แผนพ ฒนาป การศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557"

Transcription

1 แผนพ ฒนาป การศ กษา โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร โทรศ พท โทรสาร

2 คานา แผนพ ฒนาฉบ บน เป นแผนหล กระยะ 3 ป ( พ.ศ ) ของโรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ซ งจ ดทาข นเพ อใช เป นเคร องม อในการนานโยบาย ว าด วยการบร หารจ ดการและพ ฒนาสถานศ กษาใน 3 ป ข างหน าไปส การปฏ บ ต กระบวนการจ ดท าอาศ ยการม ส วนร วมของบ คลากรในสถานศ กษาท งฝ ายบร หารและฝ าย ปฏ บ ต เร มจากการว เคราะห แผนเก าซ งได แก แผนพ ฒนาโรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ป การศ กษา จากน นท าการว เคราะห ศ กยภาพเพ อประเม นสถานภาพของสถานศ กษาในป จจ บ น (SWOT Analysis) ได แก การประเม นป จจ ยภายใน (SW) และประเม นป จจ ยภายนอก (OT) ความสอดคล องก บแผนการศ กษาชาต แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต นโยบายหน วยเหน อ แผนพ ฒนาของหน วยงานท องถ น และนโยบาย ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จของสถานศ กษา รวมท งกรอบการประก นค ณภาพการศ กษา อ นประกอบด วยการประก น ค ณภาพภายในและการประเม นค ณภาพภายนอก โดยคาน งถ งประโยชน ท ผ เร ยน ผ ปกครอง ช มชนพ งได ร บ น ามา กาหนดเป นแผนงาน ก จกรรม/โครงการ เป าหมาย ต วช ว ด แนวทางการพ ฒนาและการต ดตามประเม นผล แผนพ ฒนาประกอบด วยเน อหาสาระ 5 บท ด วยก น เร มต งแต บทน าซ งว าด วย นโยบายและแผนพ ฒนาว า ด วยการจ ดการศ กษาระด บชาต ระด บกระทรวง บทต อๆไปจะว าด วย ข อม ลท วไปของสถานศ กษาและสภาพช มชน สถานศ กษา ในป การศ กษา ต อด วยการว เคราะห ศ กยภาพเพ อ พ นธก จ นโยบาย ว ตถ ประสงค เป าหมาย และปร ชญา ว ส ยท ศน ของสถานศ กษา และโครงสร างการบร หาร ท ศทางการบร หารสถานศ กษา ป การศ กษา และบทส ดท ายว าด วยการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล และรายงานผล แผนพ ฒนาน ได ผ านความเห นชอบจากคณะกรรมการบร หารสถานศ กษา ในการจ ดทาคร งน ต องขอขอบค ณ คณาจารย ท กท านท ให ความร วมม อเป นอย างด ท าให เอกสารฉบ บน ปรากฏเป นร ปธรรมม ความสมบ รณ ในเน อหา รายละเอ ยดต างๆ อ นจะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาค ณภาพในการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาส บต อไป ผ อานวยการโรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค เมษายน

3 สารบ ญ หน า บทท 1 บทนา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 1.2 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542แก ไขเพ มเต ม(ฉบ บท 2) พ.ศ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 ( ) 1.4 มาตรฐานการศ กษาของชาต 1.5 ข อเสนอการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) 1.6 ข อบ งค บค ร สภาว าด วยมาตรฐานว ชาช พและจรรยาบรรณของว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๔๘ 1.7 พระราชบ ญญ ต การอาช วศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 1.8 พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน (ฉบ บท 2) พ.ศ นโยบายของสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 1.11 พระราชบ ญญ ต สภาคร และบ คลากรทางการศ กษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 1.12 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ 1.13 มาตรฐานการประก นค ณภาพภายในของสอศ ต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๕๕๘) ด านอาช วศ กษาของสมศ. บทท 2 สภาพป จจ บ น ป ญหา และความต องการ 9 2.1ข อม ลท วไปของสถานศ กษาและสภาพช มชน 2.2 สภาพป จจ บ น ป ญหาและความต องการ 2.3 การว เคราะห ภาพรวม (SWOT Analysis) 1) การว เคราะห ป จจ ยภายใน - จ ดแข ง (Strength) - จ ดอ อน (Weakness) 2) การว เคราะห ป จจ ยภายนอก - โอกาส (Opportunity) - อ ปสรรค (Threat) 2.4 การว เคราะห การดาเน นการตามแผนงานของป การศ กษา บทท 3 ว ส ยท ศน แผนพ ฒนา นโยบาย เป าหมาย พ นธก จ นโยบาย ว ตถ ประสงค และเป าหมายการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา บทท 4 รายละเอ ยนแผนงาน/โครงการ เป าหมาย แผนงาน (กลย ทธ ระด บสถานศ กษา) โครงการ/ก จกรรม/งาน โครงสร างการบร หารสถานศ กษา 4.4 แผนการดาเน นงานโครงการ/ก จกรรม/งาน เป าหมายและงบประมาณ (ป การศ กษา ) 3

4 บทท 5 แผนการควบคม กาก บ ต ดตาม ประเม นผลและรายงานผล การดาเน นการตามแผน 5.2 การประเม นผลการดาเน นงาน 5.3 การรายงานผล ภาคผนวก 77 ภาคผนวก 1 คณะผ ดาเน นการจ ดทา 4

