แผนพ ฒนาป การศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557"

Transcription

1 แผนพ ฒนาป การศ กษา โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร โทรศ พท โทรสาร

2 คานา แผนพ ฒนาฉบ บน เป นแผนหล กระยะ 3 ป ( พ.ศ ) ของโรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ซ งจ ดทาข นเพ อใช เป นเคร องม อในการนานโยบาย ว าด วยการบร หารจ ดการและพ ฒนาสถานศ กษาใน 3 ป ข างหน าไปส การปฏ บ ต กระบวนการจ ดท าอาศ ยการม ส วนร วมของบ คลากรในสถานศ กษาท งฝ ายบร หารและฝ าย ปฏ บ ต เร มจากการว เคราะห แผนเก าซ งได แก แผนพ ฒนาโรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ป การศ กษา จากน นท าการว เคราะห ศ กยภาพเพ อประเม นสถานภาพของสถานศ กษาในป จจ บ น (SWOT Analysis) ได แก การประเม นป จจ ยภายใน (SW) และประเม นป จจ ยภายนอก (OT) ความสอดคล องก บแผนการศ กษาชาต แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต นโยบายหน วยเหน อ แผนพ ฒนาของหน วยงานท องถ น และนโยบาย ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จของสถานศ กษา รวมท งกรอบการประก นค ณภาพการศ กษา อ นประกอบด วยการประก น ค ณภาพภายในและการประเม นค ณภาพภายนอก โดยคาน งถ งประโยชน ท ผ เร ยน ผ ปกครอง ช มชนพ งได ร บ น ามา กาหนดเป นแผนงาน ก จกรรม/โครงการ เป าหมาย ต วช ว ด แนวทางการพ ฒนาและการต ดตามประเม นผล แผนพ ฒนาประกอบด วยเน อหาสาระ 5 บท ด วยก น เร มต งแต บทน าซ งว าด วย นโยบายและแผนพ ฒนาว า ด วยการจ ดการศ กษาระด บชาต ระด บกระทรวง บทต อๆไปจะว าด วย ข อม ลท วไปของสถานศ กษาและสภาพช มชน สถานศ กษา ในป การศ กษา ต อด วยการว เคราะห ศ กยภาพเพ อ พ นธก จ นโยบาย ว ตถ ประสงค เป าหมาย และปร ชญา ว ส ยท ศน ของสถานศ กษา และโครงสร างการบร หาร ท ศทางการบร หารสถานศ กษา ป การศ กษา และบทส ดท ายว าด วยการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล และรายงานผล แผนพ ฒนาน ได ผ านความเห นชอบจากคณะกรรมการบร หารสถานศ กษา ในการจ ดทาคร งน ต องขอขอบค ณ คณาจารย ท กท านท ให ความร วมม อเป นอย างด ท าให เอกสารฉบ บน ปรากฏเป นร ปธรรมม ความสมบ รณ ในเน อหา รายละเอ ยดต างๆ อ นจะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาค ณภาพในการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาส บต อไป ผ อานวยการโรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค เมษายน

3 สารบ ญ หน า บทท 1 บทนา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 1.2 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542แก ไขเพ มเต ม(ฉบ บท 2) พ.ศ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 ( ) 1.4 มาตรฐานการศ กษาของชาต 1.5 ข อเสนอการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) 1.6 ข อบ งค บค ร สภาว าด วยมาตรฐานว ชาช พและจรรยาบรรณของว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๔๘ 1.7 พระราชบ ญญ ต การอาช วศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 1.8 พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน (ฉบ บท 2) พ.ศ นโยบายของสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 1.11 พระราชบ ญญ ต สภาคร และบ คลากรทางการศ กษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 1.12 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ 1.13 มาตรฐานการประก นค ณภาพภายในของสอศ ต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๕๕๘) ด านอาช วศ กษาของสมศ. บทท 2 สภาพป จจ บ น ป ญหา และความต องการ 9 2.1ข อม ลท วไปของสถานศ กษาและสภาพช มชน 2.2 สภาพป จจ บ น ป ญหาและความต องการ 2.3 การว เคราะห ภาพรวม (SWOT Analysis) 1) การว เคราะห ป จจ ยภายใน - จ ดแข ง (Strength) - จ ดอ อน (Weakness) 2) การว เคราะห ป จจ ยภายนอก - โอกาส (Opportunity) - อ ปสรรค (Threat) 2.4 การว เคราะห การดาเน นการตามแผนงานของป การศ กษา บทท 3 ว ส ยท ศน แผนพ ฒนา นโยบาย เป าหมาย พ นธก จ นโยบาย ว ตถ ประสงค และเป าหมายการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา บทท 4 รายละเอ ยนแผนงาน/โครงการ เป าหมาย แผนงาน (กลย ทธ ระด บสถานศ กษา) โครงการ/ก จกรรม/งาน โครงสร างการบร หารสถานศ กษา 4.4 แผนการดาเน นงานโครงการ/ก จกรรม/งาน เป าหมายและงบประมาณ (ป การศ กษา ) 3

4 บทท 5 แผนการควบคม กาก บ ต ดตาม ประเม นผลและรายงานผล การดาเน นการตามแผน 5.2 การประเม นผลการดาเน นงาน 5.3 การรายงานผล ภาคผนวก 77 ภาคผนวก 1 คณะผ ดาเน นการจ ดทา 4

