สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555"

Transcription

1 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555

2 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555

3 ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม บทบาทและภารก จในการจ ดและส งเสร มสน บสน นการจ ด การศ กษาเพ อพ ฒนาคนให เป นคนด ม ค ณธรรมน าความร ม ค ณภาพ ม ศ กยภาพในการพ ฒนาตนอย าง ต อเน องตลอดช ว ต ซ งสอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด นท ก าหนดให กระทรวงศ กษาธ การ ม บทบาทในการด าเน นการตามนโยบายส งคมและค ณภาพช ว ตในด านการศ กษา โดยน าแนวนโยบาย ด งกล าวไปส การปฏ บ ต ผ านโครงการส าค ญ โครงการท ตอบสนองนโยบายร ฐบาลและโครงการท ด าเน นงานตามย ทธศาสตร และภารก จของกระทรวงศ กษาธ การ ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 ซ งม หน าท ในการสน บสน นการ ตรวจราชการของผ ตรวจราชการ ในเขตตรวจราชการท 2 ได ม การต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานโครงการส าค ญตามนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ ประจ าป งบประมาณ 2555 และ จ ดท ารายงานข น ซ งรายงานด งกล าวจะเป นประโยชน ให ก บผ บร หาร และผ เก ยวข องในการก าหนด แผนงาน งาน โครงการ ก จกรรม ระด บกระทรวง ต อไป ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 ขอขอบค ณท กส วนราชการในเขต ตรวจราชการท 2 ท ให ความอน เคราะห ข อม ล จนสามารถสร ปรายงานเป นภาพรวมได ส าเร จล ล วงไป ได ด วยด จ งขอขอบค ณไว ณ โอกาสน (นายว ระ เม องช าง ) ผ อ านวยการส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3

4 บทสร ปส าหร บผ บร หาร กระทรวงศ กษาธ การ ม อ านาจหน าท เก ยวก บการส งเสร มและก าหนดหน าท ด แลการจ ดการศ กษาท ก ระด บและท กประเภท รวมถ งการก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศ กษาสน บสน นทร พยากร เพ อ การศ กษา การต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการจ ดการศ กษา ซ งสอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ ทธศ กราช 2542 ได บ ญญ ต ความม งหมายและหล กการของการจ ดการศ กษาไว ว า การจ ดการศ กษา ต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทยให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท งร างกายและจ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรม และว ฒนธรรมในการด ารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นอย างม ความส ข และองค ประกอบท ส าค ญ ของกลไกการบร หารงานภาคร ฐ ท ทราบความก าวหน าและผลส าเร จของการปฏ บ ต งานของหน วยงานภาคร ฐ ส าน กตรวจราชการและต ดตามประเม นผล ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ซ งม หน าท ในการก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของหน วยงานในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ และส าน กบร หาร ย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 ในฐานนะหน วยงานในการสน บสน นการตรวจราชการระด บกระทรวง ของผ ตรวจราชการกระทรวงศ กษาธ การในเขตตรวจราชการท 2 ประกอบด วยจ งหว ดลพบ ร ส งห บ ร อ างทอง และจ งหว ดช ยนาท ได ด าเน นการต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญตามนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ ประจ าป งบประมาณ 2555 รวมท งส น 4 โครงการ ด งน 1. โครงการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย (กศน.) 2. โครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) (สพป., สช.) 3. โครงการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา (สพป., สพม.) 4. โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน (ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน : Fix it Center และศ นย ฝ กอาช พช มชน) (อศจ.) สร ปผลการด าเน นงานต ดตามโครงการส าค ญตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ด งน 1. โครงการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย ผลการด าเน นงาน จากการต ดตามผลการด าเน นงานตามนโยบาย พบว า ขณะน ย งไม ม นโยบายและโครงการรวมไปถ ง แนวทางในการปฏ บ ต ท ช ดเจนท าให ย งไม สามารถด าเน นการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และ เท ยบระด บการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (ม.6 : 8 เด อน) ได อย างเป นร ปธรรม ท าให สถานศ กษาไม สามารถด าเน นโครงการได รวมไปถ งบ คลากรในสถานศ กษาย งไม ม ความร และความเข าใจใน โครงการ ผลส าเร จย งไม เป นไปตามท คาดหว งท ผ เร ยนสามารถจบการศ กษาได ตามช วงเวลาท ก าหนด อย ระหว าง การขออน ม ต โครงสร างหล กส ตร ภาพรวม เขตตรวจราชการท 2 พบว า 1) สถานศ กษาในส งก ดส าน กงาน กศน. จ านวน 23 แห ง ได ร บการพ ฒนาให เป นศ นย การเท ยบโอนความร และประสบการณ ท ด าเน นการประเม นเท ยบ โอนความร และประสบการณ ตามหล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐานได อย างม ประส ทธ ภาพ และเป นท ยอมร บของส งคม 2) สถานศ กษาในส งก ดส าน กงาน กศน. จ านวน 14 แห ง ได ร บการพ ฒนาให เป น สถานศ กษาท ท าหน าท เท ยบระด บการศ กษา 3) ประชาชนผ ร บบร การเท ยบโอนระด บการศ กษาและเท ยบโอน ความร และประสบการณ ท ส าเร จการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน 37 คน ตามหล กส ตร การศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน 4) ประชาชนผ ไม จบการศ กษาระด บม ธยมศ กษาป ท 6 ท ต องการ จบ ม.6 สามารถจบ ม.6 ได ภายใน 8 เด อน จ านวน คน 5) โปรแกรมเท ยบโอนความร และ