5 บทท 1 บทนา ในการจ ดทาแผนพ ฒนา เพ อใช เป นกรอบในการบร หารจ ดการศ กษาของโรงเร ยนในระยะ 3 ป (พ.ศ ) สถานศ กษาคาน งถ งแผนหล กของชาต และปร ชญาของโรงเร ยน นามาประสานให เก ดความเช อมโยง สอดคล องก น แผนหล กและนโยบายท โรงเร ยนนามาใช ประกอบในการจ ดแผนพ ฒนาฉบ บน ได แก 1.1 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542แก ไขเพ มเต ม(ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 ว าด วยแนว ทางการจ ดการศ กษาและหมวด 6 ว าด วยมาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา หมวด 4 แนวทางการจ ดการศ กษา มาตรา ๒๒ การจ ดการศ กษาต องย ดหล กว าผ เร ยนท กคนม ความสามารถเร ยนร และพ ฒนาตนเองได และถ อว า ผ เร ยนม ความสาค ญท ส ด กระบวนการจ ดการศ กษาต องส งเสร มให ผ เร ยนสามารถพ ฒนาตามธรรมชาต และเต ม ตามศ กยภาพ มาตรา ๒๓ การจ ดการศ กษา ท งการศ กษาในระบบ การศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย ต องเน น ความสาค ญท งความร ค ณธรรม กระบวนการเร ยนร และบ รณาการตามความเหมาะสมของแต ละระด บการศ กษาใน เร องต อไปน (๑) ความร เก ยวก บตนเอง และความส มพ นธ ของตนเองก บส งคม ได แก ครอบคร ว ช มชน ชาต และส งคมโลก รวมถ งความร เก ยวก บประว ต ศาสตร ความเป นมาของส งคมไทย และระบบการเม องการปกรองในระบอบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข (๒) ความร และท กษะด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย รวมท งความร ความเข าใจและประสบการณ เร องการจ ดการ การบาร งร กษา และการใช ประโยชน จากทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างสมด ลย งย น (๓) ความร เก ยวก บศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม การก ฬา ภ ม ป ญญาไทย และการประย กต ใช ภ ม ป ญญา (๔) ความร และท กษะด านคณ ตศาสตร และด านภาษา เน นการใช ภาษาไทยอย างถ กต อง (๕) ความร และท กษะในการประกอบอาช พและการดารงช ว ตอย างม ความส ข มาตรา ๒๔ การจ ดกระบวนการเร ยนร ให สถานศ กษาและหน วยงานท เก ยวข องด าเน นการด งต อไปน (๑) จ ดเน อหาสาระและก จกรรมให สอดคล องก บความสนใจและความถน ดของผ เร ยน โดยค าน งถ งความแตกต าง ระหว างบ คคล (๒) ฝ กท กษะ กระบวนการค ด การจ ดการ การเผช ญสถานการณ และการประย กต ความร มาใช เพ อป องก นและ แก ไขป ญหา (๓) จ ดก จกรรมให ผ เร ยนได เร ยนร จากประสบการณ จร ง ฝ กการปฏ บ ต ให ทาได ค ดเป น ท าเป น ร กการอ านและ เก ดการใฝ ร อย างต อเน อง (๔) จ ดการเร ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความร ด านต างๆอย างได ส ดส วนสมด ลก น รวมท งปล กฝ งค ณธรรม ค าน ยมท ด งามและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ไว ในท กว ชา 5

6 (๕) ส งเสร มสน บสน นให ผ สอนสามารถจ ดบรรยากาศสภาพแวดล อม ส อการเร ยน และอ านวยความสะดวกเพ อให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร และม ความรอบร รวมท งสามารถใช การว จ ยเป นส วนหน งของกระบวนการเร ยนร ท งน ผ สอน และผ เร ยนอาจเร ยนร ไปพร อมก นจากส อการเร ยนการสอนและแหล งว ทยาการประเภทต างๆ (๖) จ ดการเร ยนร ให เก ดข นได ท กเวลาท กสถานท ม การประสานความร วมม อก บบ ดามารดา ผ ปกครอง และบ คคล ในช มชนท กฝ าย เพ อร วมก นพ ฒนาผ เร ยนตามศ กยภาพ หมวด 6 มาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา มาตรา ๔๗ ให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ ประกอบด วย ระบบการประก นค ณภาพภายใน และระบบการประก นค ณภาพภายนอก มาตรา ๔๘ ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาจ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาและ ให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษาท ต องด าเน นการอย างต อเน อง โดยม การจ ดทารายงานประจ าป เสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และเป ดเผยต อสาธารณชน เพ อ นาไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา และเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอก 1.2 แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 9 และฉบ บท 10 ( ) ต อ ( ) ว าด วยการพ ฒนาศ กยภาพของคนไทยด านการศ กษา 1) ให คนไทยได ร บการศ กษาเฉล ยส งข น โดยการขยายโอกาสทางการศ กษาให มากข น 2) ขยายโอกาสการเร ยนร ตลอดช ว ตให มากข น โดยจ ดต งศ นย การเร ยนร ช มชน 3) พ ฒนาค าส งคมระด บกลางและระด บส ง เพ อเพ มความสามารถในการแข งข นของประเทศและแก ป ญหาการขาด แคลนกาล งคนโดยเฉพาะในภาคธ รก จและภาคอ ตสาหกรรม 4) ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 5) เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ว ฒนธรรม และระบบค ณค าท ด ของส งคมไทย เพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมท เน น ว ตถ น ยม ค าน ยม บร โภคน ยมและจ ตส าน ก แก ป ญหาเด กและเยาวชนก บประส ทธ ภาพในสถาบ นครอบคร ว ป ญหายาเสพต ดและอาชญากรรม 1.3 นโยบายของสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กาหนดว า สถานศ กษาม หน าท จ ดการศ กษา ฝ กอบรม และส งเสร มการประกอบอาช พของประชาชนให เป นไปตาม กฎหมายว าด วยการศ กษาแห งชาต และกฎหมายอ นท เก ยวข อง ตามแนวนโยบายของร ฐบาล และแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต เพ อบรรล ว ตถ ประสงค ด งกล าว ให สถานศ กษาดาเน นการด งต อไปน 1) จ ดการศ กษาให ม ความท นสม ย ย ดหย น สอดคล องก บความต องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และการประกอบอาช พอ สระ เพ อการดารงช ว ตตามสภาพเศรษฐก จ ส งคม ท องถ น ว ฒนธรรม เทคโนโลย และ ส งแวดล อม ม งเน นการปฏ บ ต จร งตามความพร อมและศ กยภาพของสถานศ กษา 2) จ ดการศ กษาโดยประสานความร วมม อก บสถานศ กษาท อย ในน น ท งในด านการจ ดการว ชาการ การใช บ คลากรและทร พยากรร วมก น 3) จ ดการศ กษาโดยการระดมทร พยากรด านการเง น ทร พย ส นและบ คลากรท งจากร ฐ องค กรปกครองส วนท องถ น บ คคล ครอบคร ว ช มชน องค กรช มชน เอกชน องค กรเอกชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการ สถาบ นส งคมอ น รวมท งความร วมม อในการจ ดก จกรรมและการจ ดหาท น เพ อพ ฒนาการอาช วศ กษา 6