5 บทท 1 บทนา ในการจ ดทาแผนพ ฒนา เพ อใช เป นกรอบในการบร หารจ ดการศ กษาของโรงเร ยนในระยะ 3 ป (พ.ศ ) สถานศ กษาคาน งถ งแผนหล กของชาต และปร ชญาของโรงเร ยน นามาประสานให เก ดความเช อมโยง สอดคล องก น แผนหล กและนโยบายท โรงเร ยนนามาใช ประกอบในการจ ดแผนพ ฒนาฉบ บน ได แก 1.1 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542แก ไขเพ มเต ม(ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 ว าด วยแนว ทางการจ ดการศ กษาและหมวด 6 ว าด วยมาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา หมวด 4 แนวทางการจ ดการศ กษา มาตรา ๒๒ การจ ดการศ กษาต องย ดหล กว าผ เร ยนท กคนม ความสามารถเร ยนร และพ ฒนาตนเองได และถ อว า ผ เร ยนม ความสาค ญท ส ด กระบวนการจ ดการศ กษาต องส งเสร มให ผ เร ยนสามารถพ ฒนาตามธรรมชาต และเต ม ตามศ กยภาพ มาตรา ๒๓ การจ ดการศ กษา ท งการศ กษาในระบบ การศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย ต องเน น ความสาค ญท งความร ค ณธรรม กระบวนการเร ยนร และบ รณาการตามความเหมาะสมของแต ละระด บการศ กษาใน เร องต อไปน (๑) ความร เก ยวก บตนเอง และความส มพ นธ ของตนเองก บส งคม ได แก ครอบคร ว ช มชน ชาต และส งคมโลก รวมถ งความร เก ยวก บประว ต ศาสตร ความเป นมาของส งคมไทย และระบบการเม องการปกรองในระบอบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข (๒) ความร และท กษะด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย รวมท งความร ความเข าใจและประสบการณ เร องการจ ดการ การบาร งร กษา และการใช ประโยชน จากทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างสมด ลย งย น (๓) ความร เก ยวก บศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม การก ฬา ภ ม ป ญญาไทย และการประย กต ใช ภ ม ป ญญา (๔) ความร และท กษะด านคณ ตศาสตร และด านภาษา เน นการใช ภาษาไทยอย างถ กต อง (๕) ความร และท กษะในการประกอบอาช พและการดารงช ว ตอย างม ความส ข มาตรา ๒๔ การจ ดกระบวนการเร ยนร ให สถานศ กษาและหน วยงานท เก ยวข องด าเน นการด งต อไปน (๑) จ ดเน อหาสาระและก จกรรมให สอดคล องก บความสนใจและความถน ดของผ เร ยน โดยค าน งถ งความแตกต าง ระหว างบ คคล (๒) ฝ กท กษะ กระบวนการค ด การจ ดการ การเผช ญสถานการณ และการประย กต ความร มาใช เพ อป องก นและ แก ไขป ญหา (๓) จ ดก จกรรมให ผ เร ยนได เร ยนร จากประสบการณ จร ง ฝ กการปฏ บ ต ให ทาได ค ดเป น ท าเป น ร กการอ านและ เก ดการใฝ ร อย างต อเน อง (๔) จ ดการเร ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความร ด านต างๆอย างได ส ดส วนสมด ลก น รวมท งปล กฝ งค ณธรรม ค าน ยมท ด งามและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ไว ในท กว ชา 5

6 (๕) ส งเสร มสน บสน นให ผ สอนสามารถจ ดบรรยากาศสภาพแวดล อม ส อการเร ยน และอ านวยความสะดวกเพ อให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร และม ความรอบร รวมท งสามารถใช การว จ ยเป นส วนหน งของกระบวนการเร ยนร ท งน ผ สอน และผ เร ยนอาจเร ยนร ไปพร อมก นจากส อการเร ยนการสอนและแหล งว ทยาการประเภทต างๆ (๖) จ ดการเร ยนร ให เก ดข นได ท กเวลาท กสถานท ม การประสานความร วมม อก บบ ดามารดา ผ ปกครอง และบ คคล ในช มชนท กฝ าย เพ อร วมก นพ ฒนาผ เร ยนตามศ กยภาพ หมวด 6 มาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา มาตรา ๔๗ ให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ ประกอบด วย ระบบการประก นค ณภาพภายใน และระบบการประก นค ณภาพภายนอก มาตรา ๔๘ ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาจ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาและ ให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษาท ต องด าเน นการอย างต อเน อง โดยม การจ ดทารายงานประจ าป เสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และเป ดเผยต อสาธารณชน เพ อ นาไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา และเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอก 1.2 แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 9 และฉบ บท 10 ( ) ต อ ( ) ว าด วยการพ ฒนาศ กยภาพของคนไทยด านการศ กษา 1) ให คนไทยได ร บการศ กษาเฉล ยส งข น โดยการขยายโอกาสทางการศ กษาให มากข น 2) ขยายโอกาสการเร ยนร ตลอดช ว ตให มากข น โดยจ ดต งศ นย การเร ยนร ช มชน 3) พ ฒนาค าส งคมระด บกลางและระด บส ง เพ อเพ มความสามารถในการแข งข นของประเทศและแก ป ญหาการขาด แคลนกาล งคนโดยเฉพาะในภาคธ รก จและภาคอ ตสาหกรรม 4) ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 5) เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ว ฒนธรรม และระบบค ณค าท ด ของส งคมไทย เพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมท เน น ว ตถ น ยม ค าน ยม บร โภคน ยมและจ ตส าน ก แก ป ญหาเด กและเยาวชนก บประส ทธ ภาพในสถาบ นครอบคร ว ป ญหายาเสพต ดและอาชญากรรม 1.3 นโยบายของสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กาหนดว า สถานศ กษาม หน าท จ ดการศ กษา ฝ กอบรม และส งเสร มการประกอบอาช พของประชาชนให เป นไปตาม กฎหมายว าด วยการศ กษาแห งชาต และกฎหมายอ นท เก ยวข อง ตามแนวนโยบายของร ฐบาล และแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต เพ อบรรล ว ตถ ประสงค ด งกล าว ให สถานศ กษาดาเน นการด งต อไปน 1) จ ดการศ กษาให ม ความท นสม ย ย ดหย น สอดคล องก บความต องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และการประกอบอาช พอ สระ เพ อการดารงช ว ตตามสภาพเศรษฐก จ ส งคม ท องถ น ว ฒนธรรม เทคโนโลย และ ส งแวดล อม ม งเน นการปฏ บ ต จร งตามความพร อมและศ กยภาพของสถานศ กษา 2) จ ดการศ กษาโดยประสานความร วมม อก บสถานศ กษาท อย ในน น ท งในด านการจ ดการว ชาการ การใช บ คลากรและทร พยากรร วมก น 3) จ ดการศ กษาโดยการระดมทร พยากรด านการเง น ทร พย ส นและบ คลากรท งจากร ฐ องค กรปกครองส วนท องถ น บ คคล ครอบคร ว ช มชน องค กรช มชน เอกชน องค กรเอกชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการ สถาบ นส งคมอ น รวมท งความร วมม อในการจ ดก จกรรมและการจ ดหาท น เพ อพ ฒนาการอาช วศ กษา 6