5 ประสบการณ ส าหร บการศ กษาข นพ นฐาน 1 โปรแกรม เท ยบระด บการศ กษา 1 โปรแกรม และ ปวช. 1 โปรแกรมม ศ นย การเท ยบโอนความร และประสบการณ ป ญหา/อ ปสรรค 1. ย งไม ม นโยบายและโครงการรวมไปถ งแนวทางในการปฏ บ ต ท ช ดเจนท าให ย งไม สามารถด าเน นการ พ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (ม.6 : 8 เด อน) ได อย างเป นร ปธรรม ท าให สถานศ กษาไม สามารถด าเน นโครงการได รวมไปถ งบ คลากรใน สถานศ กษาย งไม ม ความร และความเข าใจในโครงการ 2. โปรแกรมเท ยบโอนความร และประสบการณ ส าหร บการศ กษาข นพ นฐาน และโปรแกรมเท ยบระด บ การศ กษา ไม ได ร บการอบรมก อนน ามาใช จร ง จ งท าให ม ข อผ ดพลาดและเก ดการล าช าข น ข อเสนอแนะ ควรม การจ ดท าโครงการและแนวทางในการด าเน นโครงการท ช ดเจน และม การจ ดอบรมให ความร ก บ สถานศ กษาท ท าหน าท ร บผ ดชอบด าเน นการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บ การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (ม.6 : 8 เด อน) รวมไปถ งการประชาส มพ นธ ให ประชาชนหร อ บ คคลท สนใจได ร บทราบรายละเอ ยดของโครงการ 2. โครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ผลการด าเน นงาน จากการต ดตามผลการด าเน นงานตามโครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ขณะน ส วนใหญ ย งไม ม การส งมอบคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ไปย งสถานศ กษา ในเขตตรวจราชการท 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา และสถานศ กษาท กแห งอย ระหว างการเตร ยมความพร อมท กด านเพ อ รองร บการการจ ดสรรคอมพ วเตอร พกพา(Tablet)จากหน วยงานต นส งก ด โดยได ด าเน นการด งน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ข นตอนการด าเน นการ 1. แต งต งคณะท างาน ด าเน นการและประสานงานการน าเข าข อม ลน กเร ยนและคร ผ สอน ช นประถมศ กษาป ท 1 2. จ ดท าแบบส ารวจรายช อน กเร ยนและคร ผ สอน ช นประถมศ กษาป ท 1 ตามแบบท สพฐ.ก าหนด พร อมต วอย างการจ ดเก บข อม ล ส งทางระบบ E-office ให สถานศ กษาในส งก ด 3. สถานศ กษานอกส งก ด ประสานแจ งทางโทรศ พท โดยส งแบบส ารวจทางโทรสาร และ 4. คณะท างานตรวจสอบความถ กต องของไฟล ข อม ล (Excel) ของสถานศ กษา 5. น าเข าข อม ลน กเร ยนและคร เข าส ระบบท เว บไซต 6. ตรวจสอบความถ กต องของข อม ลท น าเข าระบบแล ว พร อมพ มพ ข อม ลไว ข นการเตร ยมความพร อม 1. แจ งให สถานศ กษาในส งก ด และต างส งก ดปร บข อม ลน กเร ยน และคร ผ สอนช นประถมศ กษาป ท 1 ให เป นป จจ บ น 2. ส ารวจความพร อมของโรงเร ยนในด านกายภาพ ได แก ห องเร ยน ระบบไฟฟ า และระบบส ญญาณ อ นเทอร เน ต รวมถ งความพร อมของคร ผ สอนส าหร บใช ในการแบ งกล มความพร อมของโรงเร ยน ส วนในด าน คร ผ สอนจะแบ งเป น 3 กล ม เพ อเป นข อม ลในการจ ดอบรม ข

6 3. แต งต งผ ร บผ ดชอบในการตรวจร บคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) พร อมท งจ ดเตร ยม สถานท เพ อร บ มอบ Tablet 4. ประช มช แจงโครงการฯ แก ผ บร หารโรงเร ยนในส งก ด พร อมแจ งความค บหน าของโครงการฯ 5.ประชาส มพ นธ เว บไซต โครงการแท บเล ตพ ซ เพ อการศ กษาไทย OTPC ท 0www.dekthai.net0 ให แก โรงเร ยนในส งก ดส าหร บการศ กษาเบ องต น 6. ต ดตามผลการด าเน นงานเตร ยมความพร อมการใช คอมพ วเตอร แบบพกพา (Tablet) บางสพป.เช น สพป.อ างทองได จ ดซ อคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) จ านวน 45 เคร องเพ อพ ฒนาผ บร หาร ระด บ ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. ผอ.กล มภารก จ และศ กษาน เทศก ให สามารถน เทศการเร ยนการสอนด วย Tablet คร ผ สอนช นป.1 ได, จ ดอบรมการใช คอมพ วเตอร พกพาให แก ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. ผอ.กล มภารก จ และศ กษาน เทศก ประธานกล มโรงเร ยน และผอ.โรงเร ยนอน บาลประจ าจ งหว ด อน บาลประจ าอ าเภอท กอ าเภอ, เป ด Face Book เพ อเป นศ นย บร การสอบถามข อม ลในกรณ คร ช นป.1 ม ป ญหาและข อสงส ยในการใช Tablet เพ อการเร ยนการสอน,อบรมปฏ บ ต การใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) แก คร และบ คลากรทางการศ กษา ICT ของโรงเร ยนท ร บผ ดชอบการจ ดท า web Site ของโรงเร ยนท กโรงเร ยน, และจ ดส ง VCD เร ยนร รายการ แนะน า ช ด TABLET 22 ตอน ให โรงเร ยนศ กษา เป นต น สถานศ กษา ข นตอนการด าเน นการ 1. จ ดเก บข อม ลน กเร ยน และคร ผ สอนช นประถมศ กษาป ท 1 ในป การศ กษา 2555 ท งท ม รายช อแล ว และท คาดการณ ว าจะมาเข าเร ยนตามแบบส ารวจ 2. ตรวจสอบความถ กต องของข อม ลให สมบ รณ ครบถ วน 3. ส งแบบส ารวจเป นเอกสาร พร อมไฟล ข อม ล (Excel) ตามระยะเวลาท ก าหนดทางระบบ E-office / และส งด วยตนเอง ข นการเตร ยมความพร อม 1. ปร บข อม ลน กเร ยน และคร ผ สอนช นประถมศ กษาป ท 1 ให เป นป จจ บ นในระบบ 2. เตร ยมความพร อมด านสถานท ระบบไฟฟ า และระบบอ นเทอร เน ต 3. เตร ยมความพร อมของคร ผ สอน โดยให ศ กษาข อม ลจากเว บไซต โครงการแท บเล ตพ ซ เพ อการศ กษา ไทย OTPC ท 0www.dekthai.net0 ในภาพรวม เขตตรวจราชการท 2 ม สถานศ กษาท งหมดในส งก ดสพป.จ านวน 802 แห ง น กเร ยนช น ป. 1 ท งหมดจ านวน 12,921 คน ได ร บคอมพ วเตอร พกพาเฉพาะจ งหว ดช ยนาท 1,440 คน (อย ระหว างรอร บ ตามต วอ กษรจ งหว ด) จ านวนคร ท สอนช น ป.1 ท งหมด 1,637 คน ได ร บคอมพ วเตอร พกพา - คน (อย ระหว าง รอร บตามต วอ กษรจ งหว ด) ป ญหา/อ ปสรรค 1. การกรอกข อม ลของโรงเร ยนลงในแบบท ก าหนดให ไม ค อยถ กต อง เน องจากไม อ านค าช แจงก อน 2. จ านวนน กเร ยนม ความเคล อนไหวตลอดช วงเด อนพฤษภาคม และต นเด อนม ถ นายน การน าเข าข อม ลน กเร ยนไฟล Excel ส ง สพฐ. ต องจ ดกระท าหลายข นตอน ข อเสนอแนะ 1. ควรจ ดเก บข อม ลน กเร ยน/คร ผ สอน ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2555 คร งเด ยวเท าน น เพ อจะได น าข อม ล ไปใช ในการจ ดสรรงบประมาณได อ ก 2. ควรจ ดสรรงบประมาณมาให แนะน า Tablet แก สถานศ กษาก อน ค