7 4) จ ดการศ กษาให ผ เร ยนเป นผ ม สมรรถนะทางว ชาช พ สามารถประกอบอาช พเป นพลเม องด ของส งคม ม ความสามารถในการค ด เร ยนร วางแผนและพ ฒนาตนเอง 5) เป นศ นย การเร ยนร ด วยตนเอง และการให บร การว ชาช พแก ช มชนและท องถ น 6) ว จ ยเพ อพ ฒนาองค ความร เทคโนโลย และนว ตกรรม 7) ทาน บ าร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ส งเสร มการศ กษา พลานาม ยและอน ร กษ ส งแวดล อม 8) ส งเสร มการจ ดการศ กษาเช งธ รก จ การร บงานการค าและการร บจ ดทาร บบร การ ร บจ าง ผล ตเพ อจาหน ายท สอดคล องก บการเร ยนการสอน 1.4 แผนย ทธศาสตร พ ฒนาการอาช วศ กษา (พ.ศ ) ของสาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร ม การศ กษาเอกชน ย ทธศาสตร ท 1 ยกระด บมาตรฐานการอาช วศ กษาเอกชนส สากล 1.1 พ ฒนาโรงเร ยนท ม ค ณภาพเย ยมให ไปส มาตรฐานสากลและเป ดโอกาสให โรงเร ยนสามารถ ระดมท นได รวมท งส งเสร มการว จ ย การจ ดท าหล กส ตรสถานศ กษาให หลากหลาย/สอดคล องตาม ความต องการของตลาดแรงงานท งในและต างประเทศ ม อ สระในการบร หารจ ดการท งด านหล กส ตร ว ชาการ งบประมาณและบ คลากร การเล อกใช ส อในและต างประเทศ ส วนโรงเร ยนท ก าล งพ ฒนา ค ณภาพจะเร งให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในเพ อให ไปส มาตรฐานชาต ท กโรงเร ยน 1.2 พ ฒนาร ปแบบการอาช วศ กษาเอกชนให หลากหลายและโดดเด น โดยส งเสร มพ ฒนาโรงเร ยน อาช วศ กษาเอกชนร ปแบบใหม เช นการจ ดการอาช วศ กษาเอกชนโดยใช ภาษาอ งกฤษในการเร ยน การสอน โรงเร ยนต นแบบการอาช วศ กษาเอกชน พ ฒนาระบบบร หารอาช วศ กษาเอกชนในร ปแบบ น ต บ คคลท ท นสม ย พ ฒนาความร วมม อก บภาคธ รก จอ ตสาหกรรม ฯลฯ 1.3 พ ฒนาศ กยภาพและค ณภาพช ว ตของบ คลากรในโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชน โดยอบรม พ ฒนาผ บร หารและคร โรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนให เป นม ออาช พ รวมท งเสร มสร างขว ญก าล งใจ เช น จ ดสรรท นการศ กษาด งานและแลกเปล ยนท งใน/ต างประเทศ จ ดสรรโควต าเร ยนต อ ปร บปร งสว สด การ ส ทธ ประโยชน ต างๆให เพ ยงพอต อการดารงช พและม ศ กด ศร 1.4 จ ดต งศ นย แหล งการเร ยนร เพ อการอาช วศ กษาเอกชน เช น ศ นย เท ยบโอนประสบการณ สาขาว ชาต างๆ ศ นย รวมและพ ฒนาข อม ลด านอาช วศ กษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาองค ความร ศ นย ว ทยบร การ ศ นย การเร ยนร ด วยตนเองและเร ยนร ตลอดช ว ต 1.5 พ ฒนาเคร องม ออ ปกรณ เคร องจ กรท ใช ในการเร ยนการสอนให ได มาตรฐานและบร หาร จ ดการให ใช ร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร ท 2 ส งเสร มการลงท นทางการอาช วศ กษาเอกชน 2.1 เพ มส ดส วนจานวนน กเร ยนอาช วศ กษาเอกชนก บร ฐให เป น 45 : 55 ภายในป การศ กษา 2558 โดยส งเสร มให โรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนม การขยายต วในเขตพ นท อ ตสาหกรรมหร อม จานวนน กเร ยนในแต ละประเภทหร อสาขาว ชาเพ มข นอย างน อยป ละ 5% 7

8 2.2 หาว ธ การเพ มค าใช จ ายรายห วน กเร ยนอาช วศ กษาเอกชนให สอดคล องก บสภาพความเป นจร ง โดยปร บว ธ การอ ดหน นให เหมาะสม เช น ปร บเพ มเง นสน บสน นของร ฐให ใกล เค ยงก บความเป น จร งภายใน 3 ป เป นต น 2.3 ส งเสร มให เอกชนเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการอาช วศ กษาเอกชนด วยว ธ การท หลากหลาย โดยส งเสร มบทบาทของสมาคมโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนแห งประเทศไทยให เป นศ นย รวมของ การพ ฒนาในท กด าน ม การประสานเช อมโยงนโยบายระหว างร ฐและเอกชน ประชาส มพ นธ ข อม ล ข าวสารการอาช วศ กษาเอกชนให แพร หลาย รวมท งพ ฒนากองท นต างๆท เก ยวข อง และบร หาร จ ดการให การอ ดหน นเป นระบบและต อเน อง ย ทธศาสตร ท 3 สร างศ กยภาพผ เร ยนให ม ค ณธรรมและเป นเล ศทางว ชาการเพ อเพ มคนด ให ส งคม เร งพ ฒนาน กเร ยนอาช วศ กษาเอกชนให ม ความเป นเล ศท งด านค ณธรรม ว ชาการ และว ชาช พ โดย ส งเสร มการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน เช น พ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนแบบบ รณาการ น าน กเร ยนเข า ค ายเพ อปล กฝ งให เป นคนด ของส งคม บาเพ ญประโยชน ส งเสร มการฝ กอาช พและสร างรายได ระหว างเร ยน ส งเสร มการแข งข นท กษะว ชาช พ การประกวดผลงาน และจ ดแสดงผลงาน ย ทธศาสตร ท 4 เพ มประส ทธ ภาพระบบบร หารจ ดการองค กร 4.1 พ ฒนาข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาเอกชน และอบรมบ คลากรของโรงเร ยนอาช วศ กษา เอกชนในการใช ระบบสารสนเทศสถานศ กษาเอกชน 4.2 ผล กด นพระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชนให ประกาศใช โดยเร วเพ อให การบร หารจ ดการศ กษา เอกชนม ความช ดเจนและรวดเร วย งข น พร อมท งปร บแก ไข ยกเล กกฎระเบ ยบท ไม เอ อต อการจ ด อาช วศ กษาเอกชนให มากท ส ด 4.3 พ ฒนาบ คลากรท ปฏ บ ต งานการอาช วศ กษาเอกชนให ม ความร ความชานาญ ท งด าน กฎระเบ ยบ การใช คอมพ วเตอร และม จ ตม งบร การและท กระด บประท บใจ 4.4 ต ดตามผลการม งานท าของผ สาเร จการศ กษา ปวช., ปวส. 8