7 4) จ ดการศ กษาให ผ เร ยนเป นผ ม สมรรถนะทางว ชาช พ สามารถประกอบอาช พเป นพลเม องด ของส งคม ม ความสามารถในการค ด เร ยนร วางแผนและพ ฒนาตนเอง 5) เป นศ นย การเร ยนร ด วยตนเอง และการให บร การว ชาช พแก ช มชนและท องถ น 6) ว จ ยเพ อพ ฒนาองค ความร เทคโนโลย และนว ตกรรม 7) ทาน บ าร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ส งเสร มการศ กษา พลานาม ยและอน ร กษ ส งแวดล อม 8) ส งเสร มการจ ดการศ กษาเช งธ รก จ การร บงานการค าและการร บจ ดทาร บบร การ ร บจ าง ผล ตเพ อจาหน ายท สอดคล องก บการเร ยนการสอน 1.4 แผนย ทธศาสตร พ ฒนาการอาช วศ กษา (พ.ศ ) ของสาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร ม การศ กษาเอกชน ย ทธศาสตร ท 1 ยกระด บมาตรฐานการอาช วศ กษาเอกชนส สากล 1.1 พ ฒนาโรงเร ยนท ม ค ณภาพเย ยมให ไปส มาตรฐานสากลและเป ดโอกาสให โรงเร ยนสามารถ ระดมท นได รวมท งส งเสร มการว จ ย การจ ดท าหล กส ตรสถานศ กษาให หลากหลาย/สอดคล องตาม ความต องการของตลาดแรงงานท งในและต างประเทศ ม อ สระในการบร หารจ ดการท งด านหล กส ตร ว ชาการ งบประมาณและบ คลากร การเล อกใช ส อในและต างประเทศ ส วนโรงเร ยนท ก าล งพ ฒนา ค ณภาพจะเร งให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในเพ อให ไปส มาตรฐานชาต ท กโรงเร ยน 1.2 พ ฒนาร ปแบบการอาช วศ กษาเอกชนให หลากหลายและโดดเด น โดยส งเสร มพ ฒนาโรงเร ยน อาช วศ กษาเอกชนร ปแบบใหม เช นการจ ดการอาช วศ กษาเอกชนโดยใช ภาษาอ งกฤษในการเร ยน การสอน โรงเร ยนต นแบบการอาช วศ กษาเอกชน พ ฒนาระบบบร หารอาช วศ กษาเอกชนในร ปแบบ น ต บ คคลท ท นสม ย พ ฒนาความร วมม อก บภาคธ รก จอ ตสาหกรรม ฯลฯ 1.3 พ ฒนาศ กยภาพและค ณภาพช ว ตของบ คลากรในโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชน โดยอบรม พ ฒนาผ บร หารและคร โรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนให เป นม ออาช พ รวมท งเสร มสร างขว ญก าล งใจ เช น จ ดสรรท นการศ กษาด งานและแลกเปล ยนท งใน/ต างประเทศ จ ดสรรโควต าเร ยนต อ ปร บปร งสว สด การ ส ทธ ประโยชน ต างๆให เพ ยงพอต อการดารงช พและม ศ กด ศร 1.4 จ ดต งศ นย แหล งการเร ยนร เพ อการอาช วศ กษาเอกชน เช น ศ นย เท ยบโอนประสบการณ สาขาว ชาต างๆ ศ นย รวมและพ ฒนาข อม ลด านอาช วศ กษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาองค ความร ศ นย ว ทยบร การ ศ นย การเร ยนร ด วยตนเองและเร ยนร ตลอดช ว ต 1.5 พ ฒนาเคร องม ออ ปกรณ เคร องจ กรท ใช ในการเร ยนการสอนให ได มาตรฐานและบร หาร จ ดการให ใช ร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร ท 2 ส งเสร มการลงท นทางการอาช วศ กษาเอกชน 2.1 เพ มส ดส วนจานวนน กเร ยนอาช วศ กษาเอกชนก บร ฐให เป น 45 : 55 ภายในป การศ กษา 2558 โดยส งเสร มให โรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนม การขยายต วในเขตพ นท อ ตสาหกรรมหร อม จานวนน กเร ยนในแต ละประเภทหร อสาขาว ชาเพ มข นอย างน อยป ละ 5% 7

8 2.2 หาว ธ การเพ มค าใช จ ายรายห วน กเร ยนอาช วศ กษาเอกชนให สอดคล องก บสภาพความเป นจร ง โดยปร บว ธ การอ ดหน นให เหมาะสม เช น ปร บเพ มเง นสน บสน นของร ฐให ใกล เค ยงก บความเป น จร งภายใน 3 ป เป นต น 2.3 ส งเสร มให เอกชนเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการอาช วศ กษาเอกชนด วยว ธ การท หลากหลาย โดยส งเสร มบทบาทของสมาคมโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนแห งประเทศไทยให เป นศ นย รวมของ การพ ฒนาในท กด าน ม การประสานเช อมโยงนโยบายระหว างร ฐและเอกชน ประชาส มพ นธ ข อม ล ข าวสารการอาช วศ กษาเอกชนให แพร หลาย รวมท งพ ฒนากองท นต างๆท เก ยวข อง และบร หาร จ ดการให การอ ดหน นเป นระบบและต อเน อง ย ทธศาสตร ท 3 สร างศ กยภาพผ เร ยนให ม ค ณธรรมและเป นเล ศทางว ชาการเพ อเพ มคนด ให ส งคม เร งพ ฒนาน กเร ยนอาช วศ กษาเอกชนให ม ความเป นเล ศท งด านค ณธรรม ว ชาการ และว ชาช พ โดย ส งเสร มการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน เช น พ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนแบบบ รณาการ น าน กเร ยนเข า ค ายเพ อปล กฝ งให เป นคนด ของส งคม บาเพ ญประโยชน ส งเสร มการฝ กอาช พและสร างรายได ระหว างเร ยน ส งเสร มการแข งข นท กษะว ชาช พ การประกวดผลงาน และจ ดแสดงผลงาน ย ทธศาสตร ท 4 เพ มประส ทธ ภาพระบบบร หารจ ดการองค กร 4.1 พ ฒนาข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาเอกชน และอบรมบ คลากรของโรงเร ยนอาช วศ กษา เอกชนในการใช ระบบสารสนเทศสถานศ กษาเอกชน 4.2 ผล กด นพระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชนให ประกาศใช โดยเร วเพ อให การบร หารจ ดการศ กษา เอกชนม ความช ดเจนและรวดเร วย งข น พร อมท งปร บแก ไข ยกเล กกฎระเบ ยบท ไม เอ อต อการจ ด อาช วศ กษาเอกชนให มากท ส ด 4.3 พ ฒนาบ คลากรท ปฏ บ ต งานการอาช วศ กษาเอกชนให ม ความร ความชานาญ ท งด าน กฎระเบ ยบ การใช คอมพ วเตอร และม จ ตม งบร การและท กระด บประท บใจ 4.4 ต ดตามผลการม งานท าของผ สาเร จการศ กษา ปวช., ปวส. 8