7 ส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ผลการด าเน นงาน จากการต ดตามผลการด าเน นงานตามโครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ขณะน ย งไม ม การส งมอบคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ไปย งสถานศ กษาในส งก ด ในเขตตรวจราชการท 2 (อย ระหว างรอร บตามต วอ กษรจ งหว ด) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา และสถานศ กษาท กแห งอย ระหว างการเตร ยมความพร อมท กด านเพ อรองร บการการจ ดสรรคอมพ วเตอร พกพา(Tablet)จากหน วยงานต น ส งก ด ในภาพรวม เขตตรวจราชการท 2 ม สถานศ กษาท งหมดในส งก ดสช. จ านวน 79 แห ง น กเร ยนช นป. 1 ท งหมดจ านวน 4,003 คน ได ร บคอมพ วเตอร พกพา 208 คน จ านวนคร ท สอน ช น ป.1 ท งหมด 229 คนได ร บ คอมพ วเตอร พกพา - คน ป ญหา/อ ปสรรค ได ร บการจ ดสรรล าช า ข อเสนอแนะ 1. ควรอบรมให ความร คร ผ สอนเพ อเตร ยมความพร อมก อน 2. ควรจ ดสรรงบประมาณให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เพ อจ ดอบรมและพ ฒนา คร ผ สอนคอมพ วเตอร แบบพกพาโดยเฉพาะท งภาคร ฐและเอกชนป ญหา/อ ปสรรค 3. โครงการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ผลการด าเน นงาน จากการต ดตามผลการด าเน นงานตามนโยบาย พบว า ขณะน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ระบบการ ต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพ และได ร บการยอมร บจากสถานศ กษาและหน วยงานอ นท เก ยวข อง ม ผลการต ดตามและตรวจสอบค ณภาพการศ กษาท น าเช อถ อและสามารถน าไปใช ประโยชน ในการปร บ แผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาหร อแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษาในส งก ด และใช เป นข อม ลเพ อรองร บ การประเม นค ณภาพภายนอกต อไป ภาพรวม เขตตรวจราชการท 2 พบว า ม สถานศ กษาท งหมด จ านวน 802 แห ง สถานศ กษาท ม ระบบการประก นค ณภาพภายในท เข มแข ง ม จ านวน 525 แห ง (สพป.บางแห งย ง ตรวจสอบทบทวนการด าเน นงานตามระบบประก นค ณภาพภายใน ไม ครบท กแห ง ) ผลการตรวจสอบทบทวน การด าเน นงานตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษา 8 รายการ (ตามกฎกระทรวงว าด วย ระเบ ยบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553) ภาพรวม ผลการตรวจสอบฯ คะแนน เฉล ย 4.63 ระด บค ณภาพอย ในระด บด มาก ป ญหา/อ ปสรรค 1. โรงเร ยนให ความส าค ญก บการประเม นภายนอก มากกว า การประเม นค ณภาพภายใน 2. โรงเร ยนย งไม เข าใจระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ตามกฎกระทรวงฯ เท าท ควร 3. โรงเร ยนย งขาดการพ ฒนาอย างต อเน อง จะท าเม อจะม การประเม นเท าน น 4. งบประมาณในการด าเน นงานตรวจสอบม น อย 5. ผ ต ดตามตรวจสอบระบบประก นค ณภาพภายในม ภาระงานท ต องร บผ ดชอบหลายงานท าให การ ต ดตามตรวจสอบไม ได ตามก าหนดเวลา ง

8 ข อเสนอแนะ 1. ควรให ความร ความเข าใจเก ยวก บระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ตามกฎกระทรวงฯ 2. ควรพ ฒนาให โรงเร ยนเห นความส าค ญของการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาและการพ ฒนาอย าง ต อเน องเป นระบบ 3. ควรจ ดสรรงบประมาณในการด าเน นงานตรวจสอบค ณภาพให เพ ยงพอก บการด าเน นงาน 4. ควรจ ดสรรงบประมาณเพ อใช ในการด าเน นการตรวจสอบ ทบทวนค ณภาพของสถานศ กษาในส งก ด 5. ควรจ ดอบรมผ ทรงค ณว ฒ ระด บเขตพ นท เพ มมากข นเพ อจะได ท าหน าท ต ดตามตรวจสอบได รวดเร ว ข น 6. หากย ดหย นให สามารถใช งบประมาณเล อมป ได อาจท าให ผลการด าเน นงานประส ทธ ภาพส งข น เพราะสถานศ กษาจะได ม ระยะเวลาในการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในได สมบ รณ มากข น ก อนท เขต พ นท จะไปประเม นค ณภาพภายใน ในแต ละป การศ กษา 7. ควรได ร บความร วมม ออย างแท จร งจากผ เก ยวข องท กฝ าย 8. ควรส งเสร มการน าผลการประเม นไปใช ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 9. ควรพ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศเพ อการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 ผลการด าเน นงาน จากการต ดตามผลการด าเน นงานตามนโยบาย พบว า ขณะน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 ม ระบบการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพ น าเช อถ อและได ร บการยอมร บจาก สถานศ กษาและหน วยงานอ นท เก ยวข อง ม ผลการต ดตามและตรวจสอบค ณภาพการศ กษาท น าเช อถ อและ สามารถน าไปใช ประโยชน ในการปร บแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาหร อแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา ในส งก ด และใช เป นข อม ลเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกต อไป ภาพรวม เขตตรวจราชการท 2 พบว า ม สถานศ กษาท งหมด จ านวน 64 แห ง สถานศ กษาท ม ระบบการประก นค ณภาพภายในท เข มแข ง ม จ านวน 64 แห ง ผลการตรวจสอบทบทวนการด าเน นงานตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษา 8 รายการ (ตามกฎกระทรวงว าด วย ระเบ ยบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553) ภาพรวม พบว า ผลการตรวจสอบฯ ม คะแนนเฉล ย 4.25 ระด บค ณภาพอย ในระด บด ป ญหา/อ ปสรรค 1. เน องด วยส าน กทดสอบทางการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ ดท าเอกสาร เผยแพร ม ข อผ ดพลาดในการยกต วอย าง ท าให เก ดป ญหาของการจ ดท าไม ถ กต อง จ งต องแก ไขและท าให โรงเร ยน จ ดท ารายงานล าช าออกไป 2. เน องจากโรงเร ยนในส งก ด สพม. 5 มาจากหลายเขต ท เป น สพท. เด มว ฒนธรรมการท างานระบบ ประก นค ณภาพต างก น ต องมาปร บให ม แนวทางและท ศทางไปในทางเด ยวก น ซ งเด มมาจากกรมสาม ญศ กษา เด ม แต เม อลงไปร วมก บ สพท. ว ฒนธรรม กระบวนการ และระบบต าง ๆ ก ต างก น และแนวทางการปฏ บ ต ซ งในระยะน นย งไม ค อยช ดเจน จนป จจ บ นเร มม แนวทางการปฏ บ ต ท ช ดเจน ข น น าจะม ท ศทางเป นระบบด ข น ข อเสนอแนะ 1. ส าน กทดสอบทางการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ควรแจ งการปร บปร งให โรงเร ยนทราบโดยตรง ก อนเด อนเมษายน เพราะโรงเร ยนได น าไปจ ดท ารายงานประจ าป จะได ไม ผ ดพลาด 2. สบย. ควรท าการส มตรวจสอบค ณภาพสถานศ กษาในแต ละ สพป/สพม. ต งกรรมการจากแต ละเขต สพป./สพม. เข าตรวจสอบค ณภาพการศ กษา ประเม นด สภาพจร ง จะได ค ณภาพจร งมากกว าการสอบถาม จ