9 บทท 2 สภาพป จจ บ น ป ญหาและความต องการ 2.1 ข อม ลท วไปของสถานศ กษาและสภาพช มชน ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ก อต งเม อป การศ กษา 2514 เด มใช ช อว า โรงเร ยนพณ ชยการเซนต จอห น ม พ นท 16 ไร เลขท 1110/10 ซอยว ภาวด ร งส ต 22 (ลาดพร าวซอย 4) ผ ร บใบอน ญาตคนแรกค อ นายสม ย ช นะผา ม นายส มน ช นะ ผา เป นผ จ ดการ นายปร ชา คงศร เป นอาจารย ใหญ ม น กเร ยนเร มแรกจ านวน 456 คน คร และเจ าหน าท จ านวน 26 คน ป ต อมาขยายหล กส ตรสาขาว ชาช างส ารวจและสาขาว ชาช างยนต เป ดสอนหล กส ตรม ธยมศ กษาตอนปลาย สายอาช พ ในป การศ กษา 2520 เปล ยนช อ โรงเร ยนเป นเซนต จอห นอาช วศ กษา และป การศ กษา 2523 ได ขยาย หล กส ตร สาขาว ชาช างอ เล กทรอน กส พร อมท งเป ดสอนสองรอบภาคเช าและภาคบ าย ป การศ กษา 2526 ขยายหล กส ตรช างไฟฟ ากาล ง และเพ มหล กส ตรการสอนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นส ง (ปวส.) พ.ศ พร อมก บการเปล ยนช อเป น โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ป การศ กษา 2538 โรงเร ยนเป นส วนหน งของ บร ษ ทเซนต จอห นเพ อการศ กษา จ าก ด ป การศ กษา 2544 ได ย ายสถานท ต งมาอย ณ. บร เวณป จจ บ นเลขท 25 ซอยว ภาวด 32 หร อพหลโยธ น 23 แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร บนเน อท ด นจานวน ไร ม อาคาร ด งน อาคาร 1 เป นต ก 2 ช น 1 หล ง ใช เป นห องเร ยน และโรงฝ กงานสาขาว ชาช างยนต ม ห องประกอบ ว ชางานด านช างอ ตสาหกรรม รวมท งหมด 24 ห อง อาคาร 2 เป นต ก 5 ช น 1 หล ง ใช เป นอาคารเร ยน และอาคารอานวยการสน บสน นการเร ยนการสอน ม ห องท งหมด 44 ห อง อาคาร 3 เป นต ก 5 ช น 1 หล ง ใช เป นห องประช ม ห องปฏ บ ต การและห องเร ยนสาขาว ชาช างไฟฟ าและ อ เล กทรอน กส ก บสาขาเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารช นล าง เป นโรงอาหาร รวมม ห องท งหมด 32 ห อง สนามก ฬา ม ครบท กประเภทก ฬาท งกลางแจ ง และในร ม บร เวณ โดยรอบโรงเร ยนจ ดปล กต นไม และส วนหย อมร มร นล กษณะรอบช มชน ท โรงเร ยนต งอย เป น หม บ านจ ดสรรโดยรอบและศ นย การค าไทยพาณ ชย พลาซ า ก บสถานท ราชการ ค อ ท ท าการ สาน กงานเขตจต จ กร 9

10 2.2 สภาพป จจ บ น ป ญหาและความต องการ โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน คด าเน นการในป การศ กษา ท ผ านมาเพ มบ คลากรทาง สาขาว ชาไฟฟ า และอ เล กทรอน กส โดยเฉพาะคร ซ อมอ ปกรณ การใช ไฟฟ าท กชน ดในคร วเร อน และคร ซ อมเคร องใช อ เล กทรอน กส ชน ด และร นต างๆ ส วนสาขาว ชายานยนต เพ มผ เช ยวชาญทางเคร องยนต ท กระบบ และท กบร ษ ทท จ ด จ าหน ายในประเทศไทย เตร ยมความพร อมให ก บน กเร ยน น กศ กษา ก อนส งออกฝ กงาน จ ดระบบงานท ม การใช เทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย เตร ยมการบ คลากร สอดคล องก าวท นเคร องม อ อ ปกรณ ต างๆท ท นสม ย อบรมและ พ ฒนาบ คลากรท กระด บอย างต อเน อง และสร างระบบเคร อข ายการต ดต อส อสาร ประสานงานระหว างหน วยงาน ภายในของบร ษ ทเซนต จอห นเพ อการศ กษา และก บบ คคลภายนอก ส งเสร มและพ ฒนานว ตกรรม โครงงาน งานว จ ยประย กต / ว จ ยเช งปฏ บ ต การ และบทความทางว ชาการของอาจารย / น กศ กษา เพ มข นอย างม ค ณภาพ ธารงไว ซ งความเป นมาตรฐาน และจะต องพ ฒนาให ส งย งข น โดยเฉพาะการกระต นเต อนบ คลากรท กฝ ายต องทางาน หน กมากย งข นพ ฒนาระบบงานของตนเองให ม มากกว าเด ม สนในในการว จ ยและประย กต ความร ให บ รณาการ กว างไกลย งข น เพ อให เป นการผด งมาตรฐานของโรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ดาเน นไปอย างม นคงและพ ฒนา ย งข น จนได ร บการร บรองค ณภาพและมาตรฐานจากการประเม นภายนอก ของส าน กงานร บรองมาตรฐานและ ประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน คดาเน นการในป การศ กษา การจ ดทาข อสอบมาตรฐาน ว ชาช พ ระด บสถานศ กษา กล มสถานศ กษาไปส ระด บประเทศให ครอบคล มท กระด บสาขาว ชา และน ามาใช พร อม ขยายการทดสอบแรงงานให ครอบคล มเน อหาระด บ ปวช. ปวส. ท กสาขาว ชา พ ฒนาการตรวจสอบต ดตามการม งาน ทา ประกอบอาช พอ สระของผ จบการศ กษาอย างม ระบบให เก ดประส ทธ ภาพ ระบบเก บรวบรวมข อม ล สถานศ กษาจ ด งบประมาณในการสน บสน นให คร อาจารย จ ดทาว จ ยในช นเร ยนเพ อเป นการพ ฒนาการเร ยนการสอนและ งบประมาณในการสน บสน นให คร อาจารย ม ท กษะในก จกรรมมากย งข น สถานศ กษาควรส งเสร มให คร -อาจารย ท กคนได จ ดท างานว จ ยในช นเร ยน เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน สถานศ กษาจ ดหาบ คลากรท ม ความเช ยวชาญในท ก สาขาว ชามาสน บสน น เพ อให ม การประด ษฐ และค ดค นนว ตกรรมท ม ค ณภาพและท นสม ยมากข น สารวจความ ต องการของช มชนให แน ช ดว าข ดสนส งใด ต องการความช วยเหล อด านใดบ าง เพ อจะได ม การวางแผนร วมก น การ จ ดก จกรรมตามโครงการต างๆ น นส วนใหญ จะจ ดในบร เวณภายนอกโรงเร ยน ท งน เพ อให น กเร ยน-น กศ กษาได ม ความร และประสบการณ จากแหล งการเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน ช มชนให มากท ส ดม ความจ าเป นต องจ ดพาหนะเพ อ การขนส งน กเร ยน-น กศ กษากล บย งสถานท ทาก จกรรม ซ งต องค าน งถ งความปลอดภ ยในการเด นทางเพราะเป น น กศ กษาอาช วะควรจ ดรถบ สหร อระบบการขนส งท ด ม ความปลอดภ ย การพ ฒนาระบบการเท ยบโอนประสบการณ ของผ ท ท างานอย แล วท เข าศ กษาต อ การเร ยนร ในนว ตกรรมใหม ๆ ท เป นเคร องม อ อ ปกรณ และส อการสอน รวมถ งการสร างส อการสอนของคร ผ สอนท กรายว ชา บ นท กรายงานไว เป นหล กฐานเพ อให ทราบถ งกระบวนการ พ ฒนาการสร างส อการสอนของโรงเร ยน จ ดท นการศ กษาด งานให แก บ คลากรให มากย งข น ส งท เป นป ญหาค อการ ลาออกของคร กลางป ม อย เป นประจา ซ งทาให ขาดความต อเน องในการพ ฒนาและส งผลเส ยต อผ เร ยนด วย จ ง จาเป นต องเพ มสว สด การเพ อคร จะได อย นานและม ขว ญและกาล งใจด ย งข น น กศ กษาควรสอบผ านข อสอบ มาตรฐานว ชาช พของโรงเร ยนและหร อของส วนกลาง (ระด บชาต ) ตามเกณฑ ของ สมศ. โรงเร ยนควรปร บปร ง การต ดตามความพ งพอใจของสถานประกอบการ / หน วยงานผ จบการศ กษาออกไปท างานและน กศ กษาประกอบ 10

