สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555"

Transcription

1 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555

2 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555

3 ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม บทบาทและภารก จในการจ ดและส งเสร มสน บสน นการจ ด การศ กษาเพ อพ ฒนาคนให เป นคนด ม ค ณธรรมน าความร ม ค ณภาพ ม ศ กยภาพในการพ ฒนาตนอย าง ต อเน องตลอดช ว ต ซ งสอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด นท ก าหนดให กระทรวงศ กษาธ การ ม บทบาทในการด าเน นการตามนโยบายส งคมและค ณภาพช ว ตในด านการศ กษา โดยน าแนวนโยบาย ด งกล าวไปส การปฏ บ ต ผ านโครงการส าค ญ โครงการท ตอบสนองนโยบายร ฐบาลและโครงการท ด าเน นงานตามย ทธศาสตร และภารก จของกระทรวงศ กษาธ การ ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 ซ งม หน าท ในการสน บสน นการ ตรวจราชการของผ ตรวจราชการ ในเขตตรวจราชการท 2 ได ม การต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานโครงการส าค ญตามนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ ประจ าป งบประมาณ 2555 และ จ ดท ารายงานข น ซ งรายงานด งกล าวจะเป นประโยชน ให ก บผ บร หาร และผ เก ยวข องในการก าหนด แผนงาน งาน โครงการ ก จกรรม ระด บกระทรวง ต อไป ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 ขอขอบค ณท กส วนราชการในเขต ตรวจราชการท 2 ท ให ความอน เคราะห ข อม ล จนสามารถสร ปรายงานเป นภาพรวมได ส าเร จล ล วงไป ได ด วยด จ งขอขอบค ณไว ณ โอกาสน (นายว ระ เม องช าง ) ผ อ านวยการส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3

4 บทสร ปส าหร บผ บร หาร กระทรวงศ กษาธ การ ม อ านาจหน าท เก ยวก บการส งเสร มและก าหนดหน าท ด แลการจ ดการศ กษาท ก ระด บและท กประเภท รวมถ งการก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศ กษาสน บสน นทร พยากร เพ อ การศ กษา การต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการจ ดการศ กษา ซ งสอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ ทธศ กราช 2542 ได บ ญญ ต ความม งหมายและหล กการของการจ ดการศ กษาไว ว า การจ ดการศ กษา ต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทยให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท งร างกายและจ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรม และว ฒนธรรมในการด ารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นอย างม ความส ข และองค ประกอบท ส าค ญ ของกลไกการบร หารงานภาคร ฐ ท ทราบความก าวหน าและผลส าเร จของการปฏ บ ต งานของหน วยงานภาคร ฐ ส าน กตรวจราชการและต ดตามประเม นผล ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ซ งม หน าท ในการก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของหน วยงานในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ และส าน กบร หาร ย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 ในฐานนะหน วยงานในการสน บสน นการตรวจราชการระด บกระทรวง ของผ ตรวจราชการกระทรวงศ กษาธ การในเขตตรวจราชการท 2 ประกอบด วยจ งหว ดลพบ ร ส งห บ ร อ างทอง และจ งหว ดช ยนาท ได ด าเน นการต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญตามนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ ประจ าป งบประมาณ 2555 รวมท งส น 4 โครงการ ด งน 1. โครงการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย (กศน.) 2. โครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) (สพป., สช.) 3. โครงการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา (สพป., สพม.) 4. โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน (ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน : Fix it Center และศ นย ฝ กอาช พช มชน) (อศจ.) สร ปผลการด าเน นงานต ดตามโครงการส าค ญตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ด งน 1. โครงการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย ผลการด าเน นงาน จากการต ดตามผลการด าเน นงานตามนโยบาย พบว า ขณะน ย งไม ม นโยบายและโครงการรวมไปถ ง แนวทางในการปฏ บ ต ท ช ดเจนท าให ย งไม สามารถด าเน นการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และ เท ยบระด บการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (ม.6 : 8 เด อน) ได อย างเป นร ปธรรม ท าให สถานศ กษาไม สามารถด าเน นโครงการได รวมไปถ งบ คลากรในสถานศ กษาย งไม ม ความร และความเข าใจใน โครงการ ผลส าเร จย งไม เป นไปตามท คาดหว งท ผ เร ยนสามารถจบการศ กษาได ตามช วงเวลาท ก าหนด อย ระหว าง การขออน ม ต โครงสร างหล กส ตร ภาพรวม เขตตรวจราชการท 2 พบว า 1) สถานศ กษาในส งก ดส าน กงาน กศน. จ านวน 23 แห ง ได ร บการพ ฒนาให เป นศ นย การเท ยบโอนความร และประสบการณ ท ด าเน นการประเม นเท ยบ โอนความร และประสบการณ ตามหล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐานได อย างม ประส ทธ ภาพ และเป นท ยอมร บของส งคม 2) สถานศ กษาในส งก ดส าน กงาน กศน. จ านวน 14 แห ง ได ร บการพ ฒนาให เป น สถานศ กษาท ท าหน าท เท ยบระด บการศ กษา 3) ประชาชนผ ร บบร การเท ยบโอนระด บการศ กษาและเท ยบโอน ความร และประสบการณ ท ส าเร จการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน 37 คน ตามหล กส ตร การศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน 4) ประชาชนผ ไม จบการศ กษาระด บม ธยมศ กษาป ท 6 ท ต องการ จบ ม.6 สามารถจบ ม.6 ได ภายใน 8 เด อน จ านวน คน 5) โปรแกรมเท ยบโอนความร และ