9 บทท 2 สภาพป จจ บ น ป ญหาและความต องการ 2.1 ข อม ลท วไปของสถานศ กษาและสภาพช มชน ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ก อต งเม อป การศ กษา 2514 เด มใช ช อว า โรงเร ยนพณ ชยการเซนต จอห น ม พ นท 16 ไร เลขท 1110/10 ซอยว ภาวด ร งส ต 22 (ลาดพร าวซอย 4) ผ ร บใบอน ญาตคนแรกค อ นายสม ย ช นะผา ม นายส มน ช นะ ผา เป นผ จ ดการ นายปร ชา คงศร เป นอาจารย ใหญ ม น กเร ยนเร มแรกจ านวน 456 คน คร และเจ าหน าท จ านวน 26 คน ป ต อมาขยายหล กส ตรสาขาว ชาช างส ารวจและสาขาว ชาช างยนต เป ดสอนหล กส ตรม ธยมศ กษาตอนปลาย สายอาช พ ในป การศ กษา 2520 เปล ยนช อ โรงเร ยนเป นเซนต จอห นอาช วศ กษา และป การศ กษา 2523 ได ขยาย หล กส ตร สาขาว ชาช างอ เล กทรอน กส พร อมท งเป ดสอนสองรอบภาคเช าและภาคบ าย ป การศ กษา 2526 ขยายหล กส ตรช างไฟฟ ากาล ง และเพ มหล กส ตรการสอนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นส ง (ปวส.) พ.ศ พร อมก บการเปล ยนช อเป น โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ป การศ กษา 2538 โรงเร ยนเป นส วนหน งของ บร ษ ทเซนต จอห นเพ อการศ กษา จ าก ด ป การศ กษา 2544 ได ย ายสถานท ต งมาอย ณ. บร เวณป จจ บ นเลขท 25 ซอยว ภาวด 32 หร อพหลโยธ น 23 แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร บนเน อท ด นจานวน ไร ม อาคาร ด งน อาคาร 1 เป นต ก 2 ช น 1 หล ง ใช เป นห องเร ยน และโรงฝ กงานสาขาว ชาช างยนต ม ห องประกอบ ว ชางานด านช างอ ตสาหกรรม รวมท งหมด 24 ห อง อาคาร 2 เป นต ก 5 ช น 1 หล ง ใช เป นอาคารเร ยน และอาคารอานวยการสน บสน นการเร ยนการสอน ม ห องท งหมด 44 ห อง อาคาร 3 เป นต ก 5 ช น 1 หล ง ใช เป นห องประช ม ห องปฏ บ ต การและห องเร ยนสาขาว ชาช างไฟฟ าและ อ เล กทรอน กส ก บสาขาเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารช นล าง เป นโรงอาหาร รวมม ห องท งหมด 32 ห อง สนามก ฬา ม ครบท กประเภทก ฬาท งกลางแจ ง และในร ม บร เวณ โดยรอบโรงเร ยนจ ดปล กต นไม และส วนหย อมร มร นล กษณะรอบช มชน ท โรงเร ยนต งอย เป น หม บ านจ ดสรรโดยรอบและศ นย การค าไทยพาณ ชย พลาซ า ก บสถานท ราชการ ค อ ท ท าการ สาน กงานเขตจต จ กร 9

10 2.2 สภาพป จจ บ น ป ญหาและความต องการ โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน คด าเน นการในป การศ กษา ท ผ านมาเพ มบ คลากรทาง สาขาว ชาไฟฟ า และอ เล กทรอน กส โดยเฉพาะคร ซ อมอ ปกรณ การใช ไฟฟ าท กชน ดในคร วเร อน และคร ซ อมเคร องใช อ เล กทรอน กส ชน ด และร นต างๆ ส วนสาขาว ชายานยนต เพ มผ เช ยวชาญทางเคร องยนต ท กระบบ และท กบร ษ ทท จ ด จ าหน ายในประเทศไทย เตร ยมความพร อมให ก บน กเร ยน น กศ กษา ก อนส งออกฝ กงาน จ ดระบบงานท ม การใช เทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย เตร ยมการบ คลากร สอดคล องก าวท นเคร องม อ อ ปกรณ ต างๆท ท นสม ย อบรมและ พ ฒนาบ คลากรท กระด บอย างต อเน อง และสร างระบบเคร อข ายการต ดต อส อสาร ประสานงานระหว างหน วยงาน ภายในของบร ษ ทเซนต จอห นเพ อการศ กษา และก บบ คคลภายนอก ส งเสร มและพ ฒนานว ตกรรม โครงงาน งานว จ ยประย กต / ว จ ยเช งปฏ บ ต การ และบทความทางว ชาการของอาจารย / น กศ กษา เพ มข นอย างม ค ณภาพ ธารงไว ซ งความเป นมาตรฐาน และจะต องพ ฒนาให ส งย งข น โดยเฉพาะการกระต นเต อนบ คลากรท กฝ ายต องทางาน หน กมากย งข นพ ฒนาระบบงานของตนเองให ม มากกว าเด ม สนในในการว จ ยและประย กต ความร ให บ รณาการ กว างไกลย งข น เพ อให เป นการผด งมาตรฐานของโรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ดาเน นไปอย างม นคงและพ ฒนา ย งข น จนได ร บการร บรองค ณภาพและมาตรฐานจากการประเม นภายนอก ของส าน กงานร บรองมาตรฐานและ ประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน คดาเน นการในป การศ กษา การจ ดทาข อสอบมาตรฐาน ว ชาช พ ระด บสถานศ กษา กล มสถานศ กษาไปส ระด บประเทศให ครอบคล มท กระด บสาขาว ชา และน ามาใช พร อม ขยายการทดสอบแรงงานให ครอบคล มเน อหาระด บ ปวช. ปวส. ท กสาขาว ชา พ ฒนาการตรวจสอบต ดตามการม งาน ทา ประกอบอาช พอ สระของผ จบการศ กษาอย างม ระบบให เก ดประส ทธ ภาพ ระบบเก บรวบรวมข อม ล สถานศ กษาจ ด งบประมาณในการสน บสน นให คร อาจารย จ ดทาว จ ยในช นเร ยนเพ อเป นการพ ฒนาการเร ยนการสอนและ งบประมาณในการสน บสน นให คร อาจารย ม ท กษะในก จกรรมมากย งข น สถานศ กษาควรส งเสร มให คร -อาจารย ท กคนได จ ดท างานว จ ยในช นเร ยน เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน สถานศ กษาจ ดหาบ คลากรท ม ความเช ยวชาญในท ก สาขาว ชามาสน บสน น เพ อให ม การประด ษฐ และค ดค นนว ตกรรมท ม ค ณภาพและท นสม ยมากข น สารวจความ ต องการของช มชนให แน ช ดว าข ดสนส งใด ต องการความช วยเหล อด านใดบ าง เพ อจะได ม การวางแผนร วมก น การ จ ดก จกรรมตามโครงการต างๆ น นส วนใหญ จะจ ดในบร เวณภายนอกโรงเร ยน ท งน เพ อให น กเร ยน-น กศ กษาได ม ความร และประสบการณ จากแหล งการเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน ช มชนให มากท ส ดม ความจ าเป นต องจ ดพาหนะเพ อ การขนส งน กเร ยน-น กศ กษากล บย งสถานท ทาก จกรรม ซ งต องค าน งถ งความปลอดภ ยในการเด นทางเพราะเป น น กศ กษาอาช วะควรจ ดรถบ สหร อระบบการขนส งท ด ม ความปลอดภ ย การพ ฒนาระบบการเท ยบโอนประสบการณ ของผ ท ท างานอย แล วท เข าศ กษาต อ การเร ยนร ในนว ตกรรมใหม ๆ ท เป นเคร องม อ อ ปกรณ และส อการสอน รวมถ งการสร างส อการสอนของคร ผ สอนท กรายว ชา บ นท กรายงานไว เป นหล กฐานเพ อให ทราบถ งกระบวนการ พ ฒนาการสร างส อการสอนของโรงเร ยน จ ดท นการศ กษาด งานให แก บ คลากรให มากย งข น ส งท เป นป ญหาค อการ ลาออกของคร กลางป ม อย เป นประจา ซ งทาให ขาดความต อเน องในการพ ฒนาและส งผลเส ยต อผ เร ยนด วย จ ง จาเป นต องเพ มสว สด การเพ อคร จะได อย นานและม ขว ญและกาล งใจด ย งข น น กศ กษาควรสอบผ านข อสอบ มาตรฐานว ชาช พของโรงเร ยนและหร อของส วนกลาง (ระด บชาต ) ตามเกณฑ ของ สมศ. โรงเร ยนควรปร บปร ง การต ดตามความพ งพอใจของสถานประกอบการ / หน วยงานผ จบการศ กษาออกไปท างานและน กศ กษาประกอบ 10