11 อาช พอย างเป นระบบ จานวนคน ช วโมง (Man-Hour) ของผ เช ยวชาญ / ผ ทรงค ณว ฒ จากภาคธ รก จหร อภ ม ป ญญาท องถ นตามสาขาว ชาและความเปล ยนแปลงทางเทคโนโลย เพ มข นตามความเหมาะสม การเก บหล กฐาน ข อม ลการดาเน นงานตามโครงการต างๆ ส าเนาสร ปผลการด าเน นงาน / การประเม น เก บท หน วยงานท ดาเน น ก จกรรม / โครงการน นๆ โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน คแนวทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต (ภายในระยะเวลา 3 ป ) โรงเร ยนควรพ ฒนาบ คลากรโดยสน บสน นให ศ กษาต อในระด บท ส งข น การอบรมและการฝ กประสบการณ ตรงตาม สาขาว ชาท สอนเพ มข น โรงเร ยนควรพ ฒนาสาขาว ชาท ตลาดแรงงานต องการ เช น สาขาว ชาช างยนต สาขาว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) เพ อเตร ยมป ดสอนถ งระด บปร ญญาตร เม อ พ.ร.บ. การอาช วศ กษาผ านการพ จารณา จากสภาผ แทนราษฎรและเป นจ ดขาย โรงเร ยนควรหาความร วมม อก บบร ษ ทท ควบค มก จการท เก ยวข องก บ สาขาว ชาท เป ดสอนเพ อเป นแนวทางในการเร ยนการสอน การฝ กงานและการม งานทาของผ จบการศ กษา เช น BENZ TOYOTA AIS DTAC ฯลฯ เป นเคร องม อส บทอดและผสมผสานความร สากลก บภ ม ป ญญาไทย และเป น เคร องม อพ ฒนาค ณภาพของคร ผ บร หาร บ คลากรทางการศ กษา ใช มาตรฐานการศ กษาของชาต จ ดลาด บ ความสาค ญ ต ดตามก าก บด แลการปฏ บ ต งานและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐาน ส อสารและเผยแพร ให ผ เก ยวข องร และเข าใจบทบาทของมาตรฐานการศ กษา วางระบบการจ ดท ามาตรฐานการศ กษาเป นส วนหน งของ ระบบงาน พ ฒนากลไกท จะช วยพ ฒนาให ก จกรรมการดาเน นงานท งหมดม มาตรฐานตามท ก าหนด 11

12 ป จจ ยภายใน ป จจ ยภายนอก จ ดแข ง (Strength : S) จ ดอ อน (Weakness : W) เป นการพ จารณาว า เป นการพ จารณาป จจ ยภายในว า สถานศ กษาม จ ดเด น ส วนด สถานศ กษาม ส วนเส ย จ ดด อย หร อ ความเข มแข ง ความสามารถ ข อจ าก ดความไม พร อมท ท าให การ ศ กยภาพท จะส งเสร มความ ดาเน นงานไม บรรล ว ตถ ประสงค และ สาเร จในการบร หารจ ดการของ เป าหมายรวมท งประเด นป ญหาต างๆ สถานศ กษา โอกาส (Opportunity : O) อ ปสรรค (threat : T) เป นการศ กษาสภาพแวดล อม ภายนอกว าม สภาพเช นใด และ จะเอ อโอกาสให แก สถานศ กษาใน การบร หารจ ดการศ กษาด าน ต างๆได อย างไรบ าง เป นการศ กษาสภาพแวดล อม ภายนอกท เป นอ ปสรรคก อให เก ด ผลเส ยหร อเป นข อจ าก ดในการ ดาเน นงานของสถานศ กษา (SWOT Analysis) การว เคราะห ศ กยภาพเพ อประเม นสถานภาพป จจ บ นของสถานศ กษาในป จจ บ น เป นการประเม นว เคราะห ถ ง จ ดอ อน จ ดแข ง อ นเป นสภาพแวดล อมภายในของสถานศ กษาและว เคราะห ถ งโอกาสภาวะค กคามหร อข อจาก ด อ นเป นสภาพแวดล อมภายนอกท ม ผลต อการจ ดการศ กษาหร อการพ ฒนาด านต างๆของสถานศ กษา ด งน นการ ประเม นสถานภาพป จจ บ นของสถานศ กษา จะเป นคาตอบว าป จจ บ นสถานศ กษาม สถานภาพอย ณ จ ดใด และควร จะก าวไปในท ศทางใด โดยขอบเขตการว เคราะห จะใช หล กเกณฑ ด งน การดาเน นการว เคราะห จะทาใน 2 ล กษณะค อ การว เคราะห ในภาพรวมและว เคราะห การดาเน นงานตามแผนงาน ของแผนพ ฒนา ป การศ กษา