9 4. โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน (ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน : Fix it Center และศ นย ฝ กอาช พช มชน) ผลการด าเน นงาน จากการต ดตามผลการด าเน นงานตามโครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน (ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน : Fix it Center และศ นย ฝ กอาช พช มชน) ในภาพรวม เขตตรวจราชการท 2 พบว า ผ ร บบร การม ความพ งพอใจในการ บร การของสถานศ กษามาก เน องจากว ทยาล ยฯ มาให บร การถ งช มชน และย งช วยในการประหย ดค าใช จ าย สามารถน าความร มาใช ในการประกอบอาช พและแก ไขเก ยวก บอ ปกรณ ไฟฟ าและอ ปกรณ การเกษตรได ใน ป งบประมาณ 2555 ม การด าเน นการจ ดต งศ นย ซ อมสร าง จ านวน 73 แห ง ยกระด บช างช มชน จ านวน 699 คน ประชาชนผ ร บบร การ จ านวน 16,882 คน หม บ านท ร บบร การ จ านวน 1,391 หม บ าน ป ญหา/อ ปสรรค 1. การด าเน นงานด านพ ฒนาความร อาช วอนาม ยและความปลอดภ ยในการท างานประชาชน ไม ค อยสนใจและไม ให ความร วมม อเท าท ควร 2.ระยะเวลาการด าเน นงานน อย เน องจากต นส งก ดแจ งเร องการด าเน นการล าช า ท าให ต องร บท า 3. อ ปกรณ และเคร องม อของประชาชนส วนมากท น ามาเข าร บบร การเป นของท ม ค ณภาพต าและซ อมไม ค มค า 4. ว สด อ ปกรณ (อะไหล )ในการให บร การไม ครบสมบ รณ ท าให เก ดป ญหาในการซ อมล าช า 5.ว สด อ ปกรณ (อะไหล ) ท จ ดเตร ยมมาบางคร งไม ตรงตามร นของเคร องใช ท ประชาชนน ามาซ อม 6. ม ช างประจ าหม บ าน (ร านร บซ อมเคร องใช ไฟฟ า) น าของมาให น กศ กษาซ อม แล วไปค ดเง นก บ ชาวบ าน อบต. ควรม การค ดกรองก อน 7. การโอนจ ดสรรงบประมาณล าช า ท าให การด าเน นงานต องล าช าตามไปด วย 8. ควรจะม การประชาส มพ นธ จากส วนกลางอย างต อเน อง ข อเสนอแนะ 1. ควรเพ มค าตอบแทนผ ให บร การให เหมาะสมก บสภาวะเศรษฐก จ 2. ควรให องค การบร หารส วนต าบลค ดกรองประชาชนท น าของมาซ อม เน องจากม ช างประจ าหม บ านน า ของมาให น กศ กษาซ อมแล วน ากล บไปค ดค าซ อมก บล กค า 3. ควรด าเน นโครงการอย างต อเน อง 4. ควรม ระยะเวลาในการท างานให มากกว าน ฉ

10 สารบ ญ ค าน า บทสร ปส าหร บผ บร หาร สารบ ญ ส วนท 1 บทน า 1 ความเป นมาและความส าค ญ ว ตถ ประสงค... 1 ขอบเขตของการต ดตามประเม นผล ว ธ ด าเน นการ... 2 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ... 2 ส วนท 2 เอกสารท เก ยวข อง 3 โครงการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษา- นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย... โครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet)... โครงการการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา... โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน (ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน : Fix it Center และ ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส วนท 3 ผลการด าเน นงาน 22 โครงการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษา นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ผลการด าเน นงาน ป ญหา/อ ปสรรค ข อเสนอแนะ ภาพก จกรรม โครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) (สพป.) ผลการด าเน นงาน ป ญหา/อ ปสรรค ข อเสนอแนะ ภาพก จกรรม โครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) (สช.) ผลการด าเน นงาน ป ญหา/อ ปสรรค ข อเสนอแนะ ภาพก จกรรม หน า

11 สารบ ญ โครงการการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา (สพป.)... ผลการด าเน นงาน... ป ญหา/อ ปสรรค... ข อเสนอแนะ... ภาพก จกรรม... โครงการการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา (สพม.)... ผลการด าเน นงาน... ป ญหา/อ ปสรรค... ข อเสนอแนะ... ภาพก จกรรม... โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน (ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน : Fix it Center และ ศ นย ฝ กอาช พช มชน)... ผลการด าเน นงาน... ป ญหา/อ ปสรรค... ข อเสนอแนะ... ภาพก จกรรม... เอกสารอ างอ ง... ภาคผนวก ค าส งกระทรวงศ กษาธ การ เคร องม อต ดตาม คณะผ จ ดท า... หน า

