กลางความร และม ความเป นเล ศ โครงการ / ก จกรรม ว ตถ ประสงค ต วช ว ด ค าเป าหมาย งบประมาณ ภาคว ชาภาษาตะว นออก ๑. โครงการประช มส มมนาทางว ชาการ ในศาสตร ของภาคว ชาภาษาตะว นออก ภาคว ชาเศรษฐศาสตร ๒. โครงการแลกเปล ยนเร ยนร ทางด าน เศรษฐศาสตร : อบรมคร ผ สอนว ชาส งคม ศ กษาระด บม ธยมศ กษา เพ อพ ฒนาศาสตร ทางด าน ภาษาตะว นออกให เป น ศ นย กลางความเป นเล ศโดย ให บร การองค ความร ท เข าถ ง ได ง าย แพร หลายและ ครอบคล ม เพ อให บร การทางว ชาการ แก หน วยงานภายนอก ๑. จ านวนผ เข าร วม โครงการ ๒. ค าเฉล ยผลประเม น โครงการ ๑. จ านวนผ เข าร วม โครงการ ๒. ค าเฉล ยผลประเม น โครงการ ๑. ไม น อยกว าร อยละ ๘๐ ของจ านวนผ เข าร วมท ก าหนดไว ในโครงการ ๒. ไม น อยกว า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต ม ๕.๐๐ ๑. ไม น อยกว าร อยละ ๘๐ ของจ านวนผ เข าร วมท ก าหนดไว ในโครงการ ๒. ไม น อยกว า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต ม ๕.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ๓๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด าเน นการ (๑ ต.ค. ๒๕๕๗-๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 ๑๖ ต วอย าง : การรายงานผลการด าเน นงานในไตรมาสท ๒ ของป งบประมาณ ๒๕๕๘ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เป าประสงค ท ๖ : คณะม บรรยากาศการศ กษาท เหมาะสมและเอ อต อการเร ยนร กลย ทธ ท ๖ : สร างความส ขในบรรยากาศการศ กษาท เหมาสมและเอ อต อการเร ยนร ช อหน วยงาน โครงการ/ ก จกรรม ภาคว ชาน เทศศาสตร ๑. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง เทคน คการว จ ยเช งค ณภาพ ผ านผ ม ประสบการณ ภาคสนาม ภาคว ชาสารสนเทศศ กษา ๒. โครงการพ ฒนาห องสม ด โรงเร ยนบ านบางข าว ต วช ว ด ผลค าเป าหมาย ๑. จ านวนผ เข าร วม โครงการ ๒. ค าเฉล ยผลประเม น โครงการ ๑. จ านวนผ เข าร วม โครงการ ๒. ค าเฉล ยผลประเม น โครงการ ด าเน นการ แล ว อย ใน ระหว าง ด าเน นการ บรรล ( ) ย งไม ได ด าเน นการ ไม บรรล ( ) ๑. ๓๐ คน ๓,๗๐๐ ๑๙ ก.พ. ๕๘ ๒. ไม ม ๑. ๕๐ คน ไม ใช งบประมาณ ๒๐-๒๒ ม.ค. ๕๘ นอกแผน ๒. ค าเฉล ย ๔.๒๘ งบประมาณใช จร ง (บาท) ระยะเวลาด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หมายเหต

17 ๑๗ ต วอย าง : สร ปรายงานผลไตรมาสท ๒ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ ( เด อนมกราคม - ม นาคม ๒๕๕๘ ) ไตรมาสท ๒ ม การด าเน นงาน โดยม รายละเอ ยดด งน จ านวน ร อยละ ๑. โครงการท ด าเน นการตามแผนและบรรล ๒. โครงการท ด าเน นการตามแผนแต ไม บรรล 8 20 ๓. โครงการท อย ระหว างด าเน นการ ๔. โครงการท ไม ได ด าเน นการ 2 5 ๕. โครงการนอกแผน 3 8 รวม แผนภ ม : ผลการด าเน นงานไตรมาสท ๒

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information