5 ประสบการณ ส าหร บการศ กษาข นพ นฐาน 1 โปรแกรม เท ยบระด บการศ กษา 1 โปรแกรม และ ปวช. 1 โปรแกรมม ศ นย การเท ยบโอนความร และประสบการณ ป ญหา/อ ปสรรค 1. ย งไม ม นโยบายและโครงการรวมไปถ งแนวทางในการปฏ บ ต ท ช ดเจนท าให ย งไม สามารถด าเน นการ พ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (ม.6 : 8 เด อน) ได อย างเป นร ปธรรม ท าให สถานศ กษาไม สามารถด าเน นโครงการได รวมไปถ งบ คลากรใน สถานศ กษาย งไม ม ความร และความเข าใจในโครงการ 2. โปรแกรมเท ยบโอนความร และประสบการณ ส าหร บการศ กษาข นพ นฐาน และโปรแกรมเท ยบระด บ การศ กษา ไม ได ร บการอบรมก อนน ามาใช จร ง จ งท าให ม ข อผ ดพลาดและเก ดการล าช าข น ข อเสนอแนะ ควรม การจ ดท าโครงการและแนวทางในการด าเน นโครงการท ช ดเจน และม การจ ดอบรมให ความร ก บ สถานศ กษาท ท าหน าท ร บผ ดชอบด าเน นการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บ การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (ม.6 : 8 เด อน) รวมไปถ งการประชาส มพ นธ ให ประชาชนหร อ บ คคลท สนใจได ร บทราบรายละเอ ยดของโครงการ 2. โครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ผลการด าเน นงาน จากการต ดตามผลการด าเน นงานตามโครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ขณะน ส วนใหญ ย งไม ม การส งมอบคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ไปย งสถานศ กษา ในเขตตรวจราชการท 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา และสถานศ กษาท กแห งอย ระหว างการเตร ยมความพร อมท กด านเพ อ รองร บการการจ ดสรรคอมพ วเตอร พกพา(Tablet)จากหน วยงานต นส งก ด โดยได ด าเน นการด งน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ข นตอนการด าเน นการ 1. แต งต งคณะท างาน ด าเน นการและประสานงานการน าเข าข อม ลน กเร ยนและคร ผ สอน ช นประถมศ กษาป ท 1 2. จ ดท าแบบส ารวจรายช อน กเร ยนและคร ผ สอน ช นประถมศ กษาป ท 1 ตามแบบท สพฐ.ก าหนด พร อมต วอย างการจ ดเก บข อม ล ส งทางระบบ E-office ให สถานศ กษาในส งก ด 3. สถานศ กษานอกส งก ด ประสานแจ งทางโทรศ พท โดยส งแบบส ารวจทางโทรสาร และ 4. คณะท างานตรวจสอบความถ กต องของไฟล ข อม ล (Excel) ของสถานศ กษา 5. น าเข าข อม ลน กเร ยนและคร เข าส ระบบท เว บไซต 6. ตรวจสอบความถ กต องของข อม ลท น าเข าระบบแล ว พร อมพ มพ ข อม ลไว ข นการเตร ยมความพร อม 1. แจ งให สถานศ กษาในส งก ด และต างส งก ดปร บข อม ลน กเร ยน และคร ผ สอนช นประถมศ กษาป ท 1 ให เป นป จจ บ น 2. ส ารวจความพร อมของโรงเร ยนในด านกายภาพ ได แก ห องเร ยน ระบบไฟฟ า และระบบส ญญาณ อ นเทอร เน ต รวมถ งความพร อมของคร ผ สอนส าหร บใช ในการแบ งกล มความพร อมของโรงเร ยน ส วนในด าน คร ผ สอนจะแบ งเป น 3 กล ม เพ อเป นข อม ลในการจ ดอบรม ข

6 3. แต งต งผ ร บผ ดชอบในการตรวจร บคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) พร อมท งจ ดเตร ยม สถานท เพ อร บ มอบ Tablet 4. ประช มช แจงโครงการฯ แก ผ บร หารโรงเร ยนในส งก ด พร อมแจ งความค บหน าของโครงการฯ 5.ประชาส มพ นธ เว บไซต โครงการแท บเล ตพ ซ เพ อการศ กษาไทย OTPC ท 0www.dekthai.net0 ให แก โรงเร ยนในส งก ดส าหร บการศ กษาเบ องต น 6. ต ดตามผลการด าเน นงานเตร ยมความพร อมการใช คอมพ วเตอร แบบพกพา (Tablet) บางสพป.เช น สพป.อ างทองได จ ดซ อคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) จ านวน 45 เคร องเพ อพ ฒนาผ บร หาร ระด บ ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. ผอ.กล มภารก จ และศ กษาน เทศก ให สามารถน เทศการเร ยนการสอนด วย Tablet คร ผ สอนช นป.1 ได, จ ดอบรมการใช คอมพ วเตอร พกพาให แก ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. ผอ.กล มภารก จ และศ กษาน เทศก ประธานกล มโรงเร ยน และผอ.โรงเร ยนอน บาลประจ าจ งหว ด อน บาลประจ าอ าเภอท กอ าเภอ, เป ด Face Book เพ อเป นศ นย บร การสอบถามข อม ลในกรณ คร ช นป.1 ม ป ญหาและข อสงส ยในการใช Tablet เพ อการเร ยนการสอน,อบรมปฏ บ ต การใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) แก คร และบ คลากรทางการศ กษา ICT ของโรงเร ยนท ร บผ ดชอบการจ ดท า web Site ของโรงเร ยนท กโรงเร ยน, และจ ดส ง VCD เร ยนร รายการ แนะน า ช ด TABLET 22 ตอน ให โรงเร ยนศ กษา เป นต น สถานศ กษา ข นตอนการด าเน นการ 1. จ ดเก บข อม ลน กเร ยน และคร ผ สอนช นประถมศ กษาป ท 1 ในป การศ กษา 2555 ท งท ม รายช อแล ว และท คาดการณ ว าจะมาเข าเร ยนตามแบบส ารวจ 2. ตรวจสอบความถ กต องของข อม ลให สมบ รณ ครบถ วน 3. ส งแบบส ารวจเป นเอกสาร พร อมไฟล ข อม ล (Excel) ตามระยะเวลาท ก าหนดทางระบบ E-office / และส งด วยตนเอง ข นการเตร ยมความพร อม 1. ปร บข อม ลน กเร ยน และคร ผ สอนช นประถมศ กษาป ท 1 ให เป นป จจ บ นในระบบ 2. เตร ยมความพร อมด านสถานท ระบบไฟฟ า และระบบอ นเทอร เน ต 3. เตร ยมความพร อมของคร ผ สอน โดยให ศ กษาข อม ลจากเว บไซต โครงการแท บเล ตพ ซ เพ อการศ กษา ไทย OTPC ท 0www.dekthai.net0 ในภาพรวม เขตตรวจราชการท 2 ม สถานศ กษาท งหมดในส งก ดสพป.จ านวน 802 แห ง น กเร ยนช น ป. 1 ท งหมดจ านวน 12,921 คน ได ร บคอมพ วเตอร พกพาเฉพาะจ งหว ดช ยนาท 1,440 คน (อย ระหว างรอร บ ตามต วอ กษรจ งหว ด) จ านวนคร ท สอนช น ป.1 ท งหมด 1,637 คน ได ร บคอมพ วเตอร พกพา - คน (อย ระหว าง รอร บตามต วอ กษรจ งหว ด) ป ญหา/อ ปสรรค 1. การกรอกข อม ลของโรงเร ยนลงในแบบท ก าหนดให ไม ค อยถ กต อง เน องจากไม อ านค าช แจงก อน 2. จ านวนน กเร ยนม ความเคล อนไหวตลอดช วงเด อนพฤษภาคม และต นเด อนม ถ นายน การน าเข าข อม ลน กเร ยนไฟล Excel ส ง สพฐ. ต องจ ดกระท าหลายข นตอน ข อเสนอแนะ 1. ควรจ ดเก บข อม ลน กเร ยน/คร ผ สอน ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2555 คร งเด ยวเท าน น เพ อจะได น าข อม ล ไปใช ในการจ ดสรรงบประมาณได อ ก 2. ควรจ ดสรรงบประมาณมาให แนะน า Tablet แก สถานศ กษาก อน ค