12 ส วนท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญ กระทรวงศ กษาธ การ ม อ านาจหน าท เก ยวก บการส งเสร มและก าหนดหน าท ด แลการจ ด การศ กษาท กระด บและท กประเภท รวมถ งการก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศ กษา สน บสน นทร พยากร เพ อการศ กษา การต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการจ ดการศ กษา ซ ง สอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต 2542 ได บ ญญ ต ความม งหมายและหล กการของการ จ ดการศ กษาไว ว า การจ ดการศ กษาต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทยให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท งร างกาย และจ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรม และว ฒนธรรมในการด ารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นอย างม ความส ข และองค ประกอบท ส าค ญของกลไกการบร หารงานภาคร ฐ ท ทราบ ความก าวหน าและผลส าเร จของการปฏ บ ต งานของหน วยงานภาคร ฐ ส าน กตรวจราชการและต ดตาม ประเม นผล ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ซ งม หน าท ในการก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบและ ประเม นผลการปฏ บ ต งานของหน วยงานในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ และส าน กบร หารย ทธศาสาตร และบ รณาการการศ กษาท 1-12 และกร งเทพมหานคร ในฐานนะหน วยงานในการสน บสน นการ ตรวจราชการระด บกระทรวงของผ ตรวจราชการกระทรวงศ กษาธ การในเขตตรวจราชการ จ งได ก าหนดโครงการการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานโครงการส าค ญตามนโยบายของ กระทรวงศ กษาธ การ ประจ าป งบประมาณ 2555 เพ อต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานของ หน วยงานในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 ซ งม หน าท ในการสน บสน นการตรวจ ราชการของผ ตรวจราชการในเขตตรวจราชการท 2 ประกอบด วยจ งหว ดลพบ ร ส งห บ ร อ างทอง และจ งหว ดช ยนาท ได ด าเน นการต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญตามนโยบายของ กระทรวงศ กษาธ การ ประจ าป งบประมาณ 2555 รวมท งส น 4 โครงการ ด งน 1. โครงการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (กศน.) 2. โครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) (สพป., สช.) 3. โครงการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา (สพป., สพม.) 4. โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน (ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน : Fix it Center และศ นย ฝ ก อาช พช มชน) (อศจ.) ว ตถ ประสงค 1. เพ อต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญตามนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ในเขตตรวจราชการท 2 2. เพ อทราบป ญหา อ ปสรรคและข อเสนอแนะของหน วยงานและสถานศ กษาในพ นท เขต ตรวจราชการท 2 ในการน านโยบายของกระทรวงศ กษาธ การไปส การปฏ บ ต

13 3. เพ อรายงานการต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญตามนโยบายของ กระทรวงศ กษาธ การของหน วยงานและสถานศ กษา ในพ นท เขตตรวจราชการท 2 ขอบเขตของการต ดตามประเม นผล 1. ต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 โดยเก บข อม ลจากหน วยงานและสถานศ กษาส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ ในเขตตรวจราชการ ท 2 ซ งประกอบด วย 4 จ งหว ด ได แก จ งหว ดลพบ ร ส งห บ ร อ างทอง และช ยนาท 2. ด าเน นการต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญตามนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ ประจ าป งบประมาณ 2555 รวมท งส น 4 โครงการ ด งน 1) โครงการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ด าเน นการต ดตามในหน วยงานส งก ดส าน กงานส งเสร มการศ กษา นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (กศน.) 2) โครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ด าเน นการต ดตามใน หน วยงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพป., สช.) 3) โครงการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ด าเน นการต ดตามในหน วยงานส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพป., สพม.) 4) โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน (ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน : Fix it Center และศ นย ฝ ก อาช พช มชน) ด าเน นการต ดตามในหน วยงาน ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา (อศจ.) ว ธ ด าเน นการ 1. ศ กษาเอกสารและว เคราะห งานท เก ยวข อง เพ อก าหนดกรอบแนวค ดในการต ดตาม 2. สร างเคร องม อการต ดตาม ตามท กระทรวงศ กษาธ การก าหนดกรอบการต ดตาม 3. ด าเน นการประสานหน วยร บตรวจในเขตตรวจราชการท 2 เพ อเก บรวบรวมข อม ลโดยส ง แบบต ดตามไปย งหน วยร บตรวจให รายงานผลการด าเน นงานตามโครงการส าค ญฯ 4. ตรวจสอบความครบถ วนสมบ รณ ของข อม ล ประมวลและว เคราะห ข อม ล สร ปผล 5. จ ดท ารายงานการต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญฯ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ข อม ลจากการต ดตามประเม นผล ใช เป นข อม ลสน บสน นให ผ บร หารระด บส งได ร บทราบถ ง ป ญหา อ ปสรรคของหน วยงานและสถานศ กษาในการน านโยบายไปส การปฏ บ ต เพ อการวางแผน พ ฒนาการศ กษาตามภารก จของกระทรวงศ กษาธ การต อไป 2

14 ส วนท 2 เอกสารท เก ยวข อง การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญตามนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การได ด าเน นการศ กษาเอกสารโครงการท เก ยวข องด งน 1. โครงการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (กศน.) 2. โครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) (สพป., สช.) 3. โครงการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา (สพป., สพม.) 4. โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน (ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน : Fix it Center และศ นย ฝ ก อาช พช มชน) (อศจ.) 1. โครงการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย หล กการและเหต ผล ตามท กระทรวงศ กษาธ การ ได ออกกฎกระทรวงว าด วยการแบ งระด บและเท ยบระด บ การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย และระเบ ยบว าด วยการประเม นเท ยบระด บ การศ กาาข นพ นฐาน ส าน กงาน กศน.ในฐานะหน วยงานท ด าเน นภารก จด านการจ ดการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยให ก บกล มเป าหมายผ ท อย นอกระบบโรงเร ยน จ งได ด าเน นการท า หน าท ประเม นเท ยบระด บการศ กษาด าเน นการประเม นเท ยบระด บการศ กษา ตลอดจนด าเน นการ เท ยบโอนความร และประสบการณ ให แก น กศ กษา กศน. เพ อน าความร ท กษะจากการประกอบอาช พ และการด ารงช ว ตมาเท ยบโอนความร และประสบการณ เป นผลการเร ยนตามหล กส ตรการศ กษานอก ระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เพ อยกระด บความร ให ก บกล มเป าหมายให สามารถจบการศ กษาในระด บการศ กษาข นพ นฐาน ว ตถ ประสงค 1. เพ อยกระด บการศ กษาส าหร บประชาชนท อย นอกระบบให ส าเร จการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน โดยการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษา 2. เพ อพ ฒนาระบบการประเม นเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บ การศ กษาท ม ความโปร งใส ย ต ธรรม ตรวจสอบได สามารถตอบสนองความต องการของกล มเป าหมาย อย างม ประส ทธ ภาพ เป าหมาย ประชาชนท ม ความร ความสามารถในการประกอบอาช พ และท กษะด านอ น แต ไม จบ การศ กษาข นพ นฐาน ได ร บโอกาสในการยกระด บการศ กษาให ส าเร จการศ กษานอกระบบระด บ การศ กษาข นพ นฐานโดยการเท ยบระด บการศ กษาและเท ยบโอนความร และประสบการณ ตาม หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน

15 ผลผล ตของแผนงาน/โครงการ(output) 1. สถานศ กษาส งก ดส าน กงาน กศน. จ านวน 928 แห งท วประเทศได ร บการพ ฒนาให เป น ศ นย การเท ยบโอนความร และประสบการณ ท ด าเน นการประเม นเท ยบโอนความร ประสบการณ ตาม หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐานได อย างม ประส ทธ ภาพและเป นท ยอมร บของ ส งคม 2. สถานศ กษาส งก ด กศน. จ านวน 470 แห ง ได ร บการพ ฒนาให เป นสถานศ กษาท ท าหน าท เท ยบระด บการศ กษา 3. ประชาชนผ ร บบร การเท ยบระด บการศ กษาและเท ยบโอนความร และประสบการณ ท ส าเร จการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน 47,500 คน ตามหล กส ตรการศ กษา นอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน (เท ยบระด บการศ กษา 10,000 คน เท ยบโอนความร และ ประสบการณ 37,500 คน) 4. ประชาชนผ ท ไม จบการศ กษาระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ท ต องการจบ ม.6 สามารถจบ ม.6 ได ภายใน 8 เด อน จ านวน 10,000 คน 5. โปรแกรมเท ยบโอนความร และประสบการณ ส าหร บการศ กษาข นพ นฐาน 1 โปรแกรม เท ยบระด บการศ กษา 1 โปรแกรม และ ปวช. 1 โปรแกรม ผลล พธ ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 1. ประชาชนม ความกระต อร อร นในการท จะแสวงหาความร เพ มท กษะและส งสม ประสบการณ การเร ยนร อย างต อเน องตลอดช ว ต 2. ประชาชนได ร บการยกระด บการศ กษาข นพ นฐานให ส งข น ด ชน ช ว ดความส าเร จ (KPIs) 1. จ านวนสถานศ กษาส งก ดส าน กงาน กศน. ท ม การด าเน นการประเม นเท ยบระด บการศ กษา และเท ยบโอนความร และประสบการณ ตามหล ดส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน ได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. จ านวนประชาชนท ม ความร ความสามารถในการประกอบอาช พ และท กษะด านอ น แต ไม จบการศ กษาข นพ นฐาน ได ร บโอกาสในการยกระด บการศ กษาให ส าเร จการศ กษานอกระบบระด บ การศ กษาข นพ นฐานโดยการเท ยบระด บการศ กษาและเท ยบโอนความร และประสบการณ ตาม หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน ว ธ ด าเน นการ ระยะเวลาด าเน นการ ก จกรรมหล ก ว ธ ด าเน นการ ระยะเวลา 1. การเท ยบระด บ การศ กษา - จ ดท าโปรแกรมเท ยบระด บการศ กษา - พ ฒนาเกณฑ เท ยบระด บการศ กษา - พ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการเท ยบระด บ การศ กษา - ด าเน นการเท ยบระด บการศ กษา - ต ดตามผลการประเม นเท ยบระด บการศ กษา ต ลาคม ก นยายน

16 ก จกรรมหล ก ว ธ ด าเน นการ ระยะเวลา - ก าหนดเกณฑ และจ ดท าค ม อการเท ยบโอน ความร และประสบการณ - อบรมผ เก ยวข องในการเท ยบโอนความร และ ประสบการณ - ด าเน นการเท ยบโอนความร และประสบการณ - ต ดตามการเท ยบโอนความร และประสบการณ 2. พ ฒนาการเท ยบโอน ความร และประสบการณ ระยะเวลาด าเน นโครงการ ต ลาคม 2554 ก นยายน 2555 วงเง นงบประมาณ ล านบาท 5 พฤศจ กายน ก นยายน โครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) หล กการและเหต ผล ตามท ร ฐบาลได แถลงนโยบายต อร ฐสภาเม อว นอ งคารท 23 ส งหาคม 2554 โดยม นโยบาย เร งด วนท จะเร มด าเน นการในป แรกข อ 1.15 เก ยวก บการจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร แท บเล ตให แก โรงเร ยน โดยเร มทดลองด าเน นการในโรงเร ยนน าร องส าหร บระด บช นประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา พ.ศ ควบค ก บการเร งพ ฒนาเน อหาท เหมาะสมตามหล กส ตรบรรจ ลงในคอมพ วเตอร แท บเล ต รวมท งจ ดท าระบบอ นเทอร เน ตไร สายตามมาตรฐานการให บร การในสถานศ กษาท ก าหนดโดยไม เส ย ค าใช จ าย กระทรวงศ กษาธ การได ม การประช มผ เก ยวข องและท าการศ กษาส ารวจข อม ลต าง ๆ เพ อเป น การเตร ยมการรองร บนโยบายร ฐบาลก อนท จะด าเน นการตามนโยบายด งกล าว โดยได พ จารณาว าการ ใช คอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) เป นการรองร บความเจร ญก าวหน าทางด านเทคโนโลย ต าง ๆ ม การ พ ฒนาอย างต อเน องและน บว นจะเก ยวข องส มพ นธ ก บช ว ตความเป นอย ของคนในส งคมมากข น การ เข าถ งเทคโนโลย และแหล งความร ต าง ๆ จ งม ความส าค ญและจ าเป น โดยเฉพาะอย างย งในการใช เทคโนโลย สารสนเทศและแหล งศ กษาค นคว าต าง ๆ จะสามารถท าให ผ เร ยนม ส อการเร ยนการสอนท ท นสม ย เหมาะสมก บว ยและพ ฒนาการของน กเร ยนมากข น การใช หน งส อเร ยนเพ ยงอย างเด ยว อาจจะไม เพ ยงพอ เหมาะสมก บสภาพป จจ บ น จ งเห นควรให ผ เร ยนได ม เคร องคอมพ วเตอร แบบ พกพาใช ในการเร ยนเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในอนาคต ด วยเหต ผลด งกล าว กระทรวงศ กษาธ การจ งจ ดท าโครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา เพ อ เตร ยมความพร อม สร างความเข าใจให ก บบ คคลต าง ๆ ท เก ยวข อง การจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร พกพา การจ ดท าแผนการด าเน นงาน การต ดตามประเม นผล และการศ กษาผลของการใช สภาพแวดล อมท เหมาะสม และส งท ม ผลต อน กเร ยนในการน าไปใช ในห องเร ยน โดยได ร บ งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ท งในส วนของกระทรวงศ กษาธ การ และส วน ราชการอ นท จ ดการศ กษาให ก บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ของประเทศเพ อด าเน นการต อไป