11 อาช พอย างเป นระบบ จานวนคน ช วโมง (Man-Hour) ของผ เช ยวชาญ / ผ ทรงค ณว ฒ จากภาคธ รก จหร อภ ม ป ญญาท องถ นตามสาขาว ชาและความเปล ยนแปลงทางเทคโนโลย เพ มข นตามความเหมาะสม การเก บหล กฐาน ข อม ลการดาเน นงานตามโครงการต างๆ ส าเนาสร ปผลการด าเน นงาน / การประเม น เก บท หน วยงานท ดาเน น ก จกรรม / โครงการน นๆ โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน คแนวทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต (ภายในระยะเวลา 3 ป ) โรงเร ยนควรพ ฒนาบ คลากรโดยสน บสน นให ศ กษาต อในระด บท ส งข น การอบรมและการฝ กประสบการณ ตรงตาม สาขาว ชาท สอนเพ มข น โรงเร ยนควรพ ฒนาสาขาว ชาท ตลาดแรงงานต องการ เช น สาขาว ชาช างยนต สาขาว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) เพ อเตร ยมป ดสอนถ งระด บปร ญญาตร เม อ พ.ร.บ. การอาช วศ กษาผ านการพ จารณา จากสภาผ แทนราษฎรและเป นจ ดขาย โรงเร ยนควรหาความร วมม อก บบร ษ ทท ควบค มก จการท เก ยวข องก บ สาขาว ชาท เป ดสอนเพ อเป นแนวทางในการเร ยนการสอน การฝ กงานและการม งานทาของผ จบการศ กษา เช น BENZ TOYOTA AIS DTAC ฯลฯ เป นเคร องม อส บทอดและผสมผสานความร สากลก บภ ม ป ญญาไทย และเป น เคร องม อพ ฒนาค ณภาพของคร ผ บร หาร บ คลากรทางการศ กษา ใช มาตรฐานการศ กษาของชาต จ ดลาด บ ความสาค ญ ต ดตามก าก บด แลการปฏ บ ต งานและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐาน ส อสารและเผยแพร ให ผ เก ยวข องร และเข าใจบทบาทของมาตรฐานการศ กษา วางระบบการจ ดท ามาตรฐานการศ กษาเป นส วนหน งของ ระบบงาน พ ฒนากลไกท จะช วยพ ฒนาให ก จกรรมการดาเน นงานท งหมดม มาตรฐานตามท ก าหนด 11

12 ป จจ ยภายใน ป จจ ยภายนอก จ ดแข ง (Strength : S) จ ดอ อน (Weakness : W) เป นการพ จารณาว า เป นการพ จารณาป จจ ยภายในว า สถานศ กษาม จ ดเด น ส วนด สถานศ กษาม ส วนเส ย จ ดด อย หร อ ความเข มแข ง ความสามารถ ข อจ าก ดความไม พร อมท ท าให การ ศ กยภาพท จะส งเสร มความ ดาเน นงานไม บรรล ว ตถ ประสงค และ สาเร จในการบร หารจ ดการของ เป าหมายรวมท งประเด นป ญหาต างๆ สถานศ กษา โอกาส (Opportunity : O) อ ปสรรค (threat : T) เป นการศ กษาสภาพแวดล อม ภายนอกว าม สภาพเช นใด และ จะเอ อโอกาสให แก สถานศ กษาใน การบร หารจ ดการศ กษาด าน ต างๆได อย างไรบ าง เป นการศ กษาสภาพแวดล อม ภายนอกท เป นอ ปสรรคก อให เก ด ผลเส ยหร อเป นข อจ าก ดในการ ดาเน นงานของสถานศ กษา (SWOT Analysis) การว เคราะห ศ กยภาพเพ อประเม นสถานภาพป จจ บ นของสถานศ กษาในป จจ บ น เป นการประเม นว เคราะห ถ ง จ ดอ อน จ ดแข ง อ นเป นสภาพแวดล อมภายในของสถานศ กษาและว เคราะห ถ งโอกาสภาวะค กคามหร อข อจาก ด อ นเป นสภาพแวดล อมภายนอกท ม ผลต อการจ ดการศ กษาหร อการพ ฒนาด านต างๆของสถานศ กษา ด งน นการ ประเม นสถานภาพป จจ บ นของสถานศ กษา จะเป นคาตอบว าป จจ บ นสถานศ กษาม สถานภาพอย ณ จ ดใด และควร จะก าวไปในท ศทางใด โดยขอบเขตการว เคราะห จะใช หล กเกณฑ ด งน การดาเน นการว เคราะห จะทาใน 2 ล กษณะค อ การว เคราะห ในภาพรวมและว เคราะห การดาเน นงานตามแผนงาน ของแผนพ ฒนา ป การศ กษา