7 ส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ผลการด าเน นงาน จากการต ดตามผลการด าเน นงานตามโครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ขณะน ย งไม ม การส งมอบคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ไปย งสถานศ กษาในส งก ด ในเขตตรวจราชการท 2 (อย ระหว างรอร บตามต วอ กษรจ งหว ด) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา และสถานศ กษาท กแห งอย ระหว างการเตร ยมความพร อมท กด านเพ อรองร บการการจ ดสรรคอมพ วเตอร พกพา(Tablet)จากหน วยงานต น ส งก ด ในภาพรวม เขตตรวจราชการท 2 ม สถานศ กษาท งหมดในส งก ดสช. จ านวน 79 แห ง น กเร ยนช นป. 1 ท งหมดจ านวน 4,003 คน ได ร บคอมพ วเตอร พกพา 208 คน จ านวนคร ท สอน ช น ป.1 ท งหมด 229 คนได ร บ คอมพ วเตอร พกพา - คน ป ญหา/อ ปสรรค ได ร บการจ ดสรรล าช า ข อเสนอแนะ 1. ควรอบรมให ความร คร ผ สอนเพ อเตร ยมความพร อมก อน 2. ควรจ ดสรรงบประมาณให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เพ อจ ดอบรมและพ ฒนา คร ผ สอนคอมพ วเตอร แบบพกพาโดยเฉพาะท งภาคร ฐและเอกชนป ญหา/อ ปสรรค 3. โครงการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ผลการด าเน นงาน จากการต ดตามผลการด าเน นงานตามนโยบาย พบว า ขณะน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ระบบการ ต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพ และได ร บการยอมร บจากสถานศ กษาและหน วยงานอ นท เก ยวข อง ม ผลการต ดตามและตรวจสอบค ณภาพการศ กษาท น าเช อถ อและสามารถน าไปใช ประโยชน ในการปร บ แผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาหร อแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษาในส งก ด และใช เป นข อม ลเพ อรองร บ การประเม นค ณภาพภายนอกต อไป ภาพรวม เขตตรวจราชการท 2 พบว า ม สถานศ กษาท งหมด จ านวน 802 แห ง สถานศ กษาท ม ระบบการประก นค ณภาพภายในท เข มแข ง ม จ านวน 525 แห ง (สพป.บางแห งย ง ตรวจสอบทบทวนการด าเน นงานตามระบบประก นค ณภาพภายใน ไม ครบท กแห ง ) ผลการตรวจสอบทบทวน การด าเน นงานตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษา 8 รายการ (ตามกฎกระทรวงว าด วย ระเบ ยบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553) ภาพรวม ผลการตรวจสอบฯ คะแนน เฉล ย 4.63 ระด บค ณภาพอย ในระด บด มาก ป ญหา/อ ปสรรค 1. โรงเร ยนให ความส าค ญก บการประเม นภายนอก มากกว า การประเม นค ณภาพภายใน 2. โรงเร ยนย งไม เข าใจระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ตามกฎกระทรวงฯ เท าท ควร 3. โรงเร ยนย งขาดการพ ฒนาอย างต อเน อง จะท าเม อจะม การประเม นเท าน น 4. งบประมาณในการด าเน นงานตรวจสอบม น อย 5. ผ ต ดตามตรวจสอบระบบประก นค ณภาพภายในม ภาระงานท ต องร บผ ดชอบหลายงานท าให การ ต ดตามตรวจสอบไม ได ตามก าหนดเวลา ง

8 ข อเสนอแนะ 1. ควรให ความร ความเข าใจเก ยวก บระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ตามกฎกระทรวงฯ 2. ควรพ ฒนาให โรงเร ยนเห นความส าค ญของการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาและการพ ฒนาอย าง ต อเน องเป นระบบ 3. ควรจ ดสรรงบประมาณในการด าเน นงานตรวจสอบค ณภาพให เพ ยงพอก บการด าเน นงาน 4. ควรจ ดสรรงบประมาณเพ อใช ในการด าเน นการตรวจสอบ ทบทวนค ณภาพของสถานศ กษาในส งก ด 5. ควรจ ดอบรมผ ทรงค ณว ฒ ระด บเขตพ นท เพ มมากข นเพ อจะได ท าหน าท ต ดตามตรวจสอบได รวดเร ว ข น 6. หากย ดหย นให สามารถใช งบประมาณเล อมป ได อาจท าให ผลการด าเน นงานประส ทธ ภาพส งข น เพราะสถานศ กษาจะได ม ระยะเวลาในการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในได สมบ รณ มากข น ก อนท เขต พ นท จะไปประเม นค ณภาพภายใน ในแต ละป การศ กษา 7. ควรได ร บความร วมม ออย างแท จร งจากผ เก ยวข องท กฝ าย 8. ควรส งเสร มการน าผลการประเม นไปใช ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 9. ควรพ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศเพ อการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 ผลการด าเน นงาน จากการต ดตามผลการด าเน นงานตามนโยบาย พบว า ขณะน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 ม ระบบการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพ น าเช อถ อและได ร บการยอมร บจาก สถานศ กษาและหน วยงานอ นท เก ยวข อง ม ผลการต ดตามและตรวจสอบค ณภาพการศ กษาท น าเช อถ อและ สามารถน าไปใช ประโยชน ในการปร บแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาหร อแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา ในส งก ด และใช เป นข อม ลเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกต อไป ภาพรวม เขตตรวจราชการท 2 พบว า ม สถานศ กษาท งหมด จ านวน 64 แห ง สถานศ กษาท ม ระบบการประก นค ณภาพภายในท เข มแข ง ม จ านวน 64 แห ง ผลการตรวจสอบทบทวนการด าเน นงานตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษา 8 รายการ (ตามกฎกระทรวงว าด วย ระเบ ยบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553) ภาพรวม พบว า ผลการตรวจสอบฯ ม คะแนนเฉล ย 4.25 ระด บค ณภาพอย ในระด บด ป ญหา/อ ปสรรค 1. เน องด วยส าน กทดสอบทางการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ ดท าเอกสาร เผยแพร ม ข อผ ดพลาดในการยกต วอย าง ท าให เก ดป ญหาของการจ ดท าไม ถ กต อง จ งต องแก ไขและท าให โรงเร ยน จ ดท ารายงานล าช าออกไป 2. เน องจากโรงเร ยนในส งก ด สพม. 5 มาจากหลายเขต ท เป น สพท. เด มว ฒนธรรมการท างานระบบ ประก นค ณภาพต างก น ต องมาปร บให ม แนวทางและท ศทางไปในทางเด ยวก น ซ งเด มมาจากกรมสาม ญศ กษา เด ม แต เม อลงไปร วมก บ สพท. ว ฒนธรรม กระบวนการ และระบบต าง ๆ ก ต างก น และแนวทางการปฏ บ ต ซ งในระยะน นย งไม ค อยช ดเจน จนป จจ บ นเร มม แนวทางการปฏ บ ต ท ช ดเจน ข น น าจะม ท ศทางเป นระบบด ข น ข อเสนอแนะ 1. ส าน กทดสอบทางการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ควรแจ งการปร บปร งให โรงเร ยนทราบโดยตรง ก อนเด อนเมษายน เพราะโรงเร ยนได น าไปจ ดท ารายงานประจ าป จะได ไม ผ ดพลาด 2. สบย. ควรท าการส มตรวจสอบค ณภาพสถานศ กษาในแต ละ สพป/สพม. ต งกรรมการจากแต ละเขต สพป./สพม. เข าตรวจสอบค ณภาพการศ กษา ประเม นด สภาพจร ง จะได ค ณภาพจร งมากกว าการสอบถาม จ