17 ในการด าเน นงานตามนโยบาย นายกร ฐมนตร ได แต งต งคณะกรรมการบร หารนโยบายเพ อ ก าหนดนโยบายและย ทธศาสตร ระด บชาต ด าเน นการบ รณาการงบประมาณและประสานการ ด าเน นงานร วมก บส วนราชการและ/หร อหน วยงานท เก ยวข อง และวางกรอบนโยบายเพ อให เก ดความ ร วมม อระหว างส วนราชการและหน วยงานท เก ยวข องน าไปส จ ดม งหมายท ได ก าหนดไว กระทรวงศ กษาธ การได จ ดท าโครงการน าร องการประย กต และบ รณาการคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) เพ อการเร ยนการสอนในระด บประถมศ กษาตามแนวนโยบายของร ฐบาล โดยมอบหมาย ให มหาว ทยาล ยศร นคร นทร ว โรฒด าเน นการ เพ อเตร ยมความพร อมของโรงเร ยน ผ บร หาร คร น กเร ยน และผ ปกครอง สร างความเข าใจก บผ เก ยวข องท กระด บให สามารถน าเคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) และเทคโนโลย ท เก ยวข องไปใช ประโยชน และเพ มค ณค าให เก ดข น สามารถน าไปใช เพ อส งเสร มศ กยภาพด านการเร ยนร ให แก น กเร ยนในโรงเร ยนน าร อง ส าหร บการด าเน นงานตาม นโยบายร ฐบาล เป นความร วมม อระหว างกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร กระทรวงการต างประเทศ และหน วยงานอ นท เก ยวข อง เพ อให บรรล ผลส าเร จตาม ว ตถ ประสงค อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. เพ อให น กเร ยนได ม เคร องคอมพ วเตอร พกพาใช เป นเคร องม อเสร มการเร ยนร 2. เพ อพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอนของน กเร ยนให ได ค ณภาพและมาตรฐาน และพร อม เข าส ความเป นสากล 3. เพ อพ ฒนาเน อหาในร ปแบบอ เล กทรอน กส ท เหมาะสมตามหล กส ตรลงในเคร อง คอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) รวมท งจ ดท าระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ตไร สาย 4. เพ อการจ ดระบบการบร หารจ ดการการใช คอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) ให ม ประส ทธ ภาพส งส ด เป าหมาย 1. จ ดหาเคร องคอมพ วเตอร พกพา ท ม ค ณภาพให ก บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ในป การศ กษา 2555 ได ม เคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) เป นเคร องม อเสร มในการเร ยนการสอนท ก คนในระยะเร มแรก และการจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร พกพาส าหร บน กเร ยนระด บอ น ๆ ในระยะ ต อเน อง 2. จ ดท าและพ ฒนาเน อหาตามหล กส ตรบรรจ ในเคร องคอมพ วเตอร พกพา 3. เพ อพ ฒนาเน อหาในร ปแบบอ เล กทรอน กส ท เหมาะสมตามหล กส ตรลงในเคร อง คอมพ วเตอร พกพา รวมท งจ ดท าระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ตไร สาย 4. เพ อการจ ดระบบการบร หารจ ดการการใช คอมพ วเตอร พกพาให ม ประส ทธ ภาพส งส ด กล มเป าหมาย 1. ป งบประมาณ พ.ศ.2555 ในระยะเร มต นส าหร บน กเร ยนในระด บช นประถมศ กษาป ท 1 จ านวน 527,878 คน ในสถานศ กษาส งก ดต าง ๆ ด งน 1) กระทรวงศ กษาธ การ จ านวน 477,549 คน - ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 347,840 คน 6

18 - ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน 125,924 คน - ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา 3,785 คน (โรงเร ยนสาธ ต 30 แห ง) 2) กระทรวงมหาดไทย จ านวน 50,000 คน - กรมส งเสร มการปกครองส วนท องถ น 50,000 คน 3) ส าน กงานต ารวจแห งชาต - โรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน 329 คน 2. ป งบประมาณ พ.ศ ส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาในระด บอ น ๆ ท เหมาะสม ย ทธศาสตร และแผนการด าเน นงาน 1. ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ประกอบด วย 2 ย ทธศาสตร 1) ย ทธศาสตร ด านการบร หารและการเตร ยมความพร อม 2) ย ทธศาสตร ด านการพ ฒนาหล กส ตร การเร ยนการสอน การพ ฒนาบ คลากรและ การสร างความเข าใจ 2. แผนการด าเน นงานตามย ทธศาสตร 1) ย ทธศาสตร ด านการบร หารและการเตร ยมความพร อม ประกอบด วย 4 แผนงาน ได แก 1.1) แผนงานด านโครงสร างพ นฐาน ประกอบด วยก จกรรมด งน 1.1.1) จ ดท าข อม ลจ านวน:โรงเร ยน น กเร ยน คร และอ ปกรณ ประกอบ จ าแนกรายจ งหว ดและรายส งก ด 1.1.2) จ ดท าพ ก ดท ช ดเจนของสถานศ กษาท กส งก ด ท กจ งหว ด ท กอ าเภอ ท กต าบลด วยระบบ GIS 1.1.3) จ ดเตร ยมและพ ฒนาระบบเคร อข ายไร สาย (Wi-Fi) ให ท วถ งท ก สถานศ กษา 1.2) แผนงานด านการจ ดหาและส งมอบเคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) ประกอบด วยก จกรรมด งน 1.2.1) ก าหนดค ณล กษณะเฉพาะ (TOR) 1.2.2) จ ดหาเคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) ตามค ณล กษณะท ก าหนด 1.2.3) ตรวจร บและส งมอบเคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) 1.2.4) จ ดท าระเบ ยบ ข อบ งค บต างๆ ท เก ยวข องก บเคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) 1.3) แผนงานด านการด แลและบ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) ประกอบด วยก จกรรมด งน 1.3.1) ส ารวจร านซ อมบ าร งเคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) และ ต วแทนจ าหน ายท ต งใกล สถานศ กษา เพ อใช เป นเคร อข ายในการด แลและบ าร งร กษาเคร อง คอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) 7