13 2.3 การว เคราะห ในภาพรวม 1) การว เคราะห ป จจ ยภายใน จ ดแข ง (Strength : S) จ ดอ อน (Weakness : W) 1. ผ บร หารส งส ดม ว ส ยท ศน ม ความม งม นใน การ จ ดการศ กษาเพ อเยาวชนอย างแท จร ง 2. ม หล กส ตรท หลากหลายและกระบวนการจ ด การ เร ยนการสอนอย างเป นระบบ 3. ม บ คลากรท ม ความร ความสามารถ ความ ร บผ ดชอบและอย ในว ยทางาน 4. ม การบร หารจ ดการตามโครงสร างสายงาน การ บ งค บบ ญชาท ช ดเจน 5. ม เคร องม อท ใช ในการปฏ บ ต งานอย างครบ ถ วน อ นประกอบด วย โครงสร างและระเบ ยบ การบร หาร สถานศ กษา แผนพ ฒนา แผน ปฏ บ ต การประจาป ค ม อคร ค ม อน กศ กษา ฯลฯ 6. ม การประก นค ณภาพการศ กษาอย างเป น ระบบ และได ร บการร บรองการประเม น ค ณภาพภายนอก จากสมศ.ด วยผลการ ประเม นในระด บด มาก 7. ม ความรวดเร วและความคล องต วในการ บร หาร จ ดการ เน องจากเป นสถานศ กษา เอกชน อานาจส ง การจะส นส ดท ผ อานวยการ โรงเร ยน 8. ผ เร ยนม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห น เก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอน สว สด การ ต างๆท โรงเร ยนจ ดให เพ อให ม การพ ฒนาท ด ข น 9. ผ เร ยนท กคนได ร บการด แลอย างใกล ช ดจาก อาจารย ท ปร กษา ทาให โอกาสในการสาเร จ การศ กษาม มาก 10. สภาพภ ม ท ศน ของโรงเร ยนสวยงาม ร มร น และปลอดจากมลพ ษทางเส ยงเอ อประโยชน ต อการ เร ยนร 1. ม ข อจาก ดด านงบประมาณ เน องจากเป น สถานศ กษาเอกชน การได ร บงบประมาณ สน บสน น จากภาคร ฐจะได เฉพาะเง นอ ดหน น รายห วของ น กศ กษาระด บปวช. เท าน น 2. ขาดแคลนคร ในบางสาขาว ชาช พ 3. สนามก ฬาค บแคบและใช งานได ไม ครอบคล ม ก ฬา ท กประเภท เน องจากพ นท ว างม จาก ด 4. คร ม งานหลายด านนอกเหน อจากงานสอน 5. คร ว ชาช พได ร บโอกาสในการเพ มพ นความร และ ประสบการณ น อย 6. คร ร อยละ 85 ต องม การพ ฒนาในการจ ดทา แผนการสอนและการผล ตส อการสอน 7. การขาดความร บผ ดชอบของผ เร ยน อาท การมา สายบ อยคร ง การขาดเร ยนเป นประจา การไม เคารพ กฎระเบ ยบของโรงเร ยน 8. โครงสร างการบร หารสถานศ กษาท ใช อย ไม เป น ป จจ บ นและไม สามารถรองร บ มาตรฐานการประก น ค ณภาพการศ กษาได ครบถ วนสมบ รณ 9. พ นธก จของโรงเร ยนย งม ได ครอบคล มถ งการ ประก นค ณภาพการศ กษา 10. การออกกลางค นของน กศ กษาช นปวช.1 ม ผล ทา ให จานวนผ เร ยนลดลง และผ ออกไป จากระบบอาจจะ ไปก อป ญหาให แก ส งคมได 11. คร สาขาว ชาช พจะอย ไม นาน เน องจากโอกาส เล อกงานจะม มาก ทาให ผ เร ยนค อนข างส บสน เพราะว าผ สอนแต ละคนม เทคน คว ธ การสอนท แตกต าง ก น 12. สถานท ต งของโรงเร ยนเป นท ช มชนล อมรอบอาณา เขตของโรงเร ยนทาให ยากต อการควบค ม เส ยงรบกวน เก ดแก ช มชนของน กเร ยนน กศ กษา 13

14 2) การว เคราะห ป จจ ยภายนอก โอกาส (Opportunity : O) อ ปสรรค (Threat T) 1. ท ต งของสถานศ กษา อย ในย านช มชน การ คมนาคมสะดวก ทาให ไม ม ป ญหาการ เด นทาง มาโรงเร ยนของคร และน กศ กษา 2. การม ส วนร วมของผ ม ส วนได ส วนเส ย จะให ความร วมม อค อนข างด โดย เฉพาะผ ปกครอง น กศ กษา 3. การเป นเม อง IT ซ งเป นข อได เปร ยบของการ เป นเม องท องเท ยว ท าให เป น ศ นย การเร ยนร คนส วนใหญ จะเป นชนช น กลางท ม ความ ท นสม ยและเห นความสาค ญ ของการศ กษา 4. ม ชาวต างประเทศอย แทบท กเช อชาต ซ งเป น โอกาสให ผ เร ยนได ฝ กฝนการใช ภาษา 5. ม ตลาดแรงงานรองร บผ สาเร จการศ กษา มากมายท กสาขาว ชา 6. เป นเม องท องเท ยวจ งเอ อโอกาสให ผ เร ยน สามารถท างานล วงเวลาเป นรายได เสร มและ สถานศ กษาเอกชนน อยลง เป นการฝ กประสบการณ ตรงด านท กษะ ว ชาช พ 7. เป นศ นย กลางการเร ยนร และสามารถจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอนได สอดคล องก บ สภาพจร ง 8. เป นเม องเศรษฐก จทาให เก ดความคล องต ว ต อการสน บสน นด านการศ กษา 9. น กเร ยนได ร บเง นอ ดหน นรายห ว ค าเล าเร ยน จากร ฐบาล 10. น กเร ยนได ร บเง นจากโครงการเง นก เพ อการ ศ กษา 11. องค กรและหน วยงานเห นความสาค ญของ การจ ดการอาช วศ กษา 1. การสน บสน นทร พยากรจากหน วยงานภาคร ฐ จะน อยเพราะส วนใหญ ย งม ความค ดแบบเก า ท ว าสถานศ กษาเอกชนต องช วยตนเอง ร ฐไม ม หน าท เข าไปช วยเหล อ 2. ป ญหาครอบคร ว ไม ว าจะเป นป ญหา ครอบคร วแตกแยกหร อป ญหาการเล ยงด โดย ตามใจมากจนเก นไป ฯลฯ ม ผลต อการ เร ยน ของผ เร ยน 3. ม มมองของช มชนท ค อนข างจะม ความค ด เห นว าสถานศ กษาเอกชนจะม ความพร อม น อย กว าสถานศ กษาภาคร ฐ 4. การเส ยเปร ยบในการแข งข น เน องจากใน ม สถานศ กษาสายอาช พท เป น ของร ฐถ ง 4 แห ง และเป ดร บผ เร ยนอย างไม จ าก ดจ านวน ทาให โอกาสท ผ ปกครองจะให บ ตรหลานเร ยนใน ถ าม ทางเล อก เน องจากภาคร ฐเส ยค าใช จ าย น อยกว า 5. เป นเม องเจร ญทาให พบอ ตราเส ยงในเร อง พฤต กรรมเส ยงของน กศ กษาค อนข างมาก 6. สภาพส งคมท ร บว ฒนธรรมตะว นตก เข ามา มากเก ดการเล ยนแบบในหม เยาวชน ท าให เก ด พฤต กรรมท ไม เหมาะสมและไม ได ร บการด แล ปล กฝ งจากหน วยงานภาคร ฐ 14