9 4. โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน (ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน : Fix it Center และศ นย ฝ กอาช พช มชน) ผลการด าเน นงาน จากการต ดตามผลการด าเน นงานตามโครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน (ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน : Fix it Center และศ นย ฝ กอาช พช มชน) ในภาพรวม เขตตรวจราชการท 2 พบว า ผ ร บบร การม ความพ งพอใจในการ บร การของสถานศ กษามาก เน องจากว ทยาล ยฯ มาให บร การถ งช มชน และย งช วยในการประหย ดค าใช จ าย สามารถน าความร มาใช ในการประกอบอาช พและแก ไขเก ยวก บอ ปกรณ ไฟฟ าและอ ปกรณ การเกษตรได ใน ป งบประมาณ 2555 ม การด าเน นการจ ดต งศ นย ซ อมสร าง จ านวน 73 แห ง ยกระด บช างช มชน จ านวน 699 คน ประชาชนผ ร บบร การ จ านวน 16,882 คน หม บ านท ร บบร การ จ านวน 1,391 หม บ าน ป ญหา/อ ปสรรค 1. การด าเน นงานด านพ ฒนาความร อาช วอนาม ยและความปลอดภ ยในการท างานประชาชน ไม ค อยสนใจและไม ให ความร วมม อเท าท ควร 2.ระยะเวลาการด าเน นงานน อย เน องจากต นส งก ดแจ งเร องการด าเน นการล าช า ท าให ต องร บท า 3. อ ปกรณ และเคร องม อของประชาชนส วนมากท น ามาเข าร บบร การเป นของท ม ค ณภาพต าและซ อมไม ค มค า 4. ว สด อ ปกรณ (อะไหล )ในการให บร การไม ครบสมบ รณ ท าให เก ดป ญหาในการซ อมล าช า 5.ว สด อ ปกรณ (อะไหล ) ท จ ดเตร ยมมาบางคร งไม ตรงตามร นของเคร องใช ท ประชาชนน ามาซ อม 6. ม ช างประจ าหม บ าน (ร านร บซ อมเคร องใช ไฟฟ า) น าของมาให น กศ กษาซ อม แล วไปค ดเง นก บ ชาวบ าน อบต. ควรม การค ดกรองก อน 7. การโอนจ ดสรรงบประมาณล าช า ท าให การด าเน นงานต องล าช าตามไปด วย 8. ควรจะม การประชาส มพ นธ จากส วนกลางอย างต อเน อง ข อเสนอแนะ 1. ควรเพ มค าตอบแทนผ ให บร การให เหมาะสมก บสภาวะเศรษฐก จ 2. ควรให องค การบร หารส วนต าบลค ดกรองประชาชนท น าของมาซ อม เน องจากม ช างประจ าหม บ านน า ของมาให น กศ กษาซ อมแล วน ากล บไปค ดค าซ อมก บล กค า 3. ควรด าเน นโครงการอย างต อเน อง 4. ควรม ระยะเวลาในการท างานให มากกว าน ฉ

10 สารบ ญ ค าน า บทสร ปส าหร บผ บร หาร สารบ ญ ส วนท 1 บทน า 1 ความเป นมาและความส าค ญ ว ตถ ประสงค... 1 ขอบเขตของการต ดตามประเม นผล ว ธ ด าเน นการ... 2 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ... 2 ส วนท 2 เอกสารท เก ยวข อง 3 โครงการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษา- นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย... โครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet)... โครงการการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา... โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน (ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน : Fix it Center และ ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส วนท 3 ผลการด าเน นงาน 22 โครงการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษา นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ผลการด าเน นงาน ป ญหา/อ ปสรรค ข อเสนอแนะ ภาพก จกรรม โครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) (สพป.) ผลการด าเน นงาน ป ญหา/อ ปสรรค ข อเสนอแนะ ภาพก จกรรม โครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) (สช.) ผลการด าเน นงาน ป ญหา/อ ปสรรค ข อเสนอแนะ ภาพก จกรรม หน า

11 สารบ ญ โครงการการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา (สพป.)... ผลการด าเน นงาน... ป ญหา/อ ปสรรค... ข อเสนอแนะ... ภาพก จกรรม... โครงการการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา (สพม.)... ผลการด าเน นงาน... ป ญหา/อ ปสรรค... ข อเสนอแนะ... ภาพก จกรรม... โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน (ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน : Fix it Center และ ศ นย ฝ กอาช พช มชน)... ผลการด าเน นงาน... ป ญหา/อ ปสรรค... ข อเสนอแนะ... ภาพก จกรรม... เอกสารอ างอ ง... ภาคผนวก ค าส งกระทรวงศ กษาธ การ เคร องม อต ดตาม คณะผ จ ดท า... หน า