13 2.3 การว เคราะห ในภาพรวม 1) การว เคราะห ป จจ ยภายใน จ ดแข ง (Strength : S) จ ดอ อน (Weakness : W) 1. ผ บร หารส งส ดม ว ส ยท ศน ม ความม งม นใน การ จ ดการศ กษาเพ อเยาวชนอย างแท จร ง 2. ม หล กส ตรท หลากหลายและกระบวนการจ ด การ เร ยนการสอนอย างเป นระบบ 3. ม บ คลากรท ม ความร ความสามารถ ความ ร บผ ดชอบและอย ในว ยทางาน 4. ม การบร หารจ ดการตามโครงสร างสายงาน การ บ งค บบ ญชาท ช ดเจน 5. ม เคร องม อท ใช ในการปฏ บ ต งานอย างครบ ถ วน อ นประกอบด วย โครงสร างและระเบ ยบ การบร หาร สถานศ กษา แผนพ ฒนา แผน ปฏ บ ต การประจาป ค ม อคร ค ม อน กศ กษา ฯลฯ 6. ม การประก นค ณภาพการศ กษาอย างเป น ระบบ และได ร บการร บรองการประเม น ค ณภาพภายนอก จากสมศ.ด วยผลการ ประเม นในระด บด มาก 7. ม ความรวดเร วและความคล องต วในการ บร หาร จ ดการ เน องจากเป นสถานศ กษา เอกชน อานาจส ง การจะส นส ดท ผ อานวยการ โรงเร ยน 8. ผ เร ยนม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห น เก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอน สว สด การ ต างๆท โรงเร ยนจ ดให เพ อให ม การพ ฒนาท ด ข น 9. ผ เร ยนท กคนได ร บการด แลอย างใกล ช ดจาก อาจารย ท ปร กษา ทาให โอกาสในการสาเร จ การศ กษาม มาก 10. สภาพภ ม ท ศน ของโรงเร ยนสวยงาม ร มร น และปลอดจากมลพ ษทางเส ยงเอ อประโยชน ต อการ เร ยนร 1. ม ข อจาก ดด านงบประมาณ เน องจากเป น สถานศ กษาเอกชน การได ร บงบประมาณ สน บสน น จากภาคร ฐจะได เฉพาะเง นอ ดหน น รายห วของ น กศ กษาระด บปวช. เท าน น 2. ขาดแคลนคร ในบางสาขาว ชาช พ 3. สนามก ฬาค บแคบและใช งานได ไม ครอบคล ม ก ฬา ท กประเภท เน องจากพ นท ว างม จาก ด 4. คร ม งานหลายด านนอกเหน อจากงานสอน 5. คร ว ชาช พได ร บโอกาสในการเพ มพ นความร และ ประสบการณ น อย 6. คร ร อยละ 85 ต องม การพ ฒนาในการจ ดทา แผนการสอนและการผล ตส อการสอน 7. การขาดความร บผ ดชอบของผ เร ยน อาท การมา สายบ อยคร ง การขาดเร ยนเป นประจา การไม เคารพ กฎระเบ ยบของโรงเร ยน 8. โครงสร างการบร หารสถานศ กษาท ใช อย ไม เป น ป จจ บ นและไม สามารถรองร บ มาตรฐานการประก น ค ณภาพการศ กษาได ครบถ วนสมบ รณ 9. พ นธก จของโรงเร ยนย งม ได ครอบคล มถ งการ ประก นค ณภาพการศ กษา 10. การออกกลางค นของน กศ กษาช นปวช.1 ม ผล ทา ให จานวนผ เร ยนลดลง และผ ออกไป จากระบบอาจจะ ไปก อป ญหาให แก ส งคมได 11. คร สาขาว ชาช พจะอย ไม นาน เน องจากโอกาส เล อกงานจะม มาก ทาให ผ เร ยนค อนข างส บสน เพราะว าผ สอนแต ละคนม เทคน คว ธ การสอนท แตกต าง ก น 12. สถานท ต งของโรงเร ยนเป นท ช มชนล อมรอบอาณา เขตของโรงเร ยนทาให ยากต อการควบค ม เส ยงรบกวน เก ดแก ช มชนของน กเร ยนน กศ กษา 13

14 2) การว เคราะห ป จจ ยภายนอก โอกาส (Opportunity : O) อ ปสรรค (Threat T) 1. ท ต งของสถานศ กษา อย ในย านช มชน การ คมนาคมสะดวก ทาให ไม ม ป ญหาการ เด นทาง มาโรงเร ยนของคร และน กศ กษา 2. การม ส วนร วมของผ ม ส วนได ส วนเส ย จะให ความร วมม อค อนข างด โดย เฉพาะผ ปกครอง น กศ กษา 3. การเป นเม อง IT ซ งเป นข อได เปร ยบของการ เป นเม องท องเท ยว ท าให เป น ศ นย การเร ยนร คนส วนใหญ จะเป นชนช น กลางท ม ความ ท นสม ยและเห นความสาค ญ ของการศ กษา 4. ม ชาวต างประเทศอย แทบท กเช อชาต ซ งเป น โอกาสให ผ เร ยนได ฝ กฝนการใช ภาษา 5. ม ตลาดแรงงานรองร บผ สาเร จการศ กษา มากมายท กสาขาว ชา 6. เป นเม องท องเท ยวจ งเอ อโอกาสให ผ เร ยน สามารถท างานล วงเวลาเป นรายได เสร มและ สถานศ กษาเอกชนน อยลง เป นการฝ กประสบการณ ตรงด านท กษะ ว ชาช พ 7. เป นศ นย กลางการเร ยนร และสามารถจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอนได สอดคล องก บ สภาพจร ง 8. เป นเม องเศรษฐก จทาให เก ดความคล องต ว ต อการสน บสน นด านการศ กษา 9. น กเร ยนได ร บเง นอ ดหน นรายห ว ค าเล าเร ยน จากร ฐบาล 10. น กเร ยนได ร บเง นจากโครงการเง นก เพ อการ ศ กษา 11. องค กรและหน วยงานเห นความสาค ญของ การจ ดการอาช วศ กษา 1. การสน บสน นทร พยากรจากหน วยงานภาคร ฐ จะน อยเพราะส วนใหญ ย งม ความค ดแบบเก า ท ว าสถานศ กษาเอกชนต องช วยตนเอง ร ฐไม ม หน าท เข าไปช วยเหล อ 2. ป ญหาครอบคร ว ไม ว าจะเป นป ญหา ครอบคร วแตกแยกหร อป ญหาการเล ยงด โดย ตามใจมากจนเก นไป ฯลฯ ม ผลต อการ เร ยน ของผ เร ยน 3. ม มมองของช มชนท ค อนข างจะม ความค ด เห นว าสถานศ กษาเอกชนจะม ความพร อม น อย กว าสถานศ กษาภาคร ฐ 4. การเส ยเปร ยบในการแข งข น เน องจากใน ม สถานศ กษาสายอาช พท เป น ของร ฐถ ง 4 แห ง และเป ดร บผ เร ยนอย างไม จ าก ดจ านวน ทาให โอกาสท ผ ปกครองจะให บ ตรหลานเร ยนใน ถ าม ทางเล อก เน องจากภาคร ฐเส ยค าใช จ าย น อยกว า 5. เป นเม องเจร ญทาให พบอ ตราเส ยงในเร อง พฤต กรรมเส ยงของน กศ กษาค อนข างมาก 6. สภาพส งคมท ร บว ฒนธรรมตะว นตก เข ามา มากเก ดการเล ยนแบบในหม เยาวชน ท าให เก ด พฤต กรรมท ไม เหมาะสมและไม ได ร บการด แล ปล กฝ งจากหน วยงานภาคร ฐ 14