15 2.4 การว เคราะห การดาเน นการตามแผนงานของแผนพ ฒนา ป การศ กษา ) องค ประกอบของแผน ประกอบด วย 5 แผนงาน ได แก 1.แผนการพ ฒนาผ เร ยนด านว ชาการและท กษะว ชาช พ 2. แผนงานก จการน กเร ยน น กศ กษา 3. แผนงานบ คลากร 4. แผนงานอาคารสถานท 5. แผนงานธ รการและการเง น 6. แผนงานความส มพ นธ ก บช มชน 7. แผนการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการ 2) ผลการว เคราะห การด าเน นการตามแผน 15

16 การว เคราะห ผลการดาเน นงานตามแผนพ ฒนา ป การศ กษา แผนการพ ฒนาผ เร ยนด านว ชาการและท กษะว ชาช พ 1.1 งานว ชาการท วไป จ ดแข ง (S) จ ดอ อน (W) โอกาส (O) อ ปสรรค(T) - ม แผนการบร หารงานท ช ดเจน - ม การพ ฒนาหล กส ตรสอดคล องตาม ความต องการของลาดแรงงานและการ ปฏ ร ปการศ กษา - ม การกระจายงานส ภาคว ชาและกาหนด บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบอย าง ช ดเจน - ด านกระบวนการจ ดการเร ยนการสอน จะม งเน นให ผ สอนใช เทคน คว ธ การสอน การสอนท หลากหลายโดยเน นผ เร ยน เป นสาค ญ ในการฝ กท กษะว ชาช พ เน น ฝ กปฏ บ ต จร งท งในสถานศ กษาและ สถาน ประกอบการ - ว สด ฝ ก เคร องม อ อ ปกรณ ท ใช ในการ จ ดการเร ยนการสอนบางสาขาว ชา จาเป นต องฝ กในสถานท จร ง เช น การท องเท ยว - แผนการศ กษาแห งชาต เอ อต อการพ ฒนา หล กส ตรและการจ ดกระบวนการเร ยน การ สอน - สถานประกอบการ ผ เช ยวชาญ ผ ทรง ค ณว ฒ หร อภ ม ป ญญาท องถ นม ส วนร วม ร วมและให การสน บสน นในการพ ฒนา ผ เร ยนอย างต อเน อง - การลาออกของคร ระหว างภาคเร ยน ม ผลกระทบต อการจ ดการเร ยนการ สอนและการบร หารจ ดการ 16

17 การว เคราะห ผลจากการดาเน นงานตามแผนพ ฒนา ป การศ กษา แผนการพ ฒนาผ เร ยนด านว ชาการและท กษะว ชาช พ 1.2 งานภาคว ชา เคร องกล จ ดแข ง (S) จ ดอ อน (W) โอกาส (O) อ ปสรรค(T) - ความพร อมของห องปฏ บ ต เคร องกล - ตลาดแรงงานม ความต องการน กศ กษา - การพ ฒนาส อการเร ยนการสอนน อย สาขาเคร องกลจ านวนมาก โอกาสม งาน - โปรแกรมส าเร จร ปสาหร บน กศ กษา ทาค อนข างส ง ฝ กปฏ บ ต ก อนออกฝ กงาน - น กศ กษาม พ นฐานค าศ พท ทางเคร องกล ค อนข างน อย - ป ญหาทางด านเศรษฐก จของผ เร ยน - การอบรมว ชาช พทางเคร องกล ค าใช จ ายค อนข างส ง - ม ก จกรรมการเร ยน การสอนนอกสถานท เช นก จกรรมศ กษาด งานในสถาน ประกอบการ - ม แผนการเร ยนร ท กรายว ชาและม ก จกรรมการเร ยนโดยใช E-learning - ม ตาราหน งส อประกอบการเร ยนท ท นสม ย - อาจารย ม ความร และประสบการณ ใน รายว ชาท ทาการสอน - หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ตรงก บความต องการของสถาน ประกอบการ - ผ เร ยนให ความร วมม อในการจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอนอย างเต มท - อาจารย ผ สอนได นาว ธ การสอนท หลากหลายมาใช ในการเร ยนการสอน - ม ความก าวหน า สามารถเป ดงบ ระบบบ ญช ด วยคอมพ วเตอร และ สามารถนาว ชาบ ญช ไปบ รณาการใช ใน ช ว ตประจาว นได - การให ความร วมม อของสถาน ประกอบการในการขอเข าศ กษาด งาน ค อนข างม ป ญหา - การเช ญว ทยากรจากส วนราชการ ค อนข างม ป ญหาเร องเวลาไม ตรงก บท ต องการ 17

18 การว เคราะห ผลการดาเน นงานตามแผนพ ฒนา ป การศ กษา แผนการพ ฒนาผ เร ยนด านว ชาการและท กษะว ชาช พ 1.2 งานภาคว ชา ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส จ ดแข ง (S) จ ดอ อน (W) โอกาส (O) อ ปสรรค(T) - คร ท กคนม แผนการสอน - ม การอบรมพ ฒนาศ กยภาพของคร อย าง ต อเน องทาให คร เพ มศ กยภาพในการสอน - ม การทาว จ ยในช นเร ยนท าให เข าใจป ญหา ของผ เร ยนได อย างด - การเช ญว ทยากรมาให ความร ทาให ผ เร ยน ได ร บความร ตรงม ความหลากหลายและ ได ร บประสบการณ ตรงในงานอาช พ - น กศ กษาม ค ณภาพตามเกณฑ ท กาหนด สามารถน าทฤษฎ ส การปฏ บ ต จร งได - ส อการสอนย งไม หลากหลาย - คร ไม ได ร บการอบรมในว ชาช พเฉพาะ สาขา - ระยะเวลาของการทางานว จ ยน อยและ คร ย งขาดประสบการณ ในการทางาน ว จ ย - ผ เร ยนขาดท กษะการใช อ ปกรณ สาน กงานและการใช ภาษาอ งกฤษ - น กศ กษาไม ให ความสนใจก บการสอบ มาตรฐานว ชาช พเท าท ควร - ม บ คลากรจากหน วยงานภายนอก ให ความ อน เคราะห ในการเป นว ทยากรให ความร แก น กศ กษาสามารถนาความร มาประย กต ใช ในช ว ตประจ าว นและในงานอาช พได - โอกาสท จะได ทางานในสถานประกอบการ ค อนข างส ง - 18