12 ส วนท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญ กระทรวงศ กษาธ การ ม อ านาจหน าท เก ยวก บการส งเสร มและก าหนดหน าท ด แลการจ ด การศ กษาท กระด บและท กประเภท รวมถ งการก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศ กษา สน บสน นทร พยากร เพ อการศ กษา การต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการจ ดการศ กษา ซ ง สอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต 2542 ได บ ญญ ต ความม งหมายและหล กการของการ จ ดการศ กษาไว ว า การจ ดการศ กษาต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทยให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท งร างกาย และจ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรม และว ฒนธรรมในการด ารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นอย างม ความส ข และองค ประกอบท ส าค ญของกลไกการบร หารงานภาคร ฐ ท ทราบ ความก าวหน าและผลส าเร จของการปฏ บ ต งานของหน วยงานภาคร ฐ ส าน กตรวจราชการและต ดตาม ประเม นผล ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ซ งม หน าท ในการก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบและ ประเม นผลการปฏ บ ต งานของหน วยงานในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ และส าน กบร หารย ทธศาสาตร และบ รณาการการศ กษาท 1-12 และกร งเทพมหานคร ในฐานนะหน วยงานในการสน บสน นการ ตรวจราชการระด บกระทรวงของผ ตรวจราชการกระทรวงศ กษาธ การในเขตตรวจราชการ จ งได ก าหนดโครงการการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานโครงการส าค ญตามนโยบายของ กระทรวงศ กษาธ การ ประจ าป งบประมาณ 2555 เพ อต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานของ หน วยงานในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 ซ งม หน าท ในการสน บสน นการตรวจ ราชการของผ ตรวจราชการในเขตตรวจราชการท 2 ประกอบด วยจ งหว ดลพบ ร ส งห บ ร อ างทอง และจ งหว ดช ยนาท ได ด าเน นการต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญตามนโยบายของ กระทรวงศ กษาธ การ ประจ าป งบประมาณ 2555 รวมท งส น 4 โครงการ ด งน 1. โครงการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (กศน.) 2. โครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) (สพป., สช.) 3. โครงการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา (สพป., สพม.) 4. โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน (ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน : Fix it Center และศ นย ฝ ก อาช พช มชน) (อศจ.) ว ตถ ประสงค 1. เพ อต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญตามนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ในเขตตรวจราชการท 2 2. เพ อทราบป ญหา อ ปสรรคและข อเสนอแนะของหน วยงานและสถานศ กษาในพ นท เขต ตรวจราชการท 2 ในการน านโยบายของกระทรวงศ กษาธ การไปส การปฏ บ ต

13 3. เพ อรายงานการต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญตามนโยบายของ กระทรวงศ กษาธ การของหน วยงานและสถานศ กษา ในพ นท เขตตรวจราชการท 2 ขอบเขตของการต ดตามประเม นผล 1. ต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 โดยเก บข อม ลจากหน วยงานและสถานศ กษาส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ ในเขตตรวจราชการ ท 2 ซ งประกอบด วย 4 จ งหว ด ได แก จ งหว ดลพบ ร ส งห บ ร อ างทอง และช ยนาท 2. ด าเน นการต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญตามนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ ประจ าป งบประมาณ 2555 รวมท งส น 4 โครงการ ด งน 1) โครงการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ด าเน นการต ดตามในหน วยงานส งก ดส าน กงานส งเสร มการศ กษา นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (กศน.) 2) โครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ด าเน นการต ดตามใน หน วยงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพป., สช.) 3) โครงการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ด าเน นการต ดตามในหน วยงานส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพป., สพม.) 4) โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน (ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน : Fix it Center และศ นย ฝ ก อาช พช มชน) ด าเน นการต ดตามในหน วยงาน ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา (อศจ.) ว ธ ด าเน นการ 1. ศ กษาเอกสารและว เคราะห งานท เก ยวข อง เพ อก าหนดกรอบแนวค ดในการต ดตาม 2. สร างเคร องม อการต ดตาม ตามท กระทรวงศ กษาธ การก าหนดกรอบการต ดตาม 3. ด าเน นการประสานหน วยร บตรวจในเขตตรวจราชการท 2 เพ อเก บรวบรวมข อม ลโดยส ง แบบต ดตามไปย งหน วยร บตรวจให รายงานผลการด าเน นงานตามโครงการส าค ญฯ 4. ตรวจสอบความครบถ วนสมบ รณ ของข อม ล ประมวลและว เคราะห ข อม ล สร ปผล 5. จ ดท ารายงานการต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญฯ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ข อม ลจากการต ดตามประเม นผล ใช เป นข อม ลสน บสน นให ผ บร หารระด บส งได ร บทราบถ ง ป ญหา อ ปสรรคของหน วยงานและสถานศ กษาในการน านโยบายไปส การปฏ บ ต เพ อการวางแผน พ ฒนาการศ กษาตามภารก จของกระทรวงศ กษาธ การต อไป 2

14 ส วนท 2 เอกสารท เก ยวข อง การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญตามนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การได ด าเน นการศ กษาเอกสารโครงการท เก ยวข องด งน 1. โครงการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (กศน.) 2. โครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) (สพป., สช.) 3. โครงการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา (สพป., สพม.) 4. โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน (ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน : Fix it Center และศ นย ฝ ก อาช พช มชน) (อศจ.) 1. โครงการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย หล กการและเหต ผล ตามท กระทรวงศ กษาธ การ ได ออกกฎกระทรวงว าด วยการแบ งระด บและเท ยบระด บ การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย และระเบ ยบว าด วยการประเม นเท ยบระด บ การศ กาาข นพ นฐาน ส าน กงาน กศน.ในฐานะหน วยงานท ด าเน นภารก จด านการจ ดการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยให ก บกล มเป าหมายผ ท อย นอกระบบโรงเร ยน จ งได ด าเน นการท า หน าท ประเม นเท ยบระด บการศ กษาด าเน นการประเม นเท ยบระด บการศ กษา ตลอดจนด าเน นการ เท ยบโอนความร และประสบการณ ให แก น กศ กษา กศน. เพ อน าความร ท กษะจากการประกอบอาช พ และการด ารงช ว ตมาเท ยบโอนความร และประสบการณ เป นผลการเร ยนตามหล กส ตรการศ กษานอก ระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เพ อยกระด บความร ให ก บกล มเป าหมายให สามารถจบการศ กษาในระด บการศ กษาข นพ นฐาน ว ตถ ประสงค 1. เพ อยกระด บการศ กษาส าหร บประชาชนท อย นอกระบบให ส าเร จการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน โดยการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษา 2. เพ อพ ฒนาระบบการประเม นเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บ การศ กษาท ม ความโปร งใส ย ต ธรรม ตรวจสอบได สามารถตอบสนองความต องการของกล มเป าหมาย อย างม ประส ทธ ภาพ เป าหมาย ประชาชนท ม ความร ความสามารถในการประกอบอาช พ และท กษะด านอ น แต ไม จบ การศ กษาข นพ นฐาน ได ร บโอกาสในการยกระด บการศ กษาให ส าเร จการศ กษานอกระบบระด บ การศ กษาข นพ นฐานโดยการเท ยบระด บการศ กษาและเท ยบโอนความร และประสบการณ ตาม หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน

15 ผลผล ตของแผนงาน/โครงการ(output) 1. สถานศ กษาส งก ดส าน กงาน กศน. จ านวน 928 แห งท วประเทศได ร บการพ ฒนาให เป น ศ นย การเท ยบโอนความร และประสบการณ ท ด าเน นการประเม นเท ยบโอนความร ประสบการณ ตาม หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐานได อย างม ประส ทธ ภาพและเป นท ยอมร บของ ส งคม 2. สถานศ กษาส งก ด กศน. จ านวน 470 แห ง ได ร บการพ ฒนาให เป นสถานศ กษาท ท าหน าท เท ยบระด บการศ กษา 3. ประชาชนผ ร บบร การเท ยบระด บการศ กษาและเท ยบโอนความร และประสบการณ ท ส าเร จการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน 47,500 คน ตามหล กส ตรการศ กษา นอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน (เท ยบระด บการศ กษา 10,000 คน เท ยบโอนความร และ ประสบการณ 37,500 คน) 4. ประชาชนผ ท ไม จบการศ กษาระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ท ต องการจบ ม.6 สามารถจบ ม.6 ได ภายใน 8 เด อน จ านวน 10,000 คน 5. โปรแกรมเท ยบโอนความร และประสบการณ ส าหร บการศ กษาข นพ นฐาน 1 โปรแกรม เท ยบระด บการศ กษา 1 โปรแกรม และ ปวช. 1 โปรแกรม ผลล พธ ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 1. ประชาชนม ความกระต อร อร นในการท จะแสวงหาความร เพ มท กษะและส งสม ประสบการณ การเร ยนร อย างต อเน องตลอดช ว ต 2. ประชาชนได ร บการยกระด บการศ กษาข นพ นฐานให ส งข น ด ชน ช ว ดความส าเร จ (KPIs) 1. จ านวนสถานศ กษาส งก ดส าน กงาน กศน. ท ม การด าเน นการประเม นเท ยบระด บการศ กษา และเท ยบโอนความร และประสบการณ ตามหล ดส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน ได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. จ านวนประชาชนท ม ความร ความสามารถในการประกอบอาช พ และท กษะด านอ น แต ไม จบการศ กษาข นพ นฐาน ได ร บโอกาสในการยกระด บการศ กษาให ส าเร จการศ กษานอกระบบระด บ การศ กษาข นพ นฐานโดยการเท ยบระด บการศ กษาและเท ยบโอนความร และประสบการณ ตาม หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน ว ธ ด าเน นการ ระยะเวลาด าเน นการ ก จกรรมหล ก ว ธ ด าเน นการ ระยะเวลา 1. การเท ยบระด บ การศ กษา - จ ดท าโปรแกรมเท ยบระด บการศ กษา - พ ฒนาเกณฑ เท ยบระด บการศ กษา - พ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการเท ยบระด บ การศ กษา - ด าเน นการเท ยบระด บการศ กษา - ต ดตามผลการประเม นเท ยบระด บการศ กษา ต ลาคม ก นยายน

16 ก จกรรมหล ก ว ธ ด าเน นการ ระยะเวลา - ก าหนดเกณฑ และจ ดท าค ม อการเท ยบโอน ความร และประสบการณ - อบรมผ เก ยวข องในการเท ยบโอนความร และ ประสบการณ - ด าเน นการเท ยบโอนความร และประสบการณ - ต ดตามการเท ยบโอนความร และประสบการณ 2. พ ฒนาการเท ยบโอน ความร และประสบการณ ระยะเวลาด าเน นโครงการ ต ลาคม 2554 ก นยายน 2555 วงเง นงบประมาณ ล านบาท 5 พฤศจ กายน ก นยายน โครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) หล กการและเหต ผล ตามท ร ฐบาลได แถลงนโยบายต อร ฐสภาเม อว นอ งคารท 23 ส งหาคม 2554 โดยม นโยบาย เร งด วนท จะเร มด าเน นการในป แรกข อ 1.15 เก ยวก บการจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร แท บเล ตให แก โรงเร ยน โดยเร มทดลองด าเน นการในโรงเร ยนน าร องส าหร บระด บช นประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา พ.ศ ควบค ก บการเร งพ ฒนาเน อหาท เหมาะสมตามหล กส ตรบรรจ ลงในคอมพ วเตอร แท บเล ต รวมท งจ ดท าระบบอ นเทอร เน ตไร สายตามมาตรฐานการให บร การในสถานศ กษาท ก าหนดโดยไม เส ย ค าใช จ าย กระทรวงศ กษาธ การได ม การประช มผ เก ยวข องและท าการศ กษาส ารวจข อม ลต าง ๆ เพ อเป น การเตร ยมการรองร บนโยบายร ฐบาลก อนท จะด าเน นการตามนโยบายด งกล าว โดยได พ จารณาว าการ ใช คอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) เป นการรองร บความเจร ญก าวหน าทางด านเทคโนโลย ต าง ๆ ม การ พ ฒนาอย างต อเน องและน บว นจะเก ยวข องส มพ นธ ก บช ว ตความเป นอย ของคนในส งคมมากข น การ เข าถ งเทคโนโลย และแหล งความร ต าง ๆ จ งม ความส าค ญและจ าเป น โดยเฉพาะอย างย งในการใช เทคโนโลย สารสนเทศและแหล งศ กษาค นคว าต าง ๆ จะสามารถท าให ผ เร ยนม ส อการเร ยนการสอนท ท นสม ย เหมาะสมก บว ยและพ ฒนาการของน กเร ยนมากข น การใช หน งส อเร ยนเพ ยงอย างเด ยว อาจจะไม เพ ยงพอ เหมาะสมก บสภาพป จจ บ น จ งเห นควรให ผ เร ยนได ม เคร องคอมพ วเตอร แบบ พกพาใช ในการเร ยนเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในอนาคต ด วยเหต ผลด งกล าว กระทรวงศ กษาธ การจ งจ ดท าโครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา เพ อ เตร ยมความพร อม สร างความเข าใจให ก บบ คคลต าง ๆ ท เก ยวข อง การจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร พกพา การจ ดท าแผนการด าเน นงาน การต ดตามประเม นผล และการศ กษาผลของการใช สภาพแวดล อมท เหมาะสม และส งท ม ผลต อน กเร ยนในการน าไปใช ในห องเร ยน โดยได ร บ งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ท งในส วนของกระทรวงศ กษาธ การ และส วน ราชการอ นท จ ดการศ กษาให ก บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ของประเทศเพ อด าเน นการต อไป