15 2.4 การว เคราะห การดาเน นการตามแผนงานของแผนพ ฒนา ป การศ กษา ) องค ประกอบของแผน ประกอบด วย 5 แผนงาน ได แก 1.แผนการพ ฒนาผ เร ยนด านว ชาการและท กษะว ชาช พ 2. แผนงานก จการน กเร ยน น กศ กษา 3. แผนงานบ คลากร 4. แผนงานอาคารสถานท 5. แผนงานธ รการและการเง น 6. แผนงานความส มพ นธ ก บช มชน 7. แผนการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการ 2) ผลการว เคราะห การด าเน นการตามแผน 15

16 การว เคราะห ผลการดาเน นงานตามแผนพ ฒนา ป การศ กษา แผนการพ ฒนาผ เร ยนด านว ชาการและท กษะว ชาช พ 1.1 งานว ชาการท วไป จ ดแข ง (S) จ ดอ อน (W) โอกาส (O) อ ปสรรค(T) - ม แผนการบร หารงานท ช ดเจน - ม การพ ฒนาหล กส ตรสอดคล องตาม ความต องการของลาดแรงงานและการ ปฏ ร ปการศ กษา - ม การกระจายงานส ภาคว ชาและกาหนด บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบอย าง ช ดเจน - ด านกระบวนการจ ดการเร ยนการสอน จะม งเน นให ผ สอนใช เทคน คว ธ การสอน การสอนท หลากหลายโดยเน นผ เร ยน เป นสาค ญ ในการฝ กท กษะว ชาช พ เน น ฝ กปฏ บ ต จร งท งในสถานศ กษาและ สถาน ประกอบการ - ว สด ฝ ก เคร องม อ อ ปกรณ ท ใช ในการ จ ดการเร ยนการสอนบางสาขาว ชา จาเป นต องฝ กในสถานท จร ง เช น การท องเท ยว - แผนการศ กษาแห งชาต เอ อต อการพ ฒนา หล กส ตรและการจ ดกระบวนการเร ยน การ สอน - สถานประกอบการ ผ เช ยวชาญ ผ ทรง ค ณว ฒ หร อภ ม ป ญญาท องถ นม ส วนร วม ร วมและให การสน บสน นในการพ ฒนา ผ เร ยนอย างต อเน อง - การลาออกของคร ระหว างภาคเร ยน ม ผลกระทบต อการจ ดการเร ยนการ สอนและการบร หารจ ดการ 16

17 การว เคราะห ผลจากการดาเน นงานตามแผนพ ฒนา ป การศ กษา แผนการพ ฒนาผ เร ยนด านว ชาการและท กษะว ชาช พ 1.2 งานภาคว ชา เคร องกล จ ดแข ง (S) จ ดอ อน (W) โอกาส (O) อ ปสรรค(T) - ความพร อมของห องปฏ บ ต เคร องกล - ตลาดแรงงานม ความต องการน กศ กษา - การพ ฒนาส อการเร ยนการสอนน อย สาขาเคร องกลจ านวนมาก โอกาสม งาน - โปรแกรมส าเร จร ปสาหร บน กศ กษา ทาค อนข างส ง ฝ กปฏ บ ต ก อนออกฝ กงาน - น กศ กษาม พ นฐานค าศ พท ทางเคร องกล ค อนข างน อย - ป ญหาทางด านเศรษฐก จของผ เร ยน - การอบรมว ชาช พทางเคร องกล ค าใช จ ายค อนข างส ง - ม ก จกรรมการเร ยน การสอนนอกสถานท เช นก จกรรมศ กษาด งานในสถาน ประกอบการ - ม แผนการเร ยนร ท กรายว ชาและม ก จกรรมการเร ยนโดยใช E-learning - ม ตาราหน งส อประกอบการเร ยนท ท นสม ย - อาจารย ม ความร และประสบการณ ใน รายว ชาท ทาการสอน - หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ตรงก บความต องการของสถาน ประกอบการ - ผ เร ยนให ความร วมม อในการจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอนอย างเต มท - อาจารย ผ สอนได นาว ธ การสอนท หลากหลายมาใช ในการเร ยนการสอน - ม ความก าวหน า สามารถเป ดงบ ระบบบ ญช ด วยคอมพ วเตอร และ สามารถนาว ชาบ ญช ไปบ รณาการใช ใน ช ว ตประจาว นได - การให ความร วมม อของสถาน ประกอบการในการขอเข าศ กษาด งาน ค อนข างม ป ญหา - การเช ญว ทยากรจากส วนราชการ ค อนข างม ป ญหาเร องเวลาไม ตรงก บท ต องการ 17

18 การว เคราะห ผลการดาเน นงานตามแผนพ ฒนา ป การศ กษา แผนการพ ฒนาผ เร ยนด านว ชาการและท กษะว ชาช พ 1.2 งานภาคว ชา ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส จ ดแข ง (S) จ ดอ อน (W) โอกาส (O) อ ปสรรค(T) - คร ท กคนม แผนการสอน - ม การอบรมพ ฒนาศ กยภาพของคร อย าง ต อเน องทาให คร เพ มศ กยภาพในการสอน - ม การทาว จ ยในช นเร ยนท าให เข าใจป ญหา ของผ เร ยนได อย างด - การเช ญว ทยากรมาให ความร ทาให ผ เร ยน ได ร บความร ตรงม ความหลากหลายและ ได ร บประสบการณ ตรงในงานอาช พ - น กศ กษาม ค ณภาพตามเกณฑ ท กาหนด สามารถน าทฤษฎ ส การปฏ บ ต จร งได - ส อการสอนย งไม หลากหลาย - คร ไม ได ร บการอบรมในว ชาช พเฉพาะ สาขา - ระยะเวลาของการทางานว จ ยน อยและ คร ย งขาดประสบการณ ในการทางาน ว จ ย - ผ เร ยนขาดท กษะการใช อ ปกรณ สาน กงานและการใช ภาษาอ งกฤษ - น กศ กษาไม ให ความสนใจก บการสอบ มาตรฐานว ชาช พเท าท ควร - ม บ คลากรจากหน วยงานภายนอก ให ความ อน เคราะห ในการเป นว ทยากรให ความร แก น กศ กษาสามารถนาความร มาประย กต ใช ในช ว ตประจ าว นและในงานอาช พได - โอกาสท จะได ทางานในสถานประกอบการ ค อนข างส ง - 18