19 การว เคราะห ผลการดาเน นงานตามแผนพ ฒนา ป การศ กษา แผนการพ ฒนาผ เร ยนด านว ชาการและท กษะว ชาช พ 1.2 งานภาคว ชา ปฏ บ ต สาน กงาน จ ดแข ง (S) จ ดอ อน (W) โอกาส (O) อ ปสรรค (T) - ห องปฏ บ ต การย งไม ท นสม ย บรรยากาศ - สถานประกอบการม ความต องการ ร อนและห องค บแคบ บ คลากรท ม ท กษะด านปฏ บ ต ส าน กงาน - ขาดช างในการบาร งและซ อมแซม เคร อง เพ อให ใช งานได เต มศ กยภาพ - ป ญหาด านผ เร ยนขาดการให ความ สาค ญในงานพ มพ ด ด - ม แผนการเร ยนร ท กรายว ชาและม ก จกรรมการเร ยนการสอนโดยใช E-Learning - ม ตาราประกอบการเร ยนการสอนครบ ท กรายว ชา - อาจารย ผ สอนได น าว ธ การสอนท หลากหลาย ม การใช ส อประกอบ การเร ยนการสอน - พ มพ ด ดไม ได ร บความสนใจ เพราะ ป จจ บ นใช คอมพ วเตอร เป นจานวนมาก 19

20 การว เคราะห ผลการดาเน นงานตามแผนพ ฒนา ป การศ กษา แผนงานก จการน กเร ยนน กศ กษา 2.1 ส วนงานปกครอง จ ดแข ง (S) จ ดอ อน (W) โอกาส (O) อ ปสรรค(T) 1. ม แผนปฏ บ ต งานท ช ดเจน 1. ขาดบ คลากรในการปฏ บ ต งานให 1. หน วยงาน เอกชนได เข ามาช วยเหล อ 2. ม การจ ดก จกรรมท หลากหลาย เพ ยงพอ ด แลและให การอบรมน กศ กษา เหมาะสมก นสภาพน กศ กษา 2. ขาดระบบด แลอย างต อเน อง 2. หน วยงานส ทธ เด กได ให การช วยเหล อ 3. ม การส งเสร มให น กศ กษาร ร กสาม คค 3. อ ปกรณ การส อสารและเทคโนโลย ไม น กศ กษาท ประสบป ญหาให ทางโรงเร ยน ร จ กทางานเป นท ม เพ ยงพอ 4. ม ระบบด แลน กศ กษาโดยเป นก จกรรม โฮมร ม 5. ม การตรวจสารเสพต ดให ก บน กศ กษา ท กคน 6. ม การให ความร ด านสารเสพต ด โรค เอดส และแนวทางป องก น 7. ม การส งเสร มให น กศ กษาร จ กค ด ว เคราะห ตระหน กในค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท ด งาม 8. ม การส งเสร มด านอาสาพ ฒนาช มชน พ ฒนาระเบ ยบว น ยน กศ กษา 9. ได ร บการสน บสน นจากสถานศ กษา อย างเหมาะสม 1. หน วยงานภายนอกท ให ความร วมม อ ก บสถานศ กษาย งม จ าก ด 2. ขาดความร วมม อจากผ ปกครอง น กศ กษาเท าท ควร 3. สภาพส งคมภายนอกม ผลต อ พฤต กรรมของน กศ กษา 20

21 การว เคราะห ผลการดาเน นงานตามแผนพ ฒนา ป การศ กษา แผนงานก จการน กเร ยนน กศ กษา 2.2 ส วนงานก จกรรมน กศ กษา จ ดแข ง (S) จ ดอ อน (W) โอกาส (O) อ ปสรรค(T) 1. โครงการส งเสร มระเบ ยบว น ยตาม อานาจหน าท ของผ บร หาร - ม แผนปฏ บ ต งานท ช ดเจน - ม การจ ดก จกรรมท หลากหลาย เหมาะสมก บสภาพน กเร ยน น กศ กษา - ม การให ความร วมม อเป นอย างด จาก บ คลากรท กฝ าย - ม การส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษาม ความสาม คค ร จ กการทางานเป นท มและ กล าแสดงออก - น กเร ยน น กศ กษาสามารถเข าร วม ก จกรรมในส งคมเป นผ นา ผ ตามท ด และ สามารถน าความร ท ได ร บไปเผยแพร ใน ช มชน - น กเร ยน น กศ กษา ขาดความเป นผ นา ในบางก จกรรม - ขาดการประชาส มพ นธ ท ด ในบาง ก จกรรม - สถานท ในการจ ดก จกรรมไม เหมาะสม ไม อานวยต อการจ ดก จกรรมบางก จกรรม - ได ร บโอกาสจากช มชนให น กเร ยน น กศ กษา เข าร วมทาก จกรรมได เช น การ นาความร ด านก จกรรมพ ษภ ยของยาเสพ ต ดไปเผยแพร ส ช มชน - การต ดต อประสานเร องยานพาหนะเพ อ นาน กศ กษาร วมก จกรรม ค าใช จ าย ค อนข างส ง เพราะต องต ดต อประสานก บ ธ รก จเอกชนเน องจากหน วยงานของร ฐ หร อท องถ นไม สามารถช วยเหล อได 21

22 การว เคราะห ผลการดาเน นงานตามแผนพ ฒนา ป การศ กษา แผนงานก จการน กเร ยนน กศ กษา 2.2 ส วนงานก จกรรมน กศ กษา (ต อ) จ ดแข ง (S) จ ดอ อน (W) โอกาส (O) อ ปสรรค(T) 2. โครงการด านบร การ - ม การเช ญว ทยากรให ความร เก ยวก บยา เสพต ดและแนวทางป องก น - ม การส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษา ร จ ก ว เคราะห ตนเองหร อปร บพฤต กรรมตนเอง และส งคม - ม การปล กฝ งให น กเร ยน น กศ กษา ร จ ก สาน กเป นผ เส ยสละเพ อส วนรวม - น กเร ยน น กศ กษา สามารถนาความร ไปเผยแพร ส ช มชนเก ยวก บพ ษภ ยยาเสพ ต ดได - ขาดการประชาส มพ นธ ข าวสารของ ก จกรรมให น กเร ยน น กศ กษาทราบอย าง ท วถ ง - งบประมาณบางก จกรรมไม เพ ยงพอต อ การดาเน นก จกรรม - ขาดบ คลากรท ช านาญการ - ได ร บโอกาสจากสาขาบร การโลห ต แห งชาต เหล ากาชาด มาร บบร จาคโลห ต และนาว ทยากรมาให ความร แก น กเร ยน น กศ กษา - ได ร บความร วมม อก บเจ าหน าท ภาคร ฐ น อย 22

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 1 แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 2 ประเภทของสถานศ กษาในการประก นค ณภาพภายใน 1. ไม ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสาร รอร บการประเม น 2. ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสารหล กฐานรอร บการประเม

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information