17 ในการด าเน นงานตามนโยบาย นายกร ฐมนตร ได แต งต งคณะกรรมการบร หารนโยบายเพ อ ก าหนดนโยบายและย ทธศาสตร ระด บชาต ด าเน นการบ รณาการงบประมาณและประสานการ ด าเน นงานร วมก บส วนราชการและ/หร อหน วยงานท เก ยวข อง และวางกรอบนโยบายเพ อให เก ดความ ร วมม อระหว างส วนราชการและหน วยงานท เก ยวข องน าไปส จ ดม งหมายท ได ก าหนดไว กระทรวงศ กษาธ การได จ ดท าโครงการน าร องการประย กต และบ รณาการคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) เพ อการเร ยนการสอนในระด บประถมศ กษาตามแนวนโยบายของร ฐบาล โดยมอบหมาย ให มหาว ทยาล ยศร นคร นทร ว โรฒด าเน นการ เพ อเตร ยมความพร อมของโรงเร ยน ผ บร หาร คร น กเร ยน และผ ปกครอง สร างความเข าใจก บผ เก ยวข องท กระด บให สามารถน าเคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) และเทคโนโลย ท เก ยวข องไปใช ประโยชน และเพ มค ณค าให เก ดข น สามารถน าไปใช เพ อส งเสร มศ กยภาพด านการเร ยนร ให แก น กเร ยนในโรงเร ยนน าร อง ส าหร บการด าเน นงานตาม นโยบายร ฐบาล เป นความร วมม อระหว างกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร กระทรวงการต างประเทศ และหน วยงานอ นท เก ยวข อง เพ อให บรรล ผลส าเร จตาม ว ตถ ประสงค อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. เพ อให น กเร ยนได ม เคร องคอมพ วเตอร พกพาใช เป นเคร องม อเสร มการเร ยนร 2. เพ อพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอนของน กเร ยนให ได ค ณภาพและมาตรฐาน และพร อม เข าส ความเป นสากล 3. เพ อพ ฒนาเน อหาในร ปแบบอ เล กทรอน กส ท เหมาะสมตามหล กส ตรลงในเคร อง คอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) รวมท งจ ดท าระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ตไร สาย 4. เพ อการจ ดระบบการบร หารจ ดการการใช คอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) ให ม ประส ทธ ภาพส งส ด เป าหมาย 1. จ ดหาเคร องคอมพ วเตอร พกพา ท ม ค ณภาพให ก บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ในป การศ กษา 2555 ได ม เคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) เป นเคร องม อเสร มในการเร ยนการสอนท ก คนในระยะเร มแรก และการจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร พกพาส าหร บน กเร ยนระด บอ น ๆ ในระยะ ต อเน อง 2. จ ดท าและพ ฒนาเน อหาตามหล กส ตรบรรจ ในเคร องคอมพ วเตอร พกพา 3. เพ อพ ฒนาเน อหาในร ปแบบอ เล กทรอน กส ท เหมาะสมตามหล กส ตรลงในเคร อง คอมพ วเตอร พกพา รวมท งจ ดท าระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ตไร สาย 4. เพ อการจ ดระบบการบร หารจ ดการการใช คอมพ วเตอร พกพาให ม ประส ทธ ภาพส งส ด กล มเป าหมาย 1. ป งบประมาณ พ.ศ.2555 ในระยะเร มต นส าหร บน กเร ยนในระด บช นประถมศ กษาป ท 1 จ านวน 527,878 คน ในสถานศ กษาส งก ดต าง ๆ ด งน 1) กระทรวงศ กษาธ การ จ านวน 477,549 คน - ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 347,840 คน 6

18 - ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน 125,924 คน - ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา 3,785 คน (โรงเร ยนสาธ ต 30 แห ง) 2) กระทรวงมหาดไทย จ านวน 50,000 คน - กรมส งเสร มการปกครองส วนท องถ น 50,000 คน 3) ส าน กงานต ารวจแห งชาต - โรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน 329 คน 2. ป งบประมาณ พ.ศ ส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาในระด บอ น ๆ ท เหมาะสม ย ทธศาสตร และแผนการด าเน นงาน 1. ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ประกอบด วย 2 ย ทธศาสตร 1) ย ทธศาสตร ด านการบร หารและการเตร ยมความพร อม 2) ย ทธศาสตร ด านการพ ฒนาหล กส ตร การเร ยนการสอน การพ ฒนาบ คลากรและ การสร างความเข าใจ 2. แผนการด าเน นงานตามย ทธศาสตร 1) ย ทธศาสตร ด านการบร หารและการเตร ยมความพร อม ประกอบด วย 4 แผนงาน ได แก 1.1) แผนงานด านโครงสร างพ นฐาน ประกอบด วยก จกรรมด งน 1.1.1) จ ดท าข อม ลจ านวน:โรงเร ยน น กเร ยน คร และอ ปกรณ ประกอบ จ าแนกรายจ งหว ดและรายส งก ด 1.1.2) จ ดท าพ ก ดท ช ดเจนของสถานศ กษาท กส งก ด ท กจ งหว ด ท กอ าเภอ ท กต าบลด วยระบบ GIS 1.1.3) จ ดเตร ยมและพ ฒนาระบบเคร อข ายไร สาย (Wi-Fi) ให ท วถ งท ก สถานศ กษา 1.2) แผนงานด านการจ ดหาและส งมอบเคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) ประกอบด วยก จกรรมด งน 1.2.1) ก าหนดค ณล กษณะเฉพาะ (TOR) 1.2.2) จ ดหาเคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) ตามค ณล กษณะท ก าหนด 1.2.3) ตรวจร บและส งมอบเคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) 1.2.4) จ ดท าระเบ ยบ ข อบ งค บต างๆ ท เก ยวข องก บเคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) 1.3) แผนงานด านการด แลและบ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) ประกอบด วยก จกรรมด งน 1.3.1) ส ารวจร านซ อมบ าร งเคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) และ ต วแทนจ าหน ายท ต งใกล สถานศ กษา เพ อใช เป นเคร อข ายในการด แลและบ าร งร กษาเคร อง คอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) 7

19 1.3.2) วางแผน ประสานงาน ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา และส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ให น กศ กษาบร การซ อมให สถานศ กษา 1.3.3) จ ดต งศ นย ซ อมเคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) ใน สถานศ กษาและหน วยงานท เก ยวข อง เช น ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ส าน กงานส งเสร ม การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย และศ นย การเร ยนร ICT ของกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1.4) แผนงานด านแผนและงบประมาณ ประกอบด วยก จกรรมด งน 1.4.1) จ ดท าแผนการด าเน นงานรายเด อน 1.4.2) จ ดท าข อม ลงบประมาณรายช น/รายระด บ/รายจ งหว ด 1.4.3) ขอต งและเสนอแนะการบร หารงบประมาณเช งนโยบาย 2) ย ทธศาสตร ด านการพ ฒนาหล กส ตร การเร ยนการสอน การพ ฒนาบ คลากร และการสร างความเข าใจ ประกอบด วย 3 แผนงาน ได แก 2.1 แผนงานด านพ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการจ ดการเร ยนการสอน ประกอบด วยก จกรรมด งน 2.1.1) ด าเน นการจ ดท าและพ ฒนาเน อหาตามหล กส ตรในร ปแบบของ อ เล กทรอน กส (e-content) ระด บช นประถมศ กษาป ท 1 เพ อบรรจ ลงในเคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) โดยพ จารณาเน อหาสาระให เหมาะสม 2.1.2) ด าเน นการจ ดท าและพ ฒนาเน อหาตามหล กส ตรในร ปแบบของ อ เล กทรอน กส (e-content) ระด บช นประถมศ กษาป ท 2 ประถมศ กษาป ท 6 เพ อบรรจ ลงในเคร อง คอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) 2.1.3) ออกแบบและพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอน โดยใช เคร อง คอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) ให เหมาะสมก บผ เร ยนในแต ละกล ม แต ละว ย และตามสภาพแวดล อม ของสถานศ กษา 2.1.4) ออกแบบและพ ฒนาค ม อเพ อใช ในการเร ยนการสอนส าหร บเคร อง คอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) 2.2) แผนงานด านพ ฒนาบ คลากร ประกอบด วยก จกรรมด งน 2.2.1) จ ดฝ กอบรมการใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) เพ อจ ดการ เร ยนการสอนตามหล กส ตรแก คร ผ สอนระด บช นประถมศ กษาป ท 1 ของสถานศ กษาท กส งก ด 2.2.2) จ ดฝ กอบรมการใช เคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) เพ อ การส บค นและพ ฒนาศ กยภาพแก คร ผ สอนสาขาอ นๆ ท กระด บช น และท กว ชา ของสถานศ กษาท ก จ งหว ด 2.2.3) จ ดอบรมผ บร หารสถานศ กษาและศ กษาน เทศ ท กส งก ด เพ อการ สน บสน นการใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) และการบร หารจ ดการด านหล กส ตรและเน อหา การจ ดการเร ยนการสอน และระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ตให ม ความพร อมในการใช งาน 2.2.4) จ ดอบรมผ อ านวยการเขตพ นท การศ กษา ผ อ านวยการส าน กงาน ส งเสร มการศ กษานอกโรงเร ยนจ งหว ด ผ อ านวยการส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษา และผ ตรวจราชการกระทรวงในการบร หารจ ดการ สน บสน น ซ อมแซม และต ดตามประเม นผล 8

20 2.3) แผนงานด านการประชาส มพ นธ และสร างความเข าใจ 2.3.1) จ ดท าส อในร ปแบบต างๆ เพ อประชาส มพ นธ และสร างความเข าใจ เก ยวก บเคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) 2.3.2) จ ดท ารายงานให ความร เก ยวก บเคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) ให แก คร อาจารย น กเร ยน น กศ กษา ผ ปกครองและประชาชนท วไป โดยผ านทาง ส อสารมวลชนและเทคโนโลย โทรคมนาคม เช น ส อส งพ มพ ว ทย โทรท ศน อ นเทอร เน ต ฯลฯ 2.3.3) บร การข อม ลข าวสารเก ยวก บเคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บ เล ต) ทางโทรศ พท สายด วน 1579 ของกระทรวงศ กษาธ การและของหน วยงานอ นท เก ยวข อง 2.3.4) ประช มช แจงท าความเข าใจในการใช เคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) ให ก บผ ปกครองน กเร ยน กรรมการสถานศ กษา และผ ท สนใจ 2.4) แผนงานด านการว จ ย น เทศ ต ดตาม ประเม นผล และรายงาน 2.4.1) น เทศและต ดตามการใช เคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) ให ก บคร ผ สอน 2.4.2) ส ารวจความเห นเก ยวก บการใช เคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) 2.4.3) สร ปประเม ลผลและรายงานบ คคลและหน วยงานท เก ยวข อง 2.4.4) ศ กษา ว เคราะห และว จ ยประส ทธ ผลการใช เคร องคอมพ วเตอร แบบ พกพา (แท บเล ต) ท ม ต อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ผลการด าเน นงานท ผ านมา ในการด าเน นการตามนโยบาย ส วนราชการท เก ยวข องได ด าเน นการเพ อการเตร ยมความ พร อม และสน บสน นการใช เคร องคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) ในการเร ยนการสอนท ส าค ญ ด งน 1. ประช มคณะกรรมการและคณะท างานเพ อเตร ยมการและวางแผนการด าเน นงาน รวมท งพ จารณาจ ดท าระเบ ยบฯ และข อก าหนดต าง ๆ 2. เตร ยมความพร อมในการด าเน นการใช เคร องคอมพ วเตอร แท บเล ต ด งน 2.1 ด านฮาร ดแวร ศ กษาค ณล กษณะ Tablet PC ท ม อย ในท องตลาดก บความ เหมาะสมในการน าไปใช ในโรงเร ยน 2.2 ด านซอร ฟแวร ได เตร ยม Content เน อหาสาระว ชาภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาต างประเทศ คอมพ วเตอร และส งคมศ กษา ในช วงช นท 1 4 รวม 2,549 Learning Objects ซ งพ ฒนาไว แล วท สามารถเล อกน าไปใช ก บแท บเล ตได 2.3 ด านบ คลากร ม การจ ดอบรมคร ให ม ความพร อมในการใช คอมพ วเตอร เป น เคร องม อในการจ ดการเร ยนร และเตร ยมศ กษาน เทศก จากเขตพ นท และส วนกลางลงพ นท ให ค าแนะน าช วยเหล อในการจ ดการเร ยนการสอน 2.4 ด านเคร อข ายอ นเทอร เน ต ได ม การวางระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ตให ก บ โรงเร ยนในส งก ดหลายร ปแบบแล วแต ล กษณะภ ม ประเทศของโรงเร ยน เช น 1) ระบบ IP VPN ความเร ว 2 Mbps จ านวน 1,977 โรงเร ยน 2) ระบบ DSL VPN ความเร ว 1 4 Mbps จ านวน 6,740 โรงเร ยน 3) แบบ Satellite ความเร ว 512/2 Mbps จ านวน 21,362 โรงเร ยน 9

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 โครงการ พ ฒนางาน ICT เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ผ ร บผ ดชอบ นายวช รว ชญ เยาว น น, นางธน ดา ส รส

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information