19 การว เคราะห ผลการดาเน นงานตามแผนพ ฒนา ป การศ กษา แผนการพ ฒนาผ เร ยนด านว ชาการและท กษะว ชาช พ 1.2 งานภาคว ชา ปฏ บ ต สาน กงาน จ ดแข ง (S) จ ดอ อน (W) โอกาส (O) อ ปสรรค (T) - ห องปฏ บ ต การย งไม ท นสม ย บรรยากาศ - สถานประกอบการม ความต องการ ร อนและห องค บแคบ บ คลากรท ม ท กษะด านปฏ บ ต ส าน กงาน - ขาดช างในการบาร งและซ อมแซม เคร อง เพ อให ใช งานได เต มศ กยภาพ - ป ญหาด านผ เร ยนขาดการให ความ สาค ญในงานพ มพ ด ด - ม แผนการเร ยนร ท กรายว ชาและม ก จกรรมการเร ยนการสอนโดยใช E-Learning - ม ตาราประกอบการเร ยนการสอนครบ ท กรายว ชา - อาจารย ผ สอนได น าว ธ การสอนท หลากหลาย ม การใช ส อประกอบ การเร ยนการสอน - พ มพ ด ดไม ได ร บความสนใจ เพราะ ป จจ บ นใช คอมพ วเตอร เป นจานวนมาก 19

20 การว เคราะห ผลการดาเน นงานตามแผนพ ฒนา ป การศ กษา แผนงานก จการน กเร ยนน กศ กษา 2.1 ส วนงานปกครอง จ ดแข ง (S) จ ดอ อน (W) โอกาส (O) อ ปสรรค(T) 1. ม แผนปฏ บ ต งานท ช ดเจน 1. ขาดบ คลากรในการปฏ บ ต งานให 1. หน วยงาน เอกชนได เข ามาช วยเหล อ 2. ม การจ ดก จกรรมท หลากหลาย เพ ยงพอ ด แลและให การอบรมน กศ กษา เหมาะสมก นสภาพน กศ กษา 2. ขาดระบบด แลอย างต อเน อง 2. หน วยงานส ทธ เด กได ให การช วยเหล อ 3. ม การส งเสร มให น กศ กษาร ร กสาม คค 3. อ ปกรณ การส อสารและเทคโนโลย ไม น กศ กษาท ประสบป ญหาให ทางโรงเร ยน ร จ กทางานเป นท ม เพ ยงพอ 4. ม ระบบด แลน กศ กษาโดยเป นก จกรรม โฮมร ม 5. ม การตรวจสารเสพต ดให ก บน กศ กษา ท กคน 6. ม การให ความร ด านสารเสพต ด โรค เอดส และแนวทางป องก น 7. ม การส งเสร มให น กศ กษาร จ กค ด ว เคราะห ตระหน กในค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท ด งาม 8. ม การส งเสร มด านอาสาพ ฒนาช มชน พ ฒนาระเบ ยบว น ยน กศ กษา 9. ได ร บการสน บสน นจากสถานศ กษา อย างเหมาะสม 1. หน วยงานภายนอกท ให ความร วมม อ ก บสถานศ กษาย งม จ าก ด 2. ขาดความร วมม อจากผ ปกครอง น กศ กษาเท าท ควร 3. สภาพส งคมภายนอกม ผลต อ พฤต กรรมของน กศ กษา 20

21 การว เคราะห ผลการดาเน นงานตามแผนพ ฒนา ป การศ กษา แผนงานก จการน กเร ยนน กศ กษา 2.2 ส วนงานก จกรรมน กศ กษา จ ดแข ง (S) จ ดอ อน (W) โอกาส (O) อ ปสรรค(T) 1. โครงการส งเสร มระเบ ยบว น ยตาม อานาจหน าท ของผ บร หาร - ม แผนปฏ บ ต งานท ช ดเจน - ม การจ ดก จกรรมท หลากหลาย เหมาะสมก บสภาพน กเร ยน น กศ กษา - ม การให ความร วมม อเป นอย างด จาก บ คลากรท กฝ าย - ม การส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษาม ความสาม คค ร จ กการทางานเป นท มและ กล าแสดงออก - น กเร ยน น กศ กษาสามารถเข าร วม ก จกรรมในส งคมเป นผ นา ผ ตามท ด และ สามารถน าความร ท ได ร บไปเผยแพร ใน ช มชน - น กเร ยน น กศ กษา ขาดความเป นผ นา ในบางก จกรรม - ขาดการประชาส มพ นธ ท ด ในบาง ก จกรรม - สถานท ในการจ ดก จกรรมไม เหมาะสม ไม อานวยต อการจ ดก จกรรมบางก จกรรม - ได ร บโอกาสจากช มชนให น กเร ยน น กศ กษา เข าร วมทาก จกรรมได เช น การ นาความร ด านก จกรรมพ ษภ ยของยาเสพ ต ดไปเผยแพร ส ช มชน - การต ดต อประสานเร องยานพาหนะเพ อ นาน กศ กษาร วมก จกรรม ค าใช จ าย ค อนข างส ง เพราะต องต ดต อประสานก บ ธ รก จเอกชนเน องจากหน วยงานของร ฐ หร อท องถ นไม สามารถช วยเหล อได 21

22 การว เคราะห ผลการดาเน นงานตามแผนพ ฒนา ป การศ กษา แผนงานก จการน กเร ยนน กศ กษา 2.2 ส วนงานก จกรรมน กศ กษา (ต อ) จ ดแข ง (S) จ ดอ อน (W) โอกาส (O) อ ปสรรค(T) 2. โครงการด านบร การ - ม การเช ญว ทยากรให ความร เก ยวก บยา เสพต ดและแนวทางป องก น - ม การส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษา ร จ ก ว เคราะห ตนเองหร อปร บพฤต กรรมตนเอง และส งคม - ม การปล กฝ งให น กเร ยน น กศ กษา ร จ ก สาน กเป นผ เส ยสละเพ อส วนรวม - น กเร ยน น กศ กษา สามารถนาความร ไปเผยแพร ส ช มชนเก ยวก บพ ษภ ยยาเสพ ต ดได - ขาดการประชาส มพ นธ ข าวสารของ ก จกรรมให น กเร ยน น กศ กษาทราบอย าง ท วถ ง - งบประมาณบางก จกรรมไม เพ ยงพอต อ การดาเน นก จกรรม - ขาดบ คลากรท ช านาญการ - ได ร บโอกาสจากสาขาบร การโลห ต แห งชาต เหล ากาชาด มาร บบร จาคโลห ต และนาว ทยากรมาให ความร แก น กเร ยน น กศ กษา - ได ร บความร วมม อก บเจ าหน าท ภาคร ฐ น อย 22

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information