19 1.3.2) วางแผน ประสานงาน ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา และส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ให น กศ กษาบร การซ อมให สถานศ กษา 1.3.3) จ ดต งศ นย ซ อมเคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) ใน สถานศ กษาและหน วยงานท เก ยวข อง เช น ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ส าน กงานส งเสร ม การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย และศ นย การเร ยนร ICT ของกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1.4) แผนงานด านแผนและงบประมาณ ประกอบด วยก จกรรมด งน 1.4.1) จ ดท าแผนการด าเน นงานรายเด อน 1.4.2) จ ดท าข อม ลงบประมาณรายช น/รายระด บ/รายจ งหว ด 1.4.3) ขอต งและเสนอแนะการบร หารงบประมาณเช งนโยบาย 2) ย ทธศาสตร ด านการพ ฒนาหล กส ตร การเร ยนการสอน การพ ฒนาบ คลากร และการสร างความเข าใจ ประกอบด วย 3 แผนงาน ได แก 2.1 แผนงานด านพ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการจ ดการเร ยนการสอน ประกอบด วยก จกรรมด งน 2.1.1) ด าเน นการจ ดท าและพ ฒนาเน อหาตามหล กส ตรในร ปแบบของ อ เล กทรอน กส (e-content) ระด บช นประถมศ กษาป ท 1 เพ อบรรจ ลงในเคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) โดยพ จารณาเน อหาสาระให เหมาะสม 2.1.2) ด าเน นการจ ดท าและพ ฒนาเน อหาตามหล กส ตรในร ปแบบของ อ เล กทรอน กส (e-content) ระด บช นประถมศ กษาป ท 2 ประถมศ กษาป ท 6 เพ อบรรจ ลงในเคร อง คอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) 2.1.3) ออกแบบและพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอน โดยใช เคร อง คอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) ให เหมาะสมก บผ เร ยนในแต ละกล ม แต ละว ย และตามสภาพแวดล อม ของสถานศ กษา 2.1.4) ออกแบบและพ ฒนาค ม อเพ อใช ในการเร ยนการสอนส าหร บเคร อง คอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) 2.2) แผนงานด านพ ฒนาบ คลากร ประกอบด วยก จกรรมด งน 2.2.1) จ ดฝ กอบรมการใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) เพ อจ ดการ เร ยนการสอนตามหล กส ตรแก คร ผ สอนระด บช นประถมศ กษาป ท 1 ของสถานศ กษาท กส งก ด 2.2.2) จ ดฝ กอบรมการใช เคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) เพ อ การส บค นและพ ฒนาศ กยภาพแก คร ผ สอนสาขาอ นๆ ท กระด บช น และท กว ชา ของสถานศ กษาท ก จ งหว ด 2.2.3) จ ดอบรมผ บร หารสถานศ กษาและศ กษาน เทศ ท กส งก ด เพ อการ สน บสน นการใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) และการบร หารจ ดการด านหล กส ตรและเน อหา การจ ดการเร ยนการสอน และระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ตให ม ความพร อมในการใช งาน 2.2.4) จ ดอบรมผ อ านวยการเขตพ นท การศ กษา ผ อ านวยการส าน กงาน ส งเสร มการศ กษานอกโรงเร ยนจ งหว ด ผ อ านวยการส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษา และผ ตรวจราชการกระทรวงในการบร หารจ ดการ สน บสน น ซ อมแซม และต ดตามประเม นผล 8

20 2.3) แผนงานด านการประชาส มพ นธ และสร างความเข าใจ 2.3.1) จ ดท าส อในร ปแบบต างๆ เพ อประชาส มพ นธ และสร างความเข าใจ เก ยวก บเคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) 2.3.2) จ ดท ารายงานให ความร เก ยวก บเคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) ให แก คร อาจารย น กเร ยน น กศ กษา ผ ปกครองและประชาชนท วไป โดยผ านทาง ส อสารมวลชนและเทคโนโลย โทรคมนาคม เช น ส อส งพ มพ ว ทย โทรท ศน อ นเทอร เน ต ฯลฯ 2.3.3) บร การข อม ลข าวสารเก ยวก บเคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บ เล ต) ทางโทรศ พท สายด วน 1579 ของกระทรวงศ กษาธ การและของหน วยงานอ นท เก ยวข อง 2.3.4) ประช มช แจงท าความเข าใจในการใช เคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) ให ก บผ ปกครองน กเร ยน กรรมการสถานศ กษา และผ ท สนใจ 2.4) แผนงานด านการว จ ย น เทศ ต ดตาม ประเม นผล และรายงาน 2.4.1) น เทศและต ดตามการใช เคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) ให ก บคร ผ สอน 2.4.2) ส ารวจความเห นเก ยวก บการใช เคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) 2.4.3) สร ปประเม ลผลและรายงานบ คคลและหน วยงานท เก ยวข อง 2.4.4) ศ กษา ว เคราะห และว จ ยประส ทธ ผลการใช เคร องคอมพ วเตอร แบบ พกพา (แท บเล ต) ท ม ต อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ผลการด าเน นงานท ผ านมา ในการด าเน นการตามนโยบาย ส วนราชการท เก ยวข องได ด าเน นการเพ อการเตร ยมความ พร อม และสน บสน นการใช เคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) ในการเร ยนการสอนท ส าค ญ ด งน 1. ประช มคณะกรรมการและคณะท างานเพ อเตร ยมการและวางแผนการด าเน นงาน รวมท งพ จารณาจ ดท าระเบ ยบฯ และข อก าหนดต าง ๆ 2. เตร ยมความพร อมในการด าเน นการใช เคร องคอมพ วเตอร แท บเล ต ด งน 2.1 ด านฮาร ดแวร ศ กษาค ณล กษณะ Tablet PC ท ม อย ในท องตลาดก บความ เหมาะสมในการน าไปใช ในโรงเร ยน 2.2 ด านซอร ฟแวร ได เตร ยม Content เน อหาสาระว ชาภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาต างประเทศ คอมพ วเตอร และส งคมศ กษา ในช วงช นท 1 4 รวม 2,549 Learning Objects ซ งพ ฒนาไว แล วท สามารถเล อกน าไปใช ก บแท บเล ตได 2.3 ด านบ คลากร ม การจ ดอบรมคร ให ม ความพร อมในการใช คอมพ วเตอร เป น เคร องม อในการจ ดการเร ยนร และเตร ยมศ กษาน เทศก จากเขตพ นท และส วนกลางลงพ นท ให ค าแนะน าช วยเหล อในการจ ดการเร ยนการสอน 2.4 ด านเคร อข ายอ นเทอร เน ต ได ม การวางระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ตให ก บ โรงเร ยนในส งก ดหลายร ปแบบแล วแต ล กษณะภ ม ประเทศของโรงเร ยน เช น 1) ระบบ IP VPN ความเร ว 2 Mbps จ านวน 1,977 โรงเร ยน 2) ระบบ DSL VPN ความเร ว 1 4 Mbps จ านวน 6,740 โรงเร ยน 3) แบบ Satellite ความเร ว 512/2 Mbps จ านวน 21,362 โรงเร ยน 